Hotărârea nr. 168/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 168


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 168

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.69870/2019, rapoartele nr.67262/2019 al Direcției Economico-Financiară și nr.70560/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2018 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare ale R.A.T. SRL, pe anul 2018, prevăzute în anexa (pag.1-62) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL situațiile financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCUPrimăria Municipiului Craiova

Prin prezenta, solicitam punerea pe ordinea de zi si aprobarea in Consiliul Local al Municipiului Craiova, situațiile financiare aferente anului 2018, intocmite de R.A.T SRL.

Bifați numai dacă este cazul:

(2J Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q] Sucursala

0 GIE-grupuri de interes economic

: ] Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


Si002 A 1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară : BL


(•An C Semestru


Anul 2018


Suma de control


7.946.574


Entitatea SC R.A.T. SRLJudeț

Dolj


Sector


Localitate

CRAIOVAJ16/571/1991

Cod unic de inregistrare

2

3

1

5

1

2

9Situații financiare anuale


C Raportări anuale( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )


Entități mijlocii, mari si entități de ' interes public

[ C Entități mici

| C Microentități


Entități de   I ? I

interes       I • I


[ | interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991__________

|  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European_____________________________


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total
Capital subscris
Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

r nu

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

f DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [>^|


AUDITOR


Formular VALIDATFIO- pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                               -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale L. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

3.835.387

5.565.465

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

4.289.245

4.320.816

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

15.763

13.027

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

223.197

223.197

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

8.363.592

10.122.505

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

37.487

40.326

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

37.487

40.326

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

8.401.079

10.162.831

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

FIO- pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.255.491

1.230.140

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

TI

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 +326+/-368 + 371 +327+/-378 - 3945 - 3946 - 3947-3953-3954-3955-3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

8.257

3.343

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.263.748

1.233.483

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

789.635

511.890

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

Mte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ck r28**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

718.402

5.818.272

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

1.508.037

6.330.162

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542) z

41

40

908.883

397.050

aCTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

3.680.668

7.960.695

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

1.813.245

1.091.043

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

605.820

1.024.326

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

1.207.425

66.717

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

1.337

178

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

3.926.580

6.881.342

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO- pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+1687 + 2695+421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455+ 456***+ 457+ 4581 + 462 + 4661 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

10.174.683

10.563.513

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

14.102.600

17.445.033

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-11.164.235

-9.873.171

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

-1.555.731

356.377

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

3.409.872

265.650

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

3.409.872

265.650

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

68

67

14.293

14.293

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

14.293

14.293

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

3.415.184

2.278.752

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

1.128.000

1.224.276

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2.287.184

1.054.476

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

220.123

188.883

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

220.123

188.883

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

3.635.307

2.467.635

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

200

5.134.947

cr

FIO- pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

2.811.627

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

2.361.080

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

2.361.280

7.946.574

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

2.746.540

1.311.762

IV.REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

140.171

246.659

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

140.171

246.659

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

17.683.604

13.507.933

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

4.166.911

2.129.762

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

106.488

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96

+97-98-99)

101

100

-8.268.702

-1.979.664

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

1.001.622

1.001.622

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

-7.267.080

-978.042

S' ima de control F1 0 :     208246134 / 1636427968

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                        - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

41.621.707

51.605.508

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

19.234.342

22.244.794

/ ''enituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

■ Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

294

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

22.387.659

29.360.714

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

7.654

8.242

Sold D

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7 Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

1.374.726

4.276.209

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

1.188.352

1.136.432

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11 +12 + 13)

16

43.004.087

•       55.889.959

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

10.085.686

11.369.460

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

82.579

151.806

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

1.102.291

1.303.565

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

22.047.857

26.540.975

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

17.464.025

25.051.226

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

4.583.832

1.489.749 «

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

1.478.371

1.614.138

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

1.478.371

1.614.138

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-6.029

67.912

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

178.850

76.184

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

184.879

8.272

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

4.046.506

12.714.373

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

2.285.820

4.078.790

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)

33

342.354

5.063.821

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

1.418.332

3.571.762

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

g

l .ustări privind provizioanele (rd.40-41)

39

- Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

38.837.261

53.762.229

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

4.166.826

2.127.730

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

47

37

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

1 Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

39

1.995

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

86

2.032

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*j

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

1

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

1

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

85

2.032

- Pierdere (rd. 59 - 52)

.61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

43.004.173

55.891.991

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

38.837.262

53.762.229

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

4.166.911

2.129.762

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

4.166.911

2.129.762

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 :  757819976/1636427968

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT


Cod 30


DATE INFORMATIVE


la data de 31.12.2018


F30 - pag. 1


- lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

2.129.762

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

3.587.320

3.587.320

mizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

90.590

90.590

' - peste 30 de zile

06

06

60.748

60.748

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

29.842

29.842

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

1.592.030

1.592.030

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

1.592.030

1.592.030

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

1.904.700

1.904.700

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

90.143

90.143

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

698

691

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

725

731


IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

A

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

Redevență minieră plătită la bugetul de statF30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

914.152

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

Vii. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansur i acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

37.487

40.326

ț/

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenți,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

37.487

40.326

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

37.487

40.326

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

902.940

-     ițe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente,

avăiisuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nea filiații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

■ creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu afi Nații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

1.112.772

391.050

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

11.618

9.987

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

706.784

2.767.214

creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

88.606

37.258

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

42.914

51.631

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

575.264

2.678.325

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

1.813.245

3.903.680

-decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

1.813.245

3.903.680

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ”“)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 ^ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

86.265

35.343

- în lei (ct. 5311)

93

85

86.265

35.343

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

821.719

361.107

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

821.719

361.107

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

* lfe conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 +5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99+102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

17.430.965

17.572.177

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

- în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

73.405

104.495

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

3.927.917

6.881.520

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din c>*”‘ ^1 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + cl, J. 419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

756.516

870.651

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

12.205.176

9.217.904

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+43 7+4381)

121

112

2.076.443

2.369.181

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441 +4423+4428+444+446)

122

113

5.232.392

3.697.444

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

150.352

215.580

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

4.745.989

2.935.699

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct, 451), din care:

125

116

/ - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) K (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473+478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

467.951

497.607

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

467.951

497.607

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

/L

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

'heltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

vll. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 +152)

152

141

3.362.902

X

7.946.574

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

1.001.822

29,79

7.946.574

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

1.001.822

29,79

7.946.574

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

2.361.080

70,21

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

2.361.080

70,21

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

-k idende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

PĂUN JEANA

Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturăNr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

X

A/' suri acordate pentru irL jilizari necorporale

03

22.125

22.125

X

0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

22.125

22.125

X

0

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

5.466.091

2.921.001

2.821.627

5.565.465

Instalații tehnice si mașini

08

37.806.985

1.382.421

39.189.406

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

65.894

65.894

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Irlrvoilizari corporale in curs de execuție

13

223.196

223.196

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd.06 la 15)

16

43.562.166

4.303.422

2.821.627

45.043.961

lll.lmobilizari financiare

17

37.487

34.851

32.012

X

40.326

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

43.599.653

4.360.398

2.875.764

45.084.287

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

22.125

22.125

0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

22.125

22.125

0

| <

ll.'b..mobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

1.630.704

238.428

1.869.132

0

Instalații tehnice si mașini

25

33.517.739

1.350.850

34.868.589

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

50.131

2.736

52.867

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

35.198.574

1.592.014

1.869.132

34.921.456

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

35.198.574

1.614.139

1.891.257

34.921.456

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

cL ^tructii

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

A' "TARI PENTRU DEPRECIERE -

Tc . rtL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  508491908 / 1636427968

ADMINISTRATOR,


Semnătura


Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent) Atentie ! Selectați mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


r+~i[săit]SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31.12.2018

LEI


Denumirea elementului

Sold la inceputul ex financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul ex financiar

Total, din

care

Prin transfer

Total, din

care

Prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris-1012

200

7946374

7946574

Patrimoniul regiei

2361080

2361080

Prime de capital

Rezerve din reevaluare-105

Rezerve legale

140171

106488

246659

Rezerve statutare sau contractuale

Patrimoniu public

1001622

1001622

Diferente din reevaluare

2746540

4158363

5593141

1311762

Acțiuni proprii

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

Pierderi legate de capitaluri proprii

nerepartizat sau pierderea neacoperita

SOLD C

SOLD D

17683604

-913

4174758

13507933

pentru prima oara a iao rtiâl pdtiri iao 29(32)-1172

SOLD C

SOLD D

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SOLD C

SOLD D

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a comunităților Economice Europene

SOLD C

SOLD D

Profitul sau pirderea exercițiului financiar

SOLD C

4166911

2129762

4166911

2129762

SOLD D

0

Repartizarea profitului

106488

106488

TOTAL capitaluri proprii

-7267080

14251106

14235412

7962068

-978042

Director Economic,

Jeana Păun


R.A.T SRL CRAIOVA , DOLJ

J16/507/1991

CUI 2315129

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

2017

2018

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

încasări de la clienți

5.469.072

4.235.195

Alte incasari

61.750.021

68.185.436

Plăți către furnizori și angajați

27.778.081

31.857.412

Dobânzi plătite

0

Impozit pe profit plătit

Plăti taxe,impozite locale,tva

19.609.486

21.077.188

Alte plăti

19.275.971

21.887.636

Numerar net din activități de exploatare

555.555

-2.401.605

Fluxuri de numerar din activități de investiție:

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

0

931.555

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

2.821.627

Dividende încasate

0

Numerar net din activități de investiție

0

1.890.072

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

0

Numerar net din activități de finanțare

0

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

0

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

352.428

907.983

Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

907.983

396.450

RAT SRL

31/12/2018

Adresa:

DOLJ, CRAIOVA, Str.SEVERINULUI, Nr.23, Cod Postai: 200611

Cod Unic de înregistrare:

2315129

Nr. de ordine in registrul comerțului: J16/507/1991

BALANȚA DE VERIFICARE

Cont

Denumire

Sume precedente

Rulaje curente

Total sume

Sold Final

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

1011

Capital subscris nevarsat

0.00

7 946 374.00

5 134 747.00

0.00

5 134 747.00

7 946 374.00

0.00

2 811 627.00

1012

Capital subscris varsat

0.00

200.00

0.00

5 134 747.00

0.00

5 134 947.00

0.00

5 134 947.00

1015

Patrimoniul rat

2 361 079.85

2 361 079.85

0.00

0.00

2 361 079.85

2 361 079.85

0.00

0.00

1016

Patrimoniul public

0.00

1 001 622.39

0.00

0.00

0.00

1 001 622.39

0.00

1 001 622.39

TOTAL CONT 101

2 361 079.85

11 309 276.24

5 134 747.00

5 134 747.00

7 495 826.85

16 444 023.24

0.00

8 948 196.39

105

Rezerve din reevaluare

5 593 141.14

6 904 902.89

0.00

0.00

5 593 141.14

6 904 902.89

0.00

1 311 761.75

106

Rezerve

0.00

140 171.05

0.00

106 488.00

0.00

246 659.05

0.00

246 659.05

11710

Rezultatul reportat 2010

801 596.08

0.00

0.00

0.00

801 596.08

0.00

801 596.08

0.00

11711

Rezultatul reportat 2011

6 971 693.61

0.00

0.00

0.00

6 971 693.61

0.00

6 971 693.61

0.00

11712

Rezultatul reportat

46 183.78

0.00

0.00

0.00

46 183.78

0.00

46 183.78

0.00

11713

Rezultatul reportat 2013

1 636 131.48

0.00

0.00

0.00

1 636 131.48

0.00

1 636 131.48

0.00

TOTAL CONT 1171

9 455 604.95

0.00

0.00

0.00

9 455 604.95

0.00

9 455 604.95

0.00

1178

Rezultatul reportat 2008

4 877 576.60

2 138 883.32

0.00

0.00

4 877 576.60

2 138 883.32

2 738 693.28

0.00

1179

Rezultatul reportat 2009

3 349 509.10

2 035 874.32

0.00

0.00

3 349 509.10

2 035 874.32

1 313 634.78

0.00

TOTAL CONT 117

17 682 690.65

4 174 757.64

0.00

0.00

17 682 690.65

4 174 757.64

13 507 933.01

0.00

121

Profit si pierdere

40 212 047.80

42 338 771.50

9 431 585.69

9 037 221.16

49 643 633.49

51 375 992.66

0.00

1 732 359.17

1211

Profit si pierdere

4 126 867.17

4 524 270.48

0.00

0.00

4 126 867.17

4 524 270.48

0.00

397 403.31

TOTAL CONT 121

44 338 914.97

46 863 041.98

9 431 585.69

9 037 221.16

53 770 500.66

55 900 263.14

0.00

2 129 762.48

129

Repzrtizarea profitului

0.00

0.00

106 488.00

0.00

106 488.00

0.00

106 488.00

0.00

1518

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0.00

14 292.98

0.00

0.00

0.00

14 292.98

0.00

14 292.98

167

Alte împrumuturi si datorii asimilate

3 905.55

103 534.32

0.00

4 866.20

3 905.55

108 400.52

0.00

104 494.97

TOTAL CLASA 1

69 979 732.16

69 509 977.10

14 672 820.69

14 283 322.36

84 652 552.85

83 793 299.46

13 614 421.01

12 755 167.62

2050oncesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale si alte           19 265.0C

19 265.00

2 860.00

2 860.00

22 125.00

22 125.00

0.00

0.00

212

Construcții

8 312 692.20

0.00

74 400.00

2 821 627.00

8 387 092.20

2 821 627.00

5 565 465.20

0.00

2131 Echipamente tehnologice (masini.utilaje si instalați

1 040 328.29

0.00

0.00

0.00

1 040 328.29

0.00

1 040 328.29

0.00

2131M

Instalații tehnice

2 494 634.51

0.00

0.00

0.00

2 494 634.51

0.00

2 494 634.51

0.00

TOTAL CONT 2131

3 534 962.80

0.00

0.00

0.00

3 534 962.80

0.00

3 534 962.80

0.00

2132

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare

2 206 690.14

0.00

0.00

0.00

2 205 690.14

0.00

2 205 690.14

0.00

2133

Mijloace de transport

33 378 786.92

0.00

69 964.62

0.00

33 448 751.54

0.00

33 448 751.54

0.00

TOTAL CONT 213

39 119 439.86

0.00

69 964.62

0.00

39 189 404.48

0.00

39 189 404.48

0.00

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

65 894.17

0.00

0.00

0.00

65 894.17

0.00

65 894.17

0.00

231

Imobilizări corporale in curs

223 197.01

0.00

0.00

0.00

223 197.01

0.00

223 197.01

0.00

267

Creanțe imobilizate

68 893.05

32 012.17

3 445.47

0.00

72 338.52

32 012.17

40 326.35

0.00

280

Amortizări privind imobilizările necorporale

19 265.00

19 265.00

2 860.00

2 860.00

22 125.00

22 125.00

0.00

0.00

2812

Amortizarea construcțiilor

0.00

532 845.04

557 370.23

24 525.19

557 370.23

557 370.23

0.00

0.00

Editat

de OmniData - Craiova (c) 2006             Pagina:     1 din 7

28131

Amortizarea echip tehnologice

0.00

1 028 855.28

0.00

6. ...37

0.00

1 029 527.65

0.00

1 029 527.65

28131M

Amortiz instalațiilor teh pt. proiect modem

0.00

2 494 634.51

0 00

0.00

0.00

2 494 634.51

0.00

2 494 634.51

TOTAL CONT 28131

0.00

3 523 489 79

0.00

672.37

0.00

3 524 162.16

0.00

3 524 162.16

28132

Amortiz instalațiilor de măsurare

0.00

2 200 364.14

0.00

163.34

0.00

2 200 527.48

0.00

2 200 527.48

28133

Amortizarea mijloacelor de transport

0.00

29 028 186.07

0.00

115 712.94

0.00

29 143 899.01

0.00

29 143 899.01

TOTAL CONT 2813

0.00

34 752 040.00

0.00

116 548.65

0.00

34 868 588.65

0.00

34 868 588.65

2814

Amortizarea altor imobilizări corporale

0.00

52 638.92

0 00

228.01

0.00

52 866.93

0.00

52 866.93

TOTAL CONT 281

0.00

35 337 523.96

557 370.23

141 301.85

557 370.23

35 478 825.81

0.00

34 921 455.58

TOTAL CLASA 2

47 828 646.29

35 408 066.13

710 900.32

2 968 648.85

48 539 546.61

38 376 714.98      45 084 287.21

34 921 455.58

302 S

Mat uleiuri piese Solaris

454 223.91

400 953.12

0.00

13 100.45

454 223.91

414 053.57

40 170.34

0.00

3021

Materiale auxiliare

371 439.78

273 795.19

24 899.62

20 983.81

396 339.40

294 779.00

101 560.40

0.00

3021R

Materiale auxiliare recup

24 435.30

3 501.90

176.00

30.00

24 611.30

3 531.90

21 079.40

0 00

TOTAL CONT 3021

395 875.08

277 297.09

25 075.62

21 013.81

420 950.70

298 310.90

122 639.80

0.00

3022

Combustibili

9 008 213.60

8 719 588.60

860 608.10

835 541.63

9 868 821.70

9 555 130.23

313 691.47

0.00

3024

Piese de schimb

1 094 250.65

809 323.16

110 355.07

75 530.23

1 204 605.72

884 853.39

319 752.33

0.00

30247

anvelope

145 413.29

139 054.49

336.13

1 647.13

145 749.42

140 701.62

5 047.80

0.00

3024R

Piese schimb din recuperate

318 020.91

2 245.22

0.00

66.03

318 020.91

2 311.25

315 709.66

0.00

TOTAL CONT 3024

1 557 684.85

950 622.87

110 691.20

77 243.39

1 668 376.05

1 027 866.26

640 509.79

0.00

3028

Alte materiale consumabile

93 690.92

60 916.59

22 288.33

15 352.44

115 979.25

76 269.03

39 710.22

0.00

3028M

Alte materiale consum proiect modern

34 530.97

0.00

0.00

0.00

34 530.97

0.00

34 530.97

0.00

TOTAL CONT 3028

128 221.89

60 916.59

22 288.33

15 352.44

150 510.22

76 269.03

74 241.19

0.00

TOTAL CONT 302

11 544 219 33

10 409 378.27

1 018 663.25

962 251.72

12 562 882.58

11 371 629.99

1 191 252.59

0.00

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

159 921.57

138 349.56

8 235.30

1 635.48

168 156.87

139 985.04

28 171.83

0.00

346

Produse reziduale

16 349.39

13 155.40

149.40

0.00

16 498.79

13 155.40

3 343.39

0.00

351

Materii si materiale aflate la terti

17 518.42

7 617.64

0.00

0.00

17 518.42

7 617.64

9 900.78

0.00

381

Ambalaje

1 198.86

384.56

0.00

0.00

1 198.86

384.56

814.30

0.00

TOTAL CLASA 3

11 739 207.57

10 568 885.43

1 027 047.95

963 887.20

12 766 255.52

11 532 772.63

1 233 482.89

0.00

401

Furnizori

15 826 799.06

20 246 560.79

1 771 177.65

1 848 297.19

17 597 976.71

22 094 857.98

0.00

4 496 881.27

404

Furnizori de imobilizări

1 561 821.45

1 561 821.45

171 793.90

171 793.90

1 733 615.35

1 733 615.35

0.00

0.00

408

Furnizori - facturi nesosite

1 232 070.79

1 405 085.93

173 015.14

2 384 460.57

1 405 085.93

3 789 546.50

0.00

2 384 460.57

409

Furnizori - debitori

7 499.93

7 499.93

0.00

0.00

7 499.93

7 499.93

0.00

0.00

4111

Client!

875 259.06

841 534.54

28 582.11

52 855.48

903 841.17

894 390.02

9451.15

0.00

41111

Client! ab.transport si bilete

6 177 558.25

5 611 695.32

484 082.63

579 282.23

6 661 640.88

6 190 977.55

470 663.33

0.00

411113

Clienti chirii

231 696.09

227 905.00

17 420.10

16 603.52

249 116.19

244 508.52

4 607.67

0.00

TOTAL CONT41111

6 409 254.34

5 839 600.32

501 502.73

595 885.75

6 910 757.07

6 435 486.07

475 271.00

0.00

41116

Clienti ridicări

1 350.00

1 350.00

450.00

450.00

1 800.00

1 800.00

0.00

0.00

41119

Clienti publicitate

597 324.22

573 487.92

55 327.16

51 994.79

652 651.38

625 482.71

27 168.67

0.00

TOTAL CONT 4111

7 883 187.62

7 255 972.78

585 862.00

701 186.02

8 469 049.62

7 957 158.80

511 890.82

0.00

4118

Clienti incerti sau in litigiu

399 321.37

8 271.95

0.00

0.00

399 321.37

8 271.95

391 049.42

0.00

TOTAL CONT 411

8 282 508.99

7 264 244.73

585 862.00

701 186.02

8 868 370.99

7 965 430.75

902 940.24

0.00

419

Clienti - creditori

3 809.14

4 346.57

411.27

51.37

4 220.41

4 397.94

0.00

177.53

421

Personal - salarii datorate

21 986 184.00

22 567 405.00

2 369 016.00

2 367 655.00

24 355 200.00

24 935 060.00

0.00

579 860.00

423

Personal - ajutoare materiale datorate

225 398.00

19 137.00

24 245.00

2 072.00

249 643.00

21 209.00

228 434.00

0.00

Editat de

OmniData • Craiova (c) 2006

Pagina

2 din 7

425

Avansuri acordate personalului

o o67 077.00

5 867 502.00

550 247.00

546 230.00

6 417 324.00

6 413 732.00

3 592.00

0.00

427

Rețineri din salarii datorate terților

694 402.00

812 192.00

109 210.00

68 661.00

803 612.00

880 853.00

0.00

77 241.00

4281

Alte datorii in legătură cu personalul

143 576.59

363 517.59

9 725.45

3 334.45

153 302.04

366 852.04

0.00

213 550.00

4282

Alte creanțe in legătură cu personalul

14 155.00

9 356.00

2 200.00

604.00

16 355.00

9 960.00

6 395.00

0.00

4283

Alte dat si creanțe in leg cu pers-garantii gest.

100 878.87

357 969.22

565.91

4 005.99

101 444.78

361 975.21

0.00

260 530.43

42831

Garanții materiale gestionari

0.00

65 273.71

0.00

1 585.00

0.00

66 858.71

0.00

66 858.71

TOTAL CONT 4283

100 878.87

423 242.93

565.91

5 590.99

101 444.78

428 833.92

0.00

327 389.14

TOTAL CONT 428

258 610.46

796 116.52

12 491.36

9 529.44

271 101.82

805 645.96

6 395.00

540 939.14

4311

Contribuția unitatii la asigurările sociale

764 853.00

775 039.00

0.00

0.00

764 853.00

775 039.00

0.00

10 186.00

4312

Contribuția personalului la asigurările sociale

503 879.00

516 801.00

0.00

0.00

503 879.00

516 801.00

0.00

12 922.00

4313

Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale

322 834.00

330 759.00

0.00

0.00

322 834.00

330 759.00

0.00

7 925.00

4314 Contribuția angajatilor pentru asigurările sociale de

338 840.00

346 763.00

0.00

0.00

338 840.00

346 763.00

0.00

7 923.00

4315

Contrib fd.CIC

87 864.00

87 864.00

0.00

0.00

87 864.00

87 864.00

0.00

0.00

4315.1

PENSII

3 728 546.00

5 474 994.00

840 395.00

591 410.00

4 568 941.00

6 066 404.00

0.00

1 497 463.00

TOTAL CONT 4315

3 816 410.00

5 562 858.00

840 395.00

591 410.00

4 656 805.00

6 154 268.00

0.00

1 497 463.00

4316

Asigurări sociale-SANATATE

1 559 721.00

2 170 777.00

15 222.00

233 426.00

1 574 943.00

2 404 203.00

0.00

829 260.00

4318

Fd. accidente si boli profesionale

26 220.00

27 628.00

0.00

0.00

26 220.00

27 628.00

0.00

1 408.00

TOTAL CONT 431

7 332 757.00

9 730 625.00

855 617.00

824 836.00

8 188 374.00

10 555 461.00

0.00

2 367 087.00

436

CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE DE MUNCA

355 518.00

490 368.00

44 708.00

52 732.00

400 226.00

543 100.00

0.00

142 874.00

4371

Contribuția unitatii la fondul de șomaj

31 035.00

32 799.00

0.00

0.00

31 035.00

32 799.00

0.00

1 764.00

4372

Contribuția personalului la fondul de șomaj

29 718.00

29 718.00

0.00

0.00

29 718.00

29 718.00

0.00

0.00

4373

Fd.garantare

15 333.00

15 663.00

0.00

0.00

15 333.00

15 663.00

0.00

330.00

TOTAL CONT 437

76 086.00

78 180.00

0.00

0.00

76 086.00

78 180.00

0.00

2 094.00

4423

TVA de plata

6 767 058.00

9 802 893.64

525 302.00

742 097.49

7 292 360.00

10 544 991.13

0.00

3 252 631.13

4426

TVA deductibila

2 549 703.04

2 549 703.04

267 182.17

267 182.17

2 816 885.21

2 816 885.21

0.00

0.00

442624

TVA deductibila 24%

13.06

13.06

0.00

0.00

13.06

13.06

0.00

0.00

44265

TVA deductibila 5%

207.47

207.47

124.76

124.76

332.23

332.23

0.00

0.00

44269

TVA deductibila 9%

8 662.75

8 662.75

492.20

492.20

9 154.95

9 154.95

0.00

0.00

TOTAL CONT 4426

2 558 586.32

2 558 586.32

267 799.13

267 799.13

2 826 385.45

2 826 385.45

0.00

0.00

4427

TVA colectata

7 908 286.11

7 908 286.11

1 009 896.62

1 009 897.62

8 918 182.73

8 918 183.73

0.00

1.00

4428

TVA neexigibila la subvenție

4 009 668.48

4 009 668.48

689 029.18

689 029.18

4 698 697.66

4 698 697.66

0.00

0.00

44281

TVA neexigibila la incasare

76 815.01

39 309.56

4 439.83

4 687.41

81 254.84

43 996.97

37 257.87

0.00

TOTAL CONT 4428

4 086 483.49

4 048 978.04

693 469.01

693 716.59

4 779 952.50

4 742 694.63

37 257.87

0.00

TOTAL CONT 442

21 320 413.92

24 318 744.11

2 496 466.76

2 713 510.83

23 816 880.68

27 032 254.94

37 257.87

3 252 632.13

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

1 776 774.00

2 048 383.00

124 988.00

153 893.00

1 901 762.00

2 202 276.00

0.00

300 514.00

4458

Subvenții CJ Pensii

73 125.00

67 600.00

5 525.00

5 525.00

78 650.00

73 125.00

5 525.00

0.00

44581

Subvenții Prim.lsalnita

1 755.00

1 560.00

195.00

195.00

1 950.00

1 755.00

195.00

0.00

TOTAL CONT 4458

74 880.00

69 160.00

5 720.00

5 720.00

80 600.00

74 880.00

5 720.00

0.00

445D

Subvenții Dir.Publ.Comunit.de Asist.Soc.

1 049 230.00

947 050.00

103 447.50

102 180.00

1 152 677.50

1 049 230.00

103 447.50

0.00

445P

Subvenții Primăria Craiova

24 496 369.02

23 875 707.50

2 097 842.50

2 257 835.00

26 594 211.52

26 133 542.50

460 669.02

0.00

445PMC

Compensație cf contract

0.00

0.00

2 108 488.54

0.00

2 108 488.54

0.00

2 108 488.54

0.00

TOTAL CONT 445P

24 496 369.02

23 875 707.50

4 206 331.04

2 257 835.00

28 702 700.06

26 133 542.50

2 569 157.56

0.00

TOTAL CONT 445

25 620 479.02

24 891 917.50

4 315 498.54

2 365 735.00

29 935 977.56

27 257 652.50

2 678 325.06

0.00

446

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

232 878.00

238 919.00

57 672.00

0.U0

290 550.00

238 919.00

51 631.00

0.00

4461

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-chir.BL

17 068.12

17 067.86

0.00

1 423.99

17 068.12

18 491.85

0.00

1 423.73

TOTAL CONT 446

249 946.12

255 986.86

57 672.00

1 423.99

307 618.12

257 410.85

51 631.00

1 423.73

447

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

583 839.00

745 124.96

8 600.00

52 060.00

592 439.00

797 184.96

0.00

204 745.96

4473

Fonduri speciale ANRSC

46 529.00

51 168.00

0.00

6 195.00

46 529.00

57 363.00

0.00

10 834.00

TOTAL CONT 447

630 368.00

796 292.96

8 600.00

58 255.00

638 968.00

854 547.96

0.00

215 579.96

4481

Alte datorii fata de bugetul statului

2 707.98

2 707.98

0.00

0.00

2 707.98

2 707.98

0.00

0.00

4482

Alte creanțe privind bugetul statului

333 028.00

647 087.52

17 269.00

25 673.00

350 297.00

672 760.52

0.00

322 463.52

4484

Alte datorii bugetul statului-TVA

1 785 993.00

4 551 218.97

154 365.00

2 375.00

1 940 358.00

4 553 593.97

0.00

2 613 235.97

TOTAL CONT 448

2 121 728.98

5 201 014.47

171 634.00

28 048.00

2 293 362.98

5 229 062.47

0.00

2 935 699.49

456

Decontări cu actinarii/asociatii privind capitalul

2 361 079.85

2 361 079.85

0.00

0.00

2 361 079.85

2 361 079.85

0.00

0.00

461

Debitori diverși

1 263.00

252.70

2 821 627.00

10 000.00

2 822 890.00

10 252.70

2 812 637.30

0.00

462

Creditori diverși

39 135.81

295 914.39

5 560.00

11 067.94

44 695.81

306 982.33

0.00

262 286.52

4621

Creditori diverși garanții chirii

5 235.97

51 673.53

0.00

0.00

5 235.97

51 673.53

0.00

46 437.56

TOTAL CONT 462

44 371.78

347 587.92

5 560.00

11 067.94

49 931.78

358 655.86

0.00

308 724.08

471

Cheltuieli înregistrate in avans

2 188 687.03

1 007 351.91

2 022.48

92 314.54

2 190 709.51

1 099 666.45

1 091 043.06

0.00

472

Venituri inregistrate in avans

2 310 475.36

2 498 112.71

187 637.35

188 883.88

2 498 112.71

2 686 996.59

0.00

188 883.88

473

Decontări din operații in curs de clarificare

26 904.00

26 904.00

0.00

0.00

26 904.00

26 904.00

0.00

0.00

4751

Subvenții pentru investiții

1 041 853.50

3415 183.81

94 578.19

0.00

1 136 431.69

3 415 183.81

0.00

2 278 752.12

491

Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti

8 271.95

399 321.47

0.00

0.00

8 271.95

399 321.47

0.00

391 049.52

TOTAL CLASA 4

123 413 158.33

138 419 218.19

16 954 078.64

14 600 636.67

140 367 236.97

153 019 854.86

7 812 255.53

20 464 873.42

51212

Conturi la banei Trezoreriei

25 201 876.36

25 200 540.03

2 412 207.75

2 413 216.51

27 614 084.11

27 613 756.54

327.57

0.00

51213

Conturi garanții gestionari

357 174.41

105 228.06

4 705.99

565.91

361 880.40

105 793.97

256 086.43

0.00

51213.1

Conturi la banei in lei-garantii

65 273.71

0.00

810.00

0.00

66 083.71

0.00

66 083.71

0.00

TOTAL CONT 51213

422 448.12

105 228.06

5 515.99

565.91

427 964.11

105 793.97

322 170.14

0.00

51216

Conturi la BRD

64 288.80

63 493.50

6 903.27

7 600.85

71 192.07

71 094.35

97.72

0.00

5121BCR

Conturi la banei in lei

199.50

112.96

0.00

10.00

199.50

122.96

76.54

0.00

5121T

Conturi la banei Transilvania

25 230 002.89

24 681 068.87

2109 732.24

2 620 231.01

27 339 735.13

27 301 299.88

38 435.25

0.00

TOTAL CONT 5121

50 918 815.67

50 050 443.42

4 534 359.25

5 041 624.28

55 453 174.92

55 092 067.70

361 107.22

0.00

TOTAL CONT 5121

25 294 491.19

24 744 675.33

2 116 635.51

2 627 841.86

27 411 126.70

27 372 517.19

38 609.51

0.00

TOTAL CONT 512

50 918 815.67

50 050 443.42

4 534 359.25

5 041 624.28

55 453 174.92

55 092 067.70

361 107.22

0.00

5311

Casa in lei

19 130 859.27

19 059 529.02

1 566 206.54

1 602 194.03

20 697 065.81

20 661 723.05

35 342.76

0.00

5328

Alte valori

900.00

300.00

0.00

0.00

900.00

300.00

600.00

0.00

53282

Alte valori-carduri

808 296.38

808 296.38

105 856.00

105 856.00

914 152.38

914 152.38

0.00

0.00

TOTAL CONT 5328

809 196.38

808 596.38

105 856.00

105 856.00

915 052.38

914 452.38

600.00

0.00

TOTAL CONT 532

809 196.38

808 596.38

105 856.00

105 856.00

915 052.38

914 452.38

600.00

0.00

542

Avansuri de trezorerie

358 680.18

353 580.18

30 729.20

35 829.20

389 409.38

389 409.38

0.00

0.00

581

Viramente interne

20 153 442.27

20 153 442.27

1 630 856.91

1 630 856.91

21 784 299.18

21 784 299.18

0.00

0.00

TOTAL CLASA 5

91 370 993.77

90 425 591.27

7 868 007.90

8 416 360.42

99 239 001.67

98 841 951.69

397 049.98

0.00

602 S

Chelt cu uleiuri piese si mat Solaris

400 953.12

400 953.12

13 100.45

13 100.45

414 053.57

414 053.57

0.00

0.00

6021

Cheltuielicu materialele auxiliare

277 297.09

277 297.09

21 013.81

21 013.81

298 310.90

298 310.90

0.00

0.00

6022

Cheltuieli privind combustibilii

8 716 902.68

8 716 902.68

836 056.53

836 056.53

9 552 959.21

9 552 959.21

0.00

0.00

6024

Cheltuieli privind piesele de schimb

811 568.38

811 568.38

75 596.26

75 596.26

887 164.64

887 164.64

0.00

0.00

Editat de

OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:

4 din 7


60247

anvelope

|39 054.49

139 054.49

1 647.13

1 647.i3

140 701.62

140 701.62

0.00

0.00

TOTAL CONT 6024

950 622.87

950 622.87

77 243.39

77 243.39

1 027 866.26

1 027 866.26

0,00

0.00

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

60 916.59

60 916.59

15 352.44

15 352.44

76 269.03

76 269.03

0.00

0.00

TOTAL CONT 602

10 406 692.35

10 406 692.35

962 766.62

962 766.62

11 369 458.97

11 369 458.97

0.00

0.00

603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

128 448.78

128 448.78

1 635.48

1 635.48

130 084.26

130 084.26

0.00

0.00

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

19 809.50

19 809.50

1 527.50

1 527.50

21 337.00

21 337.00

0.00

0.00

6051

Cheltuieli privind energia electrica

821 946.14

821 946.14

102 094.83

102 094.83

924 040.97

924 040.97

0.00

0.00

6052

Cheltuieli privind apa

150 898.07

150 898.07

6 985.67

6 985.67

157 883.74

157 883.74

0,00

0.00

6053

Cheltuieli privind gazele naturale

87 114.63

87 114.63

53 116.52

53 116.52

140 231.15

140 231.15

0.00

0.00

6054

Cheltuieli privind energia termica

64 627.65

64 627.65

16 781.86

16 781.86

81 409.51

81 409.51

0.00

0.00

TOTAL CONT 605

1 124 586.49

1 124 586.49

178 978.88

178 978.88

1 303 565.37

1 303 565.37

0.00

0.00

608

Cheltuieli privind ambalajele

384.56

384.56

0.00

0.00

384.56

384.56

0.00

0.00

611

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

145 734.28

145 734.28

11 109.23

11 109.23

156 843.51

156 843.51

0.00

0.00

612

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si

539 490.90

539 490.90

2 279 404.55

2 279 404.55

2 818 895.45

2 818 895.45

0.00

0.00

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

385 069,67

385 069.67

45 682.00

45 682.00

430 751.67

430 751.67

0.00

0.00

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

53 561.33

53 561.33

4 428.47

4 428.47

57 989.80

57 989.80

0.00

0.00

623

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

79 780.10

79 780.10

7 910.09

7 910.09

87 690.19

87 690.19

0.00

0.00

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

1 873.68

1 873.68

537.56

537.56

2 411.24

2 411.24

0.00

0.00

625

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

17 176.68

17 176.68

449.58

449.58

17 626.26

17 626.26

0.00

0.00

626

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

37 589.14

37 589.14

4 338.44

4 338.44

41 927.58

41 927.58

0.00

0.00

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

9 774.57

9 774.57

963.23

963.23

10 737.80

10 737.80

0.00

0.00

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terii

382 469.55

382 469.55

37 061.63

37 061.63

419531.18

419 531.18

0.00

0.00

628.1

Cheltuieli cu asigurarea si paza

14 716.53

14 716.53

1 576.00

1 576.00

16 292.53

16 292.53

0.00

0.00

628.2

Cheltuieli cu întret si funct tehnicii de calcul

5 336.14

5 336.14

2 521.01

2 521.01

7 857.15

7 857.15

d.oo

0.00

628.3

Cheltuieli cu pregătirea profesionala

9 492.00

9 492.00

744.00

744.00

10 236.00

10 236.00

0.00

0.00

TOTAL CONT 628

412 014.22

412 014.22

41 902.64

41 902.64

453 916.86

453 916.86

0.00

0.00

635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte

4 342 690.87

4 342 690.87

721 129.90

721 129.90

5 063 820.77

5 063 820.77

0.00

0.00

641

Cheltuieli cu salariile personalului

21 793 934.00

21 793 934.00

2 343 140.00

2 343 140.00

24 137 074.00

24 137 074.00

0.00

0.00

6422

Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor

808 296.38

808 296.38

105 856.00

105 856.00

914 152.38

914 152.38

0,00

0.00

6451

Contribuția unitatii la asigurările sociale

6 860.00

6 860.00

411.00

411.00

7 271.00

7 271.00

0,00

0.00

6453

Contribuția unitatii pentru asigurările sociale de

2 743.00

2 743.00

164.00

164.00

2 907.00

2 907.00

0.00

0.00

6457

Cheltuieli privind contribuția unitatii la fondul de

583 582.00

583 582.00

52 060.00

52 060.00

635 642.00

635 642.00

0.00

0.00

6458

Alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala

189 901.00

189 901.00

110 928.00

110 928.00

300 829.00

300 829.00

0.00

0.00

TOTAL CONT 645

783 086.00

783 086.00

163 563.00

163 563.00

946 649.00

946 649.00

0.00

0.00

646

CONTRIBUȚIA ASIGURATORIE DE MUNCA

490 368.00

490 368.00

52 732.00

52 732.00

543 100.00

543 100.00

0.00

0.00

658

Alte cheltuieli de exploatare

2 642.49

2 642.49

0.00

0.00

2 642.49

2 642.49

0.00

0.00

6581

Despăgubiri, amenzi si penalitati

1 192 886.43

1 192 886.43

94 765.26

94 765.26

1 287 651.69

1 287 651.69

0.00

0.00

6583

Cheltuieli privind activele cedate si alte operații de

0.00

0.00

2 264 256.77

2 264 256.77

2 264 256.77

2 264 256.77

0.00

0.00

6588

Alte cheltuieli de exploatare

16 864.24

16 864.24

346.64

346.64

17 210.88

17 210.88

0.00

0.00

TOTAL CONT 658

1 212 393.16

1 212 393.16

2 359 368.67

2 359 368.67

3 571 761.83

3 571 761.83

0.00

0.00

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizară

1 469 976.02

1 469 976.02

144 161.85

144 161.85

1 614 137.87

1 614 137.87

0.00

0.00

6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru

76 184.29

76 184.29

0.00

0.00

76 184.29

76 184.29

0.00

0.00

TOTAL CONT 681

1 546 160.31

1 546 160.31

144 161.85

144 161.85

1 690 322.16

1 690 322.16

0.00

0.00

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:

5 din 7


TOTAL CLASA 6

4<+338 914.97

44 338 914.97

9 431 585.69

9 431 585.69

53 770 500.66

53 770 500.66

0.00

0.00

7041

Venituri din vinz abonamente S1

6 222 009.40

6 222 009.40

440 675.28

440 675.28

6 662 684.68

6 662 684.68

0.00

0,00

70410

Venituri din curse speciale

2 207 144.39

2 207 144.39

181 569.21

181 569.21

2 388 713.60

2 388 713.60

0.00

0.00

70419

Venituri din vanzare abon.S2

1 987 526.24

1 987 526.24

155 387.85

155 387.85

2 142 914.09

2 142 914.09

0.00

0.00

TOTAL CONT 7041

10 416 680.03

10 416 680.03

777 632.34

777 632.34

11 194 312.37

11 194 312.37

0.00

0.00

7042

Venituri din vinzari bilete S1

6 478 023.46

6 478 023.46

619 446.54

619 446.54

7 097 470.00

7 097 470.00

0.00

0.00

70429

Venituri din vanzare bilete S2

1 410 524.43

1 410 524.43

134 505.31

134 505.31

1 545 029.74

1 545 029.74

0.00

0.00

TOTAL CONT 7042

7 888 547.89

7 888 547.89

753 951.85

753 951.85

8 642 499.74

8 642 499.74

0,00

0,00

7043

Venituri din bilete control

95 495.48

95 495.48

4 563.01

4 563.01

100 058.49

100 058.49

0.00

0.00

TOTAL CONT 704

18 400 723.40

18 400 723.40

1 536 147.20

1 536 147.20

19 936 870.60

19 936 870.60

0.00

0.00

706

Venituri din redevente, locații de gestiune si chirii

172 208.70

172 208.70

14 517.86

14 517.86

186 726.56

186 726.56

0.00

0.00

7081

Venituri din activitati diverse - Publicitate

452 962.18

452 962.18

46 224.71

46 224.71

499 186.89

499 186.89

0.00

0.00

7081.33

Venituri din taxare inversa

18 217.50

18 217.50

0.00

0.00

18 217.50

18 217.50

0.00

0.00

TOTAL CONT 7081

471 179.68

471 179.68

46 224.71

46 224.71

517 404.39

517 404.39

0.00

0.00

7032

Venituri din activitati diverse - ITP

60 605.60

60 605,60

3 256.33

3 256.33

63 861.93

63 861.93

0.00

0.00

7083

Venituri din activitati diverse - Tractari

2 268.89

2 268.89

0.00

0.00

2 268.89

2 268.89

0.00

0.00

7084

Venituri din activitati diverse - Utilitati+Devize

32 819.25

32 819.25

3 376.93

3 376.93

36 196.18

36 196.18

0.00

0.00

7086

Venituri din activitati diverse-Ridicari Auto

852 544.03

852 544.03

57 758.09

57 758.09

910 302.12

910 302.12

0.00

0.00

70861

Venituri din ridicări -casa mobila 1

7 941.15

7 941.15

3 529.40

3 529.40

11 470.55

11 470.55

0.00

0.00

70862

Venituri din ridicări- casa mobila 2

7 689.05

7 689.05

2 647.05

2 647.05

10 336.10

10 336.10

0.00

0.00

TOTAL CONT 7086

868 174.23

868 174.23

63 934.54

63 934.54

932 108.77

932 108.77

0.00

0.00

708S

Venit activitati SOLARIS

549 921.89

549 921.89

19 434.52

19 434.52

569 356.41

569 356.41

0.00

0.00

TOTAL CONT 708

1 984 969.54

1 984 969.54

136 227.03

136 227.03

2 121 196.57

2 121 196.57

0.00

0.00

711

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

8 092.86

8 092.86

149.40

149.40

8 242.26

8 242.26

0.00

0.00

741

Venituri din subvenții de exploatare

0.00

0.00

2 108 488.54

2 108 488.54

2 108 488.54

2 108 488.54

0.00

0.00

7411

Venituri din subvenții Primăria Craiova

24 976 964.98

24 976 964.98

2 201 290.01

2 201 290.01

27 178 254.99

27 178 254.99

0.00

0.00

7418

Venituri din subvenții de exploatare

68 250.00

68 250.00

5 720.01

5 720.01

73 970.01

73 970.01

0.00

0.00

TOTAL CONT 741

25 045 214.98

25 045 214.98

4 315 498.56

4 315 498.56

29 360 713.54

29 360 713.54

0.00

0.00

758

Alte venituri din exploatare

158 780.09

158 780.09

115 939.06

115 939.06

274 719.15

274 719.15

0.00

0.00

7581

Venituri din despăgubiri, amenzi si penalitati

1 012.54

1 012.54

176.00

176.00

1 188.54

1 188.54

0.00

0.00

7582

Venituri din donații si subvenții acordate

170.91

170.91

0.00

0.00

170.91

170.91

0.00

0.00

7583 Venituri din vanzarea activelor cedate si alte operații

0.00

0.00

2 821 627.00

2 821 627.00

2 821 627.00

2 821 627.00

0.00

0.00

7584

Venituri din subvenții pentru investiții

1 041 853.50

1 041 853.50

94 578.19

94 578.19

1 136 431.69

1 136 431.69

0.00

0.00

7588

Alte venituri din exploatare

39 714.64

39 714.64

2 357.16

2 357.16

42 071.80

42 071.80

0.00

0.00

TOTAL CONT 758

1 241 531.68

1 241 531.68

3 034 677.41

3 034 677.41

4 276 209.09

4 276 209.09

0.00

0.00

766

Venituri din dobânzi

33.64

33.64

3.70

3.70

37.34

37.34

0.00

. 0.00

768

Alte venituri financiare

1 995.23

1 995.23

0.00

0.00

1 995.23

1 995.23

0.00

0.00

7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor

8 271.95

8 271.95

0.00

0.00

8 271.95

8 271.95

0.00

0.00

TOTAL CLASA 7

46 863 041.98

46 863 041.98

9 037 221.16

9 037 221.16

55 900 263.14

55 900 263.14

0.00

0.00

TOTAL

435 533 695.07

435 533 695.07

59 701 662.35

59 701 662.35

495 235 357.42

495 235 357.42

68 141 496.62

68 141 496.62

Editat de

OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:

6din 7

Județul 16

Persoana juridica:R.A.T SRL

adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate:Soc.cu rasK..mitata de interes local

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a codul grupei CAEN:4931

codul fiscal 2315129


Nota 1


Active imobilizate

Elemente de imobilizare

Valoarea bruta

Deprecieri (amortizări si provizioane)

Sold la

01.01.2018

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2018

Sold la

01.01.2018

Deprecierea inregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la

31.12.2018

0

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

0

0

0

0

Alte imobilizări necorporale

0

22125

22125

0

22125

22125

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

Terenuri si construcții

5466091

2921001

2821627

5565465

1630704

238428

1869132

0

Instalații tehnice si mașini

37806985

1382421

0

39189406

33517739

1350850

0

34868589

Alte instalații, utilaje si mobilier

65894

0

0

65894

50131

2736

52867

Avansuri si imobilizări corporale in curs

223196

0

0

223196

0

0

0

0

Total imobilizări corporale

43562166

4303422

2821627

45043961

35198574

1592014

1869132

34921456

Titluri deținute ca imobilizări

Alte creanțe imobilizate

37487

34851

32012

40326

0

0

0

0

Total imobilizări financiare

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

43599653

4360398

2875764

45084287

35198574

1614139

1891257

34921456

Mijloacele fixe aflate in patrimoniu public sunt in suma de 53.758.949 lei. iar mijloacele fixe apartinand domeniului public si privat al Primăriei Craiova au fost scoase in afara bilanțului conform OMFP 1802 2014, in suma de 143.288.288 lei.

In cursul anului 2018, au loc creșteri de imobilizări necorporale in valoare de 22.125 lei reprezentând licențe de transport cu valabilitate 1 an de zile In cursul anului 2018 au intrat imobilizări corporale in valoare de 4.303.422 lei, si anume:

Imobilizările corporale se prezintă astfel

Imprimanta work centre in valoare de 3.455 lei

Autoutilitara Iveco pentru activitatea de ridicări auto in valoare de 337.000 lei/buc x 2 buc =674.000 lei

Autobuz M3 BMC in valoare de 127.000 lei/buc x 5 buc =635.000 lei

Autoturism marca Dacia Duster in valoare de 69.964,62 lei/buc

Cabine modulare in valoare de 6.200 lei/buc x 12 buc =74.400 lei

Rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe in suma de 2.846.601 lei

In cursul anului 2018 au ieșit imobilizări corporale in valoare de 2.821.627 lei urmare vanzarii unor construcții către Primăria Municipiului Craiova, conform hotărârii Consiliului Local si Adunării Generale a Acționarului unic.

Construcțiile sunt prezentate la valoare justa, determinata conform raportului de evaluare din data 10.01.2018. Restul categoriilor de imobilizări sunt prezentate la cost istoric.

Metoda de calcul a amortizării este cea lineara mai puțin la mijloace de transport -autobuze Man unde amortizarea se calculează in funcție de km parcurși in fiecare luna.
Județul 16

Persoana juridica: R. A.T. SRL Craiova adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23 NR Reg Comerț j16/507/1991

Forma de propietate:Soc. cu rasp. limitata de interes local

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4931

codul fiscal 2315129

Nota 2

Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului

Sold la

1 ianuarie 2018

Transferuri

Sold la

31 decembrie 2018

in cont

din cont

0

1

2

3

4 = 1+2-3

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

14.293

14.293

Provizioanele existente in sold la 31.12.2018 sunt provizioane pentru risc si cheltuieli constituite in anii precedenti si reprezintă litigii pe rol ce vor fi soluționate de instanțele judecătorești.

Director Economic
Jeana Păun

Județul 16

Persoana juridica:R. A.T. SRL

adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate:Soc.cu rasp.limitata de interes local

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4931                                  NR

codul fiscal 2315129

Nota 3

Repartizarea profitului

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat aferent anului 2018

2.129.762

- rezerva legala

106.488

- alte rezerve

- acoperirea pierderii din anii anteriori

2.023.274

La 31.12.2018 societatea a înregistrat un profit net in suma de 2.129.762 lei . Societatea propune repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, conform prevederilor OG.64/2001 cu modificările si completurile ulterioare.

^drti'jjrrstri

Marcel fana


Director Economic, Jeana Păun

Județul 16

Persoana juridica:R. A.T. SRL

Craiova,Calea Severinului, nr.23

Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate:Soc.cu rasp.limitata de inter Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

codul grupei CAEN:4931

codul fiscal 2315129

Nota 4

Informații privind cifra de afaceri neta, alte venituri din exploatare, cheltuieli din exploatare si rezultatul de exploatare sunt prezentate in continuare


(lei)

Indicatorul

Exercițiul financiar

precedent

curent

0

2

2

1,Cifra de afaceri neta

41.621.707

51.605.508

2,Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate(3+4+5)

36.332.465

50.394.305

3,Cheltuielile activitatii de baza

22.376.156

26.407.473

4,Cheltuielile activitatii auxiliare

423.400

9.246.355

5,Cheltuielile indirecte de producție

13.532.909

14.738.445

6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1-2)

5.289.242

1.209.171

7,Cheltuieli de desfacere

0

0

8,Cheltuieli generale de administrație

2.497.302

3.357.650

9,Alte venituri din exploatare

1.374.971

4.276.209

10,Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)

4.166.911

2.127.730


In contul "Alte venituri din exploatare" au fost inregistrate venituri din:

-subvenții pentru investiții

-venituri de recuperări piese

 • - venituricompensare taxa poluare,comisioane

 • - amenzi si penalitati

 • - vanzarea activelor cedate

1136432

1359

274719

42072

2821627


Dir.economic,

Jeana PăunRAT SRL CRAIOVA, DOLJ

CUI RO2315129

Nota 5

Situația creanțelor si datoriilor

- lei -

Creanțe

Sold la

31 decembrie 2018

(col. 2+3)

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1

2

3

Total, din care:

6.330.162

6.330.162

- creanțe comerciale

511.890

511.890

- alte creanțe

5.818.272

5.818.272

- lei -

Sold la

Termen de exigibilitate

Datorii

31.12.18

l

(col. 2+3+4)

sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

0

1

2

3

4

Total, din care:

17.710.683

17.445.033

265.650

- sume datorate instituțiilor de credit

-

- avansuri incasate in contul comenzilor

- datorii comerciale

6.881.342

6.881.342

- alte datorii

10.829.341

10.563.691

265.650

CREANȚE

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea recuperabila (respectiv , valoarea ajustărilor pentru clienti , precum si valoarea sumelor considerate recuperabile s-au scăzut din totalul conturilor de clienti incerti si alte creanțe).

Totalul creanțelor in valoare neta de 6.330.162 lei are următoarea componenta:

 • 1. Subvenție de exploatare

  2.678.325 lei

  3.323.517 lei


  328.320 Iei


 • 2. Clienti si debitori diverși

 • 3. Alte creanțe

De asemenea in totalul creanțelor comerciale in suma de 3.323.517 lei, cei mai importanți clienti aflati in sold la 31.12.2018 sunt:

 • 1. PRIMĂRIA CRA1OVA

 • 2. FORD ROMANIA

 • 3. ADIENT

 • 4. COMPLEXUL ENERGETIC

 • 5. CUMMINS GENERATOR

 • 6. Alti clienti si debitori diverși

DATORII

In totalul datoriilor sunt cuprinse:
 • 1. Datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung in suma 265.650 lei sunt către bugetul de stat si asigurările sociale.

 • 2. Datorii pe termen scurt sunt de 17.445.033 lei.

 • 3. Datoriile comerciale, in suma de 6.881.342 lei includ datorii pentru furnizori, pentru bunurile aprovizionate , lucrări si servicii prestate.

Cei mai importanți furnizori pentru materiale lucrări si servicii neachitate la 31.12.2018 sunt:

1 .OSCAR DOWNSTREAM         -           3.452.431 lei 2.SC ADETRANS SRL

 • 3. CARANDA

 • 4. COPROT

 • 5. COMAT

 • 6. ELPIMAR

 • 7. ALTI FURNIZORI

In ce privește datoriile la bugetul de stat si bugetul consolidat, Ia fonduri speciale, si datoriile către salariati in suma de 10.829.341 Iei se compun din :

-7.668.810 lei datorii la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale conform graficului de eșalonare ANAFsi a declarațiilor curente

-3.160.531 lei datorii diverse curente care se vor plăti in cursul anului 2019.


DIRECTOR ECONOMIC PĂUN JEANA

Județul : 16

Persoana juridica : R. A. T. SRL Adresa docalitatea CRA10VA Str.Calea Severinului nr.23 Nr.din registrul comerțului de înregistrare:J16/507/1991

Forma de proprietate :

Sco.cu rasp.limitata de interes local Activitatea preponderenta (denumirea grupei CAEN)

alte transporturi terestre terestre de calatori n.c.a.


Codul grupei CAEN 4931

Codul fiscal 12315129

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principii contabile

Principiile contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare ale R.A.T. SRL Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

(a) Principiul continuității activitatii

Situațiile financiare ale R.A.T. SRL Craiova s-au intocmit pe baza prezumției ca societatea isi continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii, existând premise serioase ca activitatea se va dezvolta.

(b) Principiul permanentei metodelor

Situațiile financiare ale societății s-au intocmit si in 2018 in baza acelorași reguli si norme ca si in anii anteriori, privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile, sau tratamentele alternative permise de Standardele Internationale de Contabilitate, dandu-se explicații in note. Nu se lucrează cu Standarde la nivelul RAT

(c) Principiul prudentei

S-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor si de asemeni de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

 • (d) Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cind tranzacțiile si evenimentele se produc (si nu pe măsură ce numărul sau echivalentul sau este incasat sau plătit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare exercițiului fara a se tine seama de momentul incasarii sau plătii acestor venituri si cheltuieli.

(e) Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

Componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.

In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț, in conformitate cu OMFP 1802/2014, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Inventarierea anuala pe anul 2018 s-a finalizat, inregistrindu-se corespunzător rezultatele inventarierii.

(f) Principiul intangibilitatii

Bilanțul de deschidere al RAT SRL CRAIOVA pe anul 2018, corespunde cu bilanțul de inchidere pe anul 2017.

(g) Principiul necompensarii

In situațiile financiare ale RAT SRL CRAIOVA pe anul 2018, nu au fost compensate valori ale elementelor ce reprezintă active cu valori ale elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, este interzisa cu excepția compensării intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

(h) Principiul evaluării la cost de achiziție sau la cost de producție

Elementele prezentare a situațiilor financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Cazurile in care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementari.

In situația in care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, se aplica prevederile secțiunii 3.4 “Evaluarea alternative la valoarea justa”.

(i) Principiul pragului de semnificație

Elementele cu valori semnificative sunt prezentate distinct in cadrul situațiilor financiare, iar cele cu valori nesemnificative au fost insumate nefiind necesara prezentarea lor separata.

Politici contabile

Politicile contabile adoptate la intocmirea situațiilor financiare ale R.A.T. SRL Craiova sunt prezentate in cele ce urmeaza :

(a) Standarde contabile aplicate
 • •     In exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 R.A.T. SRL Craiova a prezentat situații financiare in conformitate cu normele romanești de contabilitate stipulate in Legea nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare si OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale si situatile financiare consolidate si Ordinului nr 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile

 • •     Situațiile financiare cuprind :

 • -  Bilanț

 • -  Cont de profit si pierdere

 • -  Situația modificărilor capitalului propriu

 • -  Situația fluxului de trezorerie

 • -  Note explicative la situațiile financiare anuale

Acestea sunt insotite de formularul ‘Date informative’ si formularul ‘Situația activelor imobilizate’ .

(b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari de mai sus .

(c) Standardele aplicabile intr-o economie de piața si tranzacțiile in moneda străină.

RAT SRL CRAIOVA funcționează intr-un mediu economic concurential.

Tranzacțiile in valuta sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției.

Datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la sfârșitul fiecărei luni din an la cursul de schimb comunicat de BNR la data respectiva iar diferentele de curs favorabile si nefavorabile la sfârșitul fiecărei luni sunt înregistrate in conturi de cheltuieli si venituri financiare respectiv in contul de profit si pierdere.

(d) Tranzacții in moneda străină

Tranzacțiile in moneda străină sunt evidențiate in lei la cursul de schimb al monedei respective valabil la data tranzacției. Activele si datoriile monetare in moneda străină sunt retratate in lei folosind cursul de schimb de la sfârșitul fiecărei luni din an.

(e) Estimări

Pentru intocmirea situațiilor financiare, conducerea regiei trebuie sa emită estimări si ipoteze care influențează activele si datoriile evidențiate la data bilanțului contabil, precum si cheltuielile perioadei respective. Rezultatele reale pot fi diferite fata de aceste estimări.

(1) Imobilizări necorporale si corporale
 • 1) Imobilizările necorporale

Imobilizările necorporale reprezintă licențe de execuție pentru activitatea de transport calatori si licențe pentru programele informatice care sunt înregistrate la costul de achiziție si sunt amortizate prin metoda liniara.

 • 2) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost istoric reevaluat in conformitate cu legislația in vigoare, sunt active generatoare de beneficii si deținute pe o perioada mai mare de 1 an .

 • 3) Amortizarea

Amortizarea este calculata utilizând in genereal metoda lineara, pe baza duratelor estimate de funcționare a mijloacelor fixe, după cum urmeaza:

 • - Clădiri si construcții speciale                    15-48 ani

 • - Mașini, utilaje si unelte                           3 - 15 ani

 • - Mijloace de Transport                          4 - 8 ani

 • - Alte mijloace fixe                                5 - 15 ani

iar, pentru 17 autobuze noi marca MAN Lion City, se utilizează metoda de amortizare in funcție de numărul km. parcurși, începând cu luna aprilie 2015.

Terenurile si mijloacele fixe in curs de execuție nu se amortizează.

(g)Stocuri


Sunt active circulante evaluate in bilanț la cost de achiziție , in cadrul lor fiind incluse materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar ( materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb si alte materiale consumabile care participa la procesul de exploatare fara a se regăsi de regula in produsul fmit).RAT SRL CRAIOVA nu a constituit provizioane ptr.deprecierea stocurilor si nu a efectuat reevaluări ulterioare, utilizând ca metoda de evaluare la ieșirea din gestiune pentru carburanți, metoda costului mediu ponderat iar pentru materiale, piese de schimb, anvelope,imprimate si rechizite se utilizează metoda FIFO.

Metoda de evidenta a stocurilor este metoda cantitativ-valorica.

( h)Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila (respectiv valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scăzut din totalul conturilor de clienti si alte creanțe).

(i) Disponibilitățile bănești si alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente in lei si in valuta, disponibil din casa, precum si avansurile curente acordate angajatilor.

(j) Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la valoarea nominala, la sfârșitul fiecărei luni aferente anului 2018.

(k) Ajustările

Ajustările se refera la creanțe incerte din punct de vedere al incasarii si nu depasesc valoric sumele care sunt necesare stingerii obligațiilor curente la data bilanțului, si este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

(l) Deprecierea mijloacelor fixe

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile (a se vedea politica contabila) este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade, cu ocazia inventarierii pentru a se determina daca exista pierderi in depreciere. In cazul in care se identifica pierderi din depreciere se estimează valoarea recuperabila a activelor. Deprecierea de valoare este recunoscuta daca valoarea contabila a unui activ sau a unitatii generatoare de numerar careia ii aparține este mai mare decât valoarea de recuperare.


(m) împrumuturi pe termen scurt

Societatea nu a avut credite in anul 2018.

(n) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile. Veniturile cuprind in special venituri din prestări servicii (transport urban de calatori, publicitate, inchirieri de spatii si alte venituri ) si venituri din subvenții pentru exploatare.

(o) Cheltuieli financiare nete

Cheltuielile finaciare nete include dobinda de plata pentru imprumuturi, cit si dobinda de primit pentru depozitele de disponibil precum si diferentele de curs valutar calculate la sfirsitul flecarei luni din 2018 pentru aceste imprumuturi.

Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

Cheltuielile financiare nu au existat in 2018, societatea neavind imprumuturi.

(p) Capital, Rezerve

Capitalurile sunt reprezentate de Capital subscris nevarsat in suma de 2.811.627 lei , Capital subscris varsat in suma de 5.134.947 lei si Patrimoniul Public in suma de 1.001.622,39 lei.

Capitalulrile proprii ale sociatatii pe anul 2018 are valoare negativa in valoare de 978.042 lei valoare datorata pierderii înregistrate in anii anteriori.

(r) Impozit pe profit

RAT SRL CRAIOVA a înregistrat anul 2018 un profit in valoare de 2.129.762 lei. întrucât RAT SRL CRAIOVA are de recuperat pierdere fiscala din anii anteriori, la 31.12.2018 nu datoreaza impozit pe profit. Pierderea fiscala, conform Legii 227/2015 cu completările si modificările ulterioare, se va recupera din profitul impozabil in următorii 7 ani sau din rezerve de reevaluare cu schimbarea destinației.Director Economic, Jeana Păun

Județul 16

Persoana juridica:R. A. T. SRL

adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j 16/507/1991

Forma de propietate: Soc.cu rasp.limitata de interes local

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4931

codul fiscal 2315129

Nota 7

Acțiuni si obligațiuni

Nu este cazul

Județul 16

Persoana juridica:R. A. T. SRL

adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j 16/507/1991

Forma de propietate:Soc.cu rasp.limitata de interes local

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4931

codul fiscal 2315129

NOTA 8

INFORMAȚII

PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII

SI DIRECTORII PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018

- lei -

Nr.

SALARIZAREA DIRECTORILOR,

Crt.

ADMINISTRATORILOR SI SALARIATILOR:

1.

SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR

Nr.Directori

1

Nr. Administrator

1

Obligații Directori, Salarii Brute

109643

Obligații Administrator - Drepturi bănești brute

182400

2.

SALARIATI

Nr.mediu salariati Din care :

691

-cond.auto

269

- vatmani

38

- personal întreținere

172

- impiegati

21

- casieri

53

- controlori

13

- primitori distribuitori

6

- maiștri

4

- tesa

89

- rest personal

26

3.

Salarii plătite 2018

24137074

Cheltuieli cu Asigurările sociale

10178

Cheltuieli cu Contribuția asiguratorie de munca

543100

Administrator la R.A.T. SRL la 31.12.2018 -Marcel Tanasescu

CONDUCEREA SOCIETĂȚII R.AT. SRL LA DATA SEMNĂRII BILANȚULUI SUNT:

 • 1. Tanasescu Marcel

 • 2. Păun Jeana

 • - Administrator

 • - Director Economic


Director economic, Păun Jeana

Județul 16

Persoana juridica:R.A.T SRL

adresa: Craiova,Calea Severinului, nr.23

NR Reg Comerț j16/507/1991


Forma de propietate:Soc.cu rasp.limitata de interes local

Activitatea preponderenta:Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. codul grupei CAEN:4931 codul fiscal 2315129

Nota 9

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Indicator

Formula de calcul

Valoare

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)

Active curente/Datorii curente

0.41

Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul Test acid

(Active curente - Stocuri)/Datorii curente

0.3'

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vanzarilor/Stocul mediu

39.5'

Numărul de zile de stocare

Stoc mediu x 365/Costul vânzărilor

9.22

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri

5.0C

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori x 365/ (Achiziții de bunuri, Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii

35.5'

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

5.0f

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri/Total active

2.6f

ACTIVE CURENTE=7.960.695
DATORII CURENTE=17.445.033
STOCURI=1.233.483
STOC MEDIEM.239.339
COSTUL VANZARILOR=49.074.384
SOLD MEDIU CLIENTI=706.850
SOLD MEDIU FURNIZORI=5.031.366
CIFRA DE AFACERI=51.605.508
ACTIVE IMOBILIZATE=10.162.831
TOTAL ACT1VE=19.214.569

Explicații privind modul de calcul si interpretarea indicatorilor

 • 1.1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente(indicatorul capitalul circulant),respectiv indicatorul lichidității imediate (test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente in primul caz, respectiv datoriile curente in activele curente mai puțin stocurile in cel de-al doilea caz.

Valorile obținute sunt mai mici decât cele recomandate (in jurul valorii 2, respectiv 1) si reflecta un risc ridicat de neacoperire a datoriilor curente.

 • 2.1.Viteza de rotatie a stocurilor

-aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar


 • 2.2. Numărul de zile de stocare

- indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Valorea medie a vitezei de rotatie a stocurilor indica formarea unor stocuri necesare desfășurării activitatii in cursul anului , fapt relevat si de valoarea indicatorului număr de zile de stocare.

 • 2.3. Viteza de rotatie a debitelor clienti

- acest indicator are o valoare mica ceea ce reflecta faptul ca societatea are creanțe incasate in termen .

 • 2.4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori

- valoarea acestui indicator arata ca societatea utilizează creditul furnizor, care deși duce la creșterea gradului de indatorare, are efecte favorabile asupra rezultatului exercitului întrucât nu sunt purtătoare de dobanzi(utilizare credit furnizor).

 • 2.5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

- evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate de active imobilizate .

 • 2.6. Viteza de rotatie a activelor totale

- evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate a activelor totale.


Director economic, Păun Jeana


Județul: 16

Persoana juridica:R.A.T SRL Craiova Adresa: Craiova, Str Severinului, nr 23 Reg Comerțului: J16/507/1191


Forma de proprietate: Societate cu răspundere limitata de interes local Activitate preponderenta: Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. Codul grupei CAEN: 4931

Cod Fiscal: 2315129

NOTA 10

R.A.T. SRL Craiova este o societate cu răspundere limitata de interes local infiintata la data de 01.02.2016, provenita din transformarea fostei Regii Autonome de Transport Craiova.

începând cu luna mai 2016 societății R.A.T. SRL Craiova i-a fost incredintata gestionarea serviciului public de persoane conform Legii 51/2007, Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local modificata si completata si Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Activitatea de baza a societății este prestarea de servicii de transport urban de calatori si alte servicii in Municipiul Craiova.

Astfel, la 31.12.2018 societatea are un capital social de 7.946.574 lei reprezentând un număr de 794.657 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, deținute integral de către asociatul unic .

R.A.T. SRL Craiova are deschise patru puncte de lucru.

Elementele de activ si pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in moneda naționala.

R.A.T. SRL Craiova a înregistrat in anul 2018 un profit in suma de 2.129.762 lei.

Determinarea impozitului pe profit aferent anului 2018 se prezintă astfel:


- lei -

Venituri totale

55.900.263

Cheltuieli totale (inclusiv cheltuieli cu impozitul pe profit)

53.770.501

Rezultat net

2.129.762

Venituri neimpozabile (provizioane nedeductibile fiscal anulate)

1.189

Rezerva legale

106488

R.A.T. SRL Craiova la 31.12.2018 avea conturi deschise la următoarele banei:

 • • BT Craiova      IBAN RO 47 BTRL 0170 1202 4880 07XX

 • • BRD Craiova     IBAN RO 97 BRDE 170S V039 2972 1700

 • • Trezoreria Craiova IBAN RO 17 TREZ 2915 069X XX00 1840

IBAN RO 44 TREZ 2915 070X XX00 3632

La data de 31.12.2018, R.A.T. SRL Craiova nu figurează cu credite bancare in derulare si nici garanții depuse la instituții bancare pentru creditele anterioare.

Cifra de afaceri in exercițiul financiar al anului 2018 a fost de 51.605.508 lei din care:

 • -  22.244.794 lei din prestări servicii

 • -  29.360.714 lei din subvenții


Director Economic, Jeana Păun

R.A.T. SRL CRAIOVA


Declarație,

In conformitate cu prevederile art.3O din Legea Contabilității nr. 82/1991, s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru:

R.A.T. SRL Craiova din Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Calea severinului nr 23, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr J16/507/1991, forma de proprietate Societate cu răspundere limitat, avand ca obiect de activitate tansport urban de calatori cod de identificare fiscala RO2315129.

Conducerea Societății isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicate situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata

persoana juridical isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate


Director economic, Păun Jeana

R.A.T SRL CRAIOVA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR AL ANULUI 2018

In anul 2018 R.A.T SRL Craiova a realizat venituri totale in suma de 55.891.991 lei din care venituri din subvenție 29.360.714J.ei, acestea reprezentând 52.53 % din total venituri.

Din totalul cheltuielilor 53.762.229 lei aferente anului 2018 cheltuielile cu personalul sunt in suma de 26.540.975((/lei (reprezentând 49.37% din total cheltuieli) astfel:

 • - 25.051.226 lei cheltuieli cu salarii brute;

 • -  1.489.749 lei cheltuieli cu asigurările si protecția sociala.

In cursul anului 2018 au fost realizate obligațiile prevăzute de lege privind organizarea si conducerea corecta a contabilității, respectandu-se regulile si metodele prevăzute de actele normative in vigoare, respectiv Legea nr.82/1991 cu modificările si completările următoare si O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Bilanțul contabil s-a intocmit pe baza datelor din Balanța de Verificare a conturilor sintetice si analitice Întocmită la 31.12.2018 .

Posturile Înscrise in Bilanț corespund cu datele inregistrate in contabilitate , puse de acord cu situația reala a elementelor patrimoniale conform inventarierii anuale, pe anul 2018.

Veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2018 au fost reflectate in mod fidel in contul de profit si pierdere , formularul 20, din Bilanțul contabil.

La 31 decembrie 2018, R.A.T SRL a înregistrat un profit in suma 2.129.762 lei. •<-Profitul de 2.129.762 lei pe anul 2018 se compune din :

 • -  profit din exploatare in suma de         2.127.730 lei;

 • -  profit financiar                               2.032 lei;

Venituri si cheltuieli conform bilanțului contabil incheiat pe anul 2018:

Venituri exploatare 55.889.959 lei

Venituri financiare 2.032 lei

Total venituri

55.891.991 lei


Cheltuieli exploatare

53.762.229 lei

Cheltuieli financiare 0 lei

Total cheltuieli

53.762.229 lei


Profit (Pierdere)

2.127.730 lei

Profit (Pierdere) 2.032 lei

Profit (Pierdere)

2.129.762 lei


Sursele financiare alocate pentru activitatea de producție au fost utilizate pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii de transport a societății potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Din analiza creanțelor ramase de incasat si a datoriilor ramase de plata, respectiv la 31 decembrie 2018 au rezultat următoarele:

Creanțele in suma de 6.330.162 lei se compun din:

 • - subvenție de exploatare       2.678.325 lei

 • - clienti si debitori diverși 3.323.517 lei

 • - alte creanțe                     328.320 lei

Datoriile in suma de 17.710.683 lei se compun din: -datorii cu personalul si cu protecția sociala 870.651 lei -furnizori ptr. activitatea curenta              6.881.342

-datorii BS si BASS                        7.668.810

-alte datorii                                     2.289.880

Din totalul datoriilor, ponderea cea mai mare o dețin datoriile aferente bugetului de stat pentru care R.A.T SRL CRAIOVA are o eșalonare pana in ianuarie 2020.

La 31.12.2018 R.A.T. SRL avea un număr de 39 de litigii pe rolul instanțelor de judecata astfel: - 6 litigii in calitate de reclamant

- 15 litigii in calitate de parat

La intocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale aleoperatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Indicator

Formula de calcul

Valoare

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)

Active curente/Datorii curente

0.45

Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul

(Active curente - Stocuri)/Datorii

Test acid

curente

0.39

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul

stocurilor)

Costul vanzarilor/Stocul mediu

39.59

Numărul de zile de stocare

Stoc mediu x 365/Costul vânzărilor

9.22

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti x 365/Cifra de afaceri

Sold mediu furnizori x 365/ (Achiziții de

5.00

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

bunuri,

Cifra de afaceri sau Cost vanzari)(fara servicii

35.59

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

5.08

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri/Total active

2.69

ACTIVE CURENTE=7.960.695

DATORII CURENTE=17.445033

STOCURI=1.233.483

STOC MEDIU=1.239.339

COSTUL VANZARILOR=49.074.384

SOLD MEDIU CLIENTI=706.850

SOLD MEDIU FURNIZORI=5.031.366

CIFRA DE AFACERI=51.605.508

ACTIVE IMOBILIZATE=10.162.831

TOTAL ACTIVE=19.214.569

Principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare Societății. In acest sens, s-a adoptat o politica de a efectua urmărirea clientilor rau platnici prin notificări periodice.

Creanțele comerciale privind prestările de servicii privesc clienti autohtoni, incasarea contravalorii acestura efectuaindu-se atat prin numerar cat si prin banca.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu si lung si la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Societatea gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor scadentare de eșalonare la plata a datoriilor. Monitorizarea continua a fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb.

Ssocietatea nu derulează operațiuni in valuta prin urmare riscul e nu exista.

Gestionarea riscucurilor ratei dobânzii

Societatea nu are angajate imprumuturi la instituții bancare si nici dobânzi de plata, nu exista risc cu privire la acest aspect.

Riscul de piața

Societatea monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, Utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi in afara limitelor previzibile, in cazul unor fluctuații semnificative pe piața, totuși societatea isi gestionează si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa altor riscuri.

Situațiile financiare au fost intocmite pe principiul continuității activitatii.

In anul 2018 R.A.T SRL Craiovai a prelungit impreuna cu Consiliul Local al

Municipiului Craiova atribuirea directa de gestionare a serviciului de transport public de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in Municipiul Craiova, pe o periada de 10 ani. S-a avut in vedere Legia 51/2007, Legia 92/2007 privind serviciile de transport public local modificata si completata si Regulamentul CE nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.


DIRECTOR ECONOMIC,


Păun Jeana
Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania

Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; Fax: (+40)251.506.077

DECLARAȚIA NEFINANCIARA la data de 31 decembrie 2018

R.A.T. SRL , avand ca domeniu de activitate transportul urban, suburban si metropolitan de calatori, prin reprezentant legal Tanasescu Marcel, in calitate de Administrator, menționează ca in anul 2017 entitatea a asigurat resursele necesare funcționarii in condiții de eficacitate, a asigurat un mediu corespunzător pentru operarea proceselor, a fost preocupata de respectarea partenerilor de afaceri, comunității si a propriilor angajați.

-obiectivele si tintele stabilite de RAT SRL sunt in concordanta cu obiectivele generale si strategice asumate in “Politica integrata referitoare la calitate mediu” si sunt stabiliți indicatori de performanta măsurabili, resurse, responsabilități si termene.

Sistemul de Management aplicat de entitate este descris, implementat corespunzător, conform cerințelor standardelor de referința si este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activitailor desfășurate.

- datele privind generarea si gestionarea deșeurilor in anul 2018 au fost transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

-R.A.T. SRL dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Aceasta declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de

control intern managerial al entității, formulata în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

-s-au stabilit masuri de eficienta energetica si s-au transmis Autorității Naționale de Reglementare in domeniul Energiei

-s-au transmis Inspectoratului Teritorial de Munca Dolj, masurile realizate pentru imbunatatirea condițiilor de sanatate si securitate in munca.

Având in vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat prin curse regulate in municipiul Craiova , prevăzut in anexa care face parte integranta din HCL 168/28.04.2016 , HCL 262/2018 încheiat intre RAT SRL si Municipiul Craiova, nivelul indicatorilor nefmanciari calculați la 31.12.2018 sunt:

 • 1. Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului fata de programul de circulatie-nu este cazul

2. Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore

Nu au existat trasee pe care operatorul nu a efectuat tranportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore ;

3. Numărul de calatori afectați de situațiile prevăzute la punctele 1 si 2

Nu au existat reclamatii referitoare la situațiile prevăzute la punctele 1 si 2 ;

4. Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație

Nr.de trans. utilize. medie /luna = 2180 X 100 = 94.410%

2309

 • 5. Număr reclamat» ale calatorilor privind calitatea transportului, dintre care:

a) număr reclamatii justificate:

Numărul reclamatiilor justificate este 90

b ) Număr reclamatii rezolvate: 90

Nr reclamatii rezolvate X 100 =90 X 100 = 100 %

Nr total reclamatii                 90

c) numărul de reclamatii la care calatorii nu au primit răspuns

Nu au existat reclamatii la care sa nu fie transmis un răspuns.

 • 6. Număr autovehicule atașate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație

61 autovehicule Euro 3, Euro 4, Euro 6 X 61x100=70.90

96 autovehicule necesare pt realiz program ,

 • 7. Vechimea mijloacelor de transport si dotărilor de confort pentru calatori:

 • a) vechime sub 10 ani

41 vehicule sub 10 ani x 100 = 19,62 %

209 total vehicule

 • b) instalații de încălzire/ condiționare a aerului

Toate vehiculele sunt prevăzute cu instalații de incalzire si 27 de vehicule din cele 209 sunt prevăzute cu aer condiționat.

 • 8.  Numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale

Nu au fost semnalate abateri privind nerespectarea prevederilor legale menite sa fie sancționate de personalul imputernicit.

 • 9. Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorul de transport / transportatorului autorizat

44 accidente produse din vina personalului propriu x 100 = 24 %

183 accidente produse

audit

SC Ciel Audit Consulting SRL

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Conducerea RAT SRL Craiova

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1.  Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale Societății RAT SRL Craiova ("Societatea”), cu sediul social in Craiova,str. Calea Severinului, nr.23, jud. Dolj, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala nr.2315129, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2.  Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • •      Activ net/Total capitaluri proprii:                                     - 978.042 lei

 • •      Profitul net al exercițiului financiar:                                    2.129.762 lei

 • 3.  In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate („OMFP nr. 1802/2014”) cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate Standardele Internationale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European ( in cele ce urmeaza”Regulamentrul”) si Legea nr 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea „Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

 • 5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații - Raportul Administratorilor

 • 6. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele informații si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7. Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare.

 • 8.   In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 9.   Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 10.  Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 11.  Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •   Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si a prezentărilor aferente de informații realizate de conducere.

 • •  Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

• Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțele extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire Ia alte dispoziții legale si de reglementare

Am fost angajați prin contractul de prestări servicii de audit satutar nr. 1094/23.01.2019, sa auditam situațiile financiare ale Societății RAT SRL Craiova pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 8 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2010 ,2011, 31 decembrie 2013 pana la 31 decembrie 2018.

Confirmam ca:

 • •  In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

 • •  Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele SC Ciel Audit Consulting SRL,

Cu sediul social in Craiova, str.Filip Lazar, nr.12 înregistrata la Camera Auditorilor Financiari


Din Romania cu numărul 864/ 08.12.2008

Auditor financiar Ristea Florentina, înregistrat la Camera Auditorilor Financiari Din Romania cu numărul 3031/23.06.2009

Craiova,09.04.2019