Hotărârea nr. 142/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 142 privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiuluiCraiova, a contribuției proprii în cadrul proiectului ,,VENUS-Împreună pentru oviaţă în siguranţă!”, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU),axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 142

privind aprobarea finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii în cadrul proiectului ,,VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.55986/2019, rapoartele nr.56027/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și al Direcției Economico-Financiare și nr.56073/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune asigurarea finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii în cadrul proiectului ,,VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4. și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 și art.20 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotării Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a și d, art.45, alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii, în sumă de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului-Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului ,,VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asisteță Socială Craiova vor aduce 5                                                                                       5                        5                                        5

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


5                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA