• Hotărârea 226/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 226 privind modificarea Acordurilor de Parteneriat între Municipiul Craiova şiPrimăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi Inspectoratul ŞcolarJudeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţieişi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 225 privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 224 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 223 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr.222 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a bunului-imobil“parcare str.Olteţ, nr.30-32“, care aparţine domeniului privat al municipiuluiCraiova
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 221 privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L.,având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKIDGPL
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.220 privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe situate în municipiulCraiova
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 219 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 218 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2017
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 217 privind aprobarea planului de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.,aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondulÎntreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2017
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.216 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private dinpieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 215 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară aAcţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 214 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului despecialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 213 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială aMunicipiului Craiova
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.212 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova,pe anul 2016
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 211 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2016
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 210 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 209 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2016
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 208 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 207 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 206 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 205 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2016
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 204 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului2016
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 203 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, ladata de 30.11.2016
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 202 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiuluiCraiova, pe primele 11 luni ale anului 2016
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 201 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul ConsiliuluiMunicipal Craiova, al dlui. Matei Sorin Cristian
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 200 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2016
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 199 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2016
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 198 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 197 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale situate înmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 196 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinateînchirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate dinlocuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 195 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate saucare urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari,în anul 2017
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 194 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarealocuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 2017
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 193 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 192 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 191 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, administrate de Colegiul Tehnic „CostinD.Neniţescu” Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Paşcani, nr.9
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 190 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE ROMÂNIA S.A., a unuiteren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.1 Mai,zona blocurilor M18-M20
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 189 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125154/2005 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Cerban T.Mihaela Doina,medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Cerban T.Mihaela Doina
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 188 privind cesiunea contractului de concesiune nr.36144/2006 încheiat între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 187 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.155/2016referitoare la aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuieliloreligibile pentru subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cupersonalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi deasistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 186 privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare încheiat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală deAsistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 185 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2016
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 184 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotrivaincendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 183 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul despecialitate al primarului municipiului Craiova şi pentru Poliţia Locală aMunicipiului Craiova, pentru anul 2017
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 182 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie aleSpitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 181 privind aprobarea activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care sedesfăşoară în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiulCraiova
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.180 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii evenimentului FestivalulInternaţional „Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în perioada 01-03 decembrie 2016
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 179 privind modificarea planului de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.,aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondulÎntreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 178 privind împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova-dna. BedeliciNicoleta Livia, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor TermoUrban Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 177 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de15.12.2016
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 176 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în AdunareaGenerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 175 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2016
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 174 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile,pentru anul 2016
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 173 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliul Local nr. 172
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 171 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2016
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 170 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2017
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.169 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la supraetajareaunui imobil existent, de la regim de înălţime D+P+4E, la D+P+6E-7, 8retrase, în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.18B
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.168 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementareaurbanistică si funcţională a zonei de locuinţe si servicii, generat deconstruirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+3E, cu destinaţia deservicii, spaţiu comercial si restaurant, în municipiul Craiova,str.Amaradia, nr.90
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 167 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiunedirectă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi FonduluiLocativ Craiova
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 166 privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenireaşi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2016-2017
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 165 privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenuluiprevăzut în art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1052/2013
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 164 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova,a unor bunuri, date în administrare către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şiPneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune,casării şi valorificării
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 163 privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.2P/2016 încheiatîntre municipiul Craiova şi S.C.Pan Group S.A.
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 162 privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Dumitrescu Dalila, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr. Dumitrescu Dalila
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 161 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare Water Park-Complex deagrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 160 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 159 privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineridestinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în MunicipiulCraiova, pentru anul 2017 şi a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vorvira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 158 privind repartizarea, în vederea închirierii, a 6 locuinţe situate în municipiulCraiova
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 157 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotrivaincendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2015
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 156 privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuieliloreligibile pentru subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cupersonalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi deasistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 155 privind aprobarea constituirii şi a procedurii de parcurs a Comisiei de evaluare şiselecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de labugetul local în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 154 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2016
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 153 privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilorvulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei,energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece, 01.11.2016-31.03.2017
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.152 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.151 privind modificarea organigramei si statului de funcţii ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 150 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2016-15 februarie 2017
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.149 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadna.Cristina Mădălina Creţu, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăExtraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de31.10.2016
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 148 privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constândîn scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principalecuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea decontribuabili ai bugetului local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 147 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2016-2017
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 146 privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiuluiCraiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 145 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2016
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 144 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 143 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 142 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 141 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 140 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 139 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2016
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 138 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2016
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 137 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, ladata de 30.09.2016
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 136 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiuluiCraiova, pe primele 9 luni ale anului 2016
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 135 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2016
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 134 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 133 privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cuenergie termică (SACET)
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 132 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova a unui bun aparţinând domeniului privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 131 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 130 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 129 privind alipirea imobilelor-teren situate în municipiul Craiova, bdul.Ştirbei Vodă,nr.38
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.128 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.60/2016 referitoare la închirierea terenului artificial de fotbal din incintaCentrului Turistic de Agrement si Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj si înadministrarea Clubului Sportiv Judeţean Stiinţa „U” Craiova
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 127 privind darea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de AdministrareFiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spaţiuluisituat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 126 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 125 privind modificarea contractului de concesiune nr.39234/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Veleanu Liana, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr. Veleanu Liana
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 124 privind încetarea contractului de concesiune nr.38925/2006 încheiat între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi dr.Vişan Mariana, medic titular al CabinetuluiMedical Individual dr.Vişan Mariana
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 123 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 122 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ComisieiSociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 121 privind aprobarea Regulilor şi dispoziţiilor privind situaţiile de urgenţă pentrudomeniul public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 120 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentrumunicipiul Craiova
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 119 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2016
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 118 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu Asociaţia Crescătorilor de Suine Autohtone Mangaliţa şi Bazna, învederea organizării „Festivalului Mangaliţa şi Bazna, porci româneşti”, înperioada 14-16 octombrie 2016
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 117 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şiparticular cu personalitate juridică din municipiul Craiova
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 116 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova,pentru anul 2016
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 115 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, înAdunarea Generală a Acţionarilor a S.C.Compania de Apă Oltenia S.A.
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 114 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generalăa Asociaţilor a S.C. R.A.T. SRL
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 113 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovade a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A., din data de 30.09.2016
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 112 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2016
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 111 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 110 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 109 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 108 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 107 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2016
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 106 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul ConsiliuluiMunicipal Craiova, al dlui. Badea Pavel
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 105 privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, pentru următoarele şase luni
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.104 privind majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă de30 ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, situată în municipiul Craiova,zona „English Park”
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.103 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconfigurareurbanistică zona str.Toporasi-str.Tufănele generat de realizarea investiţieipentru construire imobil, cu regim de înălţime S+P+1E-M, cu destinaţia delocuinţă
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 102 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarefuncţională a zonei, în vederea construirii unui centru multifuncţional cuspaţii comerciale, servicii şi birouri, cu regim de înălţime 2S+P+2 şi imobillocuinţe colective, cu funcţiuni complementare şi spaţii comerciale, curegim de înălţime S+P+4-8 retras, generat de imobilul situat în municipiulCraiova, str.Calea Bucureşti, nr.78
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 101 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al membrilorConsiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 100 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţia cu avionul şidezinsecţie la interior, propuse de S.C.Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 99 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 98 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 97 privind alipirea imobilelor-teren situate în municipiul Craiova, bdul.Ştirbei Vodă,nr.38 (fost nr.22)
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 96 privind alipirea imobilelor-teren situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.31, învederea intabulării în Cartea Funciară
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.95 privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova si administrareaConsiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, aimobilului-teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 94 privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumuluichiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova,str.Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 93 privind modificarea contractului de concesiune nr.34106/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Zidaru Livia-Camelia, medic titularal Cabinetului Medical Individual Dr. Zidaru Livia-Camelia
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 92 privind încetarea contractului de concesiune nr.125259/2005 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, medic titularal Cabinetului Medical Individual dr.Mănoiu C.Ileana Lucia
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 91 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/2006încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical Dr.Oprescu Maria-Victoria
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.90 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuridin municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţiade spaţii comerciale, producţie si prestări servicii
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 89 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta CentruluiMultifuncţional Craiova, practicate de Regia Autonomă de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 88 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 87 privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare întremunicipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi FundaţiaCreştină „Ethos”
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 86 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2016
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 85 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitarde stat şi particular acreditate şi autorizate din municipiul Craiova, pentru anulşcolar 2016-2017
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 84 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminuluipentru Persoane Vârstnice Craiova
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 83 privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane VârstniceCraiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 82 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 81 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiovadl.Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăExtraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de30.08.2016
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.80 privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să efectueze demersurilenecesare către Consiliul Judeţean Dolj, privind trecerea imobilelor aparţinând Secţieiexterioare Melinesti a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, din domeniulpublic al judeţului Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.79 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.78 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 77 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2016
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.76 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2016
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.75 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2016
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.74 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Badea Pavel
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.73 privind desemnarea administratorului la S.C.Pieţe şi Târguri Craiova s.r.l.
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 72 privind încetarea desemnării dlui. Durle Dumitru-Cosmin la conducerea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 01.08.2016
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.71 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale si de prestări servicii
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.70 Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova încomisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum si încomisia de contestaţie
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.69 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înComisia locală de ordine publică
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.68 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova înConsiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.67 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova înConsiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii si Tineret „Colibri” Craiova
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.66 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova înConsiliul Administrativ al Operei Române Craiova
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.65 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova înConsiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.64 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, înConsiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.63 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane VârstniceCraiova
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.62 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova în comisia de evaluare si comisia pentru soluţionarea contestaţiilor pentruadministratorul R.A.T. SRL
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.61 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. SALUBRITATECRAIOVA S.R.L.
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 60 privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza şirepartizarea locuinţelor destinate închirierii
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 59 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare aCirculaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.58 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Craiova si a Regulamentului deorganizare si funcţionare al acesteia
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.57 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat siparticular cu personalitate juridică din municipiul Craiova
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 56 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare şi întreţinere mobilierstradal din municipiul Craiova
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.55 privind prelungirea contractului de finanţare nr.4722/30.09.2014, pentruproiectul “ Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoalăde arte si meserii”, până la data de 31.10.2016
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.54 privind prelungirea contractului de finanţare nr.3336/24.07.2012, pentruproiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est aPolului de crestere Craiova, în vederea fluidizării traficului în ZonaMetropolitana Craiova”, până la data de 30.10.2016
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.53 privind prelungirea contractului de finanţare nr.3516/29.10.2012, pentru proiectul“Business Center Sud Craiova”, până la data de 30.10.2016
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.52 privind prelungirea contractului de finanţare nr.5046/27.02.2015 pentru proiectulcu titlul “Amenajarea de parcuri si grădini în Municipiul Craiova-Parcul NicolaeRomanescu”, până la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.51 privind prelungirea contractului de finanţare nr.3678/01.04.2013, pentru proiectul“Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”, până la data de31.10.2016
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.50 privind prelungirea contractului de finanţare nr.3593/20.12.2012, pentru proiectul“Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”, până la data de30.10.2016
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.49 privind prelungirea contractului de finanţare nr. 3568/04.12. 2012, pentru proiectul“Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pielesti”, pânăla data de 31.10.2016
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.48 privind prelungirea contractului de finanţare nr. 2174/09.09.2011, pentru proiectul“Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului dinmunicipiul Craiova”, până la data de 30.04.2017
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.47 privind prelungirea contractului de finanţare nr.4616/25.09.2014, pentru proiectul“Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CresTerea economică aMunicipiului Craiova-EFFECT 20.1”, până la data de 31.10.2016
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.46 privind prelungirea contractului de finanţare nr.4606/04.08.2014 pentru proiectul“Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CresTerea economică aMunicipiului Craiova-EFFECT 30.1”, până la data de 31.10.2016
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 45 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţiipentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si consolidare corp centralColegiul Naţional Carol I si Opera Română Craiova”
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.44 privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L.asupra a trei spaţii din Complexul Comercial Piaţa Centrală, situat în PiaţaCentrală a Municipiului Craiova, în vederea amenajării unor puncte de lucru aleDirecţiei Impozite si Taxe
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.43 privind rectificarea Cărţii funciare nr.210184 Craiova cu privire la imobileleapartamentesituate în bl.T1, municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă,bd,Oltenia-bd.Tineretului, nr.1A
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 42 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125153/2005încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. NeacşuC.Ioana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. NeacşuC.Ioana
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.41 privind încetarea contractului de asociere în participaţiune si constituiresuperficie autentificat sub nr.286/12.02.2013 încheiat între Clubul Sportiv OlimpicSport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, Clubul Sportiv Olimpic PoianaBrasov si Municipiul Craiova
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.40 privind încetarea contractului de asociere nr.1094/02.10.2001 si a dreptului defolosinţă gratuită al Clubului Sportiv Olimpic Sport Craiova asupra unor bunuriaparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.39 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.38 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.37 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri/spaţiiocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie siprestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.36 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţiiaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 35 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 34 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate însoluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,destinate închirierii, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 33 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinţe destinatetinerilor
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 32 privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineridestinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în MunicipiulCraiova, pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016 şi a sumelor cu titlu derecuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.31 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru lunile iulie si august 2016
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 30 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţineriievenimentului Divan Film Festival (Divanul Degustătorilor de Film şi ArtăCulinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-28 august 2016
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 29 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vedereasusţinerii Campionatului Mondial de Salvare al Federaţiei ChinologiceInternaţionale, în perioada 25-28 august 2016
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 28 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.27 privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru activităţile de producere sidistribuţie a energiei termice ale S.C. Termo Craiova S.R.L. si a pierderilortehnologice pentru punctele termice si centralele termice
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.26 privind aprobarea accesării de către R.A.T. SRL, a unei linii de credit
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.25 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova – dl. Pîrvu Nelu, de avota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L.,promovarea acţiunii în răspundere civilă contra fostilor administratori aisocietăţii, pentru daunele aduse S.C. Piete si Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 24 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Tehnic „CostinD. Neniţescu”, situat în municipiul Craiova, str.Paşcani, nr.9
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.23 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L.,pentru anul 2016
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.22 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.21 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Casei de Cultură “TraianDemetrescu” Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.20 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii siTineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.19 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Operei Române Craiova,pentru anul 2016
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.18 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.17 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 16 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului despecialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 15 privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea Avizului deoportunitate in vederea elaborarii de Planuri Urbanistice Zonale
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 14 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2016
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 13 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.12 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2016
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 11
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 10 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2016
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.9 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice si a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2016
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.8 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30iunie 2016
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.7 privind execuţia bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova pesemestrul I al anului 2016
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.6 Se stabileşte numărul comisiilor de specialitate şi domeniul de activitate al acestora
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.5 Se aleg în funcţia de Viceprimar al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.4 Se alege ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, dra. Bianca Maria Carmen PREDESCU, pentru o perioadă de 3luni
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.3 Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.2 Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.1 Se alege Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali,compusă din 5 membri, în următoarea componenţă