Hotărârea nr. 146/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 146 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.333/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor deintervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C1-AmbulatoriuPavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu nr. 40


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 146

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.333/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu

Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd.

Nicolae Titulescu nr. 40

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.58061/2019, rapoartele nr.58081/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.58397/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.333/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.4501/2018 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului si Ordinul nr. 4815/11.05.2018 de modificare a Ghidului Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR nr.4815/11.05.2018;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă descrierea sumară a obiectivului de investiții „Reabilitare Corp C1 -Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.333/2018, după cum urmează:

  • a) anexa cu privire la Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Corp C1-Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)”-Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40, devine anexa nr.1.

  • b)  se completează cu anexa nr.2, având forma prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Denumirea obiectivului de investiții: REABILITARE CORP CI - AMBULATORIU PAVILION A,

EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR SI AMPLASARE RAMPA GUNOI (COLECTARE SELECTIVA)”

Elaborator proiect : S.C. RAY CONSULTING S.R.L.

Ordonator principal de credite : SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CRAIOVA

Beneficiar : SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CRAIOVA

Construcția propusa pentru reabilitarea fost realizata in anii 1920.

Clădirea Ambulatoriu are următoarele caracteristici: Regim inaltime Sp+P+1,Sc: 433 mp, Sd: 951 mp.

SITUAȚIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Se propun camasuiri, demolarea coșurilor de fum si crearea de sâmburi de beton in locul acestora, demolarea zidurilor de la etaj care nu au corespondent pe verticala cu zidurile de la parter si refacerea acestora peste cele de la parter. Se va reface șarpanta de lemn si invelitoarea de tabla.Pe scara interioara a accesului principal se va monta un elevator tip rampa pentru persoane cu dizabilitati. Accesul acestora in clădire este asigurat prin construirea unei rampe la intrarea principala.

De asemenea se va amplasa si un lift exterior (construcție metalica) cu camera tehnica aferenta pe latura de NE a clădirii. Acesta va avea o dimensiune care sa permită transportul unei persoane cu dizabilitati in scaun cu rotile, cu insotitor.Se va construi o platforma de beton armat impermeabilizat pe latura de sud, la 2.00 m de limita de proprietate. Platforma va avea o elevație de 20 cm de beton si va fi împrejmuita cu gard plasa de sarma bordurată cu stâlpi metalici si o poarta metalica. Pentru preluarea scurgerilor accidentale si a apelor de spalare, * platforma va fi prevăzută cu o rigola iar apele preluate vor fi deversate către rețeaua publica de canalizare.

Colectarea gunoiului se va face selectiv, in pubele si se va asigura accesul lucratorilor de la salubritate. Deseurile cu risc biologic vor fi colectate in pubele speciale si vor fi preluate de către firme autorizate in acest scop. închiderile exterioare vor fi realizate din zidărie cărămidă grosime 45 cm, tamplarie aluminiu cu geam termoizolator.

Liftul va fi construit din panouri sandwich grosime 10 cm. Pt.compartimentările interioare se propune camasuirea prin toreretare a pereților de 15, 20 si 25 cm, pereți de compartimentare ușori din gipscarton, grosime 15 cm, pe structura metalica proprie cu termoizolatie de vata minerala, unii rezistenti la foc si tamplarie aluminiu cu geam simplu mat/clar.Finisajele interioare vor fi: covor PVC sanitar agrementat cu plinta concava in cabinete, holuri, casa scării, recepție, registratura, spatii depozitare; gresie in grupurile sanitare, magazie unelte, server, CT; tencuieli vopsea lavabila antibacteriana; placari faianța in grupurile sanitare si local in cabinete in zona chiuvetelor; tencuieli vopsea lavabila antibacteriana.

Se propune refacerea integrala a finisajelor exterioare, pastrandu-se paleta de culori inițiala, astfel: tencuiala decorativa de exterior culoare bej,tencuiala decorativa de soclu culoare gri,,la lift, panouri sandwich grosime 10 cm, culoare gri.Se propune schimbarea integrala a instalațiilor sanitare, astfel: grupurile sanitare pentru public amenajate la parter si la etaj vor fi echipate fiecare cu lavoare din porțelan sanitar prevăzute cu baterii stative de alimentare cu apa rece si apa calda si vase de wc din porțelan sanitar, cu rezervorul montat la semiinaltime.

Preluarea apelor accidentale de pe pardoseala grupurilor sanitare se va face prin sifoane de pardoseală; spatiile medicale amenajate la parter si la etaj vor fi echipate fiecare cu cate un lavoar din porțelan sanitar care va fi prevăzut cu baterie amestecătoare pentru apă rece și caldă; grupurile sanitare pentru personal amenajate la subsolul parțial vor fi echipate fiecare cu un lovoar din porțelan sanitar prevăzut cu baterii stative de alimentare cu apa rece si apa calda, un vas de wc din porțelan sanitar, cu rezervorul montat la semiinaltime si o cădită de dus echipata cu baterie amestecatoare cu dus flexibil.

Preluarea apelor accidentale de pe pardoseala grupurilor sanitare se va face prin sifoane de pardoseală; grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati; spatiile cu destinația sterilizare vor fi echipate fiecare cu cate un spălător din inox cu doua compartimente, echipate cu baterie amestecatoare pentru apa rece si apa calda.

Se propune montarea a doua cazane murale cu funcționare in condensatie, conform tehnologiei actuale, cazane care se vor monta in spațiul tehnic amenajat pe latura de vest imobilului, cu acces direct din exterior. Instalații electrice interioare si exterioare pentru iluminat, prize etc., vor fi deasemenea înlocuite integral.Se va monta un sistem de detecție si avertizare la incendiu si un sistem video si semnalizarea antiefractie. Climatizarea se va asigura cu ajutorul echipamentelor cu funcționare in detenta directa, cu agent frigorific, sistem VRV.

Clădirea ambulatoriului va fi dotata cu aparatura si mobilier specific fiecărui cabinet.