Hotărârea nr. 12/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 12 privind aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate de co-organizatoral evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019


MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.12 privind aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate de co-organizator al evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14424/2019, rapoartele nr.15766/2019 al Serviciului Imagine și nr.16239/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate de co-organizator al evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019 și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în calitate de co-organizator al evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de până la 35.000 lei, cu TVA, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ministerul Economiei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, la Centrul Multifuncțional Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Ministerul Economiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.12/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT

Nr.________/_________2019 încheiat între:

MINISTERUL ECONOMIEI, cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, reprezentat de dl. Niculae BĂDĂLĂU, Ministrul Economiei, în calitate de ORGANIZATOR

și

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER.

Art. 1 Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea realizării/organizării evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 1718 martie 2019, la Centrul Multifuncțional Craiova.

~                                                              5

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 19.03.2019.

Art. 3 Temeiul juridic:

Art. 5, alin. 2, art. 36, alin. 6, lit a), pct. 6, coroborat cu art. 44, alin. 1 și art. 45, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

HCL nr. .........................

Art. 4 Principiile aplicabile:

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

(1) MINISTERUL ECONOMIEI este responsabil pentru asigurarea următoarelor:

 • a) comunicarea în timp util a listei participanților la eveniment

 • b) transmiterea informațiilor privind numărul de persoane care au confirmat participarea și poziția acestora la nivelul Comisiei Europene, Parlamentului European, a comisiilor din cadrul Parlamentului European, Parlamentului României, Comisiilor din cadrul Parlamentului României, a asociațiilor de

~                                                                                                                                                   ~                             5

profil, a mediului academic cu activitate în domeniul cercetării-inovării și mass-media

 • c) comunicarea formatului necesar pentru desfășurarea evenimentului

 • d) menționarea Partenerului în toate comunicările publice și pe toate materialele de promovare, pe durata contractului cu următorul text: “Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal”, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în materia audiovizualului;

 • e) Să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • f) Să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil, dacă este cazul, precum UCMR - ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc., a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora, conform legislației în vigoare, dacă este cazul;

(2) MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL, se obligă să asigure următoarele:

 • a) 3-5 bannere / meshuri stradale cu o suprafață totală de până la 50 mp, inscripționate multicolor conform tematicii evenimentului și Ghidului de identitate vizuala al PRES RO 2019

 • b) Aranjamente florale pentru prezidiu și locație - 5 buc.

 • c) Spații amenajate pentru presă cu dotările aferente: 5 calculatoare, 3 imprimante, hârtie, acces internet pentru cele 5 calculatoare

 • d) Spațiu amenajat pentru declarații și interviuri delimitat prin panouri, unde va fi poziționat spider inscripționat

 • e) Asigurare podium prezidiu pentru 9 persoane și pupitru

 • f) Asigurarea unui spider inscripționat multicolor conform tematicii evenimentului și Ghidului de identitate vizuală PRES RO 2019

5

 • g) Amenajare spațiu primire delegați pentru distribuire badge-uri și mape ale evenimentului - asigurare studenți voluntari vorbitori de limba engleză - 20 de persoane

 • h) Spațiu amenajat de garderobă - 2 zone pentru cei 300 de participanți

 • i) Cină festivă în data de 17 martie pentru 60 de persoane, înalți oficiali din UE și din România

 • j) Sprijin cu transportul de persoane aeroport-hotel-locul de desfășurare a evenimentului în limita a 60 de persoane

 • k) Să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului;

 • l) Să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada desfășurării evenimentului

 • m) Să contribuie la distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului prin mijloacele care îi stau la dispoziție;

 • n) Să asigure eliberarea autorizațiilor de liber acces în zona de desfășurare a evenimentului pentru mașinile care transportă logistica necesară desfășurării acestuia; Partenerul va elibera, în baza solicitărilor organizatorului, autorizațiile de transport camioane necesare în orașul Craiova, toate autorizațiile legale necesare desfășurării evenimentului;

 • o) Să comunice Serviciului de Ambulanță, Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Județean de Poliție Dolj, Poliției Locale Craiova, Poliției Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” județul Dolj, manifestările ce vor avea loc în Municipiul Craiova, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistență și personal de specialitate, în perioada desfășurării evenimentului.

Art. 6 Forța majoră

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Art. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 4 (patru) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ..........................,

data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova

PRIMAR,

Mihail GENOIU

Ministerul Economiei


MINISTRU

Niculae BĂDĂLĂU


Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară Lucia ȘTEFAN

Control Financiar-Preventiv,

Simona Crenguța RUGEANU

Șef Serviciu Imagine

Marina ANDRONACHE


Secretar de Stat

Ilie Călin BODEA


Secretar General

Mirela POPINĂ


Secretar General Adjunct

Diana FLOREA


Avizat pentru legalitate,

Lavinia DEFTA


Director Direcția Juridică și Relații Instituționale

Alina Victoria VOICU

Șef Serviciu Afaceri Europene

Adriana SÂRZEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian COSMAN