Hotărârea nr. 158/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 158


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.70179/2019, rapoartele nr.70201/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.71396/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 și art.25 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. b coroborat cu alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.158/2019

11/05

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)

00.01

0

0

0

0

0

0

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

40.08.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)

00.17

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( cod 42.08)

00.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat ( cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)

42.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE

42.08.60

0

0

0

0

0

0

0

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian

42.08.61

0

0

0

0

0

0

0

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

42.08.75

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

0

2021

0

2022

0

Donații din strainatate ( cod 44.08.01.01 +44.08.01.02)

44.08.01

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

De capital *)

44.08.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

De la guverne straine ( cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

44.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

De capital *)

44.08.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

De la alte administratii ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

44.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

De capital *)

44.08.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari ( cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)

45.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

45.08.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.08.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian *) (cod 45.08.18.03)

45.08.18

x

x

x

Prefinantare

45.08.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE *) (cod 45.08.21.03)

45.08.21

Prefinantare

45.08.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene*) ( cod 45.08.24.01+45.08.24.02)

45.08.24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.08.24.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.08.24.02

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)

48.08

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.08.12.03)

48.08.12

0

0

0

0

0

0

0

0

| Prefinantare

48.08.12.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.08.15.03)

48.08.15

0

0

0

0

0

0

0

0

i Prefinantare

48.08.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare ( cod 48.08.16.03)

48.08.16

0

0

0

0

0

0

0

0

i Prefinantare

48.08.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021( cod 48.08.31.03)

48.08.31

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

0

2021

0

2022

0

i Prefinantare

48.08.31.03

0

0

0

0

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 ( cod 48.08.32.03)

48.08.32

0

0

0

0

0

0

0

0

i Prefinantare

48.08.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021( cod 48.08.33.03)

48.08.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.08.33.03

0

0

0

0

0

0

0

0

președinte de ședință,

Romulus Victor NICOLICEA