Hotărârea nr. 156/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 156


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 156

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.62397/2019, rapoartele nr.75116/2019, nr.77748/2019 și nr.78620/2019 întocmite de Direcția Economico - Financiară, nr.75232/2019, nr.77771/2019 și nr.78784/2019 întocmite de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.50/2019, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-587.864,00 mii lei (430.544,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 157.320 mii lei-veniturile secțiunii de dezvoltare);

  • b) total cheltuieli-592.851,00 mii lei (430.544,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 162.307,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-65 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8. Se aprobă Programul anual de investiții 2019, conform anexei nr.70 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2019, a excedentului aflat în sold la finele anului 2018, în sumă de 4.987,00 mii lei, conform anexei nr.71 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 1


la Hotărârea nr. 156/23.04.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 23-Aprilie-2019

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

0.00

587.864,00

718.890,00

755.695,00

595.763,00

r 2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

0.00

434.561,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

r 3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

0.00

462.713,00

477.628,00

492.393,00

506.871 ,00

r 4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

0.00

418.431,00

430.082,00

442.470,00

454.453,00

r 5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

0004

0.00

257. 092,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

r 6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

0.00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

r 7

Impozit pe profit

0102

0.00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

r 8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0.00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

r 9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

0.00

253.192,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

r 10

Impozit pe venit(cod 03.02.1 7+03.02.1 8)

0302

0.00

653,00

562,00

590,00

620,00

r 12

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

0.00

653,00

562,00

590,00

620,00

r 13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01 +04.02.04)

0402

0.00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

r 14

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

0.00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181 .461 ,00

r 15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0.00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

r 16

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

0.00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

r 20

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

0.00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

r 21

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

0.00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

r 22

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

0.00

70.458,00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

r 23

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

0.00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.139,00

r 24

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

0.00

49.244,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 25

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.0 1 +07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

0.00

16.210,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

r 26

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

0.00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

r 27

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

0.00

8.042,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

r 28

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

0.00

186,00

229,00

240,00

253,00

r 29

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

0.00

9.138,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

r 30

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0.00

10.055,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

r 31

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 1 1 .02+1 2.02+1 5.02+1 6.02)

0010

0.00

55.478,00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

r 32

Sume defalcate din TVA(cod 1 1.02.01+1 1.02.02+1 1.02.05+1 1.02.06+ 1 1.02.09)

1102

0.00

28.128,00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

r 34

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti

110202

0.00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

r 36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0.00

0,00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

r 37

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

0.00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

r 40

Taxe pe servicii specifice(cod 1 5.02.01+15.02.50)

1502

0.00

395,00

335,00

352,00

370,00

r 41

Impozit pe spectacole

150201

0.00

395,00

335,00

352,00

370,00

r 43

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+1 6.02.03+1 6.02.50)

1602

0.00

26.955,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

r 44

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 1 6.02.02.01+1 6.02.02.02)

160202

0.00

21.523,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

r 45

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

0.00

15.926,00

17.577,00

18.455,00

19.378,00

r 46

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

0.00

5.597,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

r 47

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

0.00

4.457,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

r 48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

0.00

975,00

866,00

909,00

955,00

r 52

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

0.00

44.282,00

47.546,00

49.923,00

52.418,00

r 53

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31 .02)

0013

0.00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

r 54

Venituri din proprietate(cod 30.02.0 1 +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

0.00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

r 55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

0.00

387,00

432,00

454,00

477,00

r 56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

0.00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

r 57

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

0.00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

r 58

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

0.00

280,00

311,00

326,00

342,00

r 59

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 60

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

0.00

280,00

311,00

326,00

342,00

r 63

Alte venituri din proprietate

300250

0.00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

r 66

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

0.00

25.782,00

28.173,00

29.581,00

31.059,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 67

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.1 0+33.02.1 2+33.02.1 3+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+

3302

0.00

1.154,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

r 68

Venituri din prestari de servicii

330208

0.00

551,00

436,00

458,00

480,00

r 69

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

0.00

377,00

425,00

446,00

468,00

r 77

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

0.00

226,00

358,00

375,00

394,00

r 78

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)

3402

0.00

20,00

354,00

373,00

391,00

r 79

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

20,00

93,00

98,00

103,00

r 80

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0.00

0,00

261,00

275,00

288,00

r 81

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

0.00

16.502,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

r 82

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

0.00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

r 83

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

0.00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

r 87

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 88

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.1 1+36.02.14+36.02.22+36.02.23+

3602

0.00

8.082,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

r 91

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

0.00

724,00

770,00

808,00

849,00

r 92

Taxe speciale

360206

0.00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

r 95

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

0.00

0,00

11,00

12,00

12,00

r 97

Taxa de reabilitare termica

360223

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 100

Alte venituri

360250

0.00

192,00

797,00

836,00

878,00

r 101

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la

37.02.05+37.02.50)

3702

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 102

Donatii si sponsorizari

370201

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 104

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

0.00

-53.453,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

r 105

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

0.00

53.453,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

r 108

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 109

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 110

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 115

Depozite speciale pentru constructia de locuinte

390210

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 140

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

43.501 ,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

r 141

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

0.00

43.501,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

r 142

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.10.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.18+

4202

0.00

43.501 ,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

r 151

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 152

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 159

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

420220

0.00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

r 164

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

0.00

40,00

106,00

105,00

105,00

r 167

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii

420241

0.00

21.244,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

r 171

Subv primite de la bug de stat ptr finantarea unor programe de interes national

420251

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 172

Subv primite de la bug de stat ptr finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bug local

42025101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 181

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,

420269

0.00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

r 184

Subventii de la alte administratii(cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+443.02.24

4302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 196

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara

430234

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 197

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

4502

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 198

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01 .01 la 45.02.01.04)

450201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 200

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45020102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 280

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

0.00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

r 281

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

480201

0.00

80.667,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

r 282

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

0.00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

r 283

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

0.00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

r 284

Prefinantare

48020103

0.00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

r 285

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

0.00

983,00

0,00

0,00

0,00

r 286

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0.00

983,00

0,00

0,00

0,00

r 323

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL

000102

0.00

430.544,00

449.415,00

451.302,00

424.037,00

r 324

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)

4990

0.00

434.561 ,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

r 325

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

0.00

409.260,00

427.427,00

428.768,00

400.964,00

r 326

A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)

0003

0.00

418.431,00

430.082 ,00

442.470,00

454.453,00

r 327

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)

0004

0.00

257.092,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

r 328

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

0.00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

r 329

Impozit pe profit

0102

0.00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

r 330

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0.00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

r 331

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

0.00

253.192,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 332

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

0.00

653,00

562,00

590,00

620,00

r 334

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

0.00

653,00

562,00

590,00

620,00

r 335

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

0.00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

r 336

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

0.00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

r 337

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0.00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

r 338

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

0.00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

r 342

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

0.00

105.861,00

108.135,00

1 1 3.540,00

119.221,00

r 343

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

0.00

105.861,00

108.135,00

1 1 3.540,00

119.221,00

r 344

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

0.00

70.458,00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

r 345

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

0.00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.139,00

r 346

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

0.00

49.244,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

r 347

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

0.00

16.210,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

r 348

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

0.00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

r 349

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

0.00

8.042,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

r 350

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

0.00

186,00

229,00

240,00

253,00

r 351

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

0.00

9.138,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

r 352

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0.00

1 0.055,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

r 353

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

0.00

55.478,00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

r 354

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

0.00

28.128,00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

r 356

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti

110202

0.00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

r 358

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0.00

0,00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

r 359

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

0.00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

r 362

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.5 0)

1502

0.00

395,00

335,00

352,00

370,00

r 363

Impozit pe spectacole

150201

0.00

395,00

335,00

352,00

370,00

r 365

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

0.00

26.955,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

r 366

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

0.00

21.523,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

r 367

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

0.00

15.926,00

17.577,00

18.455,00

19.378,00

r 368

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

0.00

5.597,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

r 369

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

0.00

4.457,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

r 370

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

0.00

975,00

866,00

909,00

955,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 374

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

0.00

-9.171,00

-2.655,00

-13.702,00

-53.489,00

r 375

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31 .02)

0013

0.00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

r 376

Venituri din proprietate(cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

0.00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

r 377

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

0.00

387,00

432,00

454,00

477,00

r 378

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

0.00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

r 379

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

0.00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

r 380

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)

300208

0.00

280,00

311,00

326,00

342,00

r 381

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 382

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

0.00

280,00

311,00

326,00

342,00

r 385

Alte venituri din proprietate

300250

0.00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

r 388

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

0.00

-27.671,00

-22.028,00

-34.044,00

-74.848,00

r 389

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.1 0+33.02.1 2+33.02.1 3+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+

3302

0.00

1.154,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

r 390

Venituri din prestari de servicii

330208

0.00

551,00

436,00

458,00

480,00

r 391

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

0.00

377,00

425,00

446,00

468,00

r 399

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

0.00

226,00

358,00

375,00

394,00

r 400

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)

3402

0.00

20,00

354,00

373,00

391,00

r 401

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

20,00

93,00

98,00

103,00

r 402

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0.00

0,00

261,00

275,00

288,00

r 403

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

0.00

16.502,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

r 404

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

0.00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

r 405

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

0.00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

r 409

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 410

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.1 1+36.02.1 4+36.02.50)

3602

0.00

8.082,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

r 413

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

0.00

724,00

770,00

808,00

849,00

r 414

Taxe speciale

360206

0.00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

r 416

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

0.00

0,00

11,00

12,00

12,00

r 417

Alte venituri

360250

0.00

192,00

797,00

836,00

878,00

r 418

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

3702

0.00

-53.429,00

-50.201 ,00

-63.625,00

-1 05.907,00

r 419

Donatii si sponsorizari

370201

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 421

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203

0.00

-53.453,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

r 437

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 438

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

0.00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

r 439

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02.45+42.02.51+

4202

0.00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

r 443

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

0.00

40,00

106,00

105,00

105,00

r 445

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii

420241

0.00

21.244,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

r 449

Subv primite de la bug de stat ptr finant unor programe de interes national

420251

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 450

Subv primite de la bug de stat ptr finant unor programe de interes national,destinate sectiunii de funct a bug local

42025101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 454

Subventii de la alte administratii(cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+

4302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 465

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara

430234

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 468

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)

000102

0.00

157.320,00

269.475,00

304.393,00

171.726,00

r 469

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 470

VENITURI CURENTE(0012)

0002

0.00

53.453,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

r 471

VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

0012

0.00

53.453,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

r 472

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)

0014

0.00

53.453,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

r 473

Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)

3602

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 476

Taxa de reabilitare termica

360223

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 479

Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)

3702

0.00

53.453,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

r 480

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

0.00

53.453,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

r 482

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 483

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 484

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 489

Depozite speciale ptr constructii de locuinte

390210

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 503

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

0.00

22.217,00

42.490,00

33.485,00

0,00

r 504

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

0.00

22.217,00

42.490,00

33.485,00

0,00

r 505

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.18+

4202

0.00

22.217,00

42.490,00

33.485,00

0,00

r 514

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 515

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 522

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

420220

0.00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 532

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,

420269

0.00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

r 536

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

4502

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 537

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

450201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 539

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45020102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 610

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

0.00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

r 611

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01 .01 la 48.02.01.03)

480201

0.00

80.667,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

r 612

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

0.00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

r 613

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

0.00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

r 614

Prefinantare

48020103

0.00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

r 615

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

0.00

983,00

0,00

0,00

0,00

r 616

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

0.00

983,00

0,00

0,00

0,00

r 653

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

490.293,00

642.647,00

677.712,00

523.292,00

r 654

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

395.435,00

577.144,00

609.687,00

452.620,00

r 655

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

51.264,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

r 655

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

0.00

49.334,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Salarii de baza

02.100101

0.00

38.323,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

0.00

4.656,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Alte sporuri

02.100106

0.00

65,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

0.00

588,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Drepturi de delegare

02.100113

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Indemnizatii de hrana

02.100117

0.00

2.077,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

0.00

3.613,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1 0.02.30)

02.1 002

0.00

820,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Vouchere de vacanta

02.100206

0.00

820,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

02.1003

0.00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Contributii de asigurari sociale de stat

02.100301

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Contributii de asigurari de somaj

02.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Contributii de asigurari sociale de sanatate

02.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

02.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Contributii pt concedii si indemnizatii

02.100306

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

0.00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

r 656

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

112.608,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 656

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

58.138,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Furnituri de birou

02.200101

0.00

228,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

205,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

7.380,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

22.755,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

0.00

129,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Piese de schimb

02.200106

0.00

72,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

690,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

26.679,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reparatii curente

02.2002

0.00

35.736,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

6.141,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Uniforme si echipament

02.200501

0.00

43,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

6.098,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

0.00

142,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

0.00

92,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Deplasari in strainatate

02.200602

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Consultanta si expertiza

02.2012

0.00

299,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Protectia muncii

02.2014

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Studii si cercetari

02.2016

0.00

179,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

0.00

260,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

0.00

224,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

0.00

484,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

11.087,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reclama si publicitate

02.203001

0.00

527,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Protocol si reprezentare

02.203002

0.00

119,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Chirii

02.203004

0.00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

0.00

312,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

0.00

8.127,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 657

TITLUL III DOBANZI

02.30

0.00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

r 657

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

0.00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

r 657

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

0.00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

r 657

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

0.00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

r 657

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

0.00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

r 657

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

0.00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

r 658

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

0.00

37.580,00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

r 658

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

0.00

37.580,00

0,00

0,00

0,00

r 659

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

0.00

50,00

53,00

53,00

53,00

r 659

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 660

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

02.51

0.00

102.210,00

108.397,00

108.303,00

103.193,00

r 660

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

0.00

98.847,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Transferuri catre institutii publice

02.510101

0.00

91.781,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

0.00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

0.00

3.363,00

0,00

0,00

0,00

r 660

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

0.00

3.363,00

0,00

0,00

0,00

r 661

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

0.00

8.821,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

r 661

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

0.00

8.821,00

0,00

0,00

0,00

r 661

Alte transferuri curente interne

02.550118

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 661

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

0.00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

r 661

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

0.00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

r 662

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

0.00

151,00

0,00

0,00

0,00

r 662

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

0.00

151,00

0,00

0,00

0,00

r 662

Cheltuieli neeligibile

02.560103

0.00

151,00

0,00

0,00

0,00

r 663

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

r 664

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

0.00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

r 664

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

0.00

74.850,00

0,00

0,00

0,00

r 664

Finantarea nationala

02.580101

0.00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

r 664

Finantarea externa nerambursabila

02.580102

0.00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

r 664

Cheltuieli neeligibile

02.580103

0.00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

r 664

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

0.00

603,00

0,00

0,00

0,00

r 664

Finantarea nationala

02.580201

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 664

Finantarea externa nerambursabila

02.580202

0.00

463,00

0,00

0,00

0,00

r 665

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

0.00

1.352,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

r 665

Asociatii si fundatii

02.5911

0.00

300,00

0,00

0,00

0,00

r 665

Sustinerea cultelor

02.5912

0.00

556,00

0,00

0,00

0,00

r 665

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

0.00

496,00

0,00

0,00

0,00

r 666

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

79.354,00

50.612,00

53.143,00

55.800,00

r 667

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

79.354,00

50.612,00

53.143,00

55.800,00

r 667

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

79.354,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Constructii

02.710101

0.00

61.654,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

0.00

7.931,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

4.347,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Alte active fixe

02.710130

0.00

5.422,00

0,00

0,00

0,00

r 668

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

02.72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 668

Active financiare (cod 72.01.01)

02.7201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 668

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

02.720101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 670

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

0.00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

r 672

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

0.00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

r 672

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

0.00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

r 672

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

0.00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

r 672

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 672

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 673

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 673

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 673

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 673

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

02.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 676

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

84.361,00

89.076,00

87.976,00

83.322,00

r 677

Autoritati publice si actiuni externe

5102

0.00

73.233,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

r 678

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

0.00

68.008,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

r 679

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

0.00

46.664,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

r 679

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

0.00

44.915,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Salarii de baza

5102.100101

0.00

34.827,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

0.00

4.190,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 679

Alte sporuri

5102.100106

0.00

65,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

0.00

588,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Drepturi de delegare

5102.100113

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Indemnizatii de hrana

5102.100117

0.00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

0.00

3.333,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

0.00

750,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Vouchere de vacanta

5102.100206

0.00

750,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

0.00

999,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Contributii de asigurari sociale de stat

5102.100301

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Contributii de asigurari de somaj

5102.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Contributii de asigurari sociale de sanatate

5102.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

5102.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Contributii pt concedii si indemnizatii

5102.100306

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 679

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

0.00

999,00

0,00

0,00

0,00

r 680

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

0.00

20.848,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

r 680

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

0.00

10.024,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Furnituri de birou

5102.200101

0.00

221,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Materiale pentru curatenie

5102.200102

0.00

205,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

0.00

3.231,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Apa, canal si salubritate

5102.200104

0.00

730,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

0.00

129,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Piese de schimb

5102.200106

0.00

72,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

0.00

682,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

0.00

4.754,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Reparatii curente

5102.2002

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5102.2005

0.00

309,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Uniforme si echipament

5102.200501

0.00

43,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Alte obiecte de inventar

5102.200530

0.00

266,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

0.00

142,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

0.00

92,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Deplasari in strainatate

5102.200602

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Consultanta si expertiza

5102.2012

0.00

299,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 680

Pregatire profesionala

5102.2013

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Protectia muncii

5102.2014

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

0.00

484,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

0.00

8.972,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Reclama si publicitate

5102.203001

0.00

527,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Protocol si reprezentare

5102.203002

0.00

119,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Chirii

5102.203004

0.00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

0.00

312,00

0,00

0,00

0,00

r 680

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

0.00

6.012,00

0,00

0,00

0,00

r 685

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5102.55

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 685

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

5102.5501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 685

Alte transferuri curente interne

5102.550118

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 689

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

0.00

496,00

497,00

494,00

494,00

r 689

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

0.00

496,00

0,00

0,00

0,00

r 690

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

0.00

5.225,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

r 691

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

0.00

5.225,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

r 691

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

0.00

5.225,00

0,00

0,00

0,00

r 691

Constructii

5102.710101

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 691

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 691

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

0.00

4.347,00

0,00

0,00

0,00

r 691

Alte active fixe

5102.710130

0.00

775,00

0,00

0,00

0,00

r 692

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

5102.72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 692

Active financiare (cod 72.01.01)

5102.7201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 692

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

5102.720101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 697

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 697

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 697

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 700

Autoritati executive si legislative

510201

0.00

73.233,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

r 701

Autoritati executive

51020103

0.00

73.233,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

r 702

Alte servicii publice generale

5402

0.00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

r 703

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

0.00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

r 704

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

0.00

4.600,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 704

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

0.00

4.419,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Salarii de baza

5402.100101

0.00

3.496,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

0.00

466,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Indemnizatii de hrana

5402.100117

0.00

177,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

0.00

280,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Vouchere de vacanta

5402.100206

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

0.00

111,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Contributii de asigurari sociale de stat

5402.100301

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Contributii de asigurari de somaj

5402.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Contributii de asigurari sociale de sanatate

5402.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

5402.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Contributii pt concedii si indemnizatii

5402.100306

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 704

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

0.00

111,00

0,00

0,00

0,00

r 705

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

0.00

272,00

500,00

500,00

250,00

r 705

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

0.00

96,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Furnituri de birou

5402.200101

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

0.00

49,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Apa, canal si salubritate

5402.200104

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Reparatii curente

5402.2002

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5402.2005

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Alte obiecte de inventar

5402.200530

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5402.2006

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Deplasari interne, detasari, transferari

5402.200601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Pregatire profesionala

5402.2013

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 705

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 708

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

0.00

50,00

53,00

53,00

53,00

r 708

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 725

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

0.00

50,00

53,00

53,00

53,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 728

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

0.00

4.752,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

r 729

Alte servicii publice generale

540250

0.00

120,00

200,00

200,00

0,00

r 730

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

0.00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

r 731

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

0.00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

r 733

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

0.00

260,00

30,00

25,00

20,00

r 733

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

0.00

260,00

0,00

0,00

0,00

r 733

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

0.00

224,00

0,00

0,00

0,00

r 733

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 734

TITLUL III DOBANZI

5502.30

0.00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

r 734

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

0.00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

r 734

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

0.00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

r 734

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

0.00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

r 734

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

0.00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

r 734

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

0.00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

r 778

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

0.00

33.816,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

r 803

Ordine publica si siguranta nationala

6102

0.00

33.816,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

r 804

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

0.00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

r 806

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

0.00

229,00

56,00

55,00

55,00

r 806

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 806

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 806

Reparatii curente

6102.2002

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 806

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 810

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6102.51

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 810

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

0.00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

r 810

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

0.00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

r 816

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

0.00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

r 817

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

0.00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

r 817

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

0.00

184,00

0,00

0,00

0,00

r 817

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

0.00

101,00

0,00

0,00

0,00

r 817

Alte active fixe

6102.710130

0.00

83,00

0,00

0,00

0,00

r 826

Ordine publica

610203

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 827

Politie comunitara

61020304

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 828

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

0.00

413,00

651,00

2.055,00

55,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 830

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

138.312,00

240.397,00

190.854,00

180.869,00

r 831

INVATAMANT

6502

0.00

12.417,00

113.523,00

50.669,00

40.226,00

r 832

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

11.220,00

108.947,00

49.336,00

38.243,00

r 833

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0.00

0,00

149,00

148,00

148,00

r 834

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

4.360,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

r 834

Reparatii curente

6502.2002

0.00

4.360,00

0,00

0,00

0,00

r 839

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

0.00

4.921,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

r 839

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

6502.5501

0.00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

r 839

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

0.00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

r 841

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

r 842

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

6502.58

0.00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

r 842

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

0.00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

r 842

Finantarea nationala

6502.580101

0.00

506,00

0,00

0,00

0,00

r 842

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

0.00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

r 842

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

0.00

130,00

0,00

0,00

0,00

r 843

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0.00

0,00

1.793,00

1.784,00

1.784,00

r 844

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

r 845

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

r 845

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

1.197,00

0,00

0,00

0,00

r 845

Constructii

6502.710101

0.00

1.187,00

0,00

0,00

0,00

r 845

Alte active fixe

6502.710130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 851

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 851

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 851

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 854

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

5.132,00

76.758,00

15.768,00

10.777,00

r 855

Invatamant prescolar

65020301

0.00

3.137,00

71.931,00

10.952,00

5.961,00

r 856

Invatamant primar

65020302

0.00

1.995,00

4.827,00

4.816,00

4.816,00

r 857

Invatamant secundar

650204

0.00

7.281,00

35.467,00

33.609,00

28.157,00

r 858

Invatamant secundar inferior

65020401

0.00

1.674,00

14.282,00

13.150,00

7.748,00

r 859

Invatamant secundar superior

65020402

0.00

3.400,00

18.748,00

18.025,00

17.975,00

r 860

Invatamant profesional

65020403

0.00

2.207,00

2.437,00

2.434,00

2.434,00

r 861

Invatamant postliceal

650205

0.00

4,00

612,00

610,00

610,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 864

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0.00

0,00

686,00

682,00

682,00

r 865

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0.00

0,00

686,00

682,00

682,00

r 870

Sanatate

6602

0.00

11.814,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

r 871

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

0.00

11.201,00

20.859,00

24.394,00

20.369,00

r 877

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51

0.00

10.429,00

16.512,00

16.987,00

17.877,00

r 877

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

0.00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

r 877

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

0.00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

r 877

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

0.00

3.363,00

0,00

0,00

0,00

r 877

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

0.00

3.363,00

0,00

0,00

0,00

r 881

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

6602.58

0.00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

r 881

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

0.00

772,00

0,00

0,00

0,00

r 881

Finantarea nationala

6602.580101

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 881

Finantarea externa nerambursabila

6602.580102

0.00

656,00

0,00

0,00

0,00

r 883

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

0.00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

r 884

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

0.00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

r 884

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

0.00

613,00

0,00

0,00

0,00

r 884

Alte active fixe

6602.710130

0.00

613,00

0,00

0,00

0,00

r 893

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

0.00

11.814,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

r 894

Spitale generale

66020601

0.00

11.814,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

r 899

Cultura, recreere si religie

6702

0.00

104.043,00

95.820,00

105.344,00

91.827,00

r 900

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

0.00

75.995,00

90.568,00

90.071,00

74.581,00

r 902

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

0.00

22.000,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

r 902

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

0.00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

r 902

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

0.00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

r 902

Reparatii curente

6702.2002

0.00

3.670,00

0,00

0,00

0,00

r 902

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

0.00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

r 902

Alte obiecte de inventar

6702.200530

0.00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

r 902

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

0.00

665,00

0,00

0,00

0,00

r 902

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

0.00

665,00

0,00

0,00

0,00

r 906

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

0.00

48.340,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

r 906

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

0.00

48.340,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 906

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

0.00

48.340,00

0,00

0,00

0,00

r 908

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

6702.56

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 908

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 908

Cheltuieli neeligibile

6702.560103

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 910

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

0.00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

r 910

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

0.00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

r 910

Finantarea nationala

6702.580101

0.00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

r 910

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

0.00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

r 911

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

0.00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

r 911

Asociatii si fundatii

6702 .591 1

0.00

300,00

0,00

0,00

0,00

r 911

Sustinerea cultelor

6702.5912

0.00

556,00

0,00

0,00

0,00

r 912

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

0.00

25.638,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

r 913

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

0.00

25.638,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

r 913

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

0.00

25.638,00

0,00

0,00

0,00

r 913

Constructii

6702.710101

0.00

20.537,00

0,00

0,00

0,00

r 913

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

0.00

3.641,00

0,00

0,00

0,00

r 913

Alte active fixe

6702.710130

0.00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

r 916

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

0.00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

r 918

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

0.00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

r 918

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

0.00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

r 918

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

0.00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

r 919

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6702.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 919

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6702.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 919

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6702.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 919

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

6702.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 922

Servicii culturale

670203

0.00

41.864,00

43.588,00

41.950,00

37.460,00

r 925

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

0.00

35.919,00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

r 927

Case de cultura

67020306

0.00

1.381,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

r 928

Camine culturale

67020307

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 930

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

0.00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

r 932

Servicii recreative si sportive

670205

0.00

60.748,00

51.122,00

62.394,00

53.367,00

r 933

Sport

67020501

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 935

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

0.00

49.708,00

37.142,00

48.507,00

39.480,00

r 937

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

0.00

1.431,00

1.110,00

1.000,00

1.000,00

r 938

Asigurari si asistenta sociala

6802

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 939

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 945

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6802.51

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 945

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

0.00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

r 945

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

0.00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

r 958

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802 .8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 958

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 961

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 962

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 963

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 968

Prevenirea excluderii sociale

680215

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 969

Ajutor social

68021501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 973

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

0.00

59.953,00

70.341,00

64.194,00

51.396,00

r 974

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

0.00

28.988,00

41.418,00

35.187,00

22.199,00

r 975

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

0.00

21.956,00

28.721,00

18.400,00

15.405,00

r 977

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

0.00

12.020,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

r 977

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

0.00

10.330,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

0.00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

0.00

6.230,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

0.00

1.670,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Alte obiecte de inventar

7002.200530

0.00

1.670,00

0,00

0,00

0,00

r 977

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 982

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

0.00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

r 982

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002 .5501

0.00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

r 982

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

0.00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

r 985

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

0.00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

r 985

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

0.00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

r 985

Finantarea nationala

7002.580101

0.00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

r 985

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

0.00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 985

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

0.00

209,00

0,00

0,00

0,00

r 987

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

0.00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

r 988

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

0.00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

r 988

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

0.00

7.032,00

0,00

0,00

0,00

r 988

Constructii

7002.710101

0.00

5.659,00

0,00

0,00

0,00

r 988

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

0.00

650,00

0,00

0,00

0,00

r 988

Alte active fixe

7002.710130

0.00

723,00

0,00

0,00

0,00

r 994

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

7002.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

7002.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 994

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

7002.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 997

Locuinte

700203

0.00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

r 998

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 999

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

0.00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

r 1000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1001

Alimentare cu apa

70020501

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1003

Iluminat public si electrificari

700206

0.00

12.140,00

16.490,00

16.990,00

15.290,00

r 1005

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

0.00

11.007,00

18.249,00

18.197,00

6.909,00

r 1006

Protectia mediului

7402

0.00

30.965,00

28.923,00

29.007,00

29.197,00

r 1007

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

0.00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

r 1009

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

0.00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

r 1009

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01.30)

7402.2001

0.00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

r 1009

Apa, canal si salubritate

7402.200104

0.00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

r 1009

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7402 .2005

0.00

157,00

0,00

0,00

0,00

r 1009

Alte obiecte de inventar

7402.200530

0.00

157,00

0,00

0,00

0,00

r 1009

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

0.00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

r 1009

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

0.00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

r 1019

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

0.00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

r 1020

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

0.00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

r 1020

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

0.00

1.807,00

0,00

0,00

0,00

r 1020

Constructii

7402.710101

0.00

1.218,00

0,00

0,00

0,00

r 1020

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 1020

Alte active fixe

7402.710130

0.00

449,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1023

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

0.00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

r 1025

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

0.00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

r 1025

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

0.00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

r 1025

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

0.00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

r 1029

Reducerea si controlul poluarii

740203

0.00

391,00

0,00

0,00

0,00

r 1030

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

0.00

20.140,00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

r 1031

Salubritate

74020501

0.00

20.140,00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

r 1033

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

0.00

10.434,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

r 1035

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

0.00

173.851,00

207.483,00

298.124,00

179.141,00

r 1036

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

0.00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1037

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

0.00

718,00

0,00

0,00

0,00

r 1045

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1045

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1045

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1047

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

8002.58

0.00

603,00

0,00

0,00

0,00

r 1047

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

0.00

603,00

0,00

0,00

0,00

r 1047

Finantarea nationala

8002.580201

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 1047

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

0.00

463,00

0,00

0,00

0,00

r 1053

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

0.00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1055

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

0.00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1055

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

0.00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

r 1055

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

0.00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

r 1059

Actiuni generale economice si comerciale

800201

0.00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1063

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

0.00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1066

Combustibili si energie

8102

0.00

14.477,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

r 1067

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

0.00

14.119,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

r 1069

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

0.00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

r 1069

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

8102.2005

0.00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

r 1069

Alte obiecte de inventar

8102.200530

0.00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

r 1069

Studii si cercetari

8102.2016

0.00

179,00

0,00

0,00

0,00

r 1071

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

0.00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

r 1071

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

0.00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1079

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1080

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1080

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1080

Masini, echipamente si mijloace de transport

8102.710102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1080

Alte active fixe

8102.710130

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1089

Energie termica

810206

0.00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

r 1091

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

0.00

2.477,00

0,00

0,00

0,00

r 1120

Transporturi

8402

0.00

155.276,00

192.323,00

282.964,00

163.981,00

r 1121

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

0.00

113.920,00

166.523,00

267.335,00

154.725,00

r 1123

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

0.00

27.000,00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

r 1123

Reparatii curente

8402.2002

0.00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

r 1125

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

0.00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

r 1125

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

0.00

25.580,00

0,00

0,00

0,00

r 1129

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 1129

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 1129

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 1131

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

8402.58

0.00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

r 1131

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

0.00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

r 1131

Finantarea nationala

8402.580101

0.00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

r 1131

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

0.00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

r 1131

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

0.00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

r 1133

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

0.00

37.300,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

r 1134

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

0.00

37.300,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

r 1134

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.7101

0.00

37.300,00

0,00

0,00

0,00

r 1134

Constructii

8402.710101

0.00

32.950,00

0,00

0,00

0,00

r 1134

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

0.00

3.399,00

0,00

0,00

0,00

r 1134

Alte active fixe

8402.710130

0.00

951,00

0,00

0,00

0,00

r 1137

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

0.00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

r 1139

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

0.00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

r 1139

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1139

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1140

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1140

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1140

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1140

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

8402.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1143

Transport rutier

840203

0.00

155.276,00

189.893,00

278.126,00

161.573,00

r 1144

Drumuri si poduri

84020301

0.00

1.024,00

8.083,00

0,00

0,00

r 1145

Transport in comun

84020302

0.00

90.283,00

133.057,00

230.965,00

127.849,00

r 1146

Strazi

84020303

0.00

63.969,00

48.753,00

47.161,00

33.724,00

r 1152

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

0.00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

r 1196

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

331.972,00

374.728,00

374.242,00

351.566,00

r 1197

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

316.468,00

359.837,00

359.360,00

336.694,00

r 1198

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

51.264,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

r 1198

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

0.00

49.334,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Salarii de baza

02.100101

0.00

38.323,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

0.00

4.656,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Alte sporuri

02.100106

0.00

65,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

0.00

588,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Drepturi de delegare

02.100113

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Indemnizatii de hrana

02.100117

0.00

2.077,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

0.00

3.613,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1 0.02.30)

02.1002

0.00

820,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Vouchere de vacanta

02.100206

0.00

820,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

02.1003

0.00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Contributii de asigurari sociale de stat

02.100301

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Contributii de asigurari de somaj

02.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Contributii de asigurari sociale de sanatate

02.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

02.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Contributii pt concedii si indemnizatii

02.100306

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

0.00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

112.608,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

r 1199

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01.30)

02.2001

0.00

58.138,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Furnituri de birou

02.200101

0.00

228,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

205,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1199

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

7.380,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

22.755,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

0.00

129,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Piese de schimb

02.200106

0.00

72,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

690,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

26.679,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Reparatii curente

02.2002

0.00

35.736,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

6.141,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Uniforme si echipament

02.200501

0.00

43,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

6.098,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

0.00

142,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

0.00

92,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Deplasari in strainatate

02.200602

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

0.00

24,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Consultanta si expertiza

02.2012

0.00

299,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Protectia muncii

02.2014

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Studii si cercetari

02.2016

0.00

179,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

02.2024

0.00

260,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

0.00

224,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

0.00

484,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

11.087,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Reclama si publicitate

02.203001

0.00

527,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Protocol si reprezentare

02.203002

0.00

119,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Chirii

02.203004

0.00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

0.00

312,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

0.00

8.127,00

0,00

0,00

0,00

r 1200

TITLUL III DOBANZI

02.30

0.00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

r 1200

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

0.00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

r 1200

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

0.00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1200

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

0.00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

r 1200

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

0.00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

r 1200

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

0.00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

r 1201

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

0.00

37.580,00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

r 1201

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

0.00

37.580,00

0,00

0,00

0,00

r 1202

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

0.00

50,00

53,00

53,00

53,00

r 1202

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1203

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

02.51

0.00

98.847,00

102.801,00

102.743,00

97.374,00

r 1203

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

0.00

98.847,00

0,00

0,00

0,00

r 1203

Transferuri catre institutii publice

02.510101

0.00

91.781,00

0,00

0,00

0,00

r 1203

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

0.00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

r 1204

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

0.00

8.821,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

r 1204

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

02.5501

0.00

8.821,00

0,00

0,00

0,00

r 1204

Alte transferuri curente interne

02.550118

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1204

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

0.00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

r 1204

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

0.00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

r 1207

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

0.00

1.352,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

r 1207

Asociatii si fundatii

02.5911

0.00

300,00

0,00

0,00

0,00

r 1207

Sustinerea cultelor

02.5912

0.00

556,00

0,00

0,00

0,00

r 1207

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

0.00

496,00

0,00

0,00

0,00

r 1208

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

0.00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

r 1210

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

0.00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

r 1210

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

0.00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

r 1210

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

0.00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

r 1210

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1210

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1211

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1211

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1211

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1213

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

79.136,00

81.388,00

80.185,00

75.531,00

r 1214

Autoritati publice si actiuni externe

5102

0.00

68.008,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1215

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

0.00

68.008,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

r 1216

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

0.00

46.664,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

r 1216

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

0.00

44.915,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Salarii de baza

5102.100101

0.00

34.827,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

0.00

4.190,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Alte sporuri

5102.100106

0.00

65,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

0.00

588,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Drepturi de delegare

5102.100113

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Indemnizatii de hrana

5102.100117

0.00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

0.00

3.333,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

0.00

750,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Vouchere de vacanta

5102.100206

0.00

750,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

0.00

999,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Contributii de asigurari sociale de stat

5102.100301

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Contributii de asigurari de somaj

5102.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Contributii de asigurari sociale de sanatate

5102.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

5102.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Contributii pt concedii si indemnizatii

5102.100306

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1216

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

0.00

999,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

0.00

20.848,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

r 1217

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

0.00

10.024,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Furnituri de birou

5102.200101

0.00

221,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Materiale pentru curatenie

5102.200102

0.00

205,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

0.00

3.231,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Apa, canal si salubritate

5102.200104

0.00

730,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

0.00

129,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Piese de schimb

5102.200106

0.00

72,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

0.00

682,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

0.00

4.754,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Reparatii curente

5102.2002

0.00

500,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5102.2005

0.00

309,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Uniforme si echipament

5102.200501

0.00

43,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Alte obiecte de inventar

5102.200530

0.00

266,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1217

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 +20.06.02)

5102.2006

0.00

142,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

0.00

92,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Deplasari in strainatate

5102.200602

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Consultanta si expertiza

5102.2012

0.00

299,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Pregatire profesionala

5102.2013

0.00

98,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Protectia muncii

5102.2014

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

0.00

484,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

0.00

8.972,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Reclama si publicitate

5102.203001

0.00

527,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Protocol si reprezentare

5102.203002

0.00

119,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Chirii

5102.203004

0.00

2.002,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

0.00

312,00

0,00

0,00

0,00

r 1217

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

0.00

6.012,00

0,00

0,00

0,00

r 1222

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5102.55

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1222

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

5102.5501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1222

Alte transferuri curente interne

5102.550118

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1225

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

0.00

496,00

497,00

494,00

494,00

r 1225

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

0.00

496,00

0,00

0,00

0,00

r 1229

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1229

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1229

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

5102.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1232

Autoritati executive si legislative

510201

0.00

68.008,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

r 1233

Autoritati executive

51020103

0.00

68.008,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

r 1234

Alte servicii publice generale

5402

0.00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

r 1235

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

0.00

4.922,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

r 1236

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

0.00

4.600,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

r 1236

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 1 0.01 . 1 6+1 0.01 .30)

5402.1001

0.00

4.419,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Salarii de baza

5402.100101

0.00

3.496,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

0.00

466,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Indemnizatii de hrana

5402.100117

0.00

177,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

0.00

280,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1236

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1 0.02.30)

5402.1002

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Vouchere de vacanta

5402.100206

0.00

70,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

5402.1003

0.00

111,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Contributii de asigurari sociale de stat

5402.100301

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Contributii de asigurari de somaj

5402.100302

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Contributii de asigurari sociale de sanatate

5402.100303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

5402.100304

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Contributii pt concedii si indemnizatii

5402.100306

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1236

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

0.00

111,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

0.00

272,00

500,00

500,00

250,00

r 1237

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

0.00

96,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Furnituri de birou

5402.200101

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

0.00

49,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Apa, canal si salubritate

5402.200104

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Reparatii curente

5402.2002

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

5402.2005

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Alte obiecte de inventar

5402.200530

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 +20.06.02)

5402.2006

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Deplasari interne, detasari, transferari

5402.200601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Pregatire profesionala

5402.2013

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 1237

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

0.00

120,00

0,00

0,00

0,00

r 1240

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

0.00

50,00

53,00

53,00

53,00

r 1240

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1252

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

0.00

50,00

53,00

53,00

53,00

r 1255

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

0.00

4.752,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

r 1256

Alte servicii publice generale

540250

0.00

120,00

200,00

200,00

0,00

r 1257

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

0.00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

r 1258

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

0.00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

r 1260

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

0.00

260,00

30,00

25,00

20,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1260

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

0.00

260,00

0,00

0,00

0,00

r 1260

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

0.00

224,00

0,00

0,00

0,00

r 1260

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 1261

TITLUL III DOBANZI

5502.30

0.00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

r 1261

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

0.00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

r 1261

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

0.00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

r 1261

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

0.00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

r 1261

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

0.00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

r 1261

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

0.00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

r 1295

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

0.00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

r 1315

Ordine publica si siguranta nationala

6102

0.00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

r 1316

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

0.00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

r 1318

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

0.00

229,00

56,00

55,00

55,00

r 1318

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 1318

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 1318

Reparatii curente

6102.2002

0.00

190,00

0,00

0,00

0,00

r 1318

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1322

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6102.51

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 1322

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

0.00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

r 1322

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

0.00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

r 1333

Ordine publica

610203

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 1334

Politie comunitara

61020304

0.00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

r 1335

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

0.00

229,00

56,00

55,00

55,00

r 1337

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

99.991,00

130.789,00

132.954,00

132.575,00

r 1338

INVATAMANT

6502

0.00

9.281,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

r 1339

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

9.281,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

r 1340

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0.00

0,00

149,00

148,00

148,00

r 1341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

4.360,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

r 1341

Reparatii curente

6502.2002

0.00

4.360,00

0,00

0,00

0,00

r 1346

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

0.00

4.921,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

r 1346

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

0.00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

r 1346

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

0.00

4.921,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1349

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0.00

0,00

1.793,00

1.784,00

1.784,00

r 1353

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1353

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1353

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6502.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1356

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

3.670,00

10.628,00

10.577,00

10.577,00

r 1357

Invatamant prescolar

65020301

0.00

1.675,00

5.801,00

5.761,00

5.761,00

r 1358

Invatamant primar

65020302

0.00

1.995,00

4.827,00

4.816,00

4.816,00

r 1359

Invatamant secundar

650204

0.00

5.607,00

25.509,00

26.374,00

26.374,00

r 1360

Invatamant secundar inferior

65020401

0.00

1.500,00

6.465,00

6.415,00

6.415,00

r 1361

Invatamant secundar superior

65020402

0.00

1.900,00

16.607,00

17.525,00

17.525,00

r 1362

Invatamant profesional

65020403

0.00

2.207,00

2.437,00

2.434,00

2.434,00

r 1363

Invatamant postliceal

650205

0.00

4,00

612,00

610,00

610,00

r 1366

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0.00

0,00

686,00

682,00

682,00

r 1367

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0.00

0,00

686,00

682,00

682,00

r 1372

Sanatate

6602

0.00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

r 1373

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

0.00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

r 1379

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51

0.00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

r 1379

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

0.00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

r 1379

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

0.00

7.066,00

0,00

0,00

0,00

r 1390

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

0.00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

r 1391

Spitale generale

66020601

0.00

7.066,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

r 1396

Cultura, recreere si religie

6702

0.00

73.606,00

72.555,00

73.466,00

72.456,00

r 1397

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

0.00

71.196,00

70.303,00

71.223,00

70.223,00

r 1399

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

0.00

22.000,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

r 1399

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

0.00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

r 1399

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

0.00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

r 1399

Reparatii curente

6702.2002

0.00

3.670,00

0,00

0,00

0,00

r 1399

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

0.00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

r 1399

Alte obiecte de inventar

6702.200530

0.00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

r 1399

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

0.00

665,00

0,00

0,00

0,00

r 1399

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

0.00

665,00

0,00

0,00

0,00

r 1403

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

0.00

48.340,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1403

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

0.00

48.340,00

0,00

0,00

0,00

r 1403

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

0.00

48.340,00

0,00

0,00

0,00

r 1407

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

0.00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

r 1407

Asociatii si fundatii

6702.591 1

0.00

300,00

0,00

0,00

0,00

r 1407

Sustinerea cultelor

6702.5912

0.00

556,00

0,00

0,00

0,00

r 1408

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

0.00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

r 1410

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

0.00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

r 1410

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

0.00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

r 1410

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

0.00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

r 1411

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6702.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1411

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6702.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1411

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6702.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1414

Servicii culturale

670203

0.00

37.300,00

33.323,00

33.102,00

33.102,00

r 1417

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

0.00

35.919,00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

r 1419

Case de cultura

67020306

0.00

1.381,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

r 1424

Servicii recreative si sportive

670205

0.00

35.450,00

38.232,00

39.364,00

38.354,00

r 1425

Sport

67020501

0.00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

r 1427

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

0.00

24.410,00

24.252,00

25.477,00

24.467,00

r 1429

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

0.00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

r 1430

Asigurari si asistenta sociala

6802

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 1431

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 1437

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6802.51

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 1437

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

0.00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

r 1437

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

0.00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

r 1445

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1445

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802 .8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1445

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1448

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

0.00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

r 1449

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1450

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1455

Prevenirea excluderii sociale

680215

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1456

Ajutor social

68021501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1460

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

0.00

45.078,00

46.823,00

47.407,00

44.212,00

r 1461

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

0.00

15.920,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

r 1462

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

0.00

15.920,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

r 1464

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

0.00

12.020,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

r 1464

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01.30)

7002.2001

0.00

10.330,00

0,00

0,00

0,00

r 1464

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

0.00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

r 1464

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

0.00

6.230,00

0,00

0,00

0,00

r 1464

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7002.2005

0.00

1.670,00

0,00

0,00

0,00

r 1464

Alte obiecte de inventar

7002.200530

0.00

1.670,00

0,00

0,00

0,00

r 1464

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1469

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

0.00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

r 1469

A. Transferuri interne(55.01 .1 8+55.01 .63+55.01 .65)

7002.5501

0.00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

r 1469

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

0.00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

r 1482

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1483

Alimentare cu apa

70020501

0.00

20,00

0,00

0,00

0,00

r 1485

Iluminat public si electrificari

700206

0.00

8.000,00

12.000,00

12.500,00

10.800,00

r 1487

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

0.00

7.900,00

5.900,00

5.900,00

4.605,00

r 1488

Protectia mediului

7402

0.00

29.158,00

28.923,00

29.007,00

28.807,00

r 1489

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

0.00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

r 1491

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

0.00

23.500,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

r 1491

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01.30)

7402.2001

0.00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

r 1491

Apa, canal si salubritate

7402.200104

0.00

22.013,00

0,00

0,00

0,00

r 1491

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7402.2005

0.00

157,00

0,00

0,00

0,00

r 1491

Alte obiecte de inventar

7402.200530

0.00

157,00

0,00

0,00

0,00

r 1491

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

0.00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

r 1491

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

0.00

1.330,00

0,00

0,00

0,00

r 1500

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

0.00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

r 1502

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

0.00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

r 1502

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

0.00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

r 1502

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

0.00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

r 1507

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

0.00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

r 1508

Salubritate

74020501

0.00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1510

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

0.00

9.158,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

r 1512

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

0.00

74.135,00

80.973,00

79.132,00

70.684,00

r 1513

Actiuni generale economice,comerciale si de munca

8002

0.00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1525

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

0.00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1527

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

0.00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1527

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

0.00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

r 1527

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

0.00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

r 1531

Actiuni generale economice si comerciale

800201

0.00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1535

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

0.00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

r 1538

Combustibili si energie

8102

0.00

14.119,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

r 1539

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

0.00

14.119,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

r 1541

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

0.00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

r 1541

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

8102.2005

0.00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

r 1541

Alte obiecte de inventar

8102.200530

0.00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

r 1541

Studii si cercetari

8102.2016

0.00

179,00

0,00

0,00

0,00

r 1543

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

0.00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

r 1543

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

0.00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

r 1556

Energie termica

810206

0.00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

r 1558

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

0.00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

r 1582

Transporturi

8402

0.00

56.636,00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

r 1583

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

0.00

52.580,00

61.757,00

59.916,00

51.468,00

r 1585

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

0.00

27.000,00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

r 1585

Reparatii curente

8402.2002

0.00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

r 1587

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

0.00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

r 1587

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

0.00

25.580,00

0,00

0,00

0,00

r 1594

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

0.00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

r 1596

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

0.00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

r 1596

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81 .02.05)

8402.81 02

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1596

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

0.00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1597

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1597

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1597

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.850101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1600

Transport rutier

840203

0.00

56.636,00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

r 1602

Transport in comun

84020302

0.00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

r 1603

Strazi

84020303

0.00

31.056,00

38.024,00

35.588,00

28.524,00

r 1645

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

158.321,00

267.919,00

303.470,00

171.726,00

r 1646

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

78.967,00

217.307,00

250.327,00

115.926,00

r 1647

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

02.51

0.00

3.363,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

r 1647

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

0.00

3.363,00

0,00

0,00

0,00

r 1647

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

0.00

3.363,00

0,00

0,00

0,00

r 1649

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

0.00

151,00

0,00

0,00

0,00

r 1649

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

0.00

151,00

0,00

0,00

0,00

r 1649

Cheltuieli neeligibile

02.560103

0.00

151,00

0,00

0,00

0,00

r 1650

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

02.58

0.00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

r 1650

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

0.00

74.850,00

0,00

0,00

0,00

r 1650

Finantarea nationala

02.580101

0.00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

r 1650

Finantarea externa nerambursabila

02.580102

0.00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

r 1650

Cheltuieli neeligibile

02.580103

0.00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

r 1650

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

0.00

603,00

0,00

0,00

0,00

r 1650

Finantarea nationala

02.580201

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 1650

Finantarea externa nerambursabila

02.580202

0.00

463,00

0,00

0,00

0,00

r 1651

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

79.354,00

50.612,00

53.143,00

55.800,00

r 1652

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

79.354,00

50.612,00

53.143,00

55.800,00

r 1652

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

79.354,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Constructii

02.710101

0.00

61.654,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

0.00

7.931,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

4.347,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Alte active fixe

02.710130

0.00

5.422,00

0,00

0,00

0,00

r 1653

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

02.72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1653

Active financiare (cod 72.01.01)

02.7201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1653

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

02.720101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1657

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1657

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1657

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

02.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1659

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

0.00

5.225,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

r 1660

Autoritati publice si actiuni externe

5102

0.00

5.225,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

r 1666

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

0.00

5.225,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

r 1667

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

0.00

5.225,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

r 1667

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

0.00

5.225,00

0,00

0,00

0,00

r 1667

Constructii

5102.710101

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 1667

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1667

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

0.00

4.347,00

0,00

0,00

0,00

r 1667

Alte active fixe

5102.710130

0.00

775,00

0,00

0,00

0,00

r 1668

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

5102.72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1668

Active financiare (cod 72.01.01)

5102.7201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1668

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

5102.720101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1675

Autoritati executive si legislative

510201

0.00

5.225,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

r 1676

Autoritati executive

51020103

0.00

5.225,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

r 1697

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

0.00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

r 1714

Ordine publica si siguranta nationala

6102

0.00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

r 1720

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

0.00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

r 1721

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

0.00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

r 1721

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

0.00

184,00

0,00

0,00

0,00

r 1721

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

0.00

101,00

0,00

0,00

0,00

r 1721

Alte active fixe

6102.710130

0.00

83,00

0,00

0,00

0,00

r 1731

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

0.00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

r 1733

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

38.321,00

109.608 ,00

57.900,00

48.294,00

r 1734

INVATAMANT

6502

0.00

3.136,00

76.088,00

12.426,00

1.983,00

r 1735

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

r 1739

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

0.00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

r 1739

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502 .5801

0.00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

r 1739

Finantarea nationala

6502.580101

0.00

506,00

0,00

0,00

0,00

r 1739

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

0.00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

r 1739

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

0.00

130,00

0,00

0,00

0,00

r 1740

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1741

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

r 1741

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

1.197,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

Constructii

6502.710101

0.00

1.187,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

Alte active fixe

6502.710130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1749

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

1.462,00

66.130,00

5.191,00

200,00

r 1750

Invatamant prescolar

65020301

0.00

1.462,00

66.130,00

5.191,00

200,00

r 1752

Invatamant secundar

650204

0.00

1.674,00

9.958,00

7.235,00

1.783,00

r 1753

Invatamant secundar inferior

65020401

0.00

174,00

7.817,00

6.735,00

1.333,00

r 1754

Invatamant secundar superior

65020402

0.00

1.500,00

2.141,00

500,00

450,00

r 1765

Sanatate

6602

0.00

4.748,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

r 1766

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

0.00

4.135,00

9.943,00

12.967,00

8.311,00

r 1767

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51

0.00

3.363,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

r 1767

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.51 02

0.00

3.363,00

0,00

0,00

0,00

r 1767

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

0.00

3.363,00

0,00

0,00

0,00

r 1770

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58

0.00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

r 1770

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

0.00

772,00

0,00

0,00

0,00

r 1770

Finantarea nationala

6602.580101

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 1770

Finantarea externa nerambursabila

6602.580102

0.00

656,00

0,00

0,00

0,00

r 1771

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

0.00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

r 1772

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

0.00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

r 1772

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

0.00

613,00

0,00

0,00

0,00

r 1772

Alte active fixe

6602.710130

0.00

613,00

0,00

0,00

0,00

r 1780

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

0.00

4.748,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

r 1781

Spitale generale

66020601

0.00

4.748,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

r 1786

Cultura, recreere si religie

6702

0.00

30.437,00

23.265,00

31.878,00

19.371,00

r 1787

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

0.00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

r 1790

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

6702.56

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1790

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5601

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1790

Cheltuieli neeligibile

6702.560103

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1791

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

0.00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

r 1791

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702 .5801

0.00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

r 1791

Finantarea nationala

6702.580101

0.00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1791

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

0.00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

r 1792

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

0.00

25.638,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

r 1793

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

0.00

25.638,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

r 1793

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

0.00

25.638,00

0,00

0,00

0,00

r 1793

Constructii

6702.710101

0.00

20.537,00

0,00

0,00

0,00

r 1793

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

0.00

3.641,00

0,00

0,00

0,00

r 1793

Alte active fixe

6702.710130

0.00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

r 1798

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6702.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1798

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6702.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1798

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

6702.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1801

Servicii culturale

670203

0.00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

r 1807

Camine culturale

67020307

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1809

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

0.00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

r 1811

Servicii recreative si sportive

670205

0.00

25.298,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

r 1814

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

0.00

25.298,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

r 1816

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

0.00

575,00

110,00

0,00

0,00

r 1844

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

0.00

14.875,00

23.518,00

16.787,00

7.184,00

r 1845

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

0.00

13.068,00

23.518,00

16.787,00

6.794,00

r 1846

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

0.00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

r 1850

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

7002.58

0.00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

r 1850

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

0.00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

r 1850

Finantarea nationala

7002.580101

0.00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

r 1850

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

0.00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

r 1850

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

0.00

209,00

0,00

0,00

0,00

r 1851

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

0.00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

r 1852

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

0.00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

r 1852

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

0.00

7.032,00

0,00

0,00

0,00

r 1852

Constructii

7002.710101

0.00

5.659,00

0,00

0,00

0,00

r 1852

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

0.00

650,00

0,00

0,00

0,00

r 1852

Alte active fixe

7002.710130

0.00

723,00

0,00

0,00

0,00

r 1857

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

7002.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1857

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

7002.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1857

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

7002.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1860

Locuinte

700203

0.00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

r 1861

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1862

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

0.00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

r 1863

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1864

Alimentare cu apa

70020501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1866

Iluminat public si electrificari

700206

0.00

4.140,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

r 1868

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

0.00

3.107,00

12.349,00

12.297,00

2.304,00

r 1869

Protectia mediului

7402

0.00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

r 1875

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

0.00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

r 1876

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

0.00

1.807,00

0,00

0,00

390,00

r 1876

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

0.00

1.807,00

0,00

0,00

0,00

r 1876

Constructii

7402.710101

0.00

1.218,00

0,00

0,00

0,00

r 1876

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 1876

Alte active fixe

7402.710130

0.00

449,00

0,00

0,00

0,00

r 1884

Reducerea si controlul poluarii

740203

0.00

391,00

0,00

0,00

0,00

r 1885

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

0.00

140,00

0,00

0,00

390,00

r 1886

Salubritate

74020501

0.00

140,00

0,00

0,00

390,00

r 1888

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

0.00

1.276,00

0,00

0,00

0,00

r 1890

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

0.00

99.716,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

r 1891

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

0.00

718,00

0,00

0,00

0,00

r 1892

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

0.00

718,00

0,00

0,00

0,00

r 1895

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1895

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002 .5601

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1895

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

0.00

115,00

0,00

0,00

0,00

r 1896

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

0.00

603,00

0,00

0,00

0,00

r 1896

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

0.00

603,00

0,00

0,00

0,00

r 1896

Finantarea nationala

8002.580201

0.00

140,00

0,00

0,00

0,00

r 1896

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

0.00

463,00

0,00

0,00

0,00

r 1906

Actiuni generale economice si comerciale

800201

0.00

718,00

0,00

0,00

0,00

r 1910

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

0.00

718,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1912

Combustibili si energie

8102

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1918

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1919

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1919

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1919

Masini, echipamente si mijloace de transport

8102.710102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1919

Alte active fixe

8102.710130

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1929

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

0.00

358,00

0,00

0,00

0,00

r 1950

Transporturi

8402

0.00

98.640,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

r 1951

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

0.00

61 .340,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

r 1954

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 1954

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 1954

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

0.00

36,00

0,00

0,00

0,00

r 1955

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

0.00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

r 1955

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

0.00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

r 1955

Finantarea nationala

8402.580101

0.00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

r 1955

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

0.00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

r 1955

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

0.00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

r 1956

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

0.00

37.300,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

r 1957

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

0.00

37.300,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

r 1957

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.7101

0.00

37.300,00

0,00

0,00

0,00

r 1957

Constructii

8402.710101

0.00

32.950,00

0,00

0,00

0,00

r 1957

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

0.00

3.399,00

0,00

0,00

0,00

r 1957

Alte active fixe

8402.710130

0.00

951,00

0,00

0,00

0,00

r 1962

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1962

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1962

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

8402.850102

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r 1965

Transport rutier

840203

0.00

98.640,00

124.080,00

214.154,00

106.049,00

r 1966

Drumuri si poduri

84020301

0.00

1.024,00

8.083,00

0,00

0,00

r 1967

Transport en comun

84020302

0.00

64.703,00

105.268,00

202.581,00

100.849,00

r 1968

Strazi

84020303

0.00

32.913,00

10.729,00

11.573,00

5.200,00

r 1974

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

0.00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 2


la Hotararea nr. 156/23.04.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 23-Aprilie-2019

GRADINITA TUDOR VLADIMIRESCU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 653

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 654

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 656

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

155,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Furnituri de birou

02.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 663

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 830

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 831

INVATAMANT

6502

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 832

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 834

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

155,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 841

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 854

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 855

Invatamant prescolar

65020301

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 1196

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 1197

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

155,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Furnituri de birou

02.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1205

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1337

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 1338

INVATAMANT

6502

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 1339

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

155,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

137,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

55,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

21,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

18,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 1356

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 1357

Invatamant prescolar

65020301

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 3


la Hotararea nr.156/23.04.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 23-Aprilie-2019

GRADINITA SF.ANA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 653

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 654

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 655

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 655

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 656

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

79,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 663

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 666

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 667

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Alte active fixe

02.710130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 830

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 831

INVATAMANT

6502

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 832

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 833

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 833

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 833

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 834

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

79,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 841

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 844

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 845

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 845

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 845

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 845

Alte active fixe

6502.710130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 854

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 855

Invatamant prescolar

65020301

0.00

158,00

0,00

0,00

0,00

r 1196

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 1197

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1198

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

79,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Lenjerie si accesorii de pat

02.200503

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1337

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 1338

INVATAMANT

6502

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 1339

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 1340

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1340

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1340

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

79,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

37,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1341

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

14,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

16,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Lenjerie si accesorii de pat

6502.200503

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1356

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 1357

Invatamant prescolar

65020301

0.00

108,00

0,00

0,00

0,00

r 1645

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1651

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Alte active fixe

02.710130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1733

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1734

INVATAMANT

6502

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1740

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

Alte active fixe

6502.710130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1749

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

r 1750

Invatamant prescolar

65020301

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 4


la Hotararea nr.156/23.04.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 23-Aprilie-2019

GRADINITA TRAIAN DEMETRESCU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 653

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

242,00

0,00

0,00

0,00

r 654

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 656

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

165,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

58,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

64,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Chirii

02.203004

0.00

64,00

0,00

0,00

0,00

r 663

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 666

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 667

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 667

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 667

Alte active fixe

02.710130

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 830

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

242,00

0,00

0,00

0,00

r 831

INVATAMANT

6502

0.00

242,00

0,00

0,00

0,00

r 832

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 834

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

165,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

58,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

0.00

64,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Chirii

6502.203004

0.00

64,00

0,00

0,00

0,00

r 841

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 844

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 845

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 845

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 845

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 845

Alte active fixe

6502.710130

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 854

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

242,00

0,00

0,00

0,00

r 855

Invatamant prescolar

65020301

0.00

242,00

0,00

0,00

0,00

r 1196

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 1197

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

165,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Furnituri de birou

02.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1199

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

58,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

0.00

64,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Chirii

02.203004

0.00

64,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1337

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 1338

INVATAMANT

6502

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 1339

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

165,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01 .30)

6502.2001

0.00

90,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

58,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

8,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

0.00

64,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Chirii

6502.203004

0.00

64,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 1356

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 1357

Invatamant prescolar

65020301

0.00

174,00

0,00

0,00

0,00

r 1645

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1651

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1652

Alte active fixe

02.710130

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 1733

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1734

INVATAMANT

6502

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1740

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

r 1741

Alte active fixe

6502.710130

0.00

35,00

0,00

0,00

0,00

r 1749

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

r 1750

Invatamant prescolar

65020301

0.00

68,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 5


la Hotararea nr.156/23.04.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 23-Aprilie-2019

GRADINITA PARADISUL COPIILOR

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 653

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 654

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 656

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

104,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Furnituri de birou

02.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

69,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 663

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 830

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 831

INVATAMANT

6502

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 832

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 834

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

104,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 834

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

69,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 841

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 854

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 855

Invatamant prescolar

65020301

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 1196

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 1197

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

104,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Furnituri de birou

02.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

69,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1337

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 1338

INVATAMANT

6502

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 1339

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

116,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

104,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1341

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

69,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

13,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Pregatire profesionala

6502.2013

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 1356

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

r 1357

Invatamant prescolar

65020301

0.00

122,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 6


la Hotararea nr.156/23.04.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 23-Aprilie-2019

GRADINITA CASUTA FERMECATA

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 653

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 654

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 656

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

78,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Furnituri de birou

02.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Protectia muncii

02.2014

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 663

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 830

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 831

INVATAMANT

6502

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 832

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 834

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 834

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

78,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Protectia muncii

6502.2014

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 841

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 841

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 854

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 855

Invatamant prescolar

65020301

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 1196

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 1197

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

78,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Furnituri de birou

02.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1199

Protectia muncii

02.2014

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1205

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 1337

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 1338

INVATAMANT

6502

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 1339

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

94,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

78,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

40,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Reparatii curente

6502.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0.00

4,00

0,00

0,00

0,00

r 1341

Protectia muncii

6502.2014

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1347

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

0.00

12,00

0,00

0,00

0,00

r 1356

Invatamant prescolar si primar

650203

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

r 1357

Invatamant prescolar

65020301

0.00

106,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

ROMULUS VICTOR NICOLICEA

ANEXA 7


la Hotararea nr.156/23.04.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 23-Aprilie-2019

GRADINITA PETRACHE POENARU

APROBAT: BUGET INITIAL

(mii lei)


Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 653

TOTAL CHELTUIELI

5002

0.00

133,00

0,00

0,00

0,00

r 654

CHELTUIELI CURENTE

02.01

0.00

133,00

0,00

0,00

0,00

r 656

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

0.00

124,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Furnituri de birou

02.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale pentru curatenie

02.200102

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

0.00

48,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Apa, canal si salubritate

02.200104

0.00

19,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

0.00

7,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Reparatii curente

02.2002

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Alte obiecte de inventar

02.200530

0.00

5,00

0,00

0,00

0,00

r 656

Pregatire profesionala

02.2013

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 663

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 663

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

0.00

9,00

0,00

0,00

0,00

r 830

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

0.00

133,00

0,00

0,00

0,00

r 831

INVATAMANT

6502

0.00

133,00

0,00

0,00

0,00

r 832

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

0.00

133,00

0,00

0,00

0,00

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credit de angajame

Buget 2019

Estimari

2020

2021

2022

r 834

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

0.00

124,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

0.00

103,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Furnituri de birou

6502.200101

0.00

3,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Materiale pentru curatenie

6502.200102

0.00

6,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

0.00

48,00

0,00

0,00

0,00

r 834

Apa, canal si salubritate

6502.200104

0.00