Hotărârea nr. 149/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 149


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 149 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.409/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație -Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr.3

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința de îndată din data de 15.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.69301/2019, rapoartele nr.69311/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.70571/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.409/2018 referitoare al aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr.3;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 4438/02.04.2018;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr.3”, în forma revizuită, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.409/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

4-WfU M / lT

Creșterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiului Craiova apartinand sectorului educației -Grădiniță cu program prelungit Floare albastra inclusiv Cresa nr. 3, str. Tineretului, nr. 28, mun. Craiova, jud. Dolj

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


OBIECTIV: Creșterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului educației - Grădiniță cu program prelungit Floare Albastra inclusiv Cresa nr. 3.

ADRESA OBIECTIV: STRADA TINERETULUI, NR. 28, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

BENEFICIAR : MUNICIPIUL CRAIOVA


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTgty

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI EDUCAȚIEI -„Grădiniță cu program prelungit Floare albastra, inclusiv cresa nr. 3 , str. Tineretului nr. 28, Municipiul Craiova ,jud. Dolj ”

 • a)   Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj C+M), in conformitate cu devizul general

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 4.244.018,78 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 2.779.317,86 lei

 • 2. valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 3.570.504,42 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 2.335.561,23 lei.

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții Pl-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1.75 m2K/W prin izolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, armata cu protejata cu o masa de șpaclu de 7 mm grosime. Finisajul se va realiza cu tencuiala decorativa.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de Aluminiu si geam termoizolant tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0.77 m2K/W .

Soluția 3.1 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 4.5 m2K/W prin termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm grosime.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste sol si subsol peste valoarea de 2.5 m2K/W prin izolarea cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

Soluția (II) - Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii

 • •    Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui boiler bivalent.

 • •    inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • •    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • •    montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

 • •    inlocuirea bateriilor la obiectele sanitare (la punctele de consum apa calda)

 • •    montarea debitmetrelor dotate cu dipozitive de intregistrare si transmitere la distanta a datelor

 • •  Pentru reducerea consumului de energie datorita ventilării spatiilor, se propune ventilare locala cu recuperatoare de căldură in clase. Pentru climatizare se propune montarea de aparate tip split.

 • •  inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi; inlocuire corpuri de incalzire existente, cu corpuri noi prevăzute cu robineti termostatati.

 • •  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

 • •  montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

 • •  Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

 • •  Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente.

 • •  instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta acolo unde acestea se impun pentru economie de energie;

 • •  montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire si inregistrare a consumurilor energetice;

 • •  achiziționarea si instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice;

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate PI-1 ) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 658.27 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem 116.92 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 82.24 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 97.81.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

  Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

  Valoarea la inceputul implementării proiectului

  Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

  Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de

  CO2)

  237.94

  38.19

  Consumul anual de energie primara (kWh/an)

  1,042,302.38

  163,383.87

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

  Valoare la inceputul implementării proiectului

  Valoare la finalul implementării proiectului

  Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

  89.64

  14.05

  Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

  Valoare la inceputul implementării proiectului

  Valoare la finalul implementării

  proiectului

  Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

  649.81

  101.86

  - pentru incalzire

  552.22

  75.65

  Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

  0.00

  28.80

  - pentru incalzire

  0.00

  0.00

  - pentru preparare apa calda de consum

  0.00

  12.47

  - electric

  0.00

  16.33

Se observa ca pachetul propus realizează :

 • -  o economie de energie pentru incalzire de 86,30 %

un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 82,23 kWh/m2an.

 • -  o scădere anuala a gazelor cu efect de sera de 83.95 %

 • -  un consum anual specific de energie primara de 101.86 kW/m2 an.

 • -  Un nivel al emisiilor anuale echivalent CO2 de 23.81 kg/mp/an

 • d) Durata de execuție a lucrărilor: 6 luni

PROIECTANT

SC HARD EXPERT CONSULTING SRL