Hotărârea nr. 166/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 166

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.71091/2019, rapoartele nr.71499/2019 întocmit de Direcția Economico- Financiară și nr.72120/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.50/2019 a bugetului de stat, pe anul 2019;

În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2019, la valoarea de 5.309 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa


La Hotărârea nr. 166/23.04.2019


BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE 23-Aprilie-2019

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 3

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-TOTAL

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 4

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 5

Alte operatiuni financiare

4106

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 6

Sume aferente creditelor externe

41060301

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 12

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 13

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 14

Alte operatiuni financiare

4106

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 15

Sume aferente creditelor externe

41060301

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 16

CREDITE EXTERNE-CHELTUIELI

5006

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 29

CHELTUIELI DE CAPITAL

06.70

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 30

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 30

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

0.00

5.309,00

0,00

0,00

0,00

r 30

Constructii

06.710101

0.00

547,00

0,00

0,00

0,00

r 30

Masini, echipamente si mijloace de transport

06.710102

0.00

4.762,00

0,00

0,00

0,00

r 38

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 39

Autoritati publice si actiuni externe

5106

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 52

CHELTUIELI DE CAPITAL

5106.70

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 53

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5106.71

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 53

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5106.7101

0.00

537,00

0,00

0,00

0,00

r 53

Constructii

5106.710101

0.00

537,00

0,00

0,00

0,00

r 62

Autoritati executive si legislative

510601

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 63

Autoritati executive

51060103

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 141

Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6306

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 142

Invatamant

6506

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 155

CHELTUIELI DE CAPITAL

6506.70

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 156

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6506.71

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 156

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6506.7101

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 156

Constructii

6506.710101

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 168

Invatamant secundar (rd.45 la 46)

650604

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 169

Invatamant secundar inferior

65060401

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 337

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7906

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 416

Transporturi

8406

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 429

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 430

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406.71

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 430

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

0.00

4.762,00

0,00

0,00

0,00

r 430

Masini, echipamente si mijloace de transport

8406.710102

0.00

4.762,00

0,00

0,00

0,00

r 439

Transport rutier

840603

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 441

Transport en comun

84060302

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 882

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 883

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 884

Alte operatiuni financiare

4106

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 885

Sume aferente creditelor externe

41060301

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 886

CREDITE EXTERNE-CHELTUIELI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

5006

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 899

CHELTUIELI DE CAPITAL

06.70

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 900

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

0.00

5.309,00

42.291,00

23.800,00

0,00

r 900

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

0.00

5.309,00

0,00

0,00

0,00

r 900

Constructii

06.710101

0.00

547,00

0,00

0,00

0,00

r 900

Masini, echipamente si mijloace de transport

06.710102

0.00

4.762,00

0,00

0,00

0,00

r 907

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 908

Autoritati publice si actiuni externe

5106

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 921

CHELTUIELI DE CAPITAL

5106.70

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 922

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5106.71

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 922

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5106.7101

0.00

537,00

0,00

0,00

0,00

r 922

Constructii

5106.710101

0.00

537,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 930

Autoritati executive si legislative

510601

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 931

Autoritati executive

51060103

0.00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

r 1006

Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6306

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 1007

Invatamant

6506

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 1020

CHELTUIELI DE CAPITAL

6506.70

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 1021

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6506.71

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 1021

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6506.7101

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1021

Constructii

6506.710101

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1032

Invatamant secundar (rd.45 la 46)

650604

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 1033

Invatamant secundar inferior

65060401

0.00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

r 1196

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7906

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 1272

Transporturi

8406

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 1285

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 1286

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406.71

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 1286

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

0.00

4.762,00

0,00

0,00

0,00

r 1286

Masini, echipamente si mijloace de transport

8406.710102

0.00

4.762,00

0,00

0,00

0,00

r 1294

Transport rutier

840603

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

r 1296

Transport en comun

84060302

0.00

4.762,00

28.558,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA