Hotărârea nr. 165/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 165


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 165

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.64352/2019, rapoartele nr.69518/2019 întocmit de Direcția Economico- Financiară și nr.69602/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, coroborat cu prevederile art.108 din Legea educației naționale nr.1/2011.

În temeiul art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019, prevăzute în anexele nr.1-62 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA 1

la Hotararea nr. 165/23.04.2019

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

330,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

330,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

330,00

340,00

350,00

360,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

33C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

33C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

33C,CC

340,00

350,00

360,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

33C,CC

340,00

350,00

360,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

330,00

340,00

350,00

360,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

33C,CC

340,00

350,00

360,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

330,00

340,00

350,00

360,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

330,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

330,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

330,00

340,00

350,00

360,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

330,00

340,00

350,00

360,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

330,00

340,00

350,00

360,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

330,00

340,00

350,00

360,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

330,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

330,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

330,00

340,00

350,00

360,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

330,00

340,00

350,00

360,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 2

la Hotararea nr.165/23.04.2019


APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

207,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

207,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

207,00

210,00

215,00

220,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

2C7,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

2C7,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

2C7,CC

210,00

215,00

220,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

2C7,CC

210,00

215,00

220,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

207,00

210,00

215,00

220,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

2C7,CC

210,00

215,00

220,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

207,00

210,00

215,00

220,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

207,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

207,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

207,00

210,00

215,00

220,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

207,00

210,00

215,00

220,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

207,00

210,00

215,00

220,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

207,00

210,00

215,00

220,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

207,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

207,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

207,00

210,00

215,00

220,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

207,00

210,00

215,00

220,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 3

la Hotararea nr.165/23.04.2019

GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

190,00

200,00

200,00

200,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

19C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

19C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

19C,CC

200,00

200,00

200,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

19C,CC

200,00

200,00

200,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

190,00

200,00

200,00

200,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

19C,CC

200,00

200,00

200,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

190,00

200,00

200,00

200,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

190,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

190,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

190,00

200,00

200,00

200,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

190,00

200,00

200,00

200,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

190,00

200,00

200,00

200,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

190,00

200,00

200,00

200,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

190,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

190,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

190,00

200,00

200,00

200,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

190,00

200,00

200,00

200,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 4

la Hotararea nr. 165/23.04.2019

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

279,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

279,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

279,00

280,00

281,00

282,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

279,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

279,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

279,CC

280,00

281,00

282,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

279,CC

280,00

281,00

282,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

279,00

280,00

281,00

282,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

279,CC

280,00

281,00

282,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

279,00

280,00

281,00

282,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

279,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

279,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

279,00

280,00

281,00

282,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

279,00

280,00

281,00

282,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

279,00

280,00

281,00

282,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

279,00

280,00

281,00

282,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

279,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

279,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

279,00

280,00

281,00

282,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

279,00

280,00

281,00

282,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 5

la Hotararea nr.165/23.04.2019

GRADINITA CASUTA FERMECATA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

176,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

176,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

176,00

180,00

182,00

184,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

176,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

176,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

176,CC

180,00

182,00

184,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

176,CC

180,00

182,00

184,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

176,00

180,00

182,00

184,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

176,CC

180,00

182,00

184,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

176,00

180,00

182,00

184,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

176,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

176,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

176,00

180,00

182,00

184,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

176,00

180,00

182,00

184,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

176,00

180,00

182,00

184,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

176,00

180,00

182,00

184,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

176,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

176,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

176,00

180,00

182,00

184,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

176,00

180,00

182,00

184,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 6

la Hotararea nr.165/23.04.2019

GRADINITA PETRACHE POENARU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

195,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

195,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

195,00

200,00

205,00

210,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

195,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

195,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

195,CC

200,00

205,00

210,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

195,CC

200,00

205,00

210,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

195,00

200,00

205,00

210,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

195,CC

200,00

205,00

210,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

195,00

200,00

205,00

210,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

195,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

195,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

195,00

200,00

205,00

210,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

195,00

200,00

205,00

210,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

195,00

200,00

205,00

210,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

195,00

200,00

205,00

210,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

195,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

195,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

195,00

200,00

205,00

210,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

195,00

200,00

205,00

210,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 7

la Hotararea nr.165/23.04.2019


APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

280,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

280,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

280,00

300,00

300,00

300,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

28C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

28C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

28C,CC

300,00

300,00

300,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

28C,CC

300,00

300,00

300,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

280,00

300,00

300,00

300,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

28C,CC

300,00

300,00

300,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

280,00

300,00

300,00

300,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

280,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

280,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

280,00

300,00

300,00

300,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

280,00

300,00

300,00

300,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

280,00

300,00

300,00

300,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

280,00

300,00

300,00

300,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

280,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

280,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

280,00

300,00

300,00

300,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

280,00

300,00

300,00

300,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 8

la Hotararea nr.165/23.04.2019

GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

290,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

290,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

290,00

310,00

320,00

330,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

29C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

29C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

29C,CC

310,00

320,00

330,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

29C,CC

310,00

320,00

330,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

290,00

310,00

320,00

330,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

29C,CC

310,00

320,00

330,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

290,00

310,00

320,00

330,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

290,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

290,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

290,00

310,00

320,00

330,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

290,00

310,00

320,00

330,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

290,00

310,00

320,00

330,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

290,00

310,00

320,00

330,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

290,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

290,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

290,00

310,00

320,00

330,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

290,00

310,00

320,00

330,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

GRADINITA FLOARE ALBASTRA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

288,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

288,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

288,00

290,00

292,00

295,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

288,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

288,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

288,CC

290,00

292,00

295,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

288,CC

290,00

292,00

295,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

288,00

290,00

292,00

295,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

288,CC

290,00

292,00

295,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

288,00

290,00

292,00

295,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

288,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

288,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

288,00

290,00

292,00

295,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

288,00

290,00

292,00

295,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

288,00

290,00

292,00

295,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

288,00

290,00

292,00

295,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

288,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

288,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

288,00

290,00

292,00

295,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

288,00

290,00

292,00

295,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

GRADINITA ELENA FARAGO

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

337,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

337,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

337,00

340,00

350,00

360,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

337,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

337,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

337,CC

340,00

350,00

360,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

337,CC

340,00

350,00

360,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

337,00

340,00

350,00

360,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

337,CC

340,00

350,00

360,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

337,00

340,00

350,00

360,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

337,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

337,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

337,00

340,00

350,00

360,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

337,00

340,00

350,00

360,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

337,00

340,00

350,00

360,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

337,00

340,00

350,00

360,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

337,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

337,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

337,00

340,00

350,00

360,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

337,00

340,00

350,00

360,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

GRADINITA ION CREANGA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

210,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

210,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

210,00

215,00

220,00

225,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

21C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

21C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

21C,CC

215,00

220,00

225,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

21C,CC

215,00

220,00

225,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

210,00

215,00

220,00

225,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

21C,CC

215,00

220,00

225,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

210,00

215,00

220,00

225,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

210,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

210,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

210,00

215,00

220,00

225,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

210,00

215,00

220,00

225,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

210,00

215,00

220,00

225,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

210,00

215,00

220,00

225,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

210,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

210,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

210,00

215,00

220,00

225,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

210,00

215,00

220,00

225,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

GRADINITA CASUTA CU POVESTI

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

340,00

350,00

350,00

350,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

34C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

34C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

34C,CC

350,00

350,00

350,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

34C,CC

350,00

350,00

350,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

340,00

350,00

350,00

350,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

34C,CC

350,00

350,00

350,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

340,00

350,00

350,00

350,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

340,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

340,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

340,00

350,00

350,00

350,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

340,00

350,00

350,00

350,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

340,00

350,00

350,00

350,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

340,00

350,00

350,00

350,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

340,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

340,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

340,00

350,00

350,00

350,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

340,00

350,00

350,00

350,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-Aprilie-2019

GRADINITA EDEN

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

208,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

208,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

208,00

210,00

215,00

220,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

2C8,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

2C8,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

2C8,CC

210,00

215,00

220,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

2C8,CC

210,00

215,00

220,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

208,00

210,00

215,00

220,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

2C8,CC

210,00

215,00

220,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

208,00

210,00

215,00

220,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

208,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

208,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

208,00

210,00

215,00

220,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

208,00

210,00

215,00

220,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

208,00

210,00

215,00

220,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

208,00

210,00

215,00

220,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

208,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

208,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

208,00

210,00

215,00

220,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

208,00

210,00

215,00

220,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

7                                           }                   >       ’

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-Aprilie-2019

GRADINITA PITICOT

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

15,00

7,00

9,00

9,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

15,00

7,00

9,00

9,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

15,00

7,00

9,00

9,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

15,00

7,00

9,00

9,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

340,00

340,00

350,00

350,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

340,00

340,00

350,00

350,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

340,00

340,00

350,00

350,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

15,00

7,00

9,00

9,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

15,00

7,00

9,00

9,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

15,00

7,00

9,00

9,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

15,00

7,00

9,00

9,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

340,00

340,00

350,00

350,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

340,00

340,00

350,00

350,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

340,00

340,00

350,00

350,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

34C,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

34C,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Reparatii curente

6510.2002

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

34C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

34C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

355,00

347,00

359,00

359,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

355,CC

347,00

359,00

359,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

355,00

347,00

359,00

359,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

340,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

340,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

9,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

C.CC

9,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 959

Invatamant

6510

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Reparatii curente

6510.2002

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

340,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

0.00

355,00

347,00

359,00

359,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 15

la Hotararea nr. 165/23.04.2019

GRADINITA SF.LUCIA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

300,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

300,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

300,00

310,00

320,00

320,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

3CC,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

3CC,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

3CC,CC

310,00

320,00

320,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

3CC,CC

310,00

320,00

320,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

300,00

310,00

320,00

320,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

3CC,CC

310,00

320,00

320,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

300,00

310,00

320,00

320,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

300,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

300,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

300,00

310,00

320,00

320,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

300,00

310,00

320,00

320,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

300,00

310,00

320,00

320,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

300,00

310,00

320,00

320,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

300,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

300,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

300,00

310,00

320,00

320,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

300,00

310,00

320,00

320,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

la Hotararea nr.165/23.04.2019

GRADINITA FLOAREA SOARELUI

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

250,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

250,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

250,00

260,00

270,00

280,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

25C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

25C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

25C,CC

260,00

270,00

280,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

25C,CC

260,00

270,00

280,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

250,00

260,00

270,00

280,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

25C,CC

260,00

270,00

280,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

250,00

260,00

270,00

280,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

250,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

250,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

250,00

260,00

270,00

280,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

250,00

260,00

270,00

280,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

250,00

260,00

270,00

280,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

250,00

260,00

270,00

280,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

250,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

250,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

250,00

260,00

270,00

280,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

250,00

260,00

270,00

280,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

la Hotararea nr.165/23.04.2019

GRADINITA PHOENIX

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

260,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

260,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

260,00

265,00

270,00

275,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

26C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

26C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

26C,CC

265,00

270,00

275,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

26C,CC

265,00

270,00

275,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

260,00

265,00

270,00

275,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

26C,CC

265,00

270,00

275,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

260,00

265,00

270,00

275,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

260,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

260,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

260,00

265,00

270,00

275,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

260,00

265,00

270,00

275,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

260,00

265,00

270,00

275,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

260,00

265,00

270,00

275,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

260,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

260,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

260,00

265,00

270,00

275,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

260,00

265,00

270,00

275,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 18

la Hotararea nr.165/23.04.2019

GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

190,00

195,00

200,00

200,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

19C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

19C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

19C,CC

195,00

200,00

200,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

19C,CC

195,00

200,00

200,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

190,00

195,00

200,00

200,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

19C,CC

195,00

200,00

200,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

190,00

195,00

200,00

200,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

190,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

190,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

190,00

195,00

200,00

200,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

190,00

195,00

200,00

200,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

190,00

195,00

200,00

200,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

190,00

195,00

200,00

200,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

190,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

190,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

190,00

195,00

200,00

200,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

190,00

195,00

200,00

200,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

GRADINITA CASTELUL FERMECAT

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

156,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

156,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

156,00

156,00

156,00

156,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

156,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

156,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

156,CC

156,00

156,00

156,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

156,CC

156,00

156,00

156,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

156,00

156,00

156,00

156,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

156,CC

156,00

156,00

156,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

156,00

156,00

156,00

156,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

156,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

156,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

156,00

156,00

156,00

156,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

156,00

156,00

156,00

156,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

156,00

156,00

156,00

156,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

156,00

156,00

156,00

156,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

156,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

156,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

156,00

156,00

156,00

156,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

156,00

156,00

156,00

156,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

GRADINITA PINOCCHIO

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

160,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

160,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

160,00

222,00

233,00

233,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

16C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

16C,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

16C,CC

222,00

233,00

233,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

16C,CC

222,00

233,00

233,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

160,00

222,00

233,00

233,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

16C,CC

222,00

233,00

233,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

160,00

222,00

233,00

233,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

160,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

160,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

160,00

222,00

233,00

233,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

160,00

222,00

233,00

233,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

160,00

222,00

233,00

233,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

160,00

222,00

233,00

233,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

160,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

160,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

160,00

222,00

233,00

233,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

160,00

222,00

233,00

233,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

357,00

369,00

369,00

369,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

357,00

369,00

369,00

369,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

357,00

369,00

369,00

369,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

351,00

363,00

363,00

363,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

351,00

363,00

363,00

363,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

351,00

363,00

363,00

363,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

357,00

369,00

369,00

369,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

357,00

369,00

369,00

369,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

357,00

369,00

369,00

369,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

6,00

6,00

6,00

6,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

351,00

363,00

363,00

363,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

351,00

363,00

363,00

363,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

351,00

363,00

363,00

363,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

357,00

369,00

369,00

369,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

351,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

351,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

351,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

351,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

357,00

369,00

369,00

369,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

357,CC

369,00

369,00

369,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

357,00

369,00

369,00

369,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

351,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

351,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

6,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

C.CC

6,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

357,00

369,00

369,00

369,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

357,00

369,00

369,00

369,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

357,00

369,00

369,00

369,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

357,00

369,00

369,00

369,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

351,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

351,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

C.CC

6,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

C.CC

6,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

357,00

369,00

369,00

369,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 978

Invatamant prescolar

65100301

0.00

357,00

369,00

369,00

369,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

Anexa 22 la HCL 165/23.04.2019

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

11,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

3C,CC

30,00

30,00

30,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

3C,CC

30,00

30,00

30,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

3C,CC

30,00

30,00

30,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

3C,CC

30,00

30,00

30,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

15,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

0.00

11,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Apa, canal si salubritate

6510.200104

0.00

4,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Reparatii curente

6510.2002

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

3C,CC

30,00

30,00

30,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

3C,CC

30,00

30,00

30,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

30,00

30,00

30,00

30,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

3C,CC

30,00

30,00

30,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

30,00

30,00

30,00

30,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

15,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Apa, canal si salubritate

10.200104

C.CC

4,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

C.CC

10,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

30,00

30,00

30,00

30,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

30,00

30,00

30,00

30,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

30,00

30,00

30,00

30,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

30,00

30,00

30,00

30,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

C.CC

15,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Apa, canal si salubritate

6510.200104

C.CC

4,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Reparatii curente

6510.2002

C.CC

10,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 980

Invatamant secundar

651004

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

30,00

30,00

30,00

30,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

Anexa 23 la HCL 165/23.04.2019

SCOALA GIMNAZIALA DECEBAL

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

11,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

25,CC

20,00

20,00

20,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

25,CC

20,00

20,00

20,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

25,CC

20,00

20,00

20,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

25,CC

20,00

20,00

20,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

11,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Reparatii curente

6510.2002

0.00

9,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

25,CC

20,00

20,00

20,00

r 590

Invatamant primar

65100302

0.00

25,CC

20,00

20,00

20,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

25,00

20,00

20,00

20,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

25,CC

20,00

20,00

20,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

25,00

20,00

20,00

20,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

C.CC

9,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

C.CC

9,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

25,00

20,00

20,00

20,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

25,00

20,00

20,00

20,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

25,00

20,00

20,00

20,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

25,00

20,00

20,00

20,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Materiale pentru curatenie

6510.200102

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

C.CC

9,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Reparatii curente

6510.2002

C.CC

9,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

r 979

Invatamant primar

65100302

0.00

25,00

20,00

20,00

20,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

SCOALA GIMNAZIALA ION TUCULESCU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

91,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

91,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

91,00

91,00

92,00

92,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

91,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

91,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

91,CC

91,00

92,00

92,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

91,CC

91,00

92,00

92,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

91,00

91,00

92,00

92,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

91,CC

91,00

92,00

92,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

91,00

91,00

92,00

92,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

91,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

91,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

91,00

91,00

92,00

92,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

91,00

91,00

92,00

92,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

91,00

91,00

92,00

92,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

91,00

91,00

92,00

92,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

91,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

91,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

91,00

91,00

92,00

92,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

91,00

91,00

92,00

92,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-Aprilie-2019

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

2C,CC

8,00

9,00

10,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

2C,CC

8,00

9,00

10,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

2C,CC

8,00

9,00

10,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

2C,CC

8,00

9,00

10,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Carburanti si lubrefiantix

6510.200105

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6510.200108

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

6,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Reparatii curente

6510.2002

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Pregatire profesionala

6510.2013

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

2C,CC

8,00

9,00

10,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

2C,CC

8,00

9,00

10,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

20,00

8,00

9,00

10,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

2C,CC

8,00

9,00

10,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

20,00

8,00

9,00

10,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

10,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Furnituri de birou

10.200101

C.CC

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

C.CC

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 867

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 959

Invatamant

6510

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Carburanti si lubrefiantix

6510.200105

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6510.200108

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Reparatii curente

6510.2002

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Pregatire profesionala

6510.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

0.00

20,00

8,00

9,00

10,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

SCOALA GIMNAZIALA SF. DUMITRU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

2,CC

2,00

2,00

2,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

2,CC

2,00

2,00

2,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

2,CC

2,00

2,00

2,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

2,CC

2,00

2,00

2,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

2,00

2,00

2,00

2,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

2,CC

2,00

2,00

2,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

2,00

2,00

2,00

2,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

2,00

2,00

2,00

2,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

2,00

2,00

2,00

2,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

2,00

2,00

2,00

2,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

2,00

2,00

2,00

2,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 980

Invatamant secundar

651004

C.CC

2,00

2,00

2,00

2,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

C.CC

2,00

2,00

2,00

2,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

72,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

72,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 564

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

72,00

73,00

74,00

75,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

72,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

72,CC

0,00

0,00

0,00

r 588

Invatamant prescolar si primar

651003

0.00

72,CC

73,00

74,00

75,00

r 589

Invatamant prescolar

65100301

0.00

72,CC

73,00

74,00

75,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

72,00

73,00

74,00

75,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

72,CC

73,00

74,00

75,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

72,00

73,00

74,00

75,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

C.CC

72,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

C.CC

72,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

72,00

73,00

74,00

75,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

72,00

73,00

74,00

75,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

72,00

73,00

74,00

75,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

72,00

73,00

74,00

75,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

C.CC

72,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

C.CC

72,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Invatamant prescolar si primar

651003

C.CC

72,00

73,00

74,00

75,00

r 978

Invatamant prescolar

65100301

C.CC

72,00

73,00

74,00

75,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

SCOALA GIMNAZIALA GHE. TITEICA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Reparatii curente

6510.2002

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6510.2030

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6510.203030

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Furnituri de birou

10.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 867

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 959

Invatamant

6510

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Reparatii curente

6510.2002

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6510.2030

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6510.203030

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 980

Invatamant secundar

651004

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-Aprilie-2019

SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

9,00

5,00

5,00

5,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

9,CC

5,00

5,00

5,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

9,CC

5,00

5,00

5,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

9,CC

5,00

5,00

5,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

9,CC

5,00

5,00

5,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

7,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

7,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

0.00

2,CC

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

9,CC

5,00

5,00

5,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

9,CC

5,00

5,00

5,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

9,00

5,00

5,00

5,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

9,CC

5,00

5,00

5,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

9,00

5,00

5,00

5,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

7,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

C.CC

7,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

9,00

5,00

5,00

5,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

9,00

5,00

5,00

5,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

9,00

5,00

5,00

5,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

9,00

5,00

5,00

5,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

C.CC

7,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

C.CC

7,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 980

Invatamant secundar

651004

C.CC

9,00

5,00

5,00

5,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

C.CC

9,00

5,00

5,00

5,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-Aprilie-2019

SCOALA GIMNAZIALA SF. GHEORGHE

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

0,50

0,00

0,00

0,00

r 448

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

0,50

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

24,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

49,CC

49,00

49,00

49,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

49,CC

49,00

49,00

49,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

49,CC

49,00

49,00

49,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

49,CC

49,00

49,00

49,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

15,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

0.00

C,5C

0,00

0,00

0,00

r 567

Apa, canal si salubritate

6510.200104

0.00

C,5C

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

14,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Reparatii curente

6510.2002

0.00

24,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

49,CC

49,00

49,00

49,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

49,CC

49,00

49,00

49,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

49,00

49,00

49,00

49,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

49,CC

49,00

49,00

49,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

49,00

49,00

49,00

49,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

15,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

C.CC

0,50

0,00

0,00

0,00

r 867

Apa, canal si salubritate

10.200104

C.CC

0,50

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

C.CC

14,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

C.CC

24,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

10,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

C.CC

10,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

49,00

49,00

49,00

49,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

49,00

49,00

49,00

49,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

49,00

49,00

49,00

49,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

49,00

49,00

49,00

49,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

C.CC

15,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

C.CC

0,50

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 962

Apa, canal si salubritate

6510.200104

0.00

0,50

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Reparatii curente

6510.2002

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 980

Invatamant secundar

651004

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

49,00

49,00

49,00

49,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

Anexa 31 la HCL 165/23.04.2019

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6510.200108

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Reparatii curente

6510.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Pregatire profesionala

6510.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6510.2030

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6510.203030

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Furnituri de birou

10.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 867

Reparatii curente

10.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 959

Invatamant

6510

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6510.200108

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Reparatii curente

6510.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Pregatire profesionala

6510.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6510.2030

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6510.203030

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 980

Invatamant secundar

651004

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

35,00

17,00

17,00

17,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

Anexa 32 la HCL 165/23.04.2019

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 46

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

0.0C

-33,00

0,00

0,00

0,00

r 47

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

0.00

33,CC

0,00

0,00

0,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

C.CC

34,00

28,00

29,00

31,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

C.CC

34,00

28,00

29,00

31,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

C.CC

34,00

28,00

29,00

31,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

C.CC

67,00

28,00

29,00

31,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

C.CC

67,00

28,00

29,00

31,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

C.CC

67,00

28,00

29,00

31,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

C.CC

67,00

28,00

29,00

31,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

C.CC

-33,00

0,00

0,00

0,00

r 258

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

C.CC

-33,00

0,00

0,00

0,00

r 261

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

C.CC

-33,00

0,00

0,00

0,00

r 287

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 288

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

0010

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 289

C.VENITURI NEFISCALE

0012

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 290

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 291

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)

3710

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 292

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

67,00

28,00

29,00

31,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

34,00

28,00

29,00

31,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

34,00

28,00

29,00

31,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

11,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

11,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 458

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 459

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

67,00

28,00

29,00

31,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

67,00

28,00

29,00

31,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

34,00

28,00

29,00

31,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

34,00

28,00

29,00

31,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Apa, canal si salubritate

6510.200104

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

11,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

11,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 567

Pregatire profesionala

6510.2013

0.00

4,CC

0,00

0,00

0,00

r 577

CHELTUIELI DE CAPITAL

6510.70

0.00

33,CC

0,00

0,00

0,00

r 578

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6510.71

0.00

33,CC

0,00

0,00

0,00

r 578

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6510.7101

0.00

33,CC

0,00

0,00

0,00

r 578

Masini, echipamente si mijloace de transport

6510.710102

0.00

33,CC

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

67,CC

28,00

29,00

31,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

34,00

28,00

29,00

31,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

34,CC

28,00

29,00

31,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

34,00

28,00

29,00

31,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

14,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Apa, canal si salubritate

10.200104

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

C.CC

10,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Pregatire profesionala

10.2013

C.CC

4,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

34,00

28,00

29,00

31,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

34,00

28,00

29,00

31,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

34,00

28,00

29,00

31,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

34,00

28,00

29,00

31,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

C.CC

14,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Apa, canal si salubritate

6510.200104

C.CC

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

C.CC

10,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

C.CC

11,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6510.2006

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Deplasari interne, detasari, transferari

6510.200601

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Pregatire profesionala

6510.2013

C.CC

4,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 980

Invatamant secundar

651004

0.00

34,CC

28,00

29,00

31,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

34,CC

28,00

29,00

31,00

r 1195

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1201

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

33,CC

0,00

0,00

0,00

r 1202

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 .01 .03+71 .01 .30)

10.7101

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1281

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1282

Invatamant(cod 65.1 0.03+65.10.04+65.1 0.05+65.1 0.07+65.1 0.1 1 +65.1 0.50)

6510

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1288

CHELTUIELI DE CAPITAL

6510.70

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1289

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6510.71

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1289

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 .01 .03+71 .01 .30)

6510.7101

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1289

Masini, echipamente si mijloace de transport

6510.710102

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1301

Invatamant secundar

651004

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1302

Invatamant secundar inferior

65100401

C.CC

33,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

Anexa 33 la HCL 165/23.04.2019

SCOALA GIMNAZIALA AL. MACEDONSKI

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

7,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

21,CC

22,00

23,00

24,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

21,CC

22,00

23,00

24,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

21,CC

22,00

23,00

24,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

21,CC

22,00

23,00

24,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

21,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6510.200108

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6510.200109

0.00

7,CC

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

5,CC

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

21,CC

22,00

23,00

24,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

21,CC

22,00

23,00

24,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

21,00

22,00

23,00

24,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

21,CC

22,00

23,00

24,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

C.CC

21,00

22,00

23,00

24,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

C.CC

21,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Furnituri de birou

10.200101

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

C.CC

7,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

C.CC

5,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

C.CC

21,00

22,00

23,00

24,00

r 959

Invatamant

6510

C.CC

21,00

22,00

23,00

24,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

C.CC

21,00

22,00

23,00

24,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

C.CC

21,00

22,00

23,00

24,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

C.CC

21,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Furnituri de birou

6510.200101

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Materiale pentru curatenie

6510.200102

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6510.200108

C.CC

3,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6510.200109

C.CC

7,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 980

Invatamant secundar

651004

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

21,00

22,00

23,00

24,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

Anexa 34 la HCL 165/23.04.2019

SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

22,00

22,00

22,00

22,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

22,00

22,00

22,00

22,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

22,00

22,00

22,00

22,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

22,00

22,00

22,00

22,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

22,00

22,00

22,00

22,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

22,00

22,00

22,00

22,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

22,00

22,00

22,00

22,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

22,00

22,00

22,00

22,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 237

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

17,00

17,00

17,00

17,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 564

Invatamant(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

6510

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 565

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 567

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 567

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Apa, canal si salubritate

6510.200104

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Reparatii curente

6510.2002

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 567

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 591

Invatamant secundar

651004

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 592

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Furnituri de birou

10.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 959

Invatamant

6510

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 960

CHELTUIELI CURENTE

6510.01

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 962

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 962

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6510.2001

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Furnituri de birou

6510.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Materiale pentru curatenie

6510.200102

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6510.200103

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Apa, canal si salubritate

6510.200104

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6510.200130

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Reparatii curente

6510.2002

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6510.2003

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Hrana pentru oameni

6510.200301

0.00

17,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6510.2005

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 962

Alte obiecte de inventar

6510.200530

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 980

Invatamant secundar

651004

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

r 981

Invatamant secundar inferior

65100401

0.00

39,00

39,00

39,00

39,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

Anexa 35 la HCL 165/23.04.2019

SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BIBESCU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

13,00

5,00

5,00

5,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

1C,CC

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

13,CC

5,00