Hotărârea nr. 125/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 125

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 125

privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren și a unor spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.45940/2019, rapo artele nr.49145/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și nr.52403/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren și a unor spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată, art.858-866, art.1167-1179 din Codul Civil;

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociați, având denumirea de S.C Piețe și Târguri Craiova S.R.L., nr.192/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului-cadru de închiriere a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova și nr.21/2015 privind aprobarea contractului-cadru pentru închirierea de către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor proprietate publică si privată a municipiului Craiova, situate în piețe si târgurile din municipiul Craiova

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. a, art.123 alin.1 și 2, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de patru ani, a unui teren și a unor spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) terenul în suprafață de 44,33 mp., situat în Piața Valea Roșie;

 • b) spațiul comercial în suprafață totală de 5,81 mp., situat în Piața Craiovița Nouă Big;

 • c) spațiul comercial în suprafață totală de 14,52 mp., zonă de comercializare și 12,06 mp., spațiu de depozitare, situat în Piața Centrală-Hala de carne, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Studiile de Oportunitate în vederea închirierii terenului și a spațiilor comerciale identificate la art.1, conform anexelor nr.2 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Documentațiile de atribuire a contractelor de închiriere și Caietele de sarcini, în vederea închirierii terenului și a spațiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.5-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prețul minim de pornire al licitației, se stabilește în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.532/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019.

Art.5. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să organizeze procedura de închiriere prin licitație publică și să semneze contractele de închiriere a terenului și a spațiilor comerciale identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.125/2019

TEREN ȘI SPAȚIU SCOASE LA LICITAȚIE PUBLICA IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Nr crt

Teren /Spatiu

Suprafata teren/spatiu propusa pentru închiriere

Piata

Pozitie

Cadastrala

1.

Teren

44,33 mp

Piata Valea Roșie

79

2.

Spatiu

5.81 mp

Piata Craiovița

Nouă Big

3

3.

Spațiu

14.52mp zona de comercializare și 12.06 mp spațiu depozitare

Piața Centrală- Hala de Carne

17

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

STUDIU DE OPORTUNITATE

INFORMATII GENERALE

 • 1. DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CE URMEAZA SA FIE INCHIRIAT

Inchirierea terenului situat in Piata Valea Rosie, in suprafata de 44,33 mp (pozitia 4) identificat conform Planului de Amplasament si Delimitare anexat Certificatului de Urbanism nr. 36 din 08.01.2018 .

Terenul ce urmeaza a fi inchiriat are o suprafata de 44,33 mp (pozitia 79) si este destinat pentru inchiriere si are vecinatatile si dimensiunile conform Planului de Amplasament si Delimitare anexat la documentatia de urbanism sus amintita din care rezulta regimul economic, tehnic si juridic al amplasamentului .

Terenul apartinand domeniului public al Municipiului Craiova este situat in Craiova, Piata Valea Rosie.

 • 2. MOTIVATIA INCHIRIERII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social care impun inchirierea terenului sunt urmatoarele:

 • a) Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municipiului Craiova aflat in folosinta SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • b) Cresterea potentialului zonei din punct de vedere al dotarilor.

 • c) Reconfigurarea urbanistica de o maniera superioara in Piata Valea Rosie.

 • d) Conform Legii 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia - art.14 ''(1)Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ -teritoriale se aproba , dupa caz , prin hotarare a Guvernului , a Consiliului Judetean , a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului local''art.15 “Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii” , Legea 215 / 2001- legea administratiei publice- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,- art.123 “(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interesc local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii”; “(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii."

 • 3. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI

  • 3.1 Pretul minim de pornire al licitatiei este cel stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie .

  • 3.2 Plata chiriei se face lunar.

 • 4. DURATA ESTIMATA A INCHIRIERII

  • 4.1 Terenul, proprietate publica a Municipiului Craiova aflat in folosinta SC Piete si Targuri Craiova SRL, situat in Piata Valea Rosie, in suprafata de 44,33 mp (pozitia 4) se va inchiria pe o perioada de 4 ani .

  • 4.2 Contractul de inchiriere poate fi prelugit prin act aditional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 5. TERMENE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE INCHIRIERE

Procedura de inchiriere se realizeaza intr-o perioada estimata de 50 de zile de la data comunicarii hotararii Consiliului Local Municipal Craiova, fiind necesara respectarea unui termen de cel putin 20 de zile calendaristice intre momentul transmiterii anuntului spre publicare si data limita pentru depunerea ofertelor .

 • 6. AVIZE OBLIGATORII

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii -solicitantul se va adresa autoritatii locale, autoritatii de mediu etc.

 • 7. MODALITATILE DE ACORDARE A INCHIRIERII

  • 7.1 In conformitate cu prevederile Legii 213/1998 -privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , - art.14(1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ -teritoriale se aproba dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului Local ‘'art.15 Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii” , Legea 215 / 2001- legea administratiei publice- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,- art.123 “(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interesc local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiiloe legii”; “(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica , organizata in conditiile legii."

STUDIU DE OPORTUNITATE

INFORMATII GENERALE

 • 1. DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CE URMEAZA SA FIE INCHIRIAT

Inchirierea spatiului situat in Piata Craiovita Noua BIG, in suprafata de 5,81 mp (pozitia 3) identificat conform Planului de Amplasament si Delimitare anexat.

Spatiul ce urmeaza a fi inchiriat are o suprafata de 5,81 mp (pozitia 3) si este destinat pentru inchiriere si are vecinatatile si dimensiunile conform Planului de Amplasament si Delimitare anexat la documentatia de urbanism sus amintita din care rezulta regimul economic, tehnic si juridic al amplasamentului .

Spatiul apartinand domeniului public al Municipiului Craiova este situat in Craiova, Piata Craiovita Noua BIG.

 • 2. MOTIVATIA INCHIRIERII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social care impun inchirierea spatiului sunt urmatoarele:

 • a) Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municipiului Craiova aflat in folosinta SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • b) Cresterea potentialului zonei din punct de vedere al dotarilor.

 • c) Reconfigurarea urbanistica de o maniera superioara in Piata Craiovita Noua BIG.

 • d) Conform Legii 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia - art.14 ''(1)Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ -teritoriale se aproba , dupa caz , prin hotarare a Guvernului , a Consiliului Judetean , a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului local''art.15 “Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii” , Legea 215 / 2001- legea administratiei publice- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,- art. 123 “(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interesc local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii”; “(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii."

 • 3. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI

  • 3.1 Pretul minim de pornire al licitatiei este cel stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie .

  • 3.2 Plata chiriei se face lunar.

 • 4. DURATA ESTIMATA A INCHIRIERII

  • 4.1 Spatiul, proprietate publica a Municipiului Craiova aflat in folosinta SC Piete si Targuri Craiova SRL, situat in Piata Craiovita Noua BIG, in suprafata de 5,81 mp (pozitia 3) se va inchiria pe o perioada de 4 ani .

  • 4.2 Contractul de inchiriere poate fi prelugit prin act aditional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 5. TERMENE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE INCHIRIERE

Procedura de inchiriere se realizeaza intr-o perioada estimata de 50 de zile de la data comunicarii hotararii Consiliului Local Municipal Craiova, fiind necesara respectarea unui termen de cel putin 20 de zile calendaristice intre momentul transmiterii anuntului spre publicare si data limita pentru depunerea ofertelor .

 • 6. AVIZE OBLIGATORII

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - solicitantul se va adresa autoritatii locale, autoritatii de mediu etc.

 • 7. MODALITATILE DE ACORDARE A INCHIRIERII

  • 7.1 In conformitate cu prevederile Legii 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , - art.14(1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ -teritoriale se aproba dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului Local ‘'art. 15 Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii” , Legea 215 / 2001- legea administratiei publice- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,- art. 123 “(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interesc local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiiloe legii”; “(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica , organizata in conditiile legii."

STUDIU DE OPORTUNITATE

INFORMATII GENERALE

 • 1. DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CE URMEAZA SA FIE INCHIRIAT

Inchirierea spatiului situat in Piata Centrala-Hala de Carne-in suprafata de 14,52 mp (pozitia nr 17)-zona de comercializare si 12,06 mp pentru spatiu de depozitare.

Spatiul ce urmeaza a fi inchiriat este destinat pentru inchiriere si are vecinatatile si dimensiunile conform releveu anexat amintita din care rezulta regimul economic, tehnic si juridic al amplasamentului .

Spatiul apartinand domeniului public al Municipiului Craiova este situat in Craiova, Piata Centrala.

 • 2. MOTIVATIA INCHIRIERII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social care impun inchirierea spatiului sunt urmatoarele:

 • a) Administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municipiului Craiova aflat in folosinta SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru atragerea de venituri la bugetul propriu si la bugetul local.

 • b) Cresterea potentialului zonei din punct de vedere al dotarilor.

 • c) Reconfigurarea urbanistica de o maniera superioara in Piata Centrala.

 • d) Conform Legii 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia - art.14 ''(1)Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ -teritoriale se aproba , dupa caz , prin hotarare a Guvernului , a Consiliului Judetean , a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului local''art.15 “Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii” , Legea 215 / 2001- legea administratiei publice- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,- art.123 “(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interesc local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii”; “(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii."

 • 3. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI

  • 3.1 Pretul minim de pornire al licitatiei este cel stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie .

  • 3.2 Plata chiriei se face lunar.

  • 3.3 Pentru plata cu intarziere a obligatiilor se datoreaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

 • 4. DURATA ESTIMATA A INCHIRIERII

  • 4.1 Spatiul, proprietate publica a Municipiului Craiova aflat in folosinta SC Piete si Targuri Craiova SRL,-este situat in Piata Centrala-Hala de Carne-in suprafata de 14,52 mp (pozitia nr 17)-zona de comercializare si 12,06 mp pentru spatiu de depozitare.

  • 4.2 Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin act aditional numai prin Hotarare a Consiliului Local Municipal Craiova.

 • 5. TERMENE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE INCHIRIERE

Procedura de inchiriere se realizeaza intr-o perioada estimata de 50 de zile de la data comunicarii hotararii Consiliului Local Municipal Craiova, fiind necesara respectarea unui termen de cel putin 20 de zile calendaristice intre momentul transmiterii anuntului spre publicare si data limita pentru depunerea ofertelor .

 • 6. AVIZE OBLIGATORII

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii -solicitantul se va adresa autoritatii locale, autoritatii de mediu etc.

 • 7. MODALITATILE DE ACORDARE A INCHIRIERII

7.1 In conformitate cu prevederile Legii 213/1998 -privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , - art.14(1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ -teritoriale se aproba dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului Local ‘'art.15 “Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii” , Legea 215 / 2001- legea administratiei publice- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,- art.123 “(1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interesc local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiiloe legii”; “(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica , organizata in conditiile legii."

ANEXA 5 LA HOTĂRÂREA NR.125/2019

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 44,33 MP (POZ 79 ) SITUAT IN PIATA Valea Rosie

Cap. 1 INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL

 • 1.1 Locator: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 • 1.2 Sediul: Craiova, str Calea Bucuresti, nr 51

 • 1.3 Cod Fiscal: RO28001235

 • 1.4 Numar de telefon: 0251.410696, 0351.45188

 • 1.5 Numar fax: 0251410696

1.6Email: pietecraiova@yahoo.com

Cap. 2 CAIET DE SARCINI PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT IN Piata Valea Rosie , teren in suprafata de 44,33 MP (POZ 79 )

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII:

 • 1.1 Denumire: terenul aflat in folosinta SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL .

 • 1.2 Amplasare: terenul este identificat in Piata Valea Rosie , cf. releveu anexat

 • 1.3 Suprafata: terenul in suprafata de 44,33 MP (POZ 79 )

 • 1.4 Descriere: terenul se afla in Piata Valea Rosie

 • 1.5 Folosinta actuala a terenului:curti constructii

1.6 Destinatie viitoare :constructie provizorie

2. DURATA INCHIRIERII

 • 2.1 Terenul va fi inchiriat pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii, prin act aditional.

3.OBIECTUL INCHIRIERII

Terenul din Piata Valea Rosie va fi inchiriat in vederea desfasurarii activitatilor comerciale sau de prestari servicii. Lucrarile ulterioare cu obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor de functionare si de construire cad in sarcina locatarului .

4. CHIRIA

 • 4.1 Pretul minim de la care porneste licitatia este cel stabilit prin hotararea Consiliului Local Municipal Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie publica .

 • 4.2 Chiria se va achita pana la data de cinci ale fiecarei luni pentru luna in curs.

 • 4.3 Neplata chiriei in termenul prevazut la punctul 4.2 atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare zi de intarziere .

 • 4.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 4.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

5. GARANTII

 • 5.1 Garantia de participare este in suma de 100 lei.

 • 5.2 Garantia de participare se depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitatii.Ofertantul are obligatia de a face dovada deschiderii contului si virarii garantiei de participare .

 • 5.3 Garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii:

- in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare;Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului;In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garantiei de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piete si Targuri Craiova SRL

- in cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare;(termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei);Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului;In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garantiei de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitatiei aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piete si Targuri Craiova SRL ; Revocarea ofertei dupa inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage dupa sine pierderea garantiei de participare

 • 5.4 Garantia de buna executie se va constitui pana la data semnarii contractului de inchiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 5.5 Garantia de buna executie se va depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 5.6 Garantia de buna executie se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirarii perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 5.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului aditional cu conditia îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 5.8 In cazul in care locatarul nu-si indeplineste obligatiile de plata si/sau deterioreaza terenul transmis in folosinta, locatorul va retine locatarului din garantia de buna executie contravaloarea chiriei nechitate si contravaloarea daunelor provocate.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATARULUI

 • 6.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti, autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze terenul inchiriat ocupat de investitiile realizate si sa dispuna aducerea acestuia in stare initiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului .

 • 6.2 Locatarul are obligatia efectuarii curateniei la obiectul contractului de inchiriere

 • 6.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct raspunzator pe toata durata contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protectia mediului, protectia si paza impotriva incendiilor , a normelor legale privind protectia muncii , precum si orice alte obligatii legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 6.4 Lucrarile de imbunatatire si igienizare ale spațiului comercial cad in sarcina chiriasului fara sa afecteze cuantumul chiriei

 • 6.5 Locatarul se obliga sa ingrijeasca si sa conserve spațiul ca un bun proprietar

 • 6.6 Locatarul se obliga sa utilizeze terenul pentru activitatea destinata.

 • 6.7   La incetarea contractului de inchiriere locatarul are obligatia sa restituie terenul in starea initiala .

 • 6.8 Chiriasul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor de functionare .

 • 6.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept,fara punere in intarziere,fara notificare prealabila si fara interventia instantei de judecata.

 • 6.10 Chiriasul are obligatia de a elibera terenul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in intarziere in conditiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 6.11 Sa respecte dispozitiile Hotararii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor de judecata .

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI

 • 7.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze terenul ce face obiectul contractului de inchiriere si sa verifice respectarea obligatiilor asumate de locatar

 • 7.2 Locatorul are obligatia de a instiinta chiriasul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare a situatiei spatiului respectiv, sau atunci cand nu se cunoaste , in 15 zile de la producerea schimbarii respective

8. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

 • 8.1 Ofertantul castigator va fi notificat despre acceptarea ofertei sale in termen de 3 zile de la data adjudecarii licitatiei.

 • 8.2 Contractul de inchiriere se incheie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data informarii ofertantului castigator despre acceptarea ofertei sale .

9. INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

 • 9.1 Contractul de inchiriere poate inceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de inchiriere

 • c. inainte de termenul stabilit , prin vointa unilaterala a locatorului , in situatia unei modernizari sau reorganizari a pietei,

 • d. in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenulpe care se afla amplasata constructia este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005,precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de inchiriere inceteaza de drept , cu conditia notificarii prealabile a locatorului cu 30 de zile inainte

 • 9.2 Contractul se reziliaza in urmatoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligatia degrevarii spatiului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar terenul ce face obiectul contractului va fi scos la licitatie in situatia in care chiriasul inchiriaza, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesioneaza dreptul de folosinta asupra spatiului , ori subinchiriaza, in totalitate sau partial, se asociaza sau cesioneaza dreptul de folosinta asupra spațiului comercial

 • c. in situatia in care pentru nevoi de interes national sau local, terenul inchiriat va fi destinat altor scopuri , contractul de inchiriere poate fi reziliat in mod unilateral de catre autoritatea contractanta, dupa instiintarea locatarului,cu 30 de zile inainte.

 • d. contractul se reziliaza de drept si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de catre locator, daca locatarul nu demareaza obtinerea tuturor avizelor necesare pentru functionare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricarei obligatii asumate de partile contractante , din cauze imputabile acesteia

10. MODUL DE ACCEPTARE AL OFERTELOR

 • 10.1 Adjudecarea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare pe baza criteriului - pretul cel mai mare oferit pe metru patrat

 • 10.2 Valoarea chiriei se va calcula prin inmultirea suprafetei cu pretul oferit/mp

11. CONDITII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTA

Pentru a fi considerate valabile, ofertele trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

-copie a certificatului de inmatriculare eliberat de Oficiul registrului comertului, a actului constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala

-dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala (original sau copie legalizata)eliberate de organele fiscale competente (Directia Impozite si Taxe Locale, Directia Generala a Finantelor Publice); -certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(original sau copie legalizata) valabil maxim 30 de zile de la eliberare

-copie B.I. /C.I. ale reprezentantilor legali ai ofertantului;Copie xerox a ultimului bilant contabil;

-dovada achitarii caietului de sarcini;

-dovada constituirii garantiei de participare la licitatie;

-oferta trebuie depusa la adresa si pana la data si oralimita de depunere stabilite in anuntul procedurii

-ofertantul trebuie sa indeplineasca prevederile OUG nr. 54/2006, cu modificarile prevazute de Legea nr. 22/2007 privind conflictul de interese;

-imputernicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse în plic exterior / interior ( precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată sau copie)

 • - ofertantul are obligatia de a elabora si depune oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire;

 • - ofertantul va semna ,numerota si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitatie

 • - nedepunerea ofertei sau retragerea acesteia atrage dupa sine pierderea garantiei de participare la licitatie

 • - comisia de licitatie poate analiza si respinge ofertele facute de ofertantii care inregistreaza pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare

12. DISPOZITII FINALE

 • 12.1 Documentele licitatiei se pun la dispozitia ofertantilor contra cost. Costul unui set este de 100 lei

 • 12.2 Data limita de depunere a ofertelor este .......ora..............................

 • 12.3 Ofertele vor fi inregistrate intr-un registru special

Cap. 3 INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR SI TERENURILOR DIN PIETELE SI TARGUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 3.1 DATE GENERALE

Inchirierea are loc la initiativa SC Piete si Targuri Craiova SRL, ca urmare a solicitarilor unor age nti economici care doresc desfasurarea unor activitati economice sau ca urmare a folosirii in mod util a terenului public destinat desfasurarii comertului in interesul populatiei.

 • 3.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Inchirierea terenului situat in Piata Valea Rosie , identificat conform releveelor cadastrale/planurilor de amplasament si delimitare - anexa la Caietul de sarcini, se va realiza prin licitatie publica, care va avea loc la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti , nr 51, in data de _______________, ora ______

 • 3.3 CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

 • - garantia de participare este in suma de 100 lei.

 • - garantia de participare se depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 • - garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare;

- in cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare;(termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei )

- garantia de buna executie se va constitui pana la data semnarii contractului de inchiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

- garantia de buna executie se va depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 • 3.4 PROCEDURA

- Licitatie publica.

 • 3.5 LEGISLATIA APLICATA:

- Legea 98/23.05.2016 privind achizitiile publice

- OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,Legea nr. 22/63,0607 pentru aprobarea OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

REGULI PRIVIND ANUNȚUL DE LICITAȚIE ȘI ANUNȚUL NEGOCIERII DIRECTE

Anunțul de licitație se întocmește de locator după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a documentației de atribuire.

Anunțul de licitație se publică într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, la avizierul locatorului și pe pagina de internet.

Anunțul de licitație se transmite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Anunțul de licitație va cuprinde urmatoarele elementele:

 • 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autorității contractante:

 • 2. Informații generale privind obiectul închirierii în special descrierea bunului care urmează să fie închiriat

 • 3. Informații privind documentația de atribuire.

 • 4. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire.

 • 5. Denumirea, adresa compartimentului din cadrul locatorului si data limita de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire.

 • 6. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar.

 • 7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor.

 • 8. Informații privind ofertele:

 • - Data limită de depunere a ofertelor.

 • - Adresa la care trebuie depuse ofertele.

 • - Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă.

 • 9. Data și locul la care se va desfăsura sedința publică de deschidere aofertelor.

 • 10. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței.

 • 11. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

După publicarea anunțului, persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire, locatorul având obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări în formă scrisă privind documentația de atribuire.

Locatorul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Negocierea directă se aplică atunci când după publicarea anunțului de repetare a procedurii de licitație, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Anunțul negocierii directe trebuie să cuprindă elementele următoare:

 • 1. informații generale privind locatorul , în special denumirea,codul fiscal,adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei

de contact etc.;

 • 2. informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie închiriat;

 • 3. informații privind documentația de atribuire:

  • 3.1 modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;

  • 3.2 denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire;

  • 3.3 costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul

  • 3.4 data limită pentru solicitarea clarificărilor

 • 4. informații privind ofertele:

 • 4.1. data limită de depunere a ofertelor;

 • 4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

 • 4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

 • 5. data și locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;

 • 6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

 • 7. data transmiterii anunțului negocierii către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

Anunțul negocierii directe se transmite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 3.7 COMISIA DE EVALUARE

În vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, locatorul numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Comisia de evaluare este constituită la nivelul locatorului .

Componența comisiei de evaluare, me mb rii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin Dispoziția /Decizia locatorului.

Președintele comisiei de evaluare este numit de locator dintre membrii comisiei.

Secretarul comisiei este numit de locator prin dispoziție/decizie și nu este me mb ru al comisiei.

La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunoscute pentru experiență în domeniu din perspectiva închirierii bunului proprietate publică, aceștia neavând calitatea de membri.

Fiecare dintre me mb rii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

Persoanele beneficiază de un vot consultativ.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul, are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Me mb rii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care me mb rii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;c) analizarea și evaluarea ofertelor;

 • d) întocmirea proceselor-verbale;

 • e) întocmirea raportului de evaluare;

 • f) desemnarea ofertei câștigătoare.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Me mb rii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de soluționare a contestațiilor i se poate desemna un supleant.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită, din alți reprezentanți ai locatorului numiți în acest scop.

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin Dispoziția / Decizia locatorului .

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este numit de locator dintre membrii comisiei.

Secretarul este numit de locator ,acesta nefiind me mb ru în comisie.

Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor se adoptă cu votul majorității membrilor.

Me mb rii comisiei de soluționare a contestației nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:

 • a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;

 • b) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;

 • c) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.

În exercitarea atribuțiilor sale, comisia de soluționare a contestațiilor adoptă decizii în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 3.8 LICITAȚIA

Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanți.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile înregistrate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pe ntru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului .

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să fie valabile, adică să întrunească toate condițiile și criteriile de valabilitate prevăzute în ,, Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor” .

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal în care se va menționa rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți me mbri i și secretarul comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți me mb rii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare. Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și documentațiri de atribuire.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea minimă .

În situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea mi ni mă această ofertă financiară este declarată ofertă financiară neconformă.

Secretarul comisiei de evaluare va consemna toate constatările în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme).

Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 3(trei) se va înto c mi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce va fi înaintat către locator.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte, me mb rii și de secretarul comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

În baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport pe care îl transmite locatorului, raport care se depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică. Raportul va fi redactat de către secretarul comisiei care-l înaintează comisiei pentru verificare și semnare.

Dacă, după desemnarea ofertelor valabile, se constată ca cel putin doua oferte sunt de valoare egale, se trece la procedura licitației cu strigare pentru aceste oferte.Presedintele comisiei de evaluare, va conduce licitatia cu strigare astfel:

 • - dacă se oferă prețul de pornire al licitatiei care este pretul ofertei valabile, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitatie, până când unul dintre ofertanti accepta prețul astfel majorat si ni me ni nu oferă un preț mai mare.

 • - în cursul sedintei de licitatie, ofertantii au dreptul să anunțe prin strigare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei.

 • - adjudecarea licitatiei se va face in favoarea ofertantului care oferă cel mai mare preț.

Președintele comisiei de licitatie anuntă adjudecatarul, declară inchisă ședinta de licitație și întocmește procesul verbal de licitație cu strigare, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți.

În cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitatie.

In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii publice, se va decide initierea procedurii de negociere directă.

Procedura negocierii directe

Locatorul procedează la publicarea anuntului negocierii directe conform prezentei documentatii , cu cel putin zece zile inainte de data la care va avea loc negocierea.

Pentru negocierea directă va fi pastrată documentația de atribuire,caietul de sarcini aprobate pentru licitație,precum și comisia de evaluare numită prin Dispoziția /Decizia locatorului cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini. Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus oferta .

Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor din documentația de atribuire.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire, nu pot face obiectul negocierii.

Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune ofertantului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, solicitarea se transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Prețul minim de pornire a negocierii, trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Pașii de ofertare se stabilesc de către președintele comisiei de evaluare.

Deschiderea plicului exterior va avea loc în prezenta tuturor ofertantilor si a Comisiei de Evaluare, după care se va recurge la modalitatea de negociere directă separată cu fiecare ofertant în parte a cărui ofertă este valabilă (ofertă care îndeplinește criteriile de valabilitate prevăzute in prezenta documentatie).

În cazul în care ofertele nu pot fi departajate prin compararea valorii prețului negociat, acestea fiind egale , se va solicita ofertanților aflați în această situație o nouă valoare a prețului , în plic sigilat.

Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preț /mp ofertat .

După derularea procedurii de negociere Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces verbal care va fi semnat de membrii comisiei, de câștigătorul desemnat de comisie și de către ceilalți participanți la negociere.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului privind desemnarea câștigătorului și finalizarea procedurii de închiriere și de încheiere a contractului de închiriere.

Comisia are dreptul de a exclude din licitatie :

-Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, fiind declanșată procedura prevăzută de Legea 85/2014.

-Nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor si contributiile de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate sau la bugetul local ;

-In cazul in care a detinut si alte contracte de inchiriere cu locatorul si locatarul

nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contract.

-Prezinta informatii false în legatura cu situația proprie .

Comisia de evaluare are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste o cerinta din documentatia de atribuire sau caietul de sarcini.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând ofertantului, solicitarea de clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanții sunt obligați să răspundă la solicitarea locatorului.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de către toți membrii și secretarul comisiei de evaluare și de către ofertanți.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Locatorul, informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.

Contractul de inchiriere se incheie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data informarii ofertantului castigator despre acceptarea ofertei sale .

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor -interese, precum și pierderea garanției de participare.

În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, acesta pierde garanția de participare, iar locatorul încheie contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul 2, în condițiile în care oferta îndeplinește condițiile de valabilitate. În caz contrar procedura de atribuire se anulează, iar locatorul reia procedura de licitație, în condițiile prezentului regulament, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. 4 INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Persoana interesata are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de inchiriere. Locatorul are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens.

Ofertele se redacteaza in limba romana. Ofertele se depun la sediul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL, str. Calea Bucuresti , nr 51, in doua plicuri inchise si sigilate, netransparente, unul exterior si unul interior, care vor contine documentele prevazute si care se inregistreaza in ordinea primirii lor in registrul “Oferte”, precizandu-se data si ora.

Ofertele vor fi transmise pana la data si ora limita pentru depunere stabilita in anuntul de participare.Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forta majora,cad in sarcina ofertantului.Oferta depusa la o alta adresa decat cea a locatorului ,sau depusa dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre locator.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Ofertele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentantii autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate,unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor la locator , în registrul "Oferte", precizându-se data și ora.

Oferta pe ntru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul ,,Oferte”cu Adresă de înaintare conform Formularului anexat.

Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, locatorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată.

Nu poate fi imputat locatorului faptul că unul din ofertanți declară în public prețul pe care îl va oferta. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să formuleze plângere, contestație etc. pentru fapta sa, și nu va putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce-i sunt imputabile acestuia.

Orice operator economic, persoana fizica sau juridica are dreptul de a participa la procedura licitatie, cu exceptia celor care se afla sub incidenta art. 164 si art. 165 din Legea nr.98/2016, iar acestia vor fi exclusi din procedura. Pentru a fi considerata valabila, oferta trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

 • 1. Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini și a documentației de atribuire în valoare de......lei (

chitanță sau Ordin de plată, în original); Plata acestei documentații nu va fi restituită

 • 2. Acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului,în valoare de ........lei (garanția de participare va fi restituită )

 • 3. Documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • a) fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • b) declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • c) documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului actul constitutiv (copie)

 • d) copie după actul de identitate (în cazul persoanelor fizice);

 • e) certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice (la care este arondat ofertantul,in copie legalizata sau original) privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertei. Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, o ferta va fi declarată ca oferta neconformă.

 • f) certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite (emis de organul fiscal în a cărui rază teritorială își are sediul ofertantul ,in copie legalizata sau original)) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local. Oferta va fi declarată ca neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.

 • g) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data desfășurării procedurii de închiriere, va fi depus în original sau în copie legalizată;

 • h) copie certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • i) copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire ;

 • j) declarație privind neincadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006

(evitarea conflictului de interese) - Formularul 4

 • k) ultimul bilanț depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice (acest document este solicitat persoanelor care au obligația legală de a încheia bilanț contabil și să-l depună);

 • l) opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse în plic exterior / interior ( precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată sau copie)

( 2) PLICUL INTERIOR va fi inscripționt ,, Ofertă financiară” (Formular 1) se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de documentele menționate anterior.

Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună .

Ofertantul are obligația de de a elabora oferta în co nfo r mi tate cu documentația de atribuire și va fi întocmită în așa fel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței elementelor sale cu specificațiile din caietul de sarcini.

PLICUL EXTERIOR (cuprinzând și plicul interior ,,oferta financiară”), netransparent , sigilat și inscripționat se va marca după cum urmează :

DENUMIREA LOCATORULUI/ADRESĂ OFERTĂ pentru atribuirea contractului de închiriere ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA............ ORA.................." Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât

oferta să fie primită și înregistrată de către locator până la data și ora limită pentru depunere stabilită.în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pe ntru deschiderea lor.

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către locator după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor , se consideră,, ofertă întârziată” și se returnează nedeschisă.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către locator după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor , se consideră,, ofertă întârziată” și se returnează nedeschisă.

Oferta reprezinta angajamentul ferm in conformitate cu documentele licitatiei .

Oferta se va completa dupa modelul ce se constituie anexa la prezentele proceduri.

Ofertele se depun la locul si in termenul anuntat.

Ofertele depuse la o alta adresa decat cea stabilita sau primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor , fara a fi deschise . Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusive forta majora, cad in sarcina persoanei interesate. Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora.

Data limita pentru depunerea ofertelor........................ora.........

Nu sunt admise oferte alternative.

Cap. 5 Informatii privind criteriile de atribuire aplicate pentru determinarea ofertei castigatoare

Atribuirea contractului de închiriere se va face în funcție de nivelul cel mai mare nivel al chiriei .

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, locatorul poate propune oricând ofertantului, solicitarea de clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Locatorul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Locatorul are obligația de încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Locatorul are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere , în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora respectiv informarea privind ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători

Locatorul, are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Stabilirea ofertei castigatoare va fi facuta de catre comisia de evaluare pe baza criteriului pretul cel mai mare oferit pe metru patrat .

Pretul de pornire este determinat in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie.

Comisia de licitatie are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste o cerinta din documentatia de licitatie sau instructiuni.

In situatia in care procedura de licitatie nu conduce la semnarea unui contract cu castigatorul licitatiei, se va repeta procedura de licitație.

Nedepunerea garantiei de buna executie pana la data semnarii contractului de inchiriere da dreptul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL sa retina garantia de participare si repetarea licitatiei.

Chiria va fi achitata lunar pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs . In cazul nerespectarii acestui termen se vor percepe majorari de intarziere in cuantumul stabilit de prevederile legale in vigoare pentru fiecare zi de intarziere .

Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova .

Neplata chiriei la scadenta, da dreptul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL , de a rezilia contractul de inchiriere, precum si obligatia din partea chiriasului de a elibera amplasamentul imediat .

In cazul in care beneficiarul contractului de inchiriere nu lasa amplasamentul liber in termenul notificat , SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL. Craiova va demola pe banii beneficiarului constructia si va organiza o noua licitatie .

Garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii :

 • - In cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare

 • - In cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei )

Garantia de participare nu va fi restituita in urmatoarele situatii :

 • -       Ofertantul isi retrage oferta dupa expirarea termenului limita pe ntru depunerea ofertelor

 • -       In cazul in care ofertantul declarat castigator nu semneaza contractul in termen

 • -       In cazul in care ofertantul declarat castigator nu constituie garantia de buna executie in termen .

 • -        In cazul in care nu solicita restituirea acesteia

Cap. 6 REGULI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Pe parcursul aplicării procedurii de licitatie organizatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de licitatie nu este de natură să distorsioneze concurența.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitatie.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Cap. 7 INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.

Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale

Cap. 8 INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă;

Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante,

în completarea celor din caietul de sarcini, fără să contravină obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru locatar de a subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii. În caz contrar contractul se rezilează de drept, de către locator fără punere în întârziere,fără notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

În contractul de închiriere a bunurilor proprietate publică,trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • a) bunurile ce au făcut obiectul închirierii, ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini locatorului la încetarea contractului de închiriere. Bunurile trebuie să fie preluate la încheierea contractului pe bază de proces-verbal din care să

re zul te restituirea acestora, în mod gratuit și libere de sarcini. În cazul deteriorării , locatarul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii acestuia la starea inițială.

 • b) bunurile proprii care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au aparținut locatarului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii .

Locatorul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a locatarului , din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, chiriașul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între locator și locatar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită locatarului să nu își execute obligațiile contractuale.

Raporturile contractuale dintre locator și locatar se bazează pe principiul echilibrului financiar al locatarului între drepturile care îi sunt acordate acestuia și obligațiile care îi sunt impuse de locator .Locatarul va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, în cazul în care va apare o creștere a sarcinilor legate de execuția obligațiilor rezultată în urma unei măsuri dispuse de o autoritate publică ori în cazul de forță majoră sau caz fortuit, prin distribuirea în mod echitabil între părți a pierderilor și beneficiilor.

Locatarul trebuie să își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Locatorul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către locatar.

Obținerea tuturor avizelor, și autorizațiilor, cad în sarcina locatarului.

Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în urmatoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către locatar, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de catre locatar prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare.

La încetarea contractului de închiriere locatarul este obligat să restituie, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Contractul de închiriere va fi încheiat de locator în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Contractele de închiriere a spatiuurilor proprietate publică sau privată a municipiului Craiova ,de orice natură ,vor fi înregistrate de locatar în registrele de publicitate imobiliară sau în Catrea funciară.

Pentru ținerea evidenței documentelor și informațiilor cu privire la desfășurarea procedurilor de închiriere și la derularea contractelor de închiriere locatorul utilizează două registre:

 • a) registrul "Oferte", care cuprinde date și informații referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de închiriere;

 • b) registrul "Contracte", care cuprinde date și informații referitoare la executarea contractului de închiriere.

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Contractul de închiriere trebuie să conțină:

 • a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini;

 • b) alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul lor.

Drepturile si obligațiile locatarului

În temeiul contractului de închiriere, locatarul dobândește dreptul de a exploata, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică sau privată a Municipiului Craiova care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către locator.

Locatarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin contractul de închiriere.

În temeiul contractului de închiriere, locatarul are obligația să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și permanență, a bunurilor proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova .

Locatarul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul închirierii.

Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea și în modul stabilit în contractul de închiriere.

Locatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova ce fac obiectul închirierii.

La data încheierii contractului de închiriere și/sau în termen de cel mult 90 zile de la data încheierii contractului de închiriere,locatarul este obligat să depună garanția de bună execuție prevăzută în Caietul de sarcini.

La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen locatarul este obligat să restituie locatorului bunurile ce au făcut obiectul închirierii în mod gratuit și libere de orice sarcini.Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire din care să rezulte restituirea acestora, în mod gratuit și libere de sarcini.

În condițiile încetării contractului de închiriere din alte cauze decât prin ajungere la termen,forța majoră sau cazul fortuit, locatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către locator.

În cazul în care locatarul sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt locatorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.

Drepturile și obligațiile locatorului

 • 1) Pe durata contractului de închiriere, locatorul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.

 • 2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează cu notificarea prealabilă a locatarului și în condițiile stabilite în contractul de închiriere.

 • 3) Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 4) Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere.

 • 5) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

Încetarea contractului de închiriere:

 • 1) Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • 2) Locatorul poate denunța unilateral contractul de închiriere în cazul în care interesul național sau local o i mp une, pe cale amiabilă; în caz refuz fiind competenta instanței de judecată;

 • 3) În aceasta situatie, locatorul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de închiriere și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

 • 4) În cazul nerespectării din culpă a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin contractul de închiriere sau al incapacității îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite instanței competente să se pronunțe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părțile pe cale amiabilă, nu stabilesc altfel.

 • 5) În cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată locatorului dispariția bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunțarea la închiriere.

 • 6) Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de locatar ca urmare a situațiilor prevăzute la alin. (5).

 • 7) Prin contractul de închiriere părțile pot stabili și alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

Cap. 9 FORMULARE

Formularele 0-4 fac parte integrantă din prezenta documentatie:

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ

Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE

Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Formularul 3

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006, cu modificările și completările ulterioare(evitarea conflictului de interese)

Formularul 4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

Formular 0

Înregistrat la locator Nr. .......... /

.............. OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ,

( Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind pentru atribuirea contractului pentru închirierea spațiului/spatiului disponibil.........................................................................(se  va

completa cu obiectul licitației )

Noi denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completari......................

OFERTANT,

(senmătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL

.................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, ( Denumire locator)

 • 1. Examinând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnații, reprezentanți

ai ofertantului............................................................. ne oferim ca în conformitate cu prevederile și

cerințele cuprinse în acestea , să închiriem spațiul/terenul disponibil ..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației )

Oferta noastră fiind de................../mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ................. legal autorizat să semnez oferta pentru și în

numele.................(denumirea/nurnele operatorului economic).

Data completării:      /    /

Formular2

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2.    Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.    Adresa sediului central:

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.    Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul,data/locul înmatriculare/înregistrare

 • 7. Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:      /    /

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

........................................(denumirea/numele)

Formular 3


DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ


1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de


închiriere a................................................ organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL la data

de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:


[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației ......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.


3.De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor complete și corecte în fiecare detaliu și inteleg ca autoritatea contractanta scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.


depuse la procedură, sunt are dreptul de a solicita, în care însotesc oferta, orice


4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.


Data completării.........................


OFERTANT,


(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

......................................(denumirea/numele)


Formular 4


DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006, cu modificările și completările ulterioare(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul(a),...........................................................(denumirea/numele

și sediul / adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situatia de conflict de interese asa cum este definit la art. 49 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT,

........................ (semnatura autorizata)

Data completării ..../......./

ANEXA 6 LA HOTĂRÂREA NR.125/2019

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PENTRU SPATIUL IN SUPRAFATA DE 5,81 MP (POZ 3 ) SITUAT IN PIATA CRAIOVITA NOUA BIG

Cap. 1 INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL

 • 1.1 Locator: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 • 1.2 Sediul: Craiova, str Calea Bucuresti, nr 51

 • 1.3 Cod Fiscal: RO28001235

 • 1.4 Numar de telefon: 0251.410696, 0351.45188

 • 1.5 Numar fax: 0251410696

 • 1.6 Email: pietecraiova@yahoo.com

Cap. 2 CAIET DE SARCINI PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A SPATIULUI SITUAT IN PIATA CRAIOVITA NOUA BIG , spatiu in suprafata de 5,81 MP (POZ 3 )

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII:

 • 1.1 Denumire: spatiu aflat in folosința SC PIETE SI TÂRGURI CRAIOVA SRL .

 • 1.2  Amplasare: spatiul este identificat in Piata Craiovita Noua BIG , cf. releveu anexat

 • 1.3  Suprafata: spatiu in suprafata de 5,81 MP (POZ 3 )

 • 1.4  Descriere: spatiul se afla in Piata Craiovita Noua BIG

 • 1.5  Folosința actuala a spațiului: spatiu comercial

 • 1.6 Destinatie viitoare : constructie definitiva

2. DURATA INCHIRIERII

 • 2.1 Spatiul va fi inchiriat pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii, prin act aditional.

3.OBIECTUL INCHIRIERII

Spatiul din Piata Craiovita Noua BIG va fi inchiriat in vederea desfasurarii activitatilor comerciale sau de prestari servicii. Lucrarile ulterioare cu obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor de functionare si de construire cad in sarcina locatarului .

4. CHIRIA

 • 4.1 Pretul minim de la care porneste licitatia este cel stabilit prin hotararea Consiliului Local Municipal Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie publica .

 • 4.2 Chiria se va achita pana la data de cinci ale fiecarei luni pentru luna in curs.

 • 4.3 Neplata chiriei in termenul prevazut la punctul 4.2 atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare zi de intarziere .

 • 4.4  Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 4.5  Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

5. GARANTII

 • 5.1  Garantia de participare este in suma de 100 lei.

 • 5.2  Garantia de participare se depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitatii.Ofertantul are obligatia de a face dovada deschiderii contului si virarii garantiei de participare .

 • 5.3  Garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare; Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului;In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garantiei de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piete si Targuri Craiova SRL

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare;(termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei);Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului;In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garantiei de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitatiei aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piete si Targuri Craiova SRL ; Revocarea ofertei dupa inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage dupa sine pierderea garantiei de participare

 • 5.4 Garantia de buna executie se va constitui pana la data semnarii contractului de inchiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 5.5 Garantia de buna executie se va depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 5.6 Garantia de buna executie se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirarii perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 5.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului aditional cu conditia îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 5.8 In cazul in care locatarul nu-si indeplineste obligatiile de plata si/sau deterioreaza spatiul transmis in folosinta, locatorul va retine locatarului din garantia de buna executie contravaloarea chiriei nechitate si contravaloarea daunelor provocate.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATARULUI

 • 6.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti, autoritatea locala avand dreptul sa elibereze spatiul inchiriat si sa dispuna aducerea acestuia in stare initiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului .

 • 6.2 Locatarul are obligatia efectuarii curateniei la obiectul contractului de inchiriere

 • 6.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct raspunzator pe toata durata contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protectia mediului, protectia si paza impotriva incendiilor , a normelor legale privind protectia muncii , precum si orice alte obligatii legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 6.4 Lucrarile de imbunatatire si igienizare ale spațiului comercial cad in sarcina chiriasului fara sa afecteze cuantumul chiriei

 • 6.5 Locatarul se obliga sa ingrijeasca si sa conserve spațiul ca un bun proprietar

 • 6.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatiul pentru activitatea destinata.

 • 6.7   La incetarea contractului de inchiriere locatarul are obligatia sa restituie spatiul in starea initiala .

 • 6.8 Chiriasul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor de functionare .

 • 6.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept,fara punere in intarziere,fara notificare prealabila si fara interventia instantei de judecata.

 • 6.10 Chiriasul are obligatia de a elibera spatiul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in intarziere in conditiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 6.11 Sa respecte dispozitiile Hotararii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor de judecata .

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI

 • 7.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere si sa verifice respectarea obligatiilor asumate de locatar

 • 7.2 Locatorul are obligatia de a instiinta chiriasul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare a situatiei spatiului respectiv, sau atunci cand nu se cunoaste , in 15 zile de la producerea schimbarii respective

8. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

 • 8.1 Ofertantul castigator va fi notificat despre acceptarea ofertei sale in termen de 3 zile de la data adjudecarii licitatiei.

 • 8.2 Contractul de inchiriere se incheie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data informarii ofertantului castigator despre acceptarea ofertei sale .

9. INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

 • 9.1 Contractul de inchiriere poate inceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de inchiriere

 • c. inainte de termenul stabilit , prin vointa unilaterala a locatorului , in situatia unei modernizari sau reorganizari a pietei,

 • d. in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata constructia este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005,precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de inchiriere inceteaza de drept , cu conditia notificarii prealabile a locatorului cu 30 de zile inainte

 • 9.2 Contractul se reziliaza in urmatoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligatia degrevarii spatiului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitatie in situatia in care chiriasul inchiriaza, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesioneaza dreptul de folosinta asupra spatiului , ori subinchiriaza, in totalitate sau partial, se asociaza sau cesioneaza dreptul de folosinta asupra spațiului comercial

 • c. in situatia in care pentru nevoi de interes national sau local, spatiul inchiriat va fi destinat altor scopuri , contractul de inchiriere poate fi reziliat in mod unilateral de catre autoritatea contractanta, dupa instiintarea locatarului,cu 30 de zile inainte.

 • d. contractul se reziliaza de drept si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de catre locator, daca locatarul nu demareaza obtinerea tuturor avizelor necesare pentru functionare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricarei obligatii asumate de partile contractante , din cauze imputabile acesteia

10. MODUL DE ACCEPTARE AL OFERTELOR

 • 10.1 Adjudecarea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare pe baza criteriului - pretul cel mai mare oferit pe metru patrat

 • 10.2 Valoarea chiriei se va calcula prin inmultirea suprafetei cu pretul oferit/mp

11. CONDITII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTA

Pentru a fi considerate valabile, ofertele trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

-copie a certificatului de inmatriculare eliberat de Oficiul registrului comertului, a actului constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala

-dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala (original sau copie legalizata)eliberate de organele fiscale competente (Directia Impozite si Taxe Locale, Directia Generala a Finantelor Publice); -certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(original sau copie legalizata) valabil maxim 30 de zile de la eliberare

-copie B.I. /C.I. ale reprezentantilor legali ai ofertantului;Copie xerox a ultimului bilant contabil;

-dovada achitarii caietului de sarcini;

-dovada constituirii garantiei de participare la licitatie;

-oferta trebuie depusa la adresa si pana la data si oralimita de depunere stabilite in anuntul procedurii

-ofertantul trebuie sa indeplineasca prevederile OUG nr. 54/2006, cu modificarile prevazute de Legea nr. 22/2007 privind conflictul de interese;

-imputernicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse în plic exterior / interior ( precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată sau copie)

 • - ofertantul are obligatia de a elabora si depune oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire;

 • - ofertantul va semna ,numerota si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitatie

 • - nedepunerea ofertei sau retragerea acesteia atrage dupa sine pierderea garantiei de participare la licitatie

 • - comisia de licitatie poate analiza si respinge ofertele facute de ofertantii care inregistreaza pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare

12. DISPOZITII FINALE

 • 12.1 Documentele licitatiei se pun la dispozitia ofertantilor contra cost. Costul unui set este de 100 lei

 • 12.2 Data limita de depunere a ofertelor este .......ora..............................

 • 12.3 Ofertele vor fi inregistrate intr-un registru special

Cap. 3 INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR SI TERENURILOR DIN PIETELE SI TARGUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 3.1 DATE GENERALE

Inchirierea are loc la initiativa SC Piete si Targuri Craiova SRL, ca urmare a solicitarilor unor age nti economici care doresc desfasurarea unor activitati economice sau ca urmare a folosirii in mod util a spatiului public destinat desfasurarii comertului in interesul populatiei.

 • 3.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Inchirierea spatiului situat in Piata Craiovita Noua BIG, identificat conform releveelor cadastrale/planurilor de amplasament si delimitare - anexa la Caietul de sarcini, se va realiza prin licitatie publica, care va avea loc la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti , nr 51, in data de _______________, ora ______

 • 3.3 CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

 • - garantia de participare este in suma de 100 lei.

 • - garantia de participare se depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 • - garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii:

 • - in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare;

- in cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare;(termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei )

- garantia de buna executie se va constitui pana la data semnarii contractului de inchiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

- garantia de buna executie se va depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 • 3.4 PROCEDURA

- Licitatie publica.

 • 3.5 LEGISLATIA APLICATA:

- Legea 98/23.05.2016 privind achizitiile publice

- OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,Legea nr. 22/63,0607 pentru aprobarea OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

REGULI PRIVIND ANUNȚUL DE LICITAȚIE ȘI ANUNȚUL NEGOCIERII DIRECTE

Anunțul de licitație se întocmește de locator după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a documentației de atribuire.

Anunțul de licitație se publică într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, la avizierul locatorului și pe pagina de internet.

Anunțul de licitație se transmite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Anunțul de licitație va cuprinde urmatoarele elementele:

 • 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autorității contractante:

 • 2. Informații generale privind obiectul închirierii în special descrierea bunului care urmează să fie închiriat

 • 3. Informații privind documentația de atribuire.

 • 4. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire.

 • 5. Denumirea, adresa compartimentului din cadrul locatorului si data limita de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire.

 • 6. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar.

 • 7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor.

 • 8. Informații privind ofertele:

 • - Data limită de depunere a ofertelor.

 • - Adresa la care trebuie depuse ofertele.

 • - Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă.

 • 9. Data și locul la care se va desfăsura sedința publică de deschidere aofertelor.

 • 10. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței.

 • 11. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

După publicarea anunțului, persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire, locatorul având obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări în formă scrisă privind documentația de atribuire.

Locatorul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Negocierea directă se aplică atunci când după publicarea anunțului de repetare a procedurii de licitație, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Anunțul negocierii directe trebuie să cuprindă elementele următoare:

 • 1. informații generale privind locatorul , în special denumirea,codul fiscal,adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei

de contact etc.;

 • 2. informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie închiriat;

 • 3. informații privind documentația de atribuire:

  • 3.1 modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;

  • 3.2 denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire;

  • 3.3 costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul

  • 3.4 data limită pentru solicitarea clarificărilor

 • 4. informații privind ofertele:

 • 4.1. data limită de depunere a ofertelor;

 • 4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

 • 4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

 • 5. data și locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;

 • 6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

 • 7. data transmiterii anunțului negocierii către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

Anunțul negocierii directe se transmite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 3.7 COMISIA DE EVALUARE

În vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, locatorul numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Comisia de evaluare este constituită la nivelul locatorului .

Componența comisiei de evaluare, me mb rii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin Dispoziția /Decizia locatorului.

Președintele comisiei de evaluare este numit de locator dintre membrii comisiei.

Secretarul comisiei este numit de locator prin dispoziție/decizie și nu este me mb ru al comisiei.

La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunoscute pentru experiență în domeniu din perspectiva închirierii bunului proprietate publică, aceștia neavând calitatea de membri.

Fiecare dintre me mb rii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

Persoanele beneficiază de un vot consultativ.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul, are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Me mb rii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care me mb rii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;c) analizarea și evaluarea ofertelor;

 • d) întocmirea proceselor-verbale;

 • e) întocmirea raportului de evaluare;

 • f) desemnarea ofertei câștigătoare.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Me mb rii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de soluționare a contestațiilor i se poate desemna un supleant.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită, din alți reprezentanți ai locatorului numiți în acest scop.

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin Dispoziția / Decizia locatorului .

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este numit de locator dintre membrii comisiei.

Secretarul este numit de locator ,acesta nefiind me mb ru în comisie.

Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor se adoptă cu votul majorității membrilor.

Me mb rii comisiei de soluționare a contestației nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:

 • a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;

 • b) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;

 • c) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.

În exercitarea atribuțiilor sale, comisia de soluționare a contestațiilor adoptă decizii în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 3.8 LICITAȚIA

Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanți.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile înregistrate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pe ntru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului .

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să fie valabile, adică să întrunească toate condițiile și criteriile de valabilitate prevăzute în ,, Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor” .

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal în care se va menționa rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți me mbri i și secretarul comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți me mb rii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare. Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și documentațiri de atribuire.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea minimă .

În situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea mi ni mă această ofertă financiară este declarată ofertă financiară neconformă.

Secretarul comisiei de evaluare va consemna toate constatările în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme).

Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 3(trei) se va înto c mi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce va fi înaintat către locator.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte, me mb rii și de secretarul comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

În baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport pe care îl transmite locatorului, raport care se depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică. Raportul va fi redactat de către secretarul comisiei care-l înaintează comisiei pentru verificare și semnare.

Dacă, după desemnarea ofertelor valabile, se constată ca cel putin doua oferte sunt de valoare egale, se trece la procedura licitației cu strigare pentru aceste oferte.Presedintele comisiei de evaluare, va conduce licitatia cu strigare astfel:

 • - dacă se oferă prețul de pornire al licitatiei care este pretul ofertei valabile, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitatie, până când unul dintre ofertanti accepta prețul astfel majorat si ni me ni nu oferă un preț mai mare.

 • - în cursul sedintei de licitatie, ofertantii au dreptul să anunțe prin strigare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei.

 • - adjudecarea licitatiei se va face in favoarea ofertantului care oferă cel mai mare preț.

Președintele comisiei de licitatie anuntă adjudecatarul, declară inchisă ședinta de licitație și întocmește procesul verbal de licitație cu strigare, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți.

În cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitatie.

In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii publice, se va decide initierea procedurii de negociere directă.

Procedura negocierii directe

Locatorul procedează la publicarea anuntului negocierii directe conform prezentei documentatii , cu cel putin zece zile inainte de data la care va avea loc negocierea.

Pentru negocierea directă va fi pastrată documentația de atribuire,caietul de sarcini aprobate pentru licitație,precum și comisia de evaluare numită prin Dispoziția /Decizia locatorului cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a

contractului de închiriere.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini. Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus oferta .

Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor din documentația de atribuire.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire, nu pot face obiectul negocierii.

Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune ofertantului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, solicitarea se transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Prețul minim de pornire a negocierii, trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Pașii de ofertare se stabilesc de către președintele comisiei de evaluare.

Deschiderea plicului exterior va avea loc în prezenta tuturor ofertantilor si a Comisiei de Evaluare, după care se va recurge la modalitatea de negociere directă separată cu fiecare ofertant în parte a cărui ofertă este valabilă (ofertă care îndeplinește criteriile de valabilitate prevăzute in prezenta documentatie).

În cazul în care ofertele nu pot fi departajate prin compararea valorii prețului negociat, acestea fiind egale , se va solicita ofertanților aflați în această situație o nouă valoare a prețului , în plic sigilat.

Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preț /mp ofertat .

După derularea procedurii de negociere Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces verbal care va fi semnat de membrii comisiei, de câștigătorul desemnat de comisie și de către ceilalți participanți la negociere.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului privind desemnarea câștigătorului și finalizarea procedurii de închiriere și de încheiere a contractului de închiriere.

Comisia are dreptul de a exclude din licitatie :

-Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, fiind declanșată procedura prevăzută de Legea 85/2014.

-Nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor si contributiile de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate sau la bugetul local ;

-In cazul in care a detinut si alte contracte de inchiriere cu locatorul si locatarul

nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contract.

-Prezinta informatii false în legatura cu situația proprie .

Comisia de evaluare are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste o cerinta din documentatia de atribuire sau caietul de sarcini.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând ofertantului, solicitarea de clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanții sunt obligați să răspundă la solicitarea locatorului.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de către toți membrii și secretarul comisiei de evaluare și de către ofertanți.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Locatorul, informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.

Contractul de inchiriere se incheie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data informarii ofertantului castigator despre acceptarea ofertei sale .

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor -interese, precum și pierderea garanției de participare.

În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, acesta pierde garanția de participare, iar locatorul încheie contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul 2, în condițiile în care oferta îndeplinește condițiile de valabilitate. În caz contrar procedura de atribuire se anulează, iar locatorul reia procedura de licitație, în condițiile prezentului regulament, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. 4 INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Persoana interesata are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de inchiriere. Locatorul are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens.

Ofertele se redacteaza in limba romana. Ofertele se depun la sediul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL, str. Calea Bucuresti , nr 51, in doua plicuri inchise si sigilate, netransparente, unul exterior si unul interior, care vor contine documentele prevazute si care se inregistreaza in ordinea primirii lor in registrul “Oferte”, precizandu-se data si ora.

Ofertele vor fi transmise pana la data si ora limita pentru depunere stabilita in anuntul de participare.Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forta majora,cad in sarcina ofertantului.Oferta depusa la o alta adresa decat cea a locatorului ,sau depusa dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre locator.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Ofertele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentantii autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate,unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor la locator , în registrul "Oferte", precizându-se data și ora.

Oferta pe ntru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul ,,Oferte”cu Adresă de înaintare conform Formularului anexat.

Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, locatorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată.

Nu poate fi imputat locatorului faptul că unul din ofertanți declară în public prețul pe care îl va oferta. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să formuleze plângere, contestație etc. pentru fapta sa, și nu va putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce-i sunt imputabile acestuia.

Orice operator economic, persoana fizica sau juridica are dreptul de a participa la procedura licitatie, cu exceptia celor care se afla sub incidenta art. 164 si art. 165 din Legea nr.98/2016, iar acestia vor fi exclusi din procedura. Pentru a fi considerata valabila, oferta trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

 • 1. Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini și a documentației de atribuire în valoare de......lei (

chitanță sau Ordin de plată, în original); Plata acestei documentații nu va fi restituită

 • 2. Acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului,în valoare de ........lei (garanția de participare va fi restituită )

 • 3. Documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • a) fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • b) declarația de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • c) documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului actul constitutiv (copie)

 • d) copie după actul de identitate (în cazul persoanelor fizice);

 • e) certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice (la care este arondat ofertantul,in copie legalizata sau original) privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertei. Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, o ferta va fi declarată ca oferta neconformă.

 • f) certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite (emis de organul fiscal în a cărui rază teritorială își are sediul ofertantul ,in copie legalizata sau original)) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local. Oferta va fi declarată ca neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.

 • g) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data desfășurării procedurii de închiriere, va fi depus în original sau în copie legalizată;

 • h) copie certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • i) copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire ;

 • j) declarație privind neincadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006

(evitarea conflictului de interese) - Formularul 4

 • k) ultimul bilanț depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice (acest document este solicitat persoanelor care au obligația legală de a încheia bilanț contabil și să-l depună);

 • l) opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse în plic exterior / interior ( precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată sau copie)

( 2) PLICUL INTERIOR va fi inscripționt ,, Ofertă financiară” (Formular 1) se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de documentele menționate anterior.

Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună .

Ofertantul are obligația de de a elabora oferta în co nfo r mi tate cu documentația de atribuire și va fi întocmită în așa fel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței elementelor sale cu specificațiile din caietul de sarcini.

PLICUL EXTERIOR (cuprinzând și plicul interior ,,oferta financiară”), netransparent , sigilat și inscripționat se va marca după cum urmează :

DENUMIREA LOCATORULUI/ADRESĂ OFERTĂ pentru atribuirea contractului de închiriere ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA............ ORA.................." Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât

oferta să fie primită și înregistrată de către locator până la data și ora limită pentru depunere stabilită.în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pe ntru deschiderea lor.

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către locator după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor , se consideră,, ofertă întârziată” și se returnează nedeschisă.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către locator după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor , se consideră,, ofertă întârziată” și se returnează nedeschisă.

Oferta reprezinta angajamentul ferm in conformitate cu documentele licitatiei .

Oferta se va completa dupa modelul ce se constituie anexa la prezentele proceduri.

Ofertele se depun la locul si in termenul anuntat.

Ofertele depuse la o alta adresa decat cea stabilita sau primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor , fara a fi deschise . Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusive forta majora, cad in sarcina persoanei interesate. Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora.

Data limita pentru depunerea ofertelor........................ora.........

Nu sunt admise oferte alternative.

Cap. 5 Informatii privind criteriile de atribuire aplicate pentru determinarea ofertei castigatoare

Atribuirea contractului de închiriere se va face în funcție de nivelul cel mai mare nivel al chiriei .

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, locatorul poate propune oricând ofertantului, solicitarea de clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Locatorul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Locatorul are obligația de încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Locatorul are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere , în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora respectiv informarea privind ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători

Locatorul, are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Stabilirea ofertei castigatoare va fi facuta de catre comisia de evaluare pe baza criteriului pretul cel mai mare oferit pe metru patrat .

Pretul de pornire este determinat in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie.

Comisia de licitatie are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste o cerinta din documentatia de licitatie sau instructiuni.

In situatia in care procedura de licitatie nu conduce la semnarea unui contract cu castigatorul licitatiei, se va repeta procedura de licitație.

Nedepunerea garantiei de buna executie pana la data semnarii contractului de inchiriere da dreptul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL sa retina garantia de participare si repetarea licitatiei.

Chiria va fi achitata lunar pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs . In cazul nerespectarii acestui termen se vor percepe majorari de intarziere in cuantumul stabilit de prevederile legale in vigoare pentru fiecare zi de intarziere .

Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova .

Neplata chiriei la scadenta, da dreptul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL , de a rezilia contractul de inchiriere, precum si obligatia din partea chiriasului de a elibera amplasamentul imediat .

In cazul in care beneficiarul contractului de inchiriere nu lasa amplasamentul liber in termenul notificat , SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL. Craiova va demola pe banii beneficiarului constructia si va organiza o noua licitatie .

Garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii :

 • - In cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare

 • - In cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei )

Garantia de participare nu va fi restituita in urmatoarele situatii :

 • -       Ofertantul isi retrage oferta dupa expirarea termenului limita pe ntru depunerea ofertelor

 • -       In cazul in care ofertantul declarat castigator nu semneaza contractul in termen

 • -       In cazul in care ofertantul declarat castigator nu constituie garantia de buna executie in termen .

 • -        In cazul in care nu solicita restituirea acesteia

Cap. 6 REGULI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Pe parcursul aplicării procedurii de licitatie organizatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitație are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de licitatie nu este de natură să distorsioneze concurența.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitatie.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Cap. 7 INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.

Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale

Cap. 8 INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă;

Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante,

în completarea celor din caietul de sarcini, fără să contravină obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru locatar de a subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii. În caz contrar contractul se rezilează de drept, de către locator fără punere în întârziere,fără notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

În contractul de închiriere a bunurilor proprietate publică,trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • a) bunurile ce au făcut obiectul închirierii, ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini locatorului la încetarea contractului de închiriere. Bunurile trebuie să fie preluate la încheierea contractului pe bază de proces-verbal din care să

re zul te restituirea acestora, în mod gratuit și libere de sarcini. În cazul deteriorării , locatarul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii acestuia la starea inițială.

 • b) bunurile proprii care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au aparținut locatarului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii .

Locatorul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a locatarului , din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, chiriașul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între locator și locatar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită locatarului să nu își execute obligațiile contractuale.

Raporturile contractuale dintre locator și locatar se bazează pe principiul echilibrului financiar al locatarului între drepturile care îi sunt acordate acestuia și obligațiile care îi sunt impuse de locator .Locatarul va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, în cazul în care va apare o creștere a sarcinilor legate de execuția obligațiilor rezultată în urma unei măsuri dispuse de o autoritate publică ori în cazul de forță majoră sau caz fortuit, prin distribuirea în mod echitabil între părți a pierderilor și beneficiilor.

Locatarul trebuie să își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Locatorul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către locatar.

Obținerea tuturor avizelor, și autorizațiilor, cad în sarcina locatarului.

Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în urmatoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către locatar, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de catre locatar prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare.

La încetarea contractului de închiriere locatarul este obligat să restituie, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Contractul de închiriere va fi încheiat de locator în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Contractele de închiriere a spatiuurilor proprietate publică sau privată a municipiului Craiova ,de orice natură ,vor fi înregistrate de locatar în registrele de publicitate imobiliară sau în Catrea funciară.

Pentru ținerea evidenței documentelor și informațiilor cu privire la desfășurarea procedurilor de închiriere și la derularea contractelor de închiriere locatorul utilizează două registre:

 • a) registrul "Oferte", care cuprinde date și informații referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de închiriere;

 • b) registrul "Contracte", care cuprinde date și informații referitoare la executarea contractului de închiriere.

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Contractul de închiriere trebuie să conțină:

 • a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini;

 • b) alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul lor.

Drepturile si obligațiile locatarului

În temeiul contractului de închiriere, locatarul dobândește dreptul de a exploata, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică sau privată a Municipiului Craiova care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către locator.

Locatarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin contractul de închiriere.

În temeiul contractului de închiriere, locatarul are obligația să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și permanență, a bunurilor proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova .

Locatarul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul închirierii.

Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea și în modul stabilit în contractul de închiriere.

Locatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova ce fac obiectul închirierii.

La data încheierii contractului de închiriere și/sau în termen de cel mult 90 zile de la data încheierii contractului de închiriere,locatarul este obligat să depună garanția de bună execuție prevăzută în Caietul de sarcini.

La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen locatarul este obligat să restituie locatorului bunurile ce au făcut obiectul închirierii în mod gratuit și libere de orice sarcini.Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire din care să rezulte restituirea acestora, în mod gratuit și libere de sarcini.

În condițiile încetării contractului de închiriere din alte cauze decât prin ajungere la termen,forța majoră sau cazul fortuit, locatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către locator.

În cazul în care locatarul sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt locatorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.

Drepturile și obligațiile locatorului

 • 1) Pe durata contractului de închiriere, locatorul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.

 • 2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează cu notificarea prealabilă a locatarului și în condițiile stabilite în contractul de închiriere.

 • 3) Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 4) Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere.

 • 5) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

Încetarea contractului de închiriere:

 • 1) Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • 2) Locatorul poate denunța unilateral contractul de închiriere în cazul în care interesul național sau local o i mp une, pe cale amiabilă; în caz refuz fiind competenta instanței de judecată;

 • 3) În aceasta situatie, locatorul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de închiriere și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

 • 4) În cazul nerespectării din culpă a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin contractul de închiriere sau al incapacității îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite instanței competente să se pronunțe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părțile pe cale amiabilă, nu stabilesc altfel.

 • 5) În cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată locatorului dispariția bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunțarea la închiriere.

 • 6) Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de locatar ca urmare a situațiilor prevăzute la alin. (5).

 • 7) Prin contractul de închiriere părțile pot stabili și alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

Cap. 9 FORMULARE

Formularele 0-4 fac parte integrantă din prezenta documentatie:

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ

Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE

Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Formularul 3

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006, cu modificările și completările ulterioare(evitarea conflictului de interese)

Formularul 4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

Formular 0

Înregistrat la locator Nr. .......... /

.............. OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ,

( Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind pentru atribuirea contractului pentru închirierea spațiului/spatiului disponibil.........................................................................(se  va

completa cu obiectul licitației )

Noi denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completari......................

OFERTANT,

(senmătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL

.................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, ( Denumire locator)

 • 1. Examinând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnații, reprezentanți

ai ofertantului............................................................. ne oferim ca în conformitate cu prevederile și

cerințele cuprinse în acestea , să închiriem spațiul/terenul disponibil ..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației )

Oferta noastră fiind de................../mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ................. legal autorizat să semnez oferta pentru și în

numele.................(denumirea/nurnele operatorului economic).

Data completării:

Formular2

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2.    Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.    Adresa sediului central:

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.    Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul,data/locul înmatriculare/înregistrare

 • 7. Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:      /    /

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

........................................(denumirea/numele)

Formular 3

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

 • 1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de

închiriere a................................................ organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL la data

de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta: [ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociației ......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

depuse la procedură, sunt are dreptul de a solicita, în care însotesc oferta, orice


3.De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor complete și corecte în fiecare detaliu și inteleg ca autoritatea contractanta scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT, (semnătură autorizata)

OFERTANTUL

Formular 4


......................................(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006, cu modificările și completările ulterioare(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul(a),...........................................................(denumirea/numele

și sediul / adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situatia de conflict de interese asa cum este definit la art. 49 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT,

........................ (semnatura autorizata)

Data completării ..../......./

ANEXA 7 LA HOTĂRÂREA NR.125/2019

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PENTRU -spatiul situat in Piata Centrala-Hala de Carne-in suprafata de 14,52 mp (pozitia nr 17)-zona de comercializare si 12,06 mp pentru spatiu de depozitare

Cap. 1 INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL

 • 1.1 Locator: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 • 1.2 Sediul: Craiova, str Calea Bucuresti, nr 51

 • 1.3 Cod Fiscal: RO35001235

 • 1.4 Numar de telefon: 0251.410696, 0351.451887, 0351.447,06156, 0351.447,06157

 • 1.5 Numar fax: 0251410696

1.6Email: pietecraiova@yahoo.com

Cap. 2 CAIET DE SARCINI PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A spatiului situat in Piata Centrala-Hala de Carne-in suprafata de 14,52 mp (pozitia nr 17)-zona de comercializare si 12,06 mp pentru spatiu de depozitare.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII:

 • 1.1 Denumire: spatiul aflat in folosinta SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL .

 • 1.2 Amplasare: spatiul este identificat in Piata Centrala, cf. planului de amplasament anexat

1.3 Suprafata: spatiul situat in Piata Centrala-Hala de Carne-in suprafata de 14,52 mp (pozitia nr 17)-zona de comercializare si 12,06 mp pentru spatiu de depozitare.

 • 1.4 Descriere: spatiul se afla in Piata Centrala

 • 1.5 Folosinta actuala :spatiu comercial

1.6 Destinatie viitoare : spatiu comercial

2. DURATA INCHIRIERII

 • 2.1 Spatiul va fi inchiriat pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii, prin act aditional.

3.OBIECTUL INCHIRIERII

Spatiul din Piata Centrala va fi inchiriat in vederea desfasurarii activitatilor comerciale sau de prestari servicii. Lucrarile ulterioare cu obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor de functionare si de construire cad in sarcina locatarului .

4. CHIRIA

 • 4.1 Pretul minim de la care porneste licitatia este cel stabilit prin hotararea Consiliului Local Municipal Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie publica .

 • 4.2 Chiria se va achita pana la data de cinci ale fiecarei luni pentru luna in curs.

 • 4.3 Neplata chiriei in termenul prevazut la punctul 4.2 atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare zi de intarziere .

 • 4.4 Plata chiriei se poate efectua in numerar la casieria unitatii sau prin ordin de plata in contul locatorului.

 • 4.5 Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova.

5. GARANTII

 • 5.1 Garantia de participare este in suma de 100 lei.

 • 5.2 Garantia de participare se depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau la casieria unitatii.Ofertantul are obligatia de a face dovada deschiderii contului si virarii garantiei de participare .

 • 5.3 Garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii:

- in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare;Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului;In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garantiei de participare in termen de trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piete si Targuri Craiova SRL

- in cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare;(termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei);Garantia de participare se restituie la solicitarea ofertantului;In cazul in care ofertantul nu solicita restituirea garantiei de participare in termen de trei zile lucratoare de la data licitatiei aceasta suma se constituie venit la bugetul SC Piete si Targuri Craiova SRL ; Revocarea ofertei dupa inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage dupa sine pierderea garantiei de participare

 • 5.4 Garantia de buna executie se va constitui pana la data semnarii contractului de inchiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

 • 5.5 Garantia de buna executie se va depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau in casieria unitatii.

 • 5.6 Garantia de buna executie se va elibera /restitui în cel mult 14 zile de la data expirarii perioadei de valabilitate a contractului de inchiriere cu condiția îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 5.7 In cazul in care locatarul a solicitat prelungirea contractului si/sau contractul a fost prelungit, garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a actului aditional cu conditia îndeplinirii de către locatar obligațiilor asumate prin contract.

 • 5.8 In cazul in care locatarul nu-si indeplineste obligatiile de plata si/sau deterioreaza terenultransmis in folosinta, locatorul va retine locatarului din garantia de buna executie contravaloarea chiriei nechitate si contravaloarea daunelor provocate.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATARULUI

 • 6.1 Locatarului ii este interzis sa subinchirieze, cesioneze sau asocieze cu alte persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea rezolvirii de drept a contractului, fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti ,autoritatea locala avand dreptul sa dezafecteze investitiile realizate si sa dispuna aducerea acestuia in stare initiala pe cheltuiala exclusiva a locatarului .

 • 6.2 Locatarul are obligatia efectuarii curateniei la obiectul contractului de inchiriere .

 • 6.3 Locatarul se obliga sa respecte si va fi direct raspunzator pe toata durata contractului de inchiriere de aplicarea normelor legale privind protectia mediului, protectia si paza impotriva incendiilor , a normelor legale privind protectia muncii , precum si orice alte obligatii legale ce rezulta din activitatea pe care o desfasoara.

 • 6.4 Lucrarile de imbunatatire si igienizare ale spațiului comercial cad in sarcina chiriasului fara sa afecteze cuantumul chiriei

 • 6.5 Locatarul se obliga sa ingrijeasca si sa conserve spațiul ca un bun proprietar

 • 6.6 Locatarul se obliga sa utilizeze spatiul pentru activitatea destinata.

 • 6.7   La incetarea contractului de inchiriere locatarul are obligatia sa restituie spatiul in starea initiala .

 • 6.8 Chiriasul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor de functionare .

 • 6.9 In cazul in care exista un plan de modernizare a zonei respective contractul se reziliaza de drept, fara punere in intarziere, fara notificare prealabila si fara interventia instantei de judecata.

 • 6.10 Chiriasul are obligatia de a elibera spatiul in termen de 15 zile de la notificare, fara punere in intarziere in conditiile in care exista un plan de modernizare a zonei respective.

 • 6.11 Sa respecte dispozitiile Hotararii Consiliului Local Municipal 845/2013, in caz contrar contractul se va rezilia de drept fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor de judecata .

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI

 • 7.1 Locatorul are dreptul sa inspecteze spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere si sa verifice respectarea obligatiilor asumate de locatar

 • 7.2 Locatorul are obligatia de a instiinta chiriasul cu 15 zile inainte de o eventuala schimbare a situatiei spatiului respectiv, sau atunci cand nu se cunoaste , in 15 zile de la producerea schimbarii respective

8. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

 • 8.1 Ofertantul castigator va fi notificat despre acceptarea ofertei sale in termen de 3 zile de la data adjudecarii licitatiei.

 • 8.2 Contractul de inchiriere se incheie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data informarii ofertantului castigator despre acceptarea ofertei sale .

9. INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

 • 9.1 Contractul de inchiriere poate inceta :

 • a. prin acordul ambelor parti

 • b. la expirarea termenului de inchiriere

 • c. inainte de termenul stabilit , prin vointa unilaterala a locatorului , in situatia unei modernizari sau reorganizari a pietei,

 • d. in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin contract

 • e. in cazul in care se constata ca terenul pe care se afla amplasata constructia este solicitat in baza Legii nr. 10/2001 republicata si Legea nr. 247/2005,precum și la demararea procedurilor de vânzare a spațiului, contractul de inchiriere inceteaza de drept , cu conditia notificarii prealabile a locatorului cu 30 de zile inainte

 • 9.2 Contractul se reziliaza in urmatoarele cazuri:

 • a. rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligatia degrevarii spatiului de orice sarcini;

 • b. contractul se reziliaza de drept iar spatiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitatie in situatia in care chiriasul inchiriaza, se asociaza, donează, comodatează, vinde sau cesioneaza dreptul de folosinta asupra spatiului , ori subinchiriaza, in totalitate sau parțial, se asociaza sau cesionează dreptul de folosința asupra spațiului comercial

 • c. in situatia in care pentru nevoi de interes national sau local, spatiul inchiriat va fi destinat altor scopuri , contractul de inchiriere poate fi reziliat in mod unilateral de catre autoritatea contractanta, dupa instiintarea locatarului,cu 30 de zile inainte.

 • d. contractul se reziliaza de drept si in cazul in care locatarul este in lichidare voluntara sau in faliment

 • e. contractul poate fi reziliat de catre locator, daca locatarul nu demareaza obtinerea tuturor avizelor necesare pentru functionare

 • f. rezilierea de drept a contractului poate interveni si ca urmare a neexecutarii oricarei obligatii asumate de partile contractante , din cauze imputabile acesteia

10. MODUL DE ACCEPTARE AL OFERTELOR

 • 10.1 Adjudecarea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare pe baza criteriului - pretul cel mai mare oferit pe metru patrat

 • 10.2 Valoarea chiriei se va calcula prin inmultirea suprafetei cu pretul oferit/mp

11. CONDITII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTA

Pentru a fi considerate valabile, ofertele trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

-copie a certificatului de inmatriculare eliberat de Oficiul registrului comertului, a actului constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala

-dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala (original sau copie legalizata)eliberate de organele fiscale competente (Directia Impozite si Taxe Locale, Directia Generala a Finantelor Publice); -certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(original sau copie legalizata) valabil maxim 30 de zile de la eliberare

-copie B.I. /C.I. ale reprezentantilor legali ai ofertantului;Copie xerox a ultimului bilant contabil;

-dovada achitarii caietului de sarcini;

-dovada constituirii garantiei de participare la licitatie;

-oferta trebuie depusa la adresa si pana la data si ora limita de depunere stabilite in anuntul procedurii

-ofertantul trebuie sa indeplineasca prevederile OUG nr. 54/2006, cu modificarile prevazute de Legea nr. 22/2007 privind conflictul de interese;

-imputernicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

-opis întocmit si semnat de ofertant, în care sunt precizate toate documentele depuse în plic exterior / interior ( precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată sau copie)

 • - ofertantul are obligatia de a elabora si depune oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire;

 • - ofertantul va semna si numerota fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitatie

 • - nedepunerea ofertei sau retragerea acesteia atrage dupa sine pierderea garantiei de participare la licitatie

 • - comisia de licitatie poate analiza si respinge ofertele facute de ofertantii care inregistreaza pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare

12. DISPOZITII FINALE

 • 12.1 Documentele licitatiei se pun la dispozitia ofertantilor contra cost. Costul unui set este de 100 lei

 • 12.2 Data limita de depunere a ofertelor este .......ora..............................

 • 12.3 Ofertele vor fi inregistrate i ntr-u n registru special

Cap. 3 INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR SI TERENURILOR DIN PIETELE SI TARGUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 • 3.1 DATE GENERALE

Inchirierea are loc la initiativa SC Piete si Targuri Craiova SRL, ca urmare a solicitarilor unor a ge nti economici care doresc desfasurarea unor activitati economice sau ca urmare a folosirii in mod util a terenului public destinat desfasurarii comertului in interesul populatiei.

 • 3.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Inchirierea spatiului situat in Piata Centrala, identificat conform releveelor cadastrale/planurilor de amplasament si delimitare - anexa , se va realiza prin licitatie publica, care va avea loc la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti , nr 51, in data de _______________, ora ______

 • 3.3 CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

- garantia de participare este in suma de 100 lei.

- garantia de participare se depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau la casieria societatii

- garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii:

- in cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare;

- in cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare;(termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei )

- garantia de buna executie se va constitui pana la data semnarii contractului de inchiriere si va reprezenta contravaloarea chiriei pe doua luni consecutive.

- garantia de buna executie se va depune intr-un cont de garantii deschis de ofertant la dispozitia SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL sau la sediul societatii

 • 3.4 PROCEDURA

- Licitatie publica.

 • 3.5 LEGISLATIA APLICATA:

- Legea 98/23.05.2016 privind achizitiile publice

- OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,Legea nr. 22/47,0607 pentru aprobarea OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

REGULI PRIVIND ANUNȚUL DE LICITAȚIE ȘI ANUNȚUL NEGOCIERII DIRECTE

Anunțul de licitație se întocmește de locator după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a documentației de atribuire.

Anunțul de licitație se publică într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, la avizierul locatorului și pe pagina de internet.

Anunțul de licitație se transmite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Anunțul de licitație va cuprinde urmatoarele elementele:

 • 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autorității contractante:

 • 2. Informații generale privind obiectul închirierii în special descrierea bunului care urmează să fie închiriat

 • 3. Informații privind documentația de atribuire.

 • 4. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire.

 • 5. Denumirea, adresa compartimentului din cadrul locatorului si data limita de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire.

 • 6. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar.

 • 7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor.

 • 8. Informații privind ofertele:

 • - Data limită de depunere a ofertelor.

 • - Adresa la care trebuie depuse ofertele.

 • - Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă.

 • 9. Data și locul la care se va desfăsura sedința publică de deschidere a ofertelor.

 • 10. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței.

 • 11. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

După publicarea anunțului, persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire, locatorul având obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări în formă scrisă privind documentația de atribuire.

Locatorul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Negocierea directă se aplică atunci când după publicarea anunțului de repetare a procedurii de licitație, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Anunțul negocierii directe trebuie să cuprindă elementele următoare:

 • 1. informații generale privind locatorul , în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

 • 2. informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie închiriat;

 • 3. informații privind documentația de atribuire:

  • 3.1 modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;

  • 3.2 denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire;

  • 3.3 costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul

  • 3.4 data limită pentru solicitarea clarificărilor

 • 4. informații privind ofertele:

 • 4.1. data limită de depunere a ofertelor;

 • 4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

 • 4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

 • 5. data și locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;

 • 6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

 • 7. data transmiterii anunțului negocierii către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

Anunțul negocierii directe se transmite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 3.7 COMISIA DE EVALUARE

În vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea o ferte i câștigătoare, locatorul numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Comisia de evaluare este constituită la nivelul locatorului .

Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin Dispoziția /Decizia locatorului.

Președintele comisiei de evaluare este numit de locator dintre membrii comisiei.

Secretarul comisiei este numit de locator prin dispoziție/decizie și nu este me mb ru al comisiei.

La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunoscute pentru experiență în domeniu din perspectiva închirierii bunului proprietate publică, aceștia neavând calitatea de membri.

Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

Invitatii beneficiază de un vot consultativ.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul, are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanți.

Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plic;

 • b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;c) analizarea și evaluarea ofertelor;

 • d) întocmirea proceselor-verbale;

 • e) întocmirea raportului de evaluare;

 • f) desemnarea ofertei câștigătoare.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de soluționare a contestațiilor i se poate desemna un supleant.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită, din alți reprezentanți ai locatorului numiți în acest scop.

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin Dispoziția / Decizia locatorului .

Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este numit de locator dintre me mbri i comisiei.

Secretarul este numit de locator ,acesta nefiind me mbru în comisie.

Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de soluționare a contestației nu au dreptul de a participa la soluționarea unei contestații dacă se află în una dintre situațiile prevăzute mai jos, sub sancțiunea nulității deciziei pronunțate:

 • a) dacă aceștia, soțul sau ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în soluționarea contestației sau când sunt soți, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părți;

 • b) dacă s-au pronunțat public în legătură cu contestația pe care o soluționează;

 • c) dacă se constată că au primit de la una dintre părți bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.

În exercitarea atribuțiilor sale, comisia de soluționare a contestațiilor adoptă decizii în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 3.8 LICITAȚIA

Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanți.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile înregistrate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului .

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să fie valabile, adică să întrunească toate condițiile și criteriile de valabilitate prevăzute în ,, Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor” .

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal în care se va menționa rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii și secretarul comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Ofertele financiare (plicul interior) vor fi examinate de către comisia de evaluare. Oferta financiară trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea minimă ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și documentațiri de atribuire.

Comisia de evaluare va proceda la verificarea ofertelor financiare din cadrul ofertelor declarate oferte valabile, urmărind ca fiecare ofertă financiară să fie mai mare decât valoarea minimă .

În situația în care o ofertă financiară este mai mică decât valoarea mi ni mă această ofertă financiară este declarată ofertă financiară neconformă.

Secretarul comisiei de evaluare va consemna toate constatările în procesul verbal (menționează toate ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte valabile precum și ofertele financiare ale ofertanților care au avut oferte neconforme).

Dacă numărul ofertelor financiare declarate ca fiind oferte financiare valabile este de cel puțin 3(trei) se va înto c mi clasamentul acestor oferte financiare valabile, în cadrul raportului procedurii ce va fi înaintat către locator.

Toate aspectele constatate în ședința publică de deschidere a ofertelor se vor consemna, de către secretarul comisiei, în procesul verbal care va fi semnat de președinte, membrii și de secretarul comisiei de evaluare precum și de către ofertanții prezenți la ședința publică de deschidere a ofertelor.

În baza procesului verbal de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare întocmește un raport pe care îl transmite locatorului, raport care se depune la dosarul de atribuire a contractului de închiriere prin licitație publică. Raportul va fi redactat de către secretarul comisiei care-l înaintează comisiei pentru verificare și semnare.

Dacă, după desemnarea ofertelor valabile, se constată ca cel putin doua oferte sunt de valoare egale, se trece la procedura licitației cu strigare pentru aceste oferte.Presedintele comisiei de evaluare, va conduce licitatia cu strigare astfel:

 • - dacă se oferă prețul de pornire al licitatiei care este pretul ofertei valabile, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitatie, până când unul dintre ofertanti accepta prețul astfel majorat si ni me ni nu oferă un preț mai mare.

 • - în cursul sedintei de licitatie, ofertantii au dreptul să anunțe prin strigare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei.

 • - adjudecarea licitatiei se va face in favoarea ofertantului care oferă cel mai mare preț.

Președintele comisiei de licitatie anuntă adjudecatarul, declară inchisă ședinta de licitație și întocmește procesul verbal de licitație cu strigare, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți.

În cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile, procedura se va anula si se va organiza o noua licitatie.

In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii publice, se va decide initierea procedurii de negociere directă.

Procedura negocierii directe

Locatorul procedează la publicarea anuntului negocierii directe conform prezentei documentatii , cu cel putin zece zile inainte de data la care va avea loc negocierea.

Pentru negocierea directă va fi pastrată documentația de atribuire,caietul de sarcini aprobate pentru licitație,precum și comisia de evaluare numită prin Dispoziția /Decizia locatorului cu atribuții până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de închiriere.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire și caietul de sarcini. Locatorul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus oferta .

Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor din documentația de atribuire.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor prevăzute în caietul de sarcini și documentația de atribuire, nu pot face obiectul negocierii.

Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune ofertantului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare demonstrării conformității ofertei cu cerințele solicitate.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, solicitarea se transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Prețul minim de pornire a negocierii, trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea ce a fost stabilită în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Pașii de ofertare se stabilesc de către președintele comisiei de evaluare.

Deschiderea plicului exterior va avea loc în prezenta tuturor ofertantilor si a Comisiei de Evaluare, după care se va recurge la modalitatea de negociere directă separată cu fiecare ofertant în parte a cărui ofertă este valabilă (ofertă care îndeplinește criteriile de valabilitate prevăzute in prezenta documentatie).

În cazul în care ofertele nu pot fi departajate prin compararea valorii prețului negociat, acestea fiind egale , se va solicita ofertanților aflați în această situație o nouă valoare a prețului , în plic sigilat.

Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preț /mp ofertat .

După derularea procedurii de negociere Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces verbal care va fi semnat de membrii comisiei, de câștigătorul desemnat de comisie și de către ceilalți participanți la negociere.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeș te în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului privind desemnarea câștigătorului și finalizarea procedurii de închiriere și de încheiere a contractului de închiriere.

Comisia are dreptul de a exclude din licitatie :

-Orice ofertant care este in stare de faliment ori lichidare, fiind declanșată procedura prevăzută de Legea 85/2014.

-Nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor si contributiile de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate sau la bugetul local ;

-In cazul in care a detinut si alte contracte de inchiriere cu locatorul si locatarul nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contract.

-Prezinta informatii false în legatura cu situația proprie .

Comisia de evaluare are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste o cerinta din documentatia de atribuire sau caietul de sarcini.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând ofertantului, solicitarea de clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanții sunt obligați să răspundă la solicitarea locatorului.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de către toți me mb rii și secretarul comisiei de evaluare și de către ofertanți.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeș te în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite locatorului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Locatorul, informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.

Contractul de inchiriere se incheie in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data informarii ofertantului castigator despre acceptarea ofertei sale .

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere, poate atrage după sine plata daunelor -interese, precum și pierderea garanției de participare.

În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, acesta pierde garanția de participare, iar locatorul încheie contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul 2, în condițiile în care oferta îndeplinește condițiile de valabilitate. În caz contrar procedura de atribuire se anulează, iar locatorul reia procedura de licitație, în condițiile prezentului regulament, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.

Cap. 4 INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Persoana interesata are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de inchiriere. Locatorul are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens.

Ofertele se redacteaza in limba ro ma na. Ofertele se depun la sediul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL, str. Calea Bucuresti , nr 51, in doua plicuri inchise si sigilate, netransparente, unul exterior si unul interior, care vor contine documentele prevazute si care se inregistreaza in ordinea primirii lor in registrul “Oferte”, precizandu-se data si ora.

Ofertele vor fi transmise pana la data si ora limita pentru depunere stabilita in anuntul de participare.Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forta majora,cad in sarcina ofertantului.Oferta depusa la o alta adresa decat cea a locatorului ,sau depusa dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre locator.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, locatorul, urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Ofertele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentantii autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituții/ organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate,unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor la locator , în registrul "Oferte", precizându-se data și ora.

Oferta pe ntru atribuirea contractului de închiriere se înaintează pentru înregistrare în registrul ,,Oferte”cu Adresă de înaintare conform Formularului anexat.

Conținutul ofertei trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acesteia, locatorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivei oferte numai după această dată.

Nu poate fi imputat locatorului faptul că unul din ofertanți declară în public prețul pe care îl va oferta. Acest aspect intră numai în responsabilitatea ofertantului care a divulgat prețul cu care se va prezenta la procedura de atribuire a contractului. Acest ofertant nu are dreptul să formuleze plângere, contestație etc. pentru fapta sa, și nu va putea să solicite anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere pentru fapte ce-i sunt imputabile acestuia.

Orice operator economic, persoana fizica sau juridica are dreptul de a participa la procedura licitatie, cu exceptia celor care se afla sub incidenta art. 164 si art. 165 din Legea nr.98/2016, iar acestia vor fi exclusi din procedura. Pentru a fi considerata valabila, oferta trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

 • 1. Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini și a documentației de atribuire în valoare de......lei (

chitanță sau Ordin de plată, în original); Plata acestei documentații nu va fi restituită

 • 2. Acte doveditoare privind efectuarea plății garanției de participare la procedura de atribuire a contractului,în valoare de ........lei (garanția de participare va fi restituită )

 • 3. Documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • a) fișa cu informații generale privind ofertantul (Formularul 2);

 • b) declarația de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formular 3);

 • c) documentele de înființare și de exercitare a activității ofertantului actul constitutiv (copie)

 • d) copie după actul de identitate (în cazul persoanelor fizice);

 • e) certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice (la care este arondat ofertantul,in copie legalizata sau original) privind achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertei. Dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute, o ferta va fi declarată ca oferta neconformă.

 • f) certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite (emis de organul fiscal în a cărui rază teritorială își are sediul ofertantul ,in copie legalizata sau original)) privind achitarea obligațiilor față de bugetul local. Oferta va fi declarată ca neconformă, dacă în acest certificat se arată că nu a plătit toate obligațiile prevăzute.

 • g) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data desfășurării procedurii de închiriere, va fi depus în original sau în copie legalizată;

 • h) copie certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • i) copie act de identitate al persoanei împuternicite să participe la desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, precum și actul de împuternicire ;

 • j) declarație privind neincadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006 (evitarea conflictului de interese) -Formularul 4

 • k) ultimul bilanț depus și înregistrat la Direcția Finanțelor Publice (acest document este solicitat persoanelor care au obligația legală de a încheia bilanț contabil și să-l depună);

 • l) opis întocmit de ofertant, semnat , în care sunt precizate toate documentele depuse în plic exterior / interior ( precizând la fiecare document dacă este în original /în copie legalizată sau copie)

( 2) PLICUL INTERIOR va fi inscripționt ,, Ofertă financiară” (Formular 1) se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, se sigilează și se va introduce în plicul exterior alături de documentele menționate anterior.

Oferta financiară propriu-zisă va fi exprimată în lei/mp/lună .

Ofertantul are obligația de de a elabora oferta în co nfo r mi tate cu documentația de atribuire și va fi întocmită în așa fel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței elementelor sale cu specificațiile din caietul de sarcini.

PLICUL EXTERIOR (cuprinzând și plicul interior ,,oferta financiară”), netransparent , sigilat și inscripționat se va marca după cum urmează :

DENUMIREA LOCATORULUI/ADRESĂ OFERTĂ pentru atribuirea contractului de închiriere ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA............ ORA.................." Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către locator până la data și ora limită pentru depunere stabilită.în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către locator după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor , se consideră,, ofertă întârziată” și se returnează nedeschisă.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către locator după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor , se consideră,, ofertă întârziată” și se returnează nedeschisă.

Oferta reprezinta angajamentul ferm in conformitate cu documentele licitatiei .

Oferta se va completa dupa modelul ce se constituie anexa la prezentele proceduri.

Ofertele se depun la locul si in termenul anuntat.

Ofertele depuse la o alta adresa decat cea stabilita sau primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor , fara a fi deschise . Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusive forta majora, cad in sarcina persoanei interesate. Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora.

Data limita pentru depunerea ofertelor........................ora.........

Nu sunt admise oferte alternative.

Cap. 5 Informatii privind criteriile de atribuire aplicate pentru determinarea ofertei castigatoare

Atribuirea contractului de închiriere se va face în funcție de cel mai mare nivel al chiriei .

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, locatorul poate propune oricând ofertantului, solicitarea de clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Locatorul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Locatorul are obligația de încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Locatorul are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de închiriere , în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora respectiv informarea privind ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători

Locatorul, are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Stabilirea ofertei castigatoare va fi facuta de catre comisia de evaluare pe baza criteriului pretul cel mai mare oferit pe metru patrat .

Pretul de pornire este determinat in baza Hotararii Consiliului Local Municipal Craiova in vigoare la data scoaterii la licitatie.

Comisia de licitatie are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste o cerinta din documentatia de licitatie sau instructiuni.

In situatia in care procedura de licitatie nu conduce la semnarea unui contract cu castigatorul licitatiei, se va repeta procedura de licitație.

Nedepunerea garantiei de buna executie pana la data semnarii contractului de inchiriere da dreptul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL sa retina garantia de participare si repetarea licitatiei.

Chiria va fi achitata lunar pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs . In cazul nerespectarii acestui termen se vor percepe majorari de intarziere in cuantumul stabilit de prevederile legale in vigoare pentru fiecare zi de intarziere .

Chiria se va majora ori de cate ori vor fi prevazute modificari de lege sau de hotarari ale Consiliului Local Municipal Craiova .

Neplata chiriei la scadenta, da dreptul SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL , de a rezilia contractul de inchiriere, precum si obligatia din partea chiriasului de a elibera amplasamentul imediat .

In cazul in care beneficiarul contractului de inchiriere nu lasa amplasamentul liber in termenul notificat , SC,,Piete si Targuri Craiova'' SRL. Craiova va demola pe banii beneficiarului constructia si va organiza o noua licitatie .

Garantia de participare va fi restituita in urmatoarele situatii :

 • - In cel mult trei zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie pentru ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare

 • - In cel mult trei zile lucratoare de la data licitatiei pentru ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare (termenul de trei zile lucratoare nu se aplica in cazul in care exista contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei )

Garantia de participare nu va fi restituita in urmatoarele situatii :

 • -       Ofertantul isi retrage oferta dupa expirarea termenului limita pentru depunerea ofertelor

 • -       In cazul in care ofertantul declarat castigator nu semneaza contractul in termen

 • -       In cazul in care ofertantul declarat castigator nu constituie garantia de buna executie in termen .

 • -        In cazul in care nu solicita restituirea acesteia

Cap. 6 REGULI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Pe parcursul aplicării procedurii de licitație organizatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. Nerespectarea prevederilor se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Persoana care a participat la întocmirea documentației de licitatie are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de licitatie nu este de natură să distorsioneze concurența.

Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitatie.

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Cap. 7 INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului admi nistrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.

Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curții de Apel, conform prevederilor legale

Cap. 8 INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Neîncheierea contractului de închiriere prin licitație publică poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă; Contractul de închiriere cuprinde clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără să contravină obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de închiriere trebuie să conțină interdicția pentru locatar de a subînchiria, asocia ori cesiona în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul închirierii. În caz contrar contractul se rezilează de drept, de către locator fără punere în întârziere,fără notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

În contractul de închiriere a bunurilor proprietate publică,trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea contractului de închiriere, respectiv:

 • a) bunurile ce au făcut obiectul închirierii, ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini locatorului la încetarea contractului de închiriere. Bunurile trebuie să fie preluate la încheierea contractului pe bază de proces-verbal din care să rezulte restituirea acestora, în mod gratuit și libere de sarcini. În cazul deteriorării , locatarul va plăti toate daunele constatate în vederea refacerii acestuia la starea inițială.

 • b) bunurile proprii care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au aparținut locatarului și au fost utilizate de către acesta pe durata închirierii .

Locatorul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a locatarului , din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, chiriașul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între locator și locatar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită locatarului să nu își execute obligațiile contractuale.

Raporturile contractuale dintre locator și locatar se bazează pe principiul echilibrului financiar al locatarului între drepturile care îi sunt acordate acestuia și obligațiile care îi sunt impuse de locator .Locatarul va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, în cazul în care va apare o creștere a sarcinilor legate de execuția obligațiilor rezultată în urma unei măsuri dispuse de o autoritate publică ori în cazul de forță majoră sau caz fortuit, prin distribuirea în mod echitabil între părți a pierderilor și beneficiilor.

Locatarul trebuie să își execută obligațiile potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de închiriere și în acord cu prevederile legale specifice bunului închiriat. Locatorul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de închiriere modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către locatar.

Obținerea tuturor avizelor, și autorizațiilor, cad în sarcina locatarului.

Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în urmatoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către locatar, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de catre locatar prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare.

La încetarea contractului de închiriere locatarul este obligat să restituie, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

Contractul de închiriere va fi încheiat de locator în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Contractele de închiriere a spatiilor proprietate publică sau privată a municipiului Craiova ,de orice natură ,vor fi înregistrate de locatar în registrele de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară.

Pentru ținerea evidenței documentelor și informațiilor cu privire la desfășurarea procedurilor de închiriere și la derularea contractelor de închiriere locatorul utilizează două registre:

 • a) registrul "Oferte", care cuprinde date și informații referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de închiriere;

 • b) registrul "Contracte", care cuprinde date și informații referitoare la executarea contractului de închiriere.

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Contractul de închiriere trebuie să conțină:

 • a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini;

 • b) alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul lor.

Drepturile si obligațiile locatarului

În temeiul contractului de închiriere, locatarul dobândește dreptul de a exploata, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică sau privată a Municipiului Craiova care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către locator.

Locatarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul închirierii, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin contractul de închiriere.

În temeiul contractului de închiriere, locatarul are obligația să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și permanență, a bunurilor proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova .

Locatarul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul închirierii.

Locatarul este obligat să plătească chiria la valoarea și în modul stabilit în contractul de închiriere.

Locatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova ce fac obiectul închirierii.

La data încheierii contractului de închiriere și/sau în termen de cel mult 90 zile de la data încheierii contractului de închiriere,locatarul este obligat să depună garanția de bună execuție prevăzută în Caietul de sarcini.

La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen locatarul este obligat să restituie locatorului bunurile ce au făcut obiectul închirierii în mod gratuit și libere de orice sarcini.Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire din care să rezulte restituirea acestora, în mod gratuit și libere de sarcini.

În condițiile încetării contractului de închiriere din alte cauze decât prin ajungere la termen,forța majoră sau cazul fortuit, locatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către locator.

În cazul în care locatarul sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt locatorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.

Drepturile și obligațiile locatorului

 • 1) Pe durata contractului de închiriere, locatorul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.

 • 2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează cu notificarea prealabilă a locatarului și în condițiile stabilite în contractul de închiriere.

 • 3) Locatorul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 4) Locatorul este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere.

 • 5) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

Încetarea contractului de închiriere:

 • 1) Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • 2) Locatorul poate denunța unilateral contractul de închiriere în cazul în care interesul național sau local o i mp une, pe cale amiabilă; în caz refuz fiind competenta instanței de judecată;

 • 3) În aceasta situatie, locatorul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de închiriere și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

 • 4) În cazul nerespectării din culpă a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin contractul de închiriere sau al incapacității îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite instanței competente să se pronunțe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părțile pe cale amiabilă, nu stabilesc altfel.

 • 5) În cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată locatorului dispariția bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunțarea la închiriere.

 • 6) Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de locatar ca urmare a situațiilor prevăzute la alin. (5).

 • 7) Prin contractul de închiriere părțile pot stabili și alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

Cap. 9 FORMULARE

Formularele 0-4 fac parte integrantă din prezenta documentatie:

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Formularul 0

FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ

Formularul 1

INFORMAȚII GENERALE

Formularul 2

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Formularul 3

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/2006, cu modificările și completările ulterioare(evitarea conflictului de interese)

Formularul 4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

Formular 0

Înregistrat la locator Nr. .......... /

.............. OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ,

( Denumire locator)

Ca urmare a anunțului public de aplicare a procedurii privind pentru atribuirea contractului pentru închirierea spațiului/spatiului disponibil.........................................................................(se  va

completa cu obiectul licitației )

Noi denumire ofertant)....................................................................................................

va transmitem alaturat Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzatoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completari......................

OFERTANT,

(senmătură autorizată)

Formular 1

OFERTANTUL

.................................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către, ( Denumire locator)

 • 1. Examinând Documentația de atribuire și Caietul de Sarcini, subsemnații, reprezentanți

ai ofertantului............................................................. ne oferim ca în conformitate cu prevederile și

cerințele cuprinse în acestea , să închiriem spațiul disponibil ..........................................................

............................................(se va completa cu obiectul licitației )

Oferta noastră fiind de................../mp/lună (cu sau fără TVA)

 • 2. Ne angajam sa menținem această ofertă valabilă timp de 90 de zile de la desfacerea ofertei.

 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  (nume, prenume și semnătură), L.S.


în calitate de ................. legal autorizat să semnez oferta pentru și în

numele.................(denumirea/nurnele operatorului economic).

Data completării:

Formular2

OFERTANTUL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele:

 • 2.    Codul fiscal:

 • 3.    Cont banca:

 • 4.    Adresa sediului central:

 • 5.    Telefon: Fax: E-mail:

 • 6.    Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numărul,data/locul înmatriculare/înregistrare

 • 7. Obiectul de activitate, pe domenii:.......................... (in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

Data completării:      /    /

OFERTANT

(semnătură autorizata)

OFERTANTUL

........................................(denumirea/numele)

Formular 3

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................; declar pe propria răspundere,

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de [ ] în nume propriu;

închiriere a................................................ organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL la data

de....................(zi/luna/an), particip si depun oferta:


[ ] ca asociat in cadrul asociației ......................; (Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

2.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta , dacă vor interveni modificări in prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de închiriere.

 • 3. De asemenea, declar că informațiile furnizate, conform documentelor depuse la procedură, sunt complete și corecte în fiecare detaliu și inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însotesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatății contractante, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastra.

Data completării.........................

OFERTANT, (semnătură autorizata)

OFERTANTUL

Formular 4


......................................(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 49 din OUG 54/47,0606, cu modificările și completările ulterioare(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul(a),...........................................................(denumirea/numele

și sediul / adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere ...........................................

organizată de SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că nu ne aflăm in situatia de conflict de interese asa cum este definit la art. 49 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/47,0606 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, în situația în care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situație de conflict de interese, mă oblig să notific în scris, de îndată, autoritatea contractantă.

OFERTANT,

........................ (semnatura autorizata)

Data completării ..../......./