Hotărârea nr. 124/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 124


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 124 privind prelungirea duratei contractului de închiriere, având ca obiect terenul ocupat de o construcție provizorie, cu destinația de spațiu comercial, producție și prestări servicii, situat în Piața Centrală din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 45935/2019, rapoartele nr.48921/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.51418/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere, având ca obiect terenul ocupat de o construcție provizorie, cu destinația de spațiu comercial, producție și prestări servicii, situat în Piața Centrală din municipiul Craiova și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art. 1167, art.1171 și 1179 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b și art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractului de închiriere având ca obiect terenul situat în Piața Centrală din municipiul Craiova, ocupat de o construcție provizorie, cu destinația de spațiu comercial, producție și prestări servicii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția P atrimon iu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                                    7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA           Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.124/2019

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Data

Locatie

Perioada valabilitate

Obiect

1

SC START GMG SRL

6843/01.04.2015

Piata Centrală

01.04.2015-01.04.2019

Teren

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA