Hotărârea nr. 101/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 101


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.101

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.46313/2019, rapoartele nr.48720/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.49104/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c, d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                    7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA           Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.101/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Nr

Bloc

Sc

Ap

1

238993

29.12.2004

LUTA TUDOR DOREL

Oltenia

1B

T2

2

18

2

40301

11.03.2013

POPA MARIANA

Oltenia

1B

T2

4

10

3

40298

11.03.2013

VILAN FLORIN

Oltenia

1B

T2

5

2

4

125708

29.09.2005

TANASIE SORIN EUGEN

Oltenia

1C

T3

1

5

5

239051

29.12.2004

CIOBANU VIOLETA

Oltenia

1C

T3

1

12

6

239073

29.12.2004

DINCA LIVIU

Oltenia

1C

T3

3

2

7

42538

02.04.2010

BARAN ELENA MARINELA

Oltenia

1C

T3

3

4

8

239076

29.12.2004

RÎNZESCU ADRIANA

Oltenia

1C

T3

3

5

9

65146

05.05.2014

MANCIU NICU

Oltenia

1C

T3

4

5

10

239090

29.12.2004

BELDEANU GEGIU ANDREEA L

OlRteEnDiaAN

1AC

T3

4

6

11

239094

29.12.2004

COMBEI ELENA LILIANA

Oltenia

1C

T3

4

10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

Page 2

Page 4