Proces verbal din 27.09.2012

Proces verbal din data de 27.09.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 27.09.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 22, 4 consilieri sunt absenți motivat: dl. Badea, dl. Dindirică, dl. Manda și d-na. Popescu și 1 consilier a anunțat că întârzie: dl. Dincă. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Supun aprobării dvs. controlul de legalitate și procesul-verbal al ședinței ordinare din luna august și al ședinței extraordinare din luna septembrie. Au fost adoptate 58 de hotărâri, toate temeinice și legale, motiv pentru care supun aprobării dvs. atât controlul de legalitate, cât și procesul-verbal al ședințelor astfel enunțate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Dau cuvântul d-lui consilier Cherciu pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 1561/21.09.2012, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară în data de 27.09.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craiova - Ediția XVI.

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetățean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova comandorului Aurelian Cojocaru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordare Titlului „Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova dlui. Valer Dellakeza.

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2012.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Craiova.

 • 13. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în societate cu răspundere limitată.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Craiova și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și a locuințelor proprietate privată a municipiului Craiova.

 • 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8.

 • 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație, situat în municipiul Craiova, str. Buzești, nr.25 subsol.

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, precum și a unei locuințe destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național.

 • 20.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 21. Proiect de hotărâre privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparține domeniului public al municipiului Craiova, în vederea realizării protecției împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, din zona str. Calea Severinului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

 • 23. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Craiova situat în str. Principatele Unite, nr. 18.

 • 24. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9, pe care este amenajată Grădina Botanică.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Craiova.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii.

 • 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere,

având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate   construcții provizorii, cu

destinația de garaje.

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de acces a vehiculelor în Parcul “Nicolae Romanescu”.

INIȚIATORI,

Consilieri municipali, Radu Marin Traian

Ștefârță Emilian

Albăstroiu Gheorghe

 • 31. Întrebări și interpelări.

Urmează să vă supun aprobării ordinea de zi despre care aveți cunoștință, dar înainte de a o face o să vă rog să fiți de acord ca pe lângă aprobarea celor 31 de puncte inclusiv a celor 4 care sunt peste ordinea de zi, să facem o mică permutare din motive procedurale, în sensul ca primul punct de peste ordinea de zi să devină punctul 1 pe ordinea de zi. În felul acesta dăm posibilitatea revocării mandatului d-lui Nedelescu și a depunerii jurământului noului consilier. Înainte însă de a vă supune la vot înțeleg că sunt câteva luări de poziție.

Dl. Radu Marin Traian:

Vreau să anunț retragerea punctului 30 de pe ordinea de zi la solicitarea unor colegi care vor să aducă îmbunătățiri. O să fie luna viitoare probabil introdus. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

În calitate de inițiator aveți acest drept și am luat notă. Înainte de a intra propriu-zis în ordinea de zi, executivul între timp m-a informat că dorește retragerea altor trei puncte de pe ordinea de zi, este vorba despre punctele 27, 28 și 29. Deci aceste puncte au fost retrase și înseamnă că vom avea o ședință mai scurtă.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările făcute. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind luare act de încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier municipal al domnului Nedelescu Gheorghe și validarea mandatului de consilier local al dlui. Nanu Andrei Gheorghe

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craiova - Ediția XVI.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetățean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova comandorului Aurelian Cojocaru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordare Titlului „Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova dlui. Valer Dellakeza.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

 • 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Craiova.

 • 14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în societate cu răspundere limitată.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Craiova și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și a locuințelor proprietate privată a municipiului Craiova.

 • 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8.

 • 19. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație, situat în municipiul Craiova, str. Buzești, nr.25 subsol.

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, precum și a unei locuințe destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național.

 • 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 22. Proiect de hotărâre privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparține domeniului public al municipiului Craiova, în vederea realizării protecției împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, din zona str. Calea Severinului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

 • 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Craiova situat în str. Principatele Unite, nr. 18.

 • 25. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9, pe care este amenajată Grădina Botanică.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Craiova.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 28. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului prof. univ. dr. Paul REZEANU

 • 29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str. Traian Demetrescu, nr.4

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012

 • 31. Întrebări și interpelări.

 • 1. Proiect de hotărâre privind luare act de încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier municipal al domnului Nedelescu Gheorghe și validarea mandatului de consilier local al dlui. Nanu Andrei Gheorghe D-ra Predescu:

Am observat că a devenit vacant urmare stării de incompatibilitate și solicită încetarea de drept a mandatului său, mandatul d-lui consilier Gheorghe Nedelescu, condiție în care se constată că următorul pe listele USL este dl. Nanu Andrei Gheorghe. Am verificat dosarul. Dânsul are în prezent un contract pe perioadă determinată la Filarmonica Oltenia, dar expiră la 5 octombrie, ca atare înlăuntrul termenului de opțiune și dânsul nu a dorit prelungirea în altă formă a raporturilor de muncă cu această instituție, condiții în care propunem validarea mandatului d-lui Nanu Andrei Gheorghe.

Dl. Președinte:

Vom supune la vot și dacă toată lumea va fi de acord, vom trece apoi la depunerea jurământului. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1. Încetează de drept, prin demisie, mandatul de consilier din cadrul Consiliului Municipal Craiova, al domnului Nedelescu Gheorghe, ca urmare a stării de incompatibilitate.

Art.2. Se validează mandatul de consilier local al d-lui. Nanu Andrei Gheorghe, următorul supleant de pe lista electorală a Uniunii Social - Liberale - filiala Dolj.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dl. Nanu:

Subsemnatul, Nanu Andrei Gheorghe, consilier municipal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, depun în fața consiliului local, următorul jurământ:

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.

Dl. Președinte:

Mulțumim și urăm bun venit d-lui Nanu în rândul consilierilor locali. De asemenea, nici nu știu dacă să mă bucur sau să-mi pară rău, salut cariera îndelungată a d-lui Nedelescu în rândul consiliului local. Bucuria e faptul că ne părăsește dar va fi într-o funcție în care va avea cu certitudine mai multe posibilități să influențeze în bine ceea ce se întâmplă în municipiul nostru și sunt convins că, fără să supun la vot, sunt în asentimentul tuturor consilierilor să-i mulțumim și să-l felicităm pentru cariera pe care a avut-o ca consilier al municipiului. Încă o dată, mulțumesc.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - total venituri - 23.377,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 22.789,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei).

 • - total cheltuieli - 23.984,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 23.396,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.50/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Dl. Pană:

Am o singură propunere nu referitoare la acest punct, pentru a nu mai lua cuvântul la diverse. Aș dori și am mai făcut această propunere, ca încă de acum, suntem la sfârșitul lunii septembrie, să prevedem prioritățile pentru anul 2013 și să lucrăm la bugetul pentru anul 2013. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Sunt convins că executivul a luat notă de propunerea dvs. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craiova - Ediția XVI.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Programul “ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA”, ediția a -XVI - a, care se vor desfășura în perioada 22 - 28 octombrie 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine, Redacție Ziar, Purtător de Cuvânt vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetățean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova comandorului Aurelian Cojocaru.

Dl. Pană:

În primul rând v-aș propune un moment de reculegere în memoria d-lui Aurel Cojocaru, apoi voi avea două remarci de făcut. Mi-aș fi dorit ca acest titlu de cetățean de onoare să-l oferim d-lui Cojocaru pentru meritele sale, dar fiind în viață. Din păcate, s-a întâmplat o tragedie, o știm cu toții și vreau să vă spun că în urmă cu câțiva ani de zile, când eram în Consiliul județean, am făcut o observație referitor la faptul că în zona aeroportului apăruseră 2-3 case. La ora actuală au apărut câteva zeci de case. O să puneți problema care este rolul nostru sau de ce ne interesează. ne interesează pentru că din discuțiile care au avut loc, bineînțeles neoficiale, și este o procedură la comandori ca în momentul în care apare o defecțiune să încerce să evite producerea de pierderi de vieți omenești sau bunuri materiale, așa că ar fi bine de luat în seamă această chestiune.

A doua problemă suntem la primul incident desebit, au mai fost câteva cu primul avion IAR Șoim 99, au mai fost câteva și mă doare din mai multe puncte de vedere, în primul rând că, conform procedurii internaționale, având în vedere că acest avion a fost produs la Craiova, ar fi bine și este iarăși o propunere, dacă Ministerul Apărării va trebui să facă asemenea evaluări, ca aceste verificări dacă se vor impune, dacă a fost dintr-un accident tehnic, să se facă la Întreprinderea de Avioane Craiova. Ar fi benefic pentru toată lumea. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" Post mortem al Municipiului Craiova, comandorului Aurelian COJOCARU - în semn de recunoștință pentru actele de eroism săvârșite cu prețul vieții.

7. Proiect de hotărâre privind acordare Titlului „Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova dlui. Valer Dellakeza.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, domnului Valer DELLAKEZA - în semn de recunoștință pentru marile calității artistice care îl definesc, pentru capacitatea de a se dărui prieteniei și tuturor celorlalți, pentru marea sa dragoste purtată Craiovei și oamenilor săi.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă   acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2012, în baza valabilității certificatului de persoană cu handicap.

Art.2. Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:

 • - pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

 • -  să dețină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia Pentru Protecția Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • - să fie apte fizic pentru deplasare.

 • - însoțitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu handicap, în baza legitimației deținute de bolnav;

 • - pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidența lor fiind în baza

de date a Direcției Asistență și Protecție Socială, figurând angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

- pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situației lunare transmise de DGASPC Dolj.

Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii septembrie 2012, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Administrație Publică și Asistență Socială și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.47/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova.

D-na Secretar:

Cu o precizare, am anunțat-o în comisii, anexa 2 din eroare la pozițiile 10 și 11, sau trecut studii superioare în loc de studii medii.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

ll.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

D-na Secretar:

O singură precizare, întrucât dl. Nedelescu a demisionat, a fost înlocuit cu noul consilier astăzi validat, deci dl. Nanu va intra atât în consiliul de administrație de la Grădinița nr. 53, cât și la Palatul Copiilor Craiova, iar cealaltă este o înlocuire.

D-ra Predescu:

Ieri la comisia juridică pentru că a fost încorporat de fapt atât raportul executivului, cât și raportul întocmit de dl. Sas și subsemnata, la lit. b am spus că trebuie completat în sensul modificării în mod corespunzător a anexelor nr. 1 și 2 în sensul că d-na Gheorghiță Vasilica ia locul meu și locul d-lui sas în câte un consiliu de administrație, dânsa din eroare nu fusese până acum repartizată.

Dl. Președinte:

Putem vota deschis. Cu aceste mențiuni supunem la vot în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se modifică anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012, astfel:

 • a)   se înlocuiește la poz.29 „Grădinița cu program prelungit nr.53 Craiova” dl.Nedelescu Gheorghe, cu dl. Nanu Andrei Gheorghe;

 • b)  se înlocuiește la poz. 53 „Școala cu cls.I-VIII nr.22 „Mircea Eliade” Craiova dl Sas Teodor Nicușor, cu dna.Gheorghiță Vasilica;

 • c) se completează cu o nouă poziție „Palatul Copiilor Craiova” și se desemnează ca membru în Consiliul de Administrație dl.Nanu Andrei Gheorghe.

Art.2. Se modifică anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012, poz.6 „Școala Gimazială Particulară „Ethos” Craiova”, în sensul înlocuirii drei.Bianca Maria Carmen Predescu, cu dna. Gheorghiță Vasilica.

Art.3 Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Școala cu cls. I-VIII nr.22 „Mircea Eliade”, Școala Gimnazială Particulară „Ethos” Craiova,

Grădinița cu program prelungit nr.53 Craiova și Palatul Copiilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012, în sensul înlocuirii dlui. Bontea Mirel, cu d-na Dinu Camelia - Șef Serviciu Registru Agricol în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dna. Dinu Camelia și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Craiova.

D-na Secretar:

Este o singură propunere a d-nei Ungureanu Adriana și noi avem buletinele de vot pregătite.

Dl. Președinte:

Rugăm secretariatul să împărtă buletinele de vot și la sfârșit vom trece la depunerea buletinelor în urnă.

S-a supus la vot prin vot secret. În urma numărării voturilor s-a dat citire procesului-verbal de validare.

Dl. Bețiu:

În urma votului privind desemnarea în consiliul de administrație a Sport Club Municipal Craiova a d-nei Ungureanu Adriana, avem următorul rezultat: 18 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 6 voturi nule. Urmare a votului se desemnează d-na Ungureanu Adriana membră în consiliul de administrație al Sport Club Municipal Craiova.

Dl. Președinte:

Supunem la vot validarea rezultatului votului prin hotărârea în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă desemnarea dnei. Adriana Ungureanu, reprezentant al Consiliului

Local al Municipiului Craiova, în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

14.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în societate cu răspundere limitată.

Dl. Pană:

Este una din problemele mari și din provocările mari pentru municipiul Craiova de ani de zile. Rămân surprins că acest lucru nu s-a făcut atunci când trebuia să se facă și conform art. 53 din Legea nr. 325/2006 trebuia să se facă încă de atunci în termen de 12 luni, de altfel, justificarea spune clar, schimbarea formei juridice de organizare duce la posibilitatea accesării fondurilor europene, pentru finanțarea diverselor programe de modernizare a infrastructurii și o comunicare de utilități publice. Am văzut materialele, vreau să spun din capul locului că sunt întru totul de acord cu acest punct, dar parcurgând materialele care sunt și stau ca suport la acest punct, nu voi discuta despre actul constitutiv. Am două observații referitoare la programul de măsuri pentru creșterea încasărilor în perioada 20.09.2012 -31.10.2012, care mi se pare foarte subțire și neadecvat și v-aș ruga, dacă se poate, să se refacă. A doua chestiune care este problema de fond, este planul de măsuri în vederea eficientizării operatorului în vederea alimentării cu energie termică a municipiului Craiova. Stimați colegi, l-am parcurs și pe acesta cu multă răbdare, are circa o sută și ceva de pagini, dar foarte multe sunt documente care atestă pe unde sunt conductele și așa mai departe. M-aș fi așteptat și aștept în continuare ca odată cu transformarea regiei în societate comercială, săî se vină cu un plan concret și eficient, într-adevăr de eficientizare a acestei activități pentru că parcurgând acolo, am constatat că există 16 centrale de termoficare, există puncte de termoficare, dintre acestea n-am înțeles dacă toate din cele 16 au fost modernizate sau nu. Înțeleg că din ele au fost transformate în puncte termice 11 în Craiovița în anul 2007, și știu pentru că și atunci m-am implicat în această problemă. De asemenea, constat că sunt circa o sută și ceva de puncte de termoficare care nu au fost niciodată modernizate, sau o parte dintre ele nu au fost niciodată modernizate, pentru că materialul este ambiguu, de aceea și eu voi spune spicuiri de acolo. PT-urile au avut în perioada 1996 - 2006 modernizări prin schimbătoare de căldură, înlocuite cu plăci inoxidabile, nu se spune cât unde și cum. Toată această chestiune după aceea se duce la o rețea secundară care trebuie să o știm cu toții, pentru centralele termice sunt 8 km s-ar părea că sunt modernizate, nici de aici nu rezultă foarte clar dacă au fost sau nu modernizate, dar există 122 km de rețele secundare la punctele termice care unele sunt chiar din 1960 și ne mirăm de ce avem atât de multe pierderi. Iată de ce planul de investiții care este oarecum creionat, dar nu sunt de acord cu el, vizează modernizare puncte termice, dar încă o dată, este ceva de dorință, nu ceva în care să se facă o analiză pertinentă și bineînțeles, după aceea, cu alocare de resurse și cu modul cum se pot rezolva aceste probleme. Acesta este referitor la planul de dezvoltare, de investiții. Bineînțeles că se analizează și pierderile la rețeaua de centrale, la rețeaua de puncte termice, spune că s-ar putea face, dar nu se demonstrează cum și nu se spune cum, o reducere a acestor pierderi, a consumului de apă de cca. 0,64 la centralele termice și de 0,53 la punctele termice. Toate aceste chestiuni, încă o dată, sunt decât o înșirare de dorințe fără o analiză concretă a unui specialist în acest domeniu, chiar dacă știu că vara aceasta a lucrat așa zis specialist în acest lucru. Spun aceste chestiuni încă o dată, și dacă facem decât această transformare cu care, încă o dată repet, sunt întru totul de acord, fără a avea un program clar și concret al modului în care avem viziunea asupra acestei societăți, pierderile vor crește, ele sunt poate și din vină subiectivă, dar să nu devină obiective, încă o dată repet, rețea din 1966, ori noi suntem în anul 2012, tehnica a evoluat și trebuia să ajungem la asemenea lucru. Haideți să facem și noua conducere să vină cu un program eficient.

D-na Primar:

Vreau să-i reamintesc d-lui Pană că sunt primar doar de trei luni de zile, că am găsit o datorie de peste 2000 miliarde la Regia de termoficare, că nu au fost modernizate toate punctele termice și toate rețelele, așa precum bine știți. Nu s-au putut accesa nici măcar fonduri europene pentru că rețeaua de distribuție trebuie să fie aceeași entitate cu producția ca să se poată lua fonduri europene, ceea ce nu a fost cazul. la ora actuală constatăm o eficientizare a regiei de termoficare, dl. Degeratu, dacă doriți, poate să vă dea mai multe amănunte, dar în ultimele trei luni se vede oarecare îmbunătățire a situației la regia de termoficare, și în prezent este comandat un studiu de către Ministerul Administrației și Internelor, Regia de Termoficare și Complexul Energetic Oltenia pentru a găsi cea mai bună soluție astfel încât să eliminăm și penalitățile, așa cum am mai discutat de foarte multe ori, și să ajungem și la un preț mai mic al gigacaloriei pentru cetățean. Eu sper ca într-o lună de zile avem finalizat acest studiu și toate detaliile cu siguranță vi le vom pune la dispoziție și nu vă vom ascunde nimic față de ceea ce s-a întâmplat în trecut când aici știați de datorii de 700 miliarde și ele erau de peste 2200 miliarde. Vă mulțumesc.

Dl. Genoiu:

Eu aș avea o întrebare tehnică legată de felul acestei societăți. Știu că în cadrul consiliului de administrație au fost discuții pentru ca această societate să fie societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată și nu știu care au fost criteriile care au dus spre această formă de organizare cu răspundere limitată, care au primat la această hotărâre.

A doua întrebare ar fi legată de activele proprii ale regiei de termoficare, ce se întâmplă cu ele în această structură.

Dl. Președinte:

Înainte de a ruga executivul sau pe dl. director să răspundă, o să-mi exprim și eu punctul de vedere, oarecum în completarea a ceea ce a întrebat și dl. coleg. Eu am o temere, evident sunt de acord cu transformarea pentru că însăși legea ne-a obligat să facem acest lucru, în buna tradiție românească însă, era o lege șchioapă care nu prevede sancțiuni când nu faci așa ceva, dar legat de opțiunea pentru SRL sau SA, temerea mea, repet, este legată de faptul ce se va întâmpla dacă după această transformare ne vom putea trezi cu societatea în insolvență sau în faliment. Mi se pare că vom fi foarte expuși și gândiți-vă că o blocare a conturilor poate chiar conduce la fenomenul ca în iarnă societatea să fie blocată și craiovenii să înghețe de frig. Asta este completarea pe care doream să o fac și rog executivul și eventual pe dl. Degeratu să ne răspundă.

D-na Secretar:

Ca un comentariu care va acoperi atât întrebarea d-lui Genoiu cât și a dvs. legată de forma juridică. Forma juridică pe care am ales-o corespunde mai mult opțiunilor pe care le-am avut după studiul pe care l-a dispus Ministerul Administrației, astfel încât acoperă și varianta ce se întâmplă cu falimentul sau lichidarea dat fiind faptul că unul dintre acționari este tot o regie de interes local în care avem bunurile noastre mobile și imobile. Ca atare, regimul juridic al acestor capitole insolvență sau faliment, sunt similare și la societățile pe acțiuni și la SRL-uri, numai că protecția noastră este asigurată în ideea că acționariatul este numai al autorității locale printr-o regie proprie și respectiv prin această organizație. O să vă rog să aveți în vedere la articolul cu administratorul, avem propunerea pentru administrator a d-lui Degeratu, pentru care vom înmâna de asemenea, buletinul de vot. Este necesar cvorum calificat, două treimi.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri (Pîrvu, Gheorghiță, Toader, Genoiu, Albăstroiu, Marinescu, Sas, Cherciu, Vasile). Proiectul de hotărâre a fost respins.

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova.

Dl. Ștefârță:

La acest punct aș dori să aduc un amendament în sensul că doresc să fac încă două propuneri care să se adauge componenței propuse de către executiv în persoana d-lui Sorin Manda ca reprezentant al comisiei de urbanism și al d-nei arhitect urbanist Pîrvănescu Nicoleta în ideea că ar fi bine ca din această comisie să mai balansăm numărul de polițiști și cu alte profesii. Mă gândesc bine, adică nu este o observație în derâdere pentru că în sensul acesta al reglementării circulației în municipiul Craiova sunt multe lucruri de făcut, sunt extrem de multe puncte de contradicție pe care le avem și le păstrăm. Eu am avut la un moment dat o expresie că orașul nostru a început să devină din ce în ce un oraș pentru inițiați. Dacă nu ești un băștinaș greu te descurci în Craiova. Această comisie va trebui să încerce să mai descurce acolo unde se poate. Vă mulțumesc și vă rog să supuneți la vot propunerea mea.

Dl. Pană:

Această comisie să-și facă simțită prezența pentru că dacă ne uităm numai în Valea Vlăicii și eu știu ce pățesc dimineața și în anumite ore, la acest mare punct care a fost foarte mult cântat de mine, nu face parte din sistematizarea circulației în municipiul Craiova. Așa că trebuie să fim foarte mult atenți când dăm asemenea avize la asemenea chestiuni și o să mai fie cât de curând un alt mare nod, un alt pasaj care va încurca și mai mult circulația. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot amendamentul d-lui Ștefârță. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. Amendamentul d-lui Ștefârță va completa proiectul de hotărâre. Vom vota în bloc întreaga comisie fără a mai face buletine de vot.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare al comisiei prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și membri comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Craiova și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se modifică componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și a locuințelor proprietate privată a municipiului Craiova.

D-ra Predescu:

Am fost ieri la comisia juridică, ne-am lămurit, textul era bine argumentat. La regulament erau două articole, dar este acoperitor. Nu mai sunt amendamente.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și a locuințelor proprietate privată a municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Dorogea Adrian Lucian, a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze contractul de închiriere pentru locuința identificată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Dorogea Adrian Lucian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație, situat în municipiul Craiova, str. Buzești, nr.25 subsol.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, pe o perioadă de 3 ani, către Asociația Chinologică Oltenia, a spațiului în suprafață de 78,86 mp și 112 mp-teren curte în indiviziune, situat în municipiul Craiova, str. Frații Buzești, nr.25 subsol, Corp 2.

Art.2. Prețul chiriei va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cariova nr.214/2007 referitoare la aprobarea tarifelor de bază minime/mp aferente spațiilor cu altă destinație din fondul locativ de stat.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Asociația Chinologică Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, precum și a unei locuințe destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.11001/17.03.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dl.Toader Costinel Cristinel care are ca obiect locuința pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.19, pentru o perioadă de 1 an.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Predarea - primirea bunurilor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face prin proces verbal, cu preluarea de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele de închiriere , în vigoare la data preluării.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22.Proiect de hotărâre privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparține domeniului public al municipiului Craiova, în vederea realizării protecției împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, din zona str. Calea Severinului.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 15 ani, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 1 mp, situat în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, bloc 309, în vederea realizării protecției împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate aferente rețelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, identificat conform schiței care reprezintă anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de închiriere a terenului este de 9 lei/mp/lună conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractul de închiriere, precum și să îndeplinească formele de publicitate imobiliară prevăzută de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe durata contractului de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.465/2010.

Art.2. Nivelul redevenței pentru bunurile prevăzute la art.1 se stabilește prin raport de evaluare, care va fi aprobat de Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.43/2012 referitoare la introducerea în domeniul public al municipiului Craiova, a investiției “Reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile și rețelei de canalizare, precum și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova, pentru protecția fluviului Dunăre, România”.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitată “Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Craiova situat în str. Principatele Unite, nr. 18.

Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Principatele Unite nr.18(fost nr.14), înscris în cartea funciară nr. 211810 Craiova, cu număr cadastral 211810, în trei loturi de teren, după cum urmează:

 • - Lotul nr.1, în suprafață de 21 mp., cu număr cadastral 212389;

 • - Lotul nr.2, în suprafață de 21 mp., cu număr cadastral 212390;

 • - Lotul nr.3, în suprafață de 120 mp., cu număr cadastral 212391;

identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară   Dolj, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de

publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.3. Cheltuielile ocazionate cu realizarea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de dl. Popescu Teodor.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și dl. Popescu Teodor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9, pe care este amenajată Grădina Botanică.

D-ra Predescu:

În mandatul trecut împreună cu dl. fost viceprimar și consilier și în prezent city manager Nedelescu și ajutați și de d-na secretar am reușit pentru vreo două ședințe să amânăm, până la urmă s-a luat o hotărâre. Eu salut inițiativa executivului prezent de a revoca hotărârea și inclusiv efectele acesteia. Știu că noua conducere a Universității din Craiova are un anumit plan managerial inclusiv privind Grădina Botanică și cred că soluția astfel venită din ambele părți este benefică în interesul municipiului nostru.

Dl. Pană:

Sunt de acord. Aș vrea să vă fac întâi o expunere. Municipiul Craiova a elaborat un pachet de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru polul de creștere 2010 - 2015 în cadrul Asociației de Dezvoltare zona metropolitană Craiova. Aceasta a cuprins și proiectul de amenajare Grădina Botanică cu surse de finanțare prin programul operațional regional din România, axa 1, contribuția financiară a

Uniunii Europene era de 85%. Acest lucru nu s-a realizat. Vreau să vă mai spun că așa cum spăicuiesc din material, Grădina Botanică pentru toți, ca să știm cu toții să vă spun de ce fac aceste precizări, este în str. Iancu Jianu nr. 1, a fost amenajată de către Institutul Agronomic Craiova pe un teren de 23 ha în parcul care era 7 Noiembrie. Nu mai reiau alte lucruri, doar prin faptul că să mai spun că în data de 29.10.2009 într-adevăr Consiliul local printr-o hotărâre a aprobat preluarea de la Universitatea din Craiova în administrarea consiliului local pentru a face lucrurile pe care și le-a propus, și iată că astăzi se dispune anularea hotărârii consiliului nr. 495/2009 și preluarea administrării suprafeței de teren de 111,038 ha. Am uitat să fac precizarea că în 2008 suprafața era conform anexelor de 161.552 mp. Două chestiuni: este păcat că un asemenea obiectiv care ar trebui să fie un brand și eu îl propun ca brand pentru municipiul Craiova ca și altele care ar trebui. Parcul Romanescu, Grădina Zoologică, a fost și sper să nu mai fie lăsat în neglijență. Este rușine dacă mergi cu cineva din afară, să intri în Grădina Botanică. Ar trebui și trebuie să fie un brand. A doua observație, de aceea spun că aceste treceri dintr-o parte în alta nu au fost benefice asupra Grădinii Botanice, poate că ați sesizat poate că nu, este că de la 23 ha cât era prin 1952, s-a ajuns la 161.000 mp, adică 16 ha în 2008, iar acum 111.000 mp, adică 11 ha. Mă întreb și eu unde este diferența de teren.

D-na Primar:

Bănuiesc că v-ați întrebat retoric că noi n-avem de unde să știm.

Dl. Pană:

Sunt foarte multe probleme, ca și cu termoficarea. Nu mă adresez dvs. mă adresez Instituției Primăriei pe care dvs. o conduceți acum.

Dl. Președinte:

Ca fost membru și în consiliul local trecut, să știți că s-a manifestat bună intenție și la acel moment, marea problemă a fost ca întotdeauna banul prin care se poate asigura finanțarea și-mi aduc aminte perfect că în niciun caz nu am comis un abuz în sensul că să smulgem Universității grădina. Universitatea cumva declinase că ar avea fondurile necesare. Deci noi am avut buna intenție, din păcate nu a fost suficientă și acum am înțeles că universitatea este pe cale să obțină fondurile necesare și acesta este motivul pentru care suntem constructivi și returnăm tot în ideea de a se face. Până la urmă nu contează cine va face lucrările de amenajare, consiliul local sau universitatea, important este să se facă pentru binele craiovenilor.

D-ra Predescu:

Pentru a răspunde într-un fel problemei puse, în momentul când s-a aprobat acea hotărâre în mandatul trecut preluarea privea nu întreaga suprafață ci o parte care era obiectivul avut în vedere pentru acest program, pe când hotărârea prezentă privește întreaga suprafață ca să nu mai existe discuții cu privire la exercitarea acestui de drept de administrare care din 1955 a fost dat Universității din Craiova. Există documente în acest sens.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina Botanică.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcți Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Universitatea din Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

26.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum urmează:

a) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ș) modificarea valorii de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, către S.C. LUXTEN LIGHTING CO S.A., a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe durata contractului de delegare a Serviciului de Iluminat Public.

Art.3. Nivelul redevenței pentru bunurile prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se stabilește prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.5. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Direcția Servicii Publice și S.C. LUXTEN LIGHTING CO S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se anulează pozițiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico -Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

28. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, domnului prof. univ. dr. Paul REZEANU

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, domnului prof. univ. dr. Paul REZEANU - personalitate marcantă care se înscrie în galeria marilor istorici și critici de artă, adevărat slujitor al cercetării științifice.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str. Traian Demetrescu, nr.4

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Moldovan Aneta, a unei locuințe, proprietate privată a municipiului Craiova și aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situată în str.Traian Demetrescu, nr.4, identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrarea a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Moldovan Aneta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu. Peroiectul de hotărâre a fost respins fiind votat cu 12 voturi pentru, 10 abțineri (Pîrvu, Gheorghiță, Toader, Genoiu, Albăstroiu, marinescu, Sas, Cherciu, Vasile, Cilibiu).

Dl. consilier Dincă, care a anunțat la începutul ședinței că va întârzia, a sosit la ședința de consiliu.

31. Întrebări și interpelări.

Dl. Albăstroiu:

Aș avea și eu trei puncte, trei întrebări de pus și anume: d-na primar știu că a dispus să se facă control din partea Curții de conturi sau Curtea de Conturi face acest control, regiilor subordonate primăriei și Companiei de Apă și am vrea să știm dacă deciziile curții la controlul respectiv la fiecare în parte s-au luat și am vrea să ne fie prezentate și nouă, consiliului local, aceste decizii.

Vreau să știu dacă s-a făcut raportul de evaluare al managerilor care și-au dat demisia sau au fost demiși. Vrem să fim și noi încunoștințați să știm ce s-a întâmplat, ce fel de raport au avut. De ce spun asta? De exemplu la Salubritate în urma deszăpezirii primăria a acordat 49 miliarde Salubrității care trebuiau să meargă spre Delta. Această sumă nu a ajuns unde trebuia, 21 miliarde s-au plătit penalități pentru Ecosud, iar un sold de 21 miliarde, deși după părerea mea cred că mai bine se plătea o parte din sold și rămânea sold decât 9 miliarde și automat penalitățile erau mai mici, iar restul am înțeles că s-au dat pe salarii. Am vrea să știm și noi situația clară la aceste rapoarte de evaluare ale managerilor.

Mă interesează foarte mult str. Pelendava. Se lucrează foarte încet la această stradă. S-ar putea să fie inadvertențe la fața locului, dar totuși se lucrează foarte încet. Datorită acestui lucru, traficul are de suferit, deci tot ce se vine dinspre Cernele merge pe Brestei și până în Valea Vlăicii sunt șiruri de mașini începând de la canal până în Valea Vlăicii.

Strada Brestei, tronsonul cuprins între Pelendava și podul de la Cernele, de două săptămâni de zile ni s-a promis că va intra la plombat printr-o conferință de presă, acum din nou ni s-a promis în conferința de presă de alalteri că va intra de luni. Am vrea să ne ținem de cuvânt, dacă spunem ceva să și facem.

Dl. Președinte:

O rog pe d-na primar să răspundă la punctele la care dorește verbal, la altele să poată răspunde în scris.

D-na Primar:

O să răspund la final la toate interpelările. Mai răspunde și dl. Nedelescu la câteva. O să-i ascult pe toți înainte.

D-ra Predescu:

În ultima vreme am văzut că a fost refăcut covorul asfaltic în unele zone importante, aș vrea însă să aveți în vedere un punct care îi deranjează pe toți care circulă pe str. Caracal înainte de a ajunge în zona comercială Bănie, este acea trecere a căii ferate care cred că numai în zonele rurale mai avem o astfel de stare, ca să mă exprim elegant.

La a doua chestiune este o problemă de principiu pe care o pun și cum am văzut că de unul singur nu poți realiza prea mult, cer intervenția municipalității pentru a rezolva această problemă. Prin Legea 112/1995 chiriașii caselor care fuseseră preluate de stat au putut cumpăra aceste case, mai puțin terenul de sub ele care le-a fost atribuit în folosință pe perioada existenței construcției. Această lege se coroborează cu Legile 18 și 10 privind proprietatea imobiliară, terenuri, respectiv construcții. Dar a rămas nerezolvată situația acestui teren. De-a lungul timpului noi am avut foarte multe cereri din partea persoanelor care au cumpărat casele. dreptul nu mai este litigios în sensul că s-a rezolvat în anumite modalități, inclusiv în justiție, iar cei care au rămas proprietari asupra acestor case formulează cereri pentru a putea cumpăra, pentru a avea un drept de proprietate și asupra terenului aferent. În discuțiile purtate în mandatele precedente când am vrut să rezolvăm această problemă s-a emis opinia că este o chestiune de domeniul legii. Nu contest acest lucru dar atâta timp cât legiuitorul chiar și după 2005 când avem ultima lege cu caracter reparator și modificare masivă, cu caracter reparator în materie de proprietate, nu a intervenit pentru a da o soluție, cred că este momentul să facem un demers din partea municipalității și să lămurim această chestiune. Ori procedăm așa cum a procedat până în prezent Suceava. Este municipiul care a purces la vânzarea de către municipiu a acestor terenuri proprietarilor caselor în urma unei evaluări, banii intrând în bugetul local. Sau parlamentul înțelege să-și exercite funcția legislativă și să completeze reglementarea. Este o chestiune de interes local pe care cetățenii o solicită să fie rezolvată și cred că este momentul să-i dăm o rezolvare. Vă mulțumesc.

Dl. Ștefârță:

Sunt foarte scurt. Nu am nevoie de niciun răspuns din partea executivului. Voi fi telegrafic. Luni este ziua pensionarilor. Mondială, națională, galactică și mai știu eu cum. Sunt oameni la care de fiecare dată când noi apelăm sunt prezenți mși sunt oameni cărora le datorăm un anumit respect, pe mulți dintre ei îi avem și în familie, poate le facem ceva, nu știu, poate o luăm prea din scurt să-i onorăm într-un fel în ziua de luni.

Am niște cunoștințe, niște cetățeni care mă roagă insistent de mai mult timp, dar vă spun drept, n-am percutat foarte tare la rugămintea lor, doresc ca autobuzul 20 să ajungă și până la Spitalul nr. 1 și până la Fabrica de confecții. Așa avea și înainte acest traseu, eu nu știu exact, nu prea folosesc linia asta. În măsura în care este posibil și economic, vă rog, decideți în consecință.

Legat de iluminatul public în cart. Făcăi, ar trebui să mai treacă cineva să mai schimbe becurile.

Ar trebui puțin rebalastate, refăcute niște gropi în cart. Făcăi, datorate tasărilor inegale datorate introducerii rețelei de apă. Acolo unde s-a tras țeava de apă, s-a mai tasat pământul, deci ar fi vorba punctual de câteva roabe de balast ici și colo, nu este generalizat. Și cu asta am terminat și vă mulțumesc pentru atenție.

Dl. Președinte:

Ultimul înscris, îmi dau singur cuvântul. Am două probleme pe care doresc să le ridic executivului. Prima dintre ele este legată de prezența pragurilor de limitare a vitezei în municipiul Craiova. Știu că la începutul mandatului d-na primar a avut o inițiativă de a anula, de a bloca licitația pentru instalarea de noi praguri. Ăersonal sunt de aceeași opinie, deși soluția aleasă mie mi se pare că, din contră contribuie la creșterea numărului de accidente. Sistemul acesta de praguri este foarte util în incinte. Cine a avut primul ideea a confundat că aceste praguri de tip umăr se montează în țările civilizate doar în incinte și nu pe stradă. Sunt altele sistemele de limitare a vitezei care se întind pe o lungime mai mare, nu sunt atât de proeminente ci doar crează trepidații. Repet, personal am fost de acord cu soluția pe care dânsul a adoptat-o însă aș avea rugămintea să ducem cumva la capăt acea acțiune în sensul de a demonta pragurile existente pentru că în mandatul anterior apucaseră să se monteze câteva praguri și acum suntem nici cal nici măgar. Las la o parte faptul că sunt și praguri deteriorate, chiar pe Calea București sunt mașini care încearcă să ocolească zona unde au mai rămas acele praguri și riscul de accidente crește. Șuruburile de prindere au rămas în asfalt și credeți-mă că cu certitudine, distrug cauciucurile multor craioveni. Eu întotdeauna încerc să fac slalom printre ele și ca să închei, am această rugăminte să se demonteze cele existente și să se refacă carosabilul în zona unde mai există praguri deteriorate.

Ultima interpelare pe care o am, este cumva în legătură cu trei hotărâri pe care astăzi le-am avut pe ordinea de zi, și anume acordarea titlului de cetățean de onoare pentru trei oameni care, într-adevăr, fac cinste acestui municipiu. Opinia mea este însă că dacă într-adevăr cinstim personalitățile Craiovei, trebuie să avem în vedere faptul că am putut comite și erori de-a lungul timpului în acordarea acestor titluri și cred că suntem singurul oraș care numără în rândul cetățenilor de onoare două persoane care în clipa de față își ispășesc pedeapsa în închisoare. Nu mi se pare în niciun caz onorant pentru noi ca municipiu și cu atât mai puțin pentru ceilalți cetățeni de onoare. Am luat poziție asupra acestui lucru cu totul și cu totul anormal, încă din mandatul trecut. La acel moment exista o singură persoană, este vorba de dl. Tănăsie care era cetățean de onoare și își ispășea pedeapsa în închisoare. Neavând posibilitatea de a aduna cele nouă semnături, am solicitat nu o dată fostului primar, să aibă dânsul această inițiativă. Cumva omenește i-am înțeles reținerea dar între timp, a început al doilea mandat și în loc să rezolvăm o problemă, acum avem două probleme în sensul că există și un alt personaj care își ispășește pedeapsa în închisoare, este vorba de dl. Adrian Năstase. Culmea este că în presă s-a discutat despre această temă, au fost ocazii când chiar pe marginea interpelărilor pe care le-am făcut în consiliul local, am avut neplăcerea să citesc relativ recent poziția d-nei primar care a fost categoric împotriva ridicării titlului de cetățean de onoare al deținutului Adrian Năstase, de această dată chiar nu pot înțelege ce anume determină această poziție, evident, dacă dânsa are vreo stimă deosebită sau respect pentru persoana respectivă nu o poate nimic împiedica să-i acorde titlul de cetățean de onoare în rândul partidului, la dânsa acasă, dar nu în municipiul în care trăim 300 mii de locuitori și unde avem pretenția să fim reprezentați de oameni care fac cinste acestui oraș. Ca să închei, am rugămintea către executiv să inițieze un proiect de hotărâre de retragere a titlului de cetățean de onoare al acestor doi deținuți, iar, dacă într-adevăr nu este posibil, o să apelez, deși fac parte din rândul partidului de opoziție, la colegi aflați la putere, să reușim să inițiem noi, consilierii, printr-un număr de cel puțin nouă semnături, îndeptarea acestor erori.

Dl. Pană:

Vreau să dau două citate. Tragedia vieții este că îmbătzrânim prea devreme și devenim înțelepți prea târziu. oamenii nu încep să îmbătrânească decât atunci când cred că au văzut ultimele lucruri noi care mai există. Ce vreau să spun este faptul că există în Craiova peste 65 mii de ppensionari și vin și eu, la propunerea care a fost făcută, ca într-adevăr, în ziua de 1 octombrie, ziua internațională, să demonstrăm că și noi ținem la pensionarii din acest municipiu.

În Craiovița s-a modernizat bld. Tineretului de la Kaufland și foarte mulți locuitori de acolo ridică problema că nu pot să mai traverseze și ca să traverseze trebuie să parcurgă sute de metri cu bagaje, cu cumpărături, pentru a putea să o facă. Aș dori să se analizeze această situație să vadă dacă se poate da un răspuns celor care locuiesc în această zonă și fac cumpărături acolo.

D-ra Predescu:

Am o chestiune pe care am uitat să o ridic în momentul când mi-ați dat cuvântul. Era a treia problemă pe care doream s-o supun atenției, ține mai mult de RAT dar, oricum RAT nu poate lua o măsură de una singură ci implică implicit o măsură din partea executivului însuși, și anume amplasarea stației din zona Ciupercă. Locuitorii de acolo au făcut mai multe sesizări care privesc faptul că în această stație, în afara gunoiului permanent care, scuzați-mi expresia, zace, sunt persoane care stau tot timpul nopții în acea zonă și nu numai că au produs degradări, dar și foarte multe prejudicii cetățenilor care locuiesc. Rugămintea lor este de a se găsi un alt amplasament pe cât posibil și de a se corija și această atitudine necorespunzătoare pentru că nu putem să ne facem unii altora rău.

Este foarte adevărat că în mandatul trecut am fost mai mulți contemporani cererii de revocare a titlului acordat boxeorului care a fost campion mondial la un moment dat, Tănăsie, și antrenorului său. Este foarte adevărat că situația în care el a ajuns ține nu numai de atitudinea persoanei ci și de condițiile sociale în care a ajuns un campion mondial la acest sport. Știu că ați pus această problemă nu numai dvs ci

În lumea civilizată medaliile olimpice, medaliile mondiale se retrag pentru erori infinit mai puțin grave cea de care noi discutăm aici, dar dacă consiliul și noi craiovenii suntem atât de indulgenți, nimic nu ne poate împiedica să păstrăm cetățeni de onoare astfel de personaje.

Văd că un grup de invitați s-au ridicat în picioare. Dl. Firan, apreciez intenția dvs., pe de altă parte însă, în sensul bunei desfășurări a lucrărilor consiliului local, ar fif ost de preferat înainte de începerea ședinței să solicitați ceea ce doriți să solicitați în acest moment.

Dl. Cilibiu:

Pentru că sunt multe interpelări eu propun colegilor și dvs. ca d-na primar să răspundă cu celeritate temei legate de pensionari, după care dânșii cu siguranță vor lua loc în sală și continuăm lucrările ședinței.

Dl. Președinte:

Supun la vot dacă sunteți de acord să li se dea cuvântul pentru 3 minute cum au și ceilalți consilieri. Cine este pentru? Votat cu unainimiate de voturi.

Dl. Firan:

Sunt președintele executiv al Asociației de pensionari Mihai Viteazul, și nu se poate ca un oraș ca municipiul Craiova pentru unica zi a persoanelor vârstnice care se sărbătorește în toată România și în toată Uniunea Europeană sau a țărilor membre ONU ca în Craiova să se dea un spectacol la ora 18 la Filarmonică. Nu vă cerem masă. Puteați să înmtreprindeți o serie de activități cu un program: concurs de șah, concurs de table, nu cu acest spectacol, acolo unde intră toată lumea și nu este pentru pensionari, este pentru orașul Craiova. De asemenea, o excursie se putea face, autocar există la primăria municipiului Craiova, sau cu unele autobuze de la RAT, ceea ce nu s-a întâmplat. Cum se poate ca un oraș ca Târgu Jiu să aloce consiliul local suma respectivă pe care ați citit-o în ziare și s-a popularizat și în mass media, cum se poate ca o primărie condusă de un penal, Apostu la Cluj, acum Boc să aloce 30 mii euro pentru 1500 pensionari, sau persoane vârstnice, iar în orașul Craiova nu s-a găsit pentru acei pensionari care au 40 lei pensie, să se facă cel puțin pentru ziua lor. Pe 1 octombrie trebuia în sala asta, cel puțin oficierea, să zicem volatilă, în care să vorbim ceva și despre acești oameni datorită cărora generațiile următoare au ajuns unde au ajuns. Deci respectul, sau să zic demnitatea, mândria și speranța în municipiul Craiova, lasă de dorit pentru noi pensionarii și persoanele vârstnice. Răspunsul dvs. va trebui să dea dovadă că vă pasă sau nu de persoanele vârstnice.

Mai am o problemă. Ne-ați închis intrarea în sediul asociației. Nu se poate așa ceva, să ni se obtureze la CEZ din cauza CEZ-ului să nu putem să intrăm. Le-am spus să lase trotuarul deschis. A doua problemă mare, tot municipiul Craiova, am apelat și la presă, nu are un club al pensionarilor în spațiile care există în Craiova. Vă dau o sumă de spații care există libere dar nu vreți să ne puneți la dispoziție să avem și noi un club cum are Gorjul ppatru, cum are Vâlcea șase, cum are Slatina, cum are

Încep cu primele interpelări. Avem o decizie a Camerei de conturi pe care am dispus să o punem în aplicare. Așadar tot ce a cerut Curtea de conturi să facem pentru a intra în legalitate față de ceea ce s-a întâmplat până acum înainte, o vom face. La celelalte întrebări va răspunde dl. Nedelescu privind Pelendava, managerii și Brestei plombările.

Pe str. Caracal vreau să vă spun că vom intra în reabilitare pe de-a întregul, și termică, o să intre și blocurile de acolo, dacă sunt pe listă.

D-ra Predescu, nu mi-am schimbat cu nimic poziția față de ieri, exact aceeași este și astăzi, trebuie făcută o reglementare legislativă, dar vin alegerile parlamentare și eu sunt convinsă că foarte mulți actuali și viitori parlamentari vor dori să vă ajute în acest demers.

Despre ziua pensionarilor ridicată de dl. Ștefârță, și, desigur, despre același subiect ridicat de invitații noștri, vreau să vă spun că nu am cunoștință de nicio cerere pentru concursul de șah sau alte lucruri. Mie mi-a parvenit o cerere pentru o masă pentru 250 persoane vârstnice. M-am întrebat și am întrebat cum erau aleși în anii trecuți cei 250 de persoane din cei peste 40 mii de pensionari și am spus că nu mi se pare corect mai ales că am înțeles că ni s-a cerut inclusiv protecția Poliției Locale pentru că în alți ani veneau tot felul de persoane care deranjau aceste mese. Am stabilit să facem un spectacol pentru toți cei care vor dori să participe cu Ansamblul Folcloric Maria Tănase, dar desigur că putem discuta și despre celelalte activități, concursuri de șah la care să poată să participe toți pensionarii interesați. Nu știam de celelalte probleme pe care le-ați sesizat, că ați dori o excursie. oricum, nu cred că ne permite bugetul. După cum ați fost informați probabil, am găsit 17 lei în buget. Ceea ce se întâmplă la programul Zilele Craiovei se face strict din sponsorizări și o să încercăm să găsim o variantă tot pe sponsorizări, dacă se poate. După cum ați observat, nu am luat bani deloc de la capitolul imagine nici pentru zilele Craiovei nici pentru alte festivități, îi vom da la drumuri cel mai probabil, ca să plombăm gropile pe care le-am primit moștenire. În ceea ce privește Clubul pensionarilor este pe lista noastră de priorități. În momentul în care vom identifica un spațiu, îl veți primi cu siguranță. Nu am avut cunoștință că ați vrut să intrați la mine și nu ați fost primiți. În orice caz progarmul de auidență îl țin conform legii. Vinerea trecută am avut 70 de persoane la audiențe, deci nu se poate discuta despre lipsă de transparență.

Despre iluminatul public din zona Făcăi o să-l rog tot pe dl. Nedelescu să vorbească. Despre limitatoarele de viteză, eu am oprit într-adevăr licitațiile pentru limitatoarele de viteză pentru că m-am gândit că în condițiile în care străzile Craiovei sunt pline de gropi, să mai punem și alte obstacole, este prea mult și ne-ar fi costat oricum prea mult. Banii respectivi s-au direcționat către adăpostul de câini care trebuie să se construiască până la finalul acestui an. O să dispunem ca cele rupte, într-adevăr să fie scoase. Le-am remarcat și noi.

În ceea ce privește a doua parte a interpelării d-lui Cherciu, este o decizie care poate să aparțină consiliului local, opțiunile mele politice nu au de-a face cu

Pentru zona Craiovița o să-l rog pe dl. Nedelescu să răspundă, iar despre sesizările pentru RAT vreau să vă spun că am cunoștință despre aceste probleme, i-am și cerut de altfel d-lui director de la RAT, Alin Goga, să le rezolve încă de la începutul acestei săptămâni.

Dl. Președinte:

Fac o precizare. Nu m-am exprimat să-l luați dvs. acasă, folosesc un limbaj elegant, am spus doar că poate face onoare la dvs. acasă, deci în niciun caz nu mi-am permis să fiu trivial.

D-na Primar:

O să scoatem stenograma să vedem. Eu încă aud destul de bine.

Dl. Nedelescu:

O să răspund punctual. În primul rând la întrebările d-lui coleg Albăstroiu referitor la str. Pelendava, este adevărat că se lucrează greu. Aș spune că s-a lucrat greu din două motive. A avut și constructorul niște probleme, a subcontractat la cineva și firma nu era serioasă. Am rezolvat această problemă, însă avem probleme foarte mari la proiectare. Vreau să vă spun că această stradă care nu ne aparține nouă, actualului executiv, a fost proiectată mai înainte și știți foarte bine, se repară pe fonduri europene, proiectantul a spus că este conducta de gaze într-o locație și o căutăm acum și o găsim prin altă parte și, mai mult, vreau să vă spun că nu s-a ținut cont de casele din zonă, așa cum a fost proiectat. Trebuia după asfaltare bineînțeles, casele din zonă să fie inundate. Încercăm acum să coborâm strada și să facem fel și fel de lucruri pentru a nu inunda oamenii din zonă. Avem promisiunea constructorului că se va încadra în timp și sper ca luna viitoare până la sfârșitul lunii strada să fie gata.

Tot d-lui Albăstroiu referitor la str. Prelungirea Brestei. Este adevărat avem datorii foarte mari la constructor. Nu ne putem achita de aceste datorii. Astăzi ne-a comunicat că nu mai are bani nici de motorină. Am intervenit la Direcția Economică să se dea ceva bani. Vreau să vă asigur dl. Albăstroiu că săptămâna viitoare intrăm pe Prelungirea Brestei și vom lucra. Acum se lucrează pe Râului și când termină sew mută direct pe Prelungirea Brestei.

Iluminatul public vreau să vă spun că eu verific noaptea iluminatul public. Săptămâna trecută am fost în cart. Făcăi, am găsit câteva becuri arse, am dispus să le înlocuim, deseară vom fi în cartier din nou cu cei de la iluminatul public și vă asigur că cartierul va fi iluminat.

Referitor la balastarea străzilor, am avut o discuție, am făcut ce s-a putut în zonă, am făcut inclusiv curățenie în acea zonă a lacuzlui din cartier. Știe și dl. Ștefârță că a fost acolo, dar referitor la balastare nu pot să vă promit nimic pentru că în limita fondurilor alocate încercăm să rezolvăm problema cu banii cu care ne confurntăm la ora actuală.

Dl. Pană - trecerea de pietoni de la Tineretului, nu-mi aparține mie, dar rog colegii de la comisia de sistematizare, o să discut cu ei să identificăm treceri de

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de astăzi, 27.09.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dan Adrian Cherciu

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona