Hotărârea nr. 129/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 129


PRIMĂRIA CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.129

privind confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.45511/2019, rapoartele nr. 50385/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.52949/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.41 alin.5 din Legea nr.7/1996, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.31/2018 și Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45 alin. 3, alin.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 62.656 mp din acte și 62.584 mp măsurată, situat în municipiul Craiova, str. Eliza Opran, nr.155 B, din Cartea funciară nr.230615, cu nr. cadastral 230615 și terenul

~                                                                                                ~                                                                                 5

evidențiat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 42002785, în vederea intabulării.

Art.2. Se confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 5.629 mp, situat în municipiul Craiova, str. Maria Zaharia (fost DE 5), din Cartea funciară nr.232126, cu nr. cadastral 232126 și terenul evidențiat în inventarul bunurilor

~                                                                            5                                                 5

care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 42002006, în vederea intabulării.

Art.3. Se confirmă identitatea dintre imobilul teren intravilan, în suprafață de 3.117 mp, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu nr.40 (fost nr.38, fost nr.44), din Cartea funciară nr.230196 și terenul evidențiat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 42002772, în vederea intabulării.

Art.4. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C1, situată

5

în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44), din Cartea funciară nr.230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care 5                                  5

aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12007786, în vederea intabulării.

Art.5. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C2, situată

5

în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44), din Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care 5                                   5

aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008155, în vederea intabulării .

Art.6. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C3, situată

5

în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară 230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care

5                                   5

aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008157, în vederea intabulării.

Art.7. Se confirmă identitatea dintre construcția având nr. cadastral 230196-C4, situată

5

în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.40 (fost nr.38, fost nr.44) din Cartea funciară nr.230196 și construcția evidențiată în inventarul bunurilor care 5                                  5

aparțin domeniului public al municipiului Craiova, sub nr. inventar 12008156, în vederea intabulării.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


5                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA