Hotărârea nr. 160/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 160


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 160

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 62400/2019, rapoartele nr.75115/2019, nr.77505/2019 și nr.78562/2019 întocmite de Direcția Economico-Financiară, nr.75163/2019, nr.77773/2019 și nr.78786/2019 întocmite de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Ordinului Ministrului Sănătății nr.267/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1043/2010;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-134.057 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 131.942,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.115,00 mii lei);

  • b) total cheltuieli-140.352,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 138.218,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.134,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA 1

La Hotărârea nr. 160/23.04.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-Aprilie-2019

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”FILANTROPIA” CRAIOVA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

134.057,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

74.81 6,00

82.311,00

86.426,00

90.749,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

74.81 6,00

82.311,00

86.426,00

90.749,00

r 9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 10

Venituri din proprietate(cod 30.1 0.05+30. 1 0.08+30. 1 0.09+30.1 0.50)

3010

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

74.796,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.0C

74.796,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

r 30

Venituri din cercetare

331020

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 31

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

0.00

59.425,00

65.751 ,00

69.038,00

72.491 ,00

r 32

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

0.00

14.668,00

15.800,00

16.590,00

17.420,00

r 33

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii

331031

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 35

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

0.00

693,00

728,00

764,00

802,00

r 46

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

0.00

-100,00

-105,00

-110,00

-116,00

r 47

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

0.00

100,00

105,00

110,00

116,00

r 65

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

0.00

59.241,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

r 66

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.1 0+43.1 0)

0018

0.00

59.241,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

r 73

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

0.00

59.241,00

66.179,00

69.488,00

72.962,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 75

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

0.00

3.226,00

5.699,00

5.984,00

6.283,00

r 77

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

0.00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

r 79

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.03)

431016

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 80

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

43101601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 90

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

0.00

54.000,00

56.700,00

59.535,00

62.512,00

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

131.942,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

74.716,00

82.206,00

86.316,00

90.633,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

74.716,00

82.206,00

86.316,00

90.633,00

r 224

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

0013

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 225

Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 226

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 227

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

0.00

20,00

21,00

22,00

23,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

74.696,00

82.185,00

86.294,00

90.610,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.0C

74.796,00

82.290,00

86.404,00

90.726,00

r 245

Venituri din cercetare

331020

0.00

10,00

11,00

12,00

13,00

r 246

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

0.00

59.425,00

65.751,00

69.038,00

72.491,00

r 247

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

0.00

14.668,00

15.800,00

16.590,00

17.420,00

r 248

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii

331031

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 250

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

0.00

693,00

728,00

764,00

802,00

r 258

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.1 0.03+37.1 0.50)

3710

0.00

-100,00

-105,00

-110,00

-116,00

r 261

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

0.00

-100,00

-105,00

-110,00

-116,00

r 272

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

r 273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.1 0)

0018

0.00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

r 277

Subventii de la alte administratii(cod 43.1 0.09+43.10.1 0+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

0.00

57.226,00

62.399,00

65.519,00

68.795,00

r 279

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

0.00

3.226,00

5.699,00

5.984,00

6.283,00

r 282

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

0.00

54.000,00

56.700,00

59.535,00

62.512,00

r 287

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+001 5+001 6+0017+4510+4610+4810)

000110

0.00

2.115,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 288

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

0010

0.00

100,00

105,00

110,00

116,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 289

C.VENITURI NEFISCALE

0012

0.00

100,00

105,00

110,00

116,00

r 290

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

0.00

100,00

105,00

110,00

116,00

r 291

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.1 0.04)

3710

0.00

100,00

105,00

110,00

116,00

r 292

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

0.00

100,00

105,00

110,00

116,00

r 304

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

r 305

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

0.00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

r 310

Subventii de la alte administratii (cod

43.1 0.1 4+43.1 0.1 6.+43.1 0.1 7+43.1 0.1 9+43.1 0.31 +43.1 0.37+43.1 0.38)

4310

0.00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

r 311

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

0.00

2.015,00

3.780,00

3.969,00

4.167,00

r 312

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

431016

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 313

Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

43101601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

413,00

140.352,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

413,00

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 447

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

r 447

Cheltuieli salariale in bani (cod 1 0.01 .01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Salarii de baza

10.100101

0.00

71 .009,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

0.00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Alte sporuri

10.100106

0.00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Fond de premii

10.100108

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

0.00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Fond aferent platii cu ora

10.100111

0.00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Indemnizatii de hrana

10.100117

0.00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0.00

448,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1 0.02.30)

10.1002

0.00

1 .540,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Tichete de masa

10.100201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

1 .540,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

10.1003

0.00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii de asigurari de somaj

10.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

0.00

649,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

413,00

26.844,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

2.824,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

1.020,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

210,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

62,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Piese de schimb

10.200106

0.00

87,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

101,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

909,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

413

21.690,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Medicamente

10.200401

413

19.218,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale sanitare

10.200402

0.00

882,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reactivi

10.200403

0.00

1.030,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Dezinfectanti

10.200404

0.00

560,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

465,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Uniforme si echipament

10.200501

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

51,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

51,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

298,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Chirii

10.203004

0.00

290,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 457

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

0.00

704,00

739,00

776,00

815,00

r 457

Burse

10.5901

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 457

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

0.00

704,00

0,00

0,00

0,00

r 458

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 459

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 459

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

0.00

2.134,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Constructii

10.710101

0.00

961,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

0.00

1.109,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Alte active fixe

10.710130

0.00

57,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

413

140.352,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

r 602

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

413

140.352,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

r 603

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

413

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 604

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

0.00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

r 604

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

0.00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Salarii de baza

6610.100101

0.00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

0.00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Alte sporuri

6610.100106

0.00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Fond de premii

6610.100108

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

0.00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

0.00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Indemnizatii de hrana

6610.100117

0.00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

0.00

448,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

0.00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Tichete de masa

6610.100201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Vouchere de vacanta

6610.100206

0.00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

0.00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributii de asigurari de somaj

6610.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributii de asigurari sociale de sanatate

6610.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

6610.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

0.00

649,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

0.00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

r 605

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

413.00

26.844,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

r 605

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

0.00

2.824,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 605

Furnituri de birou

6610.200101

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Materiale pentru curatenie

6610.200102

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

0.00

1.020,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Apa, canal si salubritate

6610.200104

0.00

210,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

0.00

62,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Piese de schimb

6610.200106

0.00

87,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

0.00

101,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

0.00

909,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Reparatii curente

6610.2002

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Hrana pentru oameni

6610.200301

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

413,00

21.690,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Medicamente

6610.200401

413,00

19.218,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Materiale sanitare

6610.200402

0.00

882,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Reactivi

6610.200403

0.00

1.030,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Dezinfectanti

6610.200404

0.00

560,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.0 5.30)

6610.2005

0.00

465,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Uniforme si echipament

6610.200501

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Alte obiecte de inventar

6610.200530

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.0 6.02)

6610.2006

0.00

51,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

0.00

51,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Pregatire profesionala

6610.2013

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

0.00

298,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Chirii

6610.203004

0.00

290,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 614

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

0.00

704,00

739,00

776,00

815,00

r 614

Burse

6610.5901

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 614

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

0.00

704,00

0,00

0,00

0,00

r 615

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 616

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 616

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

0.00

2.134,00

0,00

0,00

0,00

r 616

Constructii

6610.710101

0.00

961,00

0,00

0,00

0,00

r 616

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

0.00

1 .1 09,00

0,00

0,00

0,00

r 616

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 616

Alte active fixe

6610.710130

0.00

57,00

0,00

0,00

0,00

r 624

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

0.00

1 40.352,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

r 625

Spitale generale

66100601

0.00

1 40.352,00

148.490,00

155.914,00

163.711,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

413

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

413

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 866

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

r 866

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Salarii de baza

10.100101

0.00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

0.00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Alte sporuri

10.100106

0.00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Fond de premii

10.100108

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.100110

0.00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Fond aferent platii cu ora

10.100111

0.00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Indemnizatii de hrana

10.100117

0.00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0.00

448,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

0.00

1 .540,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Tichete de masa

10.100201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

1 .540,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

0.00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii de asigurari de somaj

10.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii pt concedii si indemnizatii

10.100306

0.00

649,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

413

26.844,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

2.824,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 867

Furnituri de birou

10.200101

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

1.020,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

210,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

62,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Piese de schimb

10.200106

0.00

87,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

101,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

909,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

413

21.690,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Medicamente

10.200401

413

19.218,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale sanitare

10.200402

0.00

882,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reactivi

10.200403

0.00

1.030,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Dezinfectanti

10.200404

0.00

560,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

465,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Uniforme si echipament

10.200501

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

51,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

51,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

298,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Chirii

10.203004

0.00

290,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Executarea silita a creantelor bugetare

10.203009

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 874

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

0.00

704,00

739,00

776,00

815,00

r 874

Burse

10.5901

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 874

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

0.00

704,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

413

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 991

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

413

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 992

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

413 0.00

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 993

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

0.00

110.670,00

116.203,00

122.013,00

128.114,00

r 993

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

0.00

105.987,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Salarii de baza

6610.100101

0.00

71.009,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

0.00

14.749,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Alte sporuri

6610.100106

0.00

6.414,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Fond de premii

6610.100108

0.00

600,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

6610.100110

0.00

7.076,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

0.00

2.140,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Indemnizatii de hrana

6610.100117

0.00

3.551,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

0.00

448,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

0.00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Tichete de masa

6610.100201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Vouchere de vacanta

6610.100206

0.00

1.540,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

0.00

3.143,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributii de asigurari de somaj

6610.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributii de asigurari sociale de sanatate

6610.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

6610.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributii pt concedii si indemnizatii

6610.100306

0.00

649,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

0.00

2.404,00

0,00

0,00

0,00

r 994

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

413

26.844,00

27.663,00

29.046,00

30.499,00

r 994

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

0.00

2.824,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Furnituri de birou

6610.200101

0.00

145,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Materiale pentru curatenie

6610.200102

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

0.00

1.020,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Apa, canal si salubritate

6610.200104

0.00

210,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

0.00

62,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Piese de schimb

6610.200106

0.00

87,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

0.00

101,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

0.00

909,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 994

Reparatii curente

6610.2002

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Hrana pentru oameni

6610.200301

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

413

21.690,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Medicamente

6610.200401

413

19.218,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Materiale sanitare

6610.200402

0.00

882,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Reactivi

6610.200403

0.00

1.030,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Dezinfectanti

6610.200404

0.00

560,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

0.00

465,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Uniforme si echipament

6610.200501

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Alte obiecte de inventar

6610.200530

0.00

310,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 +20.06.02)

6610.2006

0.00

51,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

0.00

51,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Pregatire profesionala

6610.2013

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

0.00

298,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Chirii

6610.203004

0.00

290,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Executarea silita a creantelor bugetare

6610.203009

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6610.59

0.00

704,00

739,00

776,00

815,00

r 1001

Burse

6610.5901

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

0.00

704,00

0,00

0,00

0,00

r 1007

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

413

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 1008

Spitale generale

66100601

413

138.218,00

144.605,00

151.835,00

159.428,00

r 1195

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 1201

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 1202

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 1202

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 .01 .03+71 .01 .30)

10.7101

0.00

2.134,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Constructii

10.710101

0.00

961,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

0.00

1.109,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Alte active fixe

10.710130

0.00

57,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1281

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 1312

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 1318

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 1319

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 1319

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

0.00

2.134,00

0,00

0,00

0,00

r 1319

Constructii

6610.710101

0.00

961,00

0,00

0,00

0,00

r 1319

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

0.00

1.109,00

0,00

0,00

0,00

r 1319

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6610.710103

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1319

Alte active fixe

6610.710130

0.00

57,00

0,00

0,00

0,00

r 1326

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

r 1327

Spitale generale

66100601

0.00

2.134,00

3.885,00

4.079,00

4.283,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

Anexa 2

La Hotărârea nr.160/23.04.2019

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Nr. Crt.

Denumire indicator

Sumă(lei)

1

Venituri din contracte cu CAS DJ (fărăprograme de sănătate)

41.864.000

2

Venituri din subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)

14.310.000

3

Venituri din subvenții de la FNUASS

54.000.000

4

Venituri din prestări de servicii (sume cu destinația cheltuieli de personal)

-

5

Venituri din excedentulanului precedent

6.276.000

TOTAL VENITURI

116.450.000

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL

110.670.000

Cheltuieli de personal / total venituri cu aceastădestinație

95,04%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                               9                      9       “

ROMULUS VICTOR NICOLICEA