Hotărârea nr. 162/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 162


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 162

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 62401/2019, rapoartele nr.70096/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.70423/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii Poliției Locale nr.155/2010, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.776/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-33.463,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 32.573,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 890,00 mii lei);

  • b) total cheltuieli-33.463,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 32.573,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 890.00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                            7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                  Nicoleta MIULESCU

ANEXA

La Hotărârea nr.162/23.04.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-Aprilie-2019

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

33.463,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

60,00

60,00

60,00

60,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

60,00

60,00

60,00

60,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

60,00

60,00

60,00

60,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.0C

60,00

60,00

60,00

60,00

r 23

Venituri din prestari de servicii

331008

0.0C

60,00

60,00

60,00

60,00

r 46

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

0.00

-890,00

0,00

0,00

0,00

r 47

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 65

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 66

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.1 0+43.1 0)

0018

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 73

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 74

Subventii pentru institutii publice

431009

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

32.573,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

-830,00

60,00

60,00

60,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

-830,00

60,00

60,00

60,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

-830,00

60,00

60,00

60,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.00

60,00

60,00

60,00

60,00

r 238

Venituri din prestari de servicii

331008

0.00

60,00

60,00

60,00

60,00

r 258

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 +37.1 0.03+37.1 0.50)

3710

0.00

-890,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 261

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

0.00

-890,00

0,00

0,00

0,00

r 272

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.1 0)

0018

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 277

Subventii de la alte administratii(cod 43.1 0.09+43.10.1 0+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 278

Subventii pentru institutii publice

431009

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 287

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 288

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

0010

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 289

C.VENITURI NEFISCALE

0012

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 290

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 291

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.1 0.04)

3710

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 292

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

33.463,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

32.573,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 447

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

31 .752,00

33.738,00

33.551,00

27.551,00

r 447

Cheltuieli salariale in bani (cod 1 0.01 .01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

26.861,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Salarii de baza

10.100101

0.00

22.882,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Alte sporuri

10.100106

0.00

3.803,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Drepturi de delegare

10.100113

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0.00

155,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

0.00

4.291,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Norme de hrana

10.100202

0.00

3.838,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

453,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

10.1003

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

821,00

1.021,00

1.018,00

1.018,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

538,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

109,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Piese de schimb

10.200106

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

74,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

89,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

93,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Uniforme si echipament

10.200501

0.00

69,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Protectia muncii

10.2014

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

10.2015

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Prime de asigurare non-viata

10.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 458

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 459

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

0.00

755,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

0.00

135,00

0,00

0,00

0,00

r 536

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

33.463,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 537

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.10.03+61.10.50)

6110

0.00

33.463,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 538

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

0.00

32.573,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 539

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

0.00

31.752,00

33.738,00

33.551,00

27.551,00

r 539

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

0.00

26.861,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Salarii de baza

6110.100101

0.00

22.882,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Alte sporuri

6110.100106

0.00

3.803,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Drepturi de delegare

6110.100113

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Alte drepturi salariale in bani

6110.100130

0.00

155,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

0.00

4.291,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Norme de hrana

6110.100202

0.00

3.838,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 539

Vouchere de vacanta

6110.100206

0.00

453,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Contributia asiguratorie pentru munca

6110.100307

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 540

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

0.00

821,00

1.021,00

1.018,00

1.018,00

r 540

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

0.00

538,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Furnituri de birou

6110.200101

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Materiale pentru curatenie

6110.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6110.200103

0.00

109,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Apa, canal si salubritate

6110.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Carburanti si lubrefiantix

6110.200105

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Piese de schimb

6110.200106

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6110.200108

0.00

74,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6110.200109

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6110.200130

0.00

89,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Reparatii curente

6110.2002

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6110.2005

0.00

93,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Uniforme si echipament

6110.200501

0.00

69,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Alte obiecte de inventar

6110.200530

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Deplasari interne, detasari, transferari

6110.200601

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Pregatire profesionala

6110.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Protectia muncii

6110.2014

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

6110.2015

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6110.2025

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6110.2030

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 540

Prime de asigurare non-viata

6110.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 550

CHELTUIELI DE CAPITAL

6110.70

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 551

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6110.71

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 551

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6110.7101

0.00

890,00

0,00

0,00

0,00

r 551

Masini, echipamente si mijloace de transport

6110.710102

0.00

755,00

0,00

0,00

0,00

r 551

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6110.710103

0.00

135,00

0,00

0,00

0,00

r 559

Ordine publica

611003

0.00

33.463,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 560

Politie comunitara

61100304

0.00

33.463,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

32.573,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

32.573,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 866

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

31.752,00

33.738,00

33.551,00

27.551,00

r 866

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

26.861,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Salarii de baza

10.100101

0.00

22.882,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Alte sporuri

10.100106

0.00

3.803,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Drepturi de delegare

10.100113

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0.00

155,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

1 0.1 002

0.00

4.291,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Norme de hrana

10.100202

0.00

3.838,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

453,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

821,00

1.021,00

1.018,00

1.018,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

538,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Furnituri de birou

10.200101

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

109,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Piese de schimb

10.200106

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

74,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

89,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

93,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Uniforme si echipament

10.200501

0.00

69,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 867

Protectia muncii

10.2014

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

10.2015

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Prime de asigurare non-viata

10.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 937

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

0.00

32.573,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 938

Ordine publica si siguranta nationala

6110

0.00

32.573,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 939

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

0.00

32.573,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 940

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

0.00

31.752,00

33.738,00

33.551,00

27.551,00

r 940

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

0.00

26.861,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Salarii de baza

6110.100101

0.00

22.882,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Alte sporuri

6110.100106

0.00

3.803,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Drepturi de delegare

6110.100113

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Alte drepturi salariale in bani

6110.100130

0.00

155,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

0.00

4.291,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Norme de hrana

6110.100202

0.00

3.838,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Vouchere de vacanta

6110.100206

0.00

453,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 940

Contributia asiguratorie pentru munca

6110.100307

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 941

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

0.00

821,00

1.021,00

1.018,00

1.018,00

r 941

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

0.00

538,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Furnituri de birou

6110.200101

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Materiale pentru curatenie

6110.200102

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6110.200103

0.00

109,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Apa, canal si salubritate

6110.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Carburanti si lubrefiantix

6110.200105

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Piese de schimb

6110.200106

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6110.200108

0.00

74,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6110.200109

0.00

41,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6110.200130

0.00

89,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Reparatii curente

6110.2002

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 941

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6110.2005

0.00

93,00

0,00

0,00

0,00

RRanndd

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 941

Uniforme si echipament

6110.200501

0.00

69,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Alte obiecte de inventar

6110.200530

0.00

24,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 +20.06.02)

61 1 0.2006

0.00

16,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Deplasari interne, detasari, transferari

6110.200601

0.00

16,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Pregatire profesionala

6110.2013

0.00

3C,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Protectia muncii

6110.2014

0.00

1,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

6110.2015

0.00

3,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

61 1 0.2025

0.00

6C,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

61 1 0.2030

0.00

3C,CC

0,00

0,00

0,00

r 941

Prime de asigurare non-viata

6110.203003

0.00

3C,CC

0,00

0,00

0,00

r 954

Ordine publica(cod 61 .1 0.03.04)

611003

0.00

32. 573,C C

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 955

Politie comunitara

61100304

0.00

32. 573,C C

34.759,00

34.569,00

28.569,00

r 1195

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.0C

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1201

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

89C,CC

0,00

0,00

0,00

r 1202

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 .01 .03+71 .01 .30)

10.7101

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

C.CC

755,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

C.CC

135,00

0,00

0,00

0,00

r 1262

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1263

Ordine publica si siguranta nationala

6110

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1269

CHELTUIELI DE CAPITAL

6110.70

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1270

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6110.71

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1270

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 .01 .03+71 .01 .30)

61 10.71 01

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1270

Masini, echipamente si mijloace de transport

6110.710102

C.CC

755,00

0,00

0,00

0,00

r 1270

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6110.710103

C.CC

135,00

0,00

0,00

0,00

r 1277

Ordine publica

611003

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

r 1278

Politie comunitara

61100304

C.CC

890,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA