Hotărârea nr. 157/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 157


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 157

privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.64347/2019, rapoartele nr.69256/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.69523/2019 al al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2, lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ordonatorii terțiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA


Nicoleta MIULESCU


Anexa

la Hotărârea nr. 157/23.04.2019

Lista ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova pe anul 2019

CAPITOLUL „ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ”

 • 1 Conducător Poliția Locală a Municipiului Craiova

CAPITOLUL „ÎNVĂȚĂMÂNT”

Grădinițe

 • 1 Conducător

 • 2 Conducător

 • 3 Conducător

 • 4 Conducător

 • 5 Conducător

 • 6 Conducător

 • 7 Conducător

 • 8 Conducător

 • 9 Conducător

 • 10 Conducător

 • 11 Conducător

 • 12 Conducător

 • 13 Conducător

 • 14 Conducător

 • 15 Conducător

 • 16 Conducător

 • 17 Conducător

 • 18 Conducător

 • 19 Conducător

 • 20 Conducător

 • 21 Conducător


Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit Grădinița cu program prelungit

„Tudor Vladimirescu” Craiova „Sf. Ana” Craiova

„Traian Demetrescu” Craiova „Paradisul Copiilor” Craiova „Căsuța Fermecată” Craiova „Petrache Poenaru” Craiova „Voiniceii” Craiova „Dumbrava minunată” Craiova „Floare Albastră” Craiova „Elena Farago” Craiova „Ion Creangă” Craiova „Căsuța cu povești” Craiova „Eden” Craiova „Piticot” Craiova „Sf. Lucia” Craiova „Floarea Soarelui” Craiova „Phoenix” Craiova „Curcubeul Copilăriei” Craiova „Castelul Fermecat” Craiova „Pinocchio” Craiova „Nicolae Romanescu” Craiova

Școli

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător

Conducător


Școala gimnazială „Traian” Craiova

Școala gimnazială „Decebal” Craiova

Școala gimnazială „Anton Pann” Craiova

Școala gimnazială „Ion Țuculescu” Craiova

Școala gimnazială „Ion Creangă” Crai o va

Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială Școala gimnazială

„Sf. Dumitru” Craiova „Lascăr Catargiu” Craiova „Gheorghe Țițeica” Craiova „Mircea Eliade” Craiova „Sf. Gheorghe” Craiova „Nicolae Romanescu” Craiova „Mihai Viteazul” Crai o va „Alexandru Macedonski” Craiova „Elena Farago” Craiova „Gheorghe Bibescu” Craiova „Mihai Eminescu” Craiova „Nicolae Bălcescu” Craiova


Colegii, licee, grupuri

Conducător Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova

Conducător Colegiul Național „Carol I” Craiova

Conducător Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova

Conducător Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” Craiova

Conducător Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova

Conducător Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu” Craiova Conducător Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” Craiova

Conducător Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova

Conducător Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Crai o va

Conducător Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova

Conducător Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova

Conducător Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova

Conducător Liceul Teologic Adventist Craiova

Conducător Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova

Conducător Liceul „Traian Vuia” Craiova

Conducător Liceul „Matei Basarab” Craiova

Conducător Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Crai o va

Conducător Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova

Conducător Liceul Tehnologic Auto Craiova

Conducător Colegiul Tehnic Energetic Craiova

Conducător Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Crai o va

Conducător Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

Conducător Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova Conducător Liceul „Charles Laugier” Crai o va

Conducător Liceul „Voltaire” Craiova

64


Conducător Centrul Județean de Excelență Dolj

CAPITOLUL „SĂNĂTATE”

 • 1 Conducător Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

 • 2 Conducător Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

 • 3 Conducător Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova

CAPITOLUL „CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE”

 • 1 Conducător Filarmonica Oltenia Craiova

 • 2 Conducător Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova

 • 3 Conducător Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova

 • 4 Conducător Opera Română Craiova

 • 5 Conducător Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova

 • 6 Conducător Sport Club Municipal Craiova

CAPITOLUL „ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

 • 1 Conducător Cămin Pentru Persoane Vârstnice Craiova

 • 2 Conducător Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

 • 3 Conducător Direcția de Asistență Socială Craiova

Președinte de ședință,

Romulus Victor Nicolicea