• Hotărârea 519/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 519 privind atribuirea denumirii Parcul „1 Decembrie 1918” zonei situată laintersecţia str. Bibescu, Madona Dudu și Libertății
 • Hotărârea 518/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 518 privind atribuirea denumirii „PIAȚA REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”,zonei situate la intersecția str. Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii
 • Hotărârea 517/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 517 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.845/2013 referitoare la Regulamentul local privind amplasarea şi autorizareamijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 516/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 516 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementareacondițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str.AristizzaRomanescu, Aleea Aristizza Romanescu și str.Micșunele, în vedereaconstruirii unui imobil, cu regim de înălţime P+3E, cu destinația de spațiicomerciale la parter și locuințe de serviciu la etaje, generat de imobilulsituat în municipiul Craiova, str.Aristizza Romanescu, nr.32
 • Hotărârea 515/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 515 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementareaurbanistică a zonei cuprinse între str.Basarabia, Bătrânilor și B-dul.Decebal, în vederea construirii de locuințe colective, cu regim de înălţimeS+D+P+5-8E, cu parcări la subsol și demisol, spații comerciale la parter șilocuințe la etaje, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bdul.Decebal,nr.12
 • Hotărârea 514/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 514 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconfigurareaurbanistică a zonei cuprinse între str.Dimitrie Gerota și str.Ion IonescuArgetoaia, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+3, cudestinaţia de sală fitness și împrejmuire teren, generat de imobilul situat înmunicipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.18 B
 • Hotărârea 513/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 513 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construireaunui atelier auto parter (parțial supantă), în municipiul Craiova, Aleea 1Șimnic, nr.11C
 • Hotărârea 512/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 512 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova
 • Hotărârea 511/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 511 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Instalaţie electrică la Clădirea Secţia Clinică Psihiatrie II”-Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 510/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 510 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (deperete): Purcarului, Popova, Jianu”
 • Hotărârea 509/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 509 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Conectare generator clădire” – Spitalul Clinic Municipal„Filantropia” Craiova
 • Hotărârea 508/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 508 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Instalaţie electrică clădire Spitalul Clinic Municipal„Filantropia” Craiova”
 • Hotărârea 507/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 507 privind modificarea contractului de mandat al membrilor Consiliului deAdministraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi FonduluiLocativ Craiova
 • Hotărârea 506/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 506 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.CreţuCristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de15.01.2018
 • Hotărârea 505/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 505 privind aprobarea planului de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.,pentru municipiul Craiova, aferent activelor date în administrare sau concesiunecu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2018
 • Hotărârea 504/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.504 privind majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în Depozitul EcologicMofleni, începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 503/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 503 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltareapatrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, învederea depunerii cererii de finanţare
 • Hotărârea 502/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.502 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 501/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 501 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 500/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 500 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind concesionarea prin licitațiepublică, a hotelului și restaurantului care aparţin domeniului public al municipiuluiCraiova, situate în incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”
 • Hotărârea 499/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 499 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind concesionarea, prin licitațiepublică, a spațiului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situatîn str. C.Nicolaescu Plopșor, nr.2A, bloc 49, parter
 • Hotărârea 498/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 498 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, învederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinetemedicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, parter,ap.2
 • Hotărârea 497/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 497 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, învederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinetemedicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, parter,ap.1
 • Hotărârea 496/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 496 privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998,încheiate între Municipiul Craiova şi S.C. BCR Real Estate Management S.R.L.
 • Hotărârea 495/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 495 privind cesiunea contractului de concesiune nr.35715/2006 încheiat între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi S.C. Zbârcea Med S.R.L., către S.C. Grant MedConsulting S.R.L.
 • Hotărârea 494/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 494 privind încetarea contractului de concesiune nr.815/06.01.2014 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic titular alCabinetului Medical Individual dr.Ciobanu Daniela
 • Hotărârea 493/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 493 privind concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, a terenuluiaferent Staţiei de Captare Izvarna
 • Hotărârea 492/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 492 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentruLocuințe
 • Hotărârea 491/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 491 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.2,către Suru Zoe Magdalena, în calitate de titular al contractului de închirierenr.159263/04.10.2014
 • Hotărârea 490/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 490 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinateînchirierii
 • Hotărârea 489/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 489 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii„Oltenia” Craiova
 • Hotărârea 488/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 488 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Teatrului pentruCopii şi Tineret „Colibri” Craiova
 • Hotărârea 487/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 487 privind aprobarea Programului social „SOLIDARITATE”, destinat sprijiniriipersoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din municipiulCraiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziunesocială
 • Hotărârea 486/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 486 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private dinpieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2018
 • Hotărârea 485/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 485 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2018
 • Hotărârea 484/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 484 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 483/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 483 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 482/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 482 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 481/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr.481 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 480/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 480 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2017
 • Hotărârea 479/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 479 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 478/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 478 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 477/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 477 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, ladata de 30.11.2017
 • Hotărârea 476/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 476 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului2017
 • Hotărârea 475/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 475 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiuluiCraiova, pe primele 11 luni ale anului 2017
 • Hotărârea 474/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 474 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.CreţuCristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de29.11.2017
 • Hotărârea 473/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 473 privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a sumei de 40.000 lei,pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate în anul2017, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", organizat de DirecțiaJudețeană pentru Sport și Tineret Dolj
 • Hotărârea 472/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 472 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2016referitoare la trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrareaConsiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, aimobilului-teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B
 • Hotărârea 471/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 471 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.35/2013 referitoare la stabilirea ratelor de co-finanţare ale Municipiului Craiovaşi asociaţiilor de proprietari, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătitede către Municipiul Craiova aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentrublocurile de locuinţe incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013, axaprioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere",domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică ablocurilor de locuinţe"
 • Hotărârea 470/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 470 privind aprobarea proiectului cu titlul „S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente înImplementarea Managementului Calității Administrative la nivelul PrimărieiMunicipiului Craiova”
 • Hotărârea 469/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 469 privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferenteproiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1Pieleşti”
 • Hotărârea 468/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 468 privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferenteproiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”
 • Hotărârea 467/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 467 privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferenteproiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu” dincomuna Breasta
 • Hotărârea 466/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 466 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 465/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 465 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. PANMED S.R.L. Craiova, asupra terenului situat în municipiul Craiova, cartier Eroilor,str.I.D.Sîrbu, nr.7A
 • Hotărârea 464/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 464 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A., a terenuluicare aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederea desfășurăriiactivității comerciale a Restaurantului „Ciobănașul”, situat în Parcul „NicolaeRomanescu”
 • Hotărârea 463/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 463 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A., a terenuluicare aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederea desfășurăriiactivității comerciale a Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „NicolaeRomanescu”
 • Hotărârea 462/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 462 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.CreţuCristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de18.12.2017
 • Hotărârea 461/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 461 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiulCraiova
 • Hotărârea 460/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 460 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova în Comisia pentru vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, aferenteconstrucţiilor cu destinaţia de locuinţe, constituită conform Hotărârii ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova nr.172/2016
 • Hotărârea 459/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 459 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoareaS.C.DAMARIN B&C; S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova,str.Horia, nr.16
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 458 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentruLocuințe
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 457 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6,ap.7, către Dîrvăreanu Ileana Adela, în calitate de titular al contractului de închirierenr.31956/08.03.2012
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 456 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.6,către Ionescu Cristina, în calitate de titular al contractului de închirierenr.149878/17.12.2003
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 455 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2,ap.20, către Pârvu Nelu, în calitate de titular al contractului de închirierenr.208212/24.12.2013
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 454 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiulCraiova, str.Motru, bl.2N, sc.1, cam.5
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 453 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei pentru tineri, destinatăînchirierii, situată în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 452 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii persoanelorşi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate înnatură foştilor proprietari, în anul 2018
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 451 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarealocuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 2018
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 450 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2018
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 449 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înComisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământpreuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova,pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 448 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şiparticular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 447 privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și aaltor acte emise de Direcția Impozite și Taxe, care pot fi comunicate prin mijloaceelectronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru deimprimare masivă şi a Procedurii de comunicare a acestora
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 446 privind acordarea gratuităţii transportului urban, pe mijloacele detransport în comun din municipiul Craiova, pe toate liniile, pentru persoanele cuhandicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şiasistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, începând cuanul 2018
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 445 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2017
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 444 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 443 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul2017
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 442 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2017
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 441 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 440 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 439 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.438 privind modificarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului despecialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.437 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 436 privind mandatarea reprezentantul Municipiului Craiova de a vota înAdunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, desemnarea domnului TănăsescuMarcel să iniţieze demararea procedurilor de accesare a unui credit bancar pentruinvestiţii
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 435 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Reabilitare corp C1Ambulatoriu adulţi pavilion A” -Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 434 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Mansardare, extindere cu lift exterior, reabilitare şirecompartimentare cu modificări structurale şi nestructurale corp C5, construcţieexistentă P+1, cu destinaţia clinică de hematologie” – Spitalul Clinic Municipal„Filantropia” Craiova
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 433 privind modificarea contractelor de închiriere nr.1685/2015, nr.23210/2014 șinr.4806/2009 încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. MARISANPROD CARN IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 432 privind punerea la dispoziţia S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aterenurilor aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DEDEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎNJUDEŢUL DOLJ”, în perioada 2014-2020
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 431 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a trei spații aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială„Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str.Duiliu Marcu, nr.38
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.430 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor cu destinaţiade curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiileLegii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cudestinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului si ale Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie1945-22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 1/2009,terenuri proprietate privată a Municipiului Craiova
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 429 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul prestaţieititularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova,str.Principatele Unite, nr.6
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 428 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 427 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 426 privind modificarea contractului de concesiune nr.36144/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Radu Mirela, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 425 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.256/2007 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS; S.A.
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 424 privind prelungirea duratei contractelor de asociere care au ca obiectamplasarea şi exploatarea panourilor publicitare în municipiul Craiova
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 423 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentruLocuințe
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 422 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiulCraiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.3
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 421 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinateînchirierii
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 420 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiulCraiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, ap.12
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.418 privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenireasi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2017-2018
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.417 privind modificarea contractului de mandat al membrilor Consiliului deAdministraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si FonduluiLocativ CraiovaConsiliul
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.416 privind alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2017, aunei sume în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul TârguluiMeşterilor Populari, ediţia a XL-a
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 415 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federaţia Română deHandbal, în vederea susţinerii Turneului „Trofeul Carpaţi”
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 414 privind alocarea din bugetul local al municipiului Craiova a unei sume, învederea organizării evenimentului Festivalul Internațional ”Adrian Păunescu”,ediția a V-a, în perioada 01-03 decembrie 2017, de către Fundația Culturală„Iubirea”
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 413 privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune pentru EnergieDurabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova”
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 412 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul deCreştere Craiova-reactualizare 2017
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 411 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana pentru Polul deCreştere Craiova (S.I.D.U. Craiova)
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 410 privind aprobarea cuantumului indemnizației maxime lunare de carebeneficiaza consilierii municipali, în perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie2021
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.409 privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilorvulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei,energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece, 01.11.2017-31.03.2018
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 408 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2017
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 407 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 406 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.CreţuCristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de31.10.2017
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 405 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 404 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul2017
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 403 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2017
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 402 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 401 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 400 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 399 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 398 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 397 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 396 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 395 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, ladata de 30.09.2017
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 394 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2017
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiuluiCraiova, pe primele 9 luni ale anului 2017
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.392 privind aprobarea organizării evenimentului de inaugurare a Stadionului dinCraiova
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 391 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Convenţia de cofinanţareîncheiată între Compania Naţională de Investiţii S.A. şi unitateaadministrativ-teritorială - Municipiul Craiova, pentru obiectivul de investiţii„Complex Sportiv Craiova-Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34,municipiul Craiova, judeţul Dolj”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Localal Municipiului Craiova nr.167/2015
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 390 privind modificarea, prin completare, a Regulamentului de funcţionare şi accesîn Centrul Istoric al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 389 privind aprobarea tarifului utilizat de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentruprestarea unui serviciu conex serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 388 privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru unele activităţiale serviciului de salubrizare în judeţul Dolj
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 387 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova,de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Salubris Dolj”, ordinea de zi
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 386 privind soluționarea cererii de majorare a tarifului de depozitare în rampadepozitului Ecologic Mofleni, formulată de către S.C. Eco Sud S.A.
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 385
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 384 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 383 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 382 privind aprobarea contractului de asociere între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vedereaadministrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 381 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul prestaţieititularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova,str.Calea București, bl.P2
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 379 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuriaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 378 privind darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, abunului proprietate publică a municipiului Craiova, cu denumirea „alee de acces”
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 377 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.CAPITOL AG S.R.L. asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiuluiCraiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 376 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentruLocuințe
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 375 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită, către actualiicumpărătorii, pe toată durata existenței construcției, asupra suprafețelor indivize de terenaferente locuințelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, către actualiicumpărători
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 374 privind modificarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţeconstruite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 373 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.4,către Radu Costică Vergică, în calitate de titular al contractului de închirierenr.149909/17.12.2003
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 372 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5,ap.15, către Coandă Cristi Sorin, în calitate de titular al contractului de închirierenr.149900/17.12.2003
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 371 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.4,către Drăgan Carmen Nicoleta, în calitate de titular al contractului de închirierenr.39053/23.12.2003
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 370 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.9,către Protopopescu Dan Cosmin, în calitate de titular al contractului de închirierenr.149881/17.12.2003
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 369 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3,ap.10, către Forțofoiu Mircea Cătălin, în calitate de titular al contractului de închirierenr.11012/17.03.2003
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 368 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.6,către Ionescu Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.7988/17.03.2003
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 367 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.2,către Matei Mirel Cosmin, în calitate de titular al contractului de închirierenr.183023/05.12.2013
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 366 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap10,către Ciobanu Stela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.7979/17.03.2003
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 365 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.4,către Pandelică Iuliana Florina, în calitate de titular al contractului de închirierenr.7973/17.03.2003
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 364 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.1,către Pătruț Ileana Olimpia, în calitate de titular al contractului de închirierenr.65472/05.05.2014
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 363 privind extinderea unui spațiu, cu destinația de locuință, situat în municipiul Craiova,str.Matei Basarab, nr.6 (fost nr.8), deținut, în calitate de chiriaș, de către BușteanSpartacus
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 362 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinateînchirierii
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 361 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiulCraiova, str.Fraţii Buzeşti, nr.12 (fost nr.16)
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 360 privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentareapropunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile dinfondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit deinteres general local pentru anul 2017, conform Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 359 privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane VârstniceCraiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 358 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri”Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 357 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 356 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al PrimaruluiMunicipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 355 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2017
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 354 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 353 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 352 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 351 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 350 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 349 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 348 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 347 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 346 privind desemnarea conducerii şedinţei Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, din data de 12.09.2017
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 345 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta „BussinesCentre Sud Craiova”
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 344 privind stabilirea ratelor de co-finanțare ale municipiului Craiova șiasociațiilor de proprietari, precum și mecanismul de recuperare a sumelor plătitede către municipiul Craiova, aferente contribuției asociației de proprietari pentrublocurile de locuințe incluse în Programul Operațional Regional 2014-2020, AxaPrioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionăriiinteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile îninfrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,Operațiunea A-Clădiri rezidențiale
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 343 privind aprobarea preţului local la energia termică produsă, distribuită şifurnizată din centralele termice, pe bază de gaze naturale şi prin puncte termice,precum şi a tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţieşi agenţii economici
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 342 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unuiimobil, cu regim de înălţime S+P+4E, cu destinaţia de spaţii comerciale șilocuinţe colective, în municipiul Craiova, str. Bătrînilor nr.20
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 341 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea adouă corpuri-imobile, cu regim de înălţime S+P+5-6 retras, cu destinaţia delocuinţe colective, împrejmuire teren şi organizare şantier, în municipiulCraiova, str.Dimitrie Bolintineanu, nr.1A
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 340 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 339 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 338 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea prestaţieisuperficiarului S.C. Alia S.A. Craiova asupra terenului situat în municipiul Craiova,Aleea Hortensiei, nr.4C
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 337 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire anegocierii redevenţei asupra terenului situat în municipiul Craiova, în ParculNicolae Romanescu, Complex Comercial Debarcader
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 336 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea estimată acuantumului chiriei minime de la care va porni licitaţia publică pentru imobilul„parcare str.Olteţ, nr.30-32”
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 335 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumului prestaţieititularului dreptului de superficie S.C. Calorex Internaţional Trade S.R.L., asupraterenului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.29
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 334 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea prestaţieisuperficiarului S.C.Pan Group S.A. Craiova asupra terenului situat în municipiulCraiova, str.Nanterre, nr.90, în incinta Complexului Nanterre
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 333 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private dinpieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, începând cu data de01 octombrie 2017
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 332 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova aunor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 331 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv MunicipalCraiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 330 privind darea în folosinţă gratuită, către Teatrul Naţional „Marin Sorescu”Craiova, a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situatîn str. Alexandru Ioan Cuza, nr.11
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 329 privind constatarea încetării de drept, începând cu data de 01.08.2017, acontractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între MunicipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong NingjianConstruction Group Investment România S.R.L.
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 328 privind rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare nr.3747/2017 încheiat întreMunicipiul Craiova și Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Dolj, având caobiect imobilul situat în municipiul Craiova, str.M.Kogălniceanu, nr.12
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 327 privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, a bunului-imobil care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova,situat în cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.4, bl.10 Vechi, sc.1, ap.8, în vedereavânzării
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 326 privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova şi Dr. Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului Medical IndividualDr.Lupu Virginia, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiulCraiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă)
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 325 privind închirierea terenului artificial de fotbal şi a terenului natural de fotbal dinincinta Centrului Turistic de Agrement şi Sport, aflat în proprietatea judeţuluiDolj şi în administrarea Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 324 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţiiaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele dinmunicipiul Craiova şi Târgul Municipal Craiova
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 323 privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.30T/01.09.2002,nr.31T/01.09.2002 şi 32T/01.09.2002
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 322 privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.467/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii deecarisaj din municipiul Craiova
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 321 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.CreţuCristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de31.08.2017
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 320 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5,ap.18, către Cerăceanu Mihaela Irina, în calitate de titular al contractului de închirierenr.149903/17.12.2003
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 319 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.7,către Mitrică Maria, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.149892/17.12.2003
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 318 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.6,către Bădăluţă Elena, în calitate de titular al contractului de închirierenr.11008/17.03.2003
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 317 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.2,către Sună Liviu, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.7971/17.03.2003
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 316 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 315 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinateînchirierii
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 314 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Universitatea dinCraiova, în vederea susţinerii manifestărilor şi acţiunilor organizate pentrudesfăşurarea Şedinţei Festive a Senatului Universităţii din Craiova
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 313 privind aprobarea organizării, în municipiul Craiova, a evenimentului ce areca obiect proiecţia filmului de lung metraj „Octav”
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 312 privind aprobarea organizării evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPERRALLY 2017”, în perioada 15-16 septembrie 2017
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 311 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particularcu personalitate juridică din municipiul Craiova
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 310 privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare întreConsiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară deAsistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 309 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2017
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 308 privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuieliloreligibile pentru subvenţionarea, în anul 2018, a asociaţiilor şi fundaţiilor românecu personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi deasistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 307 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 306 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul2017
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 305 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2017
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 304 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2017
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 303 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 302 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 301 privind desemnarea preşedintelui Comisiei de urbanism, protecţia mediului şiconservarea monumentelor
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 300 privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, pentru perioadele septembrie-noiembrie 2017, respectiv decembrie 2017-februarie 2018
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 299 privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv acofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de labugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Razelm”
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 298 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.384/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei deAvizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Razelm”
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 297 privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv acofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de labugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Eliza Opran”
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 296 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.405/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei deAvizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Eliza Opran”
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 295 privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv acofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de labugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Henry Ford”
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 294 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.408/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei deAvizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarestr. Henry Ford”
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 293 privind darea în administrare, către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiuluiCraiova
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 292 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 291 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spațiu aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Național „ȘtefanVelovan”, situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.72
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 290 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a cinci spații aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, administrate de Colegiul „ȘtefanOdobleja”, situate în municipiul Craiova, str.Electroputere, nr.21
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 289 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a trei spații aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, administrate de Colegiul Național „FrațiiBuzești”, situate în municipiul Craiova, str.Știrbei Vodă, nr.5
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 288 privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova şi S.C. Cabinet Medical Dr. Oprescu Maria-Victoria S.R.L., având caobiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918,nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac)
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 287 privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/2017 încheiatîntre municipiul Craiova şi S.C.Pan Group S.A.
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 286 privind modificarea contractului de concesiune nr.43/1994 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova și Direcția de Telecomunicații Dolj
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 285 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.6,către Sorescu Mariana Alina, în calitate de titular al contractului de închirierenr.39011/18.12.2003
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 284 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.5, ap.16, către Sălceanu Poenaru Gabriel Dănuț, în calitate de titularal contractului de închiriere nr.149901/17.12.2003
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 283 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.4, ap.12, către Rusu Elena, în calitate de titular al contractului deînchiriere nr.149884/17.12.2003
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 282 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.4, ap.7, către Stanca Diana Alina, în calitate de titular al contractuluide închiriere nr.238968/29.12.2004
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 281 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.3, ap.4, către Kim Ciang Nam, în calitate de titular al contractului deînchiriere nr.11006/17.03.2003
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 280 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.2, ap.18, către Popescu Luminița Viorica Cristina, în calitate detitular al contractului de închiriere nr.8000/17.03.2003
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 279 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.2, ap.17, către Bălosu Camelia, în calitate de titular al contractului deînchiriere nr.11118/20.03.2003
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 278 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.2, ap.7, către Georgescu Sorin, în calitate de titular al contractului deînchiriere nr.7989/17.03.2003
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 277 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.2, ap.4, către Ghită Otilia, în calitate de titular al contractului deînchiriere nr.7986/17.03.2003
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 276 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.2, ap.1, către Coandă Claudiu Stefan, în calitate de titular alcontractului de închiriere nr.7983/17.03.2003
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 275 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.1, ap.8, către Ilie Ileana Diana, în calitate de titular al contractului deînchiriere nr.7977/17.03.2003
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 274 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 273 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri,destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situateîn municipiul Craiova
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 272 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiulCraiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.5
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 271 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundația Europeană „MihaiEminescu” Craiova, în vederea susținerii manifestărilor prilejuite de FestivalulMondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2017, ediția a V-a
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 270 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociaţia „CentrulNaţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii evenimentului europeanchinologic „CACIT-IPO-R 2017”, în perioada 02-03 septembrie 2017
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 269 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația pentru Poezie„Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii evenimentului Divan Film Festival 2017, înperioada 18-26 august 2017
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 268 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.594/2013 referitoare la asocierea între municipiul Craiova, prin ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării încomun a Centrului Multifuncţional Craiova
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 267 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare avehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 266 privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de gestionare acâinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 265 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentrumembrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 264 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova,de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Salubris Dolj”, ordinea de zi
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 263 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familieiocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate alPrimarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice deinteres local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 262 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, înConsiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 261 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pentru anul 2017
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 260 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului despecialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 259 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna august 2017
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 258 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.CreţuCristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de04.08.2017
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.249 privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 248 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Naţional “MarinSorescu”
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 247 privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune pentru EnergieDurabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova”
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.246 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de06.07.2017
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 245 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 244 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 243 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, avândca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.NicolaeRomanescu, nr.35
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 242 privind aprobarea documentelor obligatorii pentru constituirea dosarelorpersoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şiluptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989nr.341/2004, a criteriilor şi punctajelor aferente acestora, în vederea repartizăriiunui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 241 privind aprobarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridiceşi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şifundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006 republicată,privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele depriorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 240 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuriaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Valea Roşiedin municipiul Craiova
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 238 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.5, ap.12, către Boroată Petre Gabriel, în calitate de titular alcontractului de închiriere nr.149897/17.12.2003
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 237 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.5, ap.11, către Bică Carolina, în calitate de titular al contractului deînchiriere nr.149896/17.13.2003
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 236 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.4, ap.10, către Lăpădat Cornel, în calitate de titular al contractului deînchiriere nr.149882/17.12.2003
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 235 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.3, ap.9, către Preda Adrian-Costel, în calitate de titular alcontractului de închiriere nr.11011/17.03.2003
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 234 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.3, ap.5, către Vintila Alexandru, în calitate de titular al contractuluide închiriere nr.11007/17.03.2003
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 233 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.3, ap.1, către Uţă Aureliu Bogdan, în calitate de titular al contractuluide închiriere nr.149494/10.08.2003
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 232 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin AgenţiaNaţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A,blocul T1, sc.2, ap.11, către Sorescu Emilia Maria, în calitate de titular alcontractului de închiriere nr.7993/17.03.2003
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 231 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, XXX, către XXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. XXX/17.12.2003
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 230 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.14, către Voinea Laurenţiu Ilie, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239117/29.12.2004
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 229 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.8, către Dorogea Adrian Lucian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.138512/22.10.2012
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 228 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.2, către Ciobanu Cristian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.149874/17.12.2003
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 227 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 226 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinate închirierii
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 225 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30B, bl.B04, sc.1, ap.11
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 224 privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 223 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.222 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitateal Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 221 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2017
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 220 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 219 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 218 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 217 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 216 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 215 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 214 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Pomană Gheorghe
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 213 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 212 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 211 privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 210 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Publicşi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a BusinessCentre Sud Craiova
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 209 privind prorogarea termenului prevăzut în anexa din Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la modificareacontractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între MunicipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong NingjianConstruction Group Investment România S.R.L.
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 208 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării încomun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 207 privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a DomeniuluiPublic şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri aparţinând domeniuluipublic şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 206 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 205 privind desemnarea conducerii şedinţei Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, din data de 12.09.2017
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 204 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiulCraiova
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 203 privind darea în administrare, către Sport Club Municipal Craiova a unor bunuriaparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 202 privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra unor bunuriaparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 201 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini şi aDocumentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a bunuluiimobil“parcare str.Olteţ, nr.30-32“, care aparţine domeniului privat al municipiuluiCraiova
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 200 privind modificarea contractului de concesiune nr.153/01.08.1997, încheiat întrePrimăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 199 privind modificarea contractului de concesiune nr.257/01.04.2005, încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. General Investment S.R.L.
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 198 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.353/01.06.2012 încheiatîntre Municipiul Craiova şi Haralambie Gheorghiţa Danusia
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 197 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 196 privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineridestinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în MunicipiulCraiova, valabilă pentru perioada 13.04.2017-31.12.2017, aplicabilă titularilorcontractelor de închiriere prelungite sau încheiate începând cu data de 31 iulie2015 şi a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionalepentru Locuinţe
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 195 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiulCraiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.1, ap.8
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 194 privind prorogarea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la aprobareaprocedurii de acordare a unor înlesniri la plată
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 193 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2017
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 192 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.CreţuCristina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară aAcţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2017
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 191 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova,de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Salubris Dolj”, ordinea de zi
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 190 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în AdunareaGenerală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., desemnareaadministratorului societăţii să iniţieze demararea procedurilor de accesare aliniilor de finanţare pentru achiziţia de utilaje
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 189 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federaţia Română deHandbal, în vederea susţinerii meciului de handbal masculin România-Belarus
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 188 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Sportivă ProEFS Craiova
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 187 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume debani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi a profesorilor îndrumători
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 186 privind aprobarea Proiectului-Program “Ziua Municipiului Craiova 2017” -ediţia a XXI-a
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 185 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova,Părintelui Mihalache Tudorică
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 184 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova,caporalului Marius-Cristian Cănuci
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 183 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova,dlui. Valeriu Dogaru-actor al Teatrului „Marin Sorescu”
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 182 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova,dnei. Daniela Crăsnaru-scriitor
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 181 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova,dlui. Academician Prof.Univ.Dr. Basarab Nicolescu
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 180 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţia PubliceComunitare de Asistenţă Socială a Municipiul Craiova
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 179 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 178 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 177 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 176 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 175 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 174 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 173 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 172 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2016
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 171 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate CraiovaS.R.L., pe anul 2016
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 170 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2016
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 169 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 168 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi araportului de performanţă, pe anul 2016
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 167 privind delegarea, către dl.Viceprimar Cosman Adrian, a exercitării atribuţiilorPrimarului Municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 166 privind luare act de cererea de demisie a dlui. Mihail GENOIU din calitatea deconsilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 165 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii de învăţământ,grădiniţă cu program normal cu o grupă şi grupuri sanitare – Şcoala nr.27Popoveni”
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 164 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 163 privind modificarea contractelor de concesiune şi închiriere având ca obiect spaţii cudestinaţia de cabinete medicale stomatologice şi activităţi conexe actului medical,situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, b-dulOltenia, nr.41
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 162 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 161 privind modificarea contractului de superficie, cu titlu oneros, nr.1P/17.11.2015,încheiat între municipiul Craiova şi UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti – SucursalaCraiova
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 160 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoareaS.C.SOFTRONIC S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.CaleaSeverinului, FN
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 159 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoareaS.C.CAPRICORN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.CaleaBucureşti, bl.P2
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 158 privind radierea înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al municipiului Craiovaasupra imobilului-teren intravilan situat în municipiul Craiova, str.MihailKogălniceanu, nr.18
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 157 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuriocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şiprestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.156 privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova si Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaţiului situat înmunicipiul Craiova, str.Horia, nr.5
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 155 privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentru suprafeţe deteren proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cudestinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, Tarlaua -51,Parcelele 12 şi 13
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 154 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţeconstruite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 153 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 152 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri,destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situateîn municipiul Craiova
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 151 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinateînchirierii
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 150 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiulCraiova, bdul.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.15
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 149 privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintreMunicipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi ComunitateaEvreilor Craiova
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 148 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotrivaincendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2016
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 147 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentrumunicipiul Craiova
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 146 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia NaţionalăCultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 145 privind acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război,sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării activităţilor incluse înProgramul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul RăzboiMondial
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 144 privind aprobarea constituirii şi a procedurii de parcurs a Comisiei de evaluare şiselecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de labugetul local în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 143 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2017
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 142 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şiPneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 141 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ServiciuluiPublic Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 140 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.T. SRL
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 139 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “TraianDemetrescu” Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 138 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2017
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 137 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 136 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul2017
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 135 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate CraiovaS.R.L., pentru anul 2017
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.134 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 133 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului PublicManagement Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul2017
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 132 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei PubliceComunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 131 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul2017
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 130 privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini în vederea delegării, prinatribuire directă, a serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelorstaţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiuluiCraiova
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 129 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 128 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 127 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, săvoteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A., din data de 15.05.2017, ordinea de zi
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 126 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţateintegral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2017
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 125 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de31.03.2017
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 124 privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I alanului 2017
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 123 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 122 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construireaunei clădiri cu destinaţia de depozitare şi gestionare arhivă, cu regim deînălţime P+1, în municipiul Craiova, str.Drumul Industriilor, nr.64A
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 121 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconfigurareaurbană privind zona cuprinsă între str.Tomis, str.Câmpia Islaz şistr.Râului
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 120 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderareafuncţiunilor în zona aferentă str.Parângului (latura vestică), întreintersecţiile cu str.Drumul Corneşului şi Aleea 1 Parângului
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 119 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderareafuncţională a zonei Calea Bucureşti, între bd.Decebal-str.GrigorePleşoianu, generat de investiţia privind construirea unui imobil, cu regimde înălţime S+P+4-5 retras, cu destinaţia de locuinţe colective şi spaţiicomerciale la parter
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 118 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii-servicii dereproiectare pentru conversie de la categoria V, la categoria III pentru obiectivulde investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 117 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Modernizare strada Plopului”
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 116 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Modernizare strada Infanteriei”
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 115 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Modernizare strada Artileriei”
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 114 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Modernizare strada Braşov”
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 113 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.207/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de întreţinere şireparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şiamestec optimal, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 112 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare aCirculaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 111 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 110 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 109 privind concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 108 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea dlui.Cameniţă Dan, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Principatele Unite,nr.6
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 107 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuriaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de ŞcoalaGimnazială „Gheorghe Bibescu”, situate în municipiul Craiova, str.Dr.NicolaeIonescu-Siseşti, nr.3
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 106 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie Oltenia S.A.,a unui bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în ZonaAeroport, str.Calea Bucureşti, nr.162
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 105 privind darea în administrare, către Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”Craiova, abunului atelier-şcoală care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,situat în str.Henri Coandă, nr.48
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 104 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 103 privind privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentrusuprafeţe de teren proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasateconstrucţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zonaHanul Roşu, Tarlaua -51, Parcelele 12 şi 13
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 102 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 101 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şiparticular cu personalitate juridică din municipiul Craiova
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr.100 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova si Asociaţia „ÎmpreunăPro-Educaţie, Sănătate, Oameni si Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 99 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2017
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 98 privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Polului decreştere Municipiul Craiova
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 97 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 96 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova,dl. Marian-Sorin Manda, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei deDezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, majorarea cotizaţiei anuale a municipiuluiCraiova
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 95 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova,de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Salubris Dolj”, ordinea de zi
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 94 privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru ocuparea postului vacant de director tehnic în cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 93 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 92 privind aprobarea contractului de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel,administrator al R.A.T. SRL
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 91 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru PersoaneVârstnice Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 90 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pentru anul 2017
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 89 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia”Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 88 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 87 privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului MunicipiuluiCraiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 86 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în AdunareaGenerală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de veniturişi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 85 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr.84 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Pieţe si TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2017
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 83 rivind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, peanul 2017
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 82 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integralsau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 81 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoarede venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 80 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 79 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 78 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 77 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 76 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 75 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 74 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2017
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 73 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2017
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 72 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Costin Alexandru
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 71 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova înAdunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 70 privind prelungirea duratei contractului de finanţare, până la data de 30.10.2017, aproiectului “Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în ParculTineretului din Municipiul Craiova”, cod SMIS 14794
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 69 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 68 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 67 privind prelungirea duratei contractului de atribuire în folosinţă gratuitănr.25250/2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Agenţia pentru DezvoltareRegională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect atribuirea în folosinţă gratuită a douăterenuri situate în Aleea Teatrului, nr.1
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 66 privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentru suprafeţede teren proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasateconstrucţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zonaHanul Roşu, Tarlaua 51, Parcele 12 şi 13
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 65 privind modificarea obiectului contractului de închiriere nr.42N/2012 încheiat întreMunicipiul Craiova şi S.C. MIZA FLOR COM S.R.L.
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 64 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125157/2005 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr. Sterie Al. Violeta
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 63 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125156/2005 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Ţăpârdea Aurelia-Ancuţa, medic titularal Cabinetului Medical Individual Dr.Ţăpârdea I. Aurelia-Ancuţa
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 62 privind încetarea contractului de concesiune nr.83858/2013 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, tehniciandentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Stănoescu Rodica
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 61 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/2007 având caobiect spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Craiova, str. SimionBărnuţiu, nr.36
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 60 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitarde stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 59 privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, a bunului-imobil care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova,situat în str.Constantin Argetoianu, nr.10, în vederea vânzării
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 58 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.ALIA S.A.Craiova, asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova,situat în str.Aleea Hortensiei, nr.4C
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 57 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 56 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirieriiîn Municipiul Craiova, în anul 2017
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 55 privind modificarea Regulamentului referitor la aplicarea taxei pentruparcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 54 privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectuacheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 53 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei deDezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 52 privind desemnarea dnei. Delia Ciucă, în calitatea de reprezentant legal alConsiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei deDezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 51 privind desemnarea Administratorului Public al Municipiului Craiova, dl.Marian-Sorin Manda, în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local alMunicipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei deDezvoltare Intercomunitară „Oltenia”
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 50 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă RegieiAutonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 49 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova,să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania deApă „Oltenia” S.A., din data de 10.03.2017, ordinea de zi
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 48 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.69/2016 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 47 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şiPneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.46 privind desemnarea dlui. Tănăsescu Marcel în funcţia de administrator alR.A.T. SRL
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.45 privind încetarea contractului de administrare al dlui.Manda Marian-Sorin,administrator la R.A.T. SRL
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 44 privind desemnarea dnei. Nicolăiţă Lorena în funcţia de administrator alTERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 43 privind luare act de demisia dlui. Lungu Florin-Gabriel, din funcţia deadministrator al TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 42 privind aprobarea contractului de administrare al dlui. Mărăcine AlinMădălin,administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.41 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.786/2013 referitoare la stabilirea modalităţii de acordare a unor beneficiisociale persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova,începând cu anul 2014
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 40 privind aprobarea noii modalităţi de identificare a beneficiarilor de stimulenteducaţional pentru copiii din grădiniţe proveniţi din familii defavorizate, precumşi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 39 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2017
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 38 privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, pentru perioada martie-august 2017
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 37 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 36 privind desemnarea dlui. Mărăcine Alin-Mădălin în funcţia de administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 35 privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Claudiu-Ştefan Neagoe
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 34 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 33 privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 32 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova înAdunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Salubris Dolj”
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 31 privind instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public, înmunicipiului Craiova şi aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei pentruparcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 30 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 29 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 28 privind modificarea contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat întreMunicipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi ShandongNingjian Construction Group Investment România S.R.L.
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 27 privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenuluiaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. DimitrieGerota, nr.7
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 26 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.27T/2002, încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel Badea
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 25 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca obiectterenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cudestinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 24 privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova şi S.C.Dr. Pătruţoiu Maria-Livia S.R.L., având ca obiect exploatareaspaţiului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A(Micropoliclinica Craioviţa Nouă)
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 23 privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.320/2012 şi nr.322/2012,încheiate între Municipiul Craiova şi Vasile Dinu Constantin, respectiv GruiaLuiza Ela
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 22 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 21 privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local alMunicipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 20 privind modificarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă şiProtecţie a Copilului Dolj
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 19 privind modificarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 18 privind modificarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Craiova,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 17 privind modificarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova şi RegiaAutonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 16 privind modificarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Agenţia NaţionalăAntidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.15 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes local, pentrubeneficiarii de ajutor social, precum si pentru părinţii ai căror copii beneficiază demăsuri de protecţie specială, pentru anul 2017
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 14 privind aprobarea, pentru anul 2017, a numărului de asistenţi pesonali aipersoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă pe razamunicipiul Craiova
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 13 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2017
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 12 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoasesau vătămătoare, personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 11 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2016referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.10 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.7/2015referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale pentru administratorul si rezidenţiiParcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 9 privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şiterenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi anormelor de procedură instituite în acest sens
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 8 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 7 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 6 privind reportarea excedentului bugetar al anului 2016, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2017
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 5 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 4 privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 3 privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dra. Peţa Eliza Mădălina, prin renunţare la mandat
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 2 privind delegarea, către unul dintre viceprimarii municipiului Craiova, să exercite atribuţiile primarului municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 1 privind luare act de cererea de demisie din calitatea de Primar al Municipiului Craiova, a doamnei Lia Olguţa VASILESCU