Hotărârea nr. 164/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 164


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.164

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.62396/2019, rapoartele nr.70763/2019 întocmit de Direcția Economico -Financiară și nr.70994/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, modificată și completată și Legii asistenței sociale nr.292/2011, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri - 12.438,00 mii lei (12.323,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 115,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare);

  • b) total cheltuieli - 12.438,00 mii lei (12.323,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 115,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU


ANEXĂ

La Hotărârea nr. 164/23.04.2019

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII TOTAL

23-Aprilie-2019

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

12.438,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

2.400,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

2.400,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

r 22

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

2.400,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

r 23

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

2.400,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

r 27

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

0.00

2.400,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

r 48

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

0.00

-115,00

-185,00

-184,00

-203,00

r 49

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

0.00

115,00

185,00

184,00

203,00

r 71

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 72

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 79

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 80

Subventii pentru institutii publice

431009

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 265

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

12.438,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

r 266

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

12.323,00

12.156,00

12.655,00

12.325,00

r 267

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

9.946,00

9.443,00

9.831,00

9.381,00

r 267

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

9.497,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Salarii de baza

10.100101

0.00

6.924,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

0.00

855,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Alte sporuri

10.100106

0.00

844,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Drepturi de delegare

10.100113

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 267

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0.00

873,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

0.00

230,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

230,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

0.00

219,00

0,00

0,00

0,00

r 267

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

219,00

0,00

0,00

0,00

r 268

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

2.223,00

2.563,00

2.675,00

2.795,00

r 268

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

712,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Furnituri de birou

10.200101

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

250,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Piese de schimb

10.200106

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Transport

10.200107

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

23,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

210,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

1.374,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

1.374,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

0.00

38,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Medicamente

10.200401

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Materiale sanitare

10.200402

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

80,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

0.00

76,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 268

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 277

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

0.00

154,00

150,00

149,00

149,00

r 277

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

0.00

154,00

0,00

0,00

0,00

r 278

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

115,00

185,00

194,00

203,00

r 279

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

0.00

115,00

185,00

194,00

203,00

r 279

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 279

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 383

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

12.438,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

r 487

Asigurari si asistenta sociala

6810

0.00

12.438,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

r 488

CHELTUIELI CURENTE

6810.01

0.00

12.323,00

12.156,00

12.655,00

12.325,00

r 489

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6810.10

0.00

9.946,00

9.443,00

9.831,00

9.381,00

r 489

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6810.1001

0.00

9.497,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Salarii de baza

6810.100101

0.00

6.924,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Sporuri pentru conditii de munca

6810.100105

0.00

855,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Alte sporuri

6810.100106

0.00

844,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Drepturi de delegare

6810.100113

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Alte drepturi salariale in bani

6810.100130

0.00

873,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6810.1002

0.00

230,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Vouchere de vacanta

6810.100206

0.00

230,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6810.1003

0.00

219,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Contributia asiguratorie pentru munca

6810.100307

0.00

219,00

0,00

0,00

0,00

r 490

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6810.20

0.00

2.223,00

2.563,00

2.675,00

2.795,00

r 490

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6810.2001

0.00

712,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Furnituri de birou

6810.200101

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Materiale pentru curatenie

6810.200102

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6810.200103

0.00

250,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Apa, canal si salubritate

6810.200104

0.00

100,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Carburanti si lubrefiantix

6810.200105

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Piese de schimb

6810.200106

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Transport

6810.200107

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6810.200108

0.00

23,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6810.200109

0.00

210,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6810.2003

0.00

1.374,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Hrana pentru oameni

6810.200301

0.00

1.374,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6810.2004

0.00

38,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Medicamente

6810.200401

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Materiale sanitare

6810.200402

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6810.2005

0.00

80,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Lenjerie si accesorii de pat

6810.200503

0.00

76,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Alte obiecte de inventar

6810.200530

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 490

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6810.2006

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Deplasari interne, detasari, transferari

6810.200601

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 490

Pregatire profesionala

6810.2013

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 499

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6810.59

0.00

154,00

150,00

149,00

149,00

r 499

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6810.5940

0.00

154,00

0,00

0,00

0,00

r 500

CHELTUIELI DE CAPITAL

6810.70

0.00

115,00

185,00

194,00

203,00

r 501

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6810.71

0.00

115,00

185,00

194,00

203,00

r 501

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6810.7101

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 501

Masini, echipamente si mijloace de transport

6810.710102

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 509

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

0.00

12.438,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9"

ROMULUS VICTOR NICOLICEA