Proces verbal din 23.11.2012

Proces verbal din data de 23.11.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 23.11.2012

Dl. director Mischianu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 24, 1 consilier absent motivat: dl. Toader și 2 consilieri întârzie: dl. Vasile și dl. Dincă. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-nei consilier Gheorghiță Vasilica pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

D-na Președintă:

Prin dispoziția nr. 5178/16.11.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară în data de 23.11.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Sălii Polivalente către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor aferente folosinței Sălii Polivalente.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentației de Avizare Lucrări Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru „Reamenajare locuri de joacă pentru copii”.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr. 4487/2012, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. Cine este pentru acest punct? Votat cu unanimitate de voturi.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, inclusiv punctul suplimentar. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Sălii Polivalente către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor aferente folosinței Sălii Polivalente.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentației de Avizare Lucrări Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru „Reamenajare locuri de joacă pentru copii”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr.4487/2012, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-na Președintă:

Se suplimentează bugetul local cu suma de 51,1 mii lei. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu în forma modificată. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

D-na Președintă:

Se suplimentează bugetul Spitalului nr. 2 cu suma de 35,99 mii lei. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu în forma modificată. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - total venituri - 49.071,99 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 48.971,99 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 100,00 mii lei).

 • - total cheltuieli - 49.178,99 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 49.078,99 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 100,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.49/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-na Președintă:

Se suplimentează bugetul general consolidat cu suma de 51 mii lei. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu în forma modificată. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Sălii Polivalente către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „Sala Polivalentă”, cu valoarea de inventar de 79.167.752 lei.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2012 referitoare la preluarea din folosința Companiei Naționale de Investiții S.A., în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiții „Refacere și modernizare Sala Polivalentă cu 4000 de locuri” și nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului   Județean Dolj, pentru modificarea

corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor aferente folosinței Sălii Polivalente.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă tariful de închiriere al Sălii Polivalente din municipiul Craiova, pentru perioada de iarnă, în cuantum de 2,15 lei/mp./oră.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76/2012 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentației de Avizare Lucrări Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru „Reamenajare locuri de joacă pentru copii”.

Dl. director Mischianu:

O singură intervenție. Este vorba de o îndreptare de roare materială în anexa nr. 2 la documentația de avizare în sensul că regimul juridic al terenului este public. În mod eronat s-a trecut privat. Cu această modificare v-aș ruga.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Expertiza Tehnică și Documentația de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „ Reamenajare locuri de joacă pentru copii”, din municipiul Craiova, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Indicatori tehnici:

Suprafață teren - 287,60 mp

Suprafață dale cauciucate - 129,30 mp

Suprafață asfaltată - 143,10 mp

Suprafață spațiu verde - 13,20 mp

Lungime împrejmuire - 68,95 ml

Suprafață alei acces în exteriorul incintei - 75,00 mp

 • 2. Indicatori economici:

Valoarea totală a investiției          - 82,820 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (E.T.+D.A.L.I.)

 • - 7,676 mii lei

 • - 75,144 mii lei

 • - 65,224 mii lei

 • - 1,5 luni (6 săptămâni)


Rezultă diferența

din care C+M

(inclusiv TVA)

Durata de realizare a investiției

prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Investiții și Achiziții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de

voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr.4487/2012, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr.4487/2012, în sensul preluării bunului „Teren Valea Șarpelui”, cu valoarea de inventar de 2.265.479,00 lei, din exploatarea S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică a municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de htoărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

D-na viceprimar Calangiu:

Vis a vis de destinația acestui teren care este pentru Spitalul municipal Filantropia s-au iscat mai multe discuții în Craiova și în presă. Vreau să vă spun că în studiul de fezabilitate se vor studia toate problemele legate de apă și de canalizare despre care noi avem deja o idee pentru că ne-am informat la Compania de Apă. Există soluții pentru ambele probleme. Terenul este singurul teren care se preta din ceea ce are în proprietate Craiova pentru un spital modern așa cum ni-l dorim nu doar ca să aruncăm niște bani pe fereastră. Era vorba despre o suprafață care să depășească 4 ha pentru a fi suficiente parcări, pentru a avea acces separat pentru ambulanțe și pentru personalul medical, separat față de aparținător, suficiente locuri de parcare. De asemenea spitalul va fi construit mai puțin pe verticală și mai mult pe orizontală. Pentru cei care se pricep la sistemul medical acesta este un mare avantaj. Nu este niciun avantaj să te plimbi cu bolnavul prin lift. Este adevărat că noi care sunbtem obișnuiți să plimbăm bolnavul chiar și peste stradă, lucrurile acestea ni se par de o finețe extraordinară. Terenul să știți că eu am fost și am mers cu pasul. Există două posibilități de acces la ora actuală pe terenurile statului și există de asemenea și posibilitatea dacă cei care fac studiul vor solicita pentru respectarea tuturor fluxurilor unui spital conform normelor europene, există și posibilitatea de expropriere pentru a avea un acces direct din centura ocolitoare. Cred că nu există niciun impediment real. oricum faptul că se utilizează acea zonă este un beneficiu secundar pentru craioveni pentru că nu era normal să lăsăm pârloagă o suprafață de 7 ha căreia putem să-i dăm o destinație atât de frumoasă și mai ales atât de necesară și de utilă în acest moment.

D-na Președintă:

Din partea grupului UNPR țin să doresc mult succes domnilor consilieri care se luptă în această campanie electorală pentru Camera Deputaților și pentru Senat

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 23.11.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

DIRECTOR, Ovidiu Mischianu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vasilica Gheorghiță

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona