Proces verbal din 26.07.2012

Proces verbal din data de 26.07.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 26.07.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 25, 2 consilieri sunt absenți motivat: dl. Radu Marin Traian, dl. Socoteanu Răzvan. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui consilier Badea Pavel pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 719/20.07.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară în data de 26.07.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dnei. Barbu Gheorghița.

 • 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui. Mitrică Alin Sorin.

 • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

 • 5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova de a semna acordul de pre-finanțare cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea derulării proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susțină și să voteze noii membri și

președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia

S.A.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 referitoare la aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj, în vederea înființării   Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a

Deșeurilor „ECODOLJ”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova.

 • 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2012.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a creditelor externe și interne, pe semestrul I al anului 2012.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe semestru I al anului 2012.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestru I al anului 2012.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C.Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor si a procedurilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

  • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Transport Craiova.

  • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

  • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Sport Club Municipal Craiova.

  • 25. Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

  • 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administrație ale unităților învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

  • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager

  proiectului


  de


  Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, precum și management câștigător.

  • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului funcționare al Sport Club Municipal Craiova.

  • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului funcționare al Comisiei Sociale.


  de


  de


  organizare


  organizare


  de la de


  Și


  Și


  • 30. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară.

  • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 privind aprobarea componentei Comisie sociale.


 • 32. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru perioada mai - august 2012.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare si a pretului pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere, care au ca obiect locuințe, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova.

 • 36. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. asupra bunului „Teren Aducțiune Breasta” care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

 • 38.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

39.Scrisoare adresată Primarului Municipiului Craiova de către Federația Română de Fotbal.

40.Întrebări și interpelări.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl. Șerban Gabriel-Costel.

 • 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

Din câte am înțeles, d-na primar a retras punctul nr. 37 de pe ordinea de zi. De aceea o să vă propun să votăm ordinea de zi în bloc, mai puțin punctul nr. 37, urmând ca în momentul în care vom dezbate în parte fiecare proiect, să-i dau și citire.

Mai avem trei puncte peste ordinea de zi. Propun să le discutăm după treminarea punctelor de pe ordinea de zi înainte de a se face înscrieri la cuvânt pentru punctul de întrebări și interpelări.

Aceasta este propunerea mea. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi ordinea de zi în bloc.

Pentru o bună desfășurare a ședinței o să vă rog ca toate interpelările pe care le aveți să le faceți prin intermediul președintelui de ședință.

Am rugămintea de a discuta înaintea punctului 1, punctele nr. 2 și 3 în care se validează mandatele a doi consilieri locali, în urma demisiei d-nei Barbu și d-lui Mitrică, pentru a avea cvorumul și numărul complet de consilieri. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dnei. Barbu Gheorghița.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui. Mitrică Alin Sorin.

 • 3. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

 • 5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova de a semna acordul de pre-finanțare cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea derulării proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susțină și să voteze noii membri și președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 referitoare la aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj, în vederea înființării   Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a

Deșeurilor „ECODOLJ”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova.

 • 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2012.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a creditelor externe și interne, pe semestrul I al anului 2012.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe semestru I al anului 2012.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestru I al anului 2012.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C.Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor si a procedurilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public.

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

  • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Transport Craiova.

  • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

  • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Sport Club Municipal Craiova.

  • 25. Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

  • 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administrație ale unităților învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

  • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager

  proiectului


  de


  Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, precum și management câștigător.

  • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului funcționare al Sport Club Municipal Craiova.

  • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului funcționare al Comisiei Sociale.


  de la de


  de


  de


  organizare


  organizare


  și


  și


  • 30. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară.

  • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 privind aprobarea componentei Comisie sociale.


 • 32. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru perioada mai - august 2012.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare si a pretului pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național.

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere, care au ca obiect locuințe, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova.

 • 36. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. asupra bunului „Teren Aducțiune Breasta” care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

38.Scrisoare adresată Primarului Municipiului Craiova de către Federația Română de Fotbal.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova

 • 40. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între

S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl. Șerban Gabriel-Costel

 • 41. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

 • 42. Întrebări și interpelări.

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dnei. Barbu Gheorghița.

Dl. Președinte:

Dau cuvântul d-nei președinte a comisiei de validare pentru a ne spune rezultatul votului.

D-ra Predescu:

Comisia de validare s-a întrunit cu un sfert de oră înainte de începerea ședinței, am verificat cele două dosare, nu sunt probleme cu privire la validarea următorilor supleanți, respectiv în locul d-nei consilier Barbu Gheorghița se propune validarea mandatului d-lui Ștefănescu Dragotă Silviu Cristian, iar în locul d-lui Mitrică Alin , validarea mandatului d-lui Dindirică Lucian. Dosarele sunt în regulă, au toate actele doveditoare, nu sunt incompatibilități.

Dl. Președinte:

Aș dori, dacă se poate ca cei doi noi colegi ai noștri, să depună jurământul pentru a putea să continuăm ședința.

Dl. Ștefănescu Dragotă Cristian:

Subsemnatul ȘTEFĂNESCU DRAGOTĂ SILVIU CRISTIAN consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publica locala, depun în fața consiliului local, următorul jurământ:

Jur sa respect Constituția și legile țarii și sa fac, cu buna-credința, tot ceea ce sta în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.

Așa sa-mi ajute Dumnezeu!“.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Încetează de drept, prin demisie, mandatul de consilier din cadrul Consiliului

Municipal Craiova al doamnei BARBU GHEORGHIȚA DANIELA, urmare numirii acesteia în funcția de director executiv la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Dolj.

Art.2. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Ștefănescu Dragotă Silviu Cristian, următorul supleant de pe lista electorală a Uniunii Social - Liberale - filiala Dolj.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui. Mitrică Alin Sorin.

Dl. Dindirică Lucian:

Subsemnatul DINDIRICĂ LUCIAN COSTIN consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publica locala, depun în fața consiliului local, următorul jurământ:

“Jur sa respect Constituția și legile țarii și sa fac, cu buna-credința, tot ceea ce sta în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.

Așa sa-mi ajute Dumnezeu!“.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Încetează de drept, prin demisie, mandatul de consilier din cadrul Consiliului Municipal Craiova al domnului Mitrică Alin Sorin, ca urmare a stării de incompatibilitate.

Art.2. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Dindirică Lucian Costin, următorul supleant de pe lista electorală a Uniunii Social - Liberale - filiala Dolj.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Au fost validați cei doi noi colegi ai noștri. le doresc bun venit și multă baftă.

 • 3. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2012.

D-na Secretar:

Nu necesită vot, este decât o însușire a modului de desfășurare a activității asistenților personali.

Dl. Dincă:

Luați act că nu s-a votat.

Dl. Președinte:

Nu s-a votat în urma a ceea ce d-na secretar Miulescu a precizat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă desemnarea Primarului Municipiului Craiova - dna.Lia-Olguța Vasilescu în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Art.2. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova - dna.Lia-Olguța Vasilescu, de a propune și a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia modificarea Statutului și Actului Constitutiv al asociației, în sensul desemnării noilor reprezentanți ai autorităților locale membre în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.402/2007.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova

  de a semna

  acordul de

  pre-finanțare

  cu

  Banca

  Europeana

  pentru

  Reconstrucție

  și Dezvoltare

  (BERD) în

  vederea

  derulării proiectului

  ”Extinderea și

  modernizarea

  infrastructurii

  de

  apă și

  apă uzată în

  județul

Dolj”.

Dl. Dincă:

Acest contract de prefinanțare cu BERD este folosit pentru a obține finanțarea finală pentru a cofinanța proiectul privind masterplanul de apă. Cum atât Compania de Apă are cinci acționari, iar pe de altă parte din acest masterplan profită și alte cinci localități, cred că, dacă acum, la prefinanțare s-a negociat deja pentru a avea formula pe care o avem astăzi, pentru contractul de finanțare cred că am putea să introducem și celelalte consilii locale, care, repet, sunt și membre ale adunării generale acționare ale Companiei de Apă și chiar profită de această finanțare. Drept urmare, îi rog pe colegii care fac negocierea, care vor negocia cu cei de la BERD, să le mintroducă și pe acestea. Cu siguranță cei de la BERD nu vor avea nici o problemă, mai ales că avem mai mulți garanți, nu numai Consiliul Local Craiova ci și Consiliul Județean. Vă mulțumesc.

D-na Secretar:

Cu privire la propunerea pe care a făcut-o dl. consilier, și pe care a expus-o și în comisia juridică, în principiu noi avem ca împuternicire competența decât ma Primarului municipiului Craiova. Putem ține cont de recomandarea dvs. în sensul de a comunica înainte de a expedia hotărârea noastră, să fie coparticipanți la semnarea protocolului și ceilalți asociați. Este adevărat că ponderea majoritară fiind a noastră, și Compania de Apă, care are program ISPA este de interes local, cu siguranță la prefinanțare s-a avut în vedere exact titularul de drept anterior, el fiind în program.

Dl. Dincă:

La acordul de prefinanțare este clar că nu se mai poate modifica, dar odată cu acest acord de prefinanțare vor urma negocierile pentru finanțare. Cu siguranță că BERD-ul, dacă are mai mulți garanți, nu numai că nu va fi deranjat, va fi chiar bucuros de acest lucru, iar pe de altă parte îi punem și pe ceilalți care beneficiază de masterplanul pe apă să-și asume responsabilitatea din punct de vedere financiar așa cum ne-o asumăm noi și Consiliul Județean pentru că ar fi o povară, dacă vreți, pentru finanțele craiovenilor, să suporte acest contract de finanțare, chiar dacă obligația o are Compania de Apă să returneze acești bani. Repet, nu pentru acest contract de prefinanțare care este clar că nu se va modifica, să facem propunerea o dată cu înaintarea contractului de prefinanțare .

D-na Secretar:

Se poate supune la vot în forma existentă a acestui proiect, urmând ca noi să avem în vedere la încheierea contractului de finanțare cu acționarii.

Dl. Președinte:

Vă propun să votăm acest proiect în forma propusă de executiv, în ansamblu. Cine este pentru?

Art. 1. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova - dna. Lia - Olguța Vasilescu să semneze acordul de pre-finanțare cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea derulării proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susțină și să voteze noii membri și președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

D-na Secretar:

O singură completare pentru art. 2 propunerea autorității locale pentru președinte este dl. Mitrică Alin, care a fost anterior consilier local. Deci la art. 2, reprezentantul pe care în va susține autoritatea locală, va fi dl. Mitrică Alin Sorin.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se ia act de cererile de demisie din Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. ale dlui. Pistrițu Ionel, dlui. Mitriță Constantin, dlui. Preda Radu Cosmin și dlui. Duca Felix Adrian și se declară vacante locurile rămase libere.

Art.2. Se mandatează dra. Peța Eliza Mădălina să propună, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. propunerile privind noii membri ai Consiliul de Administrație din lista înaintată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, anexă la prezenta hotărâre și parte integrantă din aceasta, precum și numirea dlui. Mitrică Alin Sorin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A și persoanele desemnate la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 referitoare la aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova-dna.Lia-Olguța Vasilescu, să semneze actele adiționale de modificare a actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”.

Art.3. Pe data prezenztei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”.

Dl. Președinte:

Proiectul s-a modificat. Forma modificată este: Proiect de privind desemnarea Primarului în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”.

Discuții pe acest proiect? Dl. Cherciu aveți cuvântul.

Dl. Cherciu:

Referitor la acest proiect de hotărâre, care astăzi are mai degrabă o modificare de formă și nu de fond, vreau să-i adresez rugămintea d-nei primar să facă tot ce-i stă în putință ca acest proiect să fie pus în practică fără ca amplasamentul gropii de gunoi să fie pe raza municipiului Craiova. Personal, încă de acum trei sau patru ani când sa propus acest proiect, chiar în ciuda inițiativei d-lui Solomon de la acel moment, m-am opus pentru că sunt convins că se poate găsi, dacă există voință, se poate găsi posibilitatea de a pune acest proiect în care Craiova să beneficieze de avantajele enumerate legate de dotare, stații de sortare, mijloace de transport a gunoiului, dar cu amplasarea acestei gropi în altă parte în județul Dolj. Am spus-o și o repet, dânsa nu a avut ocazia să-mi afle poziția, nu mi se pare normal ca municipiul și capitala acestui județ să devină cumva groapa de gunoi a întregului județ, dintr-un motiv dacă vreți, foarte simplu, anume că niște funcționari nu și-au făcut la timpul potrivit temele. Proiectul inițial, studiul de fezabilitate, avea prevăzută și varianta unui alt amplasament, dar repet, din motive de comoditate s-a mers pe această variantă în care bătem în cuie un amplasament cu totul și cu totul impropriu.

D-na Primar:

Având în vedere că sunteți mai vechi pe aici, mă așteptam să aveți mai multe amănunte despre ce s-a întâmplat până acum. În Dolj există o singură groapă conformă, cea de la Mofleni, și să vreau să o mut nu aș putea pentru că asta a fost negociată cu Uniunea Europeană. Există o concesiune dată unui privat, care nu este dată de Olguța Vasilescu, este dată de un alt primar dinainte de Olguța Vasilescu. Ei bine, când ai dat concesiunea unui privat, trebuie să aștepți ca el să vrea să-și omoare afacerea și să închidă groapa respectivă. Eu zic că nu va închide, dar cred că ar fi trebuit, dacă sunteți mai vechi prin consiliul ăsta, să fi discutat de la vremea respectivă cu primarul ca să nu facă această greșeală. Nu există o altă variantă de amplasare oricât am vrea. Mi-aș dori foarte mutl.

În ceea ce privește cantitatea de deșeuri, pentru că se spune că groapa de la Mofleni va deveni groapa de gunoi a întregului județ, vreau să vă spun că în momentul în care se va aplica masterplanul de deșeuri, vom avea stații de sortare și de compostare, iar cantitatea de gunoi care este la ora actuală în Craiova, va fi egală cu cea care va veni ulterior din tot județul. Eu mi-aș dori să umplem mai repede groapa asta, să scăpăm de ea de aici și s-o mutăm în altă parte cum spuneți dvs., dar încă o dată vă spun, este negociere cu Uniunea Europeană care nu este făcută de Olguța Vasilescu, este o concesiune dată unui privat care nu este dată de Olguța Vasilescu și este o groapă de gunoi care nu poate fi închisă de Olguța Vasilescu.

