Hotărârea nr. 126/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 126


PRIMĂRIA CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.126 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, a casării

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.46137/2019, rapoartele nr. 48923/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.50505/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, a casării și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administativ teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001, Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, actualizată, Legii nr.15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, punctele nr.22 și 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, cu modificările și competările ulterioare și art. 858- 864, art. 555- 557 din Codul Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a și b, art.45 alin. 3, art.123, alin.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a bunurilor concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestora.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să îndeplinească formalitățile legale de scoatere din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele obținute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se fac venit la bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.5. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Salubritate Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA LA HOTARAREA NR.126/2019

TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Număr de inventar

Valoare de inventar

1

Depozit Sare C2 în suprafata de 83mp, regim de înaltime : parter , anul construirii 1979 , str. Fluturi nr. 48 (fost nr. 54)

12008345

10642,61

2

Magazie C5 , în suprafata de 89mp, regim de înaltime : parter , anul construirii 1995, str. Fluturi nr. 48 (fost nr. 54)

12008347

11520,64

3

Birouri , Ateliere C8, în suprafață de 323mp, regim de înaltime : parter , anul construirii 1957, str. Fluturi nr. 48 (fost nr. 54)

12008351

47002,41

4

Sopron C9 , în suprafață de 169mp, regim de înaltime : parter , anul construirii 1996, str. Fluturi nr. 48 (fost nr. 54)

12008352

7636,05

președinte de ședință,

Romulus Victor NICOLICEA