CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 

 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI

ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2012

 

 

 

        D-na Secretar:

       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi în totalitate. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor.

      Supun aprobării dvs.  procesele-verbale întocmite în şedinţele din luna septembrie, cea ordinară, şi două extraordinare, în data de 04.10. şi 19.10.2012 cu ocazia cărora s-au adoptat 43 de hotărâri dar pentru care până la această dată nu avem control de legalitate. Deci supun aprobării procesele-verbale ale şedinţelor în forma în care au fost redactate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

     Dau cuvântul d-lui consilier Dindirică pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi.

     Dl. Preşedinte:

    Prin dispoziţia nr. 1985/24.10.2012, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 31.10.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.09.2012.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe şi interne, pe trimestrul al III - lea al anului 2012.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul al III - lea al anului 2012.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2012.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2012.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne şi externe, pe anul 2012.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2012.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova, pe anul 2012.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2012 – 2013.

18. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2012.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning”.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

24. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului  la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului  la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al administratorului de la S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului privind viabilitatea tehnico-economică a integrării serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă către  S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, aflate în folosinţa acesteia.

29. Proiect de hotărâre privind majorarea aportului Consiliului Local al Municipiului Craiova la  capitalul social al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2012.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea  contractului de concesiune a activităţilor de salubrizare, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţilor serviciului de salubrizare.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor.

33. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3).

34. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6.

35. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31.

36. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000 (CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova).

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255/2007 şi nr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A. având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă.

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A. Bucureşti, având ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe domeniul public  al municipiului Craiova.

41. Proiect de hotărâre prelungirea duratei  contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.311/2010 încheiat între  S.C. JIUL S.A. şi municipiul Craiova, ce are ca obiect un teren situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.6., în vederea construirii unei scări exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor din Complexul Unirea.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de închiriere, pe care îl va încheia S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. cu agenţii economici.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 privind asocierea municipiului  Craiova cu Judeţul Dolj şi cu municipiile, oraşele şi  comunele din judeţul Dolj, în vederea înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”.

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2012 referitoare la dezmembrarea unui teren situat în Piaţa Veche şi vânzarea acestuia, prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L..

50. Întrebări şi interpelări.

                    

                         

     Peste ordinea de zi:

 

     1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a municipiului Craiova,  gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitaţie publică

     2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public în municipiul Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitaţie publică

                            

                             

     D-na Primar:

     Vă propun ca punctele care au legătură cu termoficarea să fie primele pe ordinea de zi având în vedere că avem aici un reprezentant de la ISPE care a realizat studiul pentru termoficare, şi pe dl. Bălăşoiu, ca după, să poată să plece către Bucureşti,  şi de asemenea punctele 29 şi 49 de pe ordinea de zi se retrag.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot ordinea de zi cu amendamentele doameni primar şi cu cele două puncte de peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 

 

      În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al administratorului de la S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului privind viabilitatea tehnico-economică a integrării serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă către  S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, aflate în folosinţa acesteia.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.09.2012.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe şi interne, pe trimestrul al III - lea al anului 2012.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul al III - lea al anului 2012.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2012.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2012.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne şi externe, pe anul 2012.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2012.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova, pe anul 2012.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2012 – 2013.

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013.

22. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2012.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning”.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

27. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului  la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului  la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2012.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea  contractului de concesiune a activităţilor de salubrizare, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţilor serviciului de salubrizare.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor.

32. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3).

33. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6.

34. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31.

35. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000 (CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova).

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255/2007 şi nr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A. având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă.

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A. Bucureşti, având ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe domeniul public  al municipiului Craiova.

40. Proiect de hotărâre prelungirea duratei  contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.311/2010 încheiat între  S.C. JIUL S.A. şi municipiul Craiova, ce are ca obiect un teren situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.6., în vederea construirii unei scări exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor din Complexul Unirea.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de închiriere, pe care îl va încheia S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. cu agenţii economici.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 privind asocierea municipiului  Craiova cu Judeţul Dolj şi cu municipiile, oraşele şi  comunele din judeţul Dolj, în vederea înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

48. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a municipiului Craiova,  gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitaţie publică

49.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public în municipiul Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitaţie publică

50. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al administratorului de la S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.

     D-na Secretar:

     În forma modificată prin care în proiect în alin. 2 am împuternicit primarul să semneze contractul de administrare.

Art.1.Se aprobă contractul de administrare al dlui. Degeratu Nicolae, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de administrare, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. şi dl. Degeratu Nicolae vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului privind viabilitatea tehnico-economică a integrării serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă Studiul  privind  viabilitatea tehnico-economică a integrării serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă către  S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, aflate în folosinţa acesteia.

     Dl. Cherciu:

     Îmi cer iertare. Practic intervenţia mea va fi la punctul anterior, dar, din viteză nu am apucat, însă este foarte scurtă. Să profităm cumva de prezenţa d-lui director general de aici, de la Complexul energetic şi pe lângă explicaţiile date în studiul de fezabilitate privind viabilitatea care sunt destul de explicite şi rezultă într-adevăr, avantajele, aş vrea totuşi să ştiu ce ar urma să se întâmple cu personalul din actuala societate Termo Craiova în ruma fuziunii şi cum ar funcţiona practic acest serviciu în cadrul Complexului Energetic.

     Dl. Preşedinte:

     Vă mulţumesc. Am să-i rog să ia cuvântul şi pe dl. Bălăşoiu şi pe reprezentantul de la ISPE.

      Dl. Bălăşoiu:

     Vă mulţumesc. Încerc să fiu foarte concis. Fuziunea prin absorbţie în conformitate cu prevederile Legii 31 presupune pe lângă faptul că activele şi pasivele celor două societăţi sunt puse în comun,  specific la absorbţie este faptul că o societate este absorbită de către cealaltză şi, în speţă, partea de acţiuni a vechii societăţi se regăseşte în cadrul noilor acţiuni într-un procent corespunzător activului şi pasivului societăţii. În ceea ce priveşte personalul regiei care acum a fost transformată în societate, personalul societăţii este preluat de către noua societate şi în felul acesta fuziunea prin absorbţie este  realizată.

     Dl. Cherciu:

     Îmi permiteţi încă o întrebare tot legată de acelaşi subiect, anume şi de partea de salarizare a personalului, adică va intra în altă categorie sau se vor păstra aceleaşi cheltuieli salariale ca pe actuala societate cu răspundere limitată.

 

 

     Dl. Bălăşoiu:

     În mod evident partea salarială este dictată de noua societate, va fi un nou contract colectiv de muncă. La fuziunea prin arbsorbţie, prevederile contractului colectiv de muncă sunt valabile 12 luni de la vechea societate, urmând ca după expirarea perioadei de valabilitate a contractului colectiv de muncă, pe care îşi desfăşoară activitatea în prezent salariaţii, să se supună prevederilor noului contract colectiv de muncă.

     Dl. Pană:

     Mă bucur că se dezbate acest punct şi am plăcerea să discut cu dl. director pe care îl salut cu cordialitate, ne ştim de foarte mult timp,  vreau să spun din start că în momentul în care Regia de termoficare, sau fosta Regie de termoficare care acum va trece şi va fuziona cu Complexul Energetic, sunt convins că altul va fi şi viitorul distribuţiei  şi al modului de management privind tot ceea ce priveşte încălzirea în Craiova. Eu aş vrea, dl. director, să ne spuneţi, eu am văzut studiul, ştiu studiul, dar aş vrea să ne informaţi pe toţi şi să vedem care  sunt etapele de dezvolatre, ce urmăreşte, pentru că numai trecerea practic a societăţii de la Craiova la Complexul Energetic, nu este o pasare doar de probleme, ci aş vrea să vedem care este viitorul, ce ne spuneţi dvs.  şi care sunt etapele şi modul de realizare ale acestei alimentări cu energie termică pentru că interesează toată populaţia Craiovei şi, într-adevăr, municipiul Craiova era unul dintre singurele municipii în care societatea de distribuţie era la primărie şi având în vedere Complexul Energetic, ca societate distinctă, era în altă parte. Această chestiune, repet, este un lucru bun şi aş vrea să ne spuneţi care sunt etapele şi care sunt paşii şi cum vedeţi dvs. această dezvoltare. Vă mulţumesc.

     Dl. Bălăşoiu:

     Procesul de integrare va trebui să demonstreze viabilitatea.  Noi avem în vedere şi cred că aţi sesizat că şi în studiu au fost tratate aceste lucruri, întreg lanţul producere transport distribuţie şi am să încerc să fac câteva referiri la întregul lanţ. Dacă ne referim la producţie, centrala termică, Uzina Electrică Craiova II  este o uzină de cogenerare, are două grupuri energetice care produc în cogenerare de înaltă eficienţă, asta înseamnă că circa 50% din producţia de energie electrică  şi energie termică este la standardele de cogenerare de înaltă eficienţă în Uniunea Europeană cu randamente de peste 70%  pe ciclu electric termic şi la randamente de 100% pe ciclu de cogenerare. Cele două blocuri energetice au durată de viaţă rămasă de circa 20 ani. Acesta este şi motivul pentru care noi instalăm instalaţii de desulfurare şi de fluid dens pe cele două blocuri energetice. Ştiţi şi aţi văzut în studiu, sunt investiţii de aproximativ 83 milioane de euro numai pentru o conformare la normele de mediu. În ceea ce priveşte reabilitarea şi modernizarea, aceste blocuri au fost reabilitate şi modernizate în anii 2003 - 2004. Totuşi în studiu se vorbeşte de un grup nou de 200 megawaţi cu turbine pe gaz, turbine pe abur, cazan recuperator, ceea ce va aduce o rentabilitate şi în ciclul termic de peste 87% asta înseamnă că practic, cogenerarea de înaltă eficienţă va fi pentru întreaga cantitate de energie termică produsă. Investiţia costă 211 milioane de euro care au deja o susţinere de la Uniunea Europeană de 46 milioane euro. Noi am făcut această aplicaţie şi am primit aprobarea Bruxelului pentru susţinerea financiară pentru acest bloc nou de 200 megawaţi care produce energie termică în cogenerare. În felul acesta practic, prin instalarea noului bloc energetic care are orizontul 2017, se realizează aşa cum am spus, întreaga producţie  de cogenerare la nivel de înaltă eficienţă. În ceea ce priveşte transportul, avem circa 67 km partea de conducte pe reţeaua primară, circa 35 km suprateran şi 32 km subteran. Aici este nevoie de investiţii în perioada următoare pentru reabilitarea reţelei pentru că ştiţi că ea este realizată în sistem clasic, cu conducte de oţel cu tablă şi vată minerală ca izolaţie, şi trebuie să trecem la sisteme moderne şi este vorba de sistemul de conducte preizolate, însă noi oricum aveam în plan ca să facem aceste înlocuiri, am pornit deja această investiţie, iar în segmentul 3, segmentul de distribuţie acolo unde avem circa 120 km x patru fire înseamnă o investiţie de circa 97 milioane de euro, dacă vreau să fiu foarte exact, care pe o perioadă, având în vedere că durata de înlocuire a celor 4oo km, că am spus că este vorba de 122 km pe un fir cu conducte care variază între 35 şi 200 mm, lucrările fizice posibile pe ani sunt extrem de limitate  datorită faptului că presupune lucrări de infrastructură extrem de complexe şi care pot fi realizate  însă vom eşalona aceste investiţii pe o perioadă de timp care variază între  5 şi 7 ani şi sperăm ca în această perioadă de timp să înlocuim toate reţelele secundare. Ştiţi bine că pe reţelele secundare se pierde circa 21-22%  şi aici este un element care poate conduce la eficientizarea sistemului. Al doilea element este dat, aşa cum v-am spus în zona producerii unde sperăm să aducem o eficienţă sporită, iar al treilea, cel de transport, unde, sigur, deocamdată nu se suportau pierderi pentru că toate pierderile erau la Complexul Energetic Oltenia, însă oricum, dacă le adunăm toate înseamnă pierderi de diferite tipuri. Eu consider că pentru oraşul Craiova integrarea acestui sistem producţie - transport - distribuţie este o şansă unică şi mai spun că oraşul Craiova  poate avea şansa unei energii eficiente pe cogenerare de înaltă eficienţă şi unul dintre cele mai mici preţuri din România.

     Dl. Pană:

     Aş vrea să-mi spuneţi dacă aveţi cumva şi ştiţi resursele financiare. ceea ce trebuie să facem ştim. Modul în care vom atrage banii sau resursele financiare.

     Dl. Bălăşoiu:

     Resursele financiare sunt circa 390 milioane de euro pe care ar trebui să -i disponibilizăm până în anul 2020. V-am spus,  12 milioane de euro sunt banii pentru noul grup energetic pe care îl avem deja cofinanţat de Uniunea Europeană  în proporţie de 25%. A doua componentă o reprezintă investiţiile de mediu de 83 milioane de euro pe care noi le-am finanţat şi suntem deja cu ele în curs şi este deja o investiţie pronită, finanţată  şi în curs de execuţie, atât desulfurarea, cât şi fluidul dens, cât şi nioxarea. A treia componentă - reţelele de reţeaua secundară cei 490 km sunt finanţări pe care o societate cu o potenţă financiară aşa cum este Complexul Energetic Oltenia, care are o cifră de afaceri brută de 1,4 miliarde euro pe an, nu cred că se sperie de o investiţie de 90 milioane de euro care va fi realizată cât mai repede posibil, dar în paşii pe care îi impune timpul fizic de realizare a acestei lucrări pentru că, aşa cum am spus, lucrările de infrastructură sunt foarte foarte mari şi trebuie acţionat în conformitate cu posibilităţile de execuţie fizice.

 

     Dl. Pană:

     Mai este o problemă secundară, se pare, dar având în vedere faptul că Complexul Energetic Işalniţa face parte din Complexul Energetic Oltenia, sper ca Târgu Jiu să ne sprijine şi să nu ne pună beţe în roate.

     Dl. Genoiu:

     Salut această iniţiativă, este un lucru extraordinar pentru oraş, trebuie să mulţumim ca şi cetăţeni şi beneficiari ai acestui oraş celor care s-au implicat, este un lucru care de mult trebuia să fie sesizat. Acest lanţ, dacă vă aduceţi aminte, acum câţiva ani de zile până când s-au creat complexele energetice, ele reprezentau o ruptură şi între Compania Naţională a Lignitului şi cele patru termocentrale din sistemnul energetic oltean. Iniţiativa d-lui director Bălăşoiu pentru care trebuie şi aici să-i mulţumim, a fost extraordinară, toată lumea trebuie să înţeleagă şi să ştie că în general, partea de vânzare este cea mai delicată în orice domeniu, indiferent despre ce producem şi vorbim în materie de producţie, partea de vânzare este cea mai delicată, mai ales atunci când vânzarea produsului finit se referă la o populaţie, când populaţia respectivă nu are acces la o piaţă liberă, nu există un concurent în materie de energie termică şi atunci tot procesul este foarte delicat. În aceste condiţii în mod natural singura soluţie nu era decât această unificare şi preluare, sunt adeptul preluării de către Complexul Energetic, de către Compania de termoficare a acestei distribuţii nu invers, că invers este mult mai delicată şi cred că va trebui să se investească foarte foarte mult în partea aceasta de vânzare a produsului finit, legătura între punctele termice şi beneficiarul final. 

     Aş mai avea o singură întrebare vis a vis de acest preţ. Preţul gigacaloriei în mod natural ar trebui să fie cel mai ieftin din ţară având în vedere că avem cele mai rentabile termocentrale, suntem în bazinul cărbunelui şi totuşi sunt câteva oraşe  printre care Cluj, Braşov, Buzău, Satu Mare, Zalău, chiar şi Ploieşti, cu un preţ al gigacaloriei mult mai mic decât la noi. Puteţi să ne explicaţi din ce motive, sau dacă nu, să încercăm să aflăm care sunt motivele sau care  au fost motivele pentru care la ei preţul este mai mic, pentru că nu ştiu să aibă vreun renume energetic în zonele respective sau altceva.

     Dl. Bălăşoiu:

     Am să încerc să vă dau acest răspuns, deşi nu sunt cel mai îndrituit să dau acest răspuns. Oraşele respective nu au acest preţ ca fiind preţul final, de fapt preţul ăla ascunde în spate unele elemente de costuri care nu sunt prinse în costul preţului energiei. Dl. director Dobrin, direc torul de la ISPE, care este în sală, poate să vă dea câteva amănunte. Le ştiu şi eu însă cred că dânsul este cel mai în măsură să dea aceste răspunsuri.

     Dl. Dobrin:

     Ca şi răspuns la întrebarea dvs. , ce a spus dl. director general Bălăşoiu este adevărat, preţul pe care îl afişează şi îl publică, de exemplu Cluj, că l-am auzit de dimineaţă la radio, preţul acela este de fapt, preţul de facturare, preţul real de producere a energiei termice în Cluj este cel puţin dublu faţă de preţul de facturare. Asta înseamnă că practic diferenţa este subvenţionată din bugetul primăriei. Acesta este răspunsul.

     Dl. Dincă:

     La Cluj se anunţă preţul de facturare, la noi vorbim de preţul de referinţă, cel aprobat de ANRE. Dacă ar anunţa şi cei de la Cluj preţul de referinţă, cel de referinţă de la ANRE ar fi cu mult mai mare decât preţul nostru. Şi noi dăm subvenţii, şi noi dăm ajutoare de încălzire şi nu anunţăm preţul de facturare ci cel de referinţă. Drept urmare, nu suntem cu nimic mai prejos decât cei de la Cluj ca şi rezultat final.  Concluzia la această integrare este că pe de o parte oamenii din termoficare care  muncesc efectiv, vor rămâne în această structură integrată, oamenii care produc efectiv, aşa încât la unii dintre ei salariile chiar vor creşte şi vor fi mai mari dacă se vor realiza încasări în mod corect. Cu privire la rezultatul final acesta este acela că reducem pe de o parte pierderile foarte mult, iar pe de altă parte intermediem pentru că dacă ne uităm la preţul final, practic se dubla după preţul de producţie, pe de o parte, iar pe de altă parte pierderile pe care le avem aprobate de ANRE  sunt până la 22%. Şi la acest capitol putem vorbi de faptul că aceste pierderi încet încet nu se vor mai găsi în factură pentru că în momentul de faţă CET aduce până în punctul termic  agentul termic cu pierderi de până în 1 % şi le suportă, deci nu ajung în factură, iar din punctul termic până în blocuri vechea termoficare avea aproape 22%. Acestea ar fi efectele pozitive pe care le avem la un asemenea proiect  şi cred că din momentul de faţă trebuie să îi urăm succes d-lui director de la CET şi în fiecare lună să mergem să vedem ce management are ca să scadă preţul din ce în ce mai mult.

     D-ra Popescu Nicoleta:

     Am şi eu o întrebare. Regia autonomă de termoficare Craiova distribuie şi produce energie termică sau numai distribuie pentru că există o inadvertenţă. În raportul privind aprobarea studiului spune că distribuie şi produce energie termică, iar în studiu spune că numai distribuie energie termică. A doua întrebare este referitoare la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, aş vrea să ne specificaţi în linii mari care sunt modalităţile prin care  se poate realiza acest lucru.

     Dl. Bălăşoiu:

     Regia autonomă şi produce şi distribuie. În studiu este specificat că regia autonomă are 56 de centrale proprii dintre care 16 de cvartal şi 36 de scară, de aceea fosta regia autonomă are dublă calitate de producător şi de distribuitor pentru zona pe care o deserveşte. În ceea ce priveşte reducerea emisiilor de dioxid de carbon, o să încerc să fiu foarte scurt, este un subiect destul de amplu. Amprenta de carbon care se regăseşte pe combustibilul primar. Ca idee, în lume se fac experimente, ca să zicem aşa, pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Uniunea Europeană are  un proiect care se numeşte NERF 300 pentru că cu 300 milioane de certificate de  emisii de dioxid de carbon, vrea să finanţeze 12 programe experimentale în Europa prin care să monteze la 12 blocuri energetice din Europa, sunt mii de blocuri energetice, ca să aveţi o imagine, instalaţii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Asta înseamnă captarea dioxidului de carbon, depozitarea lui în nişte faguri, transportul pe circa 30-40 km până la un receptor salin, iar aceste emisii de dioxid de carbon  este injectat şi readus în mediul lui natural de acolo de unde omul prin acţiunea lui haotică, l-a luat şi l-a adus în atmosferă. Cam asta este explicaţia.

 

     D-na Primar:

     Vă amintesc că s-a votat deja acest punct, s-au cerut pur şi simplu nişte explicaţii suplimentare. Cred că este necesar să le dau şi eu. Probabil ştiţi că am discutat de foarte multe ori în consiliul local că noi am preluat de la vechiul consiliu o datorie de peste 2200 miliarde lei a regiei de termoficare, datorie pe care nu ne-o permiteam s-o plătim la situaţia în care se află bugetul Craiovei acum, un preţ dublu al gigacaloriei din punctul termic, exact aşa cum spunea şi dl. Dincă, ea ajunge la un preţ din punctul termic care  este lângă scara blocului şi se dublează din scara blocului până în bloc, ceea ce sigur că nu era în regulă. Aici era clar o vină a regiei de termoficare. De asemenea erau necesare investiţiile despre care a vorbit dl. Bălăşoiu, investiţii pe care bugetul local iarăşi nu şi le putea permite. Avem situaţia că suntem unul dintre cele trei oraşe excepţie din România în care producţia nu este în aceeaşi mână cu distribuţia, ceea ce ne-a împiedicat să beneficiem de o ordonanţă de urgenţă care ar fi putut să şteargă penalităţile pentru asociaţiile de proprietari şi acest lucru nu putea fi reglat decât printr-o uniune între Complexul Energetic Oltenia şi regia de termoficare însă partea bună este că în ultima perioadă ne-am mişcat foarte bine, suntem singurul oraş din România care a scăzut gigacaloria cu 10 procente, la alţii s-a dublat. Am făcut acest lucru şi cu ajutorul foarte mare pe care ni l-a dat dl. director Bălăşoiu căruia vreau să-i mulţumesc pe această cale, iar preluarea regiei de termoficare sau mai nou Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia înseamnă automat ştergerea datoriei pe care  regia o are către Complexul Energetic înseamnă investiţii noi care vor veni în următoarea perioadă înseamnă eliminarea penalităţilor pe lanţ şi de asemenea înseamnă preluarea angajaţilor care nu vor rămâne fără loc de muncă şi nu în ultimul rând, şi ceea ce este mai important pentru noi,  un preţ foarte bun la gigacalorie. Vreau să vă mulţumesc pentru votul dat în unanimitate, aţi văzut şi dvs.  studiul ISPE care a fost comandat în urmă cu o lună când efectiv nu mai găseam cale de ieşire pentru regia de termoficare. Vreau să-i mulţumesc şi d-lui Dobrin pentru realizarea acestui studiu, cred că a fost edificator pentru dvs. că nu exista o modalitate mai bună  de a rezolva problema regiei de termoficare decât preluarea ei de către Complexul Energetic Oltenia.  Procedura va dura practic 141 de zile, undeva prin primăvara anului viitor regia de termoficare va fi înglobată în Complexul Energetic Oltenia şi sperăm din toată inima să nu avem surprize cum s-a mai întâmplat odată la Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia, ne bazăm în continuare pe sprijinul dvs., dl. Bălăşoiu şi vreau să vă mulţumesc încă o dată pentru sprijin.

     D-na Secretar:

     Fiind la acest punct, comentariile au fost făcute la punctul precedent  pe care deja l-aţi supus la vot, vă rog să aveţi în vedere că  la împuternicirea primarului pentru semnarea contractului în raportul de specialitate nu am avut valoarea finală a redevenţei întrucât expertul nu a putut să o  calculeze până astăzi. Ca atare, vă propun, întrucât expertul are în vedere redevenţa de 1.227.757 lei, însemnând 102.313 lei pe lună, să avem în vedere redevenţa minimă faţă de valoarea de 1.198.343 lei pe an, adică 160.665 lei pe lună maxim, să avem în vedere valoarea  minimă. D-na primar vă propune deci, din partea executivului, să aveţi în vedere în contractul de concesiune redevenţa la valoarea minimă pe care, dacă doriţi, putem s-o introducem din nou pe site să aveţi în vedere raportul expertului în forma finală.

     Dl. Dincă:

     Este în regulă, este instituţia noastră şi trebuie să o facem să meargă în condiţii cât mai bune în perioada următoare, mai ales că sperăm să nu avem o surpriză din partea Fondului Proprietatea care este acţionar la CET. Legat de acest punct, cu privire la negocierea directă, deci concesionare prin negociere directă, vă aduc aminte că aceeaşi era propunerea mea şi în condiţiile în care am dat acele bunuri, de fapt sunt imobile, în folosinţă celor de la Compania de Apă. Este un proiect în regulă, acelaşi lucru l-am cerut şi atunci, este absolut corect, preţul este unul care este de susţinere a Companiei şi cred că nu este nicio problemă la acest punct.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă contractul de concesiune prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova prevăzute în anexele nr.2 şi 3, parte integrantă din aceasta, către  S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L..

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de concesiune prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.79/2006, 58/2008, 325/2008, 186/2009, 536/2009 şi nr.87/2010 şi se modifică în mod corespunzător Hotărârea   Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999.

  Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Patrimoniu şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.09.2012.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, la data de 30.09.2012, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe şi interne, pe trimestrul al III - lea al anului 2012.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pe trimestrul al  III-lea al anului 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul al III - lea al anului 2012.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul al III-lea al anului 2012, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală,  Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2012.

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2012, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

     D-na Secretar:

     Cu completarea celor 30 mii lei primiţi din sponsorizări. A anunţat dl. director economic în şedinţa comisiilor.

     Dl. Dincă:

     Aş vrea să nu le dăm acestor istituţii un măr care până la 31 decembrie va fi o jumătate de măr. Le dăm un dar acum în sensul că suplimentăm veniturile anumitor instituţii.  În prevederea de la 1 ianuarie anul acesta avem consemnate aproximativ 102 milioane de lei pentru încasări la taxe şi impozite locale. Până la data de 24 octombrie luna aceasta potrivit raportului înaintat, am încasat 95 milioane 400 mii lei. În momentul de faţă putem spune că mai avem pentru următoarele două luni de încasat încă 7 milioane de lei. Eu cred că le vom încasa şi cred că vom încasa şi mai mult. Pe lângă aceasta se prevede o creştere a valorii încasărilor de la 102 milioane cu încă 7 milioane de lei, deci la 109 milioane de lei. În măsura în care acum aprobăm această suplimentare cu încă 7 milioane iar undeva spre începutul lunii decembrie vedem că nu încasăm aceşti bani, îi vom pune în dificultate pe cei cărora le dăm banii acum în sensul că va trebui să le luăm banii  înapoi pentru că nu-i încasăm. este, dacă vreţi, o prevedere curajoasă. Sper să încasăm aceşti 7 milioane de lei, doar că cred că cu două luni înainte este cam devreme şi sunt convins că acele instituţii vor angaja acele sume pe care le dăm noi, iar la final nu vor avea toţi banii necesari. Am avut experienţa aceasta inclusiv în anul 2010, când în luna decembrie, deşi aveam prevederi, deşi le dădusem să-i cheltuiască, datorită faptului că încasările nu s-au realizat la nivelul prevederilor, în luna respectivă inclusiv instituţiile de învăţământ şi cele de sănătate au fost puse în imposibilitatea de a-şi plăti facturile. Cred că în momentul de faţă ne asumăm răspunderea să încasăm cei 7 milioane pentru că la finalul anului vom fi puşi în situaţia să ne asumăm răspunderea să-i luăm înapoi dacă nu-i vom realiza. Am discutat cu dl. director economic care spune că această sumă va fi încasată în plus, este foarte bine dacă va fi încasată în plus,  este aproape un milion şi jumătate de euro pe lângă ceea ce se încasează în mod curent, deci practic în două luni de zile vom încasa aproape 15 milioane, respectiv 3 milioane şi jumătate de euro. Eu sper să realizeze acest lucru, dar în acelaşi timp trebuie să fim şi conştienţi de faptul că  dacă nu se va realiza această prevedere, în decembrie executivul va veni cu o propunere  de rectificare negativă.

     Dl. Badea:

     M-am uitat cu ceva atenţie aseară şi am observat că există o anexă la acest proiect care vizează instituţiile de învăţământ. Aş fi avut rugămintea către executiv cu atât mai mult cu cât această anexă nici n-ar fi trebuit să fie acolo pentru că, până la urmă, este o problemă de  transfer în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, şi care era de competenţa d-nei primar, nici nu mai trebuia să mai fie aici, să vă uitaţi cu atenţie, d-na primar, vis a vis de Liceul Petrache Trişcu şi Liceul Ortodox. Lor li se retrag nişte sume de bani, iar ei deja au apucat să cheltuie aceşti bani pentru igienizare, pentru reamenajarea anumitor spaţii pe care le au în patrimoniu.  De aceea, în cazul în care este posibil, v-aş ruga ca cele două instituţii de învăţământ în speţă, Liceul Ortodox şi Liceul cu profil sportiv Petrache Trişcu, să fie în continuare la nivel de buget ca şi înainte de această rectificare pentru că altfel, nu vor putea să plătească cheltuielile pe care deja le-au antamat şi ar fi o situaţie jenantă pentru cei care au angajat aceste cheltuieli.

     Dl. director Pascu:

     Vorbim de problemele ridicate de dl. consilier Dincă. În primul rând vreau să vă spun că în prevederea iniţială, dl. consilier, n-a fost de 102 milioane, a fost de 111 milioane din venituri proprii. Noi am făcut corecţii în luna iulie când în primele două semestre nu s-au realizat veniturile proprii, dar de ce am venit cu această suplimentare de 7,7 milioane care oricum nu ajunge la prevederea iniţială şi pe care noi sperăm să depăşim prevederea iniţială, şi mai venim cu o corecţie în plus în luna noiembrie sau decembrie pentru că din cele 7,7 milioane avem până în momentul de faţă deja încasate  3,8 milioane. Am încasat în plus 4 milioane mai avem două luni la dispoziţie în care eu cred, ţinând cont că în ultima parte a anului, de obicei, mulţi agenţi economici şi persoane fizice îşi achită obligaţiile către consiliul local. Sunt sigur şi sunt convins că vom depăşi aceste prevederi.

     Legat de problema ridicată de dl. consilier Badea, într-adevăr este afişată pe site o propunere de virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol în ceea ce priveşte instituţiile de învăţământ. Este o propunere pe care a făcut-o serviciul de investiţii şi achiziţii publice care a avut o corespondenţă cu toate unităţile de învăţământ privind distribuirea banilor pentru reparaţii curente. Probabil că s-au strecurat în această corespondenţă anumite nceoncordanţe. D-na primar probabil va solicita d-nei şefe  de serviciu, d-na Covaci, să analizeze ceea ce a spus dl. Badea. Am înţeles că mai sunt şi alte situaţii. Fiind în competenţa d-nei primar, ordonatorul principal de credite, cred că se va rezolva nu va fi o problemă. Nu este vorba de suplimentare de sume, este plus şi minus în cadrul aceluiaşi capitol şi probabil că va ţine cont de cele propuse.

     Dl. Genoiu:

     Analizând alocarea bugetelor şi pentru mine este o noutate. Sunt mulţi aici care au continuittae în consiliul municipal, dar mă surprinde foarte mult faptul că nu numai regia de termoficare a fost o regie cu pierderi foarte mari ci şi Regia de Transport în comun. Ca un om care am avut în subordine o flotă auto destul de mare, vreau să vă spun că la un moment dat am avut o discuţie cu un dealer de maşini care voia să-mi vândă mie personal o maşină, şi eu făceam comentarii la consumul, acestei maşini, că este o maşină cam costisitoare, are un consum cam mare şi mi-a dat un ragument care m-a lăsat cu gura căscată şi mi-a spus că nu consumă într-o lună cât fură şoferii într-o zi. Cred că una din probleme acestei regii de transport este rentabilitatea acestor autobuze, mari consumatoare de carburanţi şi la care ori facem nişte investiţii în gestionarea consumului de carburanţi, pentru că fără nişte investiţii tehnice nu putem să ţinem controlul numai cu pânda numai la unul şi la altul, ori încercăm o modalitate de descentralizare şi de privatizare ale acestei regii. Cred că ar trebui în obiectivele de anul viitor să prindem şi această regie de transport.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2012.

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2012.

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne şi externe, pe anul 2012.

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe şi interne, pentru anul 2012, la valoarea de 39.552 mii lei,  conform anexelor nr.1 şi 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2012.

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

     Dl. Pîrvu:

    Am o întrebare şi o clarificare vis a vis de destinaţia celor opt miliarde prevăzute la acest punct. Este vorba de acoperirea unor cheltuieli pe care clubul le are sau pentru viitoarele salarii care se dau sportivilor.

     D-na viceprimar Calangiu:

     Este vorba despre cheltuieli salariale care nu au fost prevăzute în buget la începutul anului.

     Dl. Pîrvu:

     Sunt deci aceiaşi sportivi.

     D-na viceprimar Calangiu:

     Da, sunt aceiaşi sportivi.

     Dl. Badea:

     Da, dar nu sunt aceiaşi sportivi. La jumătatea anului au venit alţi sportivi.

     D-na viceprimar Calangiu:

     Sunt aceleaşi echipe, mă scuzaţi. Sportivii pot să fie şi alţii.

     Dl. Pîrvu:

     Când s-a prevăzut la început de an, a fost un buget. Cum de se măresc cheltuielile acum? S-au mărit salariile?

     D-na viceprimar Calangiu:

     Aşa se construiesc bugetele în general. Există nişte prevederi care fac ca ultimul trimestru se lasă la instituţiile publice, de multe ori descoperit. Aşa s-a construit acest buget în această instituţie, fără cheltuieli salariale.Este şi majorarea de 8% prevăzută de lege.

     Dl. Dincă:

    La clubul sportiv avem o specificitate. Bugetul este pe un an calendaristic, iar anul competiţional se întinde pe doi ani calendaristici. Aşa cum a zis şi colegul Pavel Badea, în vară o parte din sportivi s-au schimbat. Şi contractele şi valoarea acestora. Practic bugetul la începutul anului prevede întreaga sumă pentru cheltuielile salariale, avem acum o excepţie cu privire la cei 8%, dar pe lângă aceasta a existat şi există o practică şi trebuie să fim  atenţi la ea cu privire la schimbarea unor sportivi pentru că se fac contracte doar pe un an de zile şi vin alţi sportivi care vedem în condiţiile acestea că sunt un pic mai scumpi faţă de cei pe care i-am avut în anul competiţional trecut, dar în prima parte a anului acesta bugetar. Practic un an bugetar cuprinde câte o jumătate de an competiţional.

     Dl. Sas:

     Eu aş considera extrem de necesar ca la acest club sportiv municipal care se află în subordinea Consiliului Local Municipal Craiova să activeze cât mai mulţi sportivi pregătiţi în municipiul Craiova. Avem licee de specialitate, avem Colegiul Nicolae Titulescu ce pregăteşte sportivi pentru mai târziu, liceul Petrache Trişcu, aşadar dacă ar activa numai sportivi din Craiova sau predominant sportivi din Craiova, cu siguranţă nu ar fi necesare  alocări atât de mari de fonduri de la bugetul  municipiului Craiova. Să nu uităm, cu această rectificare, ajungem la 62 miliarde pentru acest club sportiv municipal.  Pentru şedinţa viitoare de consiliu, aş solicita o listă cu salariile plătite sportivilor de la cinci echipe ale SCM.

     D-ra Predescu:

     În raport de cele spuse anterior, totuşi trebuie să avem în vedere şi următoarea particularitate. Dacă înainte de 1990 cluburile sportive aşa după cum ne aducem aminte, erau susţinute foarte mult de armată, de interne datorită regimului şi de finanţare de care beneficiau toate ţările, observăm că în ultimii ani toate aceste cluburi sportive ce desfăşoară altă activitate sportivă decât fotbalul, condiţie în care s-a şi înfiinţat acest Sport Club Municipal Craiova, au fost preluate de autorităţile locale şi susţinute din resursele autorităţilor locale, nu doar în Craiova, ci în foarte multe oraşe din ţară, tocmai pentru a menţine în picioare sportul şi activitatea competiţională. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Sas dar trebuie să avem în vedere şi rezultatele în cadrul competiţiilor. Competitivitatea acestor echipe, cel puţin din  informaţiile pe care le avem şi din presă, dar şi urmărind evoluţia lor, observăm că unele dintre echipe au început să se prezinte mai bine în competiţiile pe ramură, această analiză trebuie să aibă în vedere nu doar provenienţa sportivilor, ci şi capacitatea lor de a susţine competiţia sportivă şi rezultatul.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

- total venituri –6.171,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare);

- total cheltuieli –6.171,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare),

conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2012.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012.

     D-na Secretar:

     Corectura pe care am anunţat-o din eroare de dactilografiere, total venituri 47.945 mii lei în loc de 45 mii lei.

     Dl. Sas:

     Cu siguranţă alocarea de fonduri suplimentare către acest spital este extrem de necesară. Ştim cu toţii cu ce probleme se confruntă, însă sunt total indignat şi cred că mulţi dintre consilierii locali sunt indignaţi de faptul că la comisiile de specialitate niciun reprezentant al acestui spital nici al altor spitale nu a fost prezent la niciuna dintre comisiile de specialitate deşi întotdeauna consiliul local a manifestat bunăvoinţă faţă de spitale alocându-le fonduri suplimentare. De asemenea, în urmă cu câteva luni am aprobat alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru consturirea unui nou spital municipal extrem de necesar. Aş dori să ştiu în ce stadiu se află elaborarea acestui studiu de fezabilitate, întrucât şefi de secţii din cadrul acestui spital nu au fost consultaţi în niciun fel asupra modului în care va fi alcătuit viitorul spital municipal. Ştim că nu mai poate continua activitatea în acest spital, activitatea se desfăşoară în cinci sedii diferite, sunt  extrem de multe probleme chiar şi cu sistemele de încălzire. Aş solicita nişte lămuriri în acest sens.

     D-na Primar:

     Este într-o eroare completă colegul nostru. S-a aprobat PUD nu s-a aprobat SF. Este o diferenţă. Dacă avem noroc, în luna noiembrie să intrăm cu SF noi am fi foarte fericiţi ca să putem să ne împrumutăm pentru că anul viitor dacă nu ne împrumutăm până la 15 ianuarie, nu mai putem să facem acest lucru din cauza deficitului naţional. În ceea ce priveşte spitalul, este urgenţă nu8 doar pentru că nu avem un spital de categorie I în CFrauiova ci pentru că riscăm să pierdem peste 100 milioane de euro de la Uniunea Europeană în bani, având în vedere că unul din criteriile pentru pol metropolitan de dezvoltare internaţională, cum vrem să fie Craiova, este acela de a avea un spital de categoria I. Medicii au fost consultaţi, n-au fost consultaţi, n-aveau pe ce deocamdată că nu există un studiu de fezabilitate. În orice caz ceea ce ne dorim este un spital nou nouţ cu 500 paturi şi şase blocuri operatoare, deci este un spital de categoria I.

     D-na viceprimar Calangiu:

     Chiar nu vă înţeleg. Deci dvs. v-aţi ocupat de spitale şi, deşi nu era momentul pentru că v-aţi apucat să discutaţi despre un buget şi despre o suplimentare şi despre o situaţie ca şi când le-am face pomană la Spitalul 2 că ce buni suntem noi şi le dăm nişte bani, ţin să vă spun că nu aveam încotro, şi asta datorită unui buget, ştiu că v-aţi ocupat de spitale, presupun că l-aţi văzut şi l-aţi aprobat, care este total fraudulos şi pot să demonstrez. Am să spun în două trei cuvinte pentru cei care înţeleg. Pentru ceilalţi, le stau la dispoziţie. Bugetul Spitalului nr. 2 a fost construit, a fost prezentat consiliului local, aprobat şi semnat de toată lumea pe nişte sume care nu existau şi nici nu erau posibil de obţinut. Au avut un contract cu Casa de Asigurări în jur de 22 miliarde lei vechi pe lună şi o finanţare de la primărie care nu depăşea un miliard pe lună pentru utilităţi. Total egal 23 miliarde. Bugetul aprobat de consiliul local a angajat şi cheltuieli în primele şase luni, a fost de 39 miliarde pe lună, făcând ca spitalul  nr. 2 deşi va încasa în continuare conform activităţii lui şi surselor legale, bani de la Casa de Asigurări în ultimele două luni ale anului, să nu mai poată angaja cheltuieli cu salariul în lipsa unei rectificări pentru că nu mai are spaţiu bugetar conform legii bugetului Legea 500. Dvs. aţi fost părtaş la această situaţie şi veniţi şi ne întrebaţi de ce facem rectificare sau că această rectificare este o pomană? S-a făcut cu foarte mare greutate renunţând la alte investiţii şi tăind şi de pe colo şi de pe colo, pentru a putea obţine sumele respective să salvăm Spitalul nr. 2 să nu rămână oamenii fără salarii în ultimele două luni.

     Dl. Sas:

    Cred că aţi înţeles total greşit ceea ce v-am spus eu până acum, şi sunt sigur de acest lucru. Nu privesc ca o pomană acest lucru, chiar voi vota pozitiv rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Filantropia. De asemenea, bani pentru studiul de fezabilitate au fost incluşi în buget la începutul acestui an, chiar dacă nu ştiţi acest lucru,  că această conducere a spitalului ar trebui să fie prezentă la comisiile de specialitate.

     D-na Primar:

     Cu condiţia să-i şi invite cineva.

     Dl. Sas:

     Au fost invitaţi luni. Vă pot spune cei de la administraţie publică.

     D-na viceprimar Calangiu:

     S-a informat greşit, nu mi se pare relevant, îmi cer scuze până la urmă în numele lor şi în numele primăriei, pentru că au fost într-adevăr informaţi, dar despre anumite comisii. Ei la un moment dat spuneau că au fost anunţaţi să vină la buget şi  li s-a discutat şi absenţa. Nu se va mai întâmpla.

     Dl. Badea:

     Aceeaşi remarcă aş vrea s-o fac şi eu. În aceste proiecte 13, 14, 15, rugămintea noastră, a celor de la comisia de învăţământ cultură a fost să participe totdeauna cei care au proiecte pe ordinea de zi şi vizează comisia noastră la aceste întâlniri. Am înbţeles că au circumstanţe atenuante că nu au fost anunţaţi. De aceea, o să-i rugăm pe cei care se ocupă de relaţia de anunţare a celor care au proiecte pe ordinea de zi, să-şi facă treaba pentru că altfel intrăm în asemenea contradicţii ce ar putea fi foarte uşor eliminate. Vă mulţumesc şi sper să participe de acum încolo la toate comisiile. Vă mulţumesc.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

a) total venituri – 47.945,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 47.881,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 64,00 mii lei);

b) total cheltuieli – 48.052,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 47.988,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 64,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.49/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2012.

   Dl. Pană:

   E bine că asistăm la o discuţie în contradictoriu, mai ales între doi medici, mă bucură acest lucru, dar din păcate aceste discuţii sunt sterile pentru că acum discut concret despre Spitalul de Boli Infecţioase şi aş pune întrebarea dacă cineva a stat internat vreo noapte în acest spital sau într-unul din saloanele acestui spital. Dacă a stat înseamnă că a scăpat nemâncat de gândaci. V-aş ruga foarte mult să fim foarte atenţi cu asemenea chestiuni pentru că te duci cu o anumită boală sau sănătos şi rişti ca din aceste spitale să vii cu mai multe boli. Iată de ce m-aş fi aşteptat şi mă aştept ca de la un viceprimar care este şi medic să se aplece mai mult asupra acestor spitale, iar medicii sau conducerea acestor spitale să vină şi să ne spună şi nouă durerea pentru că dacă te duci în calate de pacient îţi spune foarte multe ofuri pe care le au şi din păcate, noi aici avem  resursele să-i ajutăm.

     Dl. Preşedinte:

     Aveţi o propunere sau este campanie?

     Dl. Pană:

     Propunerea este să se stârpească gândacii din acest spital.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

a) total venituri – 28.968,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 27.968,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

b) total cheltuieli – 29.000,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 28.000,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.48/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

- total venituri – 23.941,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 23.353,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei).

- total cheltuieli – 24.548,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 23.960,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei),

 conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.50/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Ştefârţă).

 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

-          Total venituri – 1.232,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 1.220,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 12,00 mii lei);

-          Total cheltuieli – 1.232,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 1.220,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 12,00 mii lei),

           conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

- total venituri –8.538,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 8.506,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 32,00 mii lei);

- total cheltuieli – 8.538,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 8.506,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 32,00 mii lei),

conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea                Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Poliţia Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova, pe anul 2012.

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

- Total venituri – 6.163,00 mii lei (5.983,00 mii lei – veniturile secţiunii de funcţionare şi 200,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);

- Total cheltuieli – 6.163,00 mii lei (5.983,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 200,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare)

             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.54/2012.

 Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

     D-na Secretar:

     Cu aceeaşi completare, 30 mii lei din sponsorizări aferentă punctului 5.

     Dl. Pană:

     Am vrut să iau cuvântul la punctul despre buget. Noi ieri am discutat în cadrul comsiei toate aceste puncte şi analizat. Aş vrea să ridic problema realizarea bugetului de dezvoltare pentru că aici, din analizele care s-au făcut, suntem deficitari şi am şi eu un of şi o durere care se numeşte modul de realizare a infrastructurii la linia de tramvai de tr5ansport electric şi aş vrea ca această problemă să stea în atenţia noastră şi să nu o mai amânăm pentru că timpul trece şi, din păcate, dl. Genoiu a discutat foarte bine despre modul în care se gestionează transportul în comun şi în ceea ce priveşte gestiunea motorinei la mijloacele de transport pe care le folosesc, dar aici aş vrea să reţineţi că atunci când s-a conceput această linie de tramvai era un flux foarte mare. Proiectul trenează.

     D-na Primar:

     Am o rugăminte la dvs. Există şi un capitol separat de îăntrebări şi interpelări.Haideţi să discutăm exact pe punctele respective pentru că mai avem încă 30 de puncte, văd că înaintăm într-un stil foarte dificil. Eu înţeleg că este campanie electorală, că părin colegiul dvs. trece tramvaiul, dar probabil sunteţi informaţi că este deja un proiect european în derulare şi ne vom ocupa şi de linia de tramvai.  Nu trenează absolut deloc proiectul. Atât durează proiectele europene.

     Dl. Pană:

     Ieri am solicitat în comisie şi aşa am primit răspunsul pentru că pe acesta nu se cheltuie niciun leu.

     D-ra Predescu:

     Dl. preşedinte, vă rog să vă exercitaţi atribuţiile şi aducerea la ordine atâta timp cât discuţiile sunt  în afara punctului de pe ordinea de zi.

     Dl. Pană:

     Este proiect de buget. Infrastructura la transportul în comun cu tramvaiul face parte din buget. Nu este nicio campanie electorală, iar prin colegiul respectiv, d-na primar, nu trece linia de tramvai.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2012 – 2013.

     Dl. Pîrvu:

     Din experienţa participării în consiliul de administraţie la şcoala nr. 21, făcându-se o evaluare a numărului de elevi care au media de 10,  s-a venit cu propunerea şi inspectoratul să aprobe şi alte cirterii pe care fiecare şcoală să le impună la clasificarea elevilor care să beneficieze de aceste burse. Se exprima ideea că în fiecare clasă există 5-6 elevi cu medii de zece. Făcându-se un total al acestor elevi, bursele fiind mai puţine decât numărul de elevi, am vorbit ieri în comisie cu dl. inspector şi este posibil şi colegii ceilalţi să accepte, atunci când merg în consiliile de administraţie la şcoli, fiecare şcoală să aprobe criterii suplimentare pentru clasificarea elevilor care trebuie să primească burse. Dl. inspector spunea ieri că sunt vreo patru categorii de burse, aşa este, dar mă refer la cele care necesită media cea mai mare.

     Dl. Cotescu:

     Aşa este, am avut o intervenţie ieri şi am răspuns problemei d-lui consilier. Dintotdeauna am avut probleme, fie că am avut mai mulţi premianţi decât suma de bani, fie că avem mai mulţi elevi cu probleme sociale decât suma de bani. Ceea ce ni se propune la acest proiect şi este un lucru în premieră, este faptul că se dublează numărul de burse.  Să rezolvăm toate problemele copiilor din învăţământul craiovean ar trebui probabil, să depăşim cu 50% numărul de bani alocaţi ca să  rezolvăm din problemele acestora. Pe de o parte şi cuantumul burselor la învăţământul primar şi nu numai, se dublează, se dublează şi numărul acestora, deci am ajuns aproape la un procent de 10% din numărul elevilor din municipiul Craiova care beneficiază de bursele şcolare şi asta nu face decât să ne bucure şi copii şi părinţii lor, de asemenea. Numărul copiilor este mai mare decât suma alocată, chiar dacă aceasta s-a dublat.

     Dl. Preşedinte:

     Supun al vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2012-2013, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează:

- 408 burse de performanţă, reprezentând 1 % din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 lei;

- 566 burse de merit, reprezentând 2 % din numărul elevilor înscrişi la cursurile din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 75 lei;

- 848 burse de studiu, reprezentând 3 % din numărul elevilor înscrişi la cursurile din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 55 lei;

- 1634 burse sociale, reprezentând 4 % din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 50 lei pentru elevii din învăţământul liceal, din care: burse medicale pntru toţi elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate de către  unităţile de învăţământ) şi burse pentru persoane defavorizate.  

Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc anual criterii specifice de acordare a burselor şcolare, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013, după cum urmează:

- 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este de până la 155 lei;

- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;

- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei;

- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310, lei;

- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;

- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;

- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei;

- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei;

- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei;

- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei;

- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei şi 1.082 lei.

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Economico – Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2012.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2012, în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:

- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

              -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

- să fie apte fizic pentru deplasare.

 - însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav;

 - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare transmise de DGASPC Dolj.

 Art.3.  Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii octombrie 2012, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi  Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning”.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a sumei de 7.682 euro, reprezentând contribuţia proprie a Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova în calitate de partener în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţia Economico – Financiară şi Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova.

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă  Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.230/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.48/2012 şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.78/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

     D-na Secretar:

     Propuneri pentru reprezentanţii din consiliul local, respectiv consilieri locali la comisiile de concurs, de contestaţii şi de supleanţi. Membri titulari - specialist in domeniu – Ilarian Stefanescu, director executiv Teatrul National „Marin Sorescu” Craiova.-specialist in domeniu – Antoniu Zamfir, manager Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova. Comisia de contestaţii: -Deca Madalina Laura, consilier juridic Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ, -Rezeanu Marinela, consilier juridic Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ. Membri supleanţi: specialist in domeniu – Cristina Munteanu, director adjunct Centrul Judetean de Cultura Dambovita, -specialist in domeniu – Jean Dumitrascu, director Filarmonica Pitesti. Avem nevoie de propuneri de consilieri.

     D-na viceprimar Calangiu:

     Membri titulari - Socoteanu Răzvan. Comisia de contestaţii - Manda Sorin. Membri supleanţi - Popescu Nicoleta.

     D-ra Predescu:

     Cu privire la amendamentele aduse ieri în comisia juridică, care au fost însuşite de executiv, la regulament, la art. 1 se introduce şi un alineat 2  care este conform legii. Concursul se desfăşoară la sediul Consiliului Local al municipiului Craiova cu arătarea acestuia, iar din anexa 4 care conţine criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cei înscrişi la concurs, am căzut de acord toţi membrii comisiei că trebuie eliminată cerinţa de a face dovada cunoştinţelor unei limbi de circulaţie internaţională. Atâta timp cât conform legii ea este cerută  numai în mod expres în cazul unui concurs pentru înscrierea la doctorat şi dovada se face cu atestat dat tot în condiţiile legii. Ar fi o condiţie excesivă şi am căzut de acord în cadrul comisiei juridice că se poate elimina această cerinţă, iar la ultimele două cerinţe am făcut menţiunea că se cere declaraţie pe propria răspundere. S-a însuşit ca toate acestea să fie cuprinse în actele anexă.

     D-na Secretar:

      Vom împărţi buletinele de vot pentru a vă exercita votul. 

     S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de vot s-a dat citire procesului-verbal de validare.

     Dl. Beţiu:

     Componenţa comisiei pentru desfăşurarea de proiecte de management la Filarmionica Oltenia Craiova. Membri titulari: Socoteanu Răzvan , specialist în domeniu Ilarian Ştefănescu şi specialist Antoniu Zamfir au primit 25 voturi pentru, 1 abţinere în persoana d-lui Socoteanu şi 1 vot împotrivă.

     Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor: consilier local Sorin Manda, jurişti Deca Mădălina Laura şi Rezeanu Marinela - 25 voturi pentru, 1 abţinere în persoana d-lui Manda şi 1 vot împotrivă.

     Membri supleanţi - consilier local Nicoleta Popescu, specialişti Cristina Munteanu şi Jean Dumitraşcu - 24 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere în persoana d-nei Popescu.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot componenţa comisiilor şi proiectul în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi caietul de obiective la Filarmonica „Oltenia” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor în componenţa prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Se aprobă criteriile de participare la concursul de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia” Craiova, prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

27. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului  la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea d-lui. Petre Ionel, administrator la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului  la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

     Dl. Cherciu:

     Încă din comisia la care am participat ieri, mi-am exprimat punctul de vedere că cel care şi-a exprimat intenţia să fie administratorul acestei societăţi, are de această dată un CV care îl recomandă. Este de salutat că punem oameni cu experienţă în asemenea funcţii. Eu am ridicat o singură problemă ieri şi anume faptul că urmează tot pe ordinea de zi şi un proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a serviciului public de salubritate şi având în vedere că cel propus pentru a ocupa această funcţie, a îndeplinit şi funcţia de director la o societate privată cu profil similar, am solicitat ca, pentru a evita orice posibilă discuţie, în contractul de management urmează să fie încheiat, să se includă şi o clauză de neconcurenţă. Dl. Nedelescu m-a asigurat personal ieri că va purta această discuţie  cu candidatul şi de dimineaţă am aflat că acesta a acceptat includerea unei astfel de clauze, fapt ce, din punctul meu de vedere, face ca persoana respectivă să primească încrederea noastră. Ba mai mult, îmi spunea dl. Nedelescu că firma Urban SA, cea la care dânsul îndeplineşte sau a îndeplinit funcţia de director până recent, este o firmă în insolvenţă, aşa că este aproape exclus să participe la acea licitaţie. Ca o concluzie, din punctul meu de vedere, persoana respectivă îndeplineşte şi criteriile de profesionalism şi cele de a nu exista suspiciuni privind viitoarea licitaţie.

     Dl. Pană:

     Oarecum dl. Cherciu a atins ceea ce vroiam să spun eu. Sunt de acord cu numirea persoanei respective, am văzut şi eu CV-ul. Ceea ce vreau să spun şi atrag atenţia că trebuie să urmărim mai îndeaproape acest management  astfel încât să nu ne mai trezim în situaţia în care peste 3 luni de zile să  venim să mai supunem consiliului local retragerea sau anularea.

     D-na Secretar:

     La contract puteţi discuta orice clauză.  Suntem la desemnarea persoanei, motiv pentru care înmânăm buletine de vot  ca şi la celălalt şi o să vă rog să amânaţi până se votează şi până aveţi buletine de vot de către comisia de validare şi întocmit procesul-verbal.

     Dl. Albăstroiu:

     Pe noi, grupul UNPR ne interesa ce criterii de selecţie s-au folosit la desemnarea d-lui Popescu  în această funcţie, atâta timp cât firma în care lucrează la ora actusală este în insolvenţă.

     D-na Primar:

     Pe ce criterii l-am desemnat administrator? Cred că l-aţi văzut şi dvs. în comisie.

     Dl. Nedelescu:

     Vreau să răspund eu. În primul rând cred că toţi colegii noştri au sesizat că nu vine nici politic pus, nu aparţine nici unui partid politic, deci vreau să fac precizarea de la început. Am analizat mai multe CV-uri este adevărat,  şi dintre toate l-am ales pe dânsul pentru că este singurul care a trecut prin toate etapele, plecând de la ingienr simplu, şef serviciu,şef autobază, deci a parcurs toate etapele şi s-a ocupat  numai de această activitate de salubritate, deci cunoaşte  salubritatea foarte bine. Acesta a fost criteriul pentru care l-am desemnat.

     Dl. Albăstroiu:

     Încă cred că acesta nu este un criteriu. Dacă se făcea pe site-ul primăriei un anunţ că se angajează un manager cred că erau mult mai multe CV-uri.

     D-na Primar:

     Vă interesa postul, dl. Albăstroiu? Nu mai este suficient la apă? Vă interesa postul respectiv? Este o lună de zile de când nu mai avem administrator pentru salubritate că nu s-a semnat contractul de management.

     Dl. Albăstroiu:

     S-ar putea să-mi depun şi eu un CV. Dacă o să-l ţinem în funcţia de director adjunct în continuare pe Flavius Sirop care pune tălpi şi care, dacă vă uitaţi în raportul de audit al primăriei ce s-a întâmplat la această societate, să-l ţinem în con- tinuare.

     D-na Primar:

     Depuneţi plângere dacă aţi sesizat ceva penal. Aşa este normal.

     Dl. Albăstroiu:

     V-am rugat să-mi daţi şi mie raportul lui de activitate la încheierea mandatului.

     D-na Primar:

     M-aţi rugat ieri şi v-am spus că vi-l pun la dispoziţie. Nu avem nimic de ascuns. Dacă îmi aduc bine aminte, Flavius Sirop a făcut parte din fosta administraţie, nu din actuala. N-aţi solicitat oficial, aţi solicitat la nivel de zvon. Vi-l punem la dispoziţie fără niciun fel de probleme.

     Dl. Nedelescu:

     Îmi exprim regretul. Am înţeles că dl. Albăstroiu vorbeşte în numele colegilor de la UNPR. La toate comisiile am participat, i-am informat, le-am adus la cunoştinţă, i-am spus personal şi d-lui Albăstroiu că-i vom pune la dispoziţie rapoartele pe care doresc dumnealor să le studieze. Voi ţine cont de propunerea d-lui Albăstroiu să punem pe site.

     D-na Primar:

     Dacă îmi permiteţi o chestiune de procedură. Am o rugăminte la aparatul tehnic al primăriei. Nu mai puneţi primarul sau viceprimarii într-o situaţie atât de penibilă. Din moment ce unul dintre consilieri solicită un document, oricare ar fi el, vă rog de urgenţă să-l puneţi la dispoziţie. Nu aşteptaţi ordin de la primar pentru treaba asta că nu este în regulă. 

     S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de vot, s-a dat citire procesului-verbal de validare.

     Dl. Beţiu:

     La SC Salubritate - persoana desemnată Popescu Cristian Ştefan, avem un număr de 20 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă desemnarea dlui. Popescu Cristian - Ştefan, administrator la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 7 abţineri (Gheorghiţă, Pîrvu, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas).

 

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2012.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate va fi dată publicităţii prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei.

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, vor fi adresate instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea  contractului de concesiune a activităţilor de salubrizare, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţilor serviciului de salubrizare.

     D-na Secretar:

     Cu modificările făcute în componenţa legate de persoanele care nu mai lucrau în serviciile de specialitate.

      Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările făcute. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă componenţa Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea  contractului de concesiune a activităţilor de salubrizare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţilor serviciului de salubrizare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 7 abţineri (Pîrvu, Gheorghiţă, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas).

 

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor.

     Dl. Dincă:

     Rugămintea este să nu se înţeleagă faptul că aceste comisii se subrogă comisiei de licitaţie. După denumirea pe care o are aici şi care este prevăzută în lege, s-ar presupune că aceasta este comisia de licitaţie. Nu are nicio treabă. Comisie de licitaţie trebuie să fie făcută prin dispoziţie a primarului de către cei de la Serviciul Achiziţii Publice. Este doar o comisie care supraveghează, coordonează, iar  cu privire la concesiune va activa doar în stadiul de a elabora caietul de sarcini.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă componenţa Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea  contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 7 abţineri (Pîrvu, Gheorghiţă, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas).

 

 

32. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3).

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă schimbarea formei juridice a contractelor încheiate de Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova  pentru spaţiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3), cu destinaţie de cabinete medicale, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din contracte de comodat, în contracte de închiriere.

Art.2. Se aprobă închirierea, pentru o perioadă de 5 ani, către titularii prevăzuţi în anexa nr.1 a spaţiilor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3.  Se aprobă modelul de contract de închiriere, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.  Preţul chiriei va fi stabilit  conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.214/2007, indexat cu indicele de inflaţie.

Art.5. Se împuterniceşte managerul Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova să încheie şi să semneze contractele de închiriere.

Art.6.  Spitalului Clinic Municipal “Filantropia” Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art.2, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- Financiară şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

33. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, către Nistor Daniel Cătălin, a unei locuinţe, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6, identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Nistor Daniel Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

34. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă  preluarea cu titlu gratuit, din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a apartamentului în suprafaţă de 50 mp. din acte şi 48,09 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară nr.8435 Craiova, cu nr.cadastral 3641/3/31, situat în municipiul Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31.

Art.2. Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I a.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

35. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000 (CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova).

     Dl. Dincă:

     Cererea din partea Ministerului Transportului cu privire la preluarea acestei centuri există de mult. Este un lucru bun că ne oferă această cale, acest drum, dar, din păcate, costurile de întreţinere vor fi foarte mari. Am discutat de nenumărate ori pe mandatul trecut cu cei de la drumuri naţionale şi le-am spus că pentru noi este mult mai eficient şi cu resurse mai mici  să reuşim să ne bucurăm de această centură.  Eu cred că costurile de întreţinere vor fi mari şi din punctul meu de vedere ar trebui să-l retragem pentru că cei de la drumuri naţionale au mai mulţi bani decât noi şi por să întreţină această cale. Încă de la momentul la care a fost recepţionat, au intenţionat să ne dea în administrare această cale şi au înţeles că este mai bine să suporte ei întreţinerea şi reparaţiile acestui drum naţional.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km. 3+300-4+000 (CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova).

Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 3 abţineri (Dincă, Cherciu, Vasile).

 

 

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, prevăzute în anexa care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.   

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

     D-na Secretar:

     S-a anunţat înainte de şedinţă abţinerea d-lui Genoiu.

      Dl. Marinescu:

      Este un subiect destul de delicat în această perioadă acesta al prelungirii pentru terenuri şi spaţii. M-ar interesa cum a fost aleasă data de 31 decembrie până la care se face prelungirea şi de ce tocmai această dată având în vedere că este finalul anului. Dacă există un PUZ al pieţei şi dacă nu, de ce nu s-a făcut sau de ce nu se fac demersuri pentru a se face şi de ce tratăm unitar aceşti deţinători de spaţii. Într-adevăr, sunt unii care le închiriază, care nu sunt de bună credinţă, nu plătesc, dar sunt oameni cinstiţi care îşi duc viaţa din aceste chioşcuri.  Să facem o diferenţiere între ei şi să nu-i tratăm pe toţi la fel. Să ne comportăm diferit totuşi cu ei. Există spaţii preluate de la fostele instituţii de stat de pe vremea comunismului care au fost cumpărate de bună credinţă, oamenii au achitat destul de mult pentru ele, tocmai în ideea de a le folosi pe tot parcursul existenţei.

     D-na Primar:

     Există, într-adevăr, o distincţie între aşa zişii chioşcari cum le spune presa în ultima perioadă, adică sunt unii care nu au plătit niciodată nimic sau, dacă au plătit s-au oprit prin anul 2007. Pentru aceştia nu avem nicio milă. Dacă nu ar fi fost d-na prefect care să dea dumneaei o dispoziţie nelegală la dispoziţia noastră, atunci, fără îndoială aceste chioşcuri ar fi fost puse jos. Într-adevăr sunt persoane în legalitate. Acestor persoane, unora luna trecută, altora luna aceasta, le-au expirat contractele de închiriere şi am decis să le prelungim până la 1 ianuarie. De ce  până la 1 ianuarie? pentru că în data de 12 noiembrie va fi examen pentru postul de arhitect şef al oraşului şi vrem să discutăm aşa cum este şi normal, cu noul arhitect al oraşului să vedem ce viziune urbanistică are. Dacă vrea să fie păstrate aceste chioşcuri în toate zonele unde sunt, sau doar în anumite zone, dacă vrea, poate să-şi refacă faţada să ceară un anumit tip de faţade, lucruri care ţin de estetica oraşului. În al doilea rând, dacă vom decide, şi dvs. veţi decide până la urmă, să prelungim  contractele şi după 1 ianuarie, atenţie!, doar la cei care sunt în legalitate,  atunci va trebui să renegociem contractele pentru că este inadmisibil ca pentru un chioşc să se ia suma de un milion şi jumătate pe an, adică 150 lei pe an, în condiţiile în care ele se subinchiriază cu mii de euro. Cel mai bine ar fi ca banii respective şsă îi avem la bugetul local să renegociem contractele. Dacă le prelungeam contractele pe următorii doi ani de zile sau  cinci ani de zile, aşa cum s-a întâmplat până acum, era clar că nu mai puteam să mai renegociem sub nicio formă nici preţul nici estetica chioşcului. Aceasta a fost ideea şi  rugămintea ar fi ca să aşteptăm arhitectul şef al oraşului care în luna nboiembrie, în urma unei discuţii pe care o vom avea împreună cu el, va lua o decizie, vis a vis de estetica chioşcurilor.

     Dl. Marinescu:

     În ceea ce priveşte subînchirierea acestor spaţii, există o prevedere introdusă chiar la iniţiativa mea în legislatura trecută, dar asta nu ţine de noi, de consiliu, ţine de aparatul de specialitate al primarului. Aparatul de specialitate dacă ar verifica existenţa acestor spaţii şi  pe cel care funcţionează efectiv în aceste spaţii, ar constata că este sau nu subînchiriat şi ar avea drept să-l rezilieze.

     D-na Primar:

     S-a făcut această verificare. Noi avem evidenţa foarte clară. Când spun în ilegalitate mă refer inclusiv la acest lucru. Sunt persoane care au subînchiriat altor firme care nu au majoritatea dintre ele nici măcar un singur angajat şi în contractul pe care ei l-au semnat cu primăria scrie foarte clar că nu au voie să subînchirieze, deci automat, din punctul nostru de vedere şi aceia sunt în ilegalitate.

     Dl. Marinescu:

     Cunosc situaţii în care oameni cinstiţi care pur şi simplu îşi duc viaţa din aceste chioşcuri, au primit o înştiinţare de demolare la data de 31 decembrie, ceea ce nu cred că este normal. V-aş ruga să aveţi în vedere că este perioadă de iarnă, măcar să le puneţi în vedere să le demoleze în primăvară.

     D-na Primar:

     Este adevărat. Cred că am fost suficient de bine înţeleasă de toată lumea. Dacă nu aţi înţeles dvs. despre ce este vorba, vă repet. Nu putem să prelungim mai departe de 1 ianuarie pentru că am prelungi, n-am mai putea renegocia contracte cu  cei care sunt în legalitate şi nu mai pot accepta să plăteasacă un milion şi jumătate pe an în condiţiile în care dacă se subînchiriază chioşcurile, este vorba de mii de euro. iar în al doilea rând, nu pot să iau o asemenea decizie fără arhitectul şef al oraşului care va prezenta ori un anumit tip de chioşc, ori după ce le va vedea va spăune aici trebuie refăcută faţada, aici este în regulă, aşa cum este chioşcul poate să rămână, pentru că discutăm despre construcţii care sunt pe beton, discutăm despre construcţii de tablă, discutăm despre tot felul de construcţii şi nu pot eu să-mi dau o părere pentru că aş fi neavizată în această chestiune şi atunci este normal să aşteptăm persoana avizată care se numeşte arhitectul şef al oraşului. Dacă dumnealui împreună cu dvs. veţi lua decizia de prelungire şi după 1 ianuarie a contractelor cu condiţia ca ei până la această dată să fi fost în legalitate şi să fi plătit taxele către bugetul local, atunci este o altă discuţie pe care o vom face în noiembrie.

     Dl. Marinescu:

     Am înţeles foarte bine. Eu spuneam doar de termenul de 31 decembrie, doar atât.

     D-na Primar:

     Îmi faceţi impresia că n-aţi înţeles deloc.

     Dl. Badea:

     Ca să se înţeleagă mai bine. D-na primar, dvs. aţi spus că cei care sunt în ilegalitate au subînchiriat. Cei care ocupă abuziv teren mai mult decât este trecut în contract , aceia nu vor avea şansa dacă se vor hotărâ împreună cu viitorul arhitect să prelungească. Ceilalţi s-ar putea să aibă această şansă şi asta va depinde de noi. Este o mână pe care indirect, eu aşa am înţeles de la d-na primar, am întins-o celor care sunt corecţi şi în legalitate.

     Dl. Albăstroiu:

      Eu ţineam să-i mulţumesc d-nei primar că deja a început să aibă discuţii cu mulţi dintre chioşcarii care într-adevăr au fost corecţi, şi-au plătit datoriile faţă de primărie şi să continuaţi, d-na primar, că am înţeles că aţi fost foarte ocupată zielele acestea. Aşa este. Abia aşteaptă să diecute cu dvs. majoritatea celor  corecţi şi să enumeraţi într-o conferinţă de presă, când timpul vă permite, pe cei care plăteau  un milion cinci sute pentru că mi se pare o nebunie să plăteşti atât de puţin pentru un spaţiu pe care l-ai şi subînchiriat, deci nu l-ai folosit tu ca cetăţean pentru familia ta.

     D-na Primar:

     Sunt şi care plătesc trei lei pe an şi care au pe perioadă nedeterminată. Li s-a dat pe toată viaţa şi împotriva acestora va trebui să ne îndreptăm în instanţă ca să rupem acele contracte, pentru că este o nebunie. Cum să laşi cu trei lei pe an pe perioadă nedeterminată. Mă întrebam dacă moare persoana respectivă, o lasă moştenire sau cum? Este o nebunie, un haos total.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.  Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2012, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte administratorul S.C.” Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., să semneze actele adiţionale de prelungire a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.” Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 4 abţineri (Genoiu, Dincă, Cherciu, Vasile).

 

 

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255/2007 şi nr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A. având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractului de închiriere nr.255/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A., având ca obiect terenul, în suprafaţă de 6 mp., apaţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Săvineşti, bl.M1, pe care este  amplasat un generator de energie electrică (punct de rezervă în caz de avarie).

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a duratei contractului de închiriere nr.256/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.RCS&RDS S.A., ce are ca obiect suprafaţa de 20 mp. din planşeul terasă al Clădirii Blocului 51 Garsoniere, pe care sunt montate echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la contractele  de închiriere prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.326/2007 şi 361/2007.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  S.C.RCS&RDS S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere (Voicu).

 

 

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A. Bucureşti, având ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe domeniul public  al municipiului Craiova.

     D-na Secretar:

     Aviz nefavorabil de la comisia de cultură şi o abţinere anunţată a d-lui Manda.

     D-na Gheorghiţă:

     Salut şi eu prezenţa în sală a d-lor consilieri şi pe cea a d-nei primar. Eu pentru prima dată iau cuvântul şi n-o să vă reţin foarte mult. Am impresia că d-na primar se contrazice puţin în declaraţii. Am auzit-o nu de mult spunând că aceste spaţii publicitare trebuie scoase la licitaţie şi nu o prelungire de contract aşa cum au chioşcarii, cum i-am numit, şi fiind spaţiu deţinut de către primărie, văd că este un contract de asociere, nu de închiriere şi nici de concesiune, însă, având în vedere că  de 15 ani societatea Euromedia Group deţine aceste spaţii în colaborare cu primăria, nu înţeleg cuantumul acestei contribuţii pe care ei o plătesc, cuantumul de 40% în condiţiile în care majoritatea instituţiilor primăriei aduc 50% din veniturile dumnealor la bugetul local. Creşterea cu 5% după 15 ani de folosinţă a acestui spaţiu mi se pare nesemnificativă. Dacă tot există un astfel de contract de asociere, măcar el să fie de 50% , asta ca o propunere în caz că acest proiect va trece, iar eu personal o să fiu împotrivă considerând că o licitaţie publică ar fi cea mai nimerită pentru prelungirea acestui contract.

     D-na Primar:

     Vă mulţumesc şi eu foarte mult, o să vă răspund la întrebare. Am avut ieri discuţii şi cu consilierii din partea USL pe această chestiune şi vreau să vă spun că am reuşit să fiu convingătoare. Probabil o să vă spună dl. Badea, şi cred că o să reuşesc să vă conving  şi pe dvs. În primul rând este o distincţie.  Panouri aflate în legalitate - panouri aflate în ilegalitate. Exact ca şi la chioşcuri pentru că sunt unele panouri care aparţin în general firmelor  foarte mari de publicitate, care sunt perfect în regulă, plătesc taxele la zi, anul trecut am avut şase miliarde de lei încasări de la aceste firme mari de publicitate. Zic că au adus bani frumoşi până la urmă la bugetul primăriei şi alte firme care n-au mai plătit de atunci, fie n-au plătit deloc, sunt tot felul de contracte de exclusivitate pe 20 de stâlpi, dar ele se întind  doar pe 400 de stâlpi. Dintr-o dată se face distincţie între cele două tipuri de firme, unele corecte, altele incorecte.  Dacă facem sau nu licitaţie. Putem să facem licitaţie pe panourile pe care le vom da jos. Eu vă spun sincer că aştept să se schimbe prefectul până a începe să emit noi dispoziţii de demolare, dar până atunci vreau să vă spun care este diferenţa între licitaţie şi asociere. La asociere noi obţinem 45%. Vreau să vă spun că este unul dintre cele mai mari preţuri care se percep din ţară, din România, pentru aceste asocieri. Ei aveau, Euromedia, contract pe  40%. Alte firme aveau pe  45% şi am spus să le facem la toţi la fel 45%. De ce nu putem merge pe 50%? Pentru că este vorba de investiţia lor. Şi atenţie, 45% din tot ceea ce ei încasează vin către primărie. Distincţie cu licitaţia. Se licitează, obţine primăria un preţ foarte bun, dar după, dacă nu este o firmă mare care să vină şi cu publicitatea în spate  şi este o firmă din Craiova, să zicem, care o dată are publicitate s-o expună pe panou, o dată nu are, automat încasările primăriei nu mai sunt aceleaşi. Eu zic că din acest punct de vedere pentru firmele mari 45% este  mai mult decât am putea obţine prin orice licitaţie. Este o analiză pe care am făcut-o împreună cu oameni de specialitate.  Nu ţin la Euromedia. Întâmplător în campania electorală, am avut probleme cu Euromedia. Dacă dvs. vreţi să trântiţi acest contract, sunteţi liberi să o faceţi. Eu vă spun că este una dintre cele mai bune surse de venit pentru bugetul primăriei şi că mai mult de atât nu s-ar fi putut obţine nicăieri în ţară.

     Dl. Badea:

     Am făcut parte din cadrul comisiei de ieri, învăţământ, cultură, sport, şi am avut şi eu acelaşi punct de vedere ca şi d-na consilier. Am votat împotrivă. Am avut după aceea o discuţie cu d-na primar şi dânsa ne-a explicat cu argumente care sunt motivele care ar trebui săî ne facă pe noi să mergem mai departe cu acest contract. Cel mai important este aspectul financiar. Oraşul are nevoie de aceste resurse financiare.  Dacă dânsa va reuşi să dea jos panourile care sunt puse ilegal, deja ar fi un mare câştig pentru toţi, inclusiv pentru firmele care acum doresc prelungirea acestor contracte. În urma discuţiei cu dânsa şi a argumentelor pe care mi le-a adus personal, cred că este mai bine să continuăm cu firme serioase şi care sunt complet în legalitate.

     Dl. Pană:

     Este normal că este un punct sensibil. Acum puteţi să să spuneţi că este campanie şi putem să vorbim de campanie însă şi eu aş vrea să despicăm firul în patru şi să avem aceleaşi principii pentru tot domeniul public. Aşa cum facem pentru chioşcuri licitaţie. Eu am înţeles foarte bine pledoaria d-nei primar, dar mi se pare corect să respectăm aceleaşi principii în tot ceea ce priveşte domeniul public.  Că vor veni sau nu vor veni la licitaţie, eu mă îndoiesc că nu vor veni. Sunt de acord, şi asta este un lucru lăudabil, dacă reuşiţi să daţi jos panourile care sunt ilegal puse, eu nici nu-mi închipuiam că există aşa ceva, dar iată că există, dar haideţi să respectăm acelaşi principiu. În cazul în care propunerea aceasta cu licitaţia cade, haideţi atunci ca acest contract să nu fie pe cinci ani şi să-l facem anual.

     D-na Primar:

     Am analizat împreună cu specialiştii din primărie, cu finanţiştii şi am ajuns la concluzia că dacă facem licitaţie, luăm mai puţini bani decât dacă facem asociere. Pentru că noi luăm 45% din tot ceea ce încasează ei. Iar deocamdată nu putem să cerem 50, sau 60 sau cât vreţi dvs. pentru că partea de investiţii este a ei. Noi nu putem decât să stăm şi să încasăm în timp ce ei fac munca. Dacă dvs. consideraţi  că trebuie făcută licitaţie, eu vă spun să aveţi o discuţie cu finanţiştii noştri şi o să ajungeţi la concluzia că nu este cea mai bună variantă ca şi parte de încasări. Cum decideţi, aşa facem. Dvs. sunteţi legislativul.

     Dl. Badea:

     În aceeaşi eroare am fost şi eu. La chioşcuri este vorba de contracte de închiriere, unde este stipulat clar că la sfârşitul perioadei de închiriere, terenurile vor fi aduse la starea iniţială. Aici este vorba de un contract de asociere.  Este sfârşitul perioadei şi se poate cred, dar sigur, d-na secretar se pricepe mult mai bine decât mine şi ar putea să-mi explice.

     Dl. Ştefârţă:

     Înţeleg că dvs. aţi vrea licitaţie în fiecare an pentru aceste panouri. Şi eu aş fi pentru licitaţie în fiecare an, dar nu vedeţi că la noi nu se poate face licitaţie decât după ce mai întâi demolezi obiectul şi după îl pui la loc. Gândiţi-vă sute de panouri date jos în fiecare an, scoase din pământ cu fundaţie cu tot, şi puse peste două săptămâni din nou la loc.  Este greu de crezut că aşa ceva se înscrie în limita logicului.  În afară de aceasta, dacă eram puţin atenţi la ce spunea d-na primar, se vor desfiinţa atât de multe panouri publicitare încât să avem noi solicitări din partea oricui, că avem amplasamente să le dăm.  Nu o să avem noi atâta cerere cât putem noi să le dăm.   Să vină să pună panouri în Craiova pe locul celor care sunt la această oră ilegale.

     D-ra Predescu:

     Singura discuţie nouă care a intervenit este aceea ce privire la termen. Dacă executivul îşi menţine termenul pentru care s-a propus sau a mai fost un alt tip de gândire dacă putem să decidem numai pe perioada exercitării mandatului în funcţie. Dacă îşi menţine termenul, acesta este proiectul.

     D-na viceprimar Calangiu:

     Problema stă în felul următor: nu poate fi făcută nicio analogie.  Dacă am scoate la licitaţie să închiriem, putem să închiriem un sfert de metru pătrat sub un stâlp şi înbcă un sfert de metru pătrat. Cam ce preţ am putea să punem ca să ajungem la un milion şi ceva de euro pe an cât încasăm dintr-un parteneriat. A propos de procent, ţin să vă atrag atenţia că 45% din venituri, având în vedere că au investiţia şi totuşi îi costă ceva producerea materialelor, să le pună, să le dea jos, în plus, în contract, dacă l-aţi citit cu atenţie sunt obligaţi să ne afişeze gratuit, să ne producă şi să ne ţină anumite mesaje, cum s-a întâmplat în timpul caniculei, sau când avem ceva care suntem obligaţi să promovăm, aceste firme, fără costuri suplimentare, trebuie să ne pună. Eu cred că, de fapt, procentul nostru este chiar mai mare de 50%.  Pe de altă parte, lucru care s-a spus spre final şi care este extrem de important, avem spaâiu numai că vă spun un lucru. pe noi ne interesează să vină firme mari, 45% să însemne ceva prin nişte venituri. Să scoatem la licitaţie şi să se bată 10 firme mici care ne vor plăti la metrul pătrat sau 45% din mai nimic pentru că aceste firme sunt interesante, în momentul în care sunt firme naţionale la care se adresează foarte multe firme multinaţionale, reţele de magazine şi aşa mai departe, care au buget mare, negociază pe toată ţara, magazine care au peste tot. Cam aşa stau lucrurile.

     Dl. Pîrvu:

     Problema este legată numai de amplasarea unui spaţiu publicitar. Dacă ne uităm în faţa Universităţii spre teatru, există acolo un stâlp publicitar care obturează intrarea la Universitate, pe partea stângă cum privim  spre Universitate. de ce solicit? Universitatea este încă în reparaţii. Acolo intră nişte maşini cu materiale, se fac multe manevre pentru a intra şi a ieşi acolo în curte şi acel stâlp publicitar obturează. Mai mult de atât avem uneori delegaţii care trebuie să fie primite. Nu pot să intre maşinile pentru că acel spaţiu se află chiar în dreptul aleii pe unde intră maşinile. Rugămintea este ca atunci când se discută, să fie acel stâlp deplasat puţin spre teatru, acolo în spaţiul verde şi să nu mai stea în calea accesului. Vă mulţumesc.

     D-na Primar:

     Am să verific în primul rând dacă este legal panoul respectiv şi dacă nu, o să luăm o decizie.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot amendamentul d-lui Pană  cu durată de 1 an. Cine este pentru? 1 vot pentru, 26 voturi împotrivă.

     Supun la vot amendamentul d-nei Gheorghiţă cu 50%. Cine este pentru? Votat cu 1 vot pentru şi 26 voturi împotrivă.

     Supun la vot proiectul aşa cum a fost formulat. Cine este pentru?   

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 01.11.2017, a duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A.Bucureşti, ce are ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate amplasate pe domeniul public  al municipiului Craiova.

Art.2. Se aprobă modificarea art.25 şi art.26 din contractul de asociere nr.18/2002, în sensul creşterii de la 40 % la 45%, a cotei din venitul brut lunar, fără T.V.A., realizat de “EUROMEDIA GROUP”S.A. Bucureşti, către municipiul Craiova.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractul de asociere nr.18/2002.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A.Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Pană) şi 8 abţineri (Manda, Pîrvu, Gheorghiţă, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas).

 

 

40. Proiect de hotărâre prelungirea duratei  contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta – Rodica, până la data de 31.12.2012.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a  contractului de concesiune identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.311/2010 încheiat între  S.C. JIUL S.A. şi municipiul Craiova, ce are ca obiect un teren situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.6., în vederea construirii unei scări exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor din Complexul Unirea.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.311/2010 încheiat între  S.C. JIUL S.A. şi municipiul Craiova, în sensul schimbării părţii contractante S.C.JIUL S.A., cu Şelea Pompiliu.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune nr.311/2010.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.553/2009.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. JIUL S.A. şi Şelea Pompiliu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere (Dincă).

 

 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

     Dl. Genoiu:

     Atât la punctul 43 cât şi la punctul 44 care fac referire la bunurile din domeniul public cât şi din domeniul privat, vreau să aduc o rugăminte atât consilierilor cât şi d-nei primar de-a lua acest lucru în observaţie pentru bugetul anului viitor şi să alocăm fonduri pentru achiziţionarea unui program de gestionare a acestui patrimoniu. Nu ştiu ce program avem noi, dar vreau să vă spun că eu am în posesie acte ale primăriei, ale consiliului municipal, hotărâri ale consiliului municipal prin care aceleaşi terenuri au fost pe de o parte vândute şi în acelaşi timp au fost intabulate ca domeniu public al municipiului şi asta nu poate să existe în situaţia unui soft coerent în care se actualizează în timp on line orice modificare. Tot odată şi tot aici este legată şi repunerea pe rol a finanţării cadastrului oraşului. Ştiu că s-a început un cadastru, s-a lucrat la el, din ionformaţiile mele el a rămas suspendat din lipsă de finanţare, poate că greşesc, dar aş avea o mare rugăminste. Cred că ar fi un mare lucru pentru această etapă atât a d-nei primar cât şi a noastră ca şi consilieri dacă am reuşi să finalizăm cadastrul oraşului Craiova. Suntem de ruşine faţă de celelalte oraşe din Ardeal. Poate mulţi ne-am lovit de situaţii total neplăcute din cauza acestei lipse. Ele ar putea fi corelate, acest cadastru al oraşului cu cartea funciară şi cu programul de gestionare al patrimoniului şi on line să se opereze orice modificare, orice intabulare care intervine.  Ar fi suficient ca pe un simplu click dat pe o poziţie a unui teren sau a unei clădiri să afli instantaneu istoricul acelui teren, al acelei clădiri, să vezi când a fost concesionată, dacă a fost vândut, a cui este proprietatea şi ar fi o uşurinţă pentru toată lumea. Consider că niciun efort nu este prea mare de a pune la punct acest lucru.

     D-na Primar:

     S-au făcut deja demersurile necesare pentru achiziţionarea softului. L-a cerut d-na Adriana Cîmpeanu în momentul în care a fost numită, iar în ceea ce priveşte cadastrul, 80% este realizat deja. Întâmplător suntem în grafic, dar mai avem câteva restanţe la plată.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Craiova, a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a bunului “Alimentare cu energie electrică Cimitirul Nord Craiova”, având valoarea de inventar de 97183,6 lei.

       Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară, Regia Autonomă de Transport Craiova şi  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

 Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova .

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de închiriere, pe care îl va încheia S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. cu agenţii economici.

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.  Se aprobă contractul cadru pentru închirierea de către S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, situate în pieţe şi târguri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să semneze contractele de închiriere.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2008, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.187/2011.

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere (Genoiu)..

 

 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 privind asocierea municipiului  Craiova cu Judeţul Dolj şi cu municipiile, oraşele şi  comunele din judeţul Dolj, în vederea înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”.

     Dl. Cherciu:

     Îmi fac datoria să atrag din nou atenţia că sub denumirea aceasta generoasă de Asociaţie de dezvoltare Intercomunitară Ecodolj se ascunde un fapt foarte neplăcut pentru craioveni anume gunoiul din tot judeţul urmează să fie adus pe raza municipiului Craiova. Eu fac un apel la d-na primar să se aplece cu foarte mare atenţie asupra acestui proiect pentru că este posibil să fie şi dânsa la rândul ei, dezinformată, cum am fost cu toţii timp de patru ani. Vreau să vă spun că se împlinesc aceşti patru ani de când există hotărâri, cred că le-am şi pierdut numărul cred că asta este a zecea, a douăsprezecea, a cinsprezecea hotărâre cu acelaşi obiect şi toate au fost justificate prin caracterul de urgenţă. Ni se spunea acum patru ani că trebuie să fim de acord, că sunt fonduri europene, că le pierdem dacă nu votăm imediat, pierdem staţia de sortare. Se împlinesc patru ani, timp în care s-ar fi putu cu bunăvoinţă căuta o soluţie de a muta această groapă de gunoi pe raza judeţului. Sunt convins că acum cei de la consiliul judeţean i-au explicat d-nei primar, ia-u dat acelaşi gen de argumente, fonduri europene, că se poate, că nu vom suporta,  şi de asta ţin respectuos să-i atrag atenţia că, totuşi, interesul craiovenilor este cu totul altul şi să nu cadă cumva în capcana să creadă că există acest proiect sub iomperiul urgenţei şi că, dacă nu este votat vom pierde nu ştiu câte milioane de euro care, dacă ar fi fost aşa, vă repet, le puteam pierde până acum de câteva ori. Voi vota împotrivă la fel cum am votat la toate celelalte cincisprezece, dacă nu şi mai multe proiecte de hotărâri care au vizat acelaşi subiect.

     Dl. Toader:

     Vreau să intervin din ce motiv. Acum este o cerere insistentă din nou, precizează consiliul judeţean  de-a se răspunde de fapt la nişte cereri ale Ministerului Mediului şi Pădurilor şi anume să se aducă modificări la actele constitutive ale acestei asociaţii de dezvoltare intercomunitară Ecodolj, respectiv contract, actul adiţional, actul constitutiv şi statutul acestei asociaţii care cuprinde toate c ele 112 localităţi dar mai cere ceva consiliul judeţean. Modificarea protocolului cu Ecosud  care administrează depozitul de la Mofleni. Se răspunde: se modifică actele constitutive formulate de minister. Nu se răspunde, şi cred că asta ne interesează mai mult pe noi, locuitorii Craiovei, protocolul cu Ecosud SRL care  administrează depozitul de la Mofleni şi din tot acest proiect, de fapt, care este un sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj, singurul lucru conform cu cerinţele europene  este acest depozit. Într-adevăr, toate gunoaiele se aduc aici. celelalte care nu sunt conforme se vor închide, la Filiaşi, la Segarcea, la Băileşti. Urmează o serie de investiţii dar ce vreau să spun, pe cetăţenii Craiovei îi interesează, şi am constatat şi la audienţă, tarifele. Este un capitol de tarifare. Aici aş vrea să se facă chiar un studiu, dacă vreţi de impact, cum a fost cu ISPE, pentru termoficare, în cel mai scurt timp, ca oamenii să înţeleagă că pe lângă cerinţele de mediu  nu vor fi taxaţi exagerat sau nu vor suferi modificări semnificative, în ideea asta a protecţiei sociale a cetăţenilor Craiovei.

     Dl. Pană:

     Eu bineînţeles că o să votez pentru acest proiect, mai ales că am fost consilier judeţean şi ştiu ce înseamnă lucrul acesta, dar pentru că mi-am mutat sediul de la consiliul judeţean aici, aş vrea să vin cu ideea pe care am făcut-o şi atunci de continuitate în sensul că aceste gropi ecologice de deşeu sunt o etapă. Eu aş vrea să trecem la o altă etapă  pe care s-o luăm de acum în calcul pentru că nu se rezolvă mare lucru şi putem să beneficiem, aşa cum se face şi în vest, ca aceste deşeuri să le folosim în centrale de cogenerare care pot să dea energie termică şi energie electrică.  Toate aceste deşeuri pot fi folosite în aceste centrale. Este propunerea pe care am făcut-o şi la consiliul judeţean şi cu această propunere vin şi aici pentru a se trece la pasul următor. Sper să se ia în calcul şi aceste chestiuni, mai ales că sunt fonduri de la Comunitatea Europeană în acest sens. Ar fi un lucru extraordinar şi acum mpot să vorbesc pentru colegiul 3 pentru cartierul Mofleni şi toată zona aceea, care ar avea cu ce să se încălzească şi ar putea să beneficieze de aceste chestiuni. Aceasta este o chestiune politică pentru colegiul 3.

     Dl. Genoiu:

     N-am vrut să vorbesc la punctul acesta, l-am lăsat pe colegul meu, dl. Toader, dar vreau să fac nişte precizări pentru a nu fi înţeles în mod eronat. Punctul 47 al ordinei de zi, cel legat de acest Ecodolj, după părerea mea este strâns legat de acel punct cu salubrizarea şi cu viitorul societăţii de salubritate. În anexa 2 de la materialele prezentate la punctul 47 există o schemă bloc de circulaţie a banilor, a plăţilor, între operatori. În centrul acestei scheme bloc este prezentat operatorul de colectare şi de transport al deşeurilor pe raza municipiului Craiova şi pe raza judeţului Dolj, acest operator fiind un operator unic  care va fi ales în urma unei licitaţii ţinute de Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară a deşeurilor Dolj  şi care va fi unic. Acest operator va încasa bani conform schemei bloc din anexa 2 de la populaţie. Populaţia, conform acestei scheme bloc, va plăti către alt operator serviciile de deratizare, dezinsecţie şi deszăpezire, iar operatorul general de colectare a deşeurilor, va face plăţi atât către operatorii regionali cei care sortează şi compactează gunoiul din oraşele stabilite conform contractelor şi mai departe către Ecosud. Numărul operatorilor şi al celor care sunt implicaţi în această schemă bloc, se înmulţeşte faţă de situaţia actuală şi aş vrea să ţinem cont cu toţii pentru că este spre binele cetăţenilor noştri din oraş să nu ne trezim că spre deosebire de Compania de termoficare unde încercăm să-i aducem, în aceeaşi încăpere şi pe cei care fac profit şi pe cei care fac pierderi şi să creeze împreună o societate comercială comună, să nu ne trezim că în partea cealaltă disociem activităţile rentabile de cele nerentabile şi în final preţul va creşte foarte mult la populaţie. Vreau să vă spun că mai avem experienţa unui astfel de masterplan la apă unde la un moment dat la o audienţă, am avut un cetăţean, am înţeles că dânsul circulă pe la mai multe audienţe, cam pe la toate audienţele şi pune cam aceeaşi întrebare şi mi-a pus o întrebare la care n-am putut să-i răspund pe moment, de ce este obligat să plătească canalizarea la aceeaşi cantitate de metri cubi de apă ca şi apa folosită, pentru că el nu face duş şi foloseşte apa numai pentru  udatul florilor. N-am putut atunci să-i răspăund. Am discutat cu conducerea Companiei de apă la vremea respectivă, cu totul alta decât acum şi  mi s-a dat un răspuns că, într-adevăr, contorizarea canalizării este foarte greoaie, exact ca şi cea a apei meteorice care este foarte greoaie, trebuie nişte studii făcute, dar în final un lucru este cert. Preţul trebuie să ajungă la un anumit nivel şi indiferent de metodă, tot acolo trebuie să ajungem. N-aş vrea să ajungem în aceeaşi situaţie în care să justificăm oamenilor de ce  trebuie să creştem preţul de colectare al gunoiului. Acestea sunt reţinerile noastre şi ale mele vis a vis de ceea ce se preconizează în materie de salubrizare. Vă mulţumesc.

     Dl. Ştefârţă:

     Mărturisesc, cu riscul de a-l supăra pe dl. consilier Pană, când îl aud că face demonstraţia elocinţei în faţa noastră, mă gândesc că dl. Pavel Badea şi dânsul neagă cu vehemenţă acest lucru,  i-a vândut patentul pe care îl deţineam noi în fostul mandat deţinut de PNL care spunea cum să facem să părem mulţi, când noi suntem puţini. Eu cred că dl. Pavel Badea a vândut patentul nostru din vechiul mandat şi cred că nu numai lui.

     D-na Primar:

     Încerc să răspund la toate întrebările pentru că vreau să plecăm lămuriţi măcar de data aceasta . Sigur că nu putem fi şi cal şi măgar, să fim şi fără groapă, să fim şi cu bani în bătătură că asta este viaţa până la urmă, undeva trebuie să cedăm, dar  urgenţa este pentru că din anul 2014 să intre într-o altă etapă de finanţare a Uniunii Europene, deci programul trebuie să fie accesat până în anul 2013, iar noi suntem într-o întârziere foarte mare, suntem de fapt cam ultimul oraş care accesează aceste fonduri europene pentru mediu în primul rând. De asemenea, de anul viitor vor începe amenzile de la Uniunea Europeană care sunt foarte drastice. dacă nu avem staţii de compostare  şi de sortare, amenzile sunt foarte mari. Până la urmă, banii pe care noi îi accesăm prin acest proiect, este vorba de peste 50 milioane de euro, accesaţi, este adevărat, la nivelul judeţului Dolj, ne vor ajuta ca să avem şi aceste staţii de sortare şi compostare.

     Eu mi-aş dori să fie cât mai mult gunoi ca să umplem o dată groapa asta de la Mofleni, că până nu o umplem nu putem să scăpăm. Asta ca să ştie toată lumea. de fiecare dată trebuie să dau explicaţii pentru ce a făcut Solomon, acum trebuie să dau explicaţii şi pentru ce a făcut Bulucea.  A concesionat această groapă de gunoi pe o perioadă de 29 de ani la un operator privat. Până când groapa nu se va închide şi nu va fi umplută, nu avem cum să scăpăm de groapa asta de acolo, orice am face, orice primar aţi alege dvs. şi oricât de bun ar fi el, şi oricâte guverne ar veni şi Comisia europeană. Asta este situaţia pe care am moiştenit-o şi pe care trebuie s-o ducem în spate din păcate. Deci vom avea acele staţii de sortare şi de compostare. Gunoiul nu va veni tot din judeţ pentru că, teoretic, aşa cum se întâmplă peste tot  în lume, el s-a intra pentru prima oară în staţiile de sortare şi de compostare, ori va ajunge foarte puţin în Craiova. Contractul cu Ecosud, au fost acceptate toate propunerile noastre, deci  ei şi-au însuşit absolut tot ceea ce le-am cerut noi. În ceea ce priveşte investirea ca să facă cogenerare din gunoaie vreau să vă informez că există deja legislaţie în vigoare şi ea este aplicată inclusiv de Ecosud care au fost obligaţi să se doteze cu asemenea tehnologie, dotat cu tehnologia respectivă, suntem în discuţii ca o parte din acest profit pe care el îl obţine din gunoi  să-l dea la municioalitate în sensul că în anumite perioade iluminatul public să fie suportat de ceea ce rezultă practic din această activitate de transformare a gunoiului în energie electrică. În ceea ce priveşte studiul este inutil să vă spun că nu avem bani să-l facem şi  studiul ISPE a fost comandat de Guvernul României, plătit de Complexul Energetic Oltenia, de Regia de termoficarem, noi nu avem bani alocaţi pentru aşa ceva. Sigur că sunt şi părţi pozitive şi părţi negative, dar eu zic că în general predomină partea pozitivă şi mai mult decât atât eu vreau să vă rog să votaţi chiar dacă ştiu că unii dintre dvs. nu o s-o faceţi gândind politic şi nu gândind neapărat cum este mai bine pentru  municipalitate, pentru că vom scăpa în sfârşit de o problemă cu care eu şi dl. Nedelescu  ne confruntăm zilnic. Toată lumea vrea să-i luăm pubela de gunoi din faţa geamului şi nu pot să vă spun ce primim la audienţă, ce scandaluri sunt între locatari, de ce nu pto să deschideă de 10 ani niciodată geamul, că miroase gunoiul pentru că este aşezat containerul de gunoi în faţa geamului. Această problemă va fi rezolvată pentru că vom avea automat  acele containere de gunoi încastrate în pământ, vor arăta foarte bine, nu va mai mirosi, nu vom mai avea problema câinilor maidanezi în gunoaie, nu vom mai avea problema cerşetorilor care caută în gunoaie, ele arată bine, sunt spălate automat, au un dispozitiv prin care se şi spală, deci măcar pentru această chestiune şi ar merita să  accesăm fondurile europene. Încă o dată, ceea ce dvs. reproşaţi, groapa de gunoi este aici, asta este moştenire de la Bulucea. orice am face nu putem să o mutăm până ce ea nu se umple. Că vin cei din judeţ să-şi arunce gunoiul, eu zic că iarăşi nu este o problemă atâta timp cât consiliul judeţean s-a angajat să facă infrastructura ca să nu intre în oraş cu maşinile respective, practic să nu afecteze  deloc municipiul Crauiova, iar gândindu-ne la faptul că din 2013 trebuie să plătim nişte amenzi usturătoare de ordinul milioanelor de euro, eu zic că este mai bine să luăm aceşti bani europeni ca să facem staţiile de sortare şi de compostare şi toate cerinţele practic, ale Uniunii Europene să fie îndeplinite.

     Dl. Pană:

     Să ştiţi că noi chiar dacă suntem puţini, poate şi votul noistru contează, dar am venit aici nu pentru a face un vot politic ci pentru a ne exprima dorinţele cetăţenilor. Poţi să fie foarte mulţi şi să aibă idei puţine şi pot să fie puţini cu idei multe.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   

Art.1. Se aprobă contractul de asociere privind modul de implementare al proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, în forma modificată prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să voteze şi să semneze în Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” modificările prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de modificare a Contractului de Asociere, Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 şi nr.385/2010.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cherciu) şi 7 abţineri (Pîrvu, Gheorghiţă, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas).

 

 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

     Dl. Dincă:

     Acum o lună de zile pe ordinea de zi a fost un proiect în care am dat o parte din bunurile proprietate a municipiului Craiova Companiei de Apă. Ceea ce am propus atunci este acest proiect care este astăzi pe ordinea de zi. Atunci mi s-a reproşat că nu înţeleg. Aşa trebuia să arate proiectul de acum o lună de zile. Aceasta este regula impusă de lege, este regulă pe care trebuie s-o respectăm toţi şi mă bucur că astăzi este pusă în forma corectă impusă de lege.

     D-na Secretar:

     Vă rog frumos să-mi permiteţi să fac un comentariu pentru că se afectează condiţia de legalitate. Sunt bunuri pe care le transmitem în patrimoniu pe contractele de concesiune ca efect al serviciului public delegat şi care n-au legătură cu organizarea de şantier  în care am pus la dispoziţie prin folosinţă gratuită pentru a realiza o investiţie. Temeiul legal diferit, obiect diferit.

     Dl. Dincă:

     Cu privire la domeniul public şi privat, indiferent care este destinaţia, regula este aceeaşi. dacă vrem dezbateri, putem să facem la nesfârşit, să spunem cine are sau nu dreptate. Nu mă refer la o anumită instituţie din subordinea primăriei. Nici nu are importanţă acea instituţie  sau care este instituţia. Regula este  cea determinată de domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi nr.173/2012 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

               Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

48.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a municipiului Craiova,  gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitaţie publică

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare a municipiului Craiova,  gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitaţie publică.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 7 abţineri (Gheorghiţă, Pîrvu, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas).

 

 

49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public în municipiul Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitaţie publică

     Dl. Cherciu:

     Deşţi este poate un pic prematur însă am rugămintea să se ţină de acum cont la momentul în care va fi redactat caietul de sarcini al licitaţiei pentru realizarea iluminatului public de cerinţa ca cel care va câştiga această licitaţie să aibă obligaţia să adopte un sistem modern de iluminat şi aici mă refer la iluminatul de tip economic led. Această nouă tehnologie asigură reducerea de până la  trei ori a consumurilor energetice şi de aceea încă din acest moment pentru că în clipa când caietul de sarcini este redactat, rămân cu satisafacţia că m-am auzit la microfon. Rog  să se consemneze să fie specificat în clar în caietul de sarcini această cerinţă. Asta este grija operatorului, nu a noastră.

     D-na Primar:

     Dl. Cherciu, zâmbeam pentru că exact acelaşi lucru l-am cerut şi eu numai că este o mică mare problemă. Într-adevăr consumul de energie pe led-uri este economic şi  ar ajunge factura la iluminat mult mai mică, problema este că ar trebui schimbată absolut toată reţeaua,  dacă intrăm pe led-uri, care se ridică la un cost exorbitant pe care nu ni-l permitem. Tot noi plătim. Interesul este să plătim cât mai puţini bani dar până acum asta este situaţia.

     Dl. Genoiu:

     Am văzut că este în material trecut contractul cu firma operatoare la momentul acesta, este un contract foarte vechi din 2002. În această perioadă firma Luxten a avut foarte multe acte adiţionale din care foarte puţine au fost prezentate în materiele. Eu cred că ar fi bine ca pentru noi, cei care votăm  să avem la dispoziţie un material cu evoluţia şi cu derularea acestui contract al firmei Luxten. Nu aş vrea să fim puşi în situaţia ca după ce luăm această hotărâre să ne trezim că apar o grămadă de procese sau foarte multe alte lucruri reproşuri reciproce între cele două firme. Nu ştiu ce se întâmplă cu investiţiile firmei Luxten, probabuil că sunt clarificate, dar v-o spun eu personal, nu am reuşit să  desluşesc acest lucru, cu amortizarea lor şi cu întreţinerea acestor lucruri să nu fim puşi într-o situaţie delicatză. Aş avea rugămintea, dacă se poate prezenta un material cu derularea contractului Luxten până la data aceasta.

     D-na Primar:

     O rog pe d-na Monica Năstasă să pregătească un material pe care să-l distribuie consilierilor.

     Dl. Nedelescu:

     Şedinţa următoare putem prezenta o informare pe ceea ce solicita dl. consilier Genoiu.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public în municipiul Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin licitaţie publică.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 7 abţineri (Gheorghiţă, Pîrvu, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas).

 

 

50. Întrebări şi interpelări.

Dl. Dincă:

Am să fiu scurt. Este o rugăminte şi o dorinţă. Stadionul Ion Olbemenco are două componente, partea de teren şi tribune este proprietatea municipiului Craiova, iar pista este proprietatea Ministerului Tineretului şi Sportului. Reprezentantul la nivelul judeţului este Direcţia de Tineret şi Sport. În momentul de faţă de mai bine de un an de zile avem o problemă cu stadionul pentru că, din păcate, nu mai este întreţinut şi cred că putem face ceva în acest sens. Putem să intervenim numai în măsura în care revine în posesia noastră. Municipiul Craiova este proprrietarul acestui stadion, iar în momentul de faţă înţeleg că de posesia acestui stadion dispune o societate de lichidări judiciare de la Braşov. Sunt convins că cei de la juridic ştiu cine este această societate şi cred că ar trebui să facem demersurile pentru a reintra în posesia lui. Un simplu proces-verbal de predare primire ne ajută să reintrăm în drepturi cu privire la acest stadion şi  din acel moment avem toate posibiulităţile să şi intervenim. Repet, este o rugăminte, sunt convins că colegii de la Direcţia Juridică vor prezenta un punct de vedere în perioada următoare executivului şi se va lua o decizie corectă în acest sens. Scopul este acela de a interveni pentru că înţeleg că în momentul de faţă nu se poate interveni pentru că nu este în posesia noastră şi nu putem să justificăm eventualele cheltuieli care există acolo. Cred că în momentul în care facem demersurile, într-o perioadă scurtă de timp vom şi reintra în posesia acestuzi stadion, mai ales în condiţiile în care până la un anumit moment s-au calculat pesnalităţi pentru acest stadion.

   Dl. Albăstroiu:

Am trei întrebări foarte scurt. Cart. Rovine intersecţia str. Traian Lalescu cu Dezrobirii. Acolo este un panou publicitar sub care este amplasat un chioşc de ziare. Cetăţenii din zonă spun că îi încurcă în momentul când intră în giratoriu cu maşinile pentru că încurcă vizibilitatea şi dacă se poate, să dea chioşcul lângă zona verde că acolo nu încurcă cu nimic.

Fântânile acelea   care sunt amplasate pe domeniul  municipiului Craiova, pe domeniul public, ţâşnitoarele acelea. După părerea mea ar trebui dotate cu un clapet sau un robinet să fie funcţionabile numai în momentul când sunt folosite, să nu curgă apa pe apa sâmbetei pentru că sunt nişte bani pe care îi plăteşte practic primăria.

Cetăţenii din cart. Vetzerani vă roagă să interveniţi, dacă nu putem pentru la anul să prindem nişte bani pentru extinderea reţelei de curent electric, pentru că nu au curent. La nivel guvernamental poate obţinem nişte bani pentru extinderea reţelei electrice şi în cartierul dânşilor. Bineînţeles că mai cer şi apă, canal, utilităţi pentru buna desfăşurtare a vieţii în acel cartier.

 Pe str. Poligonului lângă cimitir, pe colţ cu Brestei, mereu se aruncă gunoaie. De ani de zile fac această interpelare şi nimeni nu vrea să înţeleagă. Ar trebui urmăriţi cei care aruncă gunoaie acolo şi amendaţi sau dacă nu, găsită o soluţiue, un container undeva spre staţia de autobuz să preia aceste gunoaie că strada este foarte îngustă şi nu se poate circula în acel punct.

Dl. Cilibiu:

Am două interpelări scurte tot de la cetăţeni primite. Colegul nostru, directorul de la Gr. Şc. Bibescu aceeaşi problemă cu cei cinci mii de lei care au fost deja cheltuiţi şi apar în diminuarea bugetului. M-a sunat dumnealui fiind în consiliul de administraţie.

Pe bvd. Dacia la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 oamenii dinnzonă ne sesizează că acolo nefiind semafor şi nimic altceva decât o trecere de pietoni au foarte mari probleme cu traversarea bvd. dacia fiind patru benzi de circulaţie.

Mai este o sesizare din zona intersecţiei la rest. Olimp, intersecţia bvd. Dacia cu str. C-tin Brâncoveanu  sunt foarte mulţi şoferi care sunt grăbiţi în trafic şi nu pot să vireze la dreapta, dacă un singur şofer vrea să vireze la stânga. Semaforul arată intermitent dreapta dar nu este bandă de preselecţie. În acea zonă s-ar putea crea o bandă de preselecţie de minim 50 m cu investiţia municipalităţii care să rezolve această problemă.

D-na Primar:

Am o rugăminte. Dacă s-a discutat şi s-a dat răspuns haideţi să nu mai discutăm pe aceleaşi teme la nesfârşit pentru că terminăm târziu.                                                                                                                                                      

     Dl. Sas:

     Cu privire la staţiile de autobuz din municipiul Craiova în ultimul timp sunt extrem de ocupate de maşini parcate neregulamentar. Autobuzele nu pot parca acolo, astfel blochează strada. De exemplu staţia de autobuz de la Piaţa mare, călătorii practic stau printre maşini parcate de trotuar. La gară la fel.

     Str. Drumul Muntenilor la intersecţie cu Calea Bucureşti, în urma ploilor a apărut o surpare a străzii care, probabil, în scurt timp va face această stradă impracticabilă. În urma lucrărilor de canalizare de pe această stradă, a rămas un bloc de beton. În urmă cu două săptămâni a fost un accident. Rugămintea este să fie îndepărtat dacă se poate.

     Pe centura de nord a municipiului Craiova tot mai mulţi agenţi economici depozitează gunoi. Dacă se poate împreună cu Garda de Mediu să se facă o acţiune în depistarea acestor persoane.

     Str. principatele Unite să se verifice în comisia de sistematizare a circulaţiei dacă se poate institui dublu sens de circulaţie, sensul unic a fost instituit odată cu începerea lucrărilor la  pasajul suprateran.

     Ce impact are suspendarea fondurilor europene din programul operaţional regional asupra proiectelor europene aflate în derulare din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.

     Dl. Cherciu:

     Îmi asum riscul să o plictisesc şi să o agasez pe d-na primar, consolarea este însă că nici mie nu-mi face plăcere să revin asupra aceluiaşi subiect. Am ridicat de nenumărate ori problema retragerii titlului de cetăţean de onoare a unor persoane care îşi ispăşesc pedeapsa în închisoare şi la ultima mea intervenţie am fost chiar foarte optimist pentru că d-na primar a declarat că dânsa nu are un punct de vedere dar lasă libertatea consiliului să decidă. Eu am mizat pe cuvântul dânsei motiv pentru care am depus un proiect de hotărâre în termenul legal, deci să existe suficient timp, am avut surpriza să constat însă că el nu a fost introdus pe ordinea de zi, iar interesându-mă de soarta acestuia să aflu că nu  a existat timpul necesar pentru ca cei de la Compartimentul imagine să redacteze raportul de specialitate necesar oricărui proiect de hotărâre. Din acest motiv am rugămintea către d-na primar să-şi respecte angajamentul şi anume să dea posibilitatea consiliului local să-şi exprime punctul de vedere asupra acestei iniţiative. Este posibil, d-na primar, deci vă asigur, ca acest proiect chiar să nu treacă, deci eu vă spun din experienţa personală, aşa că nu văd motivul pentru care nu se dă posibilitatea consiliului local să-şi exprime un punct de vedere atâta vreme cât ştim bine, sunt proiecte de hotărâri care se depun astăzi şi a doua zi intră pe ordinea de zi. proiectul meu este depus de la 1 octombrie şi nu a avut această şansă.

     Dl Preşedinte:

     Dacă tot aţi adus în discuţie acest lucru, aş vrea să spuneţi public că pe mine nu m-aţi anunţat despre el. Aţi zis zilele trecute că aţi anunţat toţi colegii.

     Dl. Cherciu:

     Am transmis sms. Am să vă arăt lista. Voi face dovada acestui fapt folosind lista care mi-a fost  înaintată, cu numerele de telefon, de la compartimentul de specialitate. Am în telefon, că am transmis din telefonul personal aceste sms-uri.

     Dl. Toader:

     Am să fiu cât mai scurt să adresez d-nei primar o rugăminte, de fapt este o propunere. Revin la o intervenţie anterioară privind reabilitarea termică a blocurilor. Dumneaei a enunţat un principiu primul venit, primul servit.  Cum era de aşteptat şi mi-a confirmat şi d-na directoare de la patrimoniu, dacă constatăm ce scări au adus documentaţia sau acordul, este ceva foarte pestriţ. Este de aşteptat să fie aşa. Eu am rugămintea să se ia în analiză de către comisia de urbanism şi, de ce nu?, personal de către d-na primar, să se identifice câteva zone de impact, ce ştiu eu?, km 0, Piaţa Rovine, esplanada, sau care consideră comisia respectivă  care să se facă uniform, deci toate blocurile să arate la fel. Ar fi o reuşită a executivului şi dacă tot sunt gratuităţi, nu ştiu în ce măsură sunt gratuităţi, să se îndrepte spre astfel de proiecte care au vizibilitate şi efect.

     D-na Gheorghiţă:

     Am câteva întrebări şi câteva propuneri pentru un următor proiect de hotărâre al consiliului. La solicitarea d-nei directoare a şc. Mircea Eliade pentru amplasarea unor coşuri de gunoi în curtea şcolii, având în vedere că ne educăm copiii în spiritul curăţeniei  şi ne dorim un oraş mai curat, iar dânsa solicitând salubrităţii amplasarea acestor coşuri, i s-a răspuns că doar printr-o hotărâre a  consiliului local se pot amplasa aceste coşuri de gunoi.

     Această problemă există şi în cartiere. În cart. 1 Mai de exemplu, nu ai unde să-ţi arunci hârtia. Ne dorim un oraş mai curat însă aceste coşuri lipsesc cu desăvârşire.

     O altă problemă pe care o am tot cu cart. 1 Mai. Presupun că şi în alte cartiere există acest comerţ stradal de care nimeni nu s-a legat până acum. El este amplasat cumva în faţa acestor chioşcuri, nu neapărat propuse spre demolare pentru că sunt în legalitate, îşi plătesc salariaţii şi aduc bani la bugetul local şi la bugetul de stat. În schimb au o concurenţă neloială vis a vis de aceşti samsari fără niciun fel de autorizaţie  de funcţionare pe domeniul public. Nu aduc bani la bugetul local, aduc deservicii şi populaţiei având în vedere condiţiile insalubre în care se vionde marfa. Să le găsim şi circumstanţe atenuante pentru faptul că nu există o piaţă publică în zona 1 Mai. Acea piaţă 1 Mai care este privată, măreşte mult preţul produselşor alimentare, în preţul lor regăsindu-se şi preţul chiriei. Este poate singurul cartier care nu are o piaţă publică.

     Dl. Pîrvu:

     O problemă pentru d-na primar. În conferinţe de presă, în ziare locale, dar şi la televiziune afirmaţi continuu următorul lucru: am găsit în contul primăriei 17 lei. Aş vrea să vă informez, contul primăriei nu este un cont de depozit, este un cont în care intră bani şi pleacă bani. Nu trebuie să înţelegem noi că  atunci când aţi venit primar eerau 17 lei în cont. Este jenant că în ultima intervenţie la televiziune, unde vă duceţi mai des, aţi afirmat din nou că aţi găsit 17 lei în cont.   Este jenant să cădeţi în această eroare în permanenţă. Vă rog să evitaţi a mai spune acest lucru pentru că vă spun din nou, contul primăriei nu este un cont de depozit, este un cont de decontare în care intră banii. Se referă la primărie.

     D-na Primar:

     Am o rugăminte. Nu-mi daţi sfaturi vis a vis de prezenţa mea în public. O să vă aducem extras  de la trezoirerie să vedeţi şi dvs. Dacă aveţi vreo chestiune de administraţie.  Este o chestiune de imagine a mea personală şi este treaba mea. Vă mulţumesc pentru grija pentru imaginea mea.

     D-ra Predescu:

     Câteva rugăminţi. Pentru viitor când se vor organiza zilele Craiovei rog executivul să aibă în vedere şi asigurarea unei asistenţe medicale. Eu am văzut, am fost martor la această situaţie. Sunt oameni în vârstă care vin  pe esplanada din faţa Teatrului Naţional şi pur şi simplu, unei doamne de 70 de ani i-a venit rău. Persoanele cu care era nu au fost de acord să chemăm ambulanţa. Ar fi avut nevoie poate de un calciu, poate să i se verifice tensiunea. M-am deplasat la primărie în ideea că ar fi aici cineva care să ne acorde o astfel de asistenţă şi ni s-a spus că nu este o astfel de organizare, trebuie decât să sunăm la 112 pentru  a realiza această problemă.

     D-na Primar:

     Asistenţa medicală a fost asigurată pe toată perioada Zilelor Craiovei, în absolut toate cartierele. Chiar dacă nu aţi văzut ambulanţa, nu era în stradă, era după colţ, am avut şi câteva incidente în toate s-a intervenit imediat, tocmai pentru că ambulanţa era acolo şi au intervenit foarte repede.

     D-lui Pîrvu i-am răspuns.

     D-ra Predescu:

     Atunci vă voi adresa în scris restul interpelărilor pe care vroiam să le fac.

     D-na Primar:

     Vă rog foarte mult. Puteţi să mi le adresaţi şi la partid, este acelaşi lucru.

     Dl. Marinescu:

     Întrebarea mea pleacă de la ceea ce se întâmplă în ultima perioadă pe străzile reparate acum un an sau doi. Există societăţi care furnizează utilităţi în Craiova, care intervin pe străzi asfaltate acum un an sau maxim doi, care au fost întrebate dacă au de intervenit în următoarea perioadă şi au spus că nu au dar au spart străzile şi probabil că au primit o autorizare de spargere şi o autorizare prin care era prevăzut ca aceste străzi să fie aduse la situaţia iniţială. Toate aceste străzi au fost sparte transversal. Puteau fi trase  două conducte, una pe stânga, una pe dreapta, astfel încât să nu se distrugă întreg covorul asfaltic. Întrebarea mea este când aceste străzi vor fi aduse la situaţia iniţială, adică în ce moment se va turna din nou covor asfaltic pe aceste străzi.

     D-na Primar:

     Când vom avea bani.

     Dl. Marinescu:

     De ce le permitem să le spargă? Str. Dezrobirii vă rog s-o observaţi în ce hal este.

     D-na Primar:

     Nu le permit. Vorbiţi în cunoştinţă de cauză. Înainte să vorbiţi lăsaţi-mă să vă explic. Nu se mai emit autorizaţii de spargere pentru nicio stradă care este nu doar în garanţie, care are şi asfalt bun. Probabil că aţi aflat şi dvs. că la ora actuală primarul semnează numai pe bază de fotografie autorizaţiile de spargere de stradă. Acolo unde văd că există asfalt şi este în stare bună, nu mai dau autorizaţie să se spargă decât cu o singură condiţie, subtraversare. Dacă este asfalt, subtraversare. Dacă vrea bine, dacă nu, iar bine. Sunt însă foarte multe lucrări de intervenţie în care s-a spart conducta de apă, se intervine imediat, că asta este situaţia, trebuie atunci, se sparge  strada că nu există altă variantă, dar altfel, ca să ştiţi şi dvs., eu nu mai semnez autorizaţii de spargere de străzi. Mai mult decât atât, am organizat o acţiune, intrăm acum cu canalizare, apă potabilă în cart. Romaneşti, Catargiu, Brestei şi Bariera Vâlcii şi angajaţii primăriei pun afişe pe străzile respective, cine vrea să se branşeze să o facă acum pentru că în momentul în care vom turna asfaltul nu-i mai las 10 ani să mai intervină acolo. Cine vrea aşa bine, cine nu vrea n-are decât să îşi facă puţ forat în curte şi alte lucruri de genul acesta.

     Dl. Marinescu:

     Aţi spus că de ce vă întreb acum. Eu nu pot observa decât momentul în care  se sparg străzile, nu pot să am cunoştinţă când dvs. aţi aprobat sau nu să se spargă, din acest motiv vă întreb. Dacă nu se sparg de acum încolo este foarte bine. Înţeleg utilitatea maximă atunci când este o intervenţie de avarie.

     D-na Primar:

     Numai atunci. Ei nu au autorizaţie. Dacă îi vedeţi că sparg informaţi-ne şi pe noi că nu au autorizaţie.

     D-na Gheorghiţă, vă va răspunde dl. Nedelescu dar  vreau să ştiţi că am organizat acţiuni cu Poliţia Locală, se pot realiza la telefonul cetăţeanului lucrurile despre care vorbeaţi dvs., dacă avem cunoştinţă imediat luăm măsuri.

     Dl. Toader cu reabilitarea termică a blocurilor am analizat şi noi, într-adevăr în comisie acest lucru. Se vede unde s-au implicat administratorii de bloc pentru că sunt cvartale întregi de blocuri cu verde cum le-am notat noi care au toate semnăturile necesare şi altele în care este câte un bloc la distanţă de alte 10 care nu au primit semnăturile necesare. Bineînţeles că vom lucra pe cvartale de blocuri prima oară şi acelea se vor face cu prioritate nu doar că se văd şi este un alt aspect al oraşului, dar şi pentru că este vorba de organizare de şantier.

     Dl. Cherciu, v-am răspuns deja, părerea mea nu s-a schimbat de săptămâna trecută, puteţi să mi-o adresaţi şi săptămâna viitoare aceeaşi întrebare. Răspunsul meu este altul. Luaţi stenograma şi veţi vedea.

     Dl. Sas vreau să-i răspund că vis a vis de suspendarea programului european va primi o informare de la d-na Preduş. În ceea ce priveşte staţiile de autobuz unde sunt parcate maşini, asta ţine de şapte ani de acasă.

     Dl. Cilibiu o să analizăm în comisia de sistematizare.

     Dl. Albăstroiu vă răspunde dl. Nedelescu vis a vis de gunoaie. Vis a vis de extinderea reţelei de curent electric mă tem că nu ţine de primărie.  În ceea ce priveşte chioşcul, l-am fi demolat până acum dacă aveam un prefect care ştie să citească legea.

     Dl. Dincă cu stadionul Ion Oblemenco aceeaşi replică.

     Dl. Nedelescu:

     O să iau în ordine inversă. Dl. Albăstroiu, fântânile cu picior am şi dispus să se facă adresă către Compania de apă pentru a rezolva cele solicitate de  dvs. Vreau să vă spun că cu aceste fântâni mai avem şi probleme că  curăţirea lor arată aşa cum arată.

     Cart. Veterani extindere reţea electrică, nu se poate face pentru că nu este atributul primăriei. Nu se poate nicio diligenţă. Nu este atributul consiliului local. Nu face extindere pe  reţea de energie electrică şi gaze.

     Str. Poligonului colţ se aruncă gunoaie. Vreau să vă spun că avem peste 10 amenzi date în zona respectivă. Păzim şi noaptea astfel de zone, avem şi în Nicolae Romanescu, şi în mai multe zone. Este în atenţia noastră şi monitorizăm. 

     D-na Gheorghiţă nu putem pune coşuri în curţile şcolii pentru că nu este atributul consiliului local. Şcoala respectivă dacă doreşte să-şi pună coşuri, să le achiziţioneze, le dăm de unde achiziţionăm şi noi şi să-şi pună prin bugetul pe care îl au alocat.

     În cart. 1 Mai avem coşuri la reparat, o să le punem. Cei care fac comerţ ilegal în 1 Mai au fost amendaţi de mai multe ori. Cu Poliţia locală, am intervenit personal  acolo şi i-am trimis în pieţe.  Nu putem avea o patrulă permanentă acolo. Se analizează posibilitatea creării unei pieţe în 1 Mai.

     Spargerea străzilor - aş vrea să-i răspund dl. Marinescu. Se repară pe  străzi pentru gaze. problema pe care a ridicat-o dl. Marinescu punctual: Dezrobirii, Filip Lazăr, Nicolae Julea şi Aleea Nicolae Iorga se predau pentru asfaltare în data de 05.11.2012. Sunt probe care se fac, atunci când nu corespunde diagrama, pentru că aici nu ne putem juca, am spart şi mâine acoperim.  Se fac nişte probe cu reţeaua sub presiune că nu le-a corespuns diagrama şi str. Dezrobirii a întârziat pentru că în zonă cei care au spart au dat peste un canal al termoficării.  Pe data de 5.11. se începe asfaltarea. Vreau să vă mai spun că str. banu Mihalcea şi în spate la Rio pentru că mi-aţi ridicat  şi problema asta la comisie, astăzi se termină.   Emanoil Chinezu mâine se termină. Deznăţui se termină poimâine. Le avem în atenţie, le ştim absolut pe toate şi le urmărim şi le reparăm cu cea mai mare rapiditate.

     Dl. Marinescu:

     Readucerea la situaţia iniţială înseamnă să se asfalteze din nou, să se toarne covor asfaltic.

     Dl. Tudor:

     Vreau să-i răspund eu d-lui Marinescu care ţine să intre într-un dialog permanent cu executivul. Aş vrea să-i readuc aminte pentru că nu este la primul mandat în cadrul consiliului local şi credeam că este un om cu experienţă care înţelege anumite lucruri. Am înţeles despre solicitările dvs., aţi primit un răspuns de la d-na primar, ba mai mult decât atât, dl. administrator Nedelescu v-a dat un răspuns mult mai amplu decât îl solicitaţi dvs. Dacă vreţi să discutaţi în contradictoriu de fiecare dată, cu răspunsul pe care l-aţi primit dvs. astăzi, nu avem absolut niciun fel de problemă. Vă rog frumos, aţi avut posibilitatea să întrebaţi, sunteţi jurist de meserie, să   respectaţi regulamentul pe care dvs. l-aţi aprobat , iar atunci când aţi avut posibilitatea să luaţi cuvântul, să întrebaţi absolut orice. Cred că sunteţi suficient de înţelept să înţelegeţi că putem să purtăm un dialog civilizat.

     Dl. Nedelescu:

     Vreau să vă spun că am respect faţă de toţi consilierii şi uşa mea este deschisă permanent şi am intervenit atunci când au venit de fiecare dată. Nu înţeleg atunci când vin cu comenzi de la partid şi calaţi pe o anumită problemă.

    

 

 

 

 

       Dl. Preşedinte:                                                                                                        

     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 31.10.2012. Vă mulţumesc pentru participare.

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                       SECRETAR,

       Lucian Costin DINDIRICĂ

                   Nicoleta Miulescu

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

 

Tudosie Ramona