Hotărârea nr. 148/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 148


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.148

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.335/2018 referitoare la participarea unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința de îndată din data de 15.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.70552/2019, rapoartele nr.70554/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.70575/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.335/2018 referitoare la participarea unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

În temeiul art.36, alin.4, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, art.45, alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.335/2018, după cum urmează:

 • a) Se aprobă modificarea și completarea Acordului de parteneriat

nr.109978/MDRAP/25.09.2018, respectiv, 130393/UAT CRAIOVA/14.08.2018, astfel:

1. art. 2 alin. (5) va avea următorul cuprins:

Prezentul Acord se referă la achiziționarea a:

17 tramvaie, cu lungimea de aproximativ 25 m, cu o valoare totală estimată de 170.000.000,00 lei, fără TVA, respectiv 202.300.000,00 lei, inclusiv TVA” 2. art. 3 alin. (4) va avea următorul cuprins:

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor

de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect, în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect, în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

În ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Lider de parteneriat:

 • -   Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei

 • -   Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):0

 • -   Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei

 • -   Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %) : 108.000,00 lei reprezentând 15 % din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect

Partener:

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 202.349.385,00 lei; Valoare TVA: 32.307.885,00 lei;

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0;

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 32.300.000,00 lei;

Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 7.885,00 lei;

Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 170.049.385,00 lei;

Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 3.400.987,70 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a activităților proprii incluse in proiect. ”

3. se introducere ca anexă la Acordul de parteneriat - ”Detalierea cheltuielilor proiectului”, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b) anexa nr.2 referitoare la Protocolul de asociere între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat și unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, partener, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, se modifică și va avea forma prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • c) Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, solicitate la finanțare și a altor activități eligibile proprii din proiect ale unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”, în cuantum de 170.049.385,00 lei.”

 • d) Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

” Se aprobă contribuția proprie în proiect a unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, de 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 3.400.987,70 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”. ”

 • e) Art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

” Se aprobă valoarea TVA neeligibilă, în cuantum de 32.300.000,00 lei, aferentă cheltuielilor eligibile și achitarea altor eventuale cheltuieli neeligibile, corespunzătoare investițiilor aferente unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”.

Art.2. Se împuternicește Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova să semneze Actul Adițional la Acordului de parteneriat nr.109978/MDRAP/25.09.2018, respectiv, 130393/UAT CRAIOVA/14.08.2018, conform modificărilor aprobate la art.1 din prezenta hotărâre, precum și toate documentele necesare implementării proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, în limita sumelor aprobate prin prezenta hotărare.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico-Financiară și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA                Nicoleta MIULESCU

Anexa nr. 1 la HCL nr.148/2019

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI, CONFORM PREVEDERILOR ANEXEI 4.1.4 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, UAT MUNICIPIUL CRAIOVA , tip vehicul TRAMVAIE                                                                           Romulus Victor NICOLICEA

FĂRĂ TVA (LEI)                |               TVA (LEI)

UM

Vehicul (autobuz electric / troleibuz / tramvai)

Categoria (conform Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului)

Subcategoria (conform Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului)

Vehicul (autobuz electri / troleibuz / tramvai)

SiR (se completează doar pentru autobuze electrice)

SiL (se completează doar pentru autobuze electrice)

Vehicul (autobuz electri / troleibuz / tramvai)

SiR (se completează doar pentru autobuze electrice)

SiL (se completează doar pentru autobuze electrice)

Total nr. mijloace de transport/nr. total stații

buc.

17

0

0

X

X

X

x

x

Preț estimativ/buc. Vehicul (lei) /

Preț estimativ/buc. Stație (lei)

lei

10.000.000,00

0,00

0,00

X

X

X

x

x

Preț estimativ total vehicule (lei) /

Preț estimativ total stație (lei)

lei

170.000.000,00

0,00

0,00

32.300.000,00

0,00

0,00

Categoria 6 - pentru vehicule;

Categoria 15 -pentru SiR și SiL

Subcategoria 14 -pentru vehicule; Subcategoria 54 -pentru SiR și SiL

Cheltuieli cu salariile

lei

0,00

X

Categoria 9

X

- cheltuieli cu salariile pentru persoanele angajate în afara organigramei partenerului

0,00

X

Categoria 9

Subcategoria 21

- cheltuieli cu salariile pentru personalul angajat în organigrama partenerului

0,00

X

Categoria 9

Subcategoria 22

Total cheltuieli de informare și publicitate, din care:

lei

41.500,00

7.885,00

Categoria 8

X

- anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului -obligatoriu

lei

3.000,00

570,00

Categoria 8

Subcategoria 17

- anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului - obligatoriu

lei

3.000,00

570,00

Categoria 8

Subcategoria 17

- panou de informare temporar pe durata investiției - obligatoriu

lei

5.000,00

950,00

Categoria 8

Subcategoria 17

- placă permanentă la finalizarea

investiției - obligatorie

lei

5.000,00

950,00

Categoria 8

Subcategoria 17

- autocolante și plăcuțe pentru mijloacele de transport și echipamentele achiziționate -obligatorii

lei

25.500,00

4.845,00

Categoria 8

Subcategoria 17

- afișe

lei

0,00

0,00

Categoria 8

Subcategoria 18

- bannere

lei

0,00

0,00

Categoria 8

Subcategoria 18

- spoturi audio

lei

0,00

0,00

Categoria 8

Subcategoria 18

- spoturi video

lei

0,00

0,00

Categoria 8

Subcategoria 18

- broșuri

lei

0,00

0,00

Categoria 8

Subcategoria 18

- pliante

lei

0,00

0,00

Categoria 8

Subcategoria 18

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, din care:

lei

0,00

0,00

X

X

- cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri/branșamente la rețeaua publică de energie electrică pentru instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcarte a autobuzelor electrice

lei

0,00

0,00

Categoria 14

Subcategoria 43

- alte avize, acorduri și autorizații

lei

0,00

0,00

Categoria 14

Subcategoria 43

- cheltuieli pentru acorduri, avize și autorizația de construire

lei

0,00

0,00

Categoria 17

Subcategoria 59

TOTAL

lei

170.041.500,00

32.307.885,00

TVA neeligbil

lei

32.300.000,00

TVA eligibil

lei

7.885,00

valoare totala eligibila

lei

170.049.385,00

contributie proprie, 2%

lei

3.400.987,70

valoare totala partener, cu TVA

lei

202.349.385,00

Observație: În tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului" se va completa numai în câmpurile hașurate cu verde. Anexa la tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului” se va completa integral conform cazului concret de la nivelul UAT.

Nota nr. 1: SiR înseamnă „stație de încărcare rapidă"; SiL înseamnă „stație de încărcare lentă"

Nota nr. 2: Tabelul trebuie completat, astfel încât să fie respectate prevederile Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului, în special în ceea ce privește încadrarea corectă a cheltuielilor în „categoriile" și „subcategoriile" stipulate, precum și încadrarea acestora în plafoanele maxime prevăzute.

Nota nr. 3: Trebuie avut în vedere faptul că nu sunt purtătoare de TVA următoarele categorii de cheltuieli: salariile, taxele, avizele, acordurile. Purtătoare de TVA sunt doar eventualele studii care stau la baza acordării avizelor și/sau acordurilor.

Nota nr. 4: Valorile vor fi trecute în LEI, cu două zecimele, fără aproximări.

ANEXĂ

Denumire

Preț estimativ (lei fara TVA) / bucată

Număr bucăți

Valoare totală

0

1

2

3=1x2

autocolant 1 (denumire)

0,00

0,00

0,00

autocolant 2 (denumire)

0,00

0,00

0,00

Plăcută metalica pentru mijloacele de transport achiziționate (tramvaie)

1.500,00

17

25.500,00

plăcuță 2 (denumire)

afiș 1 (denumire)

0,00

0,00

0,00

afiș 2 (denumire)

0,00

0,00

0,00

banner 1 (denumire)

0,00

0,00

0,00

banner 2 (denumire)

0,00

0,00

0,00

spot audio 1 (denumire)

0,00

0,00

0,00

spot audio 2 (denumire)

0,00

0,00

0,00

spot video 1 (denumire)

0,00

0,00

0,00

spot video 2 (denumire)

0,00

0,00

0,00

broșură 1 (denumire)

0,00

0,00

0,00

broșură 2 (denumire)

0,00

0,00

0,00

pliant 1 (denumire)

0,00

0,00

0,00

pliant 2 (denumire)

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare (Categoria 14 -Subcategoria 43)

Denumire

Tarif (lei)

aviz 1 (denumire)

0,00

aviz 2 (denumire)

0,00

acord 1 (denumire)

0,00

acord 2 (denumire)

0,00

autorizație 1 (denumire)

0,00

autorizație 2 (denumire)

0,00

TOTAL

0,00

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare (Categoria 17 -Subcategoria 59)

Denumire

Tarif (lei)

aviz 1 (denumire)

0,00

aviz 2 (denumire)

0,00

acord 1 (denumire)

0,00

acord 2 (denumire)

0,00

autorizație 1 (denumire)

0,00

autorizație 2 (denumire)

0,00

TOTAL

0,00

ROMÂNIA


WfeHHB I S^M^OCIV- WmCUHl


Anexa nr.2 la HCL nr. 148/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

PROTOCOL DE ASOCIERE

Privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale

Nr. __________/MDRAP/ _______________

Nr. /UAT CRAIOVA/_____________2018

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Și

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

CRAIOVA

pentru realizarea în comun a achiziției de mijloace de transport public - tramvaie, în cadrul proiectului “Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”

ROMÂNIA


WfeHHB I S^M^OCIV- WmCUHl


PREAMBUL

În temeiul:

 • -   Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/protocolului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -   Acordului de parteneriat nr. 130393 / 2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ-Teritorială CRAIOVA pentru realizarea proiectului “Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”

Și având în vedere:

 • - Volumul, complexitatea activităților și capacitatea profesională presupuse de realizarea achiziției de mijloace de transport, 17 tramvaie cu lungimea de aproximativ 25 m, pentru a căror atribuire se încheie prezentul protocol de asociere, depășește resursele existente la nivelul UAT CRAIOVA pentru asigurarea derulării în condiții optime a procesului de achiziție publică necesare în vederea atribuirii respectivului contract și obținerea beneficiilor anticipate;

 • - Aplicarea în mod unitar va avea ca efect asigurarea premiselor necesare pentru realizarea respectivelor achiziții în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, în sensul că: pe de o parte, se va reduce efortul presupus de realizarea activităților procedurale specifice, ceea ce va conduce la eficientizarea resurselor umane și materiale alocate derulării proceselor de achiziție publică vizate; iar pe de altă parte, se va spori capacitatea autorităților contractante asociate de a maximiza rezultatele obținute în urma aplicării procedurilor de atribuire care fac obiectul prezentului protocol de asociere printr-o poziționare competitivă a acestora prin posibilitatea de a obține prețuri mai avantajoase prin volume mai mari,

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin ___________, ministrul dezvoltării

regionale și administrației publice în calitate de Autoritate contractantă care derulează achiziția în numele altei autorități

și

Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în str. A.I.Cuza, nr. 7, localitatea CRAIOVA, județul DOLJ, România, cod poștal 200585, telefon: 40251 /41 6235, fax: 40251/411561, poștă electronică: consiliulocal@primariacraiova.ro, cod fiscal: 4417214, reprezentant legal MIHAIL GENOIU, Primar, în calitate de autoritate contractantă în numele căreia acționează MDRAP,

ROMÂNIA


I siuMFiIGiv wcqEUUA


au convenit să încheie prezentul Protocol de asociere care reprezintă voința expresă a

părților.


PRECIZĂRI PREALABILE

 • 1.  În prezentul Protocol, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

 • (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

 • (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

 • (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;

 • 2.  Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

 • 3.  Prezentul Protocol se bazează pe buna-credință în executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Protocol, precum și pe necesitatea asigurării exploatării și durabilității investițiilor finanțate prin POR 2014-2020.

Termeni și Abrevieri

Jaspers - JASPERS (Asistență Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) este un parteneriat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI). Unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătățirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanțate din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre.

Proiect - O serie de activități economice indivizibile, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată și având obiective clar stabilite, pentru a cărui realizare Beneficiarul primește fonduri nerambursabile, în cazul de față, în cadrul Programului Operațional Regional.

Art. 1 SCOPUL PROTOCOLULUI DE ASOCIERE

Prezentul protocol de asociere este încheiat în scopul efectuării în comun, de către părți, a achiziției de mijloace de transport public - tramvaie, în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie.

Art. 2 OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • (1) Obiectul protocolului îl reprezintă stabilirea de către părți a modalității de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de mijloace de transport public -tramvaie, în numele și pe seama UAT, de către MDRAP, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) În sensul prevederilor alin. (1), UAT CRAIOVA deleagă MDRAP în vederea realizării tuturor formalităților necesare pentru inițierea, aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire aferente respectivului contract.

 • (3) În aplicarea prevederilor prezentului articol UAT CRAIOVA, sprijină activitățile derulate de MDRAP, prin îndeplinirea obligației de punere la dispoziția acestuia a oricăror

  ROMÂNIA


  WfeHHB I S^M^OCIV- WmCUHl


date/informații/documente necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care derivă din aplicarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice.

 • (4) Prezentul Protocol se referă la achiziționarea a: - 17 tramvaie, cu lungimea de aproximativ 25 m, cu o valoare totală estimată de 170.000.000,00 lei fara TVA, respectiv 202.300.000,00 lei inclusiv TVA ;

Art. 3 DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și încetează să producă efecte la data la care, s-au îndeplinit toate obligațiile aferente contractului economic rezultat în urma derulării procedurii de achiziție publică.

Art. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

(1 )Drepturile și obligațiile MDRAP

 • a) Are dreptul de organiza achiziția de mijloace de transport public - tramvaie, în numele și pe seama UAT CRAIOVA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • b) Organizează și derulează procedura de atribuire în numele și pe seama UAT CRAIOVA, conform prevederilor legale incidente și documentației de atribuire însușite de UAT, contractul de achiziție publică a mijloacelor de transport public - tramvaie, urmând a fi semnat de către UAT cu operatorul economic desemnat câștigător;

 • c) Întreprinde, în numele și pe seama UAT CRAIOVA, orice demers necesar derulării și finalizării procedurii de atribuire.

 • d)  Întocmește și păstrează dosarul achiziției publice.

 • e) Transmite UAT CRAIOVA, o copie a dosarului achiziției și modelul de contract pentru încheierea și derularea acestuia, după comunicarea rezultatului procedurii si expirarea termenului prevazut la art. 8 din Legea 101/2016 actualizată,

(2) Drepturile și obligațiile UAT CRAIOVA

 • a) Stabilește și aprobă conform legislației naționale în vigoare, necesarul de mijloace de transport public, inclusiv clasa de vehicule și capacitatea acestora, pentru care solicită participarea în cadrul Proiectului derulat în parteneriat cu M.D.R.A.P, cu precizarea fermă a numărului de vehicule solicitate și a caracteristicilor acestora, conform hotărârilor emise de organele deliberative ale UAT și a Chestionarelor nr. 2 și 3, completate.

 • b) Stabilește necesarul de stații/puncte de reîncărcare și de alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători, dacă este cazul. Partenerul are obligația să transmită înainte de demararea procedurilor de achiziție informații cu privire la locul și condițiile de livrare a mijloacelor de transport public/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate.

 • c) Asigură infrastructura necesară pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport și a echipamentelor pentru alimentarea tramvaielor, până la data recepționării acestora, conform prevederii art. 1 alin. (4) lit.a) din OUG 47/2018.

 • d) Obține toate avizele și acordurilor necesare și execută lucrările aferente pentru deservirea tramvaielor achiziționate corespunzător municipiului, în cazul opțiunii de achiziție prin Proiect a echipamentelor pentru alimentarea tramvaielor.

  ROMÂNIA


  I siuMFiIGiv wcqEUUA


 • e)Răspunde, MDRAP, în termen de 2 zile lucrătoare la solicitarile de clarificări ale pontențialilor ofertanți, depuse în cadrul procedurii de achiziție publică și comunicate de

  către MDRAP.


 • f) Încheie contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, recepționează mijloacele de transport public și achită contravaloarea acestora.

 • g) Derulează contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor acestuia.

 • h) Transmite în cel mai scurt timp, MDRAP, dar nu mai târziu de 15 zile, copia contractului semnat în vederea transmiterii/publicării anunțului de atribuire.

 • i) Informează MDRAP cu privire la finalizarea livrării produselor, în termen de 10 zile de la

acest eveniment, respectiv cu privire la data expirării perioadei de garanție tehnică produselor, în termen de 10 zile de la data expirării acestei perioadei, în vederea respectării obligației privind întocmirea și publicarea documentului constatator.

Art. 5 MODIFICAREA PROTOCOLULUI

 • (1) Părțile pot decide modificarea prezentului Protocol, oricând pe durata de valabilitate a acestuia, prin act adițional consemnat în scris.

Art. 6 NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

(1) Orice solicitare, notificare sau informare, ce va fi trimisă de către o Parte celeilalte Părți, va avea formă scrisă și va fi considerată ca primită de către cealaltă parte dacă:

 • a) a fost înmânată persoanei destinatare și aceasta a semnat de primire, în cazul expedierii prin utilizarea unui serviciu poștal cu confirmare de primire;

 • b) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți (în sensul că toate paginile constituind comunicarea au fost transmise către destinatar), în cazul în care comunicarea a fost trimisă prin fax;

 • c) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți a mesajului electronic trimis prin poșta electronică persoanelor desemnate.

 • (2) În cazul în care solicitarea/notificarea/informarea implică luarea unor decizii a căror fundamentare trebuie să aibă la bază și documente semnate în original de către cealaltă parte, acestea vor fi formalizate prin înscrisuri în acest sens, în situația în care respectivele decizii au avut la bază comunicarea prin mijloace electronice.

Art. 7 CONFIDENȚIALITATE

 • (1) Partea care transmite informațiile va preciza documentele sau părțile din documente care au caracter confidențial.

 • (2)  Partea care primește informațiile are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor primite.

 • (3) Părțile semnatare se angajează să păstreze același nivel de confidențialitate a informațiilor ca și partea care a transmis respectivele informații.

Art. 8 LEGEA APLICABILĂ

(1) Prezentului Protocol i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

ROMÂNIA

(2) Pe durata prezentului Protocol, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului Protocol va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 9 DISPOZIȚII FINALE

 • (1)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (2)   Protocolul este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Art. 10 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • (1)     Prezentul protocol încetează prin ajungerea le termen.

 • (2)     În situații justificate, MDRAP poate denunța unilateral prezentul protocol fiind ținut însă de îndeplinirea obligațiilor scadente.

 • (3)     Neîndeplinirea de către una din părțile protocolului a obligațiilor menționate la art. 4, poate conduce la rezilierea prezentului protocol, partea responsabilă de neîndeplinirea obiectului acestuia fiind obligată să își asume sancțiunile prevăzute de legislația incidentă în materia achizițiilor publice.

Art. 11 DOCUMENTELE PROTOCOLULUI

(1) Chestionare 2-3, sunt anexate prezentului Protocol și fac parte integrantă din acesta.

Semnături

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției


Semnătura Data și locul

J

semnării


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

Semnătura Data și locul

J

semnării

UAT

MUNICIPIUL

CRAIOVA

MIHAIL GENOIU


PRIMAR