Dl. Cherciu:

Vreau să vă asigur că încă din mandatul trecut m-am ocupat în mod special de proiect și cunosc foarte bine toate datele. repet, inclusiv studiul de fezabilitate în care nu s-a luat voit a doua variantă pe care studiul o prevedea, anume mutarea acestei gropi. Rugămintea mea, că până la urmă este o rugăminte, este că așa cum sunteți de bătăioasă, să încercați pentru binele craiovenilor, să obțineți această mutare pentru că este posibil, în ciuda argumentelor pe care ni le-ați dat, vă asigur că este posibil și știm cu toții că în România foarte multe contracte se pot desface și se pot corecta. Eu consider că veți reuși.

D-na Primar:

Dvs. îmi spuneți mie să cer unui privat să-și omoare afacerea, afacere pe care i-a dat-o un alt primar, repet, nu Olguța Vasilescu, și credeți că pot msă-l și conving, nu?

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă desemnarea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguța Vasilescu în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”.

Art.2. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguța Vasilescu, de a propune și de a vota în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”, modificarea contractului de asociere, a statutului și actului constitutiv ale asociației, în sensul desemnării noilor reprezentanți reprezentanți ai autorităților locale membre în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Cherciu).

Dl. Cherciu:

Poziția mea a fost constantă și în mandatul trecut la toate hotărârile care aveau cumva legătură cu această Asociație de Dezvoltare Intracomunitară am fost consecvent și am votat împotrivă.

Dl. Președinte:

Craiovenii trebuie să înțeleagă. Dvs. acum ați votat împotriva desemnării primarului pentru a ne reprezenta acolo, nu?

Dl. Cherciu:

Am votat împotriva desemnării, e adevărat.

Dl. Președinte:

Mulțumim. Vroiam să știe și craiovenii. Vă mulțumesc.

 • 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova.

D-na Secretar:

Are o ultimă modificare, care a fost anunțată ieri în comisii, respectiv atât la punctul 9 cât și la 10 în mod corespunzător se suplimentează cu 5 mii lei pentru cheltuielile cu personalul la învățământ și în mod corespunzător și bugetul consolidat.

Dl. Nedelescu:

Comisia nr. 1 a dat aviz favorabil.

Dl. Dincă:

La acest proiect de hotărâre sunt două aspecte care trebuiesc, cred eu, urmărite, pe următoarele șase luni. Pe de o parte facem o rectificare în minus în ceea ce privește fondurile europene cu 15 milioane lei, adică aproape 3 milioane și jumătate de euro neexecutate pe primele șase luni, și sper ca viteza de absorbție să fie mai mare în următoarele șase luni de zile, iar pe de altă parte am spus-o de acum șase luni atunci când am votat bugetul, acum suntem la rectificarea lui, cred că în ceea ce privește problema câinilor maidanezi, nu ar trebui să spunem că nu sunt bani în bugetul local pentru a rezolva această problemă. Cred că salubritatea împreună cu consiliul local pentru că cele două instituții trebuie să rezolve această problemă, pot să pună banii necesari pentru a rezolva cât se poate de repede această problemă, iar noi vom fi pro indiferent ce sumă de bani este pentru rezolvarea problemei în cauză. Cred că este momentul să ne solicitați să rectificăm și pozitiv către salubritate fie luna aceasta fie luna viitoare pentru a răspunde acestor cerințe. Știu, se face un studiu de fezabilitate, este începutul, dar cred că dacă lucrurile le vom împinge cu mai mare viteză înainte, cred că toată lumea este disponibilă în a aloca bani în acest sens, ca în cel mai scurt timp să putem vorbi de rezolvarea acestei probleme. Speranța mea este că se va rezolva cât mai repede pentru că, din câte am discutat cu colegii nu este nimeni contra acestui proiect, doar trebuie să lucrăm toți. Consiliul local poate doar să aloce bani în acest sens.

D-ra Predescu:

Continuând sau răspunzând față de ultima problemă pusă în discuție, deci de pe ordinea de zi avem un proiect din care se observă în mod ferm că există un teren pus la dispoziție în prezent pentru construirea adăpostului câinilor fără stăpân, și îl anunț pe colegul meu că luna viitoare, în august, va fi pe ordinea de zi un alt proiect de hotărâre care va privi sterilizarea obligatorie a tuturor câinilor fără stăpân și chiar și a celor care sunt în îngrijirea persoanelor în măsura în care aceștia nu au un pedy gree deci nu sunt luați în evidență de către asociațiile chinologice pentru a nu se mai realiza reproducerea știind faptul că este cel mai mare pericol de înmulțire a câinilor fără stăpân.

Dl. Nedelescu:

Vreau să-l asigur pe dl. consilier că din informațiile pe care le am, se lucrează cu cea mai mare viteză, etapele au fost foarte mult scurtate. După cum vedeți, consiliul local a găsit posibilitatea să aloce un teren pe care îl avea în proprietate, deci nu suntem nevoiți să preluăm teren din altă parte să facem o asociere sau să cumpărăm un teren deci etapele sunt extraordinar de mult scurtate și cred că nu se putea face mai mult decât se face la ora actuală.

Dl. Dincă:

Sper să se întâmple așa cum spune dl. Nedelescu. Avem experiența că în anul 2011, în martie, atunci când a fost votat bugetul, am prevăzut sume de bani pentru studiul de fezabilitate, după aceea s-a constatat că s-a schimbat legea și că trebuie un studiu de impact. Sper ca lucrurile să fie foarte bine făcute la acest studiu de fezabilitate, să cuprindă o parte și din impactul de mediu, chiar dacă terenul este în afara Craiovei și sper să se miște cu cea mai mare viteză. Repet, în ceea ce privește resursa financiară, cred că nimeni din cadrul consilierilor locali nu se va opune să acordăm întreaga sumă necesară și pentru proiectul tehnic pentru că acum suntem în faza de studiu de fezabilitate, nu știu de ce nu a fost prevăzută licitația pentru cele două, și pentru studiu și pentru proiect, măcar să punem banii chiar dacă derularea lor trebuie făcută separat, iar legat de execuție, din punctul meu de vedere, mai devreme de luna octombrie nu cred că veți putea fi puși în situația să ne cereți bani pentru execuție pentru că indiferent cât am comprima timpul, tot va dura câteva luni. Vă mulțumesc.

D-na Secretar:

Ca un comentariu, știți bine că fără studiu de fezabilitate nu se poate trece la etapa următoare prevăzută de lege. Deci legal nu putem mai mult. O facem foarte repede.

Dl. Nedelescu:

Eu înțeleg, a fost o temă de campanie, dar a trecut campania. Să uităm temele de campanie și să preluăm temele cetățenilor.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-na Secretar:

Aceeași modificare cei 5 mii de lei pe care i-am avut la buget pentru învățământ.

Dl. Nedelescu:

Comisia 1 a dat aviz favorabil.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2012.

Dl. Nedelescu:

Comisia 1 a dat aviz favorabil.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2012, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a creditelor externe și interne, pe semestrul I al anului 2012.

Dl. Nedelescu:

Comisia 1 a dat aviz favorabil.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a creditelor externe și interne, pe semestrul I al anului 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe semestru I al anului 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe semestru I al anului 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestru I al anului 2012.

Dl. Nedelescu:

Comisia 1 a dat aviz favorabil.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestru I al anului 2012, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

Dl. Nedelescu:

Comisia 1 a dat aviz favorabil.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 28 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • a) total venituri -5.295,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

 • b) total cheltuieli -5.295,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.53/2012.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiul Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.74/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

D-na Secretar:

Cu ultimele modificări care au fost comunicate ieri și prezentate în comisii și comunicate pe site-ul primăriei respectiv la Direcția de Urbanism și la Direcția Economico-financiară.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.58/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C.Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.

D-na Secretar:

Cu o singură modificare din comisiile de ieri în sensul că acel compartiment de recuperare debite taxe din cadrul serviciului financiar intră în subordinea administratorului.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor si a procedurilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public.

D-na Secretar:

Potrivit completărilor propuse la comisia juridică de către d-ra Bianca Predescu, am acceptat varianta la criterii punctul 3 lit. c să aibă vechime 3 ani experiență în administrație publică locală.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă criteriile și procedurile de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă criteriile de participare și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Transport Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă criteriile de participare și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Transport Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă criteriile de participare și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare și a procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Sport Club Municipal Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă criteriile de participare și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Sport Club Municipal Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25. Proiect de hotărâre privind reorganizarea  rețelei școlare a unităților de

învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

D-ra Predescu:

Nu știu dacă s-a refăcut raportul. Ieri în comisia juridică am solicitat să fie refăcut raportul pentru că raportul este lacunar sub mai multe aspecte. Nu se poate din moment în care în partea introductivă, doar arăți care este temeiul legal, în final imediat al treilea paragraf să propui reorganizarea. Mă așteptam și am cerut ca în acest raport ieri să fie cuprinse explicațiile pe care d-na secretar le-a făcut în cadrul comisiei juridice și anume faptul că este o chestiune cu care această instituție, respectiv consiliul local, a fost pusă să se pronunțe asupra acestei reorganizări de doi ani de zile, votul este doar consultativ, nu are vreun efect decizional în privința reorganizării. Pe cale de consecință, chiar dacă în ultimii doi ani consiliul local nu și-a dat votul cu privire la organizare, totuși există o stare de fapt. Această reorganizare s-a produs. Acum sunt două etape: este o variantă care a fost în 2010 cu privire la reorganizare și o alta anul trecut care privește pe de o parte modul de comasare, iar pe de altă parte personalitatea juridică pe care au dobândit-o sau au pierdut-o în timp unele unități din învățământul preșcolar. Toate aceste chestiuni trebuiau arătate în raport, de aceea în comisia juridică eu ieri m-am abținut pentru că nu este elocvent modul în care este propus ca și raport, ca susținere prin fundamentare, acest proiect. Dacă s-a refăcut nu este nici o problemă.

D-na Secretar:

Nu s-a refăcut, dar am promis că până la adoptarea hotărârii care înseamnă o stare de fapt de care toți aveți cunoștință și din mandatul anteior, dat fiind faptul că este aviz consultativ, urmare a fpatului că este adoptată deja hotărâre de consiliu privind acceptarea calității de ordonator de credite care are efect asupra personalității, acest aviz este neapărat necesar sub aspectul încunoștințării autorității locale că reorganizarea a produis efecte pentru anul preuniversitar 1 septembrie - 15 septembrie. Deci ar însemna decât să nu comunicăm până nu refacem și noi ne-am însușit acest punct de vedere, numai că n-am avut timp în câteva ore să-l refacem

D-ra Predescu:

Înțeleg că se va completa.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se   aprobă reorganizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ

preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, începând cu data de 01.09.2012, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova.

D-na Secretar:

Anexele care au fost comunicate către dvs. și care au circulat între reprezentanții grupurilor de consilieri, au fost finalizate prin grija d-nei viceprimar. Noi vom multiplica după aceea când se adoptă hotărârea și comunicăm fiecăruia dintre dvs. care este instituția de învățământ la care s-a finalizat. Anexele au fost finalizate cum ați stabilit prin grija d-nei viceprimar pe baza propunerilor formulate de dvs. Urmează ca noi după adoptare să comunicăm nominal fiecăruia dintre dvs. consiliul la care ați rămas reprezentanți.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.347/2010.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, precum și a proiectului de management câștigător.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, conform procesului verbal prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă proiectul de management câștigător, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă durata de 3 ani a contractului de management încheiat la Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sport Club Municipal Craiova.

D-ra Predescu:

Ieri în comisia juridică s-a discutat acest proiect sub mai multe aspecte. În ceea ce privește regulamentul, am cerut ca el să fie redactat conform tehnicii legislative normative cu structurarea pe articole, alineate și puncte, apoi am observat că după art. 16intervenea o prezentare generală, ceea ce este de neadmis, fără ca să fie reglementată pe articole structura decizională și atribuțiile tuturor organelor din structura decizională. Eu am făcut ieri după comisia juridică această lucrare introducând articolele de la nr. 17 la nr. 25 și în afară de ceea ce era scris în acea structură generală am reglementat și atribuțiile consiliului de administrație și directorului economic care nu erau prevăzute chiar și așa cum era scris. La art. 19 alin. 2 am propus și s-a însușit de către comisia juridică și am înțeles că și de executiv în ansamblu, amendamentul ca organul decizional să fie consiliul administrativ pentru că față de acesta directorul are o descărcare de gestiune și este normal, deși ultimul act al Curții de Conturi a repetat această cerință și această funcționare legală. Pe de altă parte acest consiliu de administrație compus dion trei membri: director, reprezentantul consiliului local dintre aceștia și reprezentantul primarului să rămână la numărul de trei fără a mai modifica acest număr și cu componența arătată.

D-na Secretar:

La vot este proiectul în forma modificată pe cu tehnica de redactare și noi am luat măsuri și pentru modificarea art. fost 19 în sensul ca reprezentantul consiliului local să fie din membrii componenți ai acestuia și nu exclusiv din afară.

Dl. Președinte:

Vă propun la vot aprobarea acestui regulament cu modificările propuse de d-ra Predescu, în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Sport Club Municipal Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2007.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2004, nr.152/2004 și nr.125/2009 .

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară.

D-ra Predescu:

S-a solicitat la comisia juridică ieri ca regulamentul să fie redactat pe articole, alineate și litere. Să fie reorganizat ca atare. Este numai o chestiune de redactare.

D-na Secretar:

A fost însușită propunerea și refăcut regulamentul.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova, în Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova.

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2009 și nr.62/2012.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 privind aprobarea componentei Comisie sociale.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenței Comisiei Sociale, în sensul înlocuirii dlui. Petre Ion, cu dl. Preda Radu Cosmin - director general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru perioada mai - august 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă   acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru perioada MAI -AUGUST 2012, în baza valabilității certificatului de persoană cu handicap.

Art.2. Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:

- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

 • -  să dețină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia Pentru Protecția Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • - să fie apte fizic pentru deplasare.

 • - însoțitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu handicap, în baza legitimației deținute de bolnav;

 • - pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidența lor fiind în baza de date a Direcției Asistență și Protecție Socială, figurând angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

 • - pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situației lunare transmise de DGASPC Dolj.

Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii aprilie 2012, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Asistență și Protecție Socială și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare si a pretului pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

Dl. Cherciu:

Îmi permit să-i fac o sugestie d-nei primar anume că eu am solicitat în repetate rânduri ca toate regiile aflate în subordinea primăriei în momentul în care vin cu propuneri de măriri de tarife, să aibă alături și un set de măsuri prin care dânșii încearcă să-și eficientizeze activitatea. Dacă vom vedea în continuare această sarabandă în care regiile bugetofage vor găsi explicații și motivații de la Comisia Europeană, dacă plouă, de ce plouă, cu certitudine astfel de lucruri vor fi în neregulă. Am înțeles explicațiile care au fost oferite de Compania de Apă, pe noi, grupul consilierilor PDL nu ne-au convins. Deci nu ni se pare oportună această majorare de tarife din motivul că nu este însoțită și de un plan de măsuri de reducere a cheltuielilor. Un bun manager în momentul în care vrea să crească un preț, primul lucru pe care îl face este să se uite cum poate să-și reducă costurile. Acestea fiind zise, poziția noastră, cum am precizat, este de a vota împotriva acestui proiect de hotărâre.

D-ra Predescu:

Și în comisia juridică am pus în discuție faptul că suntem în prezența a două lucruri diferite. Ele într-un fel, se leagă, au conexiuni între ele. Proiectul de hotărâre are un anumit obiect și ține de masterplanul pe care județul nostru este foarte interesat să îl desăvârșească prin procedurile europene și de aceea suntem ținuți de un anumit termen. Avem o întârziere, trebuia din ianuarie să-l punem în discuție. Pe de altă parte am arătat și ieri în comisie că sunt deficiențe la Compania de Apă și în actualul mandat cred că trebuie să privim cu mai multă atenție felul cum funcționează pentru că sunt repetate audiențe în care oamenii arată că deși au lipsit de la domiciliu o perioadă mai îndelungată de la una până la trei luni și nu au consumat apă, cu toate acestea le-a venit permanent consum de apă. Sunt și alte chestiuni care au fost relevate de colegi ieri în cadrul comisiei juridice. Ca atare, și eu sunt pentru această problemă de a avea în vedere modul în care sub aspectul gospodăririi resurselor și sub aspectul organizării, conducerea prezentă își îndeplinește misiunea deși acolo au niște salarii foarte mari. Paznicul are un salariu mai mare decât un conferențiar universitar, nu vreau să merg mai departe, și i se cer doar 8 clase, nu doctorat. Ca atare trebuie să avem în vedere felul cum se desfășoară activitatea la Compania de Apă pentru că într-adevăr se răsfrâng asupra cetățenilor aceste creșteri de tarife și trebuie să dăm un răspuns și să avem în vedere în ansamblu activitatea Companiei de Apă.

Dl. Pană:

Intervin la acest punct pentru că de foarte mult timp am urmărit îndeaproape activitatea Companiei de Apă, de fapt de când a fost regie, am fost printre cei care am susținut transformarea ei în Companie de Apă și a avut un merit deosebit Consiliul județean în acest sens, dar ceea ce vreau să spun, dat fiind faptul că există și punct la ordinea de zi prin care se va schimba conducerea în sensul că va fi un concurs, eu zic că ar fi trebuit întâi să vedem cu ce program vine noul manager în ceea ce privește restructurarea și modul în care gândește dânsul să urmărească ceea ce se întâmplă în regia de apă, și, de ce să nu spunem?, trebuie să ne comparăm și să vedem care sunt tarifele de apă și care este gradul de suportabilitate în special al cetățenilor și al pensionarilor din municipiul Craiova. Eu consider că întâi trebuie să vedem cu ce proiect și cu ce program vine noul manager apoi să intre și să aprobăm noi tarife.

Dl. Nedelescu:

Pentru ca cetățeanul să nu înțeleagă de ce unii aprobă mărirea tarifului și alții nu aprobă, că unii le vor binele că nu aprobă mărirea tarifului și alții le vor răul că aprobă mărirea tarifului, trebuie să cunoaștem niște lucruri. Această companie are un acord BERD care prevedea foarte clar de la 1 ianuarie această majorare de preț. Această majorare de preț, trebuie s-o spunem clar, nu s-a făcut pentru că au fost interese electorale. Mai mult, cei care se uită la noi și cetățenii municipiului Craiova trebuie să înțeleagă că noi dacă nu aprobăm această majorare de tarif Compania de Apă se poate îndrepta către consiliul local și recuperează această sumă de la consiliul local. Deci dacă în cunoștință de cauză s-ar ști toate lucrurile cred că ar trebui să gândim altfel și să nu ne gândim electoral.

D-na viceprimar Calangiu:

Eu aș vrea să ne explice colegii care au condus primăria cu majoritate cum a fost posibil ca o societate care are monopol, care are toți clienții asigurați prin acest monopol a ajuns pe pierdere și a dus la obligativitatea pentru că în afară de ceea ce spune dl. Nedelescu că nu putem accesa masterplanul pe apă și canalizare dacă nu facem în acest moment acest lucru, că a fost tergiversată din interese pur electorale, incalificabil, că este posibil să fim obligați să plătim și din urmă ceea ce nu s-a recuperat în bani în această perioadă din ianuarie până acum, poate îmi explică și mie un partid de dreapta cum au gestionat o societate pe care au înființat-o și este cu monopol cu tot, cu furnizorii asigurați pe pierdere și câte angajări s-au făcut acolo, care până la urmă se răsfrâng în preț, adică prețul ăsta conține și persoanele care în perioadă de criză sau de austeritate s-au continuat angajări într-o societate care nefăcând parte din administrația primăriei acolo nu se număra, la FMI nu se număra. De fapt toți cetățenii Craiovei plătesc această incompetență. Să sperăm că un management bun ne va aduce într-o situație în care să putem să revenim cât se poate de repede.

Dl. Pană:

Să știți că nu am discutat din punct de vedere electoral sau pentru a mai face campanie electorală, aceasta s-a terminat de mult, dar încă o dată și probabil că nu sa înțeles de la început, cunosc foarte bine această regie și acum companie, am fost cândva în consiliul de administrație, am participat la măsurile de redresare ale acestei companii, așa că știu ce se întâmplă în Compania de Apă. De aceea am zis și repet, este bine să vedem noul manager cu ce program vine și sper că dacă va câștiga concursul vine cu un program de redresare apoi luăm această decizie. Este adevărat că este o lipsă a mea, nu știu dacă este o cerință a BERD dar dacă nu este o cerință a BERD imperios necesară, eu aș dori ca acest punct să fie retras și să-l discutăm într-o ședință ulterioară.

Dl. Nedelescu:

Nu vroiam să spun și nu am spus în prima intervenție, dar m-a provocat d-na viceprimar și îi mulțumesc. În mandatul 2004 - 2008, electoratul trebuie să cunoască, atunci când eu am fost desemnat să conduc destinele acestei companii, să mă ocup de compania de apă, această companie care se numea regie atunci, avea o pierdere, vorbesc în bani vechi, de 25 miliarde. Timp de 4 ani de zile, d-lor colegi, vreau să vă asigur, nu numai că am recuperat această pierdere de 25 miliarde, dar am lăsat compania pe un profit care se situa undeva la douăzeci și ceva miliarde, vorbesc tot în bani vechi. Întrebarea este așa cum întreba și colega, d-na viceprimar, ce s-a întâmplat în acești patru ani de compania a ajuns iar în situația în care era în 2004?

Astea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem și ca răspuns la ce spunea dl. Pană și eu îi mulțumesc și am tot respectul față de Domnia Sa, vreau să vă spun că este o cerință BERD această majorare de tarif.

Dl. Cherciu:

În mod normal s-ar chema că solicit un drept la replică, propriu-zis nu este un drept la replică pentru că eu am făcut o afirmație și mi s-a dat un răspuns care nu are nimic în comun cu afirmația mea. Eu am solicitat ca de acum înainte toate propunerile de majorări de tarife să fie însoțite de un plan de măsuri de reducere a costurilor. Asta este afirmația pe care eu am făcut-o. Înțeleg din tonul d-nei viceprimar că nu este de acord cu această propunere și dorește să vedem greșelile pe care le-a făcut în mandatul trecut. Sunt primul care recunosc că s-au făcut multe greșeli, dar la fel de convins sunt că nu ține de cald craiovenilor dacă acum se va stabili că nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Aveți posibilitatea să îndreptați lucrurile, îmdreptați-le. Era o simplă sugestie care totdeauna a primit un răspuns care n-are nimic în comun cu ceea ce eu solicitasem.

Dl. Ștefârță:

Pentru buna desfășurare a acestei ședințe, pentru ca să nu transformăm niște discuții care ar fi trebuit să aibă loc în comisii nu în plen și am prelungi nejustificat această ședință, v-aș ruga să fiți atent atunci când acordați dreptul la replică, pentru că dreptul la replică se acordă numai în situația în care numele persoanei a fost pronunțat. În același timp v-aș ruga să faceți o listă de la început pentru înscrieri la cuvânt pe un anumit subiect care să fie închisă.

Dl. Președinte:

Conform regulamentului de desfășurare a ședințelor există dreptul la replică o singură dată pe un proiect. Deci nici unul dintre cei care a luat cuvântul sau a cerut dreptul la replică nu a avut dorința de a avea a doua interpelare. Vă mulțumesc. Respectăm regulamentul ședințelor.

D-na Primar:

Sunt ultimul cetățean al acestui oraș care vrea să crească tariful la ceva pentru populația Craiovei însă situația din regii este catastrofală. Este o moștenire la care cred că nici dvs. nu ați fi reușit vreodată să vă gândiți. De ce? Pentru că în mandatul trecut ați fost mințiți. La termoficare, de exemplu, știați că există datorii de 700 miliarde. Nu. Există datorii de peste 2200 miliarde. Practic, toate situațiile financiare care v-au fost prezentate în consiliul local, erau situații mincinoase. Nu era nimic real din ceea ce știați dvs. și ați primit informări în consiliul local.

În ceea ce privește Compania de Apă, avem două variante: retragem proiectul acesta de pe ordinea de zi și punem în pericol masterplanul de apă care înseamnă canalizare apă potabilă în câteva cartiere ale Craiovei plus că intrăm pe o pantă periculoasă că nu mai respectăm o lege sau mărim aceste tarife. Este decizia dvs. până la urmă, ce se va întâmpla. Am primit de la dl. Constantin Mitriță o notă cu ce a găsit acolo, de mi s-a făcut părul măciucă. După ce am luat în plex direct Regia de Termoficare, acum a venit Compania de Apă ca să văd ce este acolo. Dl. Cherciu, nu vă supărați, dvs. veniți să ne dați nouă lecții de populism și să ne spuneți că ar trebui să reorganizăm regia să nu se mai facă greșeli, dar nu vă supărați, jumătate din organizația municipală a PDL-ului este angajată la Compania de Apă în ultimul an, salarii pe care noi trebuie să le plătim acum, iar dacă fac disponibilizare colectivă, înseamnă că acestor oameni care nu prea au de lucru pe acolo, unii dintre ei vin doar în ziua de salariu, să-și primească încă un an de zile de acum încolo niște drepturi bănești. Asta este situația reală. Mai mult decât atât, foarte mulți craioveni nu și-au achitat facturile la Compania de Apă. Au fost trimiși în ultima perioadă portăreii peste oameni acasă, ca să înțeleagă populația Craiovei că datoriile și la întreținere și la Compania de Apă și la toate serviciile nu sunt facultative.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă tariful pentru serviciul de canalizare și prețul pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2007 referitoare la aprobarea tarifelor pentru apă potabilă și pentru servicii canalizare practicate în municipiul Craiova și a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna și își încetează efectele în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 74/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Servicii Publice și S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Dincă, Cherciu, Vasile, Pană).

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere, care au ca obiect locuințe, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere, care au ca obiect locuințe, care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 19.05.2014.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 36. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. asupra bunului „Teren Aducțiune Breasta” care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. asupra bunului „Teren Aducțiune Breasta”, care aparține domeniului public al municipiului Craiova și preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Se aprobă dezmembrarea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în două loturi, după cum urmează:

 • a) lotul 1 - 27.500 mp.,

 • b) lotul 2 - 22.500mp., identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, a lotului nr.2 în suprafață de 22.500 mp. , având valoarea de inventar de 4500 lei, în vederea edificării unui „Adăpost canin”.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public și a Oficiului de Cadastru și Publicitate

Imobiliară Dolj, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.457/2005 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome Apă Craiova, a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Investiții va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții, Direcția Economico-Financiară și S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Dincă:

Am o sugestie legat de punctul nr. 37 care a fost retras. Avem experiența că lucrurile nu atrag nici un fel de suspiciune și că merg cât se poate de repede pentru că s-a schimbat legislația pe expropriere. Vă sugerez să facem o expropreire aici. Discuțiile vor fi permanente legate de aqcest raport de evaluare pentru că în primul rând nu-l facem noi și nu îl fac nici oamenii din subordinea primarului, îl face un evaluator care de cele mai multe ori n-a venit la comisii și dvs. știți și din legislatura trecută și vor fi tot timpul discuții. Sugestie este aceea de a începe o procedură de expropriere. Dacă este raportul de expertiză deja făcut nu este nici un fel de problemă.

D-ra Predescu:

Îi aduc la cunoștință și colegului faptul că ieri în comisia juridică analizându-se acest raport de evaluare -a constatat pe de o parte faptul că nu a ținut cont de prețul de achiziție și era obligatoriu să se țină cont de prețul de achiziție. Nu a ținut cont de faptul că achiziția s-a făcut în anul de maximă creștere a pieței imobiliare, iar acum ea este în scădere cu mai mult de o treime față de acea dată și s-a ținut cont și de împrejurarea că deși i s-a făcut adresă în repetate rânduri evaluatorului, acesta ne-a dat un răspuns, nu știu dacă ați văzut dvs. răspunsul, într-o singură frază: uită-te pe site. Ori nu se poate să ni se răspundă în aceste condiții. De aceea, comisia juridică a propus să se efectueze un nou raport de evaluare, de către un alt evaluator, având în vedere că acesta și-a spus cuvântul, i s-a cerut să refacă raportul, și-l menține, nu vrea să se conformeze, nu are nici un fel de relație cu autoritatea locală.

Dl. Dincă:

La următoarea ședință vom rămâne la aceeași discuție pentru că nu suntem pe poziții antagonice, doar că următorul evaluator care îl va face va trebui să aibă un contract de achiziție cu noi. Nu știu dacă va fi direct sau prin licitație și va mai trece timp și în perioada asta am fi putut face expropriere și discuții vor fi în continuare pentru că nu știu peste ce evaluator dăm. Am avut discuții și la rapoartele din legislatura trecută, așa încât toate aceste discuții care sunt toate în aceeași direcție ar putea să dispară.

D-na Secretar:

Permiteți-mi un comentariu de legalitate. Ca să trecem la expropriere în perioada aceasta este imposibil. Există o hotărâre de achiziționare a terenului care este în ființă și care produce efecte. Ar însemna întâi să revocați achiziția și să treceți la procedura de expropriere. În rest, rămâne de văzut ce face autoritatea.

Dl. Președinte:

O vom discuta la momentul respectiv. Deocamdată d-na primar și-a exprimat dorința de a retrage punctul de pe ordinea de zi.

37.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • - se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - se anulează bunurile identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar ale bunului identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

38.Scrisoare adresată Primarului Municipiului Craiova de către Federația Română de Fotbal.

Dl. Președinte:

Eu aș fi avut chiar rugămintea să știu punctul de vedere al d-nei primar pentru că nu am văzut un raport de specialitate și este foarte important pentru mine să știu și eu și craiovenii care este punctul de vedere al dânsei. Dacă sunteți amabilă, d-na primar, să ne dați un punct de vedere al dvs.

D-na primar:

M-am exprimat deja public. Oricum nu este un proiect de hotărâre, practic nu avem ce vota. Nu știu de ce mi s-a transmis mie această scrisoare de către Mircea Sandu. Așa cum cunoașteți și dvs. foarte bine legislația, primăria unui oraș și consiliul local nu se mai pot implica în fotbal, deci să creăm noi o echipă acum și s-o susținem financiar mi se pare ori o glumă proastă, ori o necunoaștere crasă a legislației în vigoare, motiv pentru care nu am ce argument să dau. Vreau să vă spun că după ce a apărut această problemă, eu am comandat și un sondaj de opinie. 74% din populația Craiovei dorește să joace echipa de fotbal universitatea Craiova, doar 6% sunt de acord cu înființarea unei alte echipe în orașul Craiova. Cam acestea sunt datele, urmează să vă pronunțați pentru că după ce am dat replică d-lui de la FRF mia transmis că nu era pentru mine scrisoarea, ci era pentru dvs. Motiv pentru care v-am adus-o la cunoștință. Vă mulțumesc.

Dl. Genoiu:

Mă văd obligat să intervin în această problemă, chiar dacă este o problemă foarte delicată, Universitatea Craiova este brand-ul cel mai valoros al Craiovei, este un lucru de suflet pe care 90% din noi îl avem în suflet și este foarte periculos să intervii în jocuri din zona asta a sufletului. Rugămintea mea ar fi să nu fie atrasă primăria și consiliul municipal în acest joc pentru că este un joc foarte sensibil și acolo unde este problemă de suflet, intervine patima care duce la lucruri foarte serioase, dar mă văd nevoit să intervin datorită faptului că în cursul acestei dimineți am primit o scrisoare adresată de către Clubul Universitatea Craiova consiliului local. Nu știu care este sensul. Exact cum spunea și d-na primar, nu este problema noastră, dar faptul că aici clubul de fotbal Universitatea face referire la partidul pe care eu cu onoare l-am condus încă de la înființare, mă văd obligat să răspund pentru că nici o discuție oficială a partidului UNPR atât la nivel județean cât și municipal sau național, nu a existat vreo discuție referitoare la echipa Universitatea Craiova, sau în general, la fotbal. dacă se cunosc discuții colaterale referitoare la diverse persoane fizice din lumea fotbalului, foste glorii și așa mai departe, cum specifică în acest material, este cu totul altă problemă, dar această echipă nu are nicio legătură că formațiunea politică UNPR.

Dl. Pîrvu:

Eram în senatul Universității Craiova atunci când ni s-a solicitat ca Universitatea din Craiova, unitatea de învățământ, să cedeze brand-ul fotbalului craiovean, Universitatea, d-lui Mititelu. Nu înțeleg de ce Federația Română de Fotbal poate să intervină să solicite o altă echipă de fotbal care nu are brand-ul Universității Craiova deoarece este o proprietate a d-lui Mititelu. În consecință, orice altă echipă de fotbal care se poate înființa nu poate să aibă denumirea de Universitatea Craiova pentru că este o proprietate privată a d-lui Mititelu.

Aceeași rugăminte vis a vis de partidul care este aici în scrisoare, acuzat de intervenții neoneroase pe marginea fotbalului, așa cum dl. consilier a spus și înainte, nu am avut în discuție niciodată această problemă și regert și aș dori să avem scuze din partea clubului de fotbal Universitatea Craiova al d-lui Adrian Mititelu vis a vis de partidul pe care îl reprezint în consiliu.

D-ra Predescu:

Trebuie să ne lămurim. A fost introdusă această scrisoare pentru a lua cunoștință de conținutul ei. Noi nu putem da nici un vot . Nu este un proiect de hotărâre asupra căruia să dezbatem și să ne pronunțăm prin vot. În al doilea rând, municipiul Craiova, având ca administrator Consiliul Local al Municipiului Craiova, este proprietarul stadionului Ion Oblemenco. Nu putem să dispunem decât cu privire la acesta și atât. Ca atare, toate scrisorile care ne-au fost adresate astăzi, indiferent din partea cui vin, le citim și atât. Luăm act de ele, nimic mai mult.

Dl. Președinte:

Vreau să spun și eu câteva cuvinte, este de fapt o informare, având în vedere că ceea ce voi spune, îmi va da un ochii unora o idee de subiectivism.

Sunt directorul Clubului Sportiv (CS) Universitatea Craiova și în Craiova există un singur club care poartă numele de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, care poartă acest nume cu temei legal. Acest club a fost înființat în 1948, aparține de Ministerul Educației și are 14 secții în componență. Este adevărat, dl. profesor Pîrvu a spus vis a vis de acest subiect câteva fraze dar ele nu reflectă 100% adevărut. În 1992 a avut loc o ședință de rectorat, în care cei de la fotbal au cerut dezafilierea secției de fotbal din cadrul CS Universitatea Craiova. Până în 1998, FC Universitatea Craiova a făcut parte din cadrul Ministerului Educației, ca și entitate în subordinea ministerului, cu desfășurarea activității pe resurse extrabugetare. În momentul actual, situația este alta. Există o decizie în instanță prin care FRF este obligată să-i dea domnului Mititelu un loc, și i l-a dat. Există, de asemenea, la nivelul FRF o dorință, de fapt un avantaj pe care l-a făcut orașului, acela de a avea o echipă în divizia B, dar ea nu poate fi dată decât primăriei (de fapt, orașului, nu primăriei ca instituție). Am înțeles din partea executivului, în speță doamna primar, că nu există această intenție de a se da curs favorului pe care ni l-a făcut FRF. În momentul acesta, nu avem prea mult de discutat.

În cazul în care primăria nu dorește acest loc, doamna primar, sunteți de acord să se dea acest loc către o altă entitate sportivă din Craiova?

D-na Primar

Domnule Badea, haideți să respectăm legea. Nu este treaba noastră, nu că este o dorință a primarului de a avea sau nu o echipă. de fotbal. Nu am text de lege ca să mă implic în așa ceva.

Dl. Președinte:

Am înțeles punctul dvs. de vedere.

Dl. Președinte:

Dacă sunteți de acord să discutăm cele trei puncte peste ordinea de zi urmând să ne întoarcem la punctul de întrebări și interpelări după ce le discutăm pe acestea. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 • 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova D-na Secretar:

Le aveți atașate la documentație, au fost prezentate în comisii propunerile pentru membri titulari, membrii comisiei de contestații și membrii supleanți. O să vă înmânăm buletinele de vot după ce vă nominalizează dl. președinte și urmează comisia de validare să verifice conținutul.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunerile pe care le facem: comisia de evaluare a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova: membri titulari: consilier local Socoteanu Răzvan Florentin, specialist în domeniu: Mihai Fifor, specialist în domeniu: Antonio Zamfir.

Comisia de contestații: consilier local Manda Sorin Marian, specialist în domeniu Florin Rogneanu, specialist în domeniu Ștefănescu Mihail.

Membri supleanți: consilier local Popescu Nicoleta Laura, specialist în domeniu Cezar Gabriel Avram, specialist în domeniu Radu Augustin.

S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului și numărarea buletinelor de vot, s-a dat citire procesului verbal de validare.

D-ra Predescu:

Cu privire la acest punct peste ordinea de zi, comisia de evaluare a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova, comisia de validare constată următoarele: din numărul total de 27 membri ai consiliului local, 2 sunt absenți, condiție în care au fost anulate două buletine de vot.

Din voturile înmânate consilierilor, sunt valabil,exprimate 25, 25 de voturi pentru în fiecare situație, atât pentru membri titulari, pentru membrii comisiei de contestații și pentru comisia de supleanți, condiție în care comisia de validare declară că a fost întrunit numărul cerut de lege pentru cele trei comisii. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Semnează membrii comisiei de validare.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componența comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica “Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

40. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl. Șerban Gabriel-Costel

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl. Șerban Gabriel-Costel.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.64/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., Serviciul Resurse Umane și domnul Șerban Gabriel-Costel vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Dincă, Cherciu, Vasile).

 • 41. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

D-na viceprimar Calangiu:

Pentru administrator la Serviciul Piețe Resceanu Cătălin.

S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului și numărarea buletinelor de vot, s-a dat citire procesului verbal de validare.

D-ra Predescu:

Cu privire la acest punct peste ordinea de zi desemnarea administratorului la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L, două buletine de vot au fost anulate fiind lipsă doi membri. Din cele 25 de voturi valabil exprimate, 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Comisia constată că este întrunit numărul de voturi cerut de lege.Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Semnează membrii comisiei de validare.

Sunt două chestiuni diferite. Odată este desemnarea și aprobarea contractului. D-na Secretar:

Art. 1 are rezultatul de la comisia de validare și art. 2 aprobarea contractului de administrare.

D-ra Predescu:

Cu privire la art. 2 am o propunere și anume la art. 27 după litera e introducerea unei noi cauze de încetare, este legală, întâlnită în toate contractele de acest gen, denunțarea unilaterală către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Dl. Președinte:

Vă mulțumesc pentru rectificarea acestei omisiuni. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă desemnarea d-lui. Reșceanu Cătălin, administrator la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

Art.2 Se aprobă contractul de administrare, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de administrare, prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și Serviciul Resurse Umane vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 42.Întrebări și interpelări.

D-ra Predescu:

Înainte de a mă înscrie, am o cerere față de colegii noștri, față de consiliu în plenul său. Consider că și în raport de regulament, care nu distinge, nu arată expres dacă interpelările se fac în scris sau oral și doar regulamentul consiliului local care dispune întocmai ca și regulamentul cadru și ca și legea vorbește despre interpelări pe care membrii consiliului local le adresează executivului, consider că este oportun ca aceste interpelări să fie adresate în scris, urmând ca și răspunsul să fie mult mai documentat decât răspunsurile de formă care ni s-au dat de atâția ani de zile cu privire la diversele probleme care se ridicau public în ședințele consiliului local. V-aș ruga să supuneți la vot această propunere pe care eu am făcut-o.

Dl. Președinte:

Având în vedere că există o propunere făcută de d-ra Predescu vă supun la vot propunerea dânsei. Cine este pentru? Votat cu 17 voturi pentru. Propunerea a trecut.

Dl. Cherciu:

Trebuie să spun că este o propunere de-a dreptul incredibilă. Noi suntem aici un for de dezbatere și mă întreb cum ar fi ca inclusiv în parlament să se ia dreptul la cuvânt al parlamentarilor și totul să se facă în scris. Repet, nu știu dacă cei care au ridicat mâna sus sunt conștienți că acest vot nu face altceva decât să pună pumnul în gură tuturor consilierilor locali. Este increditib

D-na Primar:

Vreau să vă spun cum este în parlament. Întâi se depun scris întrebările și interpelările după care la ședința următoare verbal fiecare parlamentar vine și mai prezintă încă o dată întrebarea și interpelarea iar ministrul îi răspunde pe moment în sală. V-aș propune dacă sunteți de acord ca de luna viitoare de la ședința următoare să procedăm chiar ca în parlament pentru că eu cred că asta este cea mai bună variantă, nu fuge nimeni de răspundere să vă dea explicații, mai ales că mie mi-e foarte simplu. Ați fost în majoritate până acum și tot ceea ce întrebați probabil că are în spate și un vot al dvs.

Dl. Cherciu:

Eu în locul dvs. aș fi totuși un pic mai curioasă să aflu. Înțeleg că practica va fi un pic diferită adică începem să depunem interpelările în scris și în ședința următoare vom avea dreptul la cuvânt sau cum?

D-na Secretar:

Bănuiesc că d-ra Predescu acre acum este ocupată, a vrut să facă aplicarea art. 105 în care se spune că într-adevăr dvs. puteți să le adresați și de regulă se răspunde imediat sau poate fi dat răspunsul și scris. Este modalitatea pe care și noi am avut-o în vedere în regulament și practic cred că acest lucru s-a avut în vedere.

Dl. Cherciu:

Regula devine excepție. La propunerea d-nei jurist Predescu regula devine excepție și nu vom mai avea, înțeleg, dreptul să adresăm întrebări și interpelări. Suntem unici.

Dl. Președinte:

Ați avut posibilitatea în momentul în care d-ra Predescu a propus acest lucru să interveniți pe propunerea dânei.

Dl. Cherciu:

Nu am avut cum că nu mi-ați mai dat cuvântul. Eram cu mâna pe sus și nu mi-ați dat cuvântul. Credeți-mă că ce se pune acum la cale n-are nimic în comun cu bunul simț.

Dl. Președinte:

A fost dorința de-a se desfășura ședința în condiții de bun simț. Nu cred că ne dorim să intrăm amândoi în contradictoriu pe probleme de principiu. A fost o propunere pe care d-ra Predescu a făcut-o, dvs. nu ați dorit să luați cuvântul, s-a supus la vot și a trecut. Aduceți-vă aminte că ați fost patru ani în poziția în care suntem alții acum.

Dl. Cherciu:

Niciodată în cei patru ani eu personal nu v-am băgat pumnul în gură.

Dl. Președinte:

Așteptăm întrebările în scris.

Declar închise lucrările ședinței ordinare de astăzi, 26.07.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Pavel Badea

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona