Hotărârea nr. 130/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 130

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.130 privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova și S.C. AN-RA S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.46622/2019, rapoartele nr.48500/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.49235/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova și S.C. AN-RA S.R.L. și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei p entru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.693-702 din Codul Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, art.45, alin.3, art.61 alin.2, art.121 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/30.03.2017 încheiat între municipiul Craiova și S.C. AN-RA S.R.L., având ca obiect asigurarea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 110 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.34, bl.A8, în sensul înlocuirii părții contractante S.C. AN-RA S.R.L., cu S.C. M.C.V. GROUP S.R.L.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de superficie prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.216/2015 și nr.287/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. AN-RA S.R.L. și S.C. M.C.V. GROUP S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romulus Victor NICOLICEA