• Hotărârea 496/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 496 privind alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova afondurilor necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, către persoaneleafectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în Târgul MunicipalCraiova
 • Hotărârea 495/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 495 privind concesionare unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 494/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 494 privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1
 • Hotărârea 493/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 493 privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului„Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”
 • Hotărârea 492/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 492 privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului„Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod SMIS 40755
 • Hotărârea 491/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 491 privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului “Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”, cod SMIS 14794
 • Hotărârea 490/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 490 privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1”, cos SMIS 48904
 • Hotărârea 489/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 489 privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905
 • Hotărârea 488/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 488 privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului “Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919
 • Hotărârea 487/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 487 privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”
 • Hotărârea 486/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 486 privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”
 • Hotărârea 485/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 485 privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, cod SMIS 40122
 • Hotărârea 484/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 484 privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Business Center Sud Craiova”, cos SMIS 39070
 • Hotărârea 483/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 483 privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului „“Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte şi meserii”, cod SMIS 53682
 • Hotărârea 482/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 482 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2015
 • Hotărârea 481/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 481 privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30 noiembrie 2015
 • Hotărârea 480/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 480 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova– dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de28.12.2015
 • Hotărârea 479/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 479 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General alMunicipiului Craiova
 • Hotărârea 478/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 478 privind aprobarea planului de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.,aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondulÎntreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016
 • Hotărârea 477/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 477 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.390/2015 referitoare la aprobarea Programului comun de acţiune pentrudeszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentruiarna 2015 – 2016
 • Hotărârea 476/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 476 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 475/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 475 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 474/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 474 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private dinpieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 473/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 473 privind predarea către S.C. GDV SUEZ Energy România S.A., a bunului„tronson reţea utilitară gaze naturale deviată, str.Alunului”
 • Hotărârea 472/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 472 privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat almunicipiului Craiova, situat în str.Împăratul Traian, nr.14-14A
 • Hotărârea 471/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 471 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiuaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de ColegiulNaţional „Carol I”, situat în str.Ion Maiorescu, nr.2
 • Hotărârea 470/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 470 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37434/2006încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Lupu Virginia,medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Lupu Virginia
 • Hotărârea 469/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 469 privind încetarea contractului de concesiune nr.38448/2006 încheiat între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi dr. Vădăstreanu Liliana, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr.Vădăstreanu Liliana
 • Hotărârea 468/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 468 privind modificarea contractului de concesiune nr.274/2006, ce are ca obiectterenul situat în Parcul Nicolae Romanescu, aferent Restaurantului Romantic
 • Hotărârea 467/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 467 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38415/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI Dr. Dumitru Vica, către Dr. PopescuVeronica, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Popescu Veronica
 • Hotărârea 466/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 466 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 465/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 465 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,între titularii contractelor de închiriere nr.110044/2009 şi nr.131326/2009
 • Hotărârea 464/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 464 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova,str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17
 • Hotărârea 463/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 463 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2016
 • Hotărârea 462/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 462 privind desemnarea unui consilier local, în Consiliul de Administraţie al SportClub Municipal Craiova
 • Hotărârea 461/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 461 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova,pentru anul 2015
 • Hotărârea 460/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 460 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova– dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăExtraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de28.12.2015
 • Hotărârea 459/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 459 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în AdunareaGenerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zidin data de 21.12.2015
 • Hotărârea 458/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 458 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2015
 • Hotărârea 457/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 457 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2015
 • Hotărârea 456/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 456 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 455/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 455 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 454/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 454 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 453/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 453 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinicde Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 452/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 452 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 451/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 451 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 450/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 450 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 449/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 449 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2015
 • Hotărârea 448/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.448 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice si a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului2015
 • Hotărârea 447/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.447 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiuluiCraiova, pe primele 11 luni ale anului 2015
 • Hotărârea 446/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.446 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Florescu Marinel
 • Hotărârea 445/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.445 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul ConsiliuluiMunicipal Craiova, al dlui. Cherciu Dan Adrian
 • Hotărârea 444/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.444 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 443/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.443 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 442/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 442 privind aprobarea Acordurilor de Parteneriat între Municipiul Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”
 • Hotărârea 441/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 441 privind aprobarea actului aditional nr.1 la Convenţia de cofinanţare pentruobiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova-Stadion de fotbal, b-dulŞtirbei Vodă, municipiul Craiova, judeţul Dolj”, aprobată prin HotărâreaConsiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2015
 • Hotărârea 440/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 440 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Craiova, a unorbunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 439/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 439 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C.Corealis S.A., a terenuluisituat în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, în vederea desfăşurăriiactivităţii comerciale a Complexului Debarcader
 • Hotărârea 438/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 438 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonomede Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 437/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 437 privind predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraţieiPublice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui terenproprietatea municipiului Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii„Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”
 • Hotărârea 436/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 436 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Merişorului”
 • Hotărârea 435/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 435 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Tulcea”
 • Hotărârea 434/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 434 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Arad”
 • Hotărârea 433/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 433 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Geniştilor”
 • Hotărârea 432/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 432 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Cocorului”
 • Hotărârea 431/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 431 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Zalău”
 • Hotărârea 430/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 430 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Trandafirului”
 • Hotărârea 429/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 429 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Vişinului”
 • Hotărârea 428/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 428 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Emil Marghitu”
 • Hotărârea 427/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 427 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Botoşani”
 • Hotărârea 426/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 426 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuielial municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „GeorgeBibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”
 • Hotărârea 425/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 425 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova
 • Hotărârea 424/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 424 privind instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de cătreutilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştiabeneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului desalubrizare din municipiul Craiova
 • Hotărârea 423/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 423 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 422/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 422 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 421/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.421 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.106/2015 referitoare la vânzarea, către Partidul Social Democrat-OrganizaţiaJudeţeană Dolj, a spaţiului care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova,situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12
 • Hotărârea 420/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 420 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova aunor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării
 • Hotărârea 419/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 419 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.CalorexInternaţional Trade S.R.L. asupra terenului aparţinând domeniului privat almunicipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.29
 • Hotărârea 418/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 418 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.Pan GroupS.A. Craiova asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova,situat în str.Nanterre, nr.90, în incinta Complexului Nanterre
 • Hotărârea 417/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 417 privind însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect valoarea prestaţieisuperficiarului asupra terenurilor situate în municipiul Craiova, str.CaleaBucureşti, nr.34, bl.A8, bdul.Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, respectiv bdul.Decebal,nr.95, bl.O1
 • Hotărârea 416/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 416 privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între municipiulCraiova şi Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”)
 • Hotărârea 415/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 415 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Publicşi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului deSprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi Inovare
 • Hotărârea 414/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.414 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova si Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Publicsi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului dedezvoltare tehnologică si excelenţă în afaceri Craiova
 • Hotărârea 413/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 413 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii lanivel naţional
 • Hotărârea 412/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 412 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri,destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel naţional,situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11
 • Hotărârea 411/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 411 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarealocuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 2015/2016
 • Hotărârea 410/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 410 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat de FundaţiaCreştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69,având destinaţia de „Cabinete medicale”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015
 • Hotărârea 409/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 409 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat de FundaţiaCreştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69,având destinaţia de „Centru locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”, pentruperioada 01.11.2015-31.12.2015
 • Hotărârea 408/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 408 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2015
 • Hotărârea 407/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 407 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţiipericuloase şi vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bazăde contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova
 • Hotărârea 406/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 406 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova
 • Hotărârea 405/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 405 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “TraianDemetrescu” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 404/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 404 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 403/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 403 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şiPneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 402/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 402 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului despecialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 401/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 401 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova– dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de27.11.2015
 • Hotărârea 400/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 400 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 399/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 399 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 398/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 398 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 397/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 397 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 396/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 396 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2015
 • Hotărârea 395/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.395 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 • Hotărârea 394/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 394 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversiefuncţională şi reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, întreFacultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja
 • Hotărârea 393/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 393 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderareareglementărilor aferente zonei cuprinse între str. Calea Severinului,str.Toporaşi şi str.Tineretului din municipiul Craiova
 • Hotărârea 392/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 392 privind atribuirea de denumiri de străzi din municipiul Craiova
 • Hotărârea 391/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 391 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.230/2015referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentruactivităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj
 • Hotărârea 390/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 390 privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenireaşi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015 – 2016
 • Hotărârea 389/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 389 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare sistem termic” la Gradiniţa cu Program Prelungit „Traian Demetrescu”
 • Hotărârea 388/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 388 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare reţea termică de incintă” la Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova
 • Hotărârea 387/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 387 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrală termică” la Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova
 • Hotărârea 386/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 386 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrale termice” la Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu
 • Hotărârea 385/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 385 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Carpenului”
 • Hotărârea 384/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 384 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Eroii Sanitari”
 • Hotărârea 383/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 383 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Vânătorii de Munte”
 • Hotărârea 382/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 382 privind revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, de către SocietateaNaţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, asupra spaţiului aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situat în cadrul Colegiului Tehnic “IonMincu”
 • Hotărârea 381/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 381 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 380/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 380 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 379/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 379 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 378/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.378 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor aparţinând domeniului public almunicipiului Craiova, situate în str.Iancu Jianu, nr.9
 • Hotărârea 377/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 377 privind aprobarea contractului cadru pentru constituirea dreptului de superficie,cu titlu oneros, asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiuluiCraiova, în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate pe acestea
 • Hotărârea 376/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 376 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiuaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de ColegiulNaţional „Elena Cuza”, situat în str.Mihai Viteazul, nr.12
 • Hotărârea 375/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 375 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.187/2005 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca obiectterenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.GeorgeEnescu-zona bl.39
 • Hotărârea 374/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 374 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 încheiat întreŞcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L., având caobiect spaţiul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat înstr.Arh. Duiliu Marcu, nr.16
 • Hotărârea 373/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 373 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125158/2005 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Kis Magdalena, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr.Kis Magdalena
 • Hotărârea 372/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 372 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 371/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 371 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei proprietatea privată astatului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată înmunicipiul Craiova, str. Potelu, nr.158, bl. R 7, sc.1, ap.10
 • Hotărârea 370/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 370 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiulCraiova, Calea Severinului, nr.30 D, bl.S4, sc.1, ap.5
 • Hotărârea 369/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 369 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 368/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 368 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 367/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 367 privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul2015
 • Hotărârea 366/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.366 privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii ale Regiei Autonomede Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 365/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 365 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al PrimaruluiMunicipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 364/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 364 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul despecialitate al Primarului Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliţia Locală aMunicipiului Craiova, pentru anul 2016
 • Hotărârea 363/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 363 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrulPoliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 362/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 362 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.28/2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local alMunicipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi deprestări servicii
 • Hotărârea 361/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 361 privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilorvulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei,energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece,respectiv 01.11.2015-31.03.2016
 • Hotărârea 360/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 360 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2015
 • Hotărârea 359/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 359 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu ICE Drive S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2015 – ianuarie 2016
 • Hotărârea 358/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.358 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova si Asociaţia Centrul de CulturăContemporană Club Electroputere, în vederea organizării evenimentului „GalaElectroputere”
 • Hotărârea 357/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 357 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între municipiuluiCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociaţia Bedefililordin România
 • Hotărârea 356/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 356 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al RegieiAutonome de Transport Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 355/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 355 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2015
 • Hotărârea 354/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 354 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2015 -2016
 • Hotărârea 353/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 353 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 352/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 352 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinicde Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 351/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 351 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 350/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 350 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 349/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 349 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 348/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 348 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 347/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 347 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2015
 • Hotărârea 346/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 346 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2015
 • Hotărârea 345/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 345 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, ladata de 30.09. 2015
 • Hotărârea 344/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 344 privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30.09.2015
 • Hotărârea 343/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 343 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiuluiCraiova, pe primele 9 luni ale anului 2015
 • Hotărârea 342/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.342 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, să voteze în AdunareaGenerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”,înfiinţarea operatorului regional cu obiect de activitate serviciul de producţie,transport, distribuţie si furnizare energie termică în sistem centralizat
 • Hotărârea 341/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.341 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) si aDocumentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii„Amenajarea de parcuri si grădini în municipiul Craiova-Parcul NicolaeRomanescu”
 • Hotărârea 340/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 340 privind însuşirea raportului de evaluare a spaţiului care aparţine domeniuluiprivat al muncipiului Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12
 • Hotărârea 338/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 338 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la „Construireimobile de locuinţe cu regim de înălţime S+D+P+5-6 retras, cu parcări lademisol şi subsol amenajări ale terenului, organizare de şantier, utilităţi şiîmprejmuire teren”, în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.22 şi nr.22B
 • Hotărârea 337/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 337 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementareaurbanistică mixtă privind zona de funcţiuni complexe de interes public şiservicii de interes general şi zona de locuinţe colective şi funcţiunicomplementare, generat de construirea unui imobil, cu regim de înălţimeS+P+2+M, cu destinaţia de spaţii prestări servicii medicale şi împrejmuireteren, în municipiul Craiova, str.Doljului
 • Hotărârea 336/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 336 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unuiteren situat în Tarlaua 24, Parcelele 2, 3, 3/1, 4, în 27 parcele şiintroducerea în intravilan
 • Hotărârea 335/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 335 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.230/2015 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate degestiune pentru activităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj
 • Hotărârea 334/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 334 privind aprobarea noului program de funcţionare a iluminatului public dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 333/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 333 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.222/2015 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunurirezultate ca urmare a implementării proiectului „Reamenajare Grădină ZoologicăCraiova”
 • Hotărârea 332/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 332 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 331/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 331 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 330/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.330 privind modificarea contractelor de asociere care au ca obiect amplasarea şiexploatarea panourilor publicitare în municipiul Craiova
 • Hotărârea 329/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.329 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Apel Craiova, a uneipărţi din imobilul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat înstr.Nicolae Julea, nr.1
 • Hotărârea 328/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 328 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinânddomeniului privat al municipiului Craiova, situat în Aleea 4 Şimnic, nr.2A
 • Hotărârea 327/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 327 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii şi terenuriaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 326/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 326 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional
 • Hotărârea 325/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.325 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri,destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situateîn municipiul Craiova
 • Hotărârea 324/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.324 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiulCraiova, str.Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11
 • Hotărârea 323/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 323 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonomede Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 322/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 322 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, înConsiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 321/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 321 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport ClubMunicipal Craiova
 • Hotărârea 320/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 320 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şiTineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 319/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 319 privind modificarea statului de funcţii al Operei Române Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 318/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 318 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 317/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.317 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat siparticular din municipiul Craiova
 • Hotărârea 316/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.316 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2015
 • Hotărârea 315/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 315 privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.30/2015 referitoare la acordarea alocaţiei zilnice de hrană şi a sumelor anuale cereprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare,rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii cucerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă
 • Hotărârea 314/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 314 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 313/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 313 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 312/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.312 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 311/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.311 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2015
 • Hotărârea 309/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.309 privind garantarea suplimentării fondurilor alocate în Capitolul 67 “Cultura,recreere, religie” în perioada 2016-2022
 • Hotărârea 308/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 308 privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Godinel VioricaManuela
 • Hotărârea 307/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.307 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.679/2014referitoare la aprobarea planului de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia”S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune operatorului regionalS.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din fondul Întreţinere,Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2015
 • Hotărârea 306/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 306 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitarde stat şi particular acreditate şi autorizate din municipiul Craiova
 • Hotărârea 305/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 305 privind modificarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizareamijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 304/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 304 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2011referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism referitor la cromaticafaţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiulCraiova
 • Hotărârea 303/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 303 privind schimbarea denumirii Aleii „Mareşal Ion Antonescu”, în Aleea 1 Mai
 • Hotărârea 302/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 302 privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova
 • Hotărârea 301/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 301 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.229/2015 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiunedirectă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi FonduluiLocativ Craiova
 • Hotărârea 300/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.300 privind modificarea contractului de concesiune nr.246/2003 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova, Tărăsescu Aurel si Tărăsescu Marcel
 • Hotărârea 299/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.299 privind însusirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str.Doljului, nr.35
 • Hotărârea 298/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 298 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter
 • Hotărârea 297/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 297 privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova, a spaţiului situat în municipiului Craiova, str.1Mai, bl.7, parter
 • Hotărârea 296/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 296 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuriaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală şiPiaţa Valea Roşie
 • Hotărârea 295/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 295 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetulde pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională AnticorupţieServiciulTeritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova,str.Împăratul Traian, nr.39
 • Hotărârea 294/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 294 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. GDF SUEZ ENERGYROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în zona str.Câmpia Islaz, la intersecţia cu str.Călugăreni
 • Hotărârea 293/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 293 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional
 • Hotărârea 292/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 292 privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale între titularii contractelor deînchiriere nr.674/2014 şi nr.56618/2015
 • Hotărârea 291/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 291 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri,destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situateîn municipiul Craiova
 • Hotărârea 290/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 290 privind repartizarea, în vederea închirierii, a 24 locuinţe situate în municipiulCraiova
 • Hotărârea 289/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 289 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “TraianDemetrescu” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 288/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.288 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 287/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.287 privind înfiinţarea unei secţii de box în cadrul Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 286/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 286 privind luare act de demisia dnei. Ungureanu Adriana din Consiliul deAdministraţie al Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 285/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 285 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2015
 • Hotărârea 284/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 284 privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare întremunicipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi FundaţiaCreştină „Ethos”
 • Hotărârea 283/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 283 privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova, Agenţia Naţională a FuncţionarilorPublici şi Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă –Agenda 21, în vederea implementării proiectului „Guvernare Incluzivă”
 • Hotărârea 282/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 282 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vedereaorganizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a
 • Hotărârea 281/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 281 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentrupremierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de admitere în liceu şimedia 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2015
 • Hotărârea 280/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.280 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova– dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de31.08.2015
 • Hotărârea 279/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 279 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 278 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile,pentru anul 2015
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 277 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 276 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2015
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 275 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul ConsiliuluiMunicipal Craiova, al dlui. Dindirică Lucian Costin
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.274 privind modificarea tarifelor pentru desfăsurarea activităţii de întreţinere sireparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă siamestec optimal, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 273 privind modificarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare aconstrucţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăsurarea activităţilor de comerţstradal, pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.272 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Modernizare Piaţa Gării – desfiinţare corp C2 si construire hală piaţă si anexăparter”
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.271 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Modernizare Piaţa Dezrobirii–construire hală cu caracter provizoriu”
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 270 privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare alucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Relocare şirestaurare Biserica din lemn din Pojogeni din Văi”
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 269 privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare alucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Relocare şirestaurare Biserica din lemn din Comăneşti”
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 268 privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare alucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Relocare şirestaurare Biserica din lemn din Pocruia”
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 267 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 266 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.265 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova aunor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării si valorificării
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 264 privind modificarea contractului de concesiune nr.39T/2003 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova si S.C.CAPRICOOM S.R.L.
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 263 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.262 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a două spaţii aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 261 privind închirierea de la comuna Cârcea, a Bazei Sportive, situată înstr.Aeroportului, nr.23 si 25
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 260 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 259 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei pentru tineri, construităprin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova,str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.11
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 258 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova,str.22 Decembrie 1989, bl.12, sc.3, ap.16
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.257 privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.27/2015pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privindsalarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si altemăsuri în domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 256 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 255 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 254 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna august 2015
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 253 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 252 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea organizării evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă culinară”
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 251 privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova – dl. Ionuţ CosminPîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei„Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 10.08.2015
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.250 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Pieţe si TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2015
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 249 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 248 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 247 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 246 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 245 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 244 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 243 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 242 privind aprobarea bugetului rectificat al activităţilor aducătoare de venituri proprii al Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe anul 2015
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 241 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 240 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice si a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2015
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 239 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30iunie 2015
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 238 HOTĂRÂREA NR. 238privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30 iunie 2015
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 237 privind execuţia bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova pesemestrul I al anului 2015
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 236 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Matei SorinCristian
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 235 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul ConsiliuluiMunicipal Craiova, al dlui. Manda Marian Sorin
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.234 privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Schimbare destinaţiedin spaţiu pentru morărit, în spaţiu pentru activităţi de instruire practică înspecializarea alimentaţie publică si turism” – Colegiul Tehnic de IndustrieAlimentară, varianta 1
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.233 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuripentru gospodărirea municipiului Craiova, precum si stabilirea, constatarea sisancţionarea faptelor care constituie contravenţii
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.232 privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie al RegieiAutonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.231 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.230 privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru activităţileserviciului public de salubrizare în judeţul Dolj
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.229 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă RegieiAutonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.228 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă si decanalizare
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 227 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiovaa unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 226 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 225 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 224 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 223 privind aprobarea preluării unei părţi din imobilul 2810 Podari din domeniulpublic al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, îndomeniul public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 222 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare aimplementării proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 221 privind darea în folosinţă gratuită către CS OLIMPIC SPORT CRAIOVA aunor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 220 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1051/2014 având caobiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.NicolaeRomanescu, nr.35
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 219 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şiprestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 218 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Valea Roşie
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 217 privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniuluiprivat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 216 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.Pan GroupS.A. Craiova asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiuluiCraiova pe care sunt edificate construcţii ce le deţine în proprietate
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 215 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniulpublic al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, a bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1A
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.214 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.213 privind repartizarea, în vederea închirierii, a sapte locuinţe situate în municipiulCraiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam. 108, 201, 210, 313, str.Bucovăţ,nr.7, cart.Valea Rosie, bl.7, cam.18 si cart.Craioviţa Nouă, bl.52B, sc.1, ap.1
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.212 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2015
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.211 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare si acces în Centrul Istoric alMunicipiului Craiova
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.210 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu Federaţia Română de Box, în vederea organizării TurneuluiInternaţional Centura de Aur „Nicolae Linca”
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.209 privind aprobarea colaborării dintre compania britanică Portsmouth AviationLTD, Municipiul Craiova si Parcul Industrial Craiova
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.208 privind aprobarea colaborării dintre compania britanică Spirit Circuits LTD,Municipiul Craiova si Parcul Industrial Craiova
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.207 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.82/2012 cu privire la componenţa consiliilor de administraţie ale Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase siPneumoftiziologie „Victor Babes” si Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.206 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Operei RomâneCraiova
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.205 privind modificarea organigramei si statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.204 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitateal Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.203 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în AdunareaGenerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.202 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.201 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.200 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Marius Mihai
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.199 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentrupremierea elevilor olimpici si a profesorilor îndrumători, cu rezultate excepţionalela diferite materii la fazele naţionale si internaţionale ale concursurilor scolare, dinanul 2014-2015
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.198 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări dereparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Stefan Odobleja” Craiova,a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.197 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.249/2014referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prinFacilităţi de FinanţarE pentru CresTerea economică a municipiului Craiova –EFFECT 10.2”
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.196 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.195 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.194 privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local alMunicipiului Craiova a unor spaţii cu altă destinaţie
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.193 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. GDF SUEZ ENERGYROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în zona str.Parângului intersecţie cu str.Bariera Vâlcii
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.192 privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a bunurilor aparţinânddomeniului public sau privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.191 privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibileexcedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiulCraiova
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.190 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei proprietatea privată astatului român si aflată în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată înmunicipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.12
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.189 privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe destinateînchirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate,situate în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.182, bl.R18, sc.1, ap.8, str.Potelu,nr.148, bl.R17, sc.1, ap.5, str.I.D.Sârbu, bl.13, sc.3, ap.8 şi str.Unirii, nr.80
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.188 privind modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şireparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şiamestec optimal, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.187 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană si a costului mediu lunarde întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.186 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2015
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.185 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.361/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Primarului MunicipiuluiCraiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.184 privind modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Căminuluipentru Persoane Vârstnice Craiova
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.183 privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane VârstniceCraiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.182 privind modificarea organigramei si statului de funcţii ale Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.181 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu S.C. Band Contact Entertainment Agency S.R.L., în vederea susţineriimanifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2015”-ediţia a XIX-a
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.180 privind aprobarea Proiectului-Program “Ziua Municipiului Craiova 2015” -ediţia a XIX-a
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.179 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova,profesorului Alexandru Mironov
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.178 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova,scriitoarei Ileana Vulpescu
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.177 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova,actriţei Natasa Marcela Guţul (Natasa Raab)
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.176 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova– dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de29.05.2015
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.175 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în AdunareaGenerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de05.06.2015, ordinea de zi
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.174 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. PIEŢE SI TÂRGURICRAIOVA S.R.L., pe anul 2014
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.173 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo Craiova S.R.L.,pe anul 2014
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.172 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.171 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATECRAIOVA S.R.L., pe anul 2014
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.170 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.169 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova si araportului de performanţă, pe anul 2014
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.168 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.167 privind aprobarea convenţiei de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii„Complex Sportiv Craiova- Stadion de fotbal, b-dul Stirbei Vodă, municipiulCraiova, judeţul Dolj”
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.166 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.165 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.726/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica aproiectului „Cresterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe înMunicipiul Craiova, bloc S55, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 1”
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.164 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.725/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică aproiectului „Cresterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe înMunicipiul Craiova, bloc S53, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 6”
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.163 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.719/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica aproiectului „Cresterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe înMunicipiul Craiova, bloc S46, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 11”
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.162 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru activităţile de administrare adomeniului public si privat date în competenţa Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.161 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.77/1997 referitoare la asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cuS.C. GETICA OOH S.R.L.
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.160 privind modificarea Regulamentului de desfăsurare a activităţii de montare siîntreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova, aprobat prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 240/2006
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.159 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.158 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova aunor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării si valorificării
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.157 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuriocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie siprestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.156 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.155 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea UNIQAAsigurări S.A.Bucuresti – Sucursala Craiova, asupra terenului situat în municipiulCraiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.154 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova, în domeniul publical municipiului Craiova a unor imobile având destinaţia de locuinţe
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.153 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional, precum si locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.152 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei proprietatea privată astatului român si aflată în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată înmunicipiul Craiova, str. Potelu, nr.180, bl. R 16, sc.1, ap.12
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.151 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinate familiilorevacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în municipiul Craiova,Calea Severinului, nr.30 A, bl.B05, sc.1, ap.19
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.150 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Atletică Grea din municipiulCraiova
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.149 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de dezinsecţie prin pulverizareaeriană
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.148 privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri datoratde Fundaţia Crestină „Ethos”-Craiova, pentru clădirea „Cabinete medicale”
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.147 privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri datoratde Fundaţia Crestină „Ethos”-Craiova, pentru clădirea „Centru locuinţe socialepentru persoane vârstnice”
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.146 privind luare act de demisia dnei.Câmpeanu Adriana din funcţia de membrusupleant în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C.Compania de Apă OlteniaS.A.
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.145 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova– dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăExtraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de30.04.2015
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.144 privind stabilirea modalităţii de acordare a pachetelor cu hrană pentru veteraniide război din municipiul Craiova
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.143 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2015
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.142 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Casei de Cultură “TraianDemetrescu” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.141 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii siTineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.140 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Operei Române Craiova,pentru anul 2015
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.139 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.138 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.137 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.136 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.135 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase si Pneumoftiziologie ”Victor Babes” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.134 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.133 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice si a activităţilor finanţateintegral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2015
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.132 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de31.03.2015
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.131 privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 31.03.2015
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.130 privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I alanului 2015
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului nr. 129 privind desemnarea administratorului special la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului nr. 128 privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMOCraiova S.R.L. si dl.Lungu Florin-Gabriel
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.127 privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri si cheltuieli al municipiuluiCraiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, încalitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.126 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2013referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii“Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10, în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.2”
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.125 privind atribuirea de denumiri de străzi din zona Bariera Vâlcii-Simnicu de Jossi zona Cernele, din municipiul Craiova
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.124 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.643/2014referitoare la închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu aparţinând ImmochanImobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui infochiosc pentru informareacetăţenilor cu privire la impozitele si taxele locale
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.123 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.122 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional, precum si locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.121 privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale, destinate închirierii, întretitularii contractelor de închiriere nr.682/2014 si nr.909/2014
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.120 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,între titularii contractelor de închiriere nr.239083/2004 si nr.148998/2013
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.119 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri,destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situateîn municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.2 si str.Potelu, nr.160,bl.R5, sc.1, ap.4
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.118 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilorevacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.117 privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.287/2014si nr.566/2014 referitoare la terenul, proprietatea publică a municipiului Craiova,situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.116 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.115 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.114 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.643/2014referitoare la închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu aparţinând ImmochanImobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui infochiosc pentru informareacetăţenilor cu privire la impozitele si taxele locale
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.113 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri sispaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie siprestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.112 privind preluarea din domeniul public al statului si administrarea MinisteruluiTineretului si Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniulpublic al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, a bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1A
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.111 privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova, a terenului situat în municipiul Craiova, str.IancuJianu, nr.9
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.110 privind preluarea bunului „Cămin Persoane Vârstnice bl.H8, sc.1” aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Tabaci,nr.3A, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.109 privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de canalizare a apelor uzateMenajereîn Comuna Malu Mare, Sat Preajba, Judeţul Dolj” a unui terenaparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.108 privind vânzarea, către Partidul Naţional Liberal-Filiala Dolj, a spaţiului careaparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Rovine,str.Nicolae Iorga, bl.21-43
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.107 privind vânzarea, către Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României-Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului care aparţine domeniului privat almuncipiului Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.13
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.106 privind vânzarea, către Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Dolj, aspaţiului care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat înstr.Mihail Kogălniceanu, nr.12
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.105 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Craiovanr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului dePerformanţă Energetică în clădirile publice ocupate de scoli si spitale si acontribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Craiova

  Hotatarea Consiliului nr.104 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.113/2014 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul deinvestiţii „Alimentare cu apă si canalizare Aleea IV Brestei din municipiulCraiova”
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Craiova

  Hotatarea Consiliului nr.103 privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv acofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetulde stat, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă si canalizare Aleea IVBrestei din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.102 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.103/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivulde investiţii “Amenajare canal Corniţoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.GeorgeEnescu si str.Dacia si 2) str.Deceneu si str.Bariera Vâlcii si preluarea izvoarelorcostiere str.Pârâului Craiova”
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.101 privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv acofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul destat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinseîntre: 1) str.George Enescu si str.Dacia si 2) str.Deceneu si str.Bariera Vâlcii sipreluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova” - tronsoanele str.Deceneu sistr.Bariera Vâlcii si preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.100 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2015, acuantumului alocaţiei zilnice de hrană si a contribuţieipărinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează cresa înmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.99 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentrurepartizarea persoanelor care beneficiazăde ajutor social, pe anul 2015
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.98 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2015
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.97 privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminatpublic din municipiul Craiova, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A.Bucureşti
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.96 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova– dl. Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară aAcţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 06.04.2015
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.95 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.94 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.93 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Spitalului Clinic de BoliInfecţioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.92 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia”Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.91 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale Serviciului PublicManagement Spitale, Cabinete Medicale si Crese din municipiul Craiova, pe anul2015
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.90 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Căminului pentru PersoaneVârstnice Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.89 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. Salubritate CraiovaS.R.L., pentru anul 2015
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.88 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. Pieţe si TârguriCraiova S.R.L., pentru anul 2015
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.87 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Regiei Autonome deTransport Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.86 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.85 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.84 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase si Pneumoftiziologie ”Victor Babes” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.83 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2015
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.82 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranţă Publică al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.81 privind aprobarea prelungirii perioadei de disponibilitate a contractului deîmprumut nr.167199/2010 încheiat între Municipiul Craiova si HYPO NOEGruppe Bank AG
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.80 privind aprobarea constituirii Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.79 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.7/2015referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale pentru administratorul si rezidenţiiParcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.78 privind modificarea prin completare a temeiului legal al Hotărârii Consiliului Localal Municipiului Craiova nr.641/2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale,pentru anul 2015
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.77 privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţde participare, a contractului de delegare pentru activităţile de dezinsecţie,dezinfecţie, deratizare în municipiul Craiova, către S.C. Salubritatea Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.76 privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Grădinari”
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.75 privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Căpsunilor”
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.74 privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Antiaeriană”
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.73 privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Albinelor si Aleile I+II”
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.72 privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem de încălzirelocală clădire scoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39” – LiceulCharles Laugier
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.71 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Reţele utilităţi, bransamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000locuri”
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.70 privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Amenajare clădirepavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia”
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.69 privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare simodernizare Centru Recuperare Luncă, bvd. Stirbei Vodă, nr.106”
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.68 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.67 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri si spaţiiaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.66 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.598/2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local alMunicipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământpreuniversitar de stat si particular din municipiul Craiova
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.65 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2015
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.64 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional, precum si locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.63 privind repartizarea, în vederea închirierii, a sapte locuinţe situate în municipiulCraiova
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.62 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privatăa municipiului Craiova si aflată în administrarea Regiei Autonome deAdministrarea a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, situată în str.Bucovăţ, nr.179
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.61 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate saucare urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură fostilor proprietari,în anul 2015
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului nr.60 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova – dl. Ionuţ CosminPîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei„Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 06.03.2015
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.59 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în AdunareaGenerală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.58 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul ConsiliuluiMunicipal Craiova, al dnei. Cristina Mariana Calangiu
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.57 privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.56 privind încetarea mandatului de Viceprimar al Municipiului Craiova aldnei.Cristina Mariana Calangiu, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.55 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizăriievenimentului Selecţia Naţională Eurovision 2015
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.54 privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova în Dosarulnr.5235/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.53 referitoare la atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere– menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.52 privind aprobarea însusirii raportului de evaluare având ca obiect stabilireapreţului de pornire a negocierii directe, în vederea închirierii spaţiului aparţinândImmochan Imobiliare S.R.L., situat în galeria comercială a Centrului ComercialAuchan Craioviţa
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.51 privind însusirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Craiova,str.Amaradia, nr.70B, bl.F5a
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.50 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.245/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţăenergetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CresTerea economică amunicipiului Craiova – EFFECT 20.6”
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.49 privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri si cheltuieli al municipiuluiCraiova, a contribuţiei proprii a Liceului „Traian Vuia” Craiova, în calitate departener în cadrul proiectului „ECO Education for healthy environment”
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.48 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Pieţe si TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2015
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.47 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2015
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.46 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMOCRAIOVA S.R.L, pe anul 2015
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.45 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.44 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.43 privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului MunicipiuluiCraiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.42 privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, peanul 2015
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.41 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integralsau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.40 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru activităţile aducătoarede venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.39 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.38 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.37 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.36 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.35 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.34 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase si Pneumoftiziologie ”Victor Babes” Craiova, pe anul 2015
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.33 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul2015
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.32 privind aprobarea bugetului creditelor externe, pentru anul 2015
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.31 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2015
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.30 privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană si a sumelor anuale ce reprezintădrepturi pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare,rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii cucerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 29 privind aprobarea tarifului la energia termică distribuită prin punctele termicepentru populaţie si agenţii economici în municipiul Craiova
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 28 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) si aDocumentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii„Amenajarea de parcuri si grădini în municipiul Craiova-Parcul NicolaeRomanescu”
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 27 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 26 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 25 privind modificarea contractului de concesiune nr.75/1995, încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova si Direcţia de Telecomunicaţii-Dolj
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 24 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125155/2005încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova si dr. DănciulescuAlina Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical IndividualDr.Dănciulescu Alina Mihaela
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 23 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri sispaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie siprestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 22 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.35899/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova si dr. Bogdan Sonia, către dr.PaveliuDaniela-Claudia, medic titular al Cabientului Medical Individual Dr.PaveliuDaniela-Claudia
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 21 privind aprobarea contractului cadru pentru închirierea de către S.C. Pieţe siTârguri Craiova S.R.L., a bunurilor proprietate publică si privată a municipiuluiCraiova, situate în pieţe si târguri
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 20 privind însusirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str. Calea Severinului, nr.97A
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 19 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către S.C. CEZ Distribuţie S.A., apunctului de transformare amplasat în incinta Centrului Multifuncţional Craiova,str.Popoveni, nr.3 B
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 18 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiulCraiova
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 17 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional, precum si locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 16 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,între titularii contractelor de închiriere nr.121285/2008 si nr.121306/2008
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 15 privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe situate înmunicipiul Craiova, cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi,camera 58, respectiv str.Constantin Lecca, nr.30
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 14 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu Clubul Sportiv al Surzilor „Tăcerea Craiova”, în vederea susţineriiparticipării la Champions Leaque, în perioada 17-21 februarie 2015, în localitateaGraz, Austria
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 13 privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local alMunicipiului Craiova si Asociaţia „Tedy Bear” Craiova
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 12 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiatăîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova si Asociaţia „Dincolo de Autism”Craiova
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 11 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiatăîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova si Asociaţia Naţională pentru Copiisi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 10 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborareîncheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova si Asociaţia „THEEUROPEAN HOUSE”
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 9 privind aprobarea, pentru anul 2015, a numărului de asistenţi pesonali aipersoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă pe razamunicipiul Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 8 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2015
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 7 privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru administratorul si rezidenţii ParculuiIndustrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 6 privind aprobarea contractului de administrare al drei.Peţa Eliza Mădălina,administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 5 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului,dl.Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară aAcţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.02.2015
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr. 4 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova,respectiv a supleantului acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor aS.C.Compania de Apă Oltenia S.A.
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului nr. 3 privind reportarea excedentului bugetar al anului 2014, realizat de cătreinstituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţilefinanţate integral din venituri proprii, în anul 2015
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului nr. 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare dinexcedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului nr. 1 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova