Hotărârea nr. 159/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 159


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 159

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 62402/2019, rapoartele nr.69536/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.69913/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Ordinului Ministrului Sănătății nr.267/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1043/2010;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-127.850 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 913,00 mii lei);

  • b) total cheltuieli-127.850,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 913,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA 1

La Hotărârea nr. 159/ 23.04.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 23-Aprilie-2019

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

0.00

127.850,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

r 2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0.00

70.814,00

72.422,00

73.175,00

73.951 ,00

r 8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1 3+00.1 4)

0012

0.00

70.814,00

72.422,00

73.175,00

73.951 ,00

r 20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.1 0+35.10+36.10+37.1 0)

0014

0.00

70.814,00

72.422,00

73.175,00

73.951 ,00

r 21

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.0C

70.814,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

r 23

Venituri din prestari de servicii

331008

0.00

300,00

300,00

400,00

450,00

r 30

Venituri din cercetare

331020

0.00

150,00

200,00

250,00

300,00

r 31

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

0.00

38.437,00

39.422,00

39.525,00

39.701 ,00

r 32

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

0.00

31.927,00

32.500,00

33.000,00

33.500,00

r 65

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

0.00

56.981,00

57.426,00

58.597,00

59.777,00

r 66

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.1 0+43.1 0)

0018

0.00

56.981,00

57.426,00

58.597,00

59.777,00

r 73

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

0.00

56.981,00

57.426,00

58.597,00

59.777,00

r 75

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

0.00

2.123,00

2.517,00

2.643,00

2.775,00

r 77

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 90

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

0.00

54.000,00

54.000,00

55.000,00

56.000,00

r 169

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.10.01 la

4810

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 198

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

481015

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 199

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48101501

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 216

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

0.00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

r 217

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

0.00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

r 223

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

0.00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

r 235

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

0.00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

r 236

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+

3310

0.0C

70.814,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

r 238

Venituri din prestari de servicii

331008

0.00

300,00

300,00

400,00

450,00

r 245

Venituri din cercetare

331020

0.00

150,00

200,00

250,00

300,00

r 246

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

0.00

38.437,00

39.422,00

39.525,00

39.701,00

r 247

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

0.00

31.927,00

32.500,00

33.000,00

33.500,00

r 272

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

56.123,00

56.517,00

57.643,00

58.775,00

r 273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

0.00

56.123,00

56.517,00

57.643,00

58.775,00

r 277

Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

0.00

56.123,00

56.517,00

57.643,00

58.775,00

r 279

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

0.00

2.123,00

2.517,00

2.643,00

2.775,00

r 282

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

0.00

54.000,00

54.000,00

55.000,00

56.000,00

r 287

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

0.00

913,00

964,00

954,00

1.002,00

r 304

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 305

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 310

Subventii de la alte administratii (cod

43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.38)

4310

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 311

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 398

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.10.01 la

4810

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 427

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

481015

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 428

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48101501

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 445

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

127.850,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

r 446

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

126.992,00

128.994,00

130.818,00

132.726,00

r 447

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

96.152,00

96.496,00

97.362,00

98.291,00

r 447

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

93.175,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Salarii de baza

10.100101

0.00

63.056,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

0.00

21.995,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Alte sporuri

10.100106

0.00

4.303,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 447

Fond aferent platii cu ora

10.100111

0.00

1.033,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.100112

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Indemnizatii de hrana

10.100117

0.00

1.891,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0.00

883,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

0.00

850,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

850,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

0.00

2.127,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

0.00

134,00

0,00

0,00

0,00

r 447

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

1.993,00

0,00

0,00

0,00

r 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

30.375,00

32.023,00

33.026,00

33.995,00

r 448

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

4.028,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Furnituri de birou

10.200101

0.00

65,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

63,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Piese de schimb

10.200106

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Transport

10.200107

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

180,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

1.250,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reparatii curente

10.2002

0.00

1.059,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

0.00

23.551,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Medicamente

10.200401

0.00

21.391,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale sanitare

10.200402

0.00

580,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Reactivi

10.200403

0.00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Dezinfectanti

10.200404

0.00

180,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

258,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Uniforme si echipament

10.200501

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

0.00

58,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 448

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Materiale de laborator

10.2009

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Consultanta si expertiza

10.2012

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Protectia muncii

10.2014

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Prime de asigurare non-viata

10.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Chirii

10.203004

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 448

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 456

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.58

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 456

Programe din Fondul Social European (FSE

10.5802

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 456

Finantarea externa nerambursabila

10.580202

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 457

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

0.00

410,00

420,00

430,00

440,00

r 457

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

0.00

410,00

0,00

0,00

0,00

r 458

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 459

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 459

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

0.00

858,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

0.00

320,00

0,00

0,00

0,00

r 459

Alte active fixe

10.710130

0.00

538,00

0,00

0,00

0,00

r 563

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

127.850,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

r 602

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

0.00

127.850,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

r 603

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

0.00

126.992,00

128.994,00

130.818,00

132.726,00

r 604

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

0.00

96.152,00

96.496,00

97.362,00

98.291,00

r 604

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

0.00

93.175,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Salarii de baza

6610.100101

0.00

63.056,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

0.00

21.995,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Alte sporuri

6610.100106

0.00

4.303,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

0.00

1.033,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

6610.100112

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Indemnizatii de hrana

6610.100117

0.00

1.891,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 604

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

0.00

883,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

0.00

850,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Vouchere de vacanta

6610.100206

0.00

850,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

0.00

2.127,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

0.00

134,00

0,00

0,00

0,00

r 604

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

0.00

1.993,00

0,00

0,00

0,00

r 605

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

0.00

30.375,00

32.023,00

33.026,00

33.995,00

r 605

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

0.00

4.028,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Furnituri de birou

6610.200101

0.00

65,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Materiale pentru curatenie

6610.200102

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

0.00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Apa, canal si salubritate

6610.200104

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

0.00

63,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Piese de schimb

6610.200106

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Transport

6610.200107

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

0.00

180,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

0.00

1.250,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Reparatii curente

6610.2002

0.00

1.059,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

0.00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Hrana pentru oameni

6610.200301

0.00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

0.00

23.551,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Medicamente

6610.200401

0.00

21.391,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Materiale sanitare

6610.200402

0.00

580,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Reactivi

6610.200403

0.00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Dezinfectanti

6610.200404

0.00

180,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

0.00

258,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Uniforme si echipament

6610.200501

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

0.00

58,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Alte obiecte de inventar

6610.200530

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Materiale de laborator

6610.2009

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 605

Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Consultanta si expertiza

6610.2012

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Pregatire profesionala

6610.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Protectia muncii

6610.2014

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Prime de asigurare non-viata

6610.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Chirii

6610.203004

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 605

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 613

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

6610.58

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 613

Programe din Fondul Social European (FSE

6610.5802

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 613

Finantarea externa nerambursabila

6610.580202

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 614

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

0.00

410,00

420,00

430,00

440,00

r 614

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

0.00

410,00

0,00

0,00

0,00

r 615

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 616

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 616

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 .01 .03+71 .01 .30)

6610.7101

0.00

858,00

0,00

0,00

0,00

r 616

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

0.00

320,00

0,00

0,00

0,00

r 616

Alte active fixe

6610.710130

0.00

538,00

0,00

0,00

0,00

r 624

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

0.00

127.850,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

r 625

Spitale generale

66100601

0.00

127.850,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

r 864

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

r 865

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

r 866

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

96.152,00

96.496,00

97.362,00

98.291,00

r 866

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

0.00

93.175,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Salarii de baza

10.100101

0.00

63.056,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

0.00

21.995,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Alte sporuri

10.100106

0.00

4.303,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Fond aferent platii cu ora

10.100111

0.00

1.033,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.100112

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Indemnizatii de hrana

10.100117

0.00

1.891,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

0.00

883,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Cheltuieli salariale in natura (cod 1 0.02.0 1 la 10.02.30)

10.1002

0.00

850,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 866

Vouchere de vacanta

10.100206

0.00

850,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

0.00

2.127,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

0.00

134,00

0,00

0,00

0,00

r 866

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

0.00

1.993,00

0,00

0,00

0,00

r 867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

0.00

30.375,00

32.023,00

33.026,00

33.995,00

r 867

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

0.00

4.028,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Furnituri de birou

10.200101

0.00

65,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale pentru curatenie

10.200102

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

0.00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Apa, canal si salubritate

10.200104

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

0.00

63,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Piese de schimb

10.200106

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Transport

10.200107

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

0.00

180,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

0.00

1.250,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reparatii curente

10.2002

0.00

1.059,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

0.00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Hrana pentru oameni

10.200301

0.00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

0.00

23.551,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Medicamente

10.200401

0.00

21.391,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale sanitare

10.200402

0.00

580,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Reactivi

10.200403

0.00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Dezinfectanti

10.200404

0.00

180,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

0.00

258,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Uniforme si echipament

10.200501

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

0.00

58,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte obiecte de inventar

10.200530

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Materiale de laborator

10.2009

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Consultanta si expertiza

10.2012

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 867

Pregatire profesionala

10.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Protectia muncii

10.2014

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Prime de asigurare non-viata

10.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Chirii

10.203004

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 867

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 874

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

0.00

410,00

420,00

430,00

440,00

r 874

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

0.00

410,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0.00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

r 991

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

0.00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

r 992

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

0.00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

r 993

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

0.00

96.152,00

96.496,00

97.362,00

98.291,00

r 993

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

0.00

93.175,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Salarii de baza

6610.100101

0.00

63.056,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

0.00

21.995,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Alte sporuri

6610.100106

0.00

4.303,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

0.00

1.033,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

6610.100112

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Indemnizatii de hrana

6610.100117

0.00

1.891,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

0.00

883,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

0.00

850,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Vouchere de vacanta

6610.100206

0.00

850,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

0.00

2.127,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

0.00

134,00

0,00

0,00

0,00

r 993

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

0.00

1.993,00

0,00

0,00

0,00

r 994

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

0.00

30.375,00

32.023,00

33.026,00

33.995,00

r 994

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

0.00

4.028,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Furnituri de birou

6610.200101

0.00

65,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Materiale pentru curatenie

6610.200102

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

0.00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Apa, canal si salubritate

6610.200104

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

0.00

63,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 994

Piese de schimb

6610.200106

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Transport

6610.200107

0.00

60,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

0.00

180,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

0.00

200,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

0.00

1.250,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Reparatii curente

6610.2002

0.00

1.059,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

0.00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Hrana pentru oameni

6610.200301

0.00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

0.00

23.551,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Medicamente

6610.200401

0.00

21.391,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Materiale sanitare

6610.200402

0.00

580,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Reactivi

6610.200403

0.00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Dezinfectanti

6610.200404

0.00

180,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6610.2005

0.00

258,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Uniforme si echipament

6610.200501

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

0.00

58,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Alte obiecte de inventar

6610.200530

0.00

150,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Materiale de laborator

6610.2009

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Consultanta si expertiza

6610.2012

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Pregatire profesionala

6610.2013

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Protectia muncii

6610.2014

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Prime de asigurare non-viata

6610.203003

0.00

30,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Chirii

6610.203004

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6610.59

0.00

410,00

420,00

430,00

440,00

r 1001

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

0.00

410,00

0,00

0,00

0,00

r 1007

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

0.00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

r 1008

Spitale generale

66100601

0.00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1195

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

0.00

913,00

964,00

954,00

1.002,00

r 1196

CHELTUIELI CURENTE

10.01

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 1200

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

10.58

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 1200

Programe din Fondul Social European (FSE

10.5802

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 1200

Finantarea externa nerambursabila

10.580202

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 1201

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 1202

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 1202

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

0.00

858,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

0.00

320,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

Alte active fixe

10.710130

0.00

538,00

0,00

0,00

0,00

r 1281

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

0.00

913,00

964,00

954,00

1.002,00

r 1312

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

0.00

913,00

964,00

954,00

1.002,00

r 1313

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 1317

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

6610.58

0.00

55,00

55,00

0,00

0,00

r 1317

Programe din Fondul Social European (FSE

6610.5802

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 1317

Finantarea externa nerambursabila

6610.580202

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 1318

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 1319

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

0.00

858,00

909,00

954,00

1.002,00

r 1319

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

0.00

858,00

0,00

0,00

0,00

r 1319

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

0.00

320,00

0,00

0,00

0,00

r 1319

Alte active fixe

6610.710130

0.00

538,00

0,00

0,00

0,00

r 1326

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

0.00

913,00

964,00

954,00

1.002,00

r 1327

Spitale generale

66100601

0.00

913,00

964,00

954,00

1.002,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

spitalul clinic de boli infecțioase și pneumoftiziologie "victor babeș

ANEXA 2

la Hotărârea nr. 159/23.04.2019

FuNDAMENTAREA cHELTuiELiLoR DE pERsoNAL

lei

NR. cRT.

DENuMiRE iNDicAToR

suMA

1

Venituri din contractele cu casa( fără programe de sănătate)

92.437.000,00

2

Venituri din subvenții de la bugetul de stat( acțiuni de sănătate)

19.204.000,00

3

Venituri din subvenții din bugetul constituit din contrib.pt Importul și publicitatea pt.produse din tutun și alcool( acțiuni de sănătate)

0,00

4

Venituri din prestări de servicii (sume destinația cheltuieli de personal)

300.000,00

TOTAL VENITURI

111.941.000,00

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL

96.152.000,00

CH.PERSONAL/TOTAL VENITURI CU ACEASTĂ DESTINAȚIE

85,89%

Președinte de ședință,

Romulus victor Nicolicea