• Hotărârea 687/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 687 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2014
 • Hotărârea 686/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 686 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase si Pneumoftiziologie ”Victor Babes” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 685/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 685 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2014
 • Hotărârea 684/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 684 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 683/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 683 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2014
 • Hotărârea 682/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 682 privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuireacontractului de concesiune a a serviciului de iluminat public
 • Hotărârea 681/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 681 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.347/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. Compania deApă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentarecu apă si de canalizare
 • Hotărârea 680/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 680 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţare si transport al zăpezii depe căile publice si menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau deîngheţ, propuse de operatorul regional S.C.Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 679/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 679 privind aprobarea planului de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.,aferent activelor date în administrare sau concesiune operatorului regional S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire,Dezvoltare, pentru anul 2015
 • Hotărârea 678/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 678 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 677/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 677 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2014referitoare la aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul careaparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, învederea realizării obiectivului „construire de locuinţe colective cu regim mare deînălţime destinate cumpărării”
 • Hotărârea 676/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 676 privind constituirea ipotecii mobiliare asupra unor bunuri aparţinânddomeniului privat al municipiului Craiova în favoarea Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală-Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, pentru garantarea obligaţiilorfiscale ce urmează a fi esalonate de Regia Autonomă de Transport Craiova
 • Hotărârea 675/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 675 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 674/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 674 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 673/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 673 privind trecerea din domeniul public si administrarea Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, în domeniulprivat al municipiului Craiova si administrarea Regiei Autonome de Administrarea Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a unor bunuri, în vedereascoaterii din funcţiune si valorificării
 • Hotărârea 672/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 672 privind concesionarea, prin negociere directă, către RC Craiova a.s.Vyskov, aterenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.CaleaSeverinului, lângă S.C.COLAS DRUMURI
 • Hotărârea 671/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 671 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Societatea Naţională de CruceRosie din România-Filiala Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova,str.Mircesti, nr.9
 • Hotărârea 670/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 670 privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului situat în str.Amaradia, nr.70B,bloc F5a
 • Hotărârea 669/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 669 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuriocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie siprestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 668/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 668 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38983/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova si dr. Enculescu Magdalena Georgeta,medic titular al S.C.CABINET MEDICAL ENCULESCU M S.R.L.
 • Hotărârea 667/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 667 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37434/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova si dr. Lupu Virginia, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia
 • Hotărârea 666/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 666 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10684/2010 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova si dr. Ioana Luiza Adriana, medic titular alCabinetului Medical Individual Dr.Ioana Luiza Adriana
 • Hotărârea 665/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 665 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova si S.C. ROMARTA S.A. Bucuresti
 • Hotărârea 664/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 664 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuriaparţinând domeniului public si privat al municipiului Craiova, pe care suntamplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje
 • Hotărârea 663/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 663 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.597/2014 referitoare la reorganizarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământpreuniversitar de stat si particular acreditate din municipiul Craiova
 • Hotărârea 662/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 662 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.245/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţăenergetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CresTerea economică amunicipiului Craiova – EFFECT 20.6”
 • Hotărârea 661/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 661 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.244/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţăenergetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CresTerea economică amunicipiului Craiova – EFFECT 20.5”
 • Hotărârea 660/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 660 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.720/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilorde Intervenţii Cresterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe înMunicipiul Craiova, bloc S47, situat în str. Ion Augustin, nr. 9”
 • Hotărârea 659/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 659 privind aprobarea Expertizei Tehnice si a Documentaţiei de Avizare alucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţeleide alimentare cu apă potabilă din incinta Colegiului „Stefan Odobleja”Craiova”
 • Hotărârea 658/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 658 privind aprobarea Expertizei Tehnice si a Documentaţiei de Avizare alucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare soluţieconstructivă din acoperis tip terasă, în acoperis sarpantă cu învelitoare dintablă” la Scoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova
 • Hotărârea 657/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 657 privind aprobarea Expertizei Tehnice si a Documentaţiei de Avizare alucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare sischimbare învelitoare corp C2” la Scoala Gimnazială „Traian” Craiova
 • Hotărârea 656/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 656 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Salămultifuncţională si corp de legătură cu scoala” la Liceul „Matei Basarab” Craiova
 • Hotărârea 655/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 655 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Trecerea în subteran a reţelelor aeriene în municipiul Craiova”
 • Hotărârea 654/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 654 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia” Craiova
 • Hotărârea 653/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 653 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional, precum si locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 652/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 652 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,între titularii contractelor de închiriere nr.110121/2009 si nr.110113/2009
 • Hotărârea 651/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 651 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiulCraiova, cartier Eroilor, str.Revoluţiei, nr.10, bl.22, sc.6, ap.12
 • Hotărârea 650/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 650 privind stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană ce se acordăpersonalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova
 • Hotărârea 649/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 649 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.82/2012 cu privire la componenţa consiliului de administraţie al Spitalului Clinic deBoli Infecţioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”
 • Hotărârea 648/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 648 privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 647/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 647 privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. SalubritateCraiova S.R.L. si dl.Popescu Cristian-Stefan
 • Hotărârea 646/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 646 privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru condiţii vătămătoare demuncă, acordat funcţionarilor publici si personalului contractual din aparatul despecialitate al Primarului Municipiului Craiova
 • Hotărârea 645/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 645 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al PrimaruluiMunicipiului Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 644/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 644 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2015
 • Hotărârea 643/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 643 privind închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu aparţinând ImmochanImobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui infochiosc pentru informareacetăţenilor cu privire la impozitele si taxele locale
 • Hotărârea 642/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 642 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice si private din pieţelemunicipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 641/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 641 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2015
 • Hotărârea 640/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 640 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A, pe anul 2014
 • Hotărârea 639/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 639 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 638/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 638 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2014
 • Hotărârea 637/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 637 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 636/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 636 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Pieţe si TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2014
 • Hotărârea 635/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 635 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2014
 • Hotărârea 634/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 634 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 633/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 633 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 632/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 632 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2014
 • Hotărârea 631/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 631 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice si a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului2014
 • Hotărârea 630/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 630 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30noiembrie 2014
 • Hotărârea 629/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 629 privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30 noiembrie 2014
 • Hotărârea 628/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 628 privind execuţia bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova peprimele 11 luni ale anului 2014
 • Hotărârea 627/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 627 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2014referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prinlichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L., a terenului, situat în str.Amaradia, nr.70, Bloclocuinţe F 5a
 • Hotărârea 626/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 626 privind constituirea ca parte civilă a Municipiului Craiova în Dosarulnr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova
 • Hotărârea 625/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 625 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2014
 • Hotărârea 624/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 624 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinicde Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 623/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 623 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase si Pneumoftiziologie ”Victor Babes” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 622/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 622 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 621/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 621 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2014
 • Hotărârea 620/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 620 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.261/2010referitoare la aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de Transport Craiova pentruproiectul „MODERN (MObility, Development and Energy use ReductioN –Mobilitate, Dezvoltare si Reducerea Consumului de Energie)”
 • Hotărârea 619/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 619 privind desemnarea dnei. Filip Aurelia în Consiliul de Administraţie al RegieiAutonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului LocativCraiova
 • Hotărârea 618/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 618 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversiefuncţională si volumetrică, în vederea construirii unui hipermarket, curegim de înălţime parter înalt, situat în municipiul Craiova, zona str. Dr.Nicolae Ionescu Sisesti, nr.23-23 A
 • Hotărârea 617/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 617 privind modificarea Studiului de Fezabilitate si a noilor indicatori tehnicoeconomicipentru Proiectul „Extindere sisteme alimentare cu apă si canalizare,inclusiv bransamente si racorduri în judeţul Dolj”
 • Hotărârea 616/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 616 privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la desfăsurarea activităţii degestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova si desfăsurareaactivităţilor de dezinsecţie, deratizare si tratamente fitosanitare
 • Hotărârea 615/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 615 privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare si supervizare pentrucontractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj si a activitaţii dedezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare, precum si aComisiei de evaluare a ofertelor
 • Hotărârea 614/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 614 privind aprobarea reevaluării si revizuirii planurilor de acţiune privinddiminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova
 • Hotărârea 613/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 613 privind însusirea rapoartelor de evaluare a terenurilor situate în municipiulCraiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A
 • Hotărârea 612/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 612 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.441/2014 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situateîn municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.ConstantinArgetoianu, nr.2A
 • Hotărârea 611/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 611 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 610/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 610 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 609/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 609 privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.287/2007, încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova si S.C.BARIS S.A.
 • Hotărârea 608/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 608 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.35703/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova si dr. Mihală Liliana, medic titular alS.C.MIHA HOLDING S.R.L.
 • Hotărârea 607/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 607 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si aDocumentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru scoaterea la licitaţiepublică, în vederea concesionării terenului aparţinând domeniului public almunicipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai
 • Hotărârea 606/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 606 privind asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova si S.C. PINK PARK S.R.L., în vederea organizării„Orăselului Copiilor”, în perioada 01.12.2014-15.01.2015 si susţineriievenimentului „Concert extraordinar de Revelion 2015”
 • Hotărârea 605/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 605 privind asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova si S.C. JIUL S.A., în vederea exploatării bunului imobil-teren aparţinând domeniului public de interes local
 • Hotărârea 604/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 604 privind luare act de Decizia Curţii de Apel Craiova nr.6379/23.10.2014 prin cares-a dispus respingerea recursului împotriva Sentinţei Civile nr.1912/28.05.2014pronunţată de Tribunalul Dolj referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local alMunicipiului Craiova nr.451/2010 privind rezilierea contractului de asocierenr.37/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova si S.C. SERPETS.R.L.
 • Hotărârea 603/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 603 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţepentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional, precum si locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 602/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 602 privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe situate înmunicipiul Craiova, cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, bl.7, camera17 sicamera 22
 • Hotărârea 601/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 601 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiulCraiova, cartier Eroilor, str.Rovinari, bl.d, sc.6, ap.19
 • Hotărârea 600/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 600 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unui sprijinfinanciar pentru premierea sportivilor si antrenorilor cu cele mai bune rezultateîn anul 2014, în cadrul evenimentului „ Gala Sportului Doljean”
 • Hotărârea 599/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 599 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al PrimaruluiMunicipiului Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 598/2014 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului nr.598 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat siparticular din municipiul Craiova
 • Hotărârea 597/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 597 privind reorganizarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitarde stat si particular acreditate din municipiul Craiova
 • Hotărârea 596/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 596 privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare încheiat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova si Direcţia Generală deAsistenţă si Protecţie a Copilului Dolj
 • Hotărârea 595/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 595 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât sipentru însoţitorii, asistenţii personali si asistenţii personali profesionisti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2014
 • Hotărârea 594/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 594 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine si a vota înAdunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,actualizarea Regulamentului Serviciilor Publice de Alimentare cu apă si canalizareasigurate de S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., precum si majorarea cotizaţieimunicipiului Craiova
 • Hotărârea 593/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 593 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2014
 • Hotărârea 592/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 592 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 591/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 591 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 590/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 590 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 589/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 589 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova,pe anul 2014
 • Hotărârea 588/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 588 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului aferent,în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate la parterul imobilelor cudestinaţia de locuinţe colective
 • Hotărârea 587/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 587 privind modificarea organigramei si statului de funcţii ale Poliţiei Locale Craiova,pentru anul 2014
 • Hotărârea 586/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 586 privind aprobarea contractului de administrare al dlui Lungu Florin Gabriel,administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
 • Hotărârea 585/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 585 privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Craiova, a unorbunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 584/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 584 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 583/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 583 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 582/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 582 privind repartizarea, în vederea închirierii, a 20 locuinţe destinate familiilorevacuate/în curs de evacuare, situate în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8,sc.2
 • Hotărârea 581/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 581 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului
 • Hotărârea 580/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 580 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare str.Aleea 4 Brestei“
 • Hotărârea 579/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 579 privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C8 – Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu”
 • Hotărârea 578/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 578 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 577/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 577 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 576/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 576 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri proprietatea publică a municipiului Craiova
 • Hotărârea 575/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 575 privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcul Romanescu” care aparţine domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 574/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 574 privind preluarea aleilor pietonale din pieţele municipiului Craiova, din exploatarea S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică a municipiului Craiova
 • Hotărârea 573/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 573 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri şi spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 572/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 572 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.10684/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Cioroianu Ilinca, către dr.Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ioana Luiza Adriana
 • Hotărârea 571/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 571 privind modificarea contractului de concesiune nr.35899/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Bogdan Sonia
 • Hotărârea 570/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 570 privind preluarea bunului „Clădire bl.H8, sc.2” aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 569/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 569 privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare sau casare
 • Hotărârea 568/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 568 privind constituirea comisiei pentru soluţionarea cererilor formulate de proprietarii expropriaţi, afectaţi de coridorul de expropriere, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia şi 2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu
 • Hotărârea 567/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 567 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A
 • Hotărârea 566/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 566 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bvd.Tineretului, nr.18 C
 • Hotărârea 565/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 565 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bvd.Tineretului, nr.18 C
 • Hotărârea 564/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 564 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Aleea II Mierlei, nr.9
 • Hotărârea 563/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 563 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.563/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc T12, situat pe str. Calea Bucuresti, nr. 155”
 • Hotărârea 562/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 562 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.544/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 7”
 • Hotărârea 561/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 561 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.546/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”
 • Hotărârea 560/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 560 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.245/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”
 • Hotărârea 559/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 559 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale
 • Hotărârea 558/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 558 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 557/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 557 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova
 • Hotărârea 556/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 556 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier 1 Mai, bl.S 26, sc.1, ap.1
 • Hotărârea 555/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 555 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, Strada Potelu, nr.162, bl. R3, sc.1, ap.9 şi Bdul Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.3, ap.2
 • Hotărârea 554/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 554 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu ICE SEASON S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2014 – ianuarie 2015
 • Hotărârea 553/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 553 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 552/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 552 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.280/2012 referitoare la numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova
 • Hotărârea 551/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 551 privind desemnarea administratorului la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.
 • Hotărârea 550/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 550 privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO Craiova S.R.L. şi dl.Neaţu-Breciugă Mihail Adrian
 • Hotărârea 549/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 549 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova
 • Hotărârea 548/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 548 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2015
 • Hotărârea 547/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 547 privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2014-31.03.2015
 • Hotărârea 546/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 546 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2014
 • Hotărârea 545/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 545 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane
 • Hotărârea 544/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 544 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2014 - 2015
 • Hotărârea 543/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 543 privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi a şedinţei din data 30.10.2014
 • Hotărârea 542/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 542 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014
 • Hotărârea 541/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 541 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 540/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 540 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 539/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 539 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 538/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 538 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 537/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 537 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 536/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 536 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 535/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 535 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 534/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 534 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 533/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 533 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 532/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 532 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2014
 • Hotărârea 531/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 531 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2014
 • Hotărârea 530/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 530 privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30.09.2014
 • Hotărârea 529/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 529 privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2014
 • Hotărârea 528/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 528 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 527/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 527 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la "Reconversie funcţională şi volumetrică cu reglementarea zonelor de construire şi a circulaţiilor, în vederea construirii unui supermarket, cu regim de înălţime parter", în municipiul Craiova, zona B-dul Nicolae Romanescu, nr.39 – str.Fântâna Popova
 • Hotărârea 526/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 526 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la zona str.General Gheorghe Magheru, nr.31 – str.Vasile Lupu generat de imobilul din municipiul Craiova, str. General Gheorghe Magheru, nr.31, în vederea construirii unui imobil, cu destinaţia de locuinţă, cu regim de înălţime S+P+1E
 • Hotărârea 525/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 525 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unui imobil, cu destinaţia de spaţii comerciale şi locuinţe colective, cu regim de înălţime P+4, situat în municipiul Craiova, zona str.Tineretului, nr.2B
 • Hotărârea 524/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 524 privind aprobarea tarifelor pentru demontarea/montarea contoarelor de apă potabilă Dn 20 mm-50mm, în vederea verificării metrologice sau înlocuirii, la solicitarea utilizatorului
 • Hotărârea 523/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 523 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia str.Calea Bucureşti cu str.Tehnicii şi str.Eustaţiu Stoenescu”
 • Hotărârea 522/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 522 privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2014 – 2015
 • Hotărârea 521/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 521 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.248/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.9”
 • Hotărârea 520/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 520 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.755/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R10, situat în Str. Doljului, nr. 23”
 • Hotărârea 519/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 519 privind modificarea contractului de asociere nr.27/2004 încheiat între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi S.C. PRO M&D; S.R.L.
 • Hotărârea 518/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 518 privind modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.753/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R8, scara 1, situat în Str. Doljului, nr. 19”
 • Hotărârea 517/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 517 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.752/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R8a, scara 1, situat în Str. Doljului, nr. 17”
 • Hotărârea 516/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 516 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.751/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R7, scara 1, situat în Str. Doljului, nr. 15”
 • Hotărârea 515/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 515 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.750/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R6, scara 1, situat în Str. Doljului, nr. 13”
 • Hotărârea 514/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 514 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.749/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R5, scara 1, situat în Str. Doljului, nr. 11”
 • Hotărârea 513/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 513 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.748/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R4a, scara 1, situat în Str. Doljului, nr. 7”
 • Hotărârea 512/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 512 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.747/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R4, scara 1, situat în Str. Doljului, nr. 9”
 • Hotărârea 511/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 511 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.746/2013 referitoarea la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R3, scara 1, situat în Str. Colonel Scarlat Demetriade, nr. 1”
 • Hotărârea 509/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 509 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.744/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R1, scara 1 şi 2, situat în Str. Doljului, nr. 3”
 • Hotărârea 508/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 508 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.743/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova bloc R1a, scara 1, situat în Str. Doljului, nr. 1”
 • Hotărârea 507/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 507 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”
 • Hotărârea 506/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 506 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova,a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 505/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 505 privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Documentaţiei de atribuire privind închirierea spaţiului situat în municipiul Craiova, în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Craioviţa Nouă, bvd.Oltenia, nr.41
 • Hotărârea 504/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 504 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2006 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare
 • Hotărârea 503/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 503 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2011 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare
 • Hotărârea 502/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 502 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.418/2009 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare
 • Hotărârea 501/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 501 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2005 referitoare la aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare
 • Hotărârea 500/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 500 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2009 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare
 • Hotărârea 499/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 499 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 498/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 498 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 497/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 497 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 496/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 496 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” pentru contractul de lucrări CL1 „EXTINDERE ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” a unor teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 495/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 495 privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al închirierii Bazei Sportive “Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35
 • Hotărârea 494/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 494 privind modificarea contractului de concesiune nr.108/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Filiala de Reţele Electrice Craiova(actual S.C.CEZ Distribuţie S.A.)
 • Hotărârea 493/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 493 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prin lichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, , situat în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe F 5a
 • Hotărârea 492/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 492 privind modificarea obiectului contractului de închiriere nr.23016/2013 încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. ADEMCOS S.R.L.
 • Hotărârea 491/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 491 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Valea Roşie
 • Hotărârea 490/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 490 privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15 şi bd.Oltenia, blocurile T1, T2 şi T3, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani la prelungirea contractelor de închiriere
 • Hotărârea 489/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 489 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149879/2003 şi nr.238968/2004
 • Hotărârea 488/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 488 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 487/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 487 privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe situate în municipiul Craiova
 • Hotărârea 486/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 486 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietatea publică a municipiului Craiova, aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str.Corneliu Coposu, nr.5E
 • Hotărârea 485/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 485 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 484/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 484 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2014
 • Hotărârea 483/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 483 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 482/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 482 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 481/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 481 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 480/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 480 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 479/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 479 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 478/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 478 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2014
 • Hotărârea 477/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 477 privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe, pentru anul 2014
 • Hotărârea 476/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea Consiliului Local nr. 476 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 475/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 475 privind aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea obiectivului de investiţii „Construirea Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal“
 • Hotărârea 474/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 474 privind aprobarea Actului Adiţional la memorandumul de Înţelegere între municipiul Craiova, China Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd
 • Hotărârea 473/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 473 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Tisa“ - varianta 1
 • Hotărârea 472/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 472 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea Aleile 1, 2, 3, 4, 5, Gh. Donici“ - varianta 1
 • Hotărârea 471/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 471 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Techirghiol” – varianta 1
 • Hotărârea 470/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 470 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Petrila” – varianta 1
 • Hotărârea 469/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 469 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Olteniţa” – varianta 1
 • Hotărârea 468/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 468 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Marinei” – varianta 1
 • Hotărârea 467/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 467 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Livezi” – varianta 1
 • Hotărârea 466/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 466 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Iezerului” – varianta 1
 • Hotărârea 465/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 465 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Ecoului” – varianta 1
 • Hotărârea 464/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 464 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Cristian Tell” – varianta 1
 • Hotărârea 463/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 463 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Corcova” – varianta 1
 • Hotărârea 462/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 462 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare aLucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie„Modernizare str. Cavaleriei” – varianta 1
 • Hotărârea 461/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 461 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Cărbuneşti” – varianta 1
 • Hotărârea 460/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 460 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Homer” – varianta 1
 • Hotărârea 459/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 459 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Drumul Fabricii” – varianta 1
 • Hotărârea 458/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 458 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Aleea Dunării” – varianta 1
 • Hotărârea 457/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 457 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Răşinari” – varianta 1
 • Hotărârea 456/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 456 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Buziaş” – varianta 1
 • Hotărârea 455/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 455 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Pui de Lei” – varianta 1
 • Hotărârea 454/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 454 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Motru” – varianta 1
 • Hotărârea 453/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 453 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Corabia” – varianta 1
 • Hotărârea 452/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 452 privind modificarea denumirii unor obiective de investiţii prevăzute în anexa
 • Hotărârea 451/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 451 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.207/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi meserii”, a cheltuielilor legate de
 • Hotărârea 450/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 450 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin
 • Hotărârea 449/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 449 privind revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.265/2014 referitoare la trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în
 • Hotărârea 448/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 448 privind modificMreM invenPMrului Nunurilor cMre MpMrţin domeniului puNlic Ml municipiului Craiova Fonsiliul IocMl Ml Municipiului FrMiovM, înPruniP în şedinţM ordinMră din dMPM de
 • Hotărârea 446/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 446
 • Hotărârea 445/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 445 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28. 08.2014;
 • Hotărârea 444/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 444 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2014;
 • Hotărârea 443/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 443 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi
 • Hotărârea 442/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 442 privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C. EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator
 • Hotărârea 441/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 441 privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A
 • Hotărârea 440/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 440 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Vânători, nr.6
 • Hotărârea 439/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 439 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai
 • Hotărârea 438/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 438 privind punerea la dispoziţia proiectului „EXTINDERE SISTEME ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, INCLUSIV BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI ÎN JUDEŢUL DOLJ” a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 437/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 437
 • Hotărârea 436/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 436 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2014;
 • Hotărârea 435/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 435 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2014;
 • Hotărârea 434/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 434 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2014;
 • Hotărârea 433/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 433 privind modificarea programului de funcţionare al activităţii de ridicare auto, prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova
 • Hotărârea 432/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 432 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova
 • Hotărârea 430/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 430 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare
 • Hotărârea 429/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2014
 • Hotărârea 428/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 428 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric
 • Hotărârea 427/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 427 privind modificarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 426/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 426 privind aprobarea contractului de mandat, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 425/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 425 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.09.2014
 • Hotărârea 424/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 424 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.09.2014
 • Hotărârea 423/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 423 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai
 • Hotărârea 422/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 422 privind scutirea de la plată a impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia
 • Hotărârea 421/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 421 privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”
 • Hotărârea 420/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 420 privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între municipiul Craiova, China
 • Hotărârea 419/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 419 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 14.08.2014
 • Hotărârea 418/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 418 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
 • Hotărârea 417/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 417 privind aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract
 • Hotărârea 416/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 416 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Coşuna” – varianta 1
 • Hotărârea 415/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 415 privind aprobarea Regulamentului local privind modul de conformare arhitecturală a faţadelor clădirilor situate în zona centrală a municipiului Craiova şi în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală din municipiul Craiova Consiliul Iocal al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
 • Hotărârea 414/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 414 privind aprobarea tarifelor pentru verificări metrologice la contoarele prezentate de
 • Hotărârea 413/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 413 privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
 • Hotărârea 412/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 412 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Popoveni” – varianta 1
 • Hotărârea 411/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 411 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Ion Cantacuzino” – varianta 1
 • Hotărârea 410/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 410 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Vasile Alecsandri” – varianta 1
 • Hotărârea 409/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 409 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Mihail Kogălniceanu” – varianta 1
 • Hotărârea 408/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 408 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Henry Ford” – varianta 1
 • Hotărârea 407/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 407 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Gîrleşti” – varianta 1
 • Hotărârea 406/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 406 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Fermierului” – varianta 1
 • Hotărârea 405/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 405 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Eliza Opran” – varianta 1
 • Hotărârea 404/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 404 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Crinului şi Aleea I, II, III” – varianta 1
 • Hotărârea 403/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 403 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alunului” – varianta 1
 • Hotărârea 402/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 402 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea I, II - Motru” – varianta 1
 • Hotărârea 401/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 401 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alba Iulia” – varianta 1
 • Hotărârea 400/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 400 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea IV Şimnic” – varianta 1
 • Hotărârea 399/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 399 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Poienii şi alee” – varianta 1
 • Hotărârea 398/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 398 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Muntenia” – varianta 1
 • Hotărârea 397/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 397 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Deltei” – varianta 1
 • Hotărârea 396/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 396 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Vrancei” – varianta 1
 • Hotărârea 395/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 395 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Măcinului” – varianta 1
 • Hotărârea 394/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 394 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Porumbului” – varianta 1
 • Hotărârea 393/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 393 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Dăbuleni” – varianta 1
 • Hotărârea 392/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 392 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Răchitei” – varianta 1
 • Hotărârea 391/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 391 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Costache Negruzzi” – varianta 1
 • Hotărârea 390/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 390 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Leandrului” – varianta 1
 • Hotărârea 389/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 389 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Strungarilor” – varianta 1
 • Hotărârea 388/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 388 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Bărbăteşti” – varianta 1
 • Hotărârea 387/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 387 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Codlea” – varianta 1
 • Hotărârea 386/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 386 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Maghiranului” – varianta 1
 • Hotărârea 385/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 385 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Hârşova” – varianta 1
 • Hotărârea 384/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 384 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Razelm” – varianta 1
 • Hotărârea 383/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 383 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alecu Russo” – varianta 1
 • Hotărârea 382/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 382 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Sinoe” – varianta 1
 • Hotărârea 381/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 381 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Babadag” – varianta 1
 • Hotărârea 380/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 380 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. Mihai Cănciulescu” – varianta 1
 • Hotărârea 379/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 379 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Constantin Severeanu” – varianta 1
 • Hotărârea 378/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 378 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. dr.Ion Augustin” – varianta 1
 • Hotărârea 377/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 377 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. Ştefan Berceanu” – varianta 1
 • Hotărârea 376/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 376 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Postăvarul”
 • Hotărârea 375/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 375 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Fermei – Şimnicu de Jos”
 • Hotărârea 374/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 374 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Fraţii Goleşti” – varianta 1
 • Hotărârea 373/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 373 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Alei 1, 2, 3, 4 Izvorul Rece”
 • Hotărârea 372/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 372 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Izvorul Rece”
 • Hotărârea 371/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 371 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Gh. Bibescu” – varianta 1
 • Hotărârea 370/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 370 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare str.Dimitrie Bolintineanu”
 • Hotărârea 369/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 369 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea 1 Maria Rosetti”
 • Hotărârea 368/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 368 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Maria Rosetti”
 • Hotărârea 367/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 367 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Parângului” – varianta 1
 • Hotărârea 366/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 366 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Brânduşa” – varianta 1
 • Hotărârea 365/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 365 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.740/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în
 • Hotărârea 364/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 364 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.739/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 363/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 363 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.738/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 362/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 362 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.737/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 361/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 361 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.736/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 360/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 360 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.735/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 359/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 359 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.734/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 358/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 358 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.733/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 357/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 357 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.732/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 356/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 356 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.731/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 355/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 355 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.730/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul
 • Hotărârea 354/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 354 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 254/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în
 • Hotărârea 353/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 353 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.362/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova –
 • Hotărârea 352/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 352 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii
 • Hotărârea 351/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 351 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7” Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014;
 • Hotărârea 350/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 350 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Amenajare clădire str. A.I. Cuza, nr.1” Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014;
 • Hotărârea 349/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 349 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129
 • Hotărârea 348/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 348 privind modificarea invenParului Nunurilor care aparţin domeniului puNlic al municipiului Craiova Consiliul Iocal al Municipiului Craiova, înPruniP în şedinţa ordinară din daPa de
 • Hotărârea 347/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 347 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 346/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 346 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
 • Hotărârea 345/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 345 privind diminuarea cu 50% a tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 766/2013, modificată, în vederea organizării de manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional Craiova, de către Camera de Comerţ şi Industrie Dolj
 • Hotărârea 344/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 344 privind aproNarea organizării unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional
 • Hotărârea 343/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 343 privind darea în administrare către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a bunului „clădire bloc H8, sc.2”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat în str. Tabaci, nr.3A
 • Hotărârea 342/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 342 privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj, a terenului proprietate publică a municipiului Craiova, situat în str. Romul, între bl.A1 şi alee acces Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
 • Hotărârea 341/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 341 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea încOirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014;
 • Hotărârea 340/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 340 privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004, încheiat între
 • Hotărârea 339/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 339 privind concesionarea, prin negociere directă, către Radu Adrian Cătălin, a terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A
 • Hotărârea 338/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 338 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2014 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova
 • Hotărârea 336/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 336 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate publică a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Consiliului Local al
 • Hotărârea 335/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 335 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
 • Hotărârea 334/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 334 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii
 • Hotărârea 333/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 333 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014
 • Hotărârea 332/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 332 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna august 2014
 • Hotărârea 331/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 331 privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”
 • Hotărârea 330/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 330 referitoare la atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere - menţinere a sistemului de iluminat public din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 329/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 329 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.07.2014
 • Hotărârea 328/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 328 privind prestările de servicii
 • Hotărârea 327/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 327 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 326/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 326 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 325/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 325 privind MprobMreM rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli Ml SpitMlului Clinic de NeuropsihiMtrie CrMiovM, pe Mnul 2014
 • Hotărârea 324/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 324 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 323/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 323 privind recPificMreM NugePului de veniPuri şi cOelPuieli Ml SporP FluN MunicipMl FrMiovM, pe Mnul 2014
 • Hotărârea 322/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 322 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 321 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 320 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe semestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 319 privind execuţia bugetară a creditelor externe, pentru semestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 318 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 317 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la darea în administarea Consiliului Judeţean Dolj a
 • Hotărârea 316/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 316 privind modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.469/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 315 privind modificarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 314 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare şi reglementare urbanistică terenzona Bucovăţ – str. Drumul Jiului
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 313 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 312 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Pandurilor” – varianta 1
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 311 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Alexandru cel Bun” – varianta 1
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 310 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Libertăţii” – varianta 1
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 309 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Pietrosu” – varianta 1
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 308 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Cujmir” – varianta 1
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 307 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Anina” – varianta 1
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 306 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Ciocârliei” – varianta 1
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 305 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Topolniţei” – varianta 1
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 304 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Alei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alexandru cel Bun” – varianta 1
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 303 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Micşunele” – varianta 1
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 302 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Trifoiului” – varianta 1
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 301 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Balzac” – varianta 1
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 300 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Mixandrelor” – varianta 1
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 299 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Gutuiului” – varianta 1
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 298 privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Ion Creangă” – varianta 1
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 297 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă sub Pasaj Suprateran” - Alternativa B
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 296 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.352/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 295 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 294 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.600/2007 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, care urmează să fie vândute, cu spaţiul comercial deţinut de SC Zigo SRL
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 293 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 292 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aproNarea inventarului Nunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 291 privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 290 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect Perenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 289 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu“
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 288 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Slateris S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str. Brazda lui Novac, fost nr.91
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 287 privind concesionarea, prin negociere directă, către Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietatea publică a municipiului Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 286 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Copiilor “Căsuţa Fermecată”, a unui spaţiu, cu destinaţia de birou, situat în municipiul Craiova, str. Beethoven, nr. 17
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 285 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 284 privind însuşirea rapoartelor de evaluare a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150A, respectiv nr.150B
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 283 privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Aleea I Şimnic nr.64A
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 282 privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenurile, cu destinaţia de drum de acces, situate în municipiul Craiova, Tarlaua 54, Parcela 28, cartier Cernele, respectiv Tarlaua 54/1, Parcela 29
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 281 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 279 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239113/2004 şi nr.239115/2004
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 278 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2014
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 277 privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 276 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 275 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 274 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 273 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 272 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 271 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 270 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 269 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la regenerare urbană prin reconversie funcţională-zona str. A.I.Cuza, str.N. Bălcescu, str.Giovanni Peresutti, generat de imobilul din str. A.I.Cuza, nr.30, pentru construire clădire de birouri S+P+3E
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 268 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 29.05.2014.
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 267 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 265 privind trecerea din domeniul puNlic şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului PuNlic şi Fondului Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 264 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 263 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în incinta Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, str. Elena Farago, nr.19
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 262 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 261 privind concesionarea, prin negociere directă, către Stoica Victoria, a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Vânători, nr.6
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 260 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125158/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Cauţil Luminiţa, către CMI dr. Kis Magdalena Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2014;
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 259 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr. 55
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 258 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Bibescu, intersecţie cu Râului
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 257 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova , prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 256 privind modificMreM invenPMrului Nunurilor cMre MpMrţin domeniului puNlic Ml municipiului Craiova Consiliul IocMl Ml Municipiului CrMiovM, înPruniP în şedinţM ordinMră din dMPM de 29.05.2014;
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 255 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 254 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2014;
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 253 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Cartier Craioviţa Nouă, str. Nicolae Coculescu, nr.24-Piaţa Orizont
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 252 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1Mai
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 251 privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.108/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CEZ Distribuţie S.A.
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 250 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 249 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.2“
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 248 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.9“
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 247 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.8“
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 246 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.7“
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 245 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6“
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 244 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.5“
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 243 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.4“
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 242 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 241 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149888/2003 şi nr.239107/2004
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 240 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2014
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 239 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 238 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica „Oltenia” Craiova
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 237 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Opera Română Craiova
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 236 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 235 privind modificarea organigramei, statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 234 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 233 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 232 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 231 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri“ Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 230 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 229 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 228 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 227 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 226 privind participarea municipiului Craiova la programele ROMED 2 şi ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru incluziunea romilor
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 225 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor SC Compania de Apă „Oltenia“ SA, din data de 29.05.2014
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 224 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 223 privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova–dna.Lia-Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 222 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 221 privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă de Transport Craiova
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 220 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2013
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 219 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 218 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2013
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 217 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 216 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 215 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 214 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2013
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 213 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia SA pe anul 2014
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 212 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 211 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 210 privind punerea la dispoziţie a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Filantropia, nr.4, aflat în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“ Craiova, în vederea implementării proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească“
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 209 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.90/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Conturi a României, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 208 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.355/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1”
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 207 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu“ Craiova ca şcoală de arte şi meserii“,a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 206 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova,a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 205 privind aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în vederea realizării obiectivului „construire de locuinţe colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării“
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 204 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 203 privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2014, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2014;
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 202 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 201 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.540/2013 referitoare la tarifele practicate în activitatea de desfăşurare a serviciului de ecarisaj
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 200 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos,în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 199 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Staţie tratare ape reziduale Craiova Water Park”
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 198 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.203/2010
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 197 privind modificarea inventarului Nunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 196 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 195 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2014.
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 194 privind preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul Craiova, Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei a unui teren situat în municipiul Craiova, str. Nicolaescu Plopşor, nr. 12
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 193 privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteţ nr.30-32”
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 192 privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 191 privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj, a bunului „Drum de Exploatare 684”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat în Tarlaua 69 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2014;
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 190 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului „Pasaj subteran”
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 189 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând municipiului Craiova, situat în bdul. Ştirbei Vodă, nr. 7
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 188 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bdul. Oltenia, nr. 78A
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 187 privind modificarea contractelor de concesiune nr.366/2014 şi nr.367/2014, în sensul schimbării concesionarilor, ca urmare a vânzării-cumpărării bunurilor imobile (spaţii comerciale) amplasate pe terenul situat în bd. Nicolae Titulescu, nr. 2, ce face obiectul concesiunii
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 186 privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38111/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Stănescu Miralena Ileana, către S.C. SANTEMEDNEW S.R.L.
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 185 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 184 privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a două terenuri, proprietatea municipiului Craiova, în vederea realizării protecţiei împotriva coroziunii, a conductelor metalice îngropate, aferente reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, din zona str. Teilor, intersecţie cu str. Rodna, respectiv zona str. Negoiu, intersecţie cu str. Râului
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 183 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart. Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr. 41 (Policlinica Stomatologică, nr. 4)
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 182 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart. Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr. 41 (Policlinica Stomatologică, nr. 4, etaj)
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 181 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 180 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 179 privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe situate în municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2014;
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 178 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 177 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 26 locuinţe destinate închirierii familiilor evacutate din imobile naţionalizate, situate în municipiul Craiova, str. Potelu, nr. 148, bl. R17, respectiv str. Potelu, nr. 146, bl. R19
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 176 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2014
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 175 privind stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 174 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 173 privind aprobarea Programului manifestărilor dedicate celei de-a XVIII-a ediţii a „Zilei Municipiului Craiova“, care se vor desfăşura în perioada 26 mai - 1 iunie 2014
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 172 privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare“ al Municipiului Craiova, sublocotenentului post-mortem Claudiu Constantin Vulpoiu
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 171 privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare“ al Municipiului Craiova, chitaristului Radu Ionescu
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 170 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, actorului Marcel Iureş
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 169 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C.Caravana lui Axinte S.R.L., în vederea organizării evenimentului „Caravana lui Axinte“
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 168 privind aprobarea participării municipiului Craiova la Programul de Contractare a Performanţei Energetice (CPE) în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 167 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Compania de Apă „Oltenia“ SA pe anul 2014
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 166 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 165 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 164 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 163 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 162 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 161 privind execuţia bugetară a creditelor externe, pe trimestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 160 privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 158 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 157 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.845/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 156 privind modificara Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 153/2013 şi nr. 331/2013 cu privire la Aleea 1 Trandafirului
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 155 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, anexă parter şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str. Trandafirului, nr.17
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 154 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, puţ forat şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str. Merişorului, nr.61 C
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 153 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 152 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de stropit carosabil cu autospecială şi măturat/periat mecanizat
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 151 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2014;
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 150 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aproNarea inventarului Nunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 149 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2014;
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 148 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 66, bl. R1
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 147 privind scoaterea din funcţiune, valorificare şi casare a cinci suprastructuri, componente ale unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 146 privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.78A
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 145 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 144 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 143 privind încetarea contractelor de concesiune având ca obiect spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, Cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl. 6 vechi, parter
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 142 privind încetarea contractului de asociere nr.5/1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L.
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 141 privind încetarea contractului de asociere nr.8/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi SC Mediapress Investment SRL
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 140 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. RAMPREST 2013 S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Bibescu, intersecţie cu str. Râului
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 139 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 138 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din Municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie sau prestări servicii
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 137 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 136 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 135 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239029/2004 şi nr.239101/2004
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 134 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2014;
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 133 privind participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” 2014, în vederea achiziţionării a două autoturisme
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 132 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 131 privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală amanagementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova:Opera Română Craiova, Filarmonica „Oltenia”Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 130 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome deTransport Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 129 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. TERMO CRAIOVA
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 128 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 127 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonomede Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 126 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 125 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 124 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 123 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2014
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 122 privind aprobarea tarifului pentru abonamentul unic aferent transportului publiclocal de persoane prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă deTransport Craiova, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 121 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport încomun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii depersoane
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 120 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 119 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 118 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”Craiova, pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2014;
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 117 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 116 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 115 privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 27.03.2014.
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 114 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2014;
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 113 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 112 referitoare la atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere– menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 111 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 110 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de măturat mecanizat cu colectare,cu automăturătoare Green Machines, spaţii înguste
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 109 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 108 privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 107 privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 106 privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea activităţii dedezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 105 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2014
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 104 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.448/2013 referitoare la obiectul contractului de concesiune nr.292/2007, încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko Baroko S.R.L.
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 103 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 102 privind modificarea inventarului Nunurilor care aparţin domeniului puNlic al municipiului Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2014;
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 101 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 100 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 99 privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională deInvestiţii “C.N.I.” S.A., a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiuluiCraiova, situat în bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului deinvestiţii „Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 98 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în vederea construirii de locuinţe colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 97 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str.Caracal, nr.132
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 96 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str. Traian Demetrescu, nr.18
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 95 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 94 privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa Nouă)
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 93 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2014;
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 92 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 91 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 90 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149883/2003 şi nr.239065/2004
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 89 privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei proprietatea privată astatului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situatăîn municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl. T2, sc.3, ap.9
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 88 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate saucare urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari,în anul 2014
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 87 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate CraiovaS.R.L., pentru anul 2014
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 86 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 85 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 84 privind stabilirea, pentru anul 2014, a nivelului contribuţiei Consiliului Local alMunicipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor dinmunicipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, respectivinstituţionalizare sau dare în plasament
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 83 privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Craiova, cătreServiciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi CreşeCraiova, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile aferenteindemnizaţiei de hrană necesară pentru întreţinerea a 3 minori supuşiriscului abandonului, pe perioada frecventării creşei
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 82 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2014
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 81 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2014
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 80 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A, pe anul 2014
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 79 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 78 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 77 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Parcul „Nicolae Romanescu„ din municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014;
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 76 privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.619/2013 şi 695/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare aimobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate înmunicipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 75 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.661/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 74 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str. Nicolae Titulescu, nr.2
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 73 privind aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 72 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A, pe anul 2014
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 71 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pe anul 2014
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 70 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SalubritateCraiova S.R.L., pe anul 2014
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 69 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMOCRAIOVA S.R.L, pe anul 2014
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 68 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 67 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 66 privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi durata contractului de management la Casa de Cultur㠄Traian Demetrescu” Craiova
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 65 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.489/2013 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şiadministrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentruSport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public almunicipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, abunurilor imobile din cadrul Stadionului Ion Oblemenco, precum şi a Centrului derecuperare „Lunca”
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 64 privind aprobarea tarifului de adopţie la distanţă – cazare în adăpostul canin Breasta
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 63 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.795/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având caobiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţiiprovizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 62 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 61 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 60 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 59 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/2011referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între municipiulCraiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATECRAIOVA S.R.L.
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 58 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuriaparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 57 privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014;
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 56 privind modificarea contractului de asociere nr.34/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LOGANO S.R.L.
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 55 privind modificarea contractului de asociere nr.31/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. VERCRIS S.R.L.
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 54 privind modificarea contractului de asociere nr.30/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LOGANO S.R.L.
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 53 privind modificarea contractului de asociere nr.29/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LIACOM S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014;
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 52 privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED S.R.L.
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 51 privind modificarea contractului de asociere nr.27/2004 încheiat între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi S.C. PRO M&D; S.R.L.
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 50 privind modificarea contractului de asociere nr.26/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. PHARMA PLUS 2 S.R.L.
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 49 privind modificarea contractului de asociere nr.23/2003 încheiat între ConsiliulLocal al Municipiului Craiova şi S.C. SENTIMENT S.R.L.
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 48 privind modificarea contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Roman Margareta-Rodica Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014;
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 47 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a bunului „magazin-Piaţa Centrală”, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 46 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţiiaparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiulCraiova
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 45 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiuluiaparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.NicolaeTitulescu, nr.8 (fost 18)
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 44 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiuluiaparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Câmpia Islaz,nr.101(fost 103)
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 43 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiuluiaparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda luiNovac, bl. 39, parter
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 42 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 41 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri careaparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul „NicolaeRomanescu”
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 40 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje/copertine
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 39 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014;
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 38 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 37 privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 36 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea unuisistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxulmenajer, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 35 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune aserviciului de iluminat public din municipiul Craiova
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 34 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Craiova
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 33 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii, princoncesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 32 privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al MunicipiuluiCraiova, a contribuţiei proprii a Liceului „Traian Vuia” Craiova, în calitate departener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance - Let´s help thestudents choose a right career!„
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 31 privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 30 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoana asistată încadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 29 privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 28 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 27 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 26 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 25 privind aprobarea, pentru anul 2014, a numărului de asistenţi pesonali aipersoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă pe razamunicipiul Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 24 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2014
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 23 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 22 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L., pentru anul 2014
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 21 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale Serviciului PublicManagement Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 20 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 19 privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova a unei sume debani pentru organizarea Festivalului Internaţional Shakespeare, ediţia a IX-a
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 18 privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului MunicipiuluiCraiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 17 privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 16 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integralsau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2014
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 15 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoarede venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 14 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 11 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 8 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2014
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 7 privind aprobarea bugetului creditelor externe, pentru anul 2014
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 6 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 5 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri”
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 4 privind darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova,bunului clădire Bloc H8, sc.1
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 3 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2013referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, învaloare de 32.283.000 lei
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 2 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.95/2013 referitoare la achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat înmunicipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.9A (Lac Craioviţa)
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Craiova

  Hotărârea consiliului local nr. 1 privind concesionarea, prin negociere directă, a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent spaţiului comercial Casino Royal