Hotărârea nr. 11/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 11 privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenţi pesonali aipersoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, peraza municipiului Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 11

privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenți pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.10586/2019, rapoartele nr.10621/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.12059/2019 întocmit de

5

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenți pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată și Hotărârii Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.1, art.61, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă, pentru anul 2019, numărul de 550 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU