Hotărârea nr. 150/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 150

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 150

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.6/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație -Gradinița cu program prelungit „Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr. 3”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința de îndată din data de 15.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.69307/2019, rapoartele nr.69316/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.70568/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit „Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr. 3”;

5                      ~

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, Hotărârii de Guvern nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, Instrucțiunii nr.112/08.03.2019 a MDRAP și Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, anexă la Ordinul vice prim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4438/02.04.2018;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.1, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2019, după cum urmează:

  • a) Articolul 2 va avea următorul conținut:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 4.244.018,78 lei (inclusiv TVA)”.

  • b) Articolul 3 va avea următorul conținut:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 456.094,37 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA