Hotărârea nr. 100/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 100


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.100

privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.120/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.71 (fostă str. Eroii Sanitari, nr. 60, fostă T27, P31), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.50128/2019, rapoartele nr.51032/2019 al Direcției Impozite și Taxe și nr.51908/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 120/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.71 (fostă str. Eroii Sanitari, nr. 60, fostă T27, P31), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5,6,7 și 8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 168 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova și a normelor de procedură instituite în acest sens;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 120/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.71 (fostă str. Eroii Sanitari, nr. 60, fostă T27, P31), identificat cu nr.cadastral 217774, aflat în proprietatea numitului Gavril Cristian Alin.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe și Gavril Cristian Alin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA