Proces verbal din 29.03.2012

Proces verbal din data de 29.03.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 29.03.2012

Dl. Director Mischianu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 27. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Supun spre aprobare controlul de legalitate pentru ședința ordinara din februarie 2012. Au fost adoptate 39 de hotărâri, a fost exercitat controlul de legalitate pentru o hotărâre care este temeinică și legală și fără control de legalitate 38 de hotărâri. De asemenea, vă supun votului procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 23.02.2012. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Dau cuvântul d-lui consilier Boboc Virgil pentru a prezida dezbaterile ședinței de azi.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 2456/23.03.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară în data de 29.03.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Raport privind activitatea desfășurată de Poliția Locală a Municipiului Craiova, în anul 2011.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova.

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna aprilie 2012.

 • 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii instituției de învățământ Grup Școlar “George Bibescu” Craiova, în LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BIBESCU” CRAIOVA, nivelul școlarizat LIC TEH/POS, începând cu anul școlar 2012 - 2013.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, către Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova, precum și a proiectului de management câștigător.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale

S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaj.

 • 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuințe, proprietatea privată a municipiului Craiova și aflate în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Craiova.

 • 16. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către Asociația de Proprietari bl.153 Craiovița Nouă, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Craiovița Nouă, str. Constantin Iotzu.

 • 17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea concesionării, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cart. 1 Mai, str.Constantin Severeanu, nr.10 D, în vederea realizării unei parcări.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobare depunerii la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, a cererii de plată pentru suprafața de 94,62 ha islaz comunal.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier str. Bucovăț - Serca Craiova”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Știrbei Vodă Craiova”.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste calea ferată Lăpuș Craiova”.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de intervenții „Pod rutier Valea Gangului”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Brestei în incinta fostului C.A.P. Cernele”.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste canal colector zona Balta Verde”.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod tramvai Amaradia”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste calea ferată Plaiul Vulcănești”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Tancodrom”.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Înlocuire sistem de încălzire cu sobe pe gaze naturale cu instalații pentru utilizarea energiei termice în sistem centralizat” la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la “Semaforizarea intersecției străzii Caracal cu str. Gheorghe Chițu”.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la “Alimentare cu apă și canalizare menajeră pentru cartier Rovine II”.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.463/2011 referitoare la aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 2011 - 2012.

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălțime S+P+4, cu destinația de locuințe colective și funcțiuni complementare, în municipiul Craiova, b-dul. Nicolae Titulescu, nr.62 A.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.

 • 37. Proiect de hotărâre privind închirierea prin negociere directă a terenurilor aflate sub construcțiile în care se desfășoară activități economice, edificate pe terenurile ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 38. Întrebări și interpelări.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012 către un grup de 6 studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2012 referitoare la acceptarea înființării Consorțiului școlar “Tradiție și excelență în educație” și a Consorțiului școlar “Pro Academica”. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

La ordinea de zi au fost 38 de puncte. Și cele două puncte peste ordinea de zi pe care le-am votat. Sunt informat de executiv că s-au retras punctele 5, 8, 9, 10, 17, 19.

Vă propun să folosim procedura care deja este consacrată până în prezent, în sensul să nu mai prezentăm fiecare punct pentru a fi aprobat, să aprobăm ordinea de zi în forma pe care dvs. o aveți cu cele două puncte, urmând ca la aprobarea fiecărui punct să revenim cu enunțul respectiv. Dacă sunteți de acord cu această procedură. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Ștefârță:

În rugămintea ca în momentul în care deja am apucat să votăm ordinea de zi, să inversăm ordinea unor puncte în sensul că ultimul punct “întrebări și interpelări” să fie trecut primul punct. Ordinea de zi am votat-o, este vorba de ordinea în cadrul ordinei de zi.

Dl. viceprimar Dincă:

Pe această procedură, cred că putem să ne uităm în procesul verbal, noi la acest vot pe care l-am dat, l-am dat cu privire la procedura pe care ne-a propus-o dl. Președinte pentru ordinea de zi în sensul că urmează să votăm în bloc ordinea de zi fără a mai citi, deci ne-a propus procedura, nu ne-a propus ordinea de zi. Ne-a propus procedura în care să se voteze această ordine de zi și anume să nu se mai citească toate punctele acum și după aceea să se supună aprobării, ci urmează să se supună aprobării fără să se citească, urmând ca fiecare punct în partre dl. Președinte să ni-l citească cu întreg enunțul pe care îl are. Deci, din punctul meu de vedere, acum trebuie să discutăm ordinea de zi propusă de executiv cu cele șase puncte retrase de pe ordinea de zi, și să o aprobăm. Dl. Ștefârță înțeleg că are un amendament la această ordine de zi, excluzând punctele de peste ordinea de zi pe care le-am votat ca să fie introduse și urmează să discutăm această propunere și să ne fie supusă la vot.

Dl. Președinte:

Exact așa și procedam. Deci eu am făcut precizarea necesară și am cerut numai părerea în legătură cu procedura. Acum umrează să aprobăm ordinea de zi în forma propusă sau în forma modificată cu propunerea făcută de dl. Ștefârță.

Prima propunere ar fi să aprobăm ordinea de zi în forma propusă pentru care supun aprobării dvs.

Dl. Răducănoiu:

Dacă respectăm procedura o respectăm conform regulamentuluiși conform cutumei, așa cum am făcut și în ședințele anterioare. Față de ordinea de zi propusă s-a intervenit cu un amendament. Se supune la vot amendamentul, apoi trecem. Poate să mai fie și un alt amendament. Adică haideți să ne aducem aminte că așa am procedat și este foarte corect, conform regulamentului.

Dl. Președinte:

Nu am nimic împotrivă. Este vorba până la urmă de poziționarea punctului de întrebări și interpelări dacă îl facem la început sau la sfârșit. Împreună trebuie să hotărâm.

Vă supun la vot acest amendament propus de dl. Ștefârță, ca acest punct ultim să fie primul practic. Dacă sunteți de acord cu această propunere. Cine este pentru? Votat cu 21 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Sas, Albăstroiu, Ursu, Marinescu Dorel, Radu Marin, Ștefănescu). Amendamentul a trecut.

Vă propun să fiți de acord cu ordinea de zi în bloc în această formă. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Întrebări și interpelări.

 • 2. Raport privind activitatea desfășurată de Poliția Locală a Municipiului Craiova, în anul 2011.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova.

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna aprilie 2012.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, către Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova, precum și a proiectului de management câștigător.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaj.

 • 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuințe, proprietatea privată a municipiului Craiova și aflate în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Craiova.

 • 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către Asociația de Proprietari bl.153 Craiovița Nouă, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Craiovița Nouă, str. Constantin Iotzu.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobare depunerii la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, a cererii de plată pentru suprafața de 94,62 ha islaz comunal.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier str. Bucovăț - Serca Craiova”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Știrbei Vodă Craiova”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste calea ferată Lăpuș Craiova”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de intervenții „Pod rutier Valea Gangului”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Brestei în incinta fostului C.A.P. Cernele”.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste canal colector zona Balta Verde”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod tramvai Amaradia”.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste calea ferată Plaiul Vulcănești”.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Tancodrom”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Înlocuire sistem de încălzire cu sobe pe gaze naturale cu instalații pentru utilizarea energiei termice în sistem centralizat” la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la “Semaforizarea intersecției străzii Caracal cu str. Gheorghe Chițu”.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la “Alimentare cu apă și canalizare menajeră pentru cartier Rovine II”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.463/2011 referitoare la aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 2011 - 2012.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălțime S+P+4, cu destinația de locuințe colective și funcțiuni complementare, în municipiul Craiova, b-dul. Nicolae Titulescu, nr.62 A.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.

 • 32. Proiect de hotărâre privind închirierea prin negociere directă a terenurilor aflate sub construcțiile în care se desfășoară activități economice, edificate pe terenurile ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 33. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012 către un grup de 6 studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova.

 • 34.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Craiova nr.44/2012 referitoare la acceptarea înființării Consorțiului școlar “Tradiție și excelență în educație” și a Consorțiului școlar “Pro Academica”.

 • 1. Întrebări și interpelări.

Dl. Viceprimar Sas:

D-na consilier Gheorghe, vă rog să aveți un comportament demn de un consiliu local. Reprezentați un oraș nu un circ. Asta veți face de acum încolo, circ. Ați transformat problemele orașului într-un circ personal al dvs.

Dl. Președinte:

Eu sunt un om care am respectat pe toți colegii mei care au condus ședințele. Am rugămintea ca și colegii mei să mă respecte. Putem să ne respectăm? Eu v-am respectat pe dvs. când ați condus ședința, nu v-am încurcat niciodată, sunt probleme ale dvs. interne, rezolvați-le cu dl. Primar, cu cine vreți, acum este o ședință pe care o conduc, trebuie s-o conduc în baza regulamentului și în baza legii. Vă rog să-mi permiteți să-mi exercit acest mandat. Dacă dvs. aveți probleme, v-ați înscris la cuvânt, aveți posibilitatea să spuneți toate aceste probleme. O să vă dăm această posibilitate. Rugămintea este pentru toți colegii și apelez la dvs. să respectăm acest cadru și să ne respectăm având în vedere că suntem pe final de mandat, să nu stricăm acum, în ultimele două-trei ședințe ce am construit în patru ani și cred că ar fi regretabil și ar fi un lucru urât. Am această rugăminte, cu respect. Are cuvântul dl. Consilier Gîdăr.

Dl. Gîdăr:

Nu aș fi vrut să iau cuvântul astăzi, dar apar niște lucruri care nu ni le putem explica. Luni, la prima ședință de comisie de la buget finanțe am întrebat executivul de ce nu apare pe ordinea de zi proiectul prin care trebuie să avizăm organizarea rețelei școlare la nivelul municipiului și să schimbăm denumirile unităților de învățământ. Ni s-a explicat că au fost unele erori în fluxul de hârtii din cadrul primăriei, le-am acceptat, nu am mai cerut să fie introdusă peste ordinea de zi, în schimb, ne trezim astăzi, cu două puncte peste ordinea de zi.

Tot referitor la aceste două puncte, să mă ierte dl. Tudor Florentin, dar am o întrebare. Finanțăm, într-adevăr, șase studenți care participă la o competiție a facultății de drept. Întrebarea este de ce decât șase și de ce de la facultatea de drept, și de ce oare, chiar facultatea de drept este cea care nu poate să-și finanțeze proprii studenți care participă la o competiție? Pentru că tot în cadrul comisiilor noastre din serviciul de buget finanțe, ni s-a explicat că nu putem să finanțăm. Avem, de exemplu, trei olimpiade naționale, în care participă și un număr important de elevi din Craiova, acolo nu avem posibilitatea să dăm nici un leu, în schimb, avem șase studenți, probabil foarte merituoși, care vor participa, am văzut, la Sofia și în Malta la o competiție și care nu pot să fie finanțați de facultatea de drept, în schimb unitățile de învățământ, cărora știți ce buget le alocăm, pot să-și finanțeze absolut toate concursurile și absolut ce au de finanțat ca și concursuri. Vă mulțumesc.

Dl. Tudor Florentin:

Nu fac parte din executiv să mă interpeleze distinsul meu coleg, dar îi pot oferi câteva detalii cu privire la acest proiect pe care dânsul l-a votat pentru a fi inclus pe ordinea de zi.

Dl. Gîdăr:

Cuvintele nu-și au rostul, deci nu a fost cu răutate întrebarea. Întrebarea a fost către executiv de ce acceptă aceste puncte peste ordinea de zi. Eu nu vă condamn inițiativa dvs., este lăudabilă, este foarte bine că dvs. sprijiniți șase studenți acolo, dar eu nu v-am întrebat pe dvs.

Dl. Tudor:

Este bine că ați acceptat și dvs. ordinea de zi. Dacă doriți vă stau la dispoziție cu mai multe detalii, dar dacă doriți un punct de vedere al executivului, atunci când o să iau cuvântul la „întrebări și interpelări” o să vă ofer mai multe detalii.

Dl. Viceprimar Sas:

Nu consider un lucru negativ că am introdus peste ordinea de zi aceste două puncte. Ordinea de zi, de altfel, a fost votată în unanimitate, punctele de peste ordinea de zi, așadar menținem aceste două puncte de peste ordinea de zi.

Dl. Președinte:

A fost o discuție și în comisii în sensul că inspectoratul a făcut o propunere pentru schimbarea denumirilor la toate unitățile școlare și s-a băgat practic numai o parte. Eu zic că este o problemă care se poate corecta, până la urmă, noi trebuie să acceptăm denumirea unităților școlare așa cum este ea, după noua reorganizare și dacă nu o facem acum, putem să o facem în ședința următoare.

Dl. Gîdăr:

Este adevărat, nu am făcut-o nici luna trecută. Adresa către Primăria Craiova este datată 20 martie, în schimb, alte adrese care vin după ce s-a constituit ordinea de zi și după ce s-au desfășurat ședințele, au prioritate și rămân peste ordinea de zi.

D-na Gheorghe:

Să știți că nu întâmplător am pus fotografia d-lui primar. Aveam informații pe surse că n-o să vină la consiliu și trebuia să-i văd figura, ca să mă adresez cuiva, dar acum văd că nu am cui să mă adresez că, grație d-lui viceprimar Sas, care a ascuns fotografia d-lui primar. Trebuia să o lase acolo. Pentru că aveam pentru dl. Primar să le explice craiovenilor de ce cheltuie un miliard de lei pe zi pentru flori, arbuști, în condițiile în care noi avem o pepinieră de 24 ha în Lunca Jiului unde creștem arbuști, arbori, gard viu și rășinoase. Aceștia ajung la maturitate și am putea să le plantăm în felul acesta și facem și o economie la buget. Am informația de la specialiștii din Lunca Jiului că sunt arbuști care au ajuns la maturitate și care ar trebui să fie plantați pentru că stau acolo și ocupă locul și nu mai pot să folosească acel teren pentru că este blocat de acești arbuști și de aceste rășinoase. Gard viu. Dl. Primar nu mai vrea să mai planteze gard viu în cartierele craiovene pentru că este mai ușor să punem gard de metal că de la gardul viu pe care îl avem în plantație, ce să facem? Nu ne iese nimic de acolo. În cutiuța de pantofi nu poate să pună nimic și așa preferă să ia un miliard lei vechi pe zi să cheltuie pe flori și pe arbuști, dar să țină cont craiovenii de ceea ce le spun. Cheltuim un miliard de lei vechi pe flori, pe panseluțe. Așteaptă stâlpii care au acei suporți, să-i îmbrăcăm. Lăsați, dl. Primar, nu mai îmbrăcați stâlpii, și banii trebuie puși acolo unde trebuie.

Vroiam, de asemenea, să-i spun d-lui primar, că dacă gospodărim această pepinieră, putem să producem și flori și arbuști și putem să avem și o economie, pentru că având resursa proprie nu mai trebuie să mai cumpărăm de la persoane fizice.

De asemenea, avem în parcul Romanescu o seră, serele de la parc, cum le spunem noi, care sunt tot ale primăriei, tot ale consiliului local, și acolo, de asemenea, am putea să fructificăm această locație, ca să producem noi, nu să cumpărăm, dar serele de la parc, craioveni și dragi craioveni, cum îi place d-lui primar să vă spună, în serele de la parc se aduc panseluțele, deci panseluțele care dvs. aveți impresia că ele sunt produse și crescute în Parcul Romanescu la sere, nu sunt acolo, sunt aduse de la particulari.

În cart. Rovine, pe str. Nicolae Iorga, a fost efectuată o lucrare acum doi ani. Sa asfaltat acea zonă și vă amintesc dvs., celorlalți craioveni și colegilor mei, consilieri, că acea stradă acum este spartă și ca să nu mai consumăm și să plătim asfalt, dl. Primar a dat dispoziție să completeze acele spărturi cu smoală, că este mai ieftină smoala. Duceți-vă și în parcul din Lunca Jiului, unde, de asemenea, s-a spart asfaltul și eu l-am observat că am fost în parcul din Lunca Jiului, am fost în pepinieră să mă informez și să văd ce avem acolo ca să vin și să le spun craiovenilor cum stă problema.

Cam atât am avut, dar i-aș recomanda d-lui viceprimar Sas să lase suportul cu dl. Primar că eu vreau să-l văd. Îmi place mutra dumnealui și vreau să o văd. Puneți-l acolo.

Dl. Radu Marin:

Cer insistent să lămurim chestiunea d-nei Gheorghe Ani cu pepiniera noastră. L-aș ruga pe dl. Director Ion Petre să răspundă dacă are posibilitate sau dacă avea posibilitate ca florile și arbuștii să fie aduși din pepinieră. Vă rog din suflet, să lămurim. Dl. Ion Petre să spună dacă avea posibilitate să vină din sursele proprii sau nu, că a fost o acuzație aici.

Dl. Președinte:

Vă rog ca lucrurile pe care trebuie să le lămurească executivul să le lămurească executivul. Mai întâi a solicitat dl. Sas și apoi îi dăm cuvântul și d-lui Ion Petre.

Dl. Viceprimar Sas:

În legătură cu un miliard pe zi. D-na consilier, probabil dvs. nu știți toate atribuțiile pe care le are Regia Autonomă de Administrarea Domeniului Public și Fond Locativ. Nu înseamnă numai zone verzi. Înseamnă și sistematizare rutieră, înseamnă mobilier stradal, înseamnă foarte multe atribuții. Deci, din acești bani nu se fac doar zone verzi. Și nu este vorba de un miliard lei pe zi, ci este vorba de aceeași sumă ca în anul 2008, 2009, 2010, și este vorba de circa 500 milioane lei pe zi, bani din care sunt plătiți 500 angajați care fac toaletări de pomi, care întrețin zone verzi ș.a.m.d. De asemenea, nu știu dacă ați vizitat vreodată pepiniera din Lunca Jiului. Este o suprafață de 27 de ha unde există foarte multe plantări, se plantează arbuști, diverse specii, o să-l las pe dl. Director Ion Petre să vă detalieze aceste lucruri, fiindcă este specialist, nici eu nici dvs. nu suntem specialiști în specii de arbori și arbuști. De asemenea, gardul metalic se montează la solicitarea locatarilor și la solicitarea asociațiilor de proprietari. De asemenea, sunt specialiști în primărie de la servicii publice, de la RAADPFL care fac acest lucru. Vă asigur, de asemenea, că serele din parc există și acolo sunt plantate flori. V-aș ruga să le vizitați, în primul rând.

Str. Nicolae Iorga a fost asfaltată acum trei ani de zile, este, în continuare, într-o stare foarte bună. Dacă se întâmplă să fie o avarie la rețeaua de gaze, la rețeaua de electricitate, cu siguranță se intervine, după care se repară.

În legătură cu dl. Primar, cred că îl iubiți foarte mult din moment ce purtați fotografia dânsului cu dvs., din moment ce o aveți acasă, înseamnă că îl iubiți foarte mult. Acum îl rog pe dl. Ion Petre să spună ce plantări, ce arbori, ce arbuști există în pepinieră și sunt folosiți la plantări în municipiul Craiova.

D-na Gheorghe:

Pentru că mi-am auzit numele, vreau să-i răspund eu d-lui viceprimar Sas. Dl. Viceprimar, ești un trădător pentru că ai votat pentru un miliard de lei pe zi și nu este normal să vii acum să susții ceea ce nici dumneata nu crezi. Dacă luăm și aducem Curtea de Conturi să verifice, vei vedea că am dreptate. Dumneata n-ai fost, eu am fost în pepinieră, eu am fost la serele din parc. Dumneata nici măcar n-ar trebui să spui că ai votat exact ce și-a dorit primarul Antonie Solomon.

Dl. Președinte:

Apelez încă o dată să ne respectăm. Problemele pe care le aveți dvs. și disputele care sunt, se pot discuta, se pot ridica în mod civilizat și apelez încă o dată, fără atacuri, fără acuze, să ne respectăm. Dl. Sas solicită dreptul la replică.

Dl. Viceprimar Sas:

Nu am cuvinte. D-na consilier așa consideră că trebuie respectat un oraș, din păcate. Altceva nu mai am ce să spun. Acesta este limbajul pe care îl folosește dna consilier într-o instituție care reprezintă Craiova.

Dl. Director Ion Petre:

Vreau să fac câteva precizări vis a vis de această discuție iscată de d-na consilier. Nu este primul consilier care face astfel de afirmații că zonele verzi ar beneficia de 1 miliard lei pe zi. Nu este adevărat. Înseamnă că nu știu despre ce este vorba. Zone verzi înseamnă la capitolul 70.02 din buget, acolo, pe lângă întreținerea efectivă a spațiilor verzi ale municipiului Craiova în suprafață de aproape 900 ha și pe care regia noastră, prin secția de zone verzi, face acest lucru, sunt cuprinse și cheltuielile privind grădina zoologică, sunt cheltuieli privind mobilierul urban asta însemnând bănci și coșuri de gunoi, sunt cuprinse cheltuieli privind fântânile arteziene, sunt cuprinse cheltuieli privind aprovizionarea cu materii prime și materiale necesare desfășurării activităților, sunt cuprinse cheltuieli privind transportul resturilor vegetale care rezultă din activitatea desfășurată de secția zone verzi. Nu știu de unde a venit și cine a făcut această socoteală și cum a făcut-o pentru că, probabil este rău intenționat, sau alte motive stau în spatele acestor afirmații.

Vis a vis de pepinieră, așa este, avem o pepinieră dendrologică situată în Parcul Tineretului în suprafață de 27 ha. Suprafața ocupată cu specii dendrologice, respectiv garduri vii, trandafiri, arbori, arbuști, fie rășinoși, fie foioși, suprafața ocupată este de circa 17 ha, restul reprezintă alei, drumuri, clădiri, baza materială care este necesară pentru desfășurarea acestei activități. Se produce acolo material săditor, care sigur, se regăsește în spațiile verzi ale municipiului Craiova și nu numai.

Pentru răsadurile de flori, având în vedere că costurile gazului la serele din parc, acolo unde se producea material săditor, sunt ridicate și că o mare parte din speciile de flori trebuie semănate în perioada de sfârșit de toamnă și trebuie să treacă în iarnă, și, așa cum spuneam, costurile sunt ridicate, am considerat că este mai ieftin să facem licitații, să achiziționăm prin licitație decât să producem la noi. Asta a fost gândirea vis a vis de aceste achiziții de răsaduri de flori.

Dl. Vasile:

Sincer îmi pare rău că nu este alături de noi și dl. viitor fost primar, dl. Antonie Solomon. Înainte de a-mi expune cele trei nemulțumiri, nu pot să nu intervin la această discuție pe care a avut-o d-na consilier Ani Gheorghe, dl. Viceprimar Sas, dl. Director de la RAADPFL, pentru că sunt de-a dreptul uimit de afirmațiile d-lui director care spune că este mai ieftin să cumpărăm decât să producem. Păi cei de la care cumpărăm sunt mai deștepți ca noi? Nu suntem tehnologizați? De ce nu vine RAADPFL să ne ceară bani să investească în aceste sere și vine să ne ceară bani să cumpărăm de la alții că până la urmă, asta este problema de management. Niciodată, din câte știu eu, s-ar putea să mă contrazică dl. Director sau dl. Viceprimar Sas că văd că dânsul este prezent aici în locul d-lui viitor fost primar Solomon, de ce nu producem noi băncuțe? Nu avem ateliere de confecții metalice, nu putem să producem acest mobilier urban? Nu putem să producem panseluțe la fel cum produc alții în alte orașe? De ce nu suntem eficienți? Calculele într-adevăr, sar peste 500 milioane de lei pe zi și se apropie de 1 miliard, dl. Viceprimar Sas este foarte bun la calcule și aș vrea să-i dau o temă pentru luna viitoare să ne facă și nouă un calcul cost eficiență, dacă este mai ieftin să lăsăm panseluțele nepăzite. Deci noi cumpărăm panseluțe cu o sumă și cheltuim altă sumă cu mașini, polițiști locali care primesc salariu tot ca să păzească aceste panseluțe. După calculele mele s-ar putea să fie mai ieftin să le lăsăm și dacă ar fi furate am ieși mai ieftin decât să angrenăm tot acest mecanism să păzească panseluțe. De asemeni, am auzit că, într-adevăr, toate aceste sume enorme de bani din banii craiovenilor, din banii cetățenilor până la urmă pentru spații verzi sunt cheltuite pentru mobilier urban, pe care, repet, nu-l producem noi, pentru panseluțe, care, repet, nu le producem noi că este mai ieftin să cumpărăm decât să producem, dar RAADPFL generează și venit. Din câte știu eu, generează miliarde de lei pe an din lucrările în cimitire. Generează bani, dar de banii ăștia nu vorbim. Aceștia sunt peste cei aproape 1 miliard lei pe zi. Banii sunt mult mai mulți pe zi pentru întreținere spații verzi.

Acum să revin la probleme, sincer îmi pare rău c ă nu este dl. Primar, că nu profită de ultimele ședințe ale dânsului, că ne ignoră, cum de ignoră de multe luni de zile această instituție, pentru că doream și doresc să-și ceară scuze public pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în câteva cartiere mari ale orașului nostru, 1 Mai, Catargiu, Romanești, când cartierele noastre au fost împânzite de astfel de fițuici sau anunțuri care au fost lipite pe stâlpi, pe pomi, pe gardurile cetățenilor și aș întreba Poliția Locală dacă a luat vreo măsură în acest sens pentru această contravenție și ce sancțiuni s-au aplicat că nu pot să cred că o armată de polițiști locali nu au văzut ce s-a întâmplat în aceste cartiere mari în care s-au lipit afișe pe stâlpi, pe pomi, pe gardurile cetățenilor. Dacă le-a lipit dl. Primar, pentru că acest afiș face referire la audiențele dânsului și are și sigla primăriei, acesta este un comportament nu de primar european al unui oraș în anul 2012, este un comportament de primar de comună din 1993. Ne chinuim să înfrumusețăm acest oraș și punem pe stâlpi și pe copaci afișe. Repet, îmi pare rău că nu este aici.

Aș dori să ne spună dl. Primar care nu este prezent la nicio ședință de consiliu, în schimb face fel de fel de conferințe de presă și ne spune fel de fel de lucruri, printre care, într-o ultimă conferință de presă, nu știu dacă este chiar ultima, ne spune că trei consilieri locali au făcut o plângere la DNA. Noi suntem consilieri locali, îl rog și îl somez pe dânsul să dea numele acestor trei consilieri locali și dacă nu poate să dea numele, să-și ceară scuze pentru că a mințit. Noi, toți, cei din Consiliul Local Craiova, suntem oameni care mergem cu fruntea sus prin oraș. Pe noi nu ne aleargă ca pe dânsul, cu ranga prin cartiere, cum s-a întâmplat ieri în cart. Catargiu, cartier împânzit de afișe. Îl rog să ne spună, dacă nu, să recunoască că a mințit. Așa cum face în toate conferințele de presă când vine și ne păcălește că sunt doar 65 de gropi în Craiova, sau toate afirmațiile pe care le face, din păcate nu le face aici și nu profită de ultimele două ședințe pe care le mai are pe acest fotoliu de primar al municipiului Craiova.

A treia problemă: îmi pare bine că s-a retras punctul 17 de pe ordinea de zi, numi pare bine însă că a fost pus pe ordinea de zi. În acest punct 17 dl. Primar Solomon vrea să concesionăm o parcare între blocurile din cart. 1 Mai, cuiva pentru 20 de ani și acesta nu este primul lucru. Când dl. Primar nu a fost în fruntea acestei primării, noi, consiliul local, în frunte cu dl. Viceprimar Dincă Mărinică, un an și ceva, nu am concesionat, nu am vândut, nu am cumpărat un mp de teren. Dânsul, de când s-a întors, a introdus pe ordinea de zi și apoi le-a retras. Le-a introdus, le-a retras, fel de fel de achiziții de terenuri de la Sala Polivalentă, de concesionări pe 50 de ani pe la Ciupercă, de concesionări ale domeniului public pe 20 de ani prin 1 Mai, nevenind niciodată cu o soluție de amenajare a acestor terenuri pentru locuri de joacă, pentru parcări pentru cwetățenii din oraș. M-am uitat special la intrare în această clădire și scrie cu totul altceva, scrie Primăria Craiova, Consiliul Local, nu scrie agenția imobiliară Antonie Solomon.

Dl. Președinte:

Doriți un răspuns, sau doriți un răspuns în scris? Întreb dacă cineva dorește din partea executivului să vă răspundă sau dacă dvs. doriți în scris, să stabilim să le primiți în scris.

Dl. Vasile:

Să înțeleg că are altcineva delegație în locul d-lui primar? Dacă dânșii pot să ne răspundă bine, dacă nu, eu răspuns în scris nu vreau, pentru că alături de alți colegi de-ai mei, așteptăm răspunsurile în scris de ani de zile de la dl. Primar.

Dl. Viceprimar Sas:

În legătură cu activitatea RAADPFL, îl rog pe dl. Director Ion Petre ca până la ședința următoare să facă un material scris cu activitatea regiei, cu bugetul regiei și cu absolut toți banii cum se cheltuie pe capitole pentru ca toți consilierii și consilierii care au făcut această interpelare să înțeleagă exact atât activitatea cât și cum se cheltuie banii RAADPFL-ului. În legătură cu acea parcare, acel punct este scos de pe ordinea de zi, dar eu înțeleg că dvs. ați discutat mai mult de dl. Primar și mai puțin de activitatea craiovenilor, de activitatea în folosul comunității, în folosul craiovenilor. În acest moment, dl. Primar este pe șantierele Craiovei, în interesul craiovenilor. Vă mulțumesc.

Dl. Vasile:

Eu nu am vorbit aici despre primar, care, înțeleg de la avocatul dânsului că muncește pe șantierele Craiovei, acum este cu casca în cap, eu am vrut să spun de activitatea acestei primării, pentru că, chiar dacă acest punct 17 s-a scos de pe ordinea de zi, ca și multe alte puncte prin care dl. Primar ne propunea concesionări închirieri, vânzări de terenuri, chiar dacă s-au retras în ultimul moment, pentru aceste proiecte s-a lucrat. Angajații primăriei au lucrat. S-au făcut rapoarte de specialitate, s-a lucrat pe banii craiovenilor, dl. Avocat Teodor Sas, pe banii craiovenilor s-a lucrat.

Dl. Ștefârță:

Nu voi întreba cum a fost posibil ca un consilier local să facă o interpelare pe care să o repete și să o repete de peste zece ori fără ca primarul să facă nimic, pentru că acum este prea târziu. Nu voi repeta, rog balastați drumurile din Făcăi și Veterani, rog, reparați drumurile din Veterani și Făcăi, mereu și mereu aceeași solicitare, rugăminte, implorare, ședință după ședință a acestui consiliu local pentru că știu că degeaba o fac, este prea târziu. Cum se răspunde apelului pe care îl fac? Cu o indiferență crasă față de o solicitare măruntă, solicitarea ce venea, dl. Primar, în sprijinul unor oameni mai mult decât modești, care nu fac altceva, decât să ceară puțină grijă, puțină compasiune și puțin respect, la urma urmei. Cui cereau asta? Celor plătiți din taxe și impozite de ei. Plătesc ei aceste taxe și impozite ca să cânte muzica la fântânile din centru? Cu siguranță, nu. Pentru iluminatul feeric? Iarăși nu. O fac pentru ca cineva să aibă grijă de drumurile din cartierul lor, să aibă grijă de transportul în comun dinspre și către cartierul lor, să aibă grijă de siguranța și integritatea propriei persoane și a proprietății lor. Ce au primit până acum pentru anii de plată din impozite? Nimic, cu excepția introducerii apei curente, și asta tot în urma unui proiect inițiat de mine și revendicat ulterior de alții, în afară de asta, nu au primit nimic.

Închei, punându-vă o întrebare directă, dl. Primar. Aveți ceva cu acești oameni din Făcăi sau din Veterani, sau din Catargiu, din Brestei, din Izvor, din Troaca, sau Bariera Vâlcii? Aveți ceva personal cu mine, care întâmplător, locuiesc și eu tot în Făcăi? Credeți că cei care populează periferia trebuie disprețuiți? Vă aduc puține voturi, nu-i așa? Voturi care se pot obține, desigur, și prin alte mijloace, în ziua votării. Vă mulțumesc.

Dl. Viceprimar Sas:

În legătură cu cartierele pe care le-ați menționat mai devreme, în acest moment acolo se desfășoară diverse activități. În cartierul Veterani se trasează străzile, așadar se fac străzile după atâta timp, în cart. Catargiu, de asemenea, se lucrează la unele străzi, care se pavează, iar în cart. Bariera Vâlcii pe străzi de pământ, de asemenea, se pietruiesc și se nivelează străzile respective. Așadar executivul se gândește și la zonele periferice, și încet încet se schimbă și aceste zone, dar cu siguranță, cartierele periferice ale Craiovei nu se pot schimba peste noapte. Dar în aceste cartiere se lucrează în acest moment.

Dl. Ștefârță:

Dl. Viceprimar, mergem noi împreună mâine să vedem? Mergem acolo unde am vorbit eu în această interpelare și dacă dvs. îmi arătați șantier în Făcăi, eu vă votez, dacă nu, nu.

Dl. Viceprimar Sas:

Mergem și astăzi dacă vreți, după această ședință, mergem și vă arăt toate șantierele din aceste cartiere. Mergem împreună și vi le arăt.

Dl. Cherciu:

Voi încerca să fiu foarte scurt. Mă refer la trei probleme punctuale. Prima dintre ele, nu-mi face, vă spun nicio plăcere, pentru că sunt obligat să revin la o interpelare mai veche. Acum câteva luni am ridicat problema faptului că în rândul cetățenilor de onoare ai Craiovei, se numără o persoană care ispășește în acest moment o pedeapsă cu închisoarea. La acel moment, dl. Primar și-a luat angajamentul că va iniția un proiect de hotărâre de retragere a acestei recunoașteri deosebite a meritelor unei persoane. Din acel moment nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu cred că este, poate, o solidaritate a dânsului cu astfel de situații, lucru care, poate, îl impiedică să inițieze hotărârea. Ca om, îl pot înțelege, dar într-o astfel de situație, ne poate comunica nouă că dânsul are rețineri în a o iniția, și îl asigur că voi reuși să găsesc cel puțin nouă consilieri care să propună în ședința următoare un astfel de proiect de hotărâre. Vă spun sincer, eu voi face tot posibilul, pentru că nu mi se pare normal să-mi închei acest mandat sub această pată dezonorabilă și, de aceea, profit că dl. Sas își notează cu atenție tot ce se spune și, bănuiesc că, în întâlnirea pe care o avea pe șantier cu dl. Solomon, o să-i comunice și această solicitare. Eu personal, aștept răspunsul. O inițiază sau nu o inițiază.

A doua problemă pe care aș vrea să o ridic și aici aș implica cumva și pe dl. Arhitect șef al municipiului. Fac o introducere în sensul că asigur pe toți cei care ne ascultă și ne privesc, că sunt un fan al Universității Craiova și asta nu de ieri, de azi, ci din perioada de glorie a Craiovei Maxima. Într-un fel sau altul, cred că toți, simpatizanți, suporteri, avem datoria să sprijinim această echipă însă este o măsură în toate. Și asta spun că hotărârea de a vopsi în culori alb albastru stâlpii și bordurile din Craiova, este, din păcate, dovada nu a sprijinului față de echipă, ci a unui gust, zic, îndoielnic. Cheltuielile prilejuite de o astfel de inițiativă, bănuiesc că sunt destul de mari și spuneam la început că aș dori să știu punctul de vedere al arhitectului șef, dacă este prezent, dacă dânsul consideră că această inițiativă respectă niște reguli de urbanism, niște reguli de design urban, sau, cum spuneam eu, intră în domeniul gustului îndoielnic.

Al treilea lucru la care vreau să mă refer, nu este, poate, de interes larg cetățenesc, este însă o problemă care eu cred că avem datoria oarecum, să o rezolvăm și este datoria noastră și a consiliului local față de mulți oameni din această primărie, care își fac datoria și muncesc exemplar, fără a-și face un titlu de glorie din această activitate. Sunt acele furnici, să zic așa, care contribuie la ceea ce se face bine de către primărie. Ca să fiu mai precis, știm cu toții că a existat o hotărâre de guvern care, forțată de situația economică, a decis reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor. Această măsură, evident, s-a aplicat și la nivelul primăriei Craiova, însă în ultima perioadă s-a întâmplat un lucru care nu mi se pare, să zicem, foarte corect față de toți angajații, anume a apărut o diferențiere între funcționarii publici și cei care au statutul de personal contractual în sensul că pentru prima categorie s-a găsit o formulă de completare a veniturilor prin acordarea de stimulente, în schimb, categoria personalului contractual nu a beneficiat de această măsură, fapt care face ca dânșii să aibă, într-adevăr, niște venituri foarte reduse. Și, zic eu că în spiritul solidarității, până la urmă, dincolo de a discuta că salariile sunt mici sau mari pentru că totul este relativ, repet, în spiritul solidarității, mi se pare normal ca executivul să găsească o soluție, să zicem, de compensare și a acestei categorii.

Dl. Arhitect Diaconescu:

Colorarea bordurilor alb albastre eu o știu de foarte multă vreme. Singura întrebare pe care mi-o pun este că până acum, și ea este de ani de zile, este de mult mai mult decât sunt eu în primărie, mi se pare o problemă care s-a hotărât când s-a hotărât, nu s-a hotărât în clipa de față, nu este un lucru nou, drept pentru care nu știu de ce o punem după șapte ani problema asta, sau după 8 ani, sau 9 ani de când se colorează bordurile. Nici nu eram aici în perioada respectivă. Dacă mă întrebați, nu a existat nici un regulament care să interzică. Regulamentul d-lui consilier Ștefârță, care a fost și l-am aprobat, nu a impus nimic în acest sens.

Dl. Cherciu:

Respect prea mult calitățile profesionale ale d-lui arhitect, însă mi-e teamă că dânsul nu a înțeles foarte bine întrebarea mea. Eu nu întrebam de când datează acest obicei, ci întrebarea era foarte directă, dacă dânsului îi place sau nu îi place cum arată orașul cu borduri și stâlpi vopsiți în alb și albastru în niște nuanțe chiar discutabile de albastru. Deci întrebarea era mult mai simplă.

Dl. Arhitect Diaconescu:

Dl. Consilier are dreptate cu întrebarea. Problema care se pune este că nu sunt eu nici deținătorul dreptății și adevărului universal. Pot să comentez. Aș prefera în această clipă să nu comentez.

Dl. Viceprimar Sas:

În leg ă tur ă cu această problemă cu vopsirea în alb albastru, acest lucru, dac ă este bine sau nu, îl vor stabili craiovenii care iubesc Universitatea Craiova. Eu consider că este bun acest lucru că se vopsesc în alb albastru stâlpii și bordurile din Craiova, mai ales că acest lucru se face de peste 10 ani de zile.

În legătură cu veniturile personalului contractual, în continuare juriștii din primărie caută soluții și pentru acest personal.

Dl. Cherciu:

Înțeleg de la dl. Viceprimar că este un fan înrăit al Universității Craiova și bănuiesc că asta îl face ca și bucătăria de acasă a dânsului și baia să fie vopsite în alb și albastru.

Dl. Viceprimar Sas:

Eventual faceți dvs. niște propuneri de culori dacă considerați că ar trebui alte culori să apară în municipiul Craiova.

Dl. Badea:

Sunt director la Clubul Universitatea. Este club înființat în 1948. Este adevărat, are culorile alb albastru, însă ele au fost luate din culorile Craiovei. Să știți că noi reprezentăm Craiova. Noi am luat culorile alb albastru pentru că sunt culorile Craiovei. Sperăm ca în continuare acest club să aibă o activitate la fel de bună ca până acum pentru a reprezenta cu onoare Craiova și craiovenii.

Dl. Nedelescu:

Am și eu două probleme de ridicat, probleme pe care le-am întâlnit la deplasările pe care le-am avut în cartierele municipiului Craiova și la audiențe. Prima problemă se referă la Târgul de săptămână. Eu am solicitat Poliției Comunitare să prezinte o situație cu ceea ce înseamnă Târgul de săptămână, mă refer în primul rând la zona blocurilor V8, V9, V10 și V11. Acești oameni sunt terorizați efectiv de ceea ce se întâmplă acolo. Din informarea pe care am primit-o de la Poliția Comunitară și le mulțumesc pe această cale, mi se spune că a fost dată o amendă pentru tulburarea liniștii. Acești oameni sunt terorizați de ceea ce se întâmplă acolo. Pentru a nu mai lungi vreau și solicit să se facă o monitorizare din partea Poliției Comunitare cu tot ceea ce se întâmplă acolo și să primesc și eu un raport cu ceea ce se întâmplă și să facem de așa natură ca acea oameni să nu mai fie terorizați. Vreau să vă spun că în scările blocurilor merg și-și fac nevoile, cei din zonă de acolo. Nu mai spun de deranj. Copiii nu se pot liniști pentru a putea să meargă să se joace în fața blocului. Vă rog mult de tot să intervenim în acea zonă și să primesc și eu o informare pe această cale.

O altă problemă, chiar ieri m-am deplasat în zonă pentru că am fost plecat până ieri cu anumite probleme din municipiu, însă la solicitarea mai multor cetățeni din zona Brestei, ieri am făcut o deplasare în zona Brestei. Este adevărat, am găsit colegi din primărie care erau la fața locului și coordonau lucrările în acea zonă, însă vreau să cer să se analizeze de urgență situația din str. Brestei și Fulgerului. Acolo avem societăți comerciale. Am primit de la una din societăți o adresă pe care au făcut-o către Primăria Municipiului Craiova și sunt chiar în postura de a ne da în judecată pentru că nu pot să-și desfășoare activitatea. Acolo sunt oameni care desfășoară anumite activități, societăți comerciale, care nu ami pot fi plătiți și vreau să vă spun cu toată răspunderea, mergând la fața locului constat că printr-o analiză judicioasă, se poate rezolva problema acelor oameni. Vreau să vă spun că se poate închide Brestei numai pe jumătate și să acționăm pe jumătate să poată circula și pe Fulgerului. Fulgerului arată așa cum arată, este impracticabilă. Nu mai vorbim de calea de acces pe lângă cimitirul din Brestei care nu permite accesul a două mașini. Acolo sunt societăți comerciale, nu mai vorbim dacă se vine cu un tir. Nu se poate introduce tirul pentru a descărca marfă în zona respectivă. Îmi spunea unul dintre cetățeni că așteaptă un tir cu marfă din străinătate. Era îngrozit ce va face cu acel tir. Există posibilitatea să închidem numai jumătate din Brestei să lucrăm pe jumătate, nu să le facem plăcerea constructorilor, pentru că pentru ei este foarte ușor. Închid peste tot și au front de lucru. Vreau să vă informez, în zonă se lucra destul de timid. Erau câțiva oameni care lucrau și vreo 3-4 sau chiar mai mulți care stăteau și se uitau la cei care lucrau. Dacă vom lucra în acest ritm, pentru că eu m-am informat și nu vin să fac interpelări în necunoștință de cauză, se spune că s-a închis circulația pe trei luni de zile. Dacă vom lucra în acest ritm eu vă spun că este posibil să terminăm în 30 de luni. Am exagerat probabil cu 30 de luni, dar perioada în mod sigur nu va fi respectată. Eu vă rog să analizăm situația din zona respectivă, să închidem Brestei numai jumătate și să le dăm front de lucru. Nu mai spun că în primul rând trebuia să avem în vedere ca atunci când deschidem frontul pe Brestei, să creăm alternativă de deviere a traficului. Și trebuia să amenajăm, că eu așa am înțeles în consiliul local că întâi terminăm cu Fulger și cu ce avem în acea zonă după care ne apucăm de Brestei. Dacă totuși, ne-am apucat de Brestei pentru că sunt fonduri separate, sunt bani care vin de la Uniunea Europeană și eu înțeleg, și oamenii din zonă înțeleg pentru că le va face viața mai bună în zona respectivă, haideți să găsim soluții încât să nu afectăm pentru că suntem în postura de a lăsa foarte multe societăți comerciale să nu poată să-și desfășoare activitatea, să-și închidă activitatea și să mărim numărul celor fără locuri de muncă. Și nu este un lucru care eu zic să ne facă cinste. Am încredere că se va rezolva această situație și prima situație pe care am pus-o cu blocurile V8, V9, V10 și V11. Vă mulțumesc.

Dl. Viceprimar Sas:

___

În legătură cu Târgul de săptămână în zona blocurilor V8, V9, V10 și V11, într-adevăr sunt probleme foarte mari cu anumiți cetățeni certați cu civilizația. Ieri am închis poarte de acces de pe str. Constantin Severeanu în târg. Așadar, accesul în târg din acest moment se face doar din bvd. Râului. Am închis această poartă de acces tocmai datorită solicitării locatarilor din aceste blocuri. De asemenea, sunt efective sporite de Poliție Locală în acea zonă, și eu cred că în perioada următoare nu vor mai fi situațiile care au existat până acum.

În legătură cu str. Brestei, termenul de execuție este de trei luni. Vă spun că această lucrare se va executa în două luni de zile. În acest moment strada este închisă pentru că se lucrează la rețeaua de canalizare și la anumite traversări ale rețelei de gaze, datorită acestui lucru. Dacă este posibil să se deschidă pe un sens de circulație, din păcate, din câte știu eu, nu este posibil acest lucru, de fapt, graficul de lucrări îl stabilește constructorul, se va face acest lucru, dar, din câte știu eu, nu este posibil. De exemplu, pe str. Amaradiei, va rămâne deschis traficul pe un sens de circulație între Doljului și bvd. Dacia, fiindcă acolo permite acest lucru, însă pe str. Brestei nu este posibil. Însă, repet, lucrările se vor realiza cât se poate de repede. Faptul că ați văzut puțini muncitori, este datorită faptului că se lucrează la rețelele de utilități de sub stradă în acest moment, dar asfaltarea se va realiza foarte foarte repede, în două luni.

Dl. Nedelescu:

Nu vreau să dau replică, sau n-aș vrea să se înțeleagă că dau o replică, dar eu vorbesc în cunoștință de cauză. Eu n-am cerut Brestei să-l deschidem pe un sens. Am cerut și am fost la fața locului, să lucrăm numai pe jumătate din Brestei și jumătate să o dăm circulației pentru a putea prelua pe Fulgerului. Și asta este situația la ora actuală. Uitați-vă că nu se lucrează pe întreaga porțiune, se lucrează numai pe jumătate. Haideți să terminăm jumătate, dăm drumul la circulație, după care preluăm cealaltă jumătate. Deci eu nu m-am referit la un sens. Când m-am referit pe Fulgerului că se lucrează, se lucrează la canalizare, eu am fost acolo și am văzut. Că ritmul este scăzut al lucrărilor, să dea Dumnezeu să se termine în două luni, dar nici două luni pe cei din zonă nu-i încântă care au societăți comerciale pentru că dacă două luni închidem, afacerea lor s-a terminat în zona respectivă și îngroșăm numărul celor de la șomaj. Asta vreau, să găsească înțelegere din partea noastră.

___

În ceea ce privește Târgul de săptămână, eu salut și am văzut la știri, salut această inițiativă pe care ați avut-o, dar vreau să vă spun că fac parte din cei care se deplasează pe teren și mă duc și știu și blocurile și prin față, și prin spate, toate zonele și nu știu ce se întâmplă în municipiul Craiova. Am deschis poarta dinspre Râului, dar vă rog, dl. Viceprimar, dacă tot ați deschis acea poartă, haideți să vedem ce este acolo, hai să salubrizăm zona, pentru că oamenii este dezastru să intre pe acolo. Ce vreți să vă spun? Intră prin mizerii, îi îmbolnăvim pe oaemni ce să le facem? Este dezastru ce este. Mi se părea normal ca atunci când ați luat această decizie să deschideți poarta, eu n-am vrut să ridic această problemă, să și salubrizăm zona respectivă, care arată așa cum arată și nu-mi permit mai mult să spun.

Dl. Președinte:

Cred că problemele d-lui consilier vor fi preluate, analizate și să se găsească o soluție, nu cred că vor putea fi rezolvate acum printr-un răspuns al d-lui viceprimar.

Dl. Pârvuleasa:

Două trei probleme aduc și eu în atenția dvs. și mai bine zis a executivului. Este vorba de str. Gheorghe Doja și intersecția cu str. Dealul Spirii. Vreau să vă zic că jumătate din stradă este cu sens unic, jumătate nu. Pe acea stradă nu există nici sediul Guvernului, nici Pentagonul, nici altă instituție de importanță deosebită, sunt câteva case și un bazin care este închis. Nu ar fi nici o problemă dar toată circulația este dirijată pe lângă Colegiul Frații Buzești, și la orele de vârf, vă rog să mă credeți, nu se mai poate circula. V-aș ruga să se ridice această interdicție pe porțiunea aceea de 200 m care, sincer să fiu, nu-și are rostul, dacă este să respectăm fluidizarea circulației în oraș, care și așa este destul de înghesuită.

O altă problemă, readuc în atenția executivului, parcarea aceasta de la bl. 21A de pe Calea București, mai bine zis de la Kubik. Am făcut-o în vreo două-trei rânduri de-a lungul mandatului. Vreau să vă zic că este o parcare care servește și mașinile care vin în Piața Centrală și locatarii din zonă,. Noi, locatarii de acolo, suntem destul de generoși și bine crescuți, parcăm mașinile pe Calea București, prin centru, pe unde apucăm, fiindcă a mai apărut un bar. Am înțeles că a venit cineva de la Direcția de Sănătate Publică și a zis că totul este în regulă. Vreau să vă zic că în acele blocuri și în special în acel bloc, care cred că are în jur de vreo 50 apartamente, sunt copii nou- născuți, sunt oameni bătrâni, nu ne putem juca cu sănătatea oamenilor să înființăm baruri peste noapte. Dacă este să-și înființeze baruri sau să-și desfășoare asemenea activitate, s-o facă la ei acasă sau la poartă unde locuiesc, rețineți, este o plăcintărie și două baruri. Aceste baruri ar trebui să aibă un program mai strict, mai supravegheat și de către Poliția Locală și acum am fost nevoit să apelez la dl. Director Mateescu și îi mulțumesc pe această cale că a restabilit cât de cât activitatea aceasta de noapte în zonă. Eu sunt un tip mai bine crescut și cam îmi văd de treaba mea, dar, dacă mai prind pe cineva de la Direcția de Sănătate Publică, vă atenționez și îi atenționez. Îi voi lega de grilajul de pe casa scării și îi voi ține două nopți și două zile să inhaleze miros de alcool și de fum de țigară. Nu se poate așa ceva. Vă rog să luați toate măsurile preventive pentru a nu se mai petrece asemenea lucruri.

Dl. Viceprimar Sas:

În legătură cu sensul unic de pe str. Gheorghe Doja, vom supune analizei comisiei de sistematizare rutieră și dacă Poliția Rutieră este de acord cu acest lucru se va redeschide traficul pe ambele sensuri. Dar condiția este ca Poliția Rutieră să fie de acord.

În legătură cu parcarea din centru, de la bl. 21A, vom avea în vedere asfaltarea acestei parcări. Mici lucrări de reparații au mai fost și anul trecut, iar cu acele baruri, rog Poliția Locală să efectueze controale mai des în acea zonă pentru a nu mai exista disconfort în rândul locatarilor din acele blocuri.

D-ra Predescu:

În primul rând, două chestiuni punctuale. În urmă cu ceva timp, s-a dat în concesiune o suprafață mică pentru amenajarea unei parcări în curtea interioară din spatele primăriei. V-aș ruga, totuși, să urmăriți modul în care se execută acest proiect, având în vedere că au fost niște condiții de asfaltare a zonei respective, în timp ce persoana juridică care beneficiază de această facilitate pe care consiliul local a înțeles să o acorde, este vorba de o agenție publică, se ocupă doar cu amplasarea zilnică a fel de fel de hârtii pe parbrizele mașinilor locatarilor din acea zonă cerând să parcheze mașinile în afara curții interioare, ori nu au un drept de proprietate exclusivă, fiind teren public.

A doua chestiune, vreau să aduc la cunoștință colegilor din consiliul local că ieri, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Dolj, membrii consiliului local au fost chemați în garanție pentru neexecutarea unei hotărâri. Solicit să fie avută în vedere de către executiv punerea pe ordinea de zi pentru luna următoare, a proiectului de hotărâre pentru a-l analiza din noi, care privea eliberarea unui PUD, PUZ, nu mai rețin care era situația, pentru un imobil aflat în str. A.I. Cuza, având în vedere că în acel dosar se cer pentru o zi de întârziere daune foarte mari.

Altă chestiune: acum legat de ședință, este foarte adevărat că am intrat, într-un fel, în linie dreaptă înaintea alegerilor, dar aceasta este ședința consiliului local, în care dialogurile nu sunt personale și privesc chestiuni de interes public, privesc interesul cetățenilor și îi rog pe colegii mei, pentru scurtul timp pe care îl mai avem din acest mandat, să ne exercităm atribuțiile cu demnitate și în interesul cetățenilor.

Dl. Viceprimar Sas:

În legătură cu parcarea din spatele primăriei, este vorba despre Agenția de Dezvoltare Regională, de altfel, agenția a făcut deja demersuri către primărie pentru asfaltare. Pentru acest lucru, are nevoie de autorizație de construcție și în scurt timp această parcare va fi realizată de agenție.

În legătură cu acea hotărâre judecătorească, îl rog pe dl. Arhitect și pe dl. Mischianu să analizeze situația și, dacă este cazul, să ia măsuri în acest sens.

Iar, în legătură cu comportamentul, da, d-ra consilier, aveți perfectă dreptate.

Dl. Radu Marin Traian:

Vreau să cer câteva lămuriri executivului. În urma unui anunț făcut ieri, îmi pun serioase întrebări în legătură cu pasajul subteran. Nici nu a început bine construcția lui, și se vorbește despre construcția unui nou pasaj suprateran, peste Carol I sau peste Calea București, care pasaj se pare că nu va costa mare lucru rămânându-ne bani de la pasajul subteran. Eu vreau să înțeleg cum s-au făcut aceste calcule pe bani, care este impactul noului pasaj asupra bugetului craiovenilor și care va fi efectul asupra circulației, câte economii se fac, poate că n-ar fi rău să luăm în calcul realizarea directă a pasajului suprateran peste Calea București, fără să-l mai realizăm pe cel subteran, pentru că implică cheltuieli mai puține și, de fapt, efectul produs ar fi mai mare pentru că circulația cea mai importantă este pe Calea București, nu pe A.I. Cuza. Dacă îmi puteți răspunde, s-o faceți acum, dacă nu, răspuns în scris. Cred că ar fi interesant și important pentru bugetul Craiovei și pentru cetățeni. Vă mulțumesc.

Dl. Viceprimar Sas:

În zilele următoare va avea loc o întâlnire a reprezentanților primăriei cu proiectantul acestui pasaj subteran. Rentabilitatea acestui pasaj subteran este dovedită atâta timp cât proiectul a fost aprobat și atâta timp cât s-a obținut finanțare europeană 98% pentru acest proiect. Despre supratraversarea de pe Calea București se va discuta în zilele următoare cu proiectantul.

Dl. Radu Marin Traian:

Era vorba de costuri. Rămân bani de la cel subteran ca să-l facem și pe cel suprateran. Dacă costa așa de puțin, puteam să începem cu celălalt, cu suprateranul, că erau efecte cred că mai mari.

Dl. Viceprimar Sas:

Vom analiza acest lucru. Oricum în urma licitațiilor de la celelalte proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, au rămas anumite sume de bani și vom încerca să solicităm Ministerului Dezvoltării să se aprobe finanțare europeană și pentru acest pasaj suprateran. Valoarea nu am de unde să o știu.

Dl. Radu Marin Traian:

Este important în această perioadă de criză, să analizăm toate oportunitățile financiare pentru a aduce beneficii bugetului Craiovei și cetățenilor Craiovei.

Dl. Președinte:

Cred că ar fi bine ca în ședința următoare să se prezinte o situație să se poată documenta foarte exact, să nu vorbim pe cifre pe care încă nu le cunoaștem.

Dl. Tudor Florentin:

Vreau să supun atenției câteva probleme punctuale, la unele dintre ele solicit răspuns scris, pe celelalte putem să le dezbatem aici, aștept răspunsul executivului.

În primul rând solicit un răspuns scris, o situație cu privire la litigiile în care Primăria Craiova și Consiliul Local au avut calitate procesuală în toate procesele aflate pe rolul instanțelor judecătorești indiferent de obiect, iar în urma sentințelor date de către instanțele judecătorești, nu s-au exercitat toate formele de apel sau recurs, așteptând să treacă acel termen de 15 zile în care ele puteau fi atacate indiferent de obiect. Sunt hotărâri cu privire la patrimoniu, sunt hotărâri importante de care oamenii și noi consilierii, vrem să știm care au fost motivele care au dus la această decizie de a nu se exercita toate căile de atac.

A doua zi chestiune. Este vorba despre o solicitare a cetățenilor care locuiesc în zona Bariera Vâlcii, zona Dezbenzinării, și aici, dacă dl. Director al Regiei de Transport este în sală, l-aș ruga dacă există cumva posibilitatea de a amenaja o stație de autobuz întrucât nu există în zonă nici o stație de autobuz, iar copiii nu au cu ce să se ducă la școală, părinții fiind obligați să plece de la serviciu sau să facă un efort susținut pentru a-li duce copiii la școală. Tot în zona Bariera Vâlcii, la intersecția str. Trotușului și Viilor, este o situație des întâlnită în municipiul Craiova, atunci când plouă, oamenii umblă cu cizme de cauciuc în plasă pentru a putea ieși de acasă.

Cu privire la pasajul suprateran, acum câteva luni de zile am făcut o interpelare și am primit un răspuns scris prin care mi se aducea la cunoștință faptul că lucrările sunt în întârziere cu aproximativ două luni de zile. Vroiam să vă întrebăm dacă până în această perioadă s-a recuperat din acel termen de două luni de zile sau s-a depășit acel termen de două luni de zile până la finalizare.

Pentru Compania de Apă în urma audiențelor pe care le-am ținut la consiliul municipal, foarte multe persoane din municipiul Craiova, erau interesate de acel algoritm de calcul al apei meteorice, întrucât indiferent de suprafața pe care o dețin, plătesc același preț. Cum se calculează prețul apei meteorice?

Dacă vă aduceți dvs. bine aminte, acum circa un an de zile, am făcut o interpelare și am rugat atât executivul cât și RAADPFL pentru a găsi un spațiu unde să amenajăm Clubul Pensionarilor. În urma diligențelor pe care le-am făcut, am salutat deschiderea care a fost, atât a executivului, cât și a regiei, s-a găsit un spațiu de aproximativ 25 mp, dar solicitarea a fost de a găsi un spațiu unde putem să creăm și condițiile necesare pensionarilor să-și petreacă timpul liber. În acel moment, pensionarii au solicitat un spațiu aflat pe str. Mihail Kogălniceanu nr. 13, care nu s-a pus la dispoziție pentru a putea fi amenajat Clubul Pensionarilor, iar în această săptămână, citind un cotidian local, vedem că regia scoate la licitație acest spațiu în suprafață de 97,46 mp. Deci atunci când solicitarea pensionarilor a fost făcută, nu s-a găsit nici o soluție, iar acum aflăm că acest spațiu este scos la licitație.

Aș mai vrea să fac o precizare cu privire la audiențele care au fost amintite de colegii mei mai înainte, făcute de dl. Primar, de toți directori aflați în subordinea aparatului primarului. Am înțeles din presa locală că sunt unele probleme ridicate care sunt și de competența consiliului local, și vorbind aici în cadru instituțional. Ce înseamnă consiliul local, ce înseamnă aparatul executiv. Fac o solicitare către executiv și către dl. viceprimar, întrucât dl. primar nu participă la această ședință, de-a mă alătura, în calitate de consilier local acestor audiențe. Cred că este de interes comun și cred că este și datoria noastră, a consilierilor locali, de a participa la aceste audiențe publice, din punct de vedere instituțional și cred că ar fi trebuit o consultare și cu colegii noștri, consilieri locali, în limita timpului disponibil, dacă avem posibilitatea să participăm la aceste audiențe, care sunt pentru a rezolva problemele cetățenilor, beneficiind de sprijinul și prezența tuturor directorilor din subordinea consiliului local și ai primăriei. Cred că mai sunt și alți colegi care, din discuțiile pe care le-am avut, vor să participe la astfel de audiențe, și cred că, împreună, consiliul local cu executivul, putem găsi soluții să venim în sprijinul cetățenilor indiferent de partidele pe care le reprezentăm în cadrul consiliului local. Îmi pare rău că dl. primar nu participă astăzi la această ședință. Dacă până acum unul dintre primarii, bineînțeles că nu este aici, în județul Dolj, și toată lumea îl știe pentru că mulți l-au numit primarul care este, cred că în perioada viitoare Primarul Municipiului Craiova poate fi numit primarul care nu este. Primarul care nu este alături de consiliul local, unde consilierii locali au primit mandat și votul, susținerea populară a cetățenilor municipiului Craiova să le reprezinte interesele, să le dezbată în cadrul consiliului local și să găsească, împreună cu executivul, soluțiile pe care ei și le doresc. Eu vă mulțumesc și sper să lăsăm deoparte această perioadă, care, așa cum a amintit și colega mea, d-ra profesor Bianca Predescu, este o situație în care poate toată lumea se gândește la alegeri, cred că cetățenii municipiului Craiova vor vota în mai bună cunoștință de cauză în urma activității pe care o facem noi aici, în cadrul consiliului local. Vă mulțumesc.

Dl. viceprimar Sas:

V-aș ruga să spuneți perioada pentru care solicitați situația litigiilor. Dacă pe anul acesta, anul 2011, anul 2010.

Dl. Tudor:

De când am început mandatul. 2008 - 2012.

Dl. viceprimar Sas:

În legătură cu stația de autobuz de la dezbenzinare, îl rog pe dl. director de la RAT să analizez situația și, dacă este posibil, să realizeze o stație de autobuz în acea zonă.

Pasajul suprateran se va finaliza la sfârșitul lunii iulie. Deci mai sunt circa 4 luni de zile până ce acesta va fi finalizat. Este realizat în proporție undeva la 70%, în patru luni va fi finalizat, inclusiv linia de tramvai. Deci tramvaiul va circula pe pasaj. În circa două luni se va putea circula pe sub pasaj în sensul giratoriu de la km 0.

În leg ă tur ă cu algoritmul de calcul al apei meteorice, îl rog pe dl. director de la Compania de Apă să vă facă o informare în scris pentru ședința următoare, privind modul de calcul.

În legătură cu Clubul Pensionarilor, îl rog pe dl. director Ion Petre să ne spună care este situația cu licitația pe care ați adus-o în discuție.

Dl. director Ion Petre:

Anul trecut, când Clubul Pensionarilor a solicitat un astfel de spațiu, spațiul de care vorbiți, Kogălniceanu 13, era ocupat. Acum trei săptămâni acest spațiu a fost pus la dispoziția regiei și, firește, regia, ca să nu țină spațiile degeaba, l-a scos la licitație pentru închiriere. Nu era liber atunci când l-au solicitat și s-a repartizat Clubului Pensionarilor acel spațiu din Titulescu nr. 7.

Dl. viceprimar Sas:

În legătură cu participarea d-lor consilieri la audiențe, vom analiza acest lucru. În legătură cu participarea d-lui primar la aceste ședințe, așa cum a menționat și d-ra consilier Predescu, din păcate, un anumit timp din ședință este acordat demagogiei politice și dl. primar preferă să fie prezent pe șantierele Craiovei, decât să fie prezent la o ședință unde, din păcate, are loc foarte multă demagogie politică. Din partea unor consilieri, nu din partea tuturor.

Dl. Tudor:

Aș vrea să fac câteva precizări cu privire la această demagogie politică. Eu nu am solicitat decât niște răspunsuri punctuale, de interes general și mi-am manifestat în calitate de consilier local, subliniez, din punct de vedere instituțional, disponibilitatea participării mele la audiențele pe care, din punct de vedere instituțional, Primarul Municipiului Craiova le organizează cu cetățenii municipiului Craiova însoțit de directorii din subordinea Consiliului local al municipiului Craiova. Nu știu câtă analiză trebuie să faci să poți da un răspuns și să simți pulsul unui simplu consilier local de a-și manifesta dorința să participe la aceste întruniri. Nu știu ce trebuie analizat acolo ca să poți să dai un răspuns sau nu. Eu îmi manifest dorința și aștept un răspuns de la dvs. dacă dintre consilieri, colegii mei, mai sunt care vor să participe, cu cea mai mare plăcere.

Dl. Președinte:

Ca să finalizăm această problemă, să reținem și să transmitem d-lui primar, dorința consilierilor locali de a participa în mod organizat la audiențele care se organizează în cartiere alături de dânsul. Noi transmitem. Dânsul are obligația să țină seama de ea sau dacă nu ține va trebui să ne explice de ce nu ține.

Dl. Răducănoiu:

Dacă îmi permiteți o frază și o să renunț la interpelare, dar, după opinia mea, nu ne oprește nimeni, fiind întâlniri publice, nu trebuie să cerem aprobarea primarului să participăm la întâlnirile cu cetățenii. Noi participăm și la comitetele cetățenești constituite, e dreptul nostru, că ne ducem că nu ne ducem, este o altă discuție.

Al treilea aspect, noi, consilierii, participăm la audiențe, în mod organizat, în cadrul Primăriei Craiova. Eu zic că este o ușă deschisă pe care o forțăm în zadar.

Dl. Tudor:

Aș vrea să fac o precizare. Aștept astăzi un răspuns, întrucât, măcar să ne comunice cu o zi înainte, cu două zile înainte, ca să avem suficient timp să participăm la aceste audiențe, pentru că, din câte știu eu, chiar astăzi la ora 6 este organizată o audiență, într-o zonă a orașului.

În ceea ce privește audiențele pe care le țin consilierii locali la sediul primăriei, vreau să vă spun că, de câte ori particip la aceste audiențe, cetățenii municipiului Craiova ori nu sunt informați, ori și-au pierdut speranța că pot rezolva problemele atunci când vin la această audiență, întrucât n-am avut niciodată mai mult de două-trei persoane care au participat la aceste audiențe. Cred că trebuie să fim noi mai deschiși să venim alături de cetățeni în zonele unde aceștia locuiesc.

Dl. viceprimar Sas:

Dl. consilier este cetățean al Craiovei și orice cetățean al Craiovei poate participa la audiențele d-lui primar.

Dl. Tudor:

Am vorbit din punct de vedere instituțional.

Dl. Vasile:

Dl. primar este reprezentantul consiliului local în relația cu terții, este reprezentantul nostru mandatat de noi. În acest fel solicit astăzi să avem agenda d-lui primar pe perioada următoare de două săptămâni. Astăzi s-o avem ca să fim alături de dânsul, că este reprezentantul nostru. Iar dl. viceprimar Sas, vă rog, dl. Tudor Florentin nu este un cetățean simplu, este un consilier local. Nu-l tratați ca pe un cetățean care are dreptul să vină la audiențe. Este consilier local și este și cetățean al Craiovei, cum sunteți și dvs. și eu.

Dl. Președinte:

Cred că ceea ce am propus eu este rezonabil, în sensul de a cunoaște programul de audiențe și consilierii să fie invitați să participe. Să-i transmitem acest punct de vedere d-lui primar.

Dl. Albăstroiu:

Referitor la aceste audiențe, vă spun că de patru ani de zile de când se țin audiențele în cartiere și „Fii vocea cartierului tău” și aceste audiențe mai recente, putea oricine să vină. Eu vă spun că am fost la toate audiențele, nu m-a dat nimeni afară ca și consilier, deci am asistat, am vorbit cu oamenii, după masă este audiență în Romanești, iar la fel poate să vină oricine că s-a anunțat în presă, s-a anunțat peste tot, am văzut că până și colegul meu avea un anunț, deci nu ne ține nimeni să nu ne ducem la audiențe.

Dl. Magla:

Mă bucur că după încheierea reprezentației circului „Panseluța” am revenit la lucruri serioase. Așadar, str. Mihail Kogălniceanu, în ordinea amplasamentelor: Biblioteca Județeană, Casa Județeană de Pensii, Direcția Generală a Finanțelor Publice, pe parcursul zilei circulația și accesul în zonă sunt dezastruoase. Vă rog frumos nu promisiuni, ci intervenții imediate pentru că este un lucru ce se poate rezolva rapid și eficient.

Cu ceva timp în urmă, destul de mult de atunci, abordasem într-un mod serios și corect problema Grădinii Zoologice din Parcul Romanescu. Din câte rețin, se rezolvaseră și problemele de finanțare, în schimb de atunci problema trenează și nici măcar nu mai știm nimic ce se întâmplă într-o zonă de larg acces și dorință din partea cetățenilor Craiovei și aș dori să o luați ca un răspuns cât se poate de concret și la obiect.

Ultimul punct pe care vreau să îl iterez este legat de Parcul Tineretului, o investiție mult discutată la momentul cu pricina, cert este că acolo se află o bază sportivă și de agrement mai mult decât decentă căreia, într-adevăr, însă, trebuie să-i dăm valoare. În felul acesta aș ruga RAT cel târziu până luna viitoare să vină cu o analiză pertinentă a ceea ce înseamnă posibilitatea ca în week-end, în zilele de sâmbătă și duminică, pe un orar între 9 și 13 cu un regim de circulație din oră în oră din marile cartiere ale orașului, să se asigure transportul gratuit la copii însoțiți de părinți sau bunici către Parcul Tineretului.

Dl. viceprimar Sas:

Într-adevăr, str. Mihail Kogălniceanu este o stradă foarte aglomerată la acest moment și datorită faptului că este închisă Calea București. Sunt foarte multe opriri interzise , este și o stație taxi acolo care face probleme și rog Poliția Locală să ia măsuri pe cât posibil să fluidizeze această stradă. Ei sunt prezenți zilnic acolo, probabil că trebuie efective și mai mari pentru a fluidiza zona respectivă. Sunt foarte multe instituții, foarte multe mașini care vin și datorită acestor lucruri, se întâmplă.

În legătură cu Grădina Zoologică, o avem în vedere și vă asigur că se va realiza chiar un proiect cu privire la o grădină zoologică în municipiul Craiova.

___

În legătură cu transportul public către Parcul Tineretului, într-adevăr, a venit primăvara, cetățenii în week-end sunt prezenți în număr foarte mare acolo, și transportul public trebuie suplimentat. Cu privire la gratuitatea pentru persoanele cu copii, chiar îl rog pe dl. director să analizeze și dacă este posibil, să acționeze în acest sens.

Dl. Magla:

La cel de-al doilea punct legat de grădina zoologică, vă rog din suflet nu ne mai umpleți podul cu promisiuni, că deja este plin și dă pe afară. Niște date cât de cât, dar nu este vorba de ziua, luna și anul, ci de lucruri cât de cât concrete de care oamenii să aibă habar.

Dl. viceprimar Dincă:

Abordez două subiecte legate de învățământ și cultură. Primul este legat de Teatrul Colibri. Cu toții am fost de acord acum câteva luni ca una din instituțiile de cultură, Ansamblul Maria Tănase să primească un sediu, și l-a primit și pentru prima dată pot să spună că stau în casa lor, așa încât am arătat cu toții că se poate atunci când avem voință, iar ceea ce am făcut noi a fost doar să constatăm că în patrimoniul nostru avem anumite imobile care putem să le dăm celor de la cultură. Și în cazul Teatrului Colibri putem să facem acest lucru. Câteva exemple și observații le-a făcut deși pe cu totul alt subiect, dar intră tot în această paletă, și colegul nostru, dl. Tudor legat de imobile pe care le avem și pe care preferăm să le scoatem la licitație decât să le dăm în folosință instituțiilor noastre de cultură. Le solicit colegilor de la patrimoniu și celor de la RAADPFL, să inventarieze toate imobilele pe care le avem în subordine și care sunt în faza de a le expira contractele, pentru că, după cum ați văzut foarte ușor a fost răspunsul dat d-lui Tudor și anume faptul că cu două săptămâni înainte era ocupat și după două săptămâni nu mai era ocupat, așa încât această inventariere s-o avem clară și în felul acesta să ne dăm seama în ce zi și lună a anului acesta putem să dăm un sediu celor de la Teatrul Colibri. Este singura noastră instituție de cultură care nu are un sediu. Această soluție ne stă la îndemână, iar eu solicit un inventar al tuturor clădirilor pe care le avem închiriate sau care nu sunt închiriate și să reprezinte termenul la care expiră aceste contracte pentru că avem deja procedura odată epuizată în cazul Ansamblului Maria Tănase, deci mergem pe un drum bătătorit, am văzut care este soluția, am pus-o în practică și efectele sunt cele pe care le-am așteptat. Repet, la acest punct răspuns scris, pentru că este vorba despre o statistică.

A doua interpelare și, de asemenea, solicit răspuns scris, Inspectoratul Școlar de acum două luni și jumătate a sesizat această instituție, cu obligația executivului, a primarului, de a înainta consiliului local un proiect de hotărâre de consiliu prin care să se redenumească, să se renumeroteze instituțiile de învățământ, proiect absolut necesar potrivit legii și dispozițiilor Ministerului Învățământului. Au trecut două luni și jumătate și nu avem un proiect de hotărâre în acest sens pentru această ședință, motiv pentru care vreau un răspuns scris din partea executivului pentru a-l înainta și ministerului și tuturor școlilor pentru că vor să știe de ce nu pot să intre pe noile reguli impuse de Ministerul Învățământului, iar celelalte instituții de învățământ din Dolj și din țară merg pe această regulă. Repet, răspunsul scris, ca să-l comunicăm tuturor.

Cu privire la infrastructură și la șantierele Craiovei nu mai trebuie să spun că sunt sigur că fiecare dintre dvs. ați mers în cartiere, și în cele enunțate de dl. Ștefârță, dar și în alte cartiere ale Craiovei și ați constatat că cele mai multe probleme sunt cele legate de drumuri, parcări, alimentare cu apă și canalizare și câini. Așa cum a spus, și Catargiu, și Brestei, Romanești și Bariera Vâlcii și Popoveni, Izvorul Rece, sunt cartiere care suferă cel mai mult la acest capitol. Acum două luni de zile am votat bugetul, am atras atenția că sunt aproape 15 miliarde pe care putem să-i folosim pentru aceste străzi și nu să-i ducem la restaurant, la chefuri și la lăutari și ni s-a spus că așa dorește executivul. Pentru acest lucru avem deja o stare de fapt pe care o constatăm cu toții.

Cu privire la str. Brestei pe lângă cele enunțate de dl. Nedelescu, pe care nu le mai reiau, am constatat că se fac eforturi foarte mari să li se spună celor din Brestei că la aceste lucrări se face și prelungirea rețelei de apă. Îi rog pe cei care stau în zona respectivă și au primit această informație,să ia act de ea și să-și aducă peste două luni aminte că li s-a promis acest lucru, dar, din păcate, nu li se realizează. În zona respectivă, într-adevăr, se schimbă o parte din rețeaua de apă și rețeaua de gaze, dar nimic mai mult, și cred că trebuie să li se spună acest lucru de pe acum. Această stradă este la fel ca în 1900 când era primar Romanescu, adică fără apă și fără canalizare. Au trecut 100 de ani și se află în același stadiu. Am constatat cu toții la interpelarea d-lui Ștefârță că se lucrează în foarte multe cartiere. Au existat și contradicții, nu vreau să revin la acest lucru, dar vreau să precizez de la acest microfon pentru cei care nu văd sau nu știu, că avem o stradă chiar la 100 m de km 0 al Craiovei, și anume, str. Constantin Brâncuși, o arteră importantă a Craiovei, mai ales după ce s-a închis Calea București și Calea Severinului în zona km 0 care este plină de gropi, iar acolo unde s-a putut, s-a luat o decizie cât se poate de incorectă din punct de vedere al regulilor de reparare și asfaltare ale unei străzi, și s-au pus pavele. Acele pavele au sărit și au lovit și scuturile mașinilor, au lovit și farul, în măsura în care au început să se spargă și au trecut de la o mașină la alta aceste pavele. Vă rog să luați act și să introduceți pe lista șantierelor și str. Brâncuși.

Referitor la str. Fulger în măsura în care se adoptă acea soluție cu privire la devierea traficului pe str. Fulger, înainte de toate cred că ar trebui amenajată un pic, pentru că cred că nu va suporta mai mult de două-trei săptămâni traficul greu și în primul rând ar trebui să se intervină pe ea pentru a suporta acest trafic apoi să se permită devierea. Am mai avut un exemplu de acest fel și în Potelu, unde, pe o anumită distanță în jurul parcului Romanescu, s-a refăcut strada într-un timp util și s-a putut devia traficul.

Avem o soluție pentru craioveni pe care au anunțat-o și alți colegi, cu privire la un nou pasaj. Eu am spus-o de acum două luni. Atenție, martie 2012 este ultimul termen de depunere. Avem aviz de la Agenția de Dezvoltare Regională și de la Ministerul Dezvoltării, sau, dacă vreți, avem o avertizare cu privire la termenul în care trebuie să depunem aceste proiecte. De ce? Pentru că prin acordurile semnate cu Uniunea Europeană, până în 2014, cel mai târziu cu extindere până în 2015 trebuie să atragem toți banii. Din istoria mai scurtă constatăm că termenul pentru a depune un proiect eligibil este între 9 și 12 luni și alte 6-9 luni pentru a fi aprobat și semnat, după care încep licitațiile ș.a.m.d. Este clar că dacă un asemenea pasaj s-ar face, nu s-ar face din bani europeni. Cine a introdus acest proiect, pasajul subteran existent acum, pe Planul Integrat de Dezvoltare Urbană trebuie să și-l asume și să spună: da, a fost greșeala mea. Acum doi ani și jumătate când a fost introdus pe acest Plan Integrat de Dezvoltare Urbană, am spus că cea mai mare parte din conducătorii auto care vor intra în acest pasaj subteran, dinspre Casa Studenților, dinspre Arieș, vor fi nevoiți să aștepte la semafor în pasaj și se vor produce foarte multe gaze și vor fi nevoiți să le suporte. Mi s-a spus că n-am fost la Monaco și n-am văzut cum este acolo. Din păcate, acest lucru trebuie asumat. Schimbarea aceasta acum de optică și de macaz că a fost o greșeală modul în care a fost proiectat acest pasaj. Nu are nici o legătură cu banii.

Într-adevăr înainte de a intra în sala de ședință a acestei clădiri sunt trecute două instituții: Instituția Primarului și a Consiliului Local. Este ca și cum avem la nivel național Guvernul și Parlamentul. Ori de câte ori Guvernul solicită să se voteze un anumit proiect, vine în Parlament. În Consiliul local Craiova acest lucru nu se mai întâmplă de 7-8 luni. Eu cred că nici n-ar trebui să ne pară rău, nici n-ar trebui să simțim această nevoie pentru că cred că în mod corect ni s-a spus acum 56 luni de către primar că s-a simțit mai bine în altă parte decât în primărie și atunci cred că fiecare dintre noi simțim nevoia să ne detașăm unii de alții în măsura în care lucrurile sunt privite așa de către primar. În măsura în care spui acest lucru, cred că fiecare dintre consilierii locali s-a gândit la ceea ce am spus mai devreme.

Ultimul lucru pe care vreau să-l abordez și cred că a fost abordat la fiecare ședință de consiliu local cel puțin de câte un consilier local, este cel al cimitirului Ungureni. Avem nouă luni de când proiectul este gata. Avem aproximativ opt luni de când sunt luate aproape toate avizele. De opt luni de zile ni se spune că mai este de luat un aviz, de parcă ar trebui să-l ia altcineva decât primarul cu subordonații dumnealui, și asta este o scuză și este și o virtute. Cred că și acest defect sau și acest eșec trebuie asumat.

În ceea ce privește modul în care noi ne comportăm unul față de celălalt, cred că fiecare dintre noi trebuie să ni-l asumăm așa cum este și fiecare dintre noi trebuie să acceptăm rigorile pe care ni le dă bunul simț și cei șapte ani de acasă. Vă mulțumesc mult.

Dl. Președinte:

Eu am înțeles observația dvs., dar am vrut să respect un echilibru pentru că și celălalt viceprimar a vorbit mai mult și atunci o să-i dăm posibilitatea și viceprimarului Dincă, care este deocamdată viceprimar, să-și spună punctul de vedere și nu cred că s-a întâmplat nimic și atunci să respectăm acest echilibru.

Dl. Viceprimar Sas:

În legătură cu drumurile și parcările din municipiul Craiova, ați solicitat răspuns scris la primele două. Eu oricum o să răspund. În acest an, în bugetul pe care l-am aprobat avem 17 milioane lei prevăzuți pentru drumuri și parcări. La imagine sunt 1,5 milioane lei. Imagine înseamnă Zilele Sorescu, înseamnă festivalul Shakespeare, înseamnă Paști, Crăciun, Zilele Craiovei, Anul Nou.

Str. Constantin Brâncuși. Dl. Viceprimar, atunci când aveați atribuții, am stabilit împreună, dvs. aveați atribuții de primar, am stabilit că mai întâi trebuie realizat pasajul suprateran și apoi se asfaltează str. Constantin Brâncuși. Acum este strada pe care se deviază circulația.

Dl. Președinte:

Dacă dânsul a cerut scris, lăsați să i se dea scris. Să ne oprim aici că avem aproape două ore de interpelări.

Dl. Radu Marin:

Sunt de acord cu propunerile dvs. vis a vis de răspunsuri, de întrebări. Mi-a plăcut și ce s-a discutat înainte, dar vreau să revin la Constantin Brâncuși. Dl. Viceprimar are perfectă dreptate, așa este, numai că greșeala vine de undeva din urmă, fără a arunca gogoașa în curtea cuiva. Înainte de a se închide Valea Vlăicii trebuia să băgăm str. Constantin Brâncuși în reparații și arăta altfel. Acum este mult mai târziu. Greșeala este de undeva din urmă.

Dl. Viceprimar Dincă:

Nu o să intru în polemică cu nimeni dar vreau să le reamintesc tuturor craiovenilor care, cu siguranță au trecut pe str. Brâncuși în toamna anului trecut, că a fost plombată această stradă în mod corect, cum au fost și multe altele în măsura în care au existat bani. Eu am spus că în momentul de față această stradă este reparată cu pavele și nu cu asfalt, cum este normal și firesc și constatăm că după ce punem acele pavele, la câteva zile sar. Este pentru prima dată când reparăm această stradă cu pavele, când reparăm gropile cu pavele, iar în mod corect, așa spun toți constructorii, găurile trebuie astupate cu asfalt.

Dl. Viceprimar Sas:

Și anul trecut str. Constantin Brâncuși a fost reabilitată tot cu pavele și întârzie asfaltarea ei pentru că este rețea ocolitoare. Dacă am închide str. Constantin Brâncuși în acest moment nu am mai avea pe unde circula. Amaradiei se reabilitează, Titulescu este închisă cu pasajul, singura rețea ocolșitoare este str. Constantin Brâncuși, care, într-adevăr, este distrusă, dar va fi reabilitată după ce se deschide pasajul.

Dl. Președinte:

Cred că sunteți de acord să ne oprim aici cu dezbaterile.

 • 2. Raport privind activitatea desfășurată de Poliția Locală a Municipiului Craiova, în anul 2011.

Dl. Mincu:

Doresc să fac o intervenție executivului via a vis și nu numai, implicit și d-lui director de la Poliția Comunitară privind activitatea Poliției Comunitare și aici mă refer, și nu doresc să vorbesc în necunoștință de cauză. Vis a vis de specializarea inspectorilor din cadrul Poliției Locale dacă s-a pus în discuție ca strategie și aici dl. Director trebuie să știe acest lucru, pentru efectuarea unor cursuri de trafic rutier, și aici nu mă refer la inspectorii din cadrul Poliției Locale care stau efectiv în stradă, este valabil pentru toți inspectorii din cadrul Poliției Locale. În concordanță cu Poliția Rutieră, dacă este posibil să se facă aceste cursuri de trafic care pot aduce un plus, un spor, și legislația română permite așa ceva, un spor de 10% care se regăsește în fluturașii inspectorilor, că și așa au salariile destul de mici. Deci inspectorul de trafic poate să beneficieze prin lege de acest spor de 10%.

Dl. Ștefârță:

Este un raport pe care noi nu trebuie să-l votăm, trebuie să luăm act de el și, cel mult, să facem niște comentarii. Eu mă așteptam ca din acest raport să aflu niște lucruri care mă interesau pe mine personal, ca cetățean al Craiovei. Să aflu câte furturi din autoturisme au fost, câte furturi de telefoane, câte furturi din case, câți dintre făptuitori s-au prins, mă interesa să știu și văd că au atribuții și în domeniul câinilor fără stăpân, și câinilor agresivi, câte cazuri au rezolvat în sensul ăsta, vreau să știu câte convoaie funebre cu alai, cu difuzoare, cu bocitoare, au reușit să le oprească de pe străzile Craiovei, câte conflicte de la secția de urgență a Spitalului Universitar au reușit să aplaneze sau să le împiedice, câte fapte de agresiune în familie au reușit să preîntâmpine. Vroiam să aflu cifre. Este o litanie frumos scrisă, dar care nu ne lămurește cu nimic. Motiv pentru care eu aș vrea ca până la ședința viitoare dânșii să mai scrie încă o dată acest raport. Este bun și acesta, dar ne trebuie unul din care să aflăm ceva.

Dl. Giurgiu:

Două probleme am și eu legate de Poliția Locală și în principiu aș începe cu prima. De ce sunt 5-6 polițiști locală tot timpul la poartă la cele două intrări în primărie, când ar putea să fie doi sau trei din care unul să mai dirijeze traficul și a doua chestie cu disciplina în construcții. Să ne spună și nouă dl. Director când punem la disciplina în construcții un șef pe problemă și când acest șef o să vină la ședințele consiliului local să ne dea explicații la comisii de ce se dau amenzi, de ce nu se dau, de ce se întocmesc procese-verbale unul pe 6 ianuarie în care se constată că nu sunt lucrări, unul pe 9 ianuarie în care se revine și se constată că sunt lucrări și că există construcții. De ce nu se opresc lucrările de anvelopare fără autorizație de construire, de ce nu se amendează firmele care construiesc și firmele care trebuie să repare străzile. Vedem cum arată străzile după iarnă, străzi care sunt în garanție, și aș continua cu multe alte lucruri, dar cred că dacă răspunde dl. Director la întrebările astea este foarte bine pentru astăzi.

Dl. Mincu:

Aș vrea să mulțumesc d-lui coleg Ștefârță că mi-a făcut această corectură pentru că este diferență între spor și impozit. Eu am repetat de multe ori noțiunea de impozit, nu este vorba de impozit, este vorba de spor de 10% și continui să-l fac atent pe dl. Director că aceste cursuri de trafic se pot face în concordanță cu Poliția Rutieră, fie la nivel ministerial central, adunând zonal, să zic așa, pe zona Olteniei, aceste cursuri se pot face chiar în Craiova și aici mă refer la zona Olteniei. Mulțumesc frumos.

Dl. Director Mateescu:

În ceea ce privește cursurile de care vorbea dl. Consilier Mincu, aceste cursuri nu le facem nici de capul nostru, nici că vreau eu sau vrea altcineva. Aceste cursuri sunt reglementate prin lege, avem o perioadă de 5 ani de zile în care trebuie să specializăm agenții de ordine publică și de circulație rutieră. Se fac prin repartizarea ministrului Administrației și Internelor, și la centre de specializare unde ne trimite ministerul. De exemplu anul trecut am fost repartizați la Inspectoratul General de Poliție de la Severin, cu toate că Slatina era mai aproape. Am avut anumite cursuri în plus cel puțin cu deplasarea agenților. Ele sunt programate, anul acesta vom școlariza 60 de agenți de poliție. Deocamdată, deși am trimis adresa de două luni de zile imediat cum a apărut ordinul cu acele centre unde se fac cursurile și cu perioadele în care se fac cursurile, nu am primit nici un răspuns până acum și nu pot să vă precizez nici unde vom fi repartizați, nici cât va costa cursul pe fiecare agent în parte. Așteptăm doar să trimită acel răspuns.

Referitor la acei 10% știți bine că toate amenzile se fac venit la bugetul local. Nu avem posibilitatea să primim absolut nimic din cuantumul acestor amenzi care sunt achitate către autoritatea locală. Beneficiem de un spor de 10% condiții grele de muncă, iar dacă înțeleg bine, vorbeați de un spor de 10% de trafic. Veniturile noastre salariale sunt reglementate prin Legea 155 și Legea 188. În afară de acele venituri salariale care trebuie să fie la nivelul funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, nu avem dreptul să primim absolut nimic. Veniturile Poliției locale sunt undeva la 7-8-9 milioane, salariul unui agent de la Poliția locală. Ar fi extraordinar dacă am găsi o soluție legală să mărim aceste venituri salariale. Încercăm de un an de zile, am încercat cu norma de hrană, am încercat cu acele sume de bani de care beneficiază funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului din decembrie 2011 încoace. Nu s-a putut pentru că nu avem o prevedere legală foarte clară sub acest aspect.

Referitor la ceea ce spunea dl. Consilier Ștefârță, raportul de activitate este întocmit în baza ordinului 92/2011 al ministrului de interne prin care ni s-a aprobat procedura de întocmire a acestui raport. Raportul de activitate este întocmit în funcție de raportul de activitate al Județului Dolj, al Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj cu date care pot fi făcute publice și care pot fi cuprinse în acest raport de activitate. Spargerile nu intră în atribuțiile Poliției Locale. Poliția locală are anumite competențe, nu se ocupă nici de spargeri de apartamente, nici de furturi de mașini, nici de crime, are anumite competențe limitate, este Poliția Locală a Municipiului Craiova. Acele contravenții și acele infracțiuni mai ușoare pe care le putem rezolva în funcție de comptenețele atribuite de lege.

Referitor la a treia interpelare, nu sunt câte șase polițiști la poarta primăriei și primăria are trei părți în care ar trebui să fie șase. Însă au și zonă de patrulare în jurul și în fața primăriei, pe str. A.I. Cuza. În față sunt polițiști de la serviciul de circulație care asigură fluidizarea circulației atât în fața primăriei cât și la semafoarele de la Palace unde știți că avem acele probleme cu taximetriștii. Sunt polițiști locali în funcție de evenimentele care se desfășoară în primărie, sunt mai mulți sau mai puțini. Au fost Zilele Craiovei, Zilele Basarabiei, sunt audiențele, este normal ca atunci, în funcție de situația operativă să fie mai mulți sau mai puțini agenți de poliție în zona instituției autorității locale.

Disciplina în construcții are un șef și are un șef care își face treaba destul de bine, și are și un șef de birou. Este dl. Daici pe care îl cunoașteți foarte bine și nu poate să participe la ședințele de comisie pentru că prin regulamentul consiliului local, la ședințele de comisie particip doar eu, în calitate de reprezentant al instituției, atunci când sunt invitat de către consilierii locali. Conform regulamentului consiliului local, mă prezint la ședințele comisiilor de specialitate în momentul când sunt invitat. Vin din proprie inițiativă când am proiecte pe ordinea de zi, pentru că este normal, pentru că sunt proiectele propuse de mine.

Dl. Ștefârță:

Când am vorbit că aș fi fost bucuros să găsesc în acest raport elemente care să mă informeze în privința numărului de spargeri din locuințe sau furtului de telefoane sau căruțe care circulă anarhic pe străzile municipiului Craiova, sunt lucruri pe care le-am găsit în punctul 3 care urmează să-l discutăm, în planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale. Aflu acum că sunt lucruri care nu țin de Poliția Locală să se ocupe de spargeri de locuințe. De ce mai vorbesc atunci în

punctul următor pe care urmează să-l analizăm, despre asemenea lucruri. De acolo am luat aceste elemente. Mi-ar fi plăcut ca de vreme ce sunt într-un proiect pe care urmează să-l aprobăm, să-l găsesc și într-un raport asupra a ceea ce s-a făcut în anul care a trecut. Am încheiat că nu vreau să lungesc polemica pe tema asta. Rămân în continuare încredințat că la ședința următoare dl. Director o să ne prezinte cifrele pe care eu le-am solicitat.

Dl. Magla:

În condițiile în care incidentele stradale se intensifică și se acutizează, insisit și a mai făcut chestiunea asta, dacă rețin eu bine și colegul Ștefârță, analiza înființării acelui departament sau indiferent cum va fi botezat, de intervenție rapidă, cu personal selectat ca atare, cu personal dotat ca atare și cu personal pregătit ca atare.

Dl. Vasile:

Eu am întrebat și la întrebări și interpelări referitor la faptul că în zilele de duminică și luni cartiere întregi ale orașului nostru au fost împânzite de hârtii lipite pe stâlpi, pe garduri, pe pomi, ce făceau referire la audiențele primarului, întrebarea mea este dacă a fost cineva amendat sau sancționat, lipește oricine hârtii pe stâlpi, pe pomi în orașul acesta, sau nu s-a văzut că tot cartierul Catargiu era pavoazat, Romanești, 1 Mai, Popoveni și toate astea. Cine și cât a luat amendă pentru treaba asta?

Dl. Director Mateescu:

Voi face în scris informarea pentru că sancțiunile sunt aplicate de către agenții Poliției Locale nu de către mine. Voi verifica rapoartele de activitate și îi voi răspunde d-lui consilier.

Dl.Președinte:

Am înțeles că nu trebuie să aprobăm ci trebuie să luăm act de acest raport. Recomandarea pentru dl. Mateescu este că orice activitate este perfectibilă și dânsul trebuie să plece de la această idee că mai sunt multe de făcut și în activitatea Poliției Locale chiar dacă sunt progrese vizibile care se văd dar trebuie să plecăm de la ideea că mai sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm și în legătură cu perfecționarea oamenilor care lucrează, în legătură cu comportamentul lor, cu o mai bună dispersie la nivelul municipiului, cu o prioritizare a problematicii pe care trebuie să o rezolve Poliția Locală și alte probleme pe care să le știe. Singura problemă pe care aș vrea să o spun, să nu plece de la ideea că s-au rezolvat toate problemele și nu mai trebuie făcut nimic în perioada următoare.

Dl. viceprimar Dincă:

Am înțeles că avem o propunere la acest punct a d-lui Ștefârță cu privire la refacerea acestui raport. Așa este, la punctul trei avem aprobarea planului de ordine și siguranță publică propus de Poliția Locală. Acest tip de plan sau activitățile făcute la acest plan au existat și în anul anterior, drept urmare eu cred că din ceea ce a spus dl. Ștefârță, așa am înțeles eu, vrea să vadă în ce evenimente a fost implicată Poliția Locală și statistic ce reprezintă aceste evenimente, nu întinderea atribuțiilor în cadrul acestor evenimente. Înțeleg că unele dintre ele le pot constata chiar dacă nu ai atribuții. Dacă ai văzut că sunt furturi, sunt bătăi, vătămări corporale de tot felul, chiar și în măsura în care nu ai atribuții de cercetare, le constați și intervii. Așa sunt prevăzute și în planul propus la punctul 3 și înțeleg că propunerea d-lui Ștefârță este ca acest raport să fie completat și pentru următoarea ședință să fie propus pe ordinea de zi. În aceste condiții trebuie să supuneți atenției această propunere.

Dl. Președinte:

Întrucât a intervenit o propunere susținută de doi consilieri, trebuie să supunem la vot această propunere ca raportul să fie îmbunătățit și să fie prezentat în ședința următoare. Dacă sunteți de acord cu asemenea propunere. Cine este pentru? Votat cu 21 voturi pentru și 6 abțineri (Albăstroiu, Sas, Ursu, Marinescu Dorel, Radu Marin, Ștefănescu). Raportul se va îmbunătăți pentru ședința viitoare.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, după cum urmează:

la venituri cu suma de 731.629,00 mii lei;

la cheltuieli cu suma de 788.429,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Dl. Ștefârță:

Ni se prezintă un plan de ordine și siguranță publică care are 40 de pagini din care primele 15 pagini ne informează cum stăm noi în Europa, care este distanța dintre Madrid și Craiova, câți km sunt de aici până la Moscova, câți km ne despart de Sofia, cum stăm cu situația climatică a solului. Suntem informați că avem și cale ferată și câți metri de cale ferată, kilometri, drumurile sunt împărțite pe categorii. 15 pagini este o dulce poveste după care intră în lucruri palpabile pe care eu le apreciez. Sunt concrete, sunt lucruri care sunt cuantificabile într-o oarecare măsură. Un lucru însă mă surprinde foarte tare. Nu știu cine a fost la baza acestui plan de ordine publică. Cum este posibil să publicați dvs. zonele în care veți face patrulare cu mașina? De ce trebuie să știe oricine pe unde vă învârtiți dvs. cu mașinile și pe unde nu. Pentru că eu, dacă sunt infractor, îmi voi calibra pașii pe unde știu că nu calcă roată de mașină și picior de polițai. Sunt date cu caracter confidențial, să nu zic secret. Nu trebuia să publicați așa ceva. Scoteți-le și refăceți-le să nu știe nimeni. Nici eu nici nimeni, pentru că altfel, degeaba patrulați.

Dl. Giurgiu:

Am să mă refer tot la disciplina în construcții pentru că la acestea mă pricep eu, nu la legile Poliției Locale de pază și ordine și l-aș ruga pe dl. director să nu o ia ca pe ceva personal, că am avea ceva cu dânsul. Din contră, este un sprijin și cred că de asta suntem aici, să ne ajutăm și să iasă lucrurile cum trebuie. În ultimile luni, după cum ați văzut cu toții, se intensifică cutremurele. Avem în oraș foarte multe clădiri degradate, care nu sunt izolate și mare parte din ele sunt locuite. Lucrurile aceastea ar trebui să apară într-un raport, viitoare controale tematice pentru aceste clădiri. Propunerea lor de închidere și de reabilitare. Asta face disciplina în construcții, o parte din obiective, fiind în subordinea Poliției Locale de ceva timp. Lucrurile acestea ar trebui să apară dl. director, în raport, pe termen scurt, mediu și lung, ce ne propunem noi, consiliul local și disciplina în construcții. Încă o dată, controale tematice pe clădiri, controale tematice pe izolații. Am văzut cu toții la televizor, firme de la București care izolează și s-au dat înapoi și se decopertează totul. N-am văzut nici o firmă amendată în oraș care izolează clădiri fără autorizație de construire, n-am văzut turnuri de blocuri cu 10 etaje izolate nu știm cum, pentru că dacă nu ai autorizație de construire, bineînțeles că nu te duci să verifici. Să nu ne închipuim că toată lumea este de bună credință și își face treaba cum trebuie. N-am văzut nici o firmă de asfaltări amendată după iarnă că s-au degradat lucrările. Sunt lucrări care trebuie să țină 10-15-20 de ani. N-am văzut nici Compania de Apă, n-am văzut nici Termoficarea amendate că au pus niște plombe aruncate din tractor, din remorcă. Vă dau exemplu str. Sărarilor, str. Humulești, acestea sunt lucrurile care trebuie să apară într-un raport, nu câți km sunt până la Londra și înapoi.

Dl. viceprimar Dincă:

În ceea ce privește acest raport la momentul la care a fost editat, în mod obligatoriu trebuia să fie comunicat și comisiei de ordine publică din care fac parte un număr de consilieri locali. Aș vrea să aflu punctul de vedere al d-lui Badea care face parte din această comisie de ordine publică, pentru că dânsul l-a văzut, sper că l-a studiat înainte sau să ne spună dacă au fost altele condițiile în care au dat aviz pe acest plan de ordine publică propus de cei de la Poliția Locală. Eu personal, cred că, așa cum a fost și cu raportul și cu acest plan lucrurile pot fi perfectibile. Putem să avem un raport mai bun și cred că dacă cei de la comisia de ordine publică îl ajută pe dl. director și pe cei care l-au redactat, pentru luna viitoare să putem avea un plan mai bun. Dacă dl. Badea vrea să ne spună câteva din tainele acestei comisii, i-aș mulțumi.

Dl. Badea:

Dl. viceprimar mi-a enunțat numele. Normal ar trebui drept la replică.

Dl. Președinte:

Urmează dl. Răducănoiu. Vă dăm drept la replică după ce vorbește dânsul.

Dl. Badea:

Eu vă respect pe dvs. și o să accept punctul dvs. de vedere.

Dl. Răducănoiu:

Este dreptul meu de-a mă înscrie la cuvânt, dar acum este discutabilă și chestia asta cu dreptul la replică că se sugerează să ia cineva cuvântul ca și când ar ști totul, dar eu amân luarea de cuvânt, și vă rog respectuos pentru că i s-a pronunțat numele d-lui coleg Badea, dați-i dreptul la replică.

Dl. Badea:

Aceeași poziție elegantă cred că am avut-o și eu. Eu am fost primul care am renunțat la cuvânt în favoarea d-lui Răducănoiu. Insist să dați cuvântul d-lui Răducănoiu din respect pentru dvs. și pentru dânsul. Vă rog frumos, nu mă puneți într-o situație jenantă.

Dl. Răducănoiu:

De ce am procedat așa? Pentru că vroiam să mă inspir din poziția d-lui coleg, pentru că amândoi facem parte din comisia de ordine publică și s-a făcut referire la acest organism. Suntem trei consilieri și oameni de specialitate: reprezentantul Poliției Române la nivelul municipiului, conducătorul Poliției Locale, primarul municipiului, secretarul municipiului. Am contribuit la alcătuirea acestui plan, l-am semnat, ni l-am însușit în comisie. Este dreptul consiliului local să-l aprobe sau nu, dar sunt oripilat de unele opinii ridicate aici pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că datoria noastră, a celor care cât de cât ne mai și pricepem în ale administrației pe această linie, și, sigur, vă precizez că am fost și membru al ATOP-ului la nivelul județului care are tangență cu această activitate și o oarecare experiență o am. Este normal, e un tipic la aceste instituții cu specific aparte. Este normal să știm geografie. În primul rând planul este pentru cei care aplică acest plan în concordanță cu prevederile legii. Componenții Poliției Locale trebuie să cunoască aceste aspecte, ei trebuie să învețe pe de rost acest plan și să-l aplice în conformitate cu prevederile legii. Și noi, consilierii, trebuie să cunoaștem geografie, care are ca punct principal municipiul Craiova unde tzrăim și unde funcționăm, și dacă nu știm, întrebăm un polițist local, ne oprim, încotro s-o luăm sau câți km sunt până unde trebuie să ajungem.

Al doilea aspect: nu sunt date confidențiale pe unde trebuie să patruleze Poliția Locală. Vă dau un exemplu, cu toții ați auzit că se anunță la radio unde sunt amplasate radarele. Are un scop preventiv acest aspect și nu este nici un fel de problemă că știm că pe acolo circulă o patrulă a Poliției Române. Referitor la disciplina în construcții sigur că sunt multe lucruri de discutat aici. Dl. coleg ca să aibă posibilitatea eventual, la dreptul lui la replică, fac referire la dânsul ca fost conducător al unei instituții cu atribuțiuni mult mai largi decât disciplina în construcții pe care le are disciplina în construcții din cadrul Poliției Locale și cred că acea instituție trebuie să se implice mai mult, dar nu se subordonează consiliului local, am spus-o numai așa cu titlu informativ. Ca atare, opinia mea este firească să aprobăm acest plan de ordine și siguranță publică al Poliției Locale care este întocmit în mod corespunzător în conformitate cu atribuțiunile derivate din lege și nu să mergem pe principiul care de această dată nu este valabil că orice lucru este perfectibil. Activitatea trebuie să fie perfecționată, dar nu un document care are strict conținutul din lege și din atribuțiunile care îi revin Poliției Locale.

Și pentru că nu am luat cuvântul la primul punct, stimați colegi, vă reamintesc, sunt convins că în subconștient aveți memoria restructurării poliției locale când au fost dați afară 200 de polițiști. Consecințele se regăsesc în unele probleme ridicate că nu sunt suficienți, că într-o parte sunt mulți, că nu se regăsesc în cartiere ș.a.m.d. Știți că am venit cu o inițiativă noi, consilierii de la PSD, care a fost respinsă de majoritatea tocmai în ideea de a avea acoperire pe întreg teritoriul municipiului Craiova din acest punct de vedere. Al doilea aspect: la minus 25 de grade polițiștii locali erau la datorie ca lemnele pe un salariu de 800 lei. Le cerem oamenilor, dar trebuie să le și dăm. Sigur, nu depinde de consiliul local, nu depinde de executiv. Din păcate aceasta este legislația, însă nu ne-am preocupat de pildă, că la sectorul 5 din București am văzut hotărâre de consiliu prin care li s-au dat polițiștilor locali un supliment de hrană, care vine ca un supliment la venituri. Adică sunt multe probleme cu care se confruntă, părerea mea este că își fac datoria în conformitate cu competențele care derivă din lege.

Dl. Badea:

Sunt unul dintre cei trei consilieri cau au fost nominalizați în această comisie de ordine publică. Am luat acest plan de ordine și l-am discutat cu colegii mei de la PNL. Toate problemele care au izvorât din acea discuție, dl. Ștefârță le-a ridicat ca și probleme însă am considerat că acest plan de ordine este necesar craiovenilor și el îndeplinește minimul necesar pentru a fi aprobat de către noi.

Dl. Giurgiu:

Toate cele spuse de mine nu au fost pentru a-l critica pe dl. director. Am spus aici că este de datoria noastră să ajutăm și să îmbunătățim și aș vrea să-i spun d-luio Răducănoiu că Inspectoratul de Stat în Construcții verifică ceea ce fac departamentele de disciplină în construcții din toate orașele. Este unul din atribuții acesta. Încă o dată și d-lui director. Lucrurile se pot îmbunătăți, au fost niște propuneri pe care mi-aș dori să le regăsesc data viitoare în plan, sunt lucruri de bun simț care trebuie să fie acolo, și lucruri care trebuie verificate și făcute. Este practic, fișa postului la disciplina în construcții care trebuie să se regăsească și în planul ăsta. Așa mi se pare mie normal, fără nici o critică și fără alte discuții. Mulțumesc.

D-ra Predescu:

Citind raportul și citind legea, observăm un lucru. Această metodologie de elaborare a planului a fost adoptată prin ordinul 92/2001 al ministrului administrației și internelor în cadrul căruia se prevede și un termen de 15 aprilie pentru fiecare an în execuție pentru adoptarea acestui plan. Pe cale de consecință, dacă noi nu îl adoptăm în această ședință, va trebui să ne întrunim într-o ședință extraordinară până în 15 aprilie pentru adoptarea lui. Consider că toate discuțiile care au avut loc pe marginea acestui proiect, privesc de fapt executarea lui propriu zisă și nu întocmirea. Acum eu am o remarcă și îi rog pe cei de la Poliția Locală să aibă în vedere ceea ce am spus. Scrierea raportului și raportul de specialitate, se înțelege că s-a făcut în cadrul Poliției Locale, dânșii au folosit un program care nu este recunoscut ca și citire și diacriticele nu sunt recunoscute, ca atare, partea de tehnoredactare nu este cea mai bună. Aș ruga ca pe viitor să aibă în vedere acest lucru.

Dl. Vasile:

Să știți că dacă acest document trebuie modificat, noi suntem dispuși să venim, cred că oricând toți consilierii, într-o ședință extraordinară și pe data de 2 și pe 3 și pe 4, și pe 7 aprilie. Dacă într-adevăr poate fi îmbunătățit, îl îmbunătățim și vreau să vă aduc aminte că am avut același gen de discuții pe regulamentul referitor la cromatica fațadelor în care am dezbătut aici aproape două ore, o parte din colegi spuneau să-l adoptăm așa, că-l îmbunătățim după aceea, dacă nu-l adoptăm acum nu-l mai adoptăm niciodată,. Nu a fost adoptat, s-a venit la maxim două luni de zile cu o variantă foarte bună, am votat-o, deci lucrurile pot fi îmbunătățite. Cred că este în interesul nostru, al tuturor. Repet, suntem dispuși să venim într-o ședință extraordinară.

Dl. Președinte:

Mergând pe procedura pe care am aprobat-o la început, ar exista două variante. Mai întâi trebuie să vedem dacă suntem de acord cu propunerea ca acest plan să fie refăcut, dar avem o constrângere în sensul că el trebuie aprobat până pe data de 15, sau propunerea executivului, să-l aprobăm în forma în care el a fost prezentat.

Dl. Răducănoiu:

Referitor la această situație, vă învederez, dl. președinte, că nu se amână cu propunerea unui amendament care să fie supus la vot, și după aceea proiectul de hotărâre privind planul de ordine și siguranță publică. Nu s-a venit cu nici un amendament, exista această posibilitate , era la dispoziția tuturor consilierilor, s-a discutat în comisie și, ca atare, nu există nici un impediment de a alterna cu variante, venim cu propuneri. Am avut timpul necesar să o facem, nu s-a făcut și vă rog să procedați ca atare.

Dl. Președinte:

O să procedăm la vot și să facemprecizarea că este planul comisiei de ordine publică locală, nu al poliției, este inițiat de către executiv, potrivit regulamentului, aprobat prin Hotărârea 1/2011 a consiliului local.

Supunem la vot acest proiect de hotărâre în forma în care a fost prezentat de comisie. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru și 9 abțineri (Vasile, Giurgiu, Gheorghe Ana, Gîdăr, Țui, Mărgărit, Marinescu Nicolae, Dincă, Cherciu).

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna aprilie 2012.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna APRILIE 2012, în baza valabilității certificatului de persoană cu handicap.

Art.2. Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:

- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

 • -    să dețină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia Pentru Protecția Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

- să fie apte fizic pentru deplasare.

 • - însoțitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu handicap, în baza legitimației deținute de bolnav;

 • - pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidența lor fiind în baza de date a Direcției Asistență și Protecție Socială, figurând angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

 • - pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situației lunare transmise de DGASPC Dolj.

Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii martie 2012, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Asistență și Protecție Socială și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, către Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, în sumă de 12.000 lei (net), către Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, pentru participarea la proiectul cultural „Turnirul poeților” care se va desfășura în orașul Efes, Turcia, reprezentând cheltuielile hoteliere.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar și Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova, precum și a proiectului de management câștigător.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Dl. Mincu:

Felicit pe d-na manager Berceanu, dar printre altele să aibă în vedere, deși nu funcționează plăcutul sau celebrul refren: Casa părintească nu se vinde, dânsa să aibă în atenție că Teatrul Colibri nu are un sediu de foarte mult timp. Mai devreme un coleg de-al nostru a mai făcut o intervenție pe acest subiect. Dânsa, ca și manager, în calitatea dânsei de manager pe termen lung, să aibă în vedere atribuirea unui sediu și, fiind vorba de patrimoniu, cu siguranță că și colegii vor fi de acord ca Teatrul Colibri să aibă un sediu, pentru că știu că în momentul ăsta își desfășoară activitatea la Teatrul Liric unde eu fac parte din consiliul de administrație și nu este ușor ca de fiecare dată să apeleze la Teatrul Liric.

D-ra Predescu:

Prin luarea mea de cuvânt eu îmi motivez și de ce am un anumit vot cu privire la acest proiect. Punctul meu de vedere nu privește și nu mă pot pronunța asupra rezultatului concursului ci privește capacitatea managerială a persoanei care a fost declarat câștigătorul acestui concurs. În fond, pentru cele cinci instituții de cultură subordonate consiliului local, calitățile personale ale celui care îndeplinește funcția de manager influențează pozitiv sau negativ activitatea acelei instituții. Știm cu toții că două dintre aceste instituții de cultură nu aveau sediu de mult timp, dar am observat că rpin grija, prin efortul prin insistența directorului de la Ansamblul Maria Tănase, s-a găsit sediu în timp ce în aceeași perioadă, noi nu am văzut nici un demers din partea directorului de la Teatrul Colibri. Nu putem spune că a servit bine interesele acestei instituții atâta timp cât doar a așteptat să i se dea fără să ceară. De fapt, și discuția care a fost astăzi privește tot acest lucru. Noi trebuie să facem tot fără ca să vedem un înmceput de demers din partea celui care îndeplinește aceste atribuții. Sunt instituții care merg bine, a fost dată, de exemplu, Filarmonica de matâtea ori în ultimul timp. Cred că, pe de o parte, trebuie să aibă în vedere și capacitatea managerială a celorlalți directori de instituții, iar pe de altă parte, să țină cont de faptul că, în trecut, această instituție a avut performanțe deosebite care azi nu se mai văd, și nu doar datorită faptului că nu are un sediu administrativ. Vă mulțumesc.

Dl. Răducănoiu:

Este o chestiune mai sensibilă și vă rog să mă scuzați că am să fac referire la un aspect care nu vizează direct proiectul de hotărâre, dar are legătură pentru că noi discutăm aici aprobarea managerului care a dat concurs ș.a.m.d. Situația Teatrului Colibri o știm cu toții, este dezastruoasă și de pe vremea când dl. viceprimar Dincă îndeplinea atribuțiunile de primar, știți că am tot ridicat această chestiune pentru materializarea prevederilor unei legi, noi am adoptat și o hotărâre de consiliu privind preluarea unor cinematografe, trei la număr, mai puțin Patria, și atunci am ridicat noi problema că legea prevede că toate cinematografele. Patria era rentabil și nu au vrut să-l dea. Îmi amintesc că dvs. spuneați, cu ocazia asta vă dau și dreptul la replică, nu vă dau, vă ofer posibilitatea dreptului la replică, că ne lovim de un conducător, de un consiliu de administrație al lor, care, pur și simplu, nu vor să ne dea aceste cinematografe pe bază de protocol, că acest lucru mai era, și îmi amintesc că era și repartizarea făcută ca Teatrul Colibri să preia cinematograful Modern și atunci era rezolvată problema. Lucrurile s-au complicat ulterior, înțeleg că a apărut un alt act care blochează, se revine și nu ni le-au dat nici pe cele care ne comunicaseră că au posibilitatea să ni le dea. Dar cred că este o soluție , se poate găsi o soluție însă și cu bunăvoința Inspectoratului Școlar Județean. S-au comasat o serie de unități de învățământ, au rămas spații disponibile și dânșii știu cel mai bine ce se pretează pentru această instituție a municipiului Craiova, așa cum s-a procedat și pentru Ansamblul Maria Tănase, pentru că atribuirea unui astfel de spațiu nu se face decât cu avizul Inspectoratului Școlar și aprobarea de la Ministerul Învățământului de schimbare de destinație. Cred că ar trebui să ne aplecăm cu toții, să dăm la o parte faptul că ne apropiem de campania electorală, dar Teatrul Colibri rămâne și în continuare pentru viitorul consiliu local și ar fi o notă bună pentru acest consiliu că a rezolvat o problemă care nu ține de manager. Nici pe departe. Demersurile s-au făcut, știu foarte bine, știe și dl. Marinescu care este președintele comisiei de cultură, dar faci demersuri, faci hârtii și nu se găsește soluție.

Dl. viceprimar Dincă:

Mulțumesc pentru generozitatea d-lui Răducănoiu, am așteptat aproape un an aceleași mulțumiri pentru comisia de ordine publică,. În ceea ce privește Teatrul Colibri mi-a fost teamă și din păcate mi s-a și confirmat, de regulă, de ce ți-e frică nu scapi, că vom arunca din nou pe alții. Nu cei de la Inspectoratul școlar trebuie să știe ci cei de la Teatrul Colibri care le este cel mai adecvat spațiu. Până la a stabili care le este cel mai adecvat spațiu, noi avem obligația să identificăm toate spațiile libere sau care urmează să fie eliberate în perioada următoare și să nu mai acceptăm nici o altă scoatere la licitație sau acordarea cu titlu gratuit a unor astfel de imobile către o altă instituție decât Instituția Primăriei, care s-o ofere teatrului Colibri. În ceea ce privește RADEF, regia de specialitate care administrează cinematografele, problema a existat la nivel național, au fost făcute plângeri penale împotriva celor din consiliul de administrație, împotriva administratorului, am avut și întâlnire cu directorul de la RADEF pentru a ne da aceste spații, inclusiv colegul meu, am avut întâlnire și împreună și separat, ne-a promis acest lucru, au înaintat și au făcut o plângere la Curtea Constituțională pe plan constituțional, a venit un alt act normativ. Repet, acest lucru a fost la nivel național. Putem să reluăm acest subiect pentru că este bine în campanie electorală și să asociem lucrurile dar soluția nu o avem decât noi., cei care suntem aici. Nu mai beneficiem de executiv, am cerut scris acea listă cu imobilele disponibile, o s-o aduc și o s-o facem publică în ședința de consiliu, o să vă înmânez la fiecare câte un duplicat și împreună luăm această decizie. Restul nu cred că ajută la realizarea unei soluții, la obținerea unei soluții. Eu personal, dacă vreți să mă refer la calitatea celui care administrează în momentul de față Teatrul Colibri, anul trecut după cum știți au fost prezentate și în ședința de consiliu o serie de premii luate la nivel internațional și în China și în alte locații, cred că actorii de acolo împreună cu managerul au făcut lucruri bune și foarte bune din punctul meu de vedere, eu îi apreciez și am spus-o că sunt subiectiv având în vedere că împreună cu cele două fetițe în ultima vreme merg din ce în ce mai des la spectacolele de la Teatrul Colibri.

Dl. Marinescu Nicolae:

Profit și eu de ocazie ca să fac o precizare legată de faptul că în discuție, după cum știm toți, de fapt este sala de spectacol, instituția are sediu administrativ. Problema este că nu are o sală de spectacol proprie corespunzătoare care să permită și repetiții și un program suficient de precis în care să se poată integra masa foarte mare de copii care au posibilitatea și trebuie să beneficieze de acest serviciu public, într-un fel. De aceea, cred că este cu adevărat important să ne mai gândim la ceva că nu poate fi vorba de improvizație, deoarece este vorba de un public aparte, nu este vorba de adulți care ori se duc la Teatrul Național ori la Teatrul Liric, tot pe scaunul acela stau ci este vorba de copii care au nevoie la sala de spectacol de scaune de un anumit tip, de wc-uri de un anumit tip, ș.a.m.d. Subliniez și eu că este instituție cu public sigur și mă îndoiesc că este cineva de aici care își închipuie că având în Craiova teatru pentru copii nu ar fi bine și posibil ca toți copiii să treacă de două-trei ori pe an prin sala de spectacol, în beneficiul copiilor, în beneficiul comunității ca formă primă de educație civică importantă. De aceea mă solidarizez și doresc să fac și eu un apel la dvs. cu propunerea d-lui Răducănoiu și cu propunerea d-lui Dincă de a încerca să începem dezlegarea acestei probleme în actualul consiliu adică să identificăm locul să stabilim faptul că acolo se pot face niște investiții, plătim și o chirie destul de mare în partea cealaltă care ar amortiza într-un timp relativ costurile, astfel încât noi să fim aceia care identificăm spațiul și începem amenajarea lui, chiar dacă consiliul următor va fi în situația de a pregăti lucrurile ca în stagiunea viitoare eventual, lucrurile să poată intra în normalitate.

Dl. Răducănoiu:

Mulțumirile nu se cer, de regulă, se dau, vis a vis de comisia de ordine publică, dar probabil că ați uitat. V-am mulțumit atunci, dacă țineți neapărat, vă mulțumesc și public, sau vă mulțumesc public pentru că ați respectat legea și o chestiune de corectitudine și la mai multe de acum încolo în viață și ca să fac o glumă, confundarea Teatrului Colibri de trei ori cu Teatrul Liric, nu are legătură cu sala de spectacol, cred eu, nu știu cu ce are legătură. Oare cu recentul concurs care s-a desfășurat acolo? Soluționarea problemei spațiului la Teatrul Colibri care a devenit o obsesie posibil, se face cu ocazia schimbării guvernării și implicit, schimbării consiliului de administrație la RADEF. Până atunci, dacă Dumnezeu ne ajută, am propus soluțiile anterioare la care a anchiesat și dl. profesor Marinescu. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova, conform procesului verbal prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă proiectul de management câștigător, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă durata de 3 ani a contractului de management pentru Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru și 1 abținere (Predescu).

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Dl. Giurgiu:

Am întrebare scurtă și este în regulăși cu răspunsîn scris. Dacă ni se poate spune cât la sută din locuințe s-au vândut propriu-zis. Așa ultima directivă, se pot cumpăra ca să se poată construi altele. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

D-na Nănău va da răspuns în scris. Vă supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Dl. Giurgiu:

Din discuțiile cu administratorul înțeleg că dânșii ar dori să obțină de la consiliul local o derogare prin care să dea drumul dânșii la licitații fără aprobarea consiliului local acest lucru micșorând timpul de lucru și de aprobare al acestor licitații. Din ce știu eu, durează aproximativ patru luni de zile până se dă ok pentru licitație, inclusiv licitația și aprobarea consiliului, apoi pe la prefectură și înțeleg că sunt niște bani pierduți aici pentru timpul acesta prea mare. Propunerea ar fi, cred că a și venit în scris de la dl. administrator, dacă poate să ne spună mai multe pentru luna viitoare dacă se poate introduce pe ordinea de zi derogarea asta dată de consiliul local să se facă licitațiile direct de piață, să nu mai treacă prin consiliu și l-aș ruga și pe dl. administrator să ne explice un pic mai detaliat.

Dl. director Mischianu:

Săptămâna aceasta a ajuns la mine solicitarea d-lui Șerban de la S.C. Piețe și Târguri. De principiu cred că este o problemă dacă dăm voie dânșilor să organizeze această licitație, competența pe administrarea domeniului public aparține consiliului local și dvs. ar trebui să hotărâți individual asupra fiecărei situații în parte. Astfel a fost evitată starea de dificultate în cadrul S.C. Piețe și Târguri în anii precedenți.

Dl. Președinte:

Constatăm că este o problemă care se studiază și probabil că o să primiți răspunsul data viitoare.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, pe o perioadă de 2 ani, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale prevăzute în anexele nr. 2-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2006 și nr.496/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Dl. viceprimar Dincă:

La ședința din luna ianuarie am votat un proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului pentru o construcție provizorie din Craiovița și am constatat după aceea că executivul nu-și mai asumă răspunderea pentru acest tip de proiect, chiar l-a renegat în public, aruncând pe un funcționar din cadrul primăriei. Să înțelegem că și aceste proiecte sunt în aceeași situație? Dacă este altcineva care își asumă aceste proiecte așa cum au fost prezentate, să ne spună astăzi ca să luăm act și să știm cine este vinovat de promovarea acestor proiecte. Din punctul meu de vedere, orice proiect pus pe ordinea de zi de către executiv este responsabilitatea celui care semnează ordinea de zi și dispoziția de convocare. Dacă astăzi cineva își asumă în afară de primar acest proiect, să ne spună, dacă nu, să trecem la vot.

Dl. viceprimar Sas:

Există un raport de specialitate semnat de direcția de specialitate din cadrul primăriei, deci cineva și-l asumă, iar, din câte știu eu, executivul unui oraș precum Craiova are un primar și doi viceprimari. Așadar și dvs. faceți parte din executivul primăriei.

Dl. viceprimar Dincă:

Cu mult respect pentru colegii mei eu am înțeles prin responsabilitate cel care semnează. De șase luni de zile mi s-a spus de către primar să-și asumă toate activitățile și că în felul acesta va face de unul singur tot ce este în Craiova. Mi s-a transmis și în consiliul local acest lucru. Am văzut că s-a pierdut licența pentru Salubritate, am încercat cu directorul de la salubritate și am luat împreună această licență, ni se spunea că se va privatiza, că va fuziona, noi am arătat că nu este așa. Repet, dacă în afară de cei care au semnat, raportul este aprobat tot de primar, în afară de cei care au semnat în frunte cu primarul, este cineva care își asumă responsabilitatea acestui proiect pentru că data trecută s-a dat vina pe Păunul Acar. În momentul de față dacă în afară de primar își mai asumă cineva responsabilitatea acestui raport pe care dumnealui l-a aprobat, hotărârea de consiliu pe care a semnat-o, dispoziția de primar, ordinea de zi, deci responsabilitatea este a celui care semnează, dacă mai este o altă persoană să ni se indice în mod direct cine este această persoană care își asumă responsabilitatea.

Dl. director Mischianu:

Există avize din partea tuturor comisiilor. Există raport din partea direcției de specialitate semnat.

Dl. Președinte:

Cei care au semnat acolo răspund. Eu am obligația să supun aprobării și consiliu să fie sau să nu fie de acord cu proiectul de hotărâre. Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, pe o perioadă de 2 ani, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale prevăzute în anexele nr. 2-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2006 și nr.496/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

ll.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaj.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2 ani, a duratei contractelor de închiriere încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova și persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje.

Art.2. În situația în care terenurile identificate la art.1 din prezenta hotărâre fac obiectul unor restituiri în temeiul legilor proprietății sau al unei hotărâri judecătorești irevocabile, contractul încetează de drept.

Art.3. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, pentru anii următori, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova ce va fi aprobată în acest sens.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1, în formă modificată, prevăzute în anexele nr.2-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.49/2001, nr.193/2003 și nr.24/2007.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

12.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuințe, proprietatea privată a municipiului Craiova și aflate în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuințe, proprietatea privată a municipiului Craiova și aflate în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Craiova, către persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hot ă râre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către

Asociația de Proprietari bl.153 Craiovița Nouă,   a unui teren

aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Craiovița Nouă, str. Constantin Iotzu.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă concesionarea prin negociere directă, către  Asociația de

Proprietari bl.153 Craiovița Nouă, pe o perioadă de 20 ani, a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 11,29 mp., situat în cart. Craiovița Nouă, str. Constantin Iotzu, în vederea construirii sediului Asociației de locatari, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul minim de la care se pornește negocierea, se stabilește potrivit prevederilor art.27 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011 referitoare la aprobarea impozitelor și taxelor locale, pe anul 2012.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de negociere, să încheie și să semneze contractul de concesiune, precum și să îndeplinească condițiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții, Direcția Economico - Financiară, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Asociația de Proprietari bl.153 Craiovița Nouă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru și 1 abținere (Giurgiu).

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobare depunerii la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, a cererii de plată pentru suprafața de 94,62 ha islaz comunal.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă depunerea la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, a cererii de plată, pe anul 2012, pentru suprafața de 94,62 ha islaz comunal, identificată potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru suprafața prevăzută la alin.1 nu au existat solicitări de arendare, concesionare, închiriere sau folosință gratuită.

Art.2. Se desemnează dl.Stoica Ionuț Florian, inspector în cadrul Serviciului Registrul Agricol, în vederea depunerii și semnării cererii de sprijin și a altor documente aferente acesteia, pentru accesarea fondurilor de întreținere a pajiștilor pentru suprafața prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze Declarația de Eligibilitate, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Registrul Agricol vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum urmează:

 • a) se completeză cu bunului prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) se modifică elementele de identificare ale bunului prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.3.     Direcția Patrimoniu și Investiții va lua măsuri pentru îndeplinirea

procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Giurgiu:

Vă propun să votăm în bloc proiectele de la nr. 22 la nr. 30 care se referă la avizări de documentații pentru reabilitări de poduri.

Dl. Președinte:

Vă supun aprobării propunerea. Cine este să le votăm în bloc? Votat cu unanimitate de voturi.

Supun aprobării dvs. Punctele de la nr. 22 la 30 care au în vedere reabilitări de poduri. Cine este pentru? Votat în unanimitate de voturi punctele 22 - 30 de pe ordinea de zi, în noua ordine de zi votat punctele 17 - 25.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier str. Bucovăț - Serca Craiova”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier str. Bucovăț - Serca Craiova”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției        - 358,049 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                   - 324,634 mii lei

 • 2. Durata de realizare a investiției           - 3 luni de la data obținerii

autorizației de construire

(1 euro= 4,1817 lei) prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Știrbei Vodă Craiova”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Știrbei Vodă Craiova”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției

(inclusiv TVA) din care (C+M)

 • 2. Durata de realizare a investiției

(1 euro= 4,1817 lei)


 • - 403,553 mii lei

 • - 367,329 mii lei

- 3 luni de la data obținerii autorizației de construire


prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste calea ferată Lăpuș Craiova”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste calea ferată Lăpuș Craiova”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției        - 2093,530 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                    - 1938,924 mii lei

 • 2. Durata de realizare a investiției           - 9 luni de la data obținerii

autorizației de construire

(1 euro= 4,1817 lei) prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de intervenții „Pod rutier Valea Gangului”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de intervenții „Pod rutier Valea Gangului”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției

(inclusiv TVA) din care (C+M)

 • 2. Durata de realizare a investiției

(1 euro= 4,1817 lei)


 • - 534,814 mii lei

 • - 490,292 mii lei

- 3 luni de la data obținerii autorizației de construire


prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Brestei în incinta fostului C.A.P. Cernele”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Brestei în incinta fostului C.A.P. Cernele”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției        - 231,589 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                   - 208,710 mii lei

 • 2. Durata de realizare a investiției           - 3 luni de la data obținerii

autorizației de construire

(1 euro= 4,1817 lei) prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste canal colector zona Balta Verde”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste canal colector zona Balta Verde”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției        - 966,286 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                   - 891,425 mii lei

 • 2. Durata de realizare a investiției           - 6 luni de la data obținerii

autorizației de construire

(1 euro= 4,1817 lei) prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod tramvai Amaradia”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod tramvai Amaradia”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției        - 2233,489 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                   - 2068,983 mii lei

 • 2. Durata de realizare a investiției          - 12 luni de la data obținerii

autorizației de construire

(1 euro= 4,1817 lei)

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste calea ferată Plaiul Vulcănești”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier peste calea ferată Plaiul Vulcănești”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • 1.Valoarea totală a investiției           - 1542,567 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                   - 1426,938 mii lei

 • 2. Durata de realizare a investiției           - 6 luni de la data obținerii

autorizației de construire

(1 euro= 4,1817 lei)

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Tancodrom”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții privind obiectivul de investiții „Pod rutier Tancodrom”, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției             - 597,278 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                   - 548,523 mii lei

Durata de realizare a investiției      - 3 luni de la data obținerii autorizației

de construire

(1 euro= 4,1817 lei)

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Înlocuire sistem de încălzire cu sobe pe gaze naturale cu instalații pentru utilizarea energiei termice în sistem centralizat” la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la “Înlocuire sistem de încălzire cu sobe pe gaze naturale cu instalații pentru utilizarea energiei termice în sistem centralizat” la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, având următorii indicatori tehnico - economici:

Valoarea totală a investiției    (inclusiv TVA)         2.781,94 mii

lei

din care construcții+montaj (C+M )          2.104,290 mii lei

Durata de realizare                             6 luni de la

obținerea autorizației de construire

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27.Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la “Semaforizarea intersecției străzii Caracal cu str. Gheorghe Chițu”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

D-ra Predescu:

Aștept de patru ani punerea în aplicare a acestui proiect și voi vota pentru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la “Semaforizarea intersecției străzii Caracal cu str. Gheorghe Chițu ”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției lei

737,245 mii

(inclusiv TVA, 1 Euro - 4, 1141 lei) din care construcții+montaj (C+M ) Durata de realizare

613,172 mii lei

2 luni

Capacități: - 385 mp

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 243/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28.Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la “Alimentare cu apă și canalizare menajeră pentru cartier Rovine II”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Dl. Giurgiu:

Am o întrebare cum s-a ales tocmai Rovine II? S-a tras la sorți? Dacă poate să-mi răspundă cineva acum, dacă nu, răspuns scris.

Dl. Președinte:

Eu după cum am studiat, nu vreau să mă erijez cum s-a studiat din partea executivului, este treaba lor, dar din ce am studiat în raport, este vorba despre un studiu pe care noi l-am aprobat și acum se face rectificarea numai în ceea ce privește TVA-ul că acesta crește de la 19 la 24. Este normal să crească valoarea studiului de fezabilitate. Așa am văzut eu în documentație.

Dl. Tudor:

Vreau să vă spun că la acest proiect și în cazul în care mi-a trezit o suspiciune de ce tocmai Rovine II. Este vorba despre cartierul Troaca, s-a aprobat pentru că face parte din amendamentul pe care consilierii PSD l-au făcut la buget și chiar dacă stârnește zâmbet vroiam să spun să se elucideze să înțeleagă de ce s-a ales cart. Rovine II.

Dl. viceprimar Dincă:

Dacă citim și analizăm și sintactic și morfologic conținutul acestui proiect, vedem doar că este o modificare a studiului de fezabilitate, o modificare a indicatorilor economici, a studiului de fezabilitate care s-a aprobat acum un an de zile. Corect s-a spus că doar se modifică TVA de la 19% cât era acum mai bine de un an de zile, pentru că putem să și facem referințe, când era TVA 19% când s-a aprobat acest proiect, nu acum de curând și venim doar cu modificarea TVAS-ului. Cred că colegul meu trebuia să explice un pic întrebarea de ce nu și celelalte studii de fezabilitate trebuie reactualizate pentru că noi astăzi aici nu dăm drumul la licitație sau de mâine încep lucrările acolo. Nu, suntem doar în faza de studiu de fezabilitate urmând ca să prindem bani și pentru proiectul tehnic pentru care nu am prins bani și asta este corect să le spunem celor din Troaca, și, de asemenea, să prindem bani și pentru executarea lucrărilor. Deci alte două etape pe care să le parcurgem. Repet, odată cu acest studiu de fezabilitate pe care l-am aprobat undeva la finele anului 2010 când TVA era 19% am aprobat mult mai multe studii de fezabilitate și proiecte tehnice care în mod natural și firesc trebuiau puse astăzi pe ordinea de zi și reactualizate în toate celelalte cartiere de case. Asta este întrebarea și cred că cineva din executiv, nu mai putem să identificăm cine este acesta, să pună pe ordinea de zi pentru luna viitoare și reactualizarea celorlalte studii de fezabiliotate și proiecte tehnice, fără să fac referire la un partid anume sau la o persoană anume, v-am ascultat punctul de vedere. Repet, proiectul a fost votat în 2010, acum venim doar cu reactualizări și cred că toată lumea este de acord să reactualizăm și celelalte studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru luna următoare.

Dl. Tudor:

Vreau să vă spun că am luat cuvântul și am vrut să fiu foarte scurt în intervenție, n-am vrut să fac nici o analiză pe text, și am vrut doar să-i transmit colegului meu de ce a fost ales cart. Troaca, Rovine II cum se numește. Ceea ce a afirmat dl. viceprimar este adevărat pentru că și anul trecut a fost tot amendamentul PSD-ului și nu s-a aprobat decât studiul și nu s-a întreprins nici un demers în zonă.

Dl. Președinte:

Este un proiect care este în discuție de 3-4 ani de zile, deci nu este un proiect nou și există acolo fundamentare și de ce se face amenajare pentru că sunt niște condiții deosebite care afectează populația cu toate că știm că electoral nu rezolvă mare lucru că există un număr mic de oameni acolo, dar este un proiect care este îndreptățit pentru oamenii de acolo și punctul nostru de vedere este să-l susținem și celelalte probabil că vor urma în ședințele următoare.

Dl. Giurgiu:

___

Tocmai de asta am întrebat de ce numai Rovine. Înțeleg că este interes numai pentru Rovine II? Pe noi ne interesează toate cartierele și de case și de blocuri, și cu apă și fără apă și de asta am spus, nu numai Rovine II de care colegul meu a amintit că este interesat PSD-ul.

Dl. Bordu:

Reactualizarea se face în momentul în care este prinsă în bugetul de venituri și cheltuieli. Celelalte se pot reactualiza când vom avea prinsă în buget poziția pentru proiectul tehnic.

Dl. Președinte:

Ne-am lămurit. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la “Alimentare cu apă și canalizare menajeră pentru cartier Rovine II”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției                                   8.692,558

mii lei

(inclusiv TVA, 1 Euro - 4,2549 lei) din care construcții+montaj (C+M )

Durata de realizare

Capacități:

6.889,447 mii lei

24 luni

Lungime conductă apă

Lungime conductă canal

3,45 km

3,25 km

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 117/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Răducănoiu a părăsit sala de ședință.

 • 29.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.463/2011 referitoare la aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 2011 - 2012.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 463/2011, după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2011-2012, precum și numărul beneficiarilor, după cum urmează:

 • - 182 burse de performanță, reprezentând 0,5 % din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 lei;

 • - 273 burse de merit, reprezentând 1 % din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 75 lei, cu excepția celor din învățământul primar;

 • - 409 burse de studiu, reprezentând 1,5% din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 55 lei, cu excepția celor din învățământul primar;

 • - 950 burse sociale, reprezentând 2 % din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 20 lei pentru elevii din învățământul primar și gimnazial și 40 lei pentru elevii din învățământul liceal.”

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hot ă râre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălțime S+P+4, cu destinația de locuințe colective și funcțiuni complementare, în municipiul Craiova, b-dul. Nicolae Titulescu, nr.62 A.

Dl. Director Mischianu:

Avize nefavorabile din partea comisiei de urbanism și juridică.

Dl. Vasile:

Am vrut să iau cuvântul la acest punct datorită faptului că acest punct a fost introdus pe ordinea de zi ca urmare a unei hotărâri judecătorești. Eu sunt inginer, nu sunt avocat de profesie, dar în documentația pe care am avut-o există o hotărâre, există un proces în care pârât este Consiliul Local Craiova, adică noi, proces pe care l-am pierdut, proces la care nu am făcut recurs, proces pentru care noi deja trebuie să plătim penalizări. Un coleg consilier făcuse alalteri un calcul, era pe undeva la 13 milioane lei vechi. Prima mea întrebare și profit de faptul că executivul este prezent aici, să ne spună de ce nu s-a făcut recurs în interesul nostru, al consiliului local la acest proces și din ceea ce am înțeles eu din acea hotărâre practic instanța ne obligă pe noi consiliul local, să luăm în discuție pe ordinea de zi atât PUZ-ul cât și PUD-ul, două lucruri. A doua mea întrebare este de ce s-a luat în considerare doar PUD-ul pentru că nu am cunoștințe temeinice și nu vreau să-mi zică instanța că te-am obligat să iei în discuție PUZ-ul, de ce nu l-ai luat?

Dl. director Mischianu:

Am avut discuții în comisia de urbanism, în comisia juridică. În comisia de urbanism am plecat de la cererile existente formulate de către Coveianu Marin și Daniela pentru că dânșii sunt solicitanții documentației de urbanism. Am demonstrat că există două cereri, una din februarie 2011 și una din aprilie 2011, ambele având ca obiect o documentație PUD. Documentația PUD pe care dânșii a înțeles s-o solicite a avut la bază un certificat de urbanism care în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea 350/2001, autoritatea locală i-a impus o derogare de la existent o documentație PUD. De la momentul obținerii certificatului de urbanism și până în momentul acesta dânșii nu au putut beneficia de soluționarea cererilor sale. Acesta a fost motivul pentru care ne-a dat în judecată. Trebuie să aveți în vedere că în perioada de un an de zile, competențele partajate pe care le are executivul, dar și consiliul local ca autoritate deliberativă, primarul prin aparatul de specialitate introduce pe ordinea de zi proiectul de hotărâre însă niciodată nu a fost supus votului dvs. Acesta este motivul pentru care nu a fost exercitată calea de atac a recursului. Nu am ce să spun în calea de atac a recursului, dl. consilier, și asta v-am spus-o și vineri, în situația în care după un an de zile de la formularea unei cereri un cetățean nu primește răspuns.

Dl. Vasile:

Nu mi-ați răspuns nici acum, cum nu mi-ați răspusn nici la comisia de urbanism. Eu nu v-am întrebat altceva decât de ce nu ați făcut recurs. Dvs. spuneți că ne-ați demonstrat nouă la comisia de urbanism. Nu trebuie să ne demonstrați nouă, trebuia să demonstrați în instanță. Într-adevăr dvs. ați venit și ne-ați explicat că motivarea instanței, sunt erori materiale, trebuia să explicați instanței nu nouă.

Dl. director Mischianu:

Cu tot respectul, nu am fost atât de competent încât să explic instanței de judecată, mai bine zis s-o conving cum de un cetățean cu două solicitări depuse, nu a primit răspuns într-un an de zile? Nu am fost.

Dl. Vasile:

Ăsta nu este un răspuns că nu sunteți competent, dar am mai pus o întrebare: de ce nu am studiat și PUZ-ul cum ne-a obligat instanța?

Dl. director Mischianu:

Tot în comisia de urbanism am avut discuții și știți foarte bine că am plecat de la originalul cererilor. Este vorba de cererea 60049 din aprilie 2011. Asta este dovada că este documentație PUD nu documentație PUZ.

Dl. Vasile:

Am văzut acele cereri ale dvs. în care un cetățean venea și solicita PUD, primăria îi răspundea: nu putem să vă dăm PUZ. Venea iar și solicita PUD și primăria spunea că nu putea să dea PUZ. Nu trebuia să ne arătați nouă, trebuia la instanță. Eu mă refer strict în calitate de pârât în acest proces, pe mine m-a obligat să iau în considerare PUZ și PUD. Noi suntem consiliul local. Instanța ne-a obligat la două lucruri. Avem doar PUD pe ordinea de zi.

Dl. director Mischianu:

Polemica poate continua. Haideți să ne rezumăm strict la dispozitivul hotărârii judecătorești care obligă autoritatea deliberativă să soluționeze cele două petiții.Nu obligă cum să soluționați, obligă să soluționați.

Dl. Giurgiu:

Reiau și eu în continuare ce a spus colegul meu Vasile. Suntem obligați să soluționăm două cereri de PUD și PUZ în condițiile în care beneficiarul a cerut prin trei cereri numai PUD. Trecând peste asta, o să trebuiască să discutăm proiectul în sine care are aviz negativ la urbanism și care nu se încadrează din punct de vedere urbanistic.

Dl. director Mischianu:

Sunt două cereri care una este identificată sub nr. 34069/15.02.2011, ce are ca obiect PUD, a doua 60049/ aprilie 2011 care are ca obiect PUD, iar a treia solicitare este când cetățeanul investește cu executarea hotărârii. Este din 13.02.2012. Solicită să fie pusă în executare hotărârea judecătorească.

D-ra Predescu:

Noi am examinat ieri la comisia juridică și în raport de actele pe care le avem și în raport și de ceea ce s-a discutat la comisia juridică și nu s-a discutat până acum, sunt alte chestiuni de pus în discuție. Odată, conform hotărârii judecătorești, se observă că dosarul a rămas în pronunțare pe 24 noiembrie 2011, când a fost ultima ședință ordinară pe luna noiembrie a consiliului local și s-a dat pronunțarea amânându-se cu o zi pe 25 noiembrie. Până atunci nu fusese pus pe ordinea de zi proiectul. Observând ședința din 24 noiembrie, a figurat pe ordinea de zi acest proiect, dar în proiectul pentru ordinea de zi, dar urmare votului dat în consiliu pentru ordinea de zi, el nu a mai figurat ca și dezbatere pe ordinea de zi. Numai că, datorită acestei situații, consiliul local putea să dobândească calitate procesuală pasivă de-abia la această dată. Observând cererea de chemare în judecată, ea este formulată față de consiliul local fără ca consiliul local, până la dezbaterea în fond, care este tot 24 noiembrie, nu a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive ceea ce trebuia invocată pentru că noi nu aveam calitate procesuală pasivă, atâta timp cât nu fusese pus pe ordinea de zi provizorie întocmită de către primar. Este o chestiune de drept care până acum nu s-a discutat și care, într-adevăr, această invocare a lipsei calitătții procesuale pasive în raport de piesele dosarului până la data luării în pronunțare, făcea ca noi să nu avem obligație judiciară în această cauză și obligația incumba doar executivului în raport de dispozițiile legale.

O altă chestiune. Discuția dintre PUD și PUZ rezultă din faptul că, și am observat că nu s-au formulat apărări nici cu privire la acest aspect prin faptul că cererile petentului privesc toate PUD ca și proiectul de astăzi de pe ordinea de zi, adică un PUD în timp ce toate răspunsurile date de executiv sub semnătura d-lui viceprimar Mărinică Dincă, în acea perioadă exercitând atribuțiile de primar, privesc un PUZ de aceea instanța ia în considerare ambele proiecte și PUD și PUZ pentru că observă diferența între cerere și răspuns și ele nu concordă pentru că

privesc două proiecte diferite: PUD și PUZ .

În al treilea rând așa cum am discutat de la început, obligația noastră în raport de cerere pentru că privind dispozitivul, dispozitivul este generic admite cererea și cererea privește doar atât: să se dea curs cererii formulate de petent cu privire laaprobare plan, documentație și aceasta are ca finalitate doar introducerea pe ordinea de zi a unui proiect pentru un PUD, așa cum avem și astăzi pe ordinea de zi.

Dl. Vasile:

Instanța scrie acolo în motivație și de PUZ. Este scris negru pe alb.

D-ra Predescu:

V-am spus acestea țin de neexercitarea căii de atac în care se discutau și calitatea procesuală și toate chestiunile pe care eu le-am invocat înainte.

Dl. Nedelescu:

Am văzut acum că încercăm să invocăm că este PUD că este PUZ sau că nu știu ce este. Ne plângem că la Craiova nu avem investitori, că nu creăm locuri de muncă. Eu vă întreb să nu mai căutăm vinovatul în altă partem, să ne asumăm aceste lucruri că suntem vinovați. Eu dacă aș fi un investitor străin sau român și m-aș uita la această ședință a consiliului local, și aș înțelege că un om care a vrut să creeze o activitate din care, fără disucție, angaja niște oameni, veneau niște taxe și impozite către consiliul local, a fost plimbat pe drum un an de zile, m-aș duce dracului de la Craiova și aș investi la Pocreaca sau la Balș sau nu știu unde. Haideți să fim sinceri cu noi înșine că așa am făcut de a plecat și o fabrică de băuturi răcoritoare din Craiova și nu s-a făcut la Craiova, așa a plecat și o fabrică de anvelope și nu s-a făcut la Craiova, s-a făcut la Slatina, așa a plecat acum o fabrică care trebuia să se facă pe lângă Ford și s-a făcut la Balș. Asta este situația și haideți să ne asumăm răspunderea. Eu înțeleg pe colega mea Bianca foarte bine. A început să explice cu proceduri, cu nu știu ce, din punct de vedere și tot respectul pentru meseria domniei sale, dar eu ca cetățean, dacă stăteam și mă uitam la televizor, înțelegeam un singur lucru: omul acesta s-a plimbat de un an de zile și nu l-a băgat nimeni în seamă și a vrut să construiască să facă ceva în acest oraș.

Dl. Tudor:

Vreau să fac o completare la cele afirmate de colegul nostru, dl. Nedelescu. Din cele expuse de d-ra profesor reiese faptul că consiliul local nu a avut nicio vină că acel om de un an de zile se plimbă să obțină un PUD sau PUZ că nici acum nu știm încă ce a solicitat, deci nu era competența consiliului local să ajungă pe ordinea de zi să putem să vedem ce solicită de fapt acel om.

Dl. Vasile:

O completare. Colegii mei sunt specialiști în domeniu. Pe românește, cum s-ar spune. Un om a vrut să facă o investiție în Craiova, nu i s-a permis acest lucru, a dat în judecată Consiliul local, deși înțeleg că nu trebuia să dea consiliul local. Înțeleg că nu am fost apărați, nu s-a făcut recurs, nu s-a făcut nimic pentru consiliul local, cetățenii au impresia că noi, consilierii locali suntem împotriva investițiilor când greșeala toată este la executiv.

Dl. director Mischianu:

Nu este corect. De ce? Am în față procesele-verbale și referatele comisiei de urbanism. Unul datează din septembrie 2011, iar celălalt datează din 24 noiemnbrie 2011. Ca să ajungă în dezbaterea consiliului local, executivulle introduce pe ordinea de zi și fac obiectul dezbaterii. În comisia de urbanism la momentul respectiv și astea sunt dovezile, se spune că nu este necesar să fie aprobată documentația PUD pentru că nu se modifică indicatorii urbanistici: POT, CUT, regim de înălțime și se propune a fi retras. Se retrage după care în ședința din 24 noiembrie 2011, deci cu o zi înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești, nu primește votul consiliului local pentru a fi introdusă pe ordinea de zi. Asta este starea de fapt. Competențele v-am spus, sunt partajate în ceea ce privește documentația de urbanism. primarul are competență să introducă pe ordinea de zi, iar votul și aprobarea documentației PUD îi aparține consiliului local.

D-ra Predescu:

Calitate procesuală consiliul local dobândește abia în ședința din 24 noeimbrie, când, prin vot, refuză punerea pe ordinea de zi spre dezbatere, a acestui proiect de hotărâre. Până atunci, chiar dacă fusese luat înm discuție pentru o altă ședință de către comisia de urbanism, comisia de urbanism nu are personalitate juridică, retragerea proiectului de pe ordinea de zi întocmită de primar s-a făcut tot la inițiativa executivului, ca atare, în raport de ceea ce am psus înainte, calitate procesuală activă avea de la data introducerii cererii până la data judecății numai primarul, nu și consiliul local. Consiliul local dobândește calitate procesuală în funcție de actul pe care l-a realizat, refuzarea prin votul dat în data de 24, dasr în 24 în aceeași zi probabil că în același moment când noi votam aici, se judeca la tribunal cauza, instanța nu avea de unde să cunoască acest lucru, chiar dacă s-a amânat pronunțarea pentru 25, nu se pot formula cereri noi după darea cuvântului în fond. S-ar fi repus cauza pe rol ca să se discute toate aceste lucruri, dacă să zicem, s-ar fi depus procesul-verbal al ședinței din ziua de 24 noiembrie. Eu ceea ce am pus în discuție, este faptul că trebuia pentru consiliul local să fie invocată excepția calității procesuale pasive, instanța putea să-i rețină pe ambii. Să rețină pe primar pentru lipsa sa de diligență pentru că în alcătuirea ordinei de zi, era, cine era primar atunci, nu mai contează și să rețină ca și calitate procesuală pasivă și consiliul local pentru că el realizează finalitatea. Dar este o excepție care nu s-a invocat în ceea ce ne privește și de aceea rămânem singurii obligați în această hotărâre.

Dl. Giurgiu:

La comisia de urbanism s-a propus retragerea pentru că s-a considerat că nu este nevoie de PUD. Se putea și se poate elibera autorizația, de asta s-a propus retragerea și executivul a retras. Haideți să ne amintim cu toții ce s-a întâmplat.

Dl. director Mischianu:

Dacă îmi permiteți, pe acest aspect, documentația PUD se bazează pe un PUZ existent care se numește PUZ cart. George Enescu, sector 1. În cadrul regulamentului local de urbanism al PUZ-ului existent se face precizarea că în cazul în care PUZ și regulamentul aferent nu oferă date suficiente pentru eliberarea autorizației de construire, primăria orașului are obligația elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru zona respectivă. Din acest considerent aparatul de specialitate prin arhitectul șef consideră că pentru autorizația de construire este necesară o documentație PUD și asta este recomandarea pe care o face funcție de prevederile art. 32 din Legea 350/2001 în momentul în care eliberează certificatul de urbanism cu această considerație.

Dl. Giurgiu:

POT și CUT propuse în proiect sunt mai mici decât cele propuse în acea zonă, deci se putea da fără PUD.

Dl. Marinescu Dorel:

În ceea ce privește termenul de recurs, s-ar putea chiar să fim în termen de recurs ca și consiliu local. Trebuie analizat și poate există o variantă. Avem 15 zile de la data comunicării. Ca și consilieri, noi am luat la cunoștință cu ocazia comunicării ordinei de zi a ședinței.

Dl. Badea:

Haideți să n-o mai lungim. Avem o hotărâre de instanță, haideți să votăm pe ea, deja avem un prejudiciu cu 1380 lei pentru că eu am fost cel care a făcut calculația de la momentul în care ni s-a dat spre plată această hotărâre. Haideți să votăm pentru că din punct de vedere urbanistic am întrebat ieri la comisia jkuridică pe dl. arhitect și dânsul a spus că din punct de vedere al dânsului, totul este îndeplinit pentru a-i da acestui om un răspuns. Haideți să votăm să nu mai lungim prea mult, pentru că vorbim degeaba.

Dl. Nedelescu:

Eu credeam că nu mai găsim acum termene și să vedem dacă mai avem dreptul să facem recurs sau nu mai avem, eu zic că trebuie să găsim soluții și să rezolvăm problema omului ăsta pe care îl plimbăm de un an și ceva și să ne cerem scuze față de omul ăsta. Noi ce facem acum? Căutăm termene să vedem dacă mai putem să-l mai atacăm în instanță?

Dl. Marinescu Dorel:

Cred că am fost ănțeles greșit. Spun să votăm nu este nici o problemă, dar în ceea ce privește daune și alte lucruri care s-au avut în vedere aici...

D-ra Predescu:

Cu privire la termenul de recurs, vreau să vă reamintesc faptul că la începutul acestui mandat văzând interpretarea Tribunalului Dolj și a Curții de Apel Craiova, care au considerat în mai multe cauze că dispozițiile art. 20-21 din Legea 215 nu sunt producătoare de efecte în privința mandatului, am adoptat o hotărâre prin care am dat mandat primarului să reprezinte consiliul local în toate acțiunile și căile de atac în toate procedurile judiciare. Ca atare, și comunicarea hotărârii către primărie, către autoritatea consiliului local ne este opozabilă prin intermediul acestui mandat. Este foarte adevărat că trebuia să ni se aducă la cunoștință și fiecăruia personal, ceea ce nu s-a realizat. Asta este altă chestiune.

Dl. viceprimar Dincă:

Am văzut critici cu privire la procedură, cu privire la modul în care a fost apărat consiliul local, cu privire la posibilitatea de a face recurs. Cred că fiecare dintre colegii consilieri a enunțat câte o parte din realitatea acestui proiect de hotărâre și din modul în care a fost făcută apărarea. Eu aș vrea să trec pe fond pentru că indiferent care ne sunt opiniile în momentul de față cred că această instituție numită consiliul local, are obligația să se pronunțe. Cu privire la fondul acestui proiect de hotărâre, am rugămintea la dl. președinte să se ia individual votul la fiecare dintre colegi. Acesta a mai fost pe ordinea de zi și la dezbaterile de la comisii din lunile octombrie și noiembrie ale anului trecut și acum. Am constatat același lucru. Imobilul este pe Calea Severinului, este foarte aproape de intersecția cu Billa, este pe sensul de mers spre Severin. În această locație, potrivit proiectului, pe toată deschiderea de aproximativ 30-35 m se dorește să se aibă acces la calea publică, adică la Calea Severinului, de asemenea, din punct de vedere tehnic, clădirea respectivă care este S+P+4 este, din punctul meu de vedere sub distanța dintre cele două blocuri, adică blocul care există și blocul care urmează să se construiască, drept urmare vom avea o problemă cu cetățenii care locuiesc acolo pentru că trebuie să le explicăm de ce le luăm o parte din lumină, iar cu privire la parcări, și trebuie să spunem acest lucru, având în vedere că este un PUD nu trebuie să discutăm de parcări. Este evident că o parte din lucruri s-au spus, dar realitatea este alta. Se pasează consiliul local să dispună acest PUD, am înțeles, avem o hotărâre, nu o mai discutăm, dar să ținem cont de situația care există atât cu privire la distanța dintre blocuri cât și cu privire la parcări, care în mod natural la un bloc S+P+4 ar trebui să fie cele prevăzute din lege dar având în vedere că este un PUD nu ar trebui să ne pronunțăm pe ele. Vă rog să apreciați și cu privire la distanța dintre blocuri și cu privire la numărul de parcări și cu privire la deschiderea față de str. Calea Severinului pe fond nu pe procedură pentru că este clar, instanța ne solicită să ne pronunțăm pe cereri fie că ar fi vorba de un PUD sau de un PUZ avem cererile înregistrate și în baza acelor cereri astăzi ne pronunțăm printr-o hotărâre de consiliu local.

Dl. Giurgiu:

L-aș ruga pe dl. arhitect să ne spună comisia tehnică ce aviz a dat la punctul ăsta conform legii, deoarece acest punct s-a discutat încă din iulie august, dacă nu mă înșel eu, comisia tehnică prinzându-l o dată sau de două ori.

Dl. Președinte:

Există impedimente care ar împiedica acordarea acestui document? Ca să știm ce votăm.

Dl. arhitect Diaconescu:

Vreau să rectific. Un amplasament nu este deloc aproape de Billa ba chiar este foarte departe de Billa, mai precis este aproape de str. Opanez care este cam între Titulescu și Billa deci probabil că a fost o eroare nevoită. În al doilea rând PUDnu este condiționat numai de prevederile unui PUZ. PUD potrivit Legii 350 ca și Ordonanței 27 de modificare a Legii 350 stabilește câteva lucruri. Nu înseamnă că dacă am indici mai mici pot să-i dau și dacă îi am mai mari nu pot să-i dau. N-are nicio legătură cu legea ceea ce vorbim de indici că sunt mai mici și putem să-l dăm. El trebuie să se încadreze în indicii zonei. PUD dacă vrem să discutăm măcar cât de cât pe lege, stabilește câteva lucruri: accese, limite față de proprietate, încadrarea în zonă. Nu este cazul nici de apropieri de blocuri acolo, nu este cazul de nimic din toate astea. PUD de ce l-am supus consiliului? Fiindcă el în această clipă sau acest amplasament, are alte accese decât cele prevăzute anterior . Și de ce a fost prima oară returnat? Conform PUZ accesele erau în niște condiții în care treceau pe proprietăți private. Astăzi accesul s-a făcut din domeniul public, deci nu văd care este problema. PUD ca orice documentație de urbanism nu le aprobă, noi le supunem spre aprobare cu recomandarea de rigoare. Le aprobă consiliul.Este dreptul direcției de urbanism ca să stabilească condițiile în care se stabilește un PUD sau nu. Dacă nu vrem, nu vrem, dar asta înseamnă doar că nu vrem nu înseamnă că este ceva legal. Avizul comisiei tehnice este consultativ. Este dreptul consilierilor și obligația lor să respingă sau să aprobe o documentație. Așa este legea, nu eu am făcut-o. De vreme ce noi am făcut un referat și de vreme ce l-am supus a treia oară în consiliu înseamnă că ne-am dat un aviz. Avizul comisiei tehnice a fost negativ.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 8 voturi pentru (Ștefănescu, Albăstroiu, Mincu, Badea, Ursu, Marinescu Dorel, Sas, Pîrvuleasa). Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? 15 abțineri (Giurgiu, Vasile, Gheorghe, Cherciu, Țui, Marinescu Nicolae, Mărgărit, Lupulescu, Nedelescu, Predescu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, Dincă, Boboc).

La momentul acesta nu mai sunt în sală d-nii consilieri: Ștefârță, Gîdăr, Răducănoiu, Radu Marin. Proiectul de hotărâre a fost respins.

 • 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Dl. Giurgiu:

Am întrebat și la comisia de urbanism, întreb și acum pentru că nu am primit un răspuns coerent. Prelungim pentru încă un an. Cum ne pregătim anul acesta ca să intrăm în legalitate de la anul? Mai prelungim iar? Bănuiesc că trebuie să existe un plan de acțiuni pe care să-l punem în aplicare și de la anul să fim în ordine să nu mai stăm să prelungim dacă s-o mai putea, dacă nu s-o mai putea. Să facem și noi planul ăsta odată. Vreau răspuns în scris că este laborios și trebuie documentat bine.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova, până la data de 29.02.2013.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32.Proiect de hotărâre privind închirierea prin negociere directă a terenurilor aflate sub construcțiile în care se desfășoară activități economice, edificate pe terenurile ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

D-ra Predescu:

Așa cum își amintesc colegii pentru luna trecută a fost retras de pe ordinea de zi un proiect care prevedea un contract cadru de superficie, noi am discutat în comisia juridică acest proiect la acea dată, nu era soluția optimă și în comisia juridică s-a hotărât într-un fel să fiu mandatată să găsesc o soluție cu privire la construcțiile din acel proiect. Am constatat că 4 dintre ele erau construcții provizorii. Dreptul de concesiune fusese acordat pe o perioadă scurtă. Conform legii nu poate fi prelungit decât o singură dată cu jumătate din termenul inițial și acest termen se implinise la începutul acestui an, luna ianuarie-februarie pentru toate. Pe de altă parte am constatat că toți plătiseră redevența și folosesc ca atare terenul. Mai erau avute în vedere două construcții definitive, dar în momentul în care am început lucrul pentru acest proiect de la direcția de patrimoniu s-a constatat că nu eram cu măsurătorile făcute pentru construcțiile definitive. În atare condiții au rămas în discuție doar construcțiile provizorii și soluția optimă pe care am găsit-o a fost cea a contractului de închiriere pe care am discutat-o cu direcțiile de specialitate din cadrul primăriei și și-au însușit această chestiune. Eu mi-am însușit contractul de închiriere model care mi-a fost dat de executiv la anexa 2. În raport de ceea ce este scris, vă solicit ca și amendament să luați act că din temeiul juridic al acestuia se înlătură hotărârea 466 pentru că nu se mai impune în prezent, rămâne doar noul cod civil și mai este în discuție un amendament care a rezultat din dezbaterile pe care le-am avut cu colegii. Termenul inițial era de cinci ani, văzând vechiul proiect cu dreptul de superficie pe cinci ani. S-a degajat ideea că tremenul de cinci ani ar fi prea lung, și s-a propus să avem în vedere deocamdată un termen de un an înlăuntrul căruia să se găsească o soluție favorabilă pentru ambele părți având în vedere și interesele pe care acestea le au în legătură cu acele construcții provizorii, iar în ceea ce ne privește, cu privire la dreptul de proprietate și valoarea economică a respectivului teren. Ca atare, al doilea amendament este acela al modificării termenului din proiect de la 5 la un an. Eu l-am discutat în comisia juridică, s-a dat vot în comisia juridică cu aceste amendamente.

Dl. viceprimar Dincă:

Esdte în regulă din punct de vedere al termenului, cred că am fi trebuit să inserăm și soluția, pentru că am văzut imobilitatea executivului, pentru ca oamenii să cunoască și soluția pe următorul an, dacă executivul nu le va propune în următoarele 12 luni o soluție, vom fi în situația în care suntem astăzi. Pentru o ședință următoare ar trebui să le și propunem această soluție din punctul meu de vedere, este absolut normal să le oferim o soluție celor care sunt în situația aceasta.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu cu amendamentele făcute de inițiator. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă închirierea prin negociere directă a terenurilor aflate sub construcțiile provizorii în care se desfășoară activități economice, edificate pe teren ce aparține domeniul privat al municipiului Craiova, pentru o perioadă de 1 an, de către proprietarii acestor construcții, prevăzuți în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere după modelul cadru prevăzut la anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Chiria pentru folosința terenurilor identificate la art.1 se stabilește pentru anul 2012 la nivelul redevenței lunare achitate în baza contractelor de concesiune încheiate de Consiliul Local al municipiului Craiova cu proprietarii construcțiilor provizorii prevăzuți la anexa 1.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie, și să semneze contractele de închiriere.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012 către un grup de 6 studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2012, care va avea următorul conținut:

„Se acceptă înființarea Consorțiului școlar “Pro Academica” constituit în baza contractului de parteneriat nr.38/2012 încheiat între Colegiul Național Economic “Gheorghe Chițu”, Colegiul Național “Carol I”, Școala cu clasele I-VIII nr.18 “Sfântul Dumitru”, Școala cu clasele I-VIII nr.36 “Gheorghe Bibescu”, Palatul Copiilor, Gradinița cu program prelungit nr.21, Grădinița “Nicolae Romanescu” și Gradinița nr.30 “Casuța Fermecată”, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții, Colegiul Național Economic “Gheorghe Chițu”, Colegiul Național “Carol I”, Școala cu clasele I-VIII nr.18 “Sfântul Dumitru”, Școala cu clasele I-VIII nr.36 “Gheorghe Bibescu” , Palatul Copiilor, Gradinița cu program prelungit nr.21, Grădinița “Nicolae Romanescu” și Gradinița nr.30 “Casuța Fermecată” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2012 referitoare la acceptarea înființării Consorțiului școlar “Tradiție și excelență în educație” și a Consorțiului școlar “Pro Academica”.

Dl. Director Mischianu:

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.

Dl. viceprimar Dincă:

Sper ca acesta să fie primul pas și consiliul local să dea un exemplu cât se poate de direct în sensul că susținem performanța executivului care spune că dorește în Craiova doar copiii de nota 7, noi ne dorim toți copiii în Craiova și cred că acesta este un prim exemplu și eu cred că la fiecare ședință de consiliu local ar trebui să susținem performanța, fie că sunt elevi, fie că sunt studenți, fie că sunt tineri absolvenți. Este un exemplu bun. Pe lângă acestea, având în vedere că este ultimul punct pe ordinea de zi, permiteți-mi să le spun și cred că veți face toți acest lucru, tuturor craiovenilor, având în vedere că este ultima ședință înainte de Paști, un Paște plin de bucurii și o sărbătoare pascală plină de lucruri bune. Vă mulțumesc mult.

Dl. Președinte:

Cred că sunt și eu în asentimentul dvs., al tuturor și pentru că se apropie sărbătorile pascale să mulțumim tuturor colaboratorilor și aparatului primăriei care ne-au sprijinit, să adresăm tuturor cetățenilor sărbători fericite șiu tradiționalul: La mulți ani!.

Dl. Tudor:

Vreau să mulțumesc viceprimarului pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre acest proiect. Vreau să vă spun că tot timpul trebuie încurajați astfel de tineri care fac cinste orașului nostru acolo unde se duc și atâta timp cât avem această posibilitate, eu voi fi unul dintre cei care, împreună cu colegii grupului USL, voi face acest pas. Cred că la inițiativa Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Universității Cambridge putem să avem și noi niște oameni care ne reprezintă și cărora să le fim noi, ca cetățeni ai municipiului Craiova, recunoscători pentru ceea ce fac. Ceea ce au solicitat ei nu cred că este mare lucru, după cum ați văzut și dvs. în raport jumătate din cheltuielile de transport sunt suportate de către Baroul Dolj și jumătate din cheltuielile de transport vor fi suportate de către consiliul local, dacă toți colegii mei sunt de acord să aprobăm acest proiect de hotărâre.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, în sumă de 3.700 lei către studenții Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru participarea la concursul de drept european organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Universitatea Cambridge „Central and East European Moot Competition”, Malta 2012 reprezentând cota de din contravaloarea cheltuielilor de transport (bilet de avion).

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar și Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept și Științe Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de astăzi, 29.03.2012. Vă mulțumim pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil Boboc

DIRECTOR, Ovidiu Mischianu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona