Hotărârea nr. 141/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 141 privind aprobarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale şi combatereasărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova - faza II – zonaFântâna Popova”, în vederea finanțării acestuia în cadrul ProgramuluiOperațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, nr.apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.141

privind aprobarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova - faza II - zona Fântâna Popova”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.55240/2019, rapoartele nr.55460/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și Direcției Economico-Financiare și nr.55977/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova - faza II - zona Fântâna Popova”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 și Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.3731/21.07.2017,l cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a și d, art.45, alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul „Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din municipiul Craiova - faza II - zona Fântâna Popova”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 7.983.243,53 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 146.737,42 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5.Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova.

Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA