Hotărârea nr. 139/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 139


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 139

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanistice ale zonei cuprinse între Bd.Nicolae Romanescu-str.Popoveni-str.Emil Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, Bd.Nicolae Romanescu, nr.80

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.46604/2019, rapoartele nr.47892/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.50419/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanistice ale zonei cuprinse între bd.Nicolae Romanescu-str.Popoveni-str.Emil Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Nicolae Romanescu, nr.80 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanistice ale zonei cuprinse între bd.Nicolae Romanescu-str.Popoveni-str.Emil Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Nicolae Romanescu, nr.80, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA


0

Suprafețe funcționale

Exis Lent

Propus

Suprafața mp

Procent %

Suprafața

mp

1

Proa it%

1

Suprafața circulații pietonale si carosabile

5955,26

19,6

5955,26

19,6

2

Suprafețe cons troibilo

.4572.20 !    15.5

1064735    35

3

Suprafate carosabile incinta                    /

5.4

6434,15

21

4

Suprafeței spibi verzi

849.(5

2,8

6084,25

20.2

5

Suprafețe curți construcții

8200,55

26,9

1300,75

4,2

5

Suprafețe' aparii     ---- x

ncamenajato

— y V r

29,8

1

0

0

7

Total zona luata In studiu

30421,76

100

30421.76

100