Hotărârea nr. 152/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 152

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.152

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2019 referitoare la aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința de îndată din data de 15.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.71612/2019, rapoartele nr.71615/2019 al Serviciului Imagine și nr.71666/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2019 referitoare la aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2;

În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2019 cu privire la locul de desfășurare al evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2, respectiv parcarea laterala a Centrului Multifuncțional Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Federația Română de Motociclism, Clubul Sportiv FREE BIKE TEAM, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.152/2019

PROGRAM

Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2 20-21 aprilie 2019,

Parcarea laterală a Centrului Multifuncțional Craiova

9

Sâmbătă - 20 aprilie 2019

08:00 - 12:00 înscrieri secretariat;

08:00 - 12:00 verificare tehnica (motocicleta si casca protecție);

12:00 - PROLOG (categoria C si B);

19:00-22:00 - briefing pentru ziua a 2-a, cina (inclusa in taxa de participare), party cu trupa “Nu face nimic” si concursuri cu premii specifice (piloți și însoțitori)

Duminică - 21 aprilie 2019

08:00 - briefing;

08:30 - pregătire start;

09:00 - START CURSĂ;

16:00 - festivitate de premiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romulus Victor NICOLICEA