Hotărârea nr. 1/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 1 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.1 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.521/2019, rapoartele nr.530/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.546/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și rapoartele nr.10/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.12/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.14/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.16/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.18/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, Titlului II-Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil, art.5 lit.b din Ordonanța de Urgență Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată și completată, aprobată prin Legea nr.22/2007;

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011, în sensul completării anexei nr.2 la contract cu bunurile identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Nivelul redevenței prevăzut la art.3 din contractul de concesiune, va fi stabilit în baza unui raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 și nr.209/2011.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Adrian COSMAN

Anexa la Hotărârea nr.1/2019

Bunuri care completează


invntarul domeniul privat cedate in concesiune către SC Salubritate SRL

Nr. Crt.

Denumirea bunului

buc

elemente de identificare, observații, stare de

operativitate

Valoare Inv/lei.

Administrator

1

Autovehicul Multifuncțional cu benă basculabilă, tracțiune 4x4 echipat cu dispozitive pentru activități specifice de iarnă și de vară

3

cod clasificare 2.3.2.3, durată de funcționare 6ani

2 889 915

SAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN