Proces verbal din 30.08.2012

Proces verbal sedinta 30.08.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 30.08.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 26, 1 consilier este absent motivat: dl. Pîrvu Gheorghe. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Supun aprobării dvs. controlul de legalitate și procesul-verbal al ședinței ordinare din luna iulie. În perioada iunie iulie s-au desfășurat două ședințe extraordinare și una ordinară. Au fost adoptate 69 de hotărâri, toate temeinice și legale. Ca atare, supun aprobării dvs. raportul și controlul de legalitate astfel prezentat. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Dau cuvântul d-lui consilier Bețiu pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 1279/24.08.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară în data de 30.08.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2012.

 • 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dl. Sirop Flavius.

 • 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administrație ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012.

 • 15. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2012 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

 • 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. CarolI- str. Arieș”

 • 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Curtea de Conturi a României, a spațiului din imobilul situat în municipiului Craiova, str. Brestei, nr. 97.

 • 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.3/1997, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L. București.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 și nr.161/1998, în sensul schimbării părții contractante Banca Română de Comerț Exterior Bancorex S.A., cu S.C. BCR Real Estate Management S.R.L.

 • 26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor suprafețe de teren și spații comerciale care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

 • 27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B.

 • 28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Năvodari, nr.8.

 • 29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr.3.

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului de terenuri situate în municipiul Craiova, str. Pieții, nr.2, respectiv str. Caracal, nr.35B, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.266/2011.

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a terenurilor situate în municipiul Craiova, Tarlaua 32, Parcela 1/1, respectiv Tarlaua 33, Parcela 31/2.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str. Arieș, nr.8 și str. Arieș, nr.6 A.

 • 34. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea de către CMI dr. Rechițeanu Florentina a cotei indivize de din spațiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.45, către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare referitoare la lucrările de intervenții pentru obiectivul de investiții “Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces și dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă în municipiul Craiova”.

 • 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții “Amenajare canal Cornițoiu tronsoanele cuprinse între:

1) str.George Enescu și str.Dacia și 2) str.Deceneu și str.Bariera Vâlcii și preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului privind implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.203/2011.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Național”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Romanescu”.

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2010 referitoare la declararea de utilitate publică de interes local lucrarea Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I - str. Arieș.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012 referitoare la aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2011 referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din piețele și târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012.

 • 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenței Comisiei Sociale.

 • 46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare la desființarea, suplimentarea cu locuri și înființarea de stații de taxi în municipiul Craiova.

 • 47. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 48. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, date în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ.

Supun la vot ordinea de zi în forma prezentată. Nu este nici un punct retras.

D-ra Predescu:

Cu o rugăminte, dl. președinte. Sunt mai multe puncte pe ordinea de zi care necesită un vot secret, pentru că votul este cu privire la persoane, iar votul se exprimă pe buletine de vot. Rugămintea ar fi ca după ce se discută punctul 16 să le discutăm și pe următoarele care necesită vot cu privire la persoane, respectiv 20, 42, 43 și 45 pentru a putea fi întocmite buletinele de vot, urmând să fie scrise și să nu mai avem pauze în timpul ședinței.

Dl. Președinte:

Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Marinescu:

Cu privire la ordinea de zi, am observat că nu avem un punct de întrebări și interpelări. Aș solicita introducerea acestui punct pe ordinea de zi.

D-ra Predescu:

Tot cu privire la această chestiune. Ține de regulile democratice să avem un dialog, dar am o idee cred că ar fi mai nimerit să fie denumit diverse. Sună puțin cam abrupt întrebări și interpelări, este direct adresat executivului, având în vedere că la această chestiune sunt mai multe categorii: pe de o parte ne exprimăm puncte de vedere, care unele sunt adresate chiar consiliului, altele executivului, pe de altă parte sunt într-adevăr întrebări și interpelări cu privire la executiv, ca atare dacă am folosi termenul de diverse, cred că ar acoperi toată această arie problematică. Și Consiliul Județean și toate celelalte instituții folosesc termenul de diverse.

D-na Secretar:

Din punct de vedere al condiției de legalitate, reiterez consiliului local ce ați aprobat în ședința trecută. La propunerea d-rei Bianca Predescu, s-a aprobat ca punctul de întrebări și interpelări să nu mai fie introdus niciodată pe ordinea de zi, acestea vor fi formulate în scris și la întrebări și la interpelări. Ca atare, dacă vreți un alt punct care să fie în ședință, hotărâți acum dacă vreți un alt punct separat care nu se cheamă întrebări și interpelări, care nu are acest conținut pentru că v-ați însușit această hotărâre.

D-ra Primar:

Eu îmi amintesc că am solicitat consiliului local să voteze după modelul Parlamentului României. Asta nu înseamnă ca întrebările și interpelările să fie date în scris și să vină primarul sau executivul să răspundă în scris. Nu. Să fie date în scris cu o săptămână înainte, cu o lună înainte în ședința precedentă eventual, și după eu voi răspunde public și voi fi interpelată pe aceeași chestiune public. Ideea este ca noi să avem timp să rezolvăm probleme respective pentru că așa, vorbim despre ele, până în ședința următoare se uită și nu se rezolvă niciodată. Important era ca până la ședința următoare noi să fi venit deja cu temele făcute, acolo unde se poate remedia pe loc, să venim să vă dăm răspunsul ca urmare a interpelării dvs., noi deja am remediat aceste lucruri. Deci aceasta era ideea, îmi pare rău că s-a înțeles altceva, la modul că vom răspunde numai scris, nu este transparent, și nu este cetățenesc, și în nici un caz nu se întâmplă așa în Parlamentul României, cum am solicitat eu să fie modelul.

Dl. Albăstroiu:

Propunerea noastră este să rămână tot punctul de întrebări și interpelări pentru că nu s-a scos definitiv, a fost decât pentru ședința respectivă, cum a mai fost cazul și în alte ședințe din consiliile trecute. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Dl. Cilibiu:

Mă adresez tuturor colegilor, și în special d-rei Predescu. Întrebări și interpelări din conținutul formulării, nu se adresează neapărat executivului. Întrebările și interpelările se pot adresa oricărui coleg al consiliului, executivului sau oricărei instituții. Întrebări și interpelări înseamnă dezbateri pe fond și privesc probleme cetățenești. De asta ne întâlnim aici, suntem un for de dezbatere și deliberare, în concluzie, introducerea acestui punct pe ordinea de zi consider că este oportună, legală și temeinică.

D-na Primar:

Având în vedere că încă nu am modificat regulamentul în forma scriptică, eu sunt dispusă astăzi să răspund întrebărilor și interpelărilor dvs. fără nici un fel de problemă. Până vom modifica regulamentul, cel puțin în forma în care am gândit-o eu, în care dvs. practic susțineți această chestiune în ședință publică și o transmiteți și în scris. Vă mulțumesc.

Dl. Cherciu:

Până la urmă a discuta despre ce s-a întâmplat în ședința trecută nu-și mai are foarte mult rostul. D-na secretar are dreptate. Eu, cel puțin, asta am înțeles și, ba mai mult, procesul-verbal de ședință dovedește că asta a fost propunerea d-rei Predescu. Pe de altă parte însă, salut noua viziune a executivului de reintroducere a acestor întrebări și interpelări. Ba mai mult, eu cumva m-am conformat în sensul că am depus o interpelare în formă scrisă și cumva chiar văzând că pe actuala ordine de zi nici măcar nu mai apare acest punct, mă întrebam cum se va putea da răspunsul la ea atâta vreme cât în formă scrisă cum am solicitat, nu am primit nimic. În orice caz pentru a nu mai lungi foarte mult vorba, înțeleg că colegii de la USL își reconsideră poziția cum era și normal, și vom avea din nou posibilitatea să avem întrebări și interpelări în ședință. Aici sunt de acord cu d-na primar că pot fi întrebări care să necesite un timp de răspuns, este în regulă, deci întrebările mai complexe să se facă într-adevăr, în formă scrisă, dar, oricum, răspunsul trebuie să fie dat în plen.

D-na Primar:

Rugămintea este să luați stenograma ședinței să vedeți ce am vorbit eu. Nu este în atribuțiile primarului să intre în activitatea dvs., a consilierilor și în deciziile dvs. Eu vă spun însă, că am susținut ca regulamentul consiliului local să se modifice așa cum este regulamentul majorității consiliilor locale din România, cum este regulamentul Camerei Deputaților, cum este regulamentul Senatului, vis a vis de punctul de întrebări și interpelări. Cred că este transparență maximă la Parlamentul României că dacă nu ar fi fost, bănuiesc că partidul dvs., când a avut majoritatea ar fi făcut modificările necesare.

Dl. Cherciu:

Este foarte bine ce ați propus dvs., vă admir spiritul democratic, problema este însă că ce s-a supus la vot nu a fost ce ați spus dvs., s-a supus la vot ce a spus d-ra Predescu și asta devenind hotărâre, adică nu puteam vota ce ați propus dvs. Noi am votat ce a propus un consilier. Ori asta încercăm să remediem, înțeleg, astăzi.

D-ra Predescu:

Ne aducem foarte bine aminte ce s-a discutat ieri. Acum, într-o ordine logică, ceea ce eu am propus era o nuanță, nu insist în nuanță, ca atare, solicit să nu se supună la vot redenumirea acestui dialog democratic și să rămână așa cum a fost până acum.

Este trist că luna trecută nu s-a înțeles ceea ce s-a întâmplat. Așa cum confirmă și alți colegi, nu avem o hotărâre luată, a fost un punct de vedere exprimat, s-a votat cu privire la acel punct de vedere în acea ședință și rog să nu se mai facă comentarii pe bloguri defăimătoare la adresa consilierilor care susțin anumite puncte de vedere în timpul ședinței. Dacă avem comentarii de făcut, să le facem în cadrul ședinței.

Dl. Cherciu:

Eu propun, pentru a înlătura orice discuție, putem să dăm citire și stă dovadă procesul verbal din ședința trecută. Chiar acum m-am uitat pe el.

Dl. Pană:

Aș vrea să clarificăm problema și s-o împărțim în două. Este adevărat că sunt probleme care necesită întrebări și se fac scris pentru că sunt ample și răspunsurile nu le așteptăm imediat, dar sunt foarte multe întrebări și nu știu de ce ne ferim de ele, care nu se adresează executivului, se adresează unei serii întregi de instituții, ba mai mult, sunt solicitări ale multor oameni care vin în audiență. Mi se pare corect ca aceste chestiuni să le transmitem în direct aici, foarte scurt, este adevărat, fără să facem apologie. problema se poate împărți în două și eu sunt convins că acest punct de vedere va fi împărtășit de toți. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Până la o nouă formă a regulamentului de organizare, mergem pe vechea formă. deci ultimul punct va fi cel de întrebări și interpelări. Cine este pentru completarea ordinei de zi? Votat cu unanimitate de voturi.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2012.

 • 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dl. Sirop Flavius.

 • 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administrație ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012.

 • 15. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2012 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

 • 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I - str. Arieș”

 • 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Curtea de Conturi a României, a spațiului din imobilul situat în municipiului Craiova, str. Brestei, nr. 97.

 • 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.3/1997, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L. București.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 și nr.161/1998, în sensul schimbării părții contractante Banca Română de Comerț Exterior Bancorex S.A., cu S.C. BCR Real Estate Management S.R.L.

 • 26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor suprafețe de teren și spații comerciale care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

 • 27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B.

 • 28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Năvodari, nr.8.

 • 29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr.3.

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului de terenuri situate în municipiul Craiova, str. Pieții, nr.2, respectiv str. Caracal, nr.35B, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.266/2011.

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a terenurilor situate în municipiul Craiova, Tarlaua 32, Parcela 1/1, respectiv Tarlaua 33, Parcela 31/2.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str. Arieș, nr.8 și str. Arieș, nr.6 A.

 • 34. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea de către CMI dr. Rechițeanu Florentina a cotei indivize de din spațiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.45, către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare referitoare la lucrările de intervenții pentru obiectivul de investiții “Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces și dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă în municipiul Craiova”.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții “Amenajare canal Cornițoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu și str.Dacia și 2) str.Deceneu și str.Bariera Vâlcii și preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului privind implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.203/2011.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Național”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Romanescu”.

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2010 referitoare la declararea de utilitate publică de interes local lucrarea Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I - str. Arieș.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012 referitoare la aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2011 referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din piețele și târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012.

 • 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenței Comisiei Sociale.

 • 46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare la desființarea, suplimentarea cu locuri și înființarea de stații de taxi în municipiul Craiova.

 • 47. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 48. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, date în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ.

 • 49. Întrebări și interpelări.

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Dl. Toader:

Am descoperit la acest punct 1 al ordine de zi care se cheamă rectificarea bugetului de venituri al municipiului Craiova, unul din obiectivele pentru care se suplimentează fondurile este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în municipiul Craiova, este vorba de proiect. Mi se pare o temă foarte importantă, personal pentru consiliu mă așteptam să fie un punct distinct pe ordinea de zi, poate chiar o ședință extraordinară a consiliului municipal s-ar justifica la un moment dat, pentru că este o mare așteptare și multe discuții în rândul cetățenilor. M-am documentat, este un proiect generos, pleacă de la un memorandum semnat de guvern, de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în 11 iulie de accesare a 150 milioane fonduri europene, se suplimentează cu 154 milioane din resurse proprii, asta înseamnă guvern, primărie, dar și populație, și este bine ca populația să știe treaba asta pentru că s-a creat ideea că este totul gratuit, cineva vine la oameni și le face termoizolarea, schimbă instalațiile, face rețelele de orizontală, schimbă tâmplăria și așa mai departe. Este foarte bine, repet, faptul că s-au accesat acei 150 milioane dar la nivel de țară și asta trebuie precizat. Am înțeles că regiunea are 37 milioane, primăria din ce spunea d-na primar, 17 milioane își propune pentru anul următor. Asta înseamnă un număr de locuințe, deci nu vor fi pentru tot orașul, sunt niște criterii de selecție, este un ghid al solicitantului care, chiar acum mi-au spus niște cetățeni, vor să-l cunoască, să fie public. Repet, s-a creat un mare grad de așteptare și o speranță pentru toți cetățenii. Înțeleg că asociațiile de locatari nu au răspuns ori s-au implicat foarte puțin și aici și acesta este un subiect și salut ideea pe care d-na viceprimar Calangiu a spus-o la un moment dat într-un interviu, dânsa chiar este pentru desființarea acestor asociații și poate n-ar fi rău, dar oricum trebuie clarificat foarte bine statutul lor. Cert este că în acest proiect de reabilitare nu numai că nu se implică, dar l-au blocat și constat de la propria asociație. la mine la ușă nu a venit nimeni. Sunt blocuri în Rovine unde se spune că data limită în care se pot înscrie este de 2 septembrie. Până în 2 septembrie mai sunt două zile. Deci oamenii știu că dacă nu s-au înscris până pe 2 septembrie nu mai au nici o șansă să participe la acest program sau locuința lor. Înțeleg că guvernul trebuie în octombrie să înainteze acel proiect. Dl. director Radu de la RAADPFL spune că până pe 15 septembrie trebuie. Este un termen limită până la care trebuiesc făcute toate aceste documente. Este o documentație foarte laborioasă, știți bine că este proiectul, expertiză, auditorii energetici și ei au intrat în priză, cred că v-au și trimis, d-na primar, o adresă în care vor să se implice, să impună obligativitatea, dar înseamnă niște costuri, trebuie evaluat. Vreau să salut în schimb, implicarea a trei regii ale părimăriei: RAADPFL, termoficarea și Compania de apă, care au împărțit din acest punct de vedere orașul în trei și își trimit salariații să bată din poartă în poartă, din ușă în ușă să ceară acordul cetățenilor. Este foarte bine că fac treaba asta, dar nu știu ce posibilități au dânșii, câte zeci sau câte sute de angajați care mai au și sarcini de serviciu și care trebuie să ajungă la zeci de mii de locuințe, nu știu în ce măsură vor finaliza. Pe scurt, vis a vis de interpelări, d-na director responsabil de proiect, d-na Preduș Dorina să prezinte în consiliu o informare amănunțită despre stadiul acestui proiect, să se găsească modalități de a transmite către cetățeni direct, pliante, pentru ca cetățenii să fie bine și corect informați că au o șansă, să știe condițiile în care se pot înscrie în acest program, și care este partea lor de contribuție și să fie pe ordinea de zi a consiliului local un punct distinct, o dezbatere urmată de dezbatere publică.

D-na Primar:

Vă mulțumesc foarte mult. Pentru doritori să știți că ghidul de finanțare a programului este public. Dvs. ați ridicat o serie de întrebări și vă mulțumesc că ați făcut acest lucru ca să poată să înțeleagă și cetățenii Craiovei care până acum poate nu au urmărit conferințele noastre de presă sau colegii care au mers în blocuri nu au știut să le explice foarte bine despre ce este vorba. Noi am cerut ajutorul RAADPFL, Companiei de apă și Regiei de termoficare pentru că este o muncă titanică din ușă în ușă să stai să convingi orice cetățean ca să își dea semnătura, pentru că, atenție!, și acesta este singurul criteriu de selecție, dacă într-o scară de bloc există un cetățean care nu este de acord, atunci scara respectivă nu mai poate intra în proiectul respectiv pentru că acestea sunt condițiile de eligibilitate ale proiectului. Acesta ar fi criteriul de selecție. Până acum avem 1000 scări de bloc complete pentru care avem acceptul tuturor cetățenilor. Vă dați seama că sunt încă foarte multe la care fie nu s-a ajuns din cauza termenului rapid, dar vă asigur că dacă nu s-a ajuns se va ajunge zilele acestea, însă sunt și foarte multe cazuri în care locuitorii nu au fost acasă în momentul în care colegii noștri au trecut prin scara de bloc. Din cauza asta noi le-am recomandat fiecăruia dintre operatorii noștri care au mers într-o scară de bloc să își lase numărul de telefon la șeful de scară ca să poată fi contactați ulterior dacă sunt proprietari care se răzgândesc sau care, pur și simplu, atunci află despre acest proiect, să poată să intre în discuție. La nivel național într-adevăr este vorba despre suma de 300 milioane de euro. Așa cum ați aflat probabil, este primul venit, primul servit. Din cauza asta nu stăm foarte mult ca să convingem fiecare cetățean în parte. Scara de bloc unde toți proprietarii au dorit să beneficieze de aceste lucruri gratis, atenție!, gratis, și am să vă explic și de ce, va intra în proiect. Dacă nu, se va aștepta etapa următoare. Este un proiect experimental al Uniunii Europene care a ajuns deocamdată în această parte de Europă pentru că la nivel guvernamental s-a solicitat ca fiind prioritate un asemenea program național. Sunt doar 300 milioane de euro, cum am spus, la nivel național, dar există posibilitatea extinderii acestui program dacă se observă că este viabil. Va fi foarte greu pentru foarte multe localități și o să vedeți și dvs. că sunt mulți care vor să intre în program, dar nu vor fi în stare să intre în programul respectiv pentru că nu au acționat urgent, așa cum am făcut-o noi în Craiova, nu au listele de semnături și atunci nu vor putea să facă parte din proiect. În orice caz este pe principiul: primul venit, primul servit, iar din cauza asta noi nu putem să ne permitem să punem în pericol reabilitarea termică pentru cei care deja își doresc acest lucru și din cauza asta nu vom pierde foarte mult timp să stăm să îi convingem pe ceilalți care nu au vrut. Dacă va fi și o altă etapă a programului respectiv, vor intra probabil și ceilalți care nu au dorit acest lucru. Până atunci însă vom merge doar cu acele scări de bloc pentru care am obținut toate semnăturile necesare.

Ați cerut mai multe clarificări și vis a vis de costuri. Uniunea Europeană pune într-adevăr 60%, restul de 40% ar trebui să fie cofinanțare între administrația locală, guvernul României și cetățean. Există însă variante, deocamdată suntem în discuții cu cei de la guvern să vedem cât vor asigura ei. dacă asigură guvernul 30% din finanțare, dacă asigură 20% ca să știm care este partea noastră, însă eu sunt absolut convinsă și cel puțin majoritatea cred că mă va susține că partea care va reveni Craiovei și craiovenilor, adică ce va trebui să pună consiliul local și cetățenii va fi adunată și contribuția va fi doar a consiliului local astfel încât măcar primii care intră în acest program, care au cea mai mare nevoie de programul respectiv pentru că de asta s-au și grăbit să semneze, vor beneficia de reabilitare termică gratuită asta însemnând anveloparea termică a blocului, asta însemnând refacerea acoperișului, asta însemnând schimbarea termopanelor și asta însemnând ușa de la scara blocului. mai mult decât atât, tot prin acest program ni se dă posibilitatea să facem distribuția pe orizontală, nu doar pe verticală, astfel încât vom aduce distribuția orizontală la ușa fiecărui cetățean neintrând în apartamentul lor ca să îi deranjăm. În momentul în care ei vor dori să se branșeze astfel, o vor face doar dacă doresc acest lucru. Noi am demarat și un proiect experimental. A fost tras la sorți un bloc din Craiovița, pentru că în momentul în care vom demara procedurile de licitație, vrem să știm cu exactitate cât costă schimbarea țevilor, cât costă termopanele, cât costă sistemul de anvelopare astfel încât să beneficiem de toate datele tehnice necesare.

Dl. Toader:

Am reținut că de două ori a precizat d-na primar principiul primul venit, primul servit. Sunt convins că este bine intenționată, dar să înțeleagă sau să fie clar, sunt blocuri unde nu a ajuns, repet, la mine la bloc sau la asociațiile care nu s-au implicat cu bună știință cum a scris în presă pentru că, mai ales cu rețelele astea pe orizontală, li se ia unul din obiectele de activitate sau o sursă de nu știu ce venituri sau interese, deci nu poate să rămână așa populația trebuie să fie toată informată, să aibă șanse egale, iar cei care nu și-au făcut treaba, mă refer în primul rând la asociațiile de locatari, sau chiar membrii celor trei regii care și-au asumat acest lucru, dar nu au ajuns la toate blocurile, să-i determinați să ajungă la toate blocurile să se dea șanse egale pentru toți locuitorii.

D-na Primar:

Termenul este până pe data de 15 septembrie, am pus 2 septembrie să anunțăm populația ca să se grăbească să intre în acest program, dar termenul pe care noi îl avem ca target este data de 15 septembrie. Într-adevăr avem mari probleme cu asociațiile de proprietari. Unii administratori sau președinți de asociații incită oamenii să nu semneze, le spun tot felul de lucruri, că vor plăti din buzunar, că vor plăti impozite mai mari și lucruri de genul acesta, ceea ce nu este adevărat. V-am spus, cei care nu acceptă să intre de acum în acest program, s-ar putea să mai prindă o etapă următoare pentru care eu personal nu garantez, deci important ar fi ca să-și dea acceptul până la data de 15 septembrie. Vă mulțumesc.

Dl. Dincă:

Vis a vis de acest proiect vreau să evidențiez faptul că astăzi una dintre rectificări este legată de creșterea bugetului societății de salubritate prin mărirea bugetului protecția mediului cu 2 milioane de lei, deci 20 de miliarde. Cred că este încă o dată un prilej să stabilim ceea ce vrem să facem cu câinii. Este o ocazie, este o sumă pe care o dăm celor de la salubritate, este foarte bine, o susținem, nu cred că are cineva o poziție contrară, dar așa cum am propus și la constituirea acestui buget, în luna ianuarie, și la rectificările ulterioare, pentru că au mai fost două rectificări, să evidențiem o sumă din aceasta pe care să o dăm salubrității tocmai pentru sterilizarea câinilor și pentru prinderea acestora și închirierea unui adăpost. Eu țin minte că la ședința anterioară cel puțin un coleg a spus că va propune un proiect și cu cea mai mare plăcere îl voi susține, cu privire la această problemă a câinilor. Este evident că ne vom bate pentru fonduri europene, că indiferent de culoarea politică, vom susține aceste proiecte, așa cum au fost și în legislaturile trecute, dar cred că nu putem vorbi de un oraș civilizat dacă nu rezolvăm repede problema câinilor și sunt convins că din acele sute de milioane de euro Craiova va atrage bani pentru izolarea termică a blocurilor și sunt convins de asemenea că toți consilierii locali vor susține și contribuția Primăriei Craiova la această cofinanțare. Repet, propunerea mea este ca în situația în care credeți că este oportună această prevedere să susținem o sumă, eu las la latitudinea executivului pentru că împreună cu cei de la salubritate pot identifica cât este nevoie dat fiind faptul că în măsura în care vom construi o altă locație și este foarte bine că o vom construi, dar dacă vom aștepta realizarea acestei construcții, cu siguranță că va dura mai mult decât credem noi. Avem experiența anului 2011 când am făcut același lucru, au fost mai multe lucruri care au complicat situația în care am propus un studiu de fezabilitate și după aceea s-a transformat în studiu de impact, pentru realizarea unei construcții de acest tip și s-a dovedit că datorită faptului că suntem o instituție publică și ne trebuiesc o grămadă de proceduri, timpul va fi mai lung. Propunerea mea o susțin și la această ședință, de-a încerca să-i susținem pe cei de la salubritate și pe această nișă cu privire la problema câinilor fără stăpân în ideea de a închiria foarte repede un spațiu și propunerile au fost de la mai mulți colegi, nu are paternitate un singur coleg sau un singur partid, să închiriem repede un spațiu și am dat exemplu una din crescătoriile de animale din jurul Craiovei care nu mai este uzitată și în măsura în care realizăm într-un timp scurt, să dea Dumnezeu și o construcție care să ne permită să ducem câinii acolo, să fie proprietatea noastră, să luăm câinii din acel spațiu și să-i ducem în noua proprietate. Este evident că aceștia se înmulțesc pe zi ce trece, este evident că în toți acești 22 de ani fără excepție nu am făcut față acestei provocări dar cred că dacă vom lua taurul de coarne, până la finalul acestui mandat de patru ani de zile nu vom mai avea o asemenea problemă.

D-na Primar:

Îmi pare bine că dl. Mărinică Dincă îmi spune ce ar trebui să fac, neștiind că fac deja acest lucru. Din prima zi în care am fost învestită ca primar, am început demersurile pentru construirea unui adăpost de câini. Suntem în faza de PT. Mai repede de așa nu putem să ne mișcăm pentru că nu ne permite legea. Dacă atunci când ați deținut majoritatea în acest consiliu, ați fi votat să se aprobe un studiu de fezabilitate așa cum au cerut colegii noștri din USL, probabil că la ora asta aveam deja adăpostul construit. Din păcate, asta a fost situația la vremea respectivă, iar noi ne mișcăm în termenii pe care ni-i permite legea. Știți și dvs. foarte bine, sunt proceduri de licitație care durează. Nu putem să modificăm noi termenele. În orice caz, până la sfârșitul anului vom avea primul modul din adăpostul de câini care va fi de 5000 locuri sau de cât va fi nevoie. Dacă sunt 7000 de câini pe străzi, îl vom face de 7000 locuri, vom avea primul modul în care vom duce deja câinii respectivi. Nu există nici o locație care să se preteze a fi închiriată. A fost dl. Nedelescu la Rojiște, a văzut despre ce este vorba, nu se pretează ca acolo să fie adăpost de câini pentru că am fi preferat să scurtăm etapele și să-i mutăm acolo chiar dacă era un efort mai mare pentru că față de terenul pe care noi l-am găsit la podul Brestei, acolo ar fi fost mai mult de mers, un drum mai lung de parcurs, dar cu toate acestea, eu vă asigur că suntem în etapa legală posibilă începând din prima zi de mandat ca primar, ca să putem să construim acest adăpost canin.

Dl. Dincă:

Cu siguranță că nu suntem pe poziții antagonice. Asta spuneam, pe de o parte că din martie 2011, am propus un studiu de fezabilitate, este cuprins în proiectul de buget de atunci, apoi l-am tranformat în studiu de impact pentru că s-a modificat legislația. În același timp știm care sunt piedicile din punct de vedere legislativ și că va dura, și studiul de fezabilitate s-a terminat într-un termen, și PT-ul se va termina în alt termen și cu siguranță că va începe construcția, dar toate după reguilile impuse de lege, deci în nici un caz nu suntem în poziții antagonice și nu ne exprimăm puncte de vedere diferite, Ideea este ca, asta era propunerea mea, dacă credeți, și eu cred, că acest proiect care știu că a început, de departe știu acest lucru, și este foarte bine că a început, și îl vom susține pe deplin, dacă credeți că acest proiect se va realiza pe termen scurt și dați termen decembrie anul acesta, este foarte bine. Dar cunoscând, ca și dvs. problemele legislative și de licitație, și de achiziție, și de construcție, este posibil ca acest termen să fie mai lung. De aceea în a merge cât mai repede într-o direcția comună, nu este diferită, făceam această propunere. dacă credeți că în decembrie este gata, este foarte bine și este, evident, meritul celor care au reușit să-l facă într-un termen atât de scurt. Dar cunoscând, ca și dvs., probleme tehnice legislative, fiind o instituție publică, cred că va dura un pic mai mult. Nu este vina celor care sunt acum în executiv că va dura mai mult, acestea sunt termene legale prevăzute de lege. De aceea în acest sens veneam cu această propunere de a face câțiva pași în plus. Înțeleg că s-au făcut cercetări și spațiile care s-au găsit sunt inadecvate și la distanțe mai mari. Eu cred că am mai putea să căutăm, iar la următoarea ședință poate venim cu propuneri să le analizăm împreună și de alte spații.

D-na Primar:

Vroiam să vă spun că strict la acest punct al ordinei de zi, sunt prevăzute exact cheltuielile necesare până la sfârșitul anului pentru adăpostul de câini. Vă mulțumesc.

Dl. Pană:

Noi vorbim de rectificarea bugetului. Am văzut până acum două idei la care se discută și se discută foarte mult. Aș vrea să fim foarte operativi și aș veni cu propunerea ca pentru eficientizarea încălzirii și energiei blocurilor să avem o ședință până pe data de 10 septembrie în care să fie dezbătute toate aspectele care sunt, iar până atunci, a doua chestiune, ar fi bine ca această mediatizare și discuții cu cetățenii, dar în special mediatizarea prin mass-media locală să fie mult mai puternică pentru că eu rămân surprins că iată, vin banii de la Uniunea Europeană, iar noi nu sunte, pregătiți. ca de obicei, ăștia suntem noi, românii, și nu este bine. Rugămintea mea este încă o dată, nu este vina noastră, a celor care suntem acum în acest consiliu local, dar haideți să supunem dezbaterii și eu zic că până pe 10-15 septembrie să avem o ședință în care să dezbatem acest punct, iar până atunci revin, să se facă o mediatizare foarte puternică, privind acest aspect. Sunt convins că foarte mulți oameni care și-ar dori acest lucru, nu știu despre ce este vorba. De aici pleacă această deficiență a multor oameni. dacă li s-ar explica că banii vin de la Uniunea Europeană, vin de la Guvern și de la primărie, atunci sunt convins că foarte mulți oameni n-ar mai fi reticenți la această chestiune. Iată că sunt două probleme. Eu zic că trebuie să gândim de acum și să prioritizăm problemele pentru anul viitor pentru că noi vorbim de o rectificare bugetară pe care o facem din mers pentru anul acesta. Restul de probleme și asta a fost și este ideea mea, ar trebui să le punem de acum pe tapet astfel încât în bugetul viitor să fie curpinse toate . Și eu am foarte multe idei pe care le-am expus și pe care o să le expun.

D-na Primar:

Vroiam să vă dau o replică în primul rând. Spuneați că vin banii de la Uniunea Europeană și noi nu suntem pregătiți. Eu vă spun că la ora actuală suntem orașul cel mai pregătit să acceseze acești bani pentru că nici unii nu s-au gândit să trimită atât de mulți angajați din partea regiilor ca să bată din ușă în ușă să aibă semnăturile. Semnături absolut necesare pentru că fără semnătură nu există programul. Mă refer la semnătura proprietarilor. Din acest punct de vedere, chiar dacă noi avem la ora actuală pentru proiect doar 1000 scări de bloc, vă asigur că suntem în fruntea oricărui clasament din România posibil. În ceea ce privește faptul că populația nu este informată, noi am încercat zilnic să existe măcar un subiect în presă. În emisiunile de televiziune toți cei din executiv care am ieșit am explicat cât mai mult, le-am arătat chiar oamenilor, care este metoda prin care dorim să facem anveloparea termică a blocurilor pentru că nu vrem să mergem pe metoda tradițională care are o garanție de doi ani, vopseaua este spălată de ploi, până la urmă blocurile vor arăta urât, până la finalul mandatului meu, ca să spun așa, dar vă asigur că există o altă metodă cu care se lucrează deja în Spania și Italia și are o garanție de 25 de ani. Totul este gratis, o să spun chestiunea asta până o să înțeleagă toți craiovenii ca să vrea să intre în program pentru că sunt foarte mulți care se tem că cineva le va cere vreun ban. Nu.

Este gratis totul, o să încercăm la propunerea colegului meu, dl. viceprimar Tudor, să organizăm dezbateri în cartiere, o să încerc să am o întâlnire săptămâna aceasta, poate chiar mâine, cu președinții de asociații ca să le explic, și, mai ales, să-i conving pe majoritatea dintre ei să nu mai blocheze acest program. Vreau să vă spun că merg până acolo încât le dau numele și numărul de telefon pe site dacă știu că blochează programul respectiv și că incită oamenii să nu semneze pentru că este rușinos ceea ce fac și din păcate, am avut foarte multe exemple. Iar în ceea ce privește situația de la Regia de termoficare, săptămâna viitoare va fi o ședință extraordinară de consiliu local pentru că trebuie să transformăm regia în societate comercială. Știți și dvs. foarte bine că așa ne obligă legea. Așa ne-a obligat legea de vreun an de zile să facem, lucru care nu s-a întâmplat. Noi vrem să respectăm legea în mandatul acesta și o s-o transformăm. Vă mulțumesc.

D-ra Predescu:

Cu privire la proiectul despre care s-a deschis de fapt discuția acum, s-a făcut o afirmație și aș vrea ca presa să nu preia pentru că este puțin prea departe. N-avem cum să desființăm asociațiile de proprietari. Ele funcționează în baza legii. Solicit ca d-na primar să aibă în vedere faptul ca și serviciul nostru de specialitate din cadrul primăriei să aibă o activitate mai prezentă în relația cu dânșii, dat fiind și calitzatea unora dintre persoanele care dețin funcții în cadrul acestor asociații, profesională, de înțelegere, de comunicare și așa mai departe. În raport de al doilea subiect care s-a dezbătut, vreau să informez colegii prezenți că în cursul lunii august am avut două întâlniri în vederea reglementării în parte a situației câinilor fără stăpân. Ne-am întâlnit, dl. viceprimar Florentin Tudor face aceste programări, și dintre consilieri, alături de dânsul. dl. Nedelescu și cu mine am participat. Ne-am întâlnit cu toate organizațiile neguvernamentale care au o activitate în relație cu acești câini fără stăpân conform legii, ne-am întâlnit cu cei de la salubritate iar pentru luni ora 10, întâlnirea se extinde și cu Direcția Sanitar Veterinară, Poliția Locală, Inspectoratul Județean de Poliție și alte instituții care au legătură cu ceea ce vrem să facem și anume un program de inventariere a tuturor câinilor și altor animale care se află în gospodăriile persoanelor de pe raza municipiului Craiova, și zona limitrofă pentru că sunt foarte multe exemplare care ne vin din comunele limitrofe și de aici provin o parte din probleme. Sterilizarea gratuită a câinilor care nu sunt de pedy gree și sunt foarte măsuri. Au fost acceptate. Acum în concret avem de stabilit drepturile și obligațiile acestei asocieri pe care o vom crea între noi ca instituție publică și organizațiile neguvernamentale, și Direcția Sanitar Veterinară.

Dl. Ștefârță:

Constat cu neplăcere că am transformat un punct obișnuit de pe ordinea de zi, într-un punct de interpelări. Vă aduc aminte faptul că dreptul la replică nu se poate da decât în situația în care i se pronunță numele respectivei persoane. Așa vom transforma această ședință într-un dialog permanent între noi, cei așezați aici în sală și dvs. care sunteți în prezidiu. Vă rog să fiți mai drastic în a conduce această ședință pentru că în felul acesta o vom prelungi până la calendele grecești. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • -  Total venituri - 1.262,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 1.250,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 12,00 mii lei);

 • -  Total cheltuieli - 1.262,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 1.250,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 12,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • -  total venituri - 46.024,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 45.960,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 64,00 mii lei);

 • -  total cheltuieli - 46.131,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 46.067,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 64,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.49/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-ra Predescu:

Am constatat că Poliția Locală își poate desfășura activitatea foarte bine și cu mai puțini bani. Am o rugăminte și aș vrea să se intervină atât către director și restul serviciilor de specialitate. În cursul lunii trecute, la sfârșitul lunii trecute, am observat că la clădirea de vis a vis în raport cu sediul primăriei, numită Casa Albă care este o denumire istorică și nu una comercială, persoana juridică presupun care folosește vremelnic parterul acestei clădiri și-a permis să înlăture denumirea istorică a clădirii, repet, este una istorică, clădirea este de patrimoniu, de pe frontispiciul ei, și-a permis să înlăture feroneria, poarta de acces care este în același stil cu cea a primăriei pentru că la origini au avut un proprietar comun, Banca de Scont a vândut-o, făcând parte din patrimoniul său inițial. Fiind o clădire de patrimoniu, aceste operații nu puteau să fie făcute fără o autorizare prealabilă. Vrem să vedem și noi cine a dat această autorizare atâta timp cât legea nu permite să se facă modificări la clădirile de patrimoniu, lucrările făcându-se doar în interior, cu păstrarea aspectului exterior. Laș ruga pe directorul Poliției Locale să facă toate aceste investigații și rog ca și executivul să oblige la repunerea în situația anterioară, să ni se spună unde sunt lucrurile care au dispărut, pentru că nu are un drept de proprietate asupra lor.

D-na Secretar:

Proiectul de hotărâre nu a suferit nicio modificare. Se supune la vot. A fost un comentariu.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

total venituri -7.975,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 7,943,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 32,00 mii lei);

total cheltuieli - 7.975,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 7.943,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 32,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.52/2012.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • a) total venituri - 28.280,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 27.280,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli - 28.312,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 27.312,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.48/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie”Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

Total venituri - 6.293,00 mii lei (6.093,00 mii lei - veniturile secțiunii de funcționare și 200,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

Total cheltuieli - 6.293,00 mii lei (6.093,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de funcționare și 200,00 mii lei - cheltuielile secțiunii de dezvoltare) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.54/2012.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2012.

Dl. Cilibiu:

Salut această inițiativă și aș avea și eu o întrebare, dacă această inițiaitvă se va continua până la sfârșitul anului sau nu și dacă se va continua de ce nu este prins pentru tot anul 2012.

D-na Secretar:

Este o prevedere legală care apare în fiecare lună prin efectul legii, pentru a se aproba subvenția pentru Regia de Transport. Lunar. Am avut o perioadă în care nu sa cuprins în ordinea de zi în ultimele 3 luni ale mandatului anterior. de aceea de această dată ați aprobat pentru trei luni. Deci acest proiect va fi în fiecare lună.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2012, în baza valabilității certificatului de persoană cu handicap.

Art.2. Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:

- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

- să dețină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia Pentru Protecția Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

- să fie apte fizic pentru deplasare.

 • - însoțitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu handicap, în baza legitimației deținute de bolnav;

 • - pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidența lor fiind în baza de date a Direcției Asistență și Protecție Socială, figurând angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

 • - pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situației lunare transmise de DGASPC Dolj.

Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii august 2012, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Administrație Publică și Asistență Socială și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.48/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.80/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dl. Sirop Flavius.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dl. Sirop Flavius Adrian.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.65/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., Serviciul Resurse Umane și domnul Sirop Flavius Adrian vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12.Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

D-na Secretar:

Cu propunerea formulată în comisii, dl. Petre Ionel.

Dl. Cherciu:

În legătură cu acest punct vă fac o propunere, dar aș vrea să fie foarte bine câtărită de executiv și de actuala majoritate din consiliu, în sensul de a fi oarecum dezbrăcată de aspectul politic. În mandatul trecut, de regulă, toate propunerile de persoane în funcții de răspundere, de administrare, directori, consilii de administrație, de regulă erau însoțite și de CV-ul persoanei respective. La momentul de atunci, țin minte, a fost de fapt o susținere generală în consiliu, colegii de la PSD insistau de fiecare dată în cazul că se uita prezentarea acestui Cv. Am spus întotdeauna că este bine să preluăm ce a fost bun într-un alt mandat și eventual să criticăm ceea ce a fost greșit. În această situație, cel puțin la prima comisie la care am participat persoana încă nici nu era nominalizată și de-abia ieri în comisia juridică în care chiar am atras atenția că este ilogic și chiar ilegal să dăm aviz la o hotărâre care avea puncte-puncte, adică se desemnează dl. ... În cele din urmă am aflat că persoana fusese desemnată, i s-a adus CV-ul, am avut ocazia să-l lecturez și foarte bine că s-a făcut. Ba mai mult, CV-ul respectiv m-a convins că persoana este nimerită. Ce vreau însă să spun și să atrag atenția și de asta spuneam de la bun început, nu vreau discuții de natură politică pentru că ar fi în favoarea mea. Foarte mulți își aduc aminte că a existat o situație în mandatul precedent în care a existat o propunere de administrator la care eu chiar m-am opus deși era făcută din partea partidului pe care îl reprezint, tocmai din motivul că CV-ul nu mi s-a părut convingător. De aceea solicit ca de acum înainte persoanele care vor fi propuse în plen să fie cunoscute cel puțin din ziua în care se întrunește prima comisie, să avem la dispoziție CV-ul, și, mai mult decât atât aș dori, și aici v-aș cere dacă vreți, acceptul, să avem posibilitatea în comisiile de specialitate să purtăm o discuție, dacă vreți, un interviu cu persoana respectivă. Cred că o astfel de propunere n-are cum să dăuneze pentru că unii astăzi au majoritate și alții sunt în opoziție, democrația spune că la un moment dat roata se va întoarce dar buna administrare presupune ca de acum înainte să numim persoane care să fie cât mai convingătoare pentru toți consilierii. Vă mulțumesc.

D-na viceprimar Calangiu:

Eu vreau să-mi cer scuze față de colegii mei în primul rând pentru că au trebuit să primească acest sfat. Este numai vina mea, a propos propunerea a fost făcută de la bun început, am dat CV-ul, am fost întrebată ce să facă cu el în comisii și am spus dacă îl cere cineva să-l dea, dacă nu-l cere nimeni să nu-l dea și până la urmă a fost o neînțelegere, nimeni nu a vrut să blocheze CV-urile, eu am avut o exprimare greșită care ar fi trebuit să dea naștere acestui sfat. Oricum toată lumea era de acord și trebuie să-mi recunosc greșeala ca să nu fie nimeni vinovat.

Dl. Cherciu:

Intervenția mea nu se referă la a găsi un vinovat. Propunerea mea de esență este mai mult decât a găsi vinovați, de-a avea posibilitatea în comisiile de specialitate să avem un interviu cu persoana desemnată. Asta era esența propunerii mele nu să caut de ce a fost sau nu a fost CV-ul.

D-na viceprimar Calangiu:

Asta nu s-a întâmplat niciodată și urmează să voteze plenul. Eu mă refeream strict la CV.

D-na Secretar:

Buletinele de vot sunt lucrate, urmează a fi înmânate. Este vot nominal având în vedere că este vorba de persoane, dar a fost făcută o propunere la începutul ședinței. La toate punctele care necesită buletine de vot, să le supuneți la vot înmânându-vă buletinele. Eu am consemnat propunerea. Apoi reluăm votul, funcție de ceea ce rezultă din numărătoare.

S-a supus la vot prin vot secret. După terminarea numărării votului, s-a prezentat rezultatul.

D-ra Predescu:

Rezultatul votului este următorul. Este un coleg absent, motiv pentru care în toate cazurile a fost anulat câte un buletin de vot.

La SC Salubritate 26 voturi valabil exprimate, 26 voturi pentru Petre Ionel.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă desemnarea d-lui. Petre Ionel, administrator la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Serviciul Resurse Umane și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administrație ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

D-na Secretar:

Potrivit prevederilor legale, reprezentanții autorității locale deliberative sunt din compartimentul sau serviciul de specialitate care coordonează activitatea spitalelor. Ca atare, titularii sunt Pascu Nela Florina, Piticu Mirela Roxana, supleanți Răpănoiu Carmen Luiza, Filote Mariana, care, la rândul lor, se succed în celelalte trei consilii de administrație, fie în calitate de membru, fie de supleant. Buletinele de vot sunt lucrate potrivit propunerii viceprimarului care coordonează această activitate, aceștia fiind reprezentanții noștri în această structură funcțională.

S-a supus la vot prin vot secret. După terminarea numărării votului, s-a prezentat rezultatul.

D-ra Predescu:

Rezultatul votului este următorul. Este un coleg absent, motiv pentru care în toate cazurile a fost anulat câte un buletin de vot.

La spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”; 26 voturi valabil exprimate, Piticu Mihaela Roxana - 26 voturi pentru, Pascu Nela Florina - 26 voturi pentru. Ca membri supleanți: Filotie Mariana - 26 voturi pentru, Răpănoiu Carmen - 26 voturi pentru.

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Piticu Mihaela Roxana - 26 voturi pentru, Pascu Nela Florina - 26 voturi pentru. Ca membri supleanți: Filotie Mariana -26 voturi pentru, Răpănoiu Carmen - 26 voturi pentru.

Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova; Piticu Mihaela Roxana - 26 voturi pentru, Pascu Nela Florina - 26 voturi pentru. Ca membri supleanți: Filotie Mariana - 26 voturi pentru, Răpănoiu Carmen - 26 voturi pentru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă numirea membrilor în consiliile de administrație ale:

Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova;

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”;

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,

conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.437/2010 și nr.479/2010 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012.

D-ra Predescu:

Eu anunț de la început că mă abțin de la vot la punctele 14 și 15. Nu mă angajează decât pe mine această hotărâre, pe nici unul dintre ceilalți consilieri USL, asta în raport de hotărârea luată luna trecută.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. în forma propusă de executiv. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea art.18, alin.1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012, și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație este format din director și doi membri numiți prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, dintre care unul este reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu excepția aleșilor locali, iar celălalt este reprezentantul Primarului Municipiului Craiova”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Predescu).

 • 15.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova   nr. 18/2012   referitoare la desemnarea

reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Îl propunem pe dl. Dănuț Pascu, conferențiar în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Sport.

D-ra Predescu:

Nu este consiliu consultativ, este consiliu de administrație. Rog să se modifice ca atare, deci rămâne consiliul de administrație. Eu sunt un om serios. Au fost niște discuții și ieri și astăzi, am anunțat că la punctele 14și 15mă abțin. Punctul 14 privea modificarea art. 18 din regulamentul de organizare și funcționare al Sport Club Municipal în sensul că reprezentantul consiliului local este o altă persoană decât un consilier și are legătură cu 15 în care se revocă persoana, consilierul Tudor Florentin, și se propune persoana, alta decât un consilier local și l-ați propus deja pe fostul voleibalist și antrenor al echipeiu de volei băieți Dănuț Pascu, conferențiar la Facultatea de Educație Fizică. Ca atare, sunt discutate și punctele 14 și 15. Eu am anunțat în momentul în care s-a început discuția, că mă abțin de la vot, de la ambele, ca atare nu primesc buletin de vot la punctul 15. Nu votez. Atunci o să fie un vot nul.

D-na Secretar:

La proiectul de la punctul 15 vom avea revocarea d-lui Tudor și pe cale de consecință întrucât la 14 ați aprobat regulamentul ca să fie un reprezentant al consiliului local, altcineva decât un consilier local, propunerea a fost făcută pentru dl. Dănuț Pascu. Proiectul va avea concomitent revocare cu numirea d-lui Pascu.

D-ra Predescu:

Cu precizarea că art. 1 organul se numește consiliul de administrație și nu consiliul consultativ.

Dl. Badea:

Punctul 14 a trecut cu o modificare în momentul actual avem o propunere. Propunerea este dl. Dănuț Pascu. Dați-mi voie să vă spun că dl. Dănuț Pascu este în incompatibilitate pentru că dânsul are contract cu clubul SCM și este în conflict de interese. Este angajat al SCM.

D-na Primar:

Până vom verifica o să retragem această propunere, rămâne doar revocarea, urmând ca în ședința viitoare care va fi peste o săptămână, să se vină cu o nouă propunere.

D-na Secretar:

D-na primar v-a propus să rămână proiectul în forma inițială. Dânsa propune proiectul așa cum îl aveți în ordinea de zi, decât revocarea, mai puțin numirea.

Dl. Dincă:

Colegul nostru propunea altceva decât a propus d-na primar. Dl. coleg propunea revocarea, d-na primar propunea retragerea proiectului de pe ordinea de zi.

D-na Secretar:

D-na primar v-a propus să rămână proiectul în forma inițială. Dânsa propune proiectul așa cum îl aveți în ordinea de zi, decât revocarea, mai puțin numirea. Noi vă propuneam cu o modificare în care să avem și desemnarea. Dânsa propune exact proiectul așa cum îl aveți în forma de pe ordinea de zi. Decât revocarea d-lui consilier Florentin Tudor care, fiind consilier, nu mai corespunde cu regulamentul aprobat la punctul 14.

Dl. Dincă:

În condițiile acestea avem o propunere să-l retragem și data viitoare să avem și revocarea și numirea. Relativ la funcționarea acestui consiliu de administrație cred că dacă era dl. magla se supăra, pentru că dumnealui era membru în consiliul acesta și era mai mereu prezent la toate ședințele respective. Este ilogic să revocăm mai ales un coleg de-al nostru care este și viceprimar și să lăsăm consiliul fără funcționabilitate.

D-na Secretar:

Nu este vorba de ilogic, este vorba de legal. De vreme ce ați aprobat la punctul 14 și dl. consilier este de față, că este cu excepția consilierului local, nu este o supărare, este o legalitate ca la acest punct să-l revocăm. Este o operațiune concomitentă prevăzută de lege. Altfel ar fi nelegal să fie nerevocată în condițiile în care am modificat regulamentul. Este o chestiune decât de pură legalitate și de similitudinea actelor juridice.

Dl. Președinte:

Cine este pentru proiectul cu revocarea?

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2012 referitoare la desemnarea dlui Tudor Florentin în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Dincă Mărinică, Predescu Bianca).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova.

Dl. Albăstroiu:

Referitor la acest proiect de hotărâre aș avea și eu de spus câteva cuvinte și anume evaluarea anuală a d-lui manager de la Ansamblul Maria Tănase a avut loc în urmă cu 4 luni de zile. Dumnealui a luat o notă foarte bună, 9,75, după câte îmi aduc eu bine aminte că am făcut parte din comisie alături de alțâi membri, oameni de cultură, care l-au evaluat și de aceea n-aș vrea să se întâmple și la acest ansamblu cum s-a întâmplat la Filarmonica Oltenia unde la evaluarea anuală managerul de acolo a luat 9,60, iar la următoarea evaluare finală a luat nota 6. Deci nu văd o schimbare de patru luni de zile, o cădere bruscă a directorului, a managerului care și-a făcut datoria cu brio. Aici la Ansamblul Maria Tănase vroiam să vă spun că dl. director a preluat acest ansamblu dintr-o situație foarte ingrată își desfășura activitatea într-o locație pe Romului în condiții foarte grele, era localul plin de igrasie. S-a zbătut foarte mult, a primit un local nou pe care dânsul prin sponsori și l-a amenajat, l-a modernizat, este un manager cu care ne putem mândri atât cu dânsul cât și cu maestrul Nicu Crețu și Petrică Mâțu Stoian care, pur și simplu, în Sala Palatului au adunat 5000 de oameni pentru un concert, ceea ce mai rar se poate întâmpla cu un ansamblu folcloric, deci aș vrea să nu se întâmple să politizăm aceste instituții de cultură. Asta este dorința mea și vă rog mult să țineți cont de ea.

Dl. Cilibiu:

Având în vedere că sunt reprezentantul consiliului local în consiliul de administrație al acestei instituții de cultură și pentru faptul că m-am deplasat acolo în perioada de la numirea mea și până astăzi, pot să vă asigur că ce am găsit acolo este o dovadă de bună gospodărire, este un director cu renume și care a făcut fală orașului prin activitatea prestată. Din punctul meu de vedere merită să ducă soarta acestui ansamblu mai departe dl. Enceanu și cred că n-ar fi o problemă să rămână. Propunerea mea este ca acest punct de pe ordinea de zi, înțeleg că a fost o evaluare acolo acum câteva luni de zile, să fie amânat având în vedere că mai este timp până la expirarea mandatului. Termenul legal este de 150 zile până la expirarea mandatului. Mai sunt 8 luni de zile, mandatul expiră în luna mai.

D-na Secretar:

Au fost făcute următoarele propuneri: pentru membru titular - Manda Sorin, consilier local în comisia de contestații - Popescu Nicoleta, pentru membru supleant -Cotescu Nicușor.

Dl. Dincă:

Cred că de aproape o oră și jumătate este un duel al surzilor. Am votat o ordine de zi. Am sărit unele proiecte, discutăm despre ele, am zis că mai întâi împărțim buletinele de vot la toată lumea apoi discutăm de fiecare proiect în parte dacă are cineva ceva de spus, am sărit și proiecte care necesitau buletine de vot.

D-na Secretar:

Nu am sărit punctul 14 pentru că executivul a rămas cu propunerea că pentru Clubul Sportiv Municipal nu este consilier. Deci n-am sărit un punct. Suntem la punctul 16 care are reprezentant al consiliului municipal în comisia de evaluare.

Dl. Dincă:

Același lucru spuneți și dvs. ca și mine. La punctul respectiv, executivul solicită să nu mai fie un consilier local, să fie o altă persoană, dar dați-ne buletinul de vot, dacă vom aproba sau nu este cu totul altceva. haideți să le luăm la rând. Așa s-a votat ordinea de zi, apoi dezbateri pe fiecare punct vedem după aceea, dar să luăm buletinele de vot.

D-ra Predescu:

Eu am intervenit și am rugat ca după punctul 16 să fie discutate cele care privesc persoane pentru că cu excepția lui 14, deci 12, 13, 15, 16, deci cu excepția lui 14 propriu-zis, dar e legat cu 15, sunt cele care privesc persoane și avem nevoie de buletine de vot . Am spus și țin minte ce am spus ca după 16 să le discutăm pe cele care privesc buletine de vot cu privire la persoane: 20, 42, 43, 45.

D-na Secretar:

Continuăm cu punctul 16, ne întoarcem la 14 să stabilim reprezentantul și le continuăm pe celelalte. Au fost făcute următoarele propuneri: pentru membru titular -Manda Sorin, consilier local în comisia de contestații - Popescu Nicoleta, pentru membru supleant - Cotescu Nicușor.

S-a supus la vot prin vot secret după care s-a prezentat rezultatul votului.

D-ra Predescu:

Rezultatul votului este următorul. Este un coleg absent, motiv pentru care în toate cazurile a fost anulat câte un buletin de vot.

La Ansamblul Folcloric Maria Tănase, 26 voturi valabil exprimate, membru titular Manda Sorin - 23 voturi pentru, membru în comisia de contestații - Popescu Nicoleta - 26 voturi pentru și membru suplleant Cotescu nicușor - 26 voturi pentru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor în componența prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

D-ra Predescu:

Eu mă abțin pentru că am făcut parte din comisia de evaluare, rezultatele sunt contradictorii între cele două evaluări, n-am cum să votez în aceste condiții nici pentru unul nici pentru altul.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica „Oltenia” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 3 abțineri (Predescu, Marinescu, Albăstroiu).

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

D-ra Predescu:

Eu nu aș vrea ca această evaluare să afecteze cumva instituția. Privește persoana și nicidecum instituția. Anul trecut și anul acesta Filarmonica Oltenia Craiova participă la festivalul internațional George Enescu ca invitat ceea ce în perioada post decembristă a fost fără precedent. Anul trecut a avut un profit net de 2 miliarde în condițiile în care nici nu a mai primit subvenția de la consiliul local față de modul cum a funcționat. Am rugămintea ca pe viitor întrucât în toate instituțiile de cultură și sport contează persoana celui care conduce, instituția și trebuie să fie de specialitate. Este foarte adevărat că dl. Marciu era o persoană mai puțin cunoscută. A reușit să desfășoare această activitate cu ajutorul directorului artistic, o persoană cunoscută. Aș vrea să vă gândiți la persoana directorului din precedent, pianistul Mihai Ungureanu care este un pianist de talie internațională, singurul pe care îl mai avem azi în Craiova, asemeni ca valoare pentru că se aud și alte nume și ar fi păcat să ne gândim la alții.

Dl. Cherciu:

Țin în mod special să atrag atenția tuturor colegilor pentru că se pare că astăzi a fost o ședință în care se pierde esența și ce se discută, deci le atrag atenția că în cazul în care vor vota pentru la punctul 19 comit o mare inadvertență pentru că dincolo de ce spune legea este ilogic ca la punctul 18 să aprobăm o hotărâre în care spune că se recomandă conform raportului prelungirea contractului de management, comisia din martie i-a acordat nota 9,62, atenție, comisie din care a făcut parte inclusiv reprezentant al PSD. Acum să votați în aceeași ședință pentru o hotărâre care prevede revocarea mandatului și noua comisie îi acordă managerului nota 6 este de domeniul cascadorii râsului. Vă atrag atenția în mod special că ne facem de râs cu toții pentru că până la urmă nu va apare că unii au votat pentru și contra, ci va apare consiliul local are o comisie care nu poate fi acuzată de politicianism atâta vreme cât a numărat membri din partidul în opoziție la acel moment și a dat o notă de 9,62. Rezultatele economice sunt cele pe care le-a menționat și d-ra Predescu, iar la câteva luni o altă comisie în care de această dată nu a fost nici un reprezentant al actualei opoziții îi dă aceleiași persoane nota 6. Repet, fiți foarte atenți cum veți vota pentru a nu ne face de râs.

D-na viceprimar Calangiu:

Aș vrea să vă spun că aprecierile acestea cu de râsul, de plânsul sunt personale și fiecare interpretează cum vrea. Până la urmă, dacă într-adevăr dacă subiectul v-ar fi interesat, ar fi trebuit să cereți în comisie documentele pe care le-a analizat și care, vă spun sincer, mi-au trecut și mie chiar dacă nu sunt în comisie, pe sub ochi, și niște hotărâri care au fost luate acolo, care sunt complet în defavoarea instituției, niște taxe care nu au fost plătite și au fost un pic în afara legii. Ar trebui să mergeți până în Filarmonică să vedeți că în timpul mandatului trecut s-au făcut niște reparații și acum plouă peste tot, sunt sparte țevile și vin și spun: nu știu cine a făcut recepția, poate eu, nu știu, o văd pe d-ra Predescu aici, o fi făcut-o dânsa, și a fost atunci bună și acum plouă, adică nu știu, într-adevăr, una din comisii a greșit și fiecare să se întrebe cine a fost de râsu plânsu. Eu vă spun că argumentele au fost extrem de obiective și dacă vreți, vă puteți interesa personal. Nu cred că este normal să alegeți dvs. între două comisii de aici din sală, ca un fel de judecată, cine a făcut bine, cine a făcut rău pe simplul motiv că un anumit membru făcea parte dintr-un partid, și nu era în opoziție și acum este nu știu unde. Nu are legătură, o comisie este o comisie și până la urmă trebuie să aibă niște argumente. Dacă unii au căutat mai puțin și alții au ținut cont de ce se întâmplă acolo, fiecare poartă răspunderea acestor lucruri.

Dl. Cherciu:

Eu nu am spus, d-na viceprimar, că o comisie este mai îndreptățită decât alta, am spus că intrați într-o fractură de logică atâta vreme cât la punctul 18 sunteți de acord cu prelungirea mandatului pentru că asta este esența punctului 18, iar la punctul 19 spuneți că suntem pentru o hotărâre care să revoce mandatul, deci la asta m-am referit. dacă trânteați punctul 18 și spuneați că managerul nu este de nota 9, atunci era în regulă, treceați pe cea de nota 6, dar vă întreb cum puteți fi pentru și nota 9 și nota 6. Sunteți imparțiali și pentru prelungirea mandatului dar sunteți pentru și pentru revocarea mandatului. Eu la acest lucru aș vrea să primesc explicații.

D-ra Predescu:

Pentru că mi s-a rostit numele în mai multe rânduri. Ca și chestiune de legalitate pentru punctul 18 am anunțat că mă abțin din acel motiv. Noi am ieșit din termenul legal ca atare nu mai suntem obligați acum după expirarea termenului să mai supunem validării acea evaluare. Atunci am ieșit din contradicția amintită anterior. Am dreptul să-mi exprim punctul de vedere pentru că răspund pentru judecățile pe care le fac personal. În ceea ce privește condițiile de executare a lucrărilor de reparații generale la Filarmonica Oltenia, ele nu s-au realizat nici în mandatul trecut ci acum două mandate, am avut mai multe discuții atunci era dl. Radu Teodor reprezentantul consiliului local în consiliul de administrație. Am avut mai multe discuții cu privire la calitatea lucrărilor și se observă că în timp calitatea lucrărilor îndoielnică pe care am reclamat-o în 2005, se repercutează apoi în timp. Nu am făcut parte din nicio comisie de recepție, sunt aspecte și pozitive și negative cu privire la persoană, dar eu am spus, nu vreau ca evaluarea de la punctul 19 să privească instituția, pentru că ea s-a prezentat bine.

Dl. Albăstroiu:

Vroiam să informez pe d-na viceprimar Calangiu că la comisia de servicii publice din care fac parte s-a discutat această problemă, deși la vot au fost voturi 3 la 3. Să nu încercăm să politizăm.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării finale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica “Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Dincă M., Vasile Marian, Cherciu Dan, Albăstroiu Gheorghe) și 1 abținere (Predescu Bianca).

 • 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada

A.I.Cuza și, respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I - str. Arieș”

D-na Secretar:

Au fost formulate următoarele propuneri: membri titulari dl. Tudor Florentin și dl. Socoteanu, membri supleanți: d-ra Predescu Bianca, dl. Pavel Badea.

D-ra Predescu:

Eu nu vreau să fac parte.

Dl. Badea:

Nici eu nu vreau să fac parte.

D-na viceprimar Calangiu:

Atunci propunem pe Radu Marin Traian și Ștefârță Emilian.

S-a supus la vot prin vot secret, după care s-a prezentat rezultatul votului.

D-ra Predescu:

Rezultatul votului este următorul. Este un coleg absent, motiv pentru care în toate cazurile a fost anulat câte un buletin de vot.

La comisia pentru verificarea dreptului de proprietate 26 voturi valabil exprimate, 26 voturi pentru Tudor Florentin, 26 voturi pentru Socoteanu Răzvan. - membri titulari, supleanți, Radu Marin Traian, Ștefârță Emilian - 26 voturi pentru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii în vederea realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I -str. Arieș”, în componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze persoanele care vor asigura secretariatul comisiei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și membrii comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Curtea de Conturi a României, a spațiului din imobilul situat în municipiului Craiova, str. Brestei, nr. 97.

Dl. Dincă:

La acest punct se precizează că imobilul respectiv îl atribuim gratuit pe perioadă de trei ani, iar la partea finală a aceluiași articol se spune până la construirea unui sediu propriu. Știm că se poate da pe perioadă determinată. este corectă prima parte, scoasă această parte până la construirea unui sediu propriu. Dacă nu construiesc în trei ani, o să mai prelungim cu încă trei ani. La articolul 1 din hotărârea de consiliu, este în regulă prima parte, partea finală penultimul rând, se spune până la construirea unui sediu propriu. Este și o inadvertență, este și o ușoară neregulă.

D-na Secretar:

De acord ce spuneți. Putea fi în avantajul nostru dacă îl construiau mai devreme, dar este corect. Nicio problemă. Prelungim potrivit legii. Legea permite.

Dl. Dincă:

Cu modificarea acestui pasaj care va fi scos din articol. Deci până la construirea unui sediu propriu, va fi scos, rămânând celelalte condiții pentru că dacă nu-l construiesc în următorii trei ani, putem să mai prelungim, dacă îl construiesc, este în regulă.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, către Curtea de Conturi a României, a spațiului (parter+etajul 1), în suprafață totală de 954,2 mp din imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.97, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității Camerei de Conturi a Județului Dolj, cu condiția obținerii avizului conform al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Camera de Conturi a Județului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

D-na Secretar:

Cu completare la preambul cu titlul 6, proprietatea publică 858 - 875 din Codul Civil, la temeiul legal, la preambul.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2 ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de prelungire a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.3/1997, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L. București.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 01.07.2017, a duratei contractului de asociere nr.3/1997, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L. București, având ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate, amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere nr.3/1997.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 276/2007 și nr.77/1997.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcției Patrimoniu și S.C “NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L. București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Manda).

 • 25.Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 și nr.161/1998, în sensul schimbării părții contractante Banca Română de Comerț Exterior Bancorex S.A., cu S.C. BCR Real Estate Management S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 și nr.161/1998, având ca obiect terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 450 mp, respectiv în suprafață de 407,50 mp, situate în str.Nicolăescu Plopșor, nr.2 și str. Olteț, nr.4, în sensul schimbării părții contractante Banca Română de Comerț Exterior Bancorex S.A., cu S.C. BCR Real Estate Management S.R.L..

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de concesiune nr.7/1992 și nr.161/1998.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/1992 și nr.198/1997.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. BCR Real Estate Management S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor suprafețe de teren și spații comerciale care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

D-na Secretar:

În preambul completăm cu Codul Civil.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu cu modificarea prezentată de d-na secretar. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a terenurilor si spatiilor identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini și Studiile de oportunitate în vederea închirierii suprafețelor de teren și spațiilor identificate la art. 1, conform anexelor nr. 219, respectiv nr.20-37, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prețul de pornire al licitației se stabilește în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2011, republicată, privind impozitele și taxele locale pentru anul 2011.

Art.4. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri S.R.L. să desemneze comisia de evaluare a ofertelor, să încheie și să semneze contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu șiS.C. Piețe și Târguri S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B.

Dl. Cherciu:

Personal încă din mandatul trecut am depus toate eforturile de a găsi o soluție legală și de bun simț pentru aceste rapoarte de evaluare. Am făcut tot felul de propuneri ori de câte ori am avut ocazia, inclusiv în comisiile de specialitate, nu numai eu, dar și alți colegi, am supus diverse modalități de găsire a celei mai bune soluții în spiritul legii. O astfel de discuție care a avut loc într-una din comisiile ședinței de luna trecută, a făcut și salut încă o dată, ca executivul să decidă retragerea unui proiect de hotărâre care prevedea o achiziție de către Primăria Craiovei care la momentul respectiv toate documentele arătau că fusese achiziționat în anul 2008, deci la prețul maxim al pieței imobiliare, iar raportul de evaluare ne sugera să cumpărăm acum, când prețurile la terenuri au scăzut peste 50-70%, la un preț dublu decât el fusese achiziționat în 2008. Această păosibilitate a fost creată de faptul că am solicitat la momentul respectiv actele de proprietate cu care fusese dobândit terenul și momentul la care fusese dobândit. Din acest motiv pentru că data trecută am preîntâmpinat o posibilă eroare, am făcut în ultima ședință a comisiei juridice o propunere care până la urmă ar trebui însușită de executiv și de noi toți în calitate de consilieri ca de acum înainte să solicităm evaluatorilor să țină seamă și de alte criterii pe lângă metodele pe care dânșii ni le propun. Pe de o parte prima din propuneri este ca acolo unde există un act de vânzare cumpărare pentru că nu toate terenurile au fost dobândite prin vânzare cumpărare după anii 1990, să ni se indice prețul și data la care a fost achiziționat acest teren dacă este cazul. Încă o dată, la fel, trăim într-o economie de piață, nu am făcut propunerea să stabilim noi că dacă l-a cumpărat cu un anume preț, are dreptul să-l vândă cu nu știu ce preț, dar este un inidcator care ne poate pe noi ajuta în decizia pe care o luăm.

A doua propunere este că în metoda comparației pe care o folosesc evaluatorii, se folosește întotdeauna ca termen de comparație, termen de referință, un așa zis preț al pieței dovedit cu anunțuri de pe site-uri imobiliare. Din punctul meu de vedere, acest termen de comparație nu este în niciun fel relevant, nu discut ca legalitate, pentru că nimic nu împiedică o persoană de rea credință să publice un anunț de vânzare care până la urmă nu obligă la nimic, nu este nici măcar personalizat respectivul anunț în care apare un teren colț cu cel pe care îl evaluăm la care se cere un preț aberant și de aceea să solicităm expres evaluatorilor ca la metoda comparației, termenul să fie un preț similar, imobil, teren sau clădire pe care îl obținem de la Camera Notarilor Publici. Știu că notarii sunt în posesia unor prețuri minimale pentru astfel de situații și atunci mi se pare mult mai relevant la urma urmei, nu spun legal, ca aceste comparații, încă o dată să se facă pe baza unui document oficial, nu după niște anunțuri nepersonalizate, luate din ziare sau de pe site-uri. Mai fac o completare, de fapt, mă repet, până ce evaluatorii nu-și vor însuși acest punct de vedere pe care eu îl fac în mod personal, dacă ceilalți colegi nu vor fi de acord, eu nu voi mai vota niciodată pentru astfel de rapoarte de evaluare care nu țin cont de propunerea mea.

Dl. Ștefârță:

O parte din punctele pe care dl. Cherciu le-a adus în discuție, făceau parte și din interpelarea mea. Consider anormal ca să ni se impună ca metodă de evaluare prin comparație niște postări puse pe site și nu pur și simplu niște tranzacții efective. Tranzacția efectivă este cea care dă prețul unui teren. În afară de asta, observ și altă manevră, ca să nu spun mai mult, se bazează pe certificatul de urbanism care se eliberează pe terenul respectiv și găsim situația în care terenul respectiv este într-o zonă, să zicem, de construcții cu imobile P+4 și dintr-o dată începe să se facă calculul ca și cum pe terenul respectiv s-ar construi un imobil de P+4. ori numai simpla citire, vizualizare a planului de situație ne face să înețlegem că pe terenul respectiv niciodată nu se va putea construi un bloc P + 4, deci toată calculația care rezidă din această presupunere cade. Mie mi se pare că evaluatorul cu care tot ne întâlnim este cel puțin neprofesional. Eu sunt mai drastic și vă spun drept că de fiecare dacă când voi vedea acest nume, voi fi foarte circumspect în evaluarea pe care dumnealui o face. Ceea ce vă spun acum este valabil pentru punctele de la nr. 27 la nr. 31.

D-ra Predescu:

Situațiile sunt diferite pentru fiecare punct în parte. În ceea ce privește punctul 27, așa cum am discutat ieri în comisia juridică, sunt câteva aspecte de care trebuie să ținem cont. Pe de o parte, faptul că așa ca și metodă, ca și informare, și să ne gândim la aspectul moral, deși el în final nu contează, dar în final nu sunt probleme de legalitate, sunt probleme de oportunitate care se discută. Persoana a primit prin ordin al prefectului, i s-a retrocedat în natură în 2006. În 2007, s-a făcut parcarea. În 2009 ne aduce la cunoștință că s-a făcut o parcare pe terenul său. Dacă era proprietar din 2006, trebuia să ne aducă la cunoștință de atunci.

În ceea ce privește evaluarea odată s-a hotărât vânzarea - cumpărarea în precedent. A mai fost o evaluare la o sumă mai mare, pentru că noi am analizat ieri în comisia juridică, acum evaluarea este cu o scădere de 200 milioane, dacă am reținut bine. Ceea ce prețul minimal de la care se poate porni ca și maxim este de 161 euro/mp, trebuie doar să apreciem dacă 161 euro/mp într-o zonă în cart. Brazda lui Novac, pentru că avem în raportul de evaluare poiziții apropiate fiind și școala nr. 24, unde avem prețuri între 170 și 121 euro/mp, este corespunzător, cu atât mai mult cu cât el este afectat deja de utilitate publică, așa cum s-a creat în timp, și cu concursul titularului dreptului care nu a anunțat că este proprietarul.

D-na Secretar:

Îmi permiteți un mic comentariu. Toate aceste raporte de evaluare sunt ca efect al unor achiziții făcute în mandatul trecut. de nenumărate ori,așacuma spusșidl. Cherciu, au fost invocate elemente de oportunitate sau de modalitatea întocmirii rapoartelor de evaluare și nu s-a ajuns niciodată la niciun rezultat. Singurul rezultat pe care într-un final îl avem este că am tot scăzut prețurile stabilite ca preț minim de pornire în evaluarea pe care o face comisia desemnată de primar. Ca atare, a amâna și mai mult ca o dovadă că din 2009 avem unul din ele și mai avem încă un an probabil, că o să ne supunem altui risc de a fi iar dați în judecată și pentru daune cominatorii că noi de vreo trei ani de zile încercăm să ajungem la un rezultat deși terenurile sunt amenajate fie parcări, fie cel din Caracal unde avem nevoie pentru realizarea sensului giratoriu cu nu știu ce proiect aprobat tot în consiliul local, astfel încât apreciez că cu cât le amânăm mai mult, cu atât nu facem altceva decât să dăm apă la moară că oricum nu dă nimeni soluție, din câte văd.

Dl. Cherciu:

Să știți că argumentul pe care îl folosește acum d-na secretar, s-a discutat și în comisie în sensul că într-adevăr primăria poate fi făcută responsabilă. Eu am spus ieri în comisie și o repet, este posibil, sau într-adevăr există acest risc dar dacă există un astfel de risc nimic nu va împiedica primăria până la urmă să se îndrepte împotriva persoanelor care au permis astfel de erori. Deci cine a asfaltat o proprietate care nu aparținea primăriei, să răspundă, și daunele pe care primăria, să zic, într-un eventual proces le-ar avea de suportat se pot îndrepta împotriva persoanei și persoana să plătească pentru că altfel nu facem decât cu aceste erori să acoperim erori mai vechi sau mai noi.

Dl. Badea:

Încă din mandatul trecut tot timpul când era vorba de aceste proiecte care vizau achiziția de terenuri am fost împotrivă. Am fost împotrivă pentru că au fost făcute ilegal. Trebuiau să facă cereri de utilitate publică și să le dăm oamenilor banii înainte de a executa lucrările pe respectivele terenuri. În momentul actual noi suntem în situația în care oamenii aceia sunt prejudiciați. oamenii aceia au dreptul la niște sume de bani pentru că deja s-au executat acolo lucrări. Ceea ce spune dl. Cherciu este foarte adevărat. Trebuia în schimb să spună din mandatul trecut pentru că am fost împreună colegi. Trebuia să o spună pentru a nu mai fi acum într-o situație și noi și proprietarii destul de dificilă.

D-na Secretar:

Vă propun să luăm punct cu punct. Și așa situațiile sunt diferite n-au nicio legătură una cu cealaltă.

Dl. Socoteanu:

Am și eu câteva observații de făcut raportat și la ședința de ieri a comisiei juridice și în principal eu pun o întrebare retorică. Cine plătește aceste evaluări care se fac observ degeaba. Primăria angajează niște evaluatori care evaluează după care se ajunge la un anumit punct mort în anumite situații în care noi ajungem să evaluăm la rândul nostru și să ni se pară mare sau mică. Întrebarea mea este cine le plătește și de ce le mai plătim. Cine își asumă responsabilitatea acestor evaluări? Din punctul meu de vedere evaluatorul răspunde pentru realitatea datelor pe care le scrie în raportul de evaluare. Criteriul sigur obiectiv care n-ar da naștere nici unei discuții în acest sens ar fi valoarea notarială minimală a prețurilor în funcție de zonificarea orașului și atunci am putea începe negocierile pe această procedură de achiziție directă pornind de la aceste prețuiri minimale notariale nemaiavând nimeni posibilitatea să le conteste, fiind obiective pentru toată lumea. Din ceea ce spunea dl. Cherciu mai devreme acțiunea în regres împotriva persoanelor vinovate este greu de crezut pentru că intervine prescripția motiv pentru care sugestia mea este ca pe viitor să încercăm fie să oprim aceste evaluări să ne raportăm strict la valoarea minimă notarială și atunci eliminăm și un cost pe care îl face unitatea administrativ teritorială inutil de multe ori, dacă nu să dăm relevanță evaluărilor pentru că expertul evaluator răspunde pentru realitatea evaluărilor scriptice. Dacă nu facem în niciun fel atunci ne asumăm un prejudiciu.

Dl. Dincă:

Sunt de acord să discutăm punct cu punct pentru că fiecare dintre ele are caracterici diferite. Câteva dintre ele sunt schimburi, au valori egale, deci nu putem să punem în discuție valoarea mai mică sau mai mare, drept urmare unele dintre ele nu suportă nicio discuție în acest sens. Cu privire la comportamentul nostru ca instituție publică și cu privire la o eventuală soluție pe care o aclama d-na secretar cum că nu există, eu am spus de luna trecută că nu trebuie să ne mai comportăm ca un cumpărător de terenuri. Primăria Craiova este instituție publică, are la îndemână procedura exproprierii și drept urmare, având în vedere și experiențele anterioare, în 3 - 6 luni maxim, în funcție de complexitate, dar aici este un simplu teren, nu este vorba și de clădiri și de alte lucruri adiacente, putem să evaluăm acel teren. Exproprierea se face după legea exproprierii, iar evaluatorul care o face inclusiv acesta, o face după regulile exproprierii fără niciun fel de comparație cu un anunț dinn ziar, cu un anunț de pe internet. Este o formulă fixă în care se bagă toate aceste date iar de la aceste date se ajunge la un rezultat și fiecare dintre noi care vrea să pună la îndoială această evaluare, se uită la acea formulă nu la evaluator. Pe de altă parte referitor la cine dă socoteală și că evaluatorul își asumă, din păcate avem un exemplu contrar, cel de la Baia Mare unde s-a făcut un raport de evaluare, l-a votat consiliul local și rezultatul este că altcineva a tras ponoasele, așa încât aceste proiecte care sunt sensibile, eu cred că toate dintre ele trebuie tranșate pe baza unei legi pe care o avem, legea exproprierii, toate terenurile în discuție putem să aplicăm această lege a exproprierii fără niciun fel de problemă, fără niciun impediment din nicio direcție. Sunt două proiecte pe ordinea de zi care sunt clare în acest sens, privesc un schimb de terenuri unul lângă celălalt care sunt la același preț, drept urmare acolo nu mai este cazul să mai purtăm discuții, că au același preț, aceeași suprafață, nu mai există discuții. Mai este un teren de 24 mp la o familie care are un copil cu autism care este în fața balconului, iar acolo cred că i-am pus cel mai mare preț din cât am vândut noi vreodată în Craiova. Asta este realitatea. la un copil cu autism, pentru că problemele lui de sănătate îi cer să aibă un spațiu mai mare, și a cerut câțiva metri în fața balconului să-și extindă balconul, i-am cerut cel mai mare preț, dar așa a spus evaluatorul, dacă are cineva poziție contrară să o discutăm. Legat de suprafețele de teren pe care le cumpărăm, eu cred că nu trebuie să ne mai comportăm ca orice cumpărător de piață ci să aplicăm acea lege a exproprierii și veți vedea că prețurile vor fi de maxim o treime din prețul care este prevăzut în aceste proiecte de hotărâre. Vă mulțumesc.

D-na viceprimar Calangiu:

Vă spun sincer că nici dacă mi-aș putea propune, n-aș putea să scot atât de multe vorbe ca să pot să spun o idee. Toate lucrurile acestea sunt valabile pentru viitor și credeți-ne că suntem de o sută mii de ori mai convinși decât o faceți dvs., care ați fost, ați condus primăria și ați dus la situațiile acestea. Eu încerc de când am venit în primăria asta să conving pe toată lumea că noi suntem aici pentru toți cetățenii Craiovei nu pentru unii mai mult, pentru unii mai puțin. Eu am un teren și în fața casei vine unul și-mi face parcare. Și dvs. după ce ați fost inclusiv primar în funcție veniți și ne spuneți să facem niște acte de expropriere. Nu-i cunosc nici pe unii, nici pe alții, nici nu știu cine a dispus, dacă erați dvs. sau dacă era Solomon, ideea este că noi venim, găsim niște situații complet tâmpite în care niște cetățeni sunt afectați, oricum suntem obligați să scoatem castanele din foc noi, și ce să facem? Să intrăm în niște procese? Să dureze ani de zile? Ați închis ochii nu ați trimis Poliția Locală că erați aici în primărie, chiar dacă nu ați fost dvs., să opriți lucrările că nu este terenul proprietatea noastră. Cum puteți să faceți lucrul ăsta? Acum ne dați o mie de sfaturi. Așteptați și când o să fie cazul o să vedeți că știm exact legea exproprierii.

Dl. Dincă:

Nu suntem în relații contradictorii. Cred că d-na secretar și-a făcut foarte bine treaba și a enunțat cu cifre exacte când s-au începtu acele lucrări, când a anunțat persoana respectivă. S-a făcut acum două mandate în 2006. Dacă vreți să găsim vinovați, a vorbit dl. Cherciu de procedura în care se găsesc vinovații. Nopi nu vrem să ajungem la situația asta, vrem să vă enunțăm o situație în care cei care scot castanele suntem noi toți, cei care votăm, consiliul local. Atunci când am avut atribuțiile de primar, am trecut la exproprieri, asta am făcut. Am făcut exproprieri cât s-au făcut. Uitați-vă că mai aveți proiecte de genul acesta și vor mai fi. problema se pune cum se comportă actualul consiliu local și care este răspunderea primarului, a consiliului local și a evaluatorului. Una din problemele puse în discuție a fost pusă de dl. Socoteanu cu privire la răspundere. D-na secretar a spus și care este soluția și eu am venit cu soluția expropriere. Acolo nici eu, nici dvs. nici evaluatorul nu mai poate să pună umbre de îndoială cu privire la acel raport și cu privire la valoarea lui pentru că este o formulă dată de lege. Nu ne mai plimbăm să ne spună notarii, să ne spună anunțul din ziar și așa mai departe. Exproprierea este pentru orice cetățean al României. Acesta este punctul meu de vedere, l-am enunțat, d-na secretar a spus că s-a făcut în 2006 când nu eram în mandat nici unul din noi, iar în 2009 a anunțat persoana respectivă că este terenul lui. Acestea sunt datele concrete ale situației și ne vom mai întâlni în perioada următoare cu asemenea rapoarte și cu asemenea situații și de pe acum trebuie să ne asumăm o soluție pentru că și luna trecută am avut un teren de la Sala Polivalentă și am propus o asemenea soluție. Veți vedea că vom fi în situația în care vom fi luați la întrebări de ce la valoarea asta și nu la altă valoare. Pentru că vom putea descoperi la notari că s-au vândut terenuri asemănătoare la o valoare și mai mică. Atunci se pune întrebarea cum a spus dl. Socoteanu, cine răspunde.

D-na Primar:

Ar fi trebuit să existe deja un regulament și să existe regulament inclusiv pentru chioșcuri, nu vin 80 cereri pentru un loc de chioșc și nu se știe cum se dă chioșcul ăla, în loc să fie licitație, cum ar fi trebuit să fie legal. Ce să vă spun? Că există o nebunie întreagă în modul cum a fost organizată primăria până acum. Dl. Dincă în faza asta nu se mai pot face exproprieri pe terenurile astea s-au construit peste ele, este o altă discuție. Ideea este următoarea, faza fiind depășită trebuie să ajungem la o soluție. Sunteți nemulțumiți de evaluare. Și eu sunt nemulțumită, dacă mă întrebați pe mine, că într-adevăr, prețul e cam mare. Avem o soluție simplă, mai cerem o evaluare și dacă se ajunge la instanță să decidă instanța pentru că, într-adevăr, eu nu vreau să-mi asum prostiile predecesorului meu, asta este ideea, pentru că într-adevăr dvs. ați prezentat un caz. Primarul de la Baia Mare care a intrat în pușcărie pe o hotărâre de consiliu de aceeași speță în spate și pentru lucruri de genul acesta. Mai facem o evaluare, stabilim un regulament să se știe foarte clar atunci care este cel mai bun preț pe care poate să-l ofere primăria cetățeanului, dar să fie prețul real și am încheiat discuția aceasta. Este chiar soluția la care aș fi vrut să ajungeți dvs., consiliul local. În acest mod sunt și eu exonerată de orice răspundere, sunteți și dvs. la fel și este rezolvată problema. Stăm și discutăm aici de o oră o chestiune pe care puteam să o tranșăm în cinci minute. Nu este vina mea că cineva din primărie s-a dus și a făcut construcții pe terenurile unor persoane. Dacă mă întrebați pe mine, și asta poate să fie o șmecherie până la urmă pentru că putea să fie o înțelegere cu persoana respectivă, tu te faci că nu observi, eu mă fac că nu știu că este terenul tău, trântesc acolo o clădire și după vin și-ți dau cât vrei tu. Eventual facem și parte în parte dar haideți să nu ne gândim până acolo. Avem o situație, mai cerem o evaluare, dacă se ajunge în instanță, cât decide instanța atâta îi dăm, dacă nu facem regulamentul și terminăm povestea.

Dl. Dincă:

Foarte corect ați sesizat că cu mâinile noastre, ale tuturor prezenți aici, se scot pietroaiele încinse. Asta încercam să spun. În momentul de față, o să facem o nouă evaluare, nu se opune nimeni. În ceea ce privește exproprierea, în orice situație dacă se face o declarație de utilitate publică, se poate face exproprierea. Au fost cele două clădiri pe care le-ați demolat, ele erau existente, s-a făcut delcarația de utilitate publică și s-a început procedura.

D-na Secretar:

Îmi permiteți să vă întrerup să nu mai spuneți așa ceva. Una este să declanșezi procedura care este prealabilă, este anterioară operațiunii în sine, și alta este să aprobi din 2009 achiziționarea care este egală cu cumpărare și la care suntem în procedura de finalizare și de executare a unei hotărâri de consiliu, comunicate și în curs de executare , fără altă formalitate. Deci orice altă obligație față de autoritate decurge din momentul în care noi am aprobat așa ceva. De acord însă că există o variantă ca evaluarea să o facă cei din autoritatea locală, de la direcția de specialitate, că avem experți, dacă nu este de acord cel al cărui teren este achiziționat, ne poate contesta, dar știți că de fiecare dată toată lumea se eschivează, nimeni nu vrea să facă raportul de evaluare pentru că de ce să răspundă el. Până la urmă, dacă lucrezi undeva, trebuie să răspunzi, nu? Dar atenție, nu schimbați forma juridică pentru că nu se poate, în momentul acesta. La celelalte se putea, dar nu retroactiv.

Dl. Dincă:

Vă mulțumesc că m-ați întrerupt. Ca să încheiem discuția după ședință îmi arătați articolul de lege în care este interzisă exproprierea în situația de față, iar cu privire la evaluare, nu avem voie să numim un evaluator din cadrul primăriei, trebuie unul din afară.

D-na Secretar:

Nu spune legea așa, spune decât să aibă atestat sau să fie autorizarea în vigoare. Poziția Curții de Conturi s-a datorat faptului că nici unul din autoritatea locală n-a vrut să facă expertize.

Dl. Dincă:

Eu cred că s-a luat act de propunerea mea, cred că în măsura în care le puneți în vedere să aplice și formulele din legea exproprierii, și pentru a vedea ce rezultat ar fi în măsura în care am avea o evaluare făcută conform prevederilor din legea exproprierii ca valoare.

Dl. Genoiu:

Dacă îmi permiteți o intervenție cred că avem o discuție mai mult de formă decât de fond. Nu cred că cineva din sala asta în calitate de persoană fizică, manager sau administrator, a vândut vreodată sau a cumpărat vreo suprafață de teren în baza vreunui raport de evaluare. Toate aceste tranzacții se fac în baza unui act de negociere între vânzător și cumpărător. Și în această situație și în marea majoritate și în toate situațiile actul de evaluare este o formă de intrare în legalitate a unei decizii deja stabilite între cumpărător și vânzător. Cred că asta este și problema de seriozitate a acestui act de evaluare, de fapt de aici a început discuția cât de serios este acest act de evaluare și cât de serioasă este firma care face aceste evaluări pentru a retranspune în legalitate o tranzacție deja stabilită.

Dl. Pană:

Lucrez de ani de zile într-o instituție în care avem asemenea procedee. Din punctul meu de vedere haideți să vedem cine sunt acești evaluatori pentru că eu l-am văzut și este sub orice critică făcut acel raport de evaluare în comparație cu altele. Aș vrea totuși, d-na primar, să vedeți cine a dat aceste aprobări și când a dat aceste aprobări pentru asemenea chestiuni.

D-na Primar:

Propun retragerea.

Dl. Președinte:

Cine este pentru retragere? Votat cu unanimitate de voturi.

 • 28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Năvodari, nr.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect terenul care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 24,70 mp., cu număr cadastral 210820, înscris în cartea funciară nr.209410 Craiova, situat în str. Năvodari, nr.8, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr.3.

Dl. Dincă:

La punctul 28 unde am votat toți în unanimitate este prețul de 1000 lei/mp. Are 24 mp în fața balconului. Am votat, așa a zis evaluatorul. La următorul punct avem prețul de 1,8 e3euro/mp pentru cei care și-au construit vile în cart. ANL pe Dimitrie Cantemir. La punctul anterior, am avut o situație delicată, un copil cu autism și am luat cred că maxim cât a putut vinde vreodată primăria, dar asta este, ghinion de neșansă, iar pentru cei de la următorul punct unde au toate condițiile materiale și ne bucurăm pentru ei, ne dau un preț de 1,8 euro/mp pe an.

D-na Primar:

Celelalte sunt retrase. 29.

D-ra Predescu:

La punctul 29 a mai fost pe ordinea de zi cu vreo 3-4 ani în urmă această chestiune. Sunt mai multe imobile acolo și am căzut de acord să se facă o evaluare pentru toate acele imobile pentru că toți trebuie să plătească redevența. data trecută era 22 euro, acum este 17. Să nu se mai vină pe viitor numai cu imobil și imobil și să se facă o evaluare pentru toată zona să știm ce avem de făcut pe viitor.

D-na Secretar:

Pentru evaluare pe toată zona trebuie să modificați o hotărâre din 2006 când s-au aprobat amplasamentele în care să spuneți că fiecare raport este aprobat, ca o dovadă că nimeni n-a vrut să-și facă un raport ca să plătească autorității locale. Ne punem de acord cu executivul și propunem într-o ședință următoare.

Dl. Președinte:

Proiectul de hotărâre a fost retras.

 • 30.Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului de terenuri situate în municipiul Craiova, str. Pieții, nr.2, respectiv str. Caracal, nr.35B, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.266/2011.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă însușirea raportului de evaluare nr.120289/13.03.2012 având ca obiect bunul care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, compus din teren în suprafață de 354 mp.(lotul 1), cu număr cadastral 209754, construcții platformă beton cu suprafața de 266,46 mp. și grup social cu suprafața de 48,85 mp., situat în str.Pieții, nr.2, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă însușirea raportului de evaluare nr.120290/13.03.2012 având ca obiect terenul în suprafață de 453 mp., cu număr cadastral 203328, înscris în Cartea Funciară nr.202513 Craiova, proprietatea numiților numiților Predescu Anastasie-Ecaterin și Wells Adela Valentina, situat în str. Caracal, nr.35 B, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31.Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a terenurilor situate în municipiul Craiova, Tarlaua 32, Parcela 1/1, respectiv Tarlaua 33, Parcela 31/2.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect terenul proprietate privată a S.C. Samartrade S.R.L., situat în municipiul Craiova, Tarlaua 32, Parcela 1/2, în suprafață de 660 mp., cu număr cadastral 6953/2, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect terenul care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Tarlaua 33, Parcela 31/2, în suprafață de 650 mp., prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și în fața notarului public pentru încheierea și semnarea actului de schimb, precum și efectuarea actelor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Ștefârță Emilian).

Dl. Dincă:

Ca să se înțeleagă de ce n-au fost retrase celelalte puncte. Erau niște schimburi la valoare egală deci nu se mai punea în discuție valoarea mai mare sau mai mică a unui teren. Cele pe care le-am aprobat și nu au fost retrase, tocmai în acest sens le-am votat pentru că au fost schimburi de terenuri care au avut valori egale.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între dl.Dică Dorel, titularul contractului de închiriere nr.7982/17.03.2003, ce are ca obiect locuința situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, bl. T1, sc.1,ap.13 și dl.Staicu Claudiu Marian, titularul contractului de închiriere nr.239103/29.12. 2004, ce are ca obiect locuința situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.4, ap.19.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, dl. Dică Dorel și dl.Staicu Claudiu Marian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str. Arieș, nr.8 și str. Arieș, nr.6 A.

D-ra Predescu:

Eu am cerut completarea temeiului juridic cu noul Cod Civil în privința schimbului și dreptului de proprietate cât și completarea raportului care să justifice diferența între cele două suprafețe, cea pe care noi o preluăm de 76 și cea pe care o dăm de 115 mp în sensul că ea acoperă și prejudiciul pe care persoana fizică afectată de aceste lucrări l-a suportat de la data la care au fost începute lucrările astfel cum a fost avut în vedere prin expertiza atașată la dosar până la finalizarea acestora, pentru că altfel nu s-ar justifica. Numai în raport se modifică.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Arieș, nr.8, în suprafață de 346 mp. din acte (350 mp. din măsurători), în două loturi, după cum urmează:

 • -  Lotul nr.1, în suprafață de 115 mp.;

 • -  Lotul nr.2, în suprafață de 235 mp.,

identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă schimbul ce are ca obiect terenul în suprafață de 115 mp., situat în str.Arieș, nr.8, proprietatea privată a municipiului Craiova, și terenul în suprafață de 76 mp., proprietatea privată a numiților Ciolofan Mircea Sorin și Ciolofan Alina, situat în municipiul Craiova, str.Arieș, nr.6A, înscris în cartea funciară nr.58265 Craiova, cu număr cadastral 22377.

Art.3. Se aprobă însușirea rapoartelor de evaluare ce fac obiectul schimbului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, în vederea încheierii și semnării contractului de schimb și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.5. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de municipiul Craiova.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Ciolofan Mircea Sorin și Ciolofan Alina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea de către CMI dr. Rechițeanu Florentina a cotei indivize de % din spațiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.45, către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă înstrăinarea de către CMI dr.Rechițeanu Florentina a cotei indivize de din spațiul medical în suprafață de 43,10 mp., cu număr cadastral 207225-C1-U2, înscris în Cartea Funciară 207225 C1-U2, situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Iorga, nr.45, bl.G28, sc.1, ap.2(circa medicală 11-14-20), către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela, cu preluarea ipotecii, a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de vânzare-cumpărare garantat cu ipotecă nr.421/2011.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară care decurg din transferul dreptului de proprietate.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, dr.Rechițeanu Florentina și dr.Vărăticeanu Elena-Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare referitoare la lucrările de intervenții pentru obiectivul de investiții “Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces și dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă în municipiul Craiova”.

D-ra Predescu:

Am cerut completarea raportului cu provenineța banilor. Am înțeles că s-a completat.

D-na Secretar:

S-a completat numai că atenție, nu se scrie bugetul de stat, sumele se virează prin hotărâre de guvern și intră în bugetul local. Deci noi nu vom figura că investiția este făcută prin bugetul de stat. Sumele alocate și primite intră în categoria bugetul local.

Dl. Președinte:

Cu această completare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces și dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă în municipiul Craiova” - scenariulI, având următorii indicatori tehnico - economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) din care construcții+montaj (C+M )

617,226 mii lei


306,437 mii lei

6 luni


Durata de realizare

din care:

ETAPA I

223,763 mii lei

109,623 mii lei


Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) din care construcții+montaj (C+M )

ETAPA II

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 393,463 mii lei din care construcții+montaj (C+M )             196,814 mii lei

(1 Euro = 4,346 lei)

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții “Amenajare canal Cornițoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu și str.Dacia și 2) str.Deceneu și str.Bariera Vâlcii și preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la “Amenajare canal Cornițoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu și str.Dacia și 2) str.Deceneu și str.Bariera Vâlcii și preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului” Craiova, scenariul 2, soluția 3, având următorii indicatori tehnico - economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)        10.614,051 mii

lei

din care construcții+montaj (C+M ) (inclusiv TVA)

cu următoarea desfășurare:

6.978,495 mii lei

Tronsonul I

Bariera Vâlcii - strada Deceneu din care C+M (inclusiv TVA)

Durata de realizare Tronsonul II

Cimitir Sineasca - strada George Enescu din care C+M (inclusiv TVA)

Durata de realizare Tronsonul III

Strada Pârâului din care C+M (inclusiv TVA)

4.342,712 mii lei

3.788,001 mii lei

9 luni

5.691,086 mii lei

2.698,220 mii lei

9 luni

580,253 mii lei

492,274 mii lei

Durata de realizare 9 luni prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico -Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.34 din actul constitutiv al S.C. „Piețe și Târguri” Craiova S.R.L. în sensul eliminării, precum și înlocuirii formulei „asociat unic” cu „asociați” din conținutul acestuia a prevederilor Legii nr.284/2012 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cât și ale Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,.

Art.2. Se împuternicește Georgiana Albu, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, în vederea efectuării formalităților procedurale necesare înregistrării mențiunilor, cât și a actului constitutiv actualizat al S.C. „Piețe și Târguri” Craiova S.R.L., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și S.C. „Piețe și Târguri” Craiova S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului privind implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.203/2011.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea „Protocolului de cooperare în vederea implementării unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.203/2011, în sensul suplimentării locațiilor și a numărului de recipienți pentru colectare selectivă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și S.C. Eco - Rom Ambalaje S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Național”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2012 și vor avea următorul conținut:

Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanțare) referitor la „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Național” cu valoarea totală de 84.401.175,20 lei, pentru solicitarea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, domeniul de intervenție 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a valorii contribuțiilor la cheltuielile proiectului, după cum urmează:

 • - 1.681.400,17 lei, echivalentul a 391.168,85 euro, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

 • -  267.070 lei, echivalentul a 62.132,42 euro, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile neeligibile;

 • - 64.096,80 lei, echivalentul a 14.911,79 euro, reprezentând TVA aferent cheltuielilor neeligibile”.

(1 euro = 4,2984 lei)

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Romanescu”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2012 și vor avea următorul conținut:

Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanțare) referitor la „ Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Romanescu” cu valoarea totală de 4.391.603,28 lei, pentru solicitarea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, domeniul de intervenție 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a valorii contribuțiilor la cheltuielile proiectului, după cum urmează:

 • - 86.860,60 lei, echivalentul a 20.819,90 euro, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

 • -  39.172,10 lei, echivalentul a 9.389,29 euro, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile neeligibile;

 • - 9.401,30 lei, echivalentul a 2.253,43 euro, reprezentând T.V.A. aferentă cheltuielilor neeligibile”.

(1 euro = 4,172 lei)

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2010 referitoare la declararea de utilitate publică de interes local lucrarea Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I - str. Arieș.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1.Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2010, în sensul majorării indicatorilor tehnico - economici cu suma de 11760 lei, fără TVA (2550 euro, 1 euro=4,6118 lei).

Art.2. Se aprobă modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2010, în sensul majorării sumei globale a despăgubirilor cu suma de 11760 lei, fără TVA (2550 euro, 1 euro=4,6118 lei), conform raportului de evaluare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație publică locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară și vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012 referitoare la aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.

D-ra Predescu:

Aici noi decât trebuie să votăm nu se fac buletine de vot. Dar pentru că sunt într-o succesiune, pentru că este opțiunea dânșilor pentru care din comisiile de specialitate vor să facă parte având în vedere că într-un fel succesiunea în care a fost validat mandatul fiecăruia luna trecută nu era conform și pregătirii dânșilor profesională.

D-na Secretar:

Este algoritm potrivit prevederilor legale, în comisia de buget dl. Ștefănescu Dragotă Silviu Cristian, iar în comisia de servicii publice, dl. Dindirică Lucian. Se ia act decât prin supunerea la vot că fac parte din comisie. Pe aceasta o puteți supune la vot.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012, după cum urmează:

 • -  se desemnează în Comisia Buget-Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea Domeniului dl. Ștefănescu Dragotă Silviu Cristian;

 • - se desemnează în Comisia pentru Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale dl. Dindirică Lucian Costin.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 15/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

D-na Secretar:

Propunerea dl. Socoteanu. Numai cu privire la desemnarea reprezentanților în comisiile de specialitate ca efect al validării după o demisie s-a supus la vot. Toate celelalte cu privire la persoane se fac prin buletine de vot.

S-a supus la vot prin vot secret, după care s-a prezentat rezultatul votului.

D-ra Predescu:

Rezultatul votului este următorul. Este un coleg absent, motiv pentru care în toate cazurile a fost anulat câte un buletin de vot.

La comisa de evaluare a administratorului SC Piețe și Târguri, Socoteanu Răzvan

26 voturi valabil exprimate, 26 voturi pentru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2012, în sensul desemnării în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a dlui. Socoteanu Răzvan Florentin.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2011 referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din piețele și târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea lit.a pct.30 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2011 și va avea următorul conținut: „Taxa utilizare grupuri sanitare Piața Centrală, Piața Big Craiovița, Târg, Piața Brazda lui Novac, Piața Gării, Piața Valea Roșie, Piața Chiriac, Piața 1 Mai - 0,50lei/mp/zi”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenței Comisiei Sociale.

D-na viceprimar Calangiu:

Propun pe d-ra Predescu.

D-ra Predescu:

Nu accept. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Tudor:

Propun pe dl. Voicu Dorel.

S-a supus la vot prin vot secret, după care s-a prezentat rezultatul votului.

D-ra Predescu:

Rezultatul votului este următorul. Este un coleg absent, motiv pentru care în toate cazurile a fost anulat câte un buletin de vot.

La comisia socială, Voicu Dorel 26 voturi valabil exprimate, 26 voturi pentru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012, în sensul desemnării în Comisia Socială a dlui. Voicu Dorel.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare la desființarea, suplimentarea cu locuri și înființarea de stații de taxi în municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă desființarea stației de taxi amplasată pe str. Amaradia, intersecție cu str. Doljului, având un număr de 8 locuri.

Art.2. Se aprobă înființarea stației de taxi amplasată pe str. Opanez, intersecție cu str. Amaradia, având un număr de 8 locuri.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 47. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) se anulează pozițiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico -Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 48. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, date în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, prin completare cu bunul „teren în suprafață de 788 mp., din care suprafața 215 mp. aferent casei cumpărate în baza Legii nr.112/1995 și suprafața de 573 mp. teren curte, situat în municipiul Craiova, str.Câmpia Islaz, nr.33”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova .

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 49. Întrebări și interpelări.

Dl. Toader:

În primul rând vreau să-mi exprim nedumerirea că nu mi s-a acordat dreptul la replică, era o referire clară din partea d-rei profesor la o intervenție a mea în timp ce alți colegi, n-am să pomenesc, au intervenit în zeci de intervenții în timpul unei ședințe, uneori de cinci-șase ori la același punct de pe ordinea de zi. Nicio problemă. Am spus, voi fi foarte scurt. D-ra profesor, dacă m-ați urmărit cu atenție, nu era un punct de vedere personal, m-am referit și aseară am citit din nou articolul, la punctul de vedere al d-nei viceprimar, Cristina Calangiu, cu ghilimelele de rigoare, dânsa a spus că unul din obiectivele dânsei în acest mandat este să desființeze asociațiile de locatari și am spus că este un bun prilej acum, văzând acest blocaj, să nu zic boicot pe care l-a făcut la acest proiect de reabilitare a blocurilor o parte din asociații, aproape jumătate din asociații, este un bun prilej ca la următoarea ședință, poate când discutăm însăși reabilitarea, să discutăm și atitudinea sau punctul de vedere al acestor asociații, de ce au acționat așa și să clarificăm puțin statutul lor, de ce nu, dacă este legal și îndreptățit, chiar desființarea. Este punctul de vedere al d-nei viceprimar și la el m-am referit. Aseară am citit articolul.

D-ra Predescu:

În ceea ce privește situația precedentă, nu am de ce să răspund, mi-am spus punctul de vedere, cred că este foarte clar, nu intru în discuții contradictorii.

D-na primar, am o rugăminte. Anul acesta, în octombrie, vom sărbători din nou Zilele Craiovei. Este opinia mea. Poate ne mai gândim, poate mai așteptăm să vedem dacă mai facem cetățeni de onoare pentru că în mandatul trecut am avut vii discuții în acest sens. Am observat că în timp am acordat acest titlu și unor persoane care după aceea au fost în executarea unei pedepse privative de libertate, ceea ce ridică un semn de întrebare. Eu vă rog frumos ca în această zi festivă care va fi pe 26 octombrie, să invitați doi mari sportivi, ambii craioveni, Marius Ionescu și Claudia Ștef. Au reprezentat România la olimpiada din acest an, primul la maraton s-a clasat pe locul 26, după ce din 1972 sau 1974 noi nu am mai avut o astfel de participare și Claudia Ștef, la fete 10 km marș, tot în jur de locul 30. Sunt sportivi de excepție cărora putem să le dăm o diplomă de excelență, ce veți considera. Este la aprecierea primarului să-i vedem, să putem să-i aplaudăm și noi în această sală, așa cum ne-au reprezentat, printre puținii sportivi care au evidențiat situația sportului românesc la olimpiada de la Londra, în acest an.

D-na Primar:

Era prevăzută pentru Zilele Craiovei premierea sportivilor. Oricum vreau să vă anunț că nu se va cheltui nici un ban de la bugetul local pentru Zilele Craiovei anul acesta, totul se va face din sponsorizări și cred că este ultimul an în care Zilele Craiovei se mai desfășoară în această perioadă, de anul următor vrem să mutăm Zilele Craiovei în jurul datei de 1 iunie când a fost și prima atestare documentară a Craiovei și pot fi organizate mai multe festivități în perioada respectivă pentru că timpul ne permite. Vă mulțumesc.

Dl. Ștefârță:

Eu m-am conformat ultimei hotărâri de consiliu și am depus o interpelare în scris. Nu știu dacă a ajuns la dvs., dacă nu a ajuns, eu aștept până săptămâna viitoare.

Dl. Cherciu:

La fel ca dl. Ștefârță și eu m-am conformat și am depus o interpelare, în fapt, era vorba de două întrebări la care solicitam răspuns din partea Regiei de Termoficare. Eu știu că interpelarea mea a ajuns la destinatar, din păcate nu am primit nici un răspuns scris din partea d-lui director executiv. Acum folosesc prilejul să spun prin viu grai ce conținea în mare respectiva interpelare. Era vorba că am fost sesizat de un grup de angajați ai Regiei de Termoficare aflată în subordinea Consiliului local că, cu ocazia mitingului pe care l-a organizat USL în vederea susținerii demiterii președintelui, au fost convocați angajați ai Regiei de Termopficare cărora li s-a spus că prezența se va face pe baza condicii de prezență.

A doua întrebare era legată de faptul că după referendum, responsabila directoarea de personal a început să colinde fiecare birou solicitând ca angajații regiei de termoficare să prezinte buletinul ca dovadă, evident cu timbrul de participare la referendum. În interpelarea mea am precizat foarte clar că nu pot să iau de bună o sesizare a unui număr de angajați și de aceea dl. director să confirme în scris că astfel de lucruri nu s-au întâmplat cu dispoziția dânsului sau la cunoștința dânsului. Aștept în continuare, fără să fac procese de intenție, o astfel de semnătură. Pe de altă parte anticipez eventuale replici care mi s-ar putea da legate de politizarea instituțiilor aflate în subordinea consiliului local și vreau din start să menționez că dacă astfel de lucruri s-au întâmplat și în mandatul trecut, eu, personal, niciodată nu le-am susținut. Mi se pare, până la urmă, o obligație a noastră, a celor care facem politică, să descurajăm astfel de practici, indiferent că se desfășoară când suntem la putere sau suntem în opoziție, deci, ca o concluzie, rog ca eventualul răspuns care mi se va da de către executiv, pentru că nu fac rabat la cel scris și semnat de dl. director, să nu se invoce că și voi ați făcut la fel. Nu vom face niciodată pași importanți către democrație dacă tot timpul ne vom învinovăți unii pe alții despre eventuale greșeli pe care le-am făcut în trecut. Mulțumesc și aștept răspuns fie din partea executivului, dar cu certitudine răspunsul scris al d-lui director executiv.

Dl. Degeratu:

Pot să dau răspunsul verbal.

Dl. Cherciu:

Conform votului de data trecută, trebuie să-mi prezentați răspuns scris cu semnătură.

Dl. Degeratu:

La întrebări cu tentă politică nu răspund. La prima întrebare răspunsul este nu pentru că nu Regia de Termoficare s-a ocupat de organizarea acelui miting ci s-au ocupat organizațiile locale ale USL-ului. Și eu am participat la miting. Într-adevăr, mi s-a făcut prezența, dar de către președintele meu de organizație care nu are nicio legătură cu regia.

La a doua întrebare, vineri pe 27 circula zvonul în Craiova că în Regia de Termoficare se strâng buletine pentru ca oamenii să nu participe la scrutin, iar luni după scrutin aveți dvs. reclamația că se strângeau buletine în regia de termoficare să se verifice timbrele. Deci răspunsul este nu categoric. Pe amândouă nu puteam să le fac. Într-adevăr, s-au făcut niște copii după niște buletine și vineri și luni, dar asta face parte dintr-o activitate care este permanentă a personalului de a înnoi baza de date pe care o au că sunt oameni cărora le expiră buletinele sau se căsătoresc și fac asta lună de lună. S-a întâmplat vineri când am primit telefoane și am chemat șefa de la personal: sunteți nebuni, înainte de miting vă apucați să strângeți buletine? Dar ea a continuat după. Asta este situația.

D-na Primar:

Eu credeam că trebuie să răspund la chestiuni serioase la interpelări și întrebări, dar văd că trebuie să discutăm și chestiuni de genul acesta. Dl. Cherciu, de când am venit primar nu s-a făcut nicio angajare din partea noastră, la Regia de Termoficare, la Compania de Apă. Nici una. Dvs. credeți că eu m-aș fi dus la PDL-iștii pe care i-ați angajat dvs. ca să-i chem la un miting USL? Asta ca și logică elementară. În al doilea rând dvs. spuneți că aveți o sesizare scrisă de la cei de la termoficare că USL-ul ar fi fost implicat în această chestiune și înțeleg eu că și primarul Craiovei. V-aș ruga să-mi dați și mie acea sesizare pentru că altfel vă acuz de minciună sfruntată și o să-mi permit să acționez și în consecință. Vă mulțumesc.

Dl. Cherciu:

Mi-e teamă că nu ați fost foarte atentă la ce am afirmat. Sunteți invitata mea să începeți orice acțiune juridică doriți, eu nu am făcut această afirmație legată de dvs., deci nicăieri, nici în interpelarea scrisă, nici în ce am spus acum, n-am spus că ați fost implicată în această acțiune, așa că faceți efortul să fiți totuși atentă la ceea ce spun. Acum vroiam să-i dau răspuns d-lui director că, într-adevăr, nu am niciun motiv să cred că ceea ce mi-au spus un grup de angajați, încă o dată nu am spus că am o formă scrisă, pentru că dacă aveam formă scrisă mă adresam cu totul altor persoane. Degeaba zâmbiți pentru că îmi puneți în gură lucruri pe care nu le-am afirmat. În schimb, ceea ce am solicitat este ca dl. director, care este atât de convingător, să confirme în scris, pentru că scrisul rămâne, asta este diferența între ce spune dânsul acum răstindu-se la mine și ceea ce este într-adevăr un document oficial. Deci să-mi confirme în scris că directoarea de personal nu a făcut aceste verificări, ba mai mult, cu precizarea că erau chiar un criteriu legat de verificări. Aștept acest răspuns în formă scrisă.

Dl. viceprimar Tudor:

Chiar nu vroiam să iau cuvântul la această ședință, însă, fiind coleg și în mandatul trecut, 2008-2012 cu dl. Cherciu, chiar eram obișnuit ca interpelările pe care le făcea executivului și toate luările de cuvânt, să fie niște luări de cuvânt pertinente, să vină cu soluții tehnice la ceea ce se întâmplă în instituțiile subordonate consiliului local și cred că în ultima perioadă astfel de luări de cuvânt nu-l caracterizează pe dânsul și încă o dată facem apel la dvs., dacă vreți și doriți binele craiovenilor așa cum de fiecare dată ați afirmat în fiecare ședință de consiliu, noi avem disponibilitatea necesară să discutăm punctual pe chestiuni tehnice care privesc fiecare regie în parte și cred că dacă lucrurile mergeau atât de bine în acea perioadă în care dvs. reprezentați puterea în cadrul consiliului local și aveați suficientă forță să luați și deciziile necesare ca să se producă ceva benefic în cadrul regiilor subordonate consiliului local, acum, în acest moment, vă arătăm deschiderea necesară ca să puteți veni cu astfel de soluții și să le discutăm. Cred că astfel de lucruri în cadrul ședințelor de consiliu local nu-și au locul, iar în perspectivă, încă o dată, mă simt dator să vă readuc aminte că în mandatul trecut aveați alte luări de cuvânt, chestiuni punctuale, chestiuni tehnice care într-adevăr trebuiau să fie luate în seamă de cei care reprezentau executivul.

Dl. Albăstroiu:

Vroiam să aduc și eu în discuție o problemă serioasă a unor cetățeni care au adrese cu cereri, unii la ANL, alții la locuințe sociale ale RAADPFL-ului. Vroiam să vă informez, d-na primar, că există 16 locuințe disponibile la RAADPFL și oamenii vor să intre, totuși, în posesia acestor locuințe. Care este situația? Punctajele le au, sunt trecuți pe tabel, au vechime, au tot, dar ar vrea totuși să li se distribuie aceste locuințe care sunt libere.

Dl. Dincă:

Am o rugăminte la toți colegii și cei din consiliul local și cei din execuitv. Săptămâna trecută, un mare om, zic eu, nu numai un profesionist a trecut la cele veșnice, dl. Cojocaru Aurelian, unul din piloții militari recunoscuți ai României care a avut alături o soție care a rămas alături de noi în continuare, Andrada Cojocaru. Rugămintea este ca la următoarea ședință de consiliu să-i arătăm recunoștința și să o declarăm cetățean de onoare. Este rugămintea către consiliu, este inițiator pentru a nu face speculații de tot felul așa cum cei mai mulți dintre noi au intenții, sau de multe ori o fac și inconștient. Rugămintea este ca toți să facem acest gest data viitoare, la propunerea executivului, să arătăm recunoștință față de valorile Craiovei și în felul acesta să și arătăm că nu există nicio problemă din punct de vedere al culorii politice.

Dl. Vasile:

După cum ați văzut în actualul mandat este pentru prima dată când vorbesc pentru că am considerat necesar să lăsăm un timp executivului să se învețe cu primăria și cu aprinsul becurilor în primărie, dar nu pot să nu intervin pe o problemă tehnică plecând de la o afirmație pe care a făcut-o dl. director Degeratu. Dânsul spune că lunar se fac copii după buletine în acea instituție pentru actualizarea bazei de date. Din punctul meu de vedere asta este o pierdere de timp și de bani, dacă plecăm de la consumul de hârtie care se consumă lunar, resursele umane care sunt necesare, angajatul care vine și pierde o jumătate de oră. Nu am auzit niciodată ca într-o instituție publică, privată, lună de lună să se facă copii la sute de angajați la buletin pentru a vedea dacă le-a expirat. Nu poate dânsul să eficientizeze această operație prin introducerea unui soft de performanță?Trebuie să avem grijă de termoficare să nu piardă timp și bani. Cred că a înțeles executivul. Repet, în această instituție, la termoficare se pierde timp, bani și se folosesc resurse umane pentru această operație lună de lună? Dacă da, și este așa cum a afirmat dl. Degeratu, trebuie luate măsurile necesare pentru a nu se mai întâmpla acest lucru.

D-na. Primar:

Dl. Albăstroiu, sunt 1200 de cereri pentru locuințe sociale. N-o să rezolvăm cu 16 locuințe. Să scăpăm de acestea 16 nu știu dacă sunt cele mai mari urgențe. Dacă au venit la dvs. în audiență, nu știu dacă au și punctajul cel mai mare ca să intre în aceste locuințe că așa s-au mai dat și chioșcurile unora care au venit primii, probabil, că vreau să nu mă gândesc la alte chestiuni și nu s-a organizat licitație. Lăsați-ne să organizăm totul legal și, într-adevăr cei care au cea mai mare nevoie, să intre cu prioritate în aceste locuințe, oricum vreau să vă spun că nu am abandonat în nici un caz proiectul meu de locuințe sociale care să se construiască anul următor. Va fi un parteneriat public privat în momentul în care vom avea legea disponibilă, de fapt, normele metodologice, în momentul următor putem să ne apucăm de lucru pentru că avem și investiția necesară, avem și terenul disponibil.

Dl. Dincă, sunt totalmente de acord cu propunerea dvs.

Dl. Vasile, nu știu despre ce management defectuos vorbiți din vremea asta mai recentă. Într-adevăr, managementul a fost foarte defectuos pentru că altfel nu am fi găsit acolo datorii de 2200 miliarde, dar bănuiesc că sunt foarte mulți angajați de pe vremea dvs. care nu aveau ce să facă și atunci li s-a găsit și lor un rost pe acolo. O să ne ocupăm de această modalitate de a debarasa instituția de un asemenea demers și de persoanele care nu au de lucru pe acolo și se ocupă de chestiunile astea. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de astăzi, 30.08.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Traian Alexandru Corneliu Bețiu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona