Hotărârea nr. 14/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 14 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37285/19.05.2006încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Măzureanu GrigoretaDana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu GrigoretaDana

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.14

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37285/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Măzureanu Grigoreta-Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.1708/2019, rapoartele nr.3197/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.6329/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 37285/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Măzureanu Grigoreta-Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. b, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.123 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 37285/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Măzureanu Grigoreta-Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana, având ca obiect spațiul situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14(Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de șase ani și patru luni, începând cu data de 01.02.2019, până la data de 31.05.2025.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 37285/19.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Adrian COSMAN

Nicoleta MIULESCU