Hotărârea nr. 144/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 144 privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilorde performanţă profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova,doamna Miulescu Nicoleta, pentru anul 2018


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 144

privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova, doamna Miulescu Nicoleta, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.54120/2019, rapoartele nr.54138/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.54847/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova, doamna Miulescu Nicoleta, pentru 2018 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.626 alin.1 din Legea nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 și ale Hotărârii Guvernului nr.132/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

În temeiul art.36, alin.9, art.45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se propune acordarea calificativului “FOARTE BINE” pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova, doamna Nicoleta Miulescu, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Evaluarea   performanțelor profesionale individuale ale Secretarului

Municipiului Craiova se va efectua de către Primarul Municipiului Craiova, pe baza propunerii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

RAPORT DE EVALUARE

a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici

Autoritatea sau instituția publică: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Compartimentul..........

Numele și prenumele funcționarului public evaluat: MIULESCU NICOLETA

Funcția publică: SECRETAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Data ultimei promovări:..........

Numele și prenumele evaluatorului: MIHAIL GENOIU Funcția: PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Perioada evaluată: de ia 27.03.2018 la 31.12.2018

Programe de formare fa care funcționarul public evaluat a participat în perioada evaluată: 1...........

2...........

3...........

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Indicatori de performanță

Realizat (pondere) %

Nota

1. Avizarea pentru legalitate a actelor administrative

20%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

2. Gestionarea relațiilor dintre autoritatea executivă și deliberativă: pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local, comunicarea și urmărirea executării hotărârilor adoptate

10%

Transmiterea în termen legal a materialelor supuse      dezbaterii

Consiliului Local

100%

5

3. Coordonarea și asigurarea secretariariatului comisiilor locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 și Legii nr 10/2001

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

4. Coordonarea, urmărirea și controlul activităților delegate - autoritate tutelară, evidența persoanei, stare civilă, relații publice, administrație publică locală, relația cu consiliul local

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

5. Coordonarea si asigurarea transparentei decizionale si monitorizarea activitatii privind liberul acces la informații publice

10%

Publicarea actelor normative pe site-ul PMC

100%

5

6. Semnarea actelor procesuale provenite de la Direcția Juridică, Asistență de specialitate si Contencios Administrativ, în procedura contencioasă (cerere de chemare în judecată, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri, recursuri, note de ședință, interogatorii, contestații la executare, contestații în anulare, revizuiri, etc.) corespondența uzuală

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

7. Semnează certificatele de urbanism si autorizațiile de construcții pentru Direcția de Urbanism si Amenajarea teritoriului

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

8. Coordonarea procesului electoral

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

9. Repartizarea corespondenței pentru activitatea proprie si cea delegată de către Primar

10%

Respectarea prevederilor leqale

100%

5

10.

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din timp

Indicatori de performanță

Realizat (pondere) %

Nota

1.

2.

3.

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor:

Criteriile de performanță utilizate în evaluare

Nota

Comentarii

1. Capacitatea de a organiza

5

2. Capacitatea de a conduce

5

3. Capacitatea de coordonare

5

4. Capacitatea de control

5

5. Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate

5

6, Competența decizională

5

7. Capacitatea de a delega

5

8. Abilități în gestionarea resurselor umane

5

9. Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului

5

10. Abilități de mediere și negociere

5

11. Obiectivitate în apreciere

5

12. Capacitatea de implementare

5

13. Capacitatea de a rezolva eficient problemele

5

14. Capacitatea de asumare a responsabilităților

5

15. Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite

5

16. Capacitatea de analiză și sinteză

5

17. Creativitate și spirit de inițiativă

5

18. Capacitatea de planificare și de a acționa strategic

5

19. Competența în gestionarea resurselor alocate

5

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță:

Nota finală a evaluării:

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță)/2 Calificativul evaluării:

Rezultate deosebite:

1...........

2...........

3...........

Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1...........

2...........

3...........

Alte observații:

1...........

2...........

3...........

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se face evaluarea:

c

Obiectivul

/o din timp

Indicatori de performanță

Termen de realizare

1 .Avizarea pentru legalitate a actelor administrative                          ;

’0%

Respectarea prevederiloi egale

31.12.2019

2.Gestionarea relațiilor dintre autoritatea executivă și deliberativă: pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, comunicarea și urmărirea executării hotărârilor adoptate

10%

Transmiterea în termen legal a materialelor supuse dezbaterii Consiliului Local

31.12.2019

3.Coordonarea și asigurarea secretariariatului comisiilor locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 și Legii nr 10/2001

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2019

4.Coordonarea, urmărirea și controlul activităților delegate - autoritate tutelară, evidența persoanei, stare civilă, relații publice, administrație publică locală, relația cu consiliul local

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2019

5. Coordonarea si asigurarea transparentei decizionale si monitorizarea activității privind liberul acces la informații publice

10%

Publicarea actelor normative pe site-ul PMC

31.12.2019

6. Semnarea actelor procesuale provenite de la Direcția Juridică. în procedura contencioasă (cerere de chemare în judecată, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri, recursuri, note de ședința, interoatorii, contestații la executare, contestații in anulare, revizuiri, etc.) corespondenta uzuala)

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2019

7.semnează certificatele de urbanism si autorizațiile de construcții pentru Direcția de Urbanism si Amenajarea teritoriului

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2019

8.coordonarea procesului electoral

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2019

9.repartizarea corespondentei pentru activitatea proprie si cea delegata de către Primar

10%

Respectarea prevederilor egale

31.12.2019

Programe de instruire recomandate a fi urmărite în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

1. Administrație publică în context european

2...........

3...........

Comentariile funcționarului public evaluat1:

Numele și prenumele funcționarului public evaluat: M1ULESCU NICOLETA

Funcția: SECRETAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Semnătura funcționarului public evaluat:..........

Data-..........

s   t

Numele și prenumele evalu         iNOIU MIHAIL

Funcția: PRIMAR AL MUNI         fRAI OVA

Semnătura evaluatorului: . .

Data:.......... /

Mențiuni privind modificyet           de evaluare de către contrasemnatar și motivarea modificării:2

/ ........

/

Numele si prenumele ptersoanei care contrasemnează:..........

Funcția:..........

Semnătura persoanei care contrasemnează:..........

Data:..........

Comentariile funcționarului public evaluat:3

Numele și prenumele funcționarului public evaluat4:..........

Semnătura:..........

Data:..........

Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare în urma admiterii contestației5

Numele și prenumele conducătorului autorității sau instituției publice:6..........

Semnătura..........

Data:..........

Daca este cazul.

Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contra semnatar.

Dacă este cazul.

Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contra semnatar.

Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice în situația modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestației. Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestației.