Hotărârea nr. 147/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 147


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 147

privind aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”, în localitatea Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința de îndată din data de 15.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.71595/2019, rapoartele nr.71597/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.72054/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”, în localitatea Craiova;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată privind serviciile comunitare de utilități publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a, d și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova la cofinanțarea investițiilor pentru municipiul Craiova din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020”, în localitatea Craiova, cu suma totală 25.141.460 lei (reprezentând 2% din valoarea investiției aferente unității administrativ-teritoriale Craiova), constituită din cheltuieli eligibile, în sumă de 21.175.169 lei și cheltuieli neeligibile (TVA), în suma de 3.966.290 lei , care urmează sa fie inclusă în bugetul local, până la finalizarea proiectului.

Art.2. Se aprobă planul anual de evoluție a tarifelor, conform analizei cost beneficiu, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Studiul de Fezabilitate aferent „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în judetul Dolj, în perioada 2014-2020”, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020” ai unității administrativ-teritoriale Craiova, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să susțină și să voteze, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, următoarea ordine de zi:

  • 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în județul Dolj, în perioada 2014-2020”;

  • 2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 -2020” ai unității administrativ-teritoriale Craiova;

  • 3. Aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, conform analizei cost beneficiu.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

Anexa 1 la Hotărârea nr.147/2019

Planul anual de evoluție a tarifelor

9

1. Prețul unic de producere, transport și distribuție a apei potabile, pentru întreaga arie de operare

Nr.

Crt.

LOCALITATEA/ SERVICIUL

Tarif inițial (RON/

m3)

Iul-19*

Iul-20*

Iul-21*

Iul-22*

Iul-23*

Iul-24*

ARIA DE OPERARE

1

APĂ

3,77

7,0%

0,0%

2,0%

2,0%

3,0%

4,0%

2. Tarifele de canalizare/canalizare - epurare pentru întreaga arie de operare

Nr. Crt.

LOCALITATEA / SERVICIUL

Tarif inițial (RON/

m3)

Iul-19*

Iul-20*

Iul-21*

Iul-22*

Iul-23*

Iul-24*

ARIA DE OPERARE

1

APĂ UZATĂ**

2,58

15,0%

0,0%

4,0%

4,0%

6,0%

10,0%

* Creșterile anuale în termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2019 și nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoarea adăugată. Ajustările anuale de tarif se vor face cel târziu la data de 01 iulie a fiecărui an, cu luarea în calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat lunar de Institutul Național de Statistică) și a creșterilor impuse în termeni reali din tabelele de mai sus.

** Tariful pentru apă uzată se referă la totalitatea activităților de colectare, transport, epurare, deversare a apelor uzate și apelor pluviale din aria de operare

Prețurile pentru activitatea de apă și tarifele pentru activitatea de canalizare/canalizare-epurare la datele respective vor fi calculate conform următoarei formule:

Tarif n+i = Tarif n x (1+a n+1) x (1+a n+2) x.....x (1+a n+i) x I n+i

Unde:

Tarif n+i — tariful la data n+i

Tarif n - tariful inițial, în vigoare la 1 ianuarie 2019

a n+1, a n+2 - ajustări în termeni reali a tarifului la datele n+1, n+2

a n+i - ajustări în termeni reali a tarifului la data n+i

I n+i - inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:

CPI

I n+i = ---------------

IPI

unde:

CPI - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;

IPI - Indicele prețurilor inițial, de la data Tarifului n (ianuarie 2019);

Tarifele mai sus menționate pot suferi ajustări sau modificări în funcție de următoarele elemente:

  • a. conditionalitățile incluse în contractul de finanțare (de exemplu: îndeplinirea măsurilor de mediu prevăzute de legislația națională și de actele de reglementare emise de către instituții/autorități publice competente, măsuri privind implementarea planului de acțiuni pentru gestionarea nămolului, etc.);

  • b. conditionalitățile incluse în contractul de împrumut semnat de beneficiar pentru cofinanțarea proiectului;

  • c. rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate obligatoriu pana la 1 ianuarie ce vor modifica creșterile reale de la 1 iulie din anul respectiv.

  • d. impactul strategiilor viitoare de investiții în conformitate cu Master Planul.

În cazul în care o localitate nu are servicii de apă sau de canalizare în prezent, în momentul în care va beneficia de aceste servicii de apă și/sau canalizare se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare determinat conform prezentei strategii.

În cazul preluării de noi localități în aria de operare a Companiei, de la data preluării se va aplica tariful unic pentru întreaga arie de operare determinat conform prezentei strategii.

După anul 2024, până la aprobarea unei noi strategii de tarifare, se va aplica ajustarea cu inflația conform formulei de mai sus.

Celelalte prevederi ale Art. 36- Preturile, Tarifele și alte surse de venit din Partea generala, rămân în vigoare așa cum au fost modificate prin Actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea A.D.I. Oltenia, Nr. 8/18.05.2010.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Dolj, in perioada 2014-2020

STUDIU DE FEZABILITATE

Volumul I - Capitolul 1Anexa nr 3 la Hotărârea nr 147/2019

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Dolj in perioada 2014-2020" UAT Craiova

1. Indicatori tehnici

Nrt |                                                    LUCRĂRI                                                   | UM    |     Cantitate     |               Capacitate

A. Lucrări de alimentare cu apa

Reabilitare

1

Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana

unitati

2

900 l/s; 120 l/s

3

Reabilitarea conductelor de aductiune PAFSIN/PEID, DN500-1200 mm

km

47,886

4

Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei / clorinari

unitati

1

900 l/s

5

Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila

unitati

1

2x5000mc

6

Reabilitarea statii de pompare apa

unitati

2

(1 + 1)Q=21.4 l/s H=100m; (1 + 1) Q=10.8-25 l/s, H=54 - 29m o pompa incendiu Q=5 l/s

H=54m

8

Reabilitarea rețelei de distribuție apa PEID De 110-315 mm

km

11,601

9

Reabilitare branșamente

units

1.051

Extindere

12

Extinderea conductelor de aductiune PEID De 355 mm, PAFSIN DN 1200 mm

km

96,648

13

Statii noi de tratare a apei / clorinari

unitati

1

56 l/s

14

Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila

unitati

1

500 mc

15

Statii noi de pompare apa

unitati

2

(3+1)0 = 95,4 l/s H = 91 m; (2+1)Q=55 l/s

H=90m

16

Extinderea rețelei de distribuție apa PEID De 110-200 mm

km

1,843

21

Sistem SCADA

unitati

3

B. Lucrări de canalizare

Reabilitare

1

Reabilitarea rețelei de canalizare DN 250-1600 mm

km

25,951

2

Reabilitare racorduri de canalizare

unitati

1.521

3

Reabilitarea stațiilor de pompare apa uzata

unitati

2

(3+1) Q=360 l/s, H=20 m, (2+1) Q=600 l/s,

H=20 m

Extindere

7

Extinderea rețelei de canalizare DN 250-600 mm

km

103,020

8

Conducte de refulare

km

15,634

9

Statii noi de pompare apa uzata

unitati

31

Q = 5-131 l/s, H = 8 -16 m

I I !

2. Valoarea totala a investiției, fara TVA (EURO)

(in preturi - curente, 1 euro =4,7538 lei) | 222.718.339 | EURO

din care:

- construcții - montaj (C+M) | 175.581.208                                                                                                                                             EURO

3. Eșalonarea investiției (INV / C+M) (EURO)

INV

C + M

- anul

789.917

57.281.002

- anul II

76.059.892

57.062.175

- anul III

70.880.739

46.478.263

- anul IV

57.454.995

14.759.767

- anul V

17.532.796

0

4. Durata de realizare 4 ani

5. Contribuții locale

Contribuția de la bugetul local va fi de max 2 % reprezentând:                                                                                    4.454.367 euro

|             21.175.169 lei

repartizați astfel:

euro | lei

- anul

15.798 75.102

- anul II

1.521.198 7.231.470

- anul III

1.417.615 6.739.057

- anul IV

1.149.100                                  5.462.591

- anul V

350.656                                   1.666.948

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA