Hotărârea nr. 163/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 163


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 163

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.62395/2019, rapoartele nr.70734/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.71026/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a)  total venituri-11.384,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

  • b) total cheltuieli-11.384,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU


ANEXĂ

La Hotărârea nr.163/23.04.2019


SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-APRILIE-2019

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

344,00

629,00

662,00

696,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

0.00

344,00

629,00

662,00

696,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

33,00

3,00

4,00

4,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

33,00

3,00

4,00

4,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

33,00

3,00

4,00

4,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

33,00

3,00

4,00

4,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

311,00

626,00

658,00

692,00

r 40

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

0.00

120,00

626,00

658,00

692,00

r 42

Alte venituri

361050

0.00

120,00

626,00

658,00

692,00

r 43

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

0.00

191,00

0,00

0,00

0,00

r 44

Donatii si sponsorizari

371001

0.00

191,00

0,00

0,00

0,00

r 65

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 66

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)

0018

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 73

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 74

Subventii pentru institutii publice

431009

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

344,00

629,00

662,00

696,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

344,00

629,00

662,00

696,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

33,00

3,00

4,00

4,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

33,00

3,00

4,00

4,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

33,00

3,00

4,00

4,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

33,00

3,00

4,00

4,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

311,00

626,00

658,00

692,00

r 255

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

0.00

120,00

626,00

658,00

692,00

r 257

Alte venituri

361050

0.00

120,00

626,00

658,00

692,00

r 258

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

0.00

191,00

0,00

0,00

0,00

r 259

Donatii si sponsorizari

371001

0.00

191,00

0,00

0,00

0,00

r 272

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 277

Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 278

Subventii pentru institutii publice

431009

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 447

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

1.834,00

1.458,00

1.447,00

1.447,00

r 447

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

1.757,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Salarii de baza

10.100101

0.00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

0.00

196,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Indemnizatii de hrana

10.100117

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

9.550,00

13.151,00

13.102,00

13.136,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

9.435,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Piese de schimb

10.200106

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

9.176,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

87,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Protectia muncii

10.2014

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 630

Cultura, recreere si religie

6710

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 631

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 632

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

0.00

1.834,00

1.458,00

1.447,00

1.447,00

r 632

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

0.00

1.757,00

0,00

0,00

0,00

r 632

Salarii de baza

6710.100101

0.00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

r 632

Sporuri pentru conditii de munca

6710.100105

0.00

196,00

0,00

0,00

0,00

r 632

Indemnizatii de hrana

6710.100117

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 632

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 632

Vouchere de vacanta

6710.100206

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 632

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 632

Contributia asiguratorie pentru munca

6710.100307

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 633

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

0.00

9.550,00

13.151,00

13.102,00

13.136,00

r 633

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

0.00

9.435,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Furnituri de birou

6710.200101

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Materiale pentru curatenie

6710.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6710.200103

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Apa, canal si salubritate

6710.200104

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Carburanti si lubrefiantix

6710.200105

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Piese de schimb

6710.200106

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6710.200108

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6710.200109

0.00

9.176,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6710.200130

0.00

87,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Reparatii curente

6710.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6710.2005

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Alte obiecte de inventar

6710.200530

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 633

Pregatire profesionala

6710.2013

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 633

Protectia muncii

6710.2014

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 664

Servicii recreative si sportive

671005

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 665

Sport

67100501

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 866

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

1.834,00

1.458,00

1.447,00

1.447,00

r 866

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

1.757,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Salarii de baza

10.100101

0.00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

0.00

196,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Indemnizatii de hrana

10.100117

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

9.550,00

13.151,00

13.102,00

13.136,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

9.435,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Furnituri de birou

10.200101

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Piese de schimb

10.200106

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

9.176,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

87,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Protectia muncii

10.2014

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 1013

Cultura, recreere si religie(cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1014

CHELTUIELI CURENTE

6710.01

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 1015

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.10

0.00

1.834,00

1.458,00

1.447,00

1.447,00

r 1015

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6710.1001

0.00

1.757,00

0,00

0,00

0,00

r 1015

Salarii de baza

6710.100101

0.00

1.467,00

0,00

0,00

0,00

r 1015

Sporuri pentru conditii de munca

6710.100105

0.00

196,00

0,00

0,00

0,00

r 1015

Indemnizatii de hrana

6710.100117

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 1015

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6710.1002

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 1015

Vouchere de vacanta

6710.100206

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 1015

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6710.1003

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 1015

Contributia asiguratorie pentru munca

6710.100307

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

0.00

9.550,00

13.151,00

13.102,00

13.136,00

r 1016

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6710.2001

0.00

9.435,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Furnituri de birou

6710.200101

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Materiale pentru curatenie

6710.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6710.200103

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Apa, canal si salubritate

6710.200104

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Carburanti si lubrefiantix

6710.200105

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Piese de schimb

6710.200106

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6710.200108

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6710.200109

0.00

9.176,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6710.200130

0.00

87,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Reparatii curente

6710.2002

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6710.2005

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Alte obiecte de inventar

6710.200530

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Pregatire profesionala

6710.2013

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1016

Protectia muncii

6710.2014

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1041

Servicii recreative si sportive(cod 67.10.05.01)

671005

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

r 1042

Sport

67100501

0.00

11.384,00

14.609,00

14.549,00

14.583,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                              9              r J

ROMULUS VICTOR NICOLICEA