Hotărârea nr. 10/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 10 privind extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sumecuvenite bugetului local


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 10 privind extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.4242/2019, rapoartele nr.7095/2019 întocmit de Direcția Impozite și Taxe și nr.8761/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.163 alin.1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plata;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b, coroborat cu alin. 4, lit. c și art.45, alin. 2, lit. c, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local, prin intermediul altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN