Hotărârea nr. 127/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 127


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.127

privind transmiterea în folosință gratuită, către Tribunalul Dolj, a unor spații, situate în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, în vederea desfășurării activității Secției penale din cadrul Judecătoriei Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.45935/2019, rapoartele nr.53799/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.54132/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune transmiterea în folosință gratuită, către Tribunalul Dolj, a unor spații, situate în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, în vederea desfășurării activității Secției penale din cadrul Judecătoriei Craiova și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.858-866, art.874-875 din Codul Civil și art.112 din Legea nr.1/2011 privind educația națională;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.124, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire, către Tribunalul Dolj, a următoarelor spații din imobilul, cu regim de înălțime P+4, situat în municipiul Craiova, str. Brestei nr.129, după cum urmează: două încăperi de la parter, respectiv, sala de ședințe în suprafață de 45,43 mp., debara în suprafață de 8,57 mp., precum și cota de din suprafața de 28,2 mp. ce reprezintă holul de acces și etajul I în suprafață de 463 mp., în vederea desfășurării activității Secției penale din cadrul Judecătoriei Craiova.

Art.2. Predarea-primirea spațiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Tribunalul Craiova și Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA