Proces verbal din 22.06.2012

Proces verbal sedinta constituire 22.06.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

DIN DATA DE 22.06.2012

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Voi da citire Ordinului Prefectului nr. 227 prin care a fost convocat în ședință de constituire Consiliul Local Municipal Craiova în urma alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2012.

Potrivit Ordinului Prefectului nr. 227/19.06.2012 au fost convocați consilierii declarați aleși pe listele de consilieri locali pentru a constitui Consiliul Local Municipal Craiova.

Voi da citire Ordinului Prefectului prin citirea nominală a celor care sunt înscriși, cu rugămintea ca aceștia să spună cât se poate de tare prezent, pentru a face și constituirea legală a acestui consiliu.

D-na Vasilescu Lia Olguța, dl. Fifor Mihai Viorel, dl. Mitrică Alin Sorin, d-na Calangiu Cristina Mariana, dl. Nedelescu Gheorghe, d-ra Predescu Bianca Maria Carmen, dl. Tudor Florentin, dl. Badea Pavel, dl. Radu Marin Traian, dl. Cotescu Nicușor, dl. Voicu Dorel, dl. Ștefârță Emilian, dl. Bețiu Traian Alexandru Cornel, dl. Socoteanu Răzvan Florentin, dl. Manda Marian Sorin, dl. Solomon Antonie, dl. Rădulețu Sebastian Radu Iulian, dl. Sas Teodor Nicușor, dl. Genoiu Mihail, dl. Stănescu Constantin Doru, dl. Radu Marin, dl. Marinescu Dorel Cosmin, dl. Dincă Mărinică, dl. Cherciu Dan Adrian, dl. Vasile Marian, dl. Cilibiu Mihai, dl. Pană Ionel.

Consilieri supleanți: d-na Barbu Gheorghița Daniela, dar ca urmare a cererilor de renunțare la mandatul de consilieri, au fost convocați de asemenea, următorii supleanți: Barbu Gheorghița Daniela, Popescu Nicoleta Laura, Toader Vergil, Albăstroiu Gheorghe, Gheorghiță Vasilica, Pîrvu Gheorghe.

Aceștia sunt aleșii locali convocați la ședința de constituire a consiliului local, anunț că ședința va fi deschisă de Prefectul Județului Dolj, d-na profesor Elena Costea. De asemenea, la lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local al Municipiului Craiova participă primarul ales al municipiului Craiova, căruia i se va da citire astăzi hotărârii de investire prin validarea mandatului și alți invitați pe care îi va prezenta Prefectul care va prelua conducerea acestei ședințe.

D-na Prefect Elena Costea:

Bună ziua, tuturor! Dați-mi voie să vă prezint invitații noștri de astăzi. Înalt Prea Sfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, dl. Ministru al Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, dl. Daniel Chițoiu, din partea Ministerului Administrației și Internelor, dl. secretar de stat Mihai Viorel Fifor, dl. Ion Prioteasa - președintele Consiliului Județean Dolj, d-na judecător Simona Marilena Bivolaru, Judecătoria Craiovei. Bine ați venit tuturor.

D-lor parlamentari, d-lor invitați, d-lor consilieri, d-na primar a municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, vă felicit pentru noua funcție în care ați fost învestită datorită votului cetățenilor Craiovei din 10 iunie anul acesta și vă urez succes în realizarea proiectelor pe care v-ați propus să le realizați, iar, în opinia mea, cred că a venit momentul ca municipiul Craiova, reședință a județului Dolj și capitala Olteniei, una din cele mai vechi așezări ale României, să intre în rândul orașelor europene prin proiecte care să aibă la bază o strategie de dezvoltare viabilă și realistă care să răspundă necesității craiovenilor și sper ca împreună cu echipa de consilieri să reușiți acest lucru în mandatul dvs. De asemenea, știm că oltenii și în general, locuitorii Cetății Banilor, în special, sunt oameni mândri care vor să fie reprezentați cu demnitate, cu onoare și sunt convinsă că veți reuși acest lucru. Eu vă urez ca împreună cu echipa, cu sprijinul Guvernului României, al Consiliului Județean, să realizați tot ce v-ați propus pentru locuitorii Craiovei și vă asigur că Instituția Prefectului Județului Dolj vă va susține în demersurile pe care le veți face în folosul craiovenilor. Felicitări încă o dată și mult succes.

În continuare, invit decanul de vârstă al consilierilor împreună cu cei doi asistenți, să preia lucrările ședinței.

Decanul de vârstă, dl. Pană Ionel:

Bună ziua tuturor. Bine ați venit!

În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată coroborat cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, întrucât sunt prezenți un număr de 27 consilieri, în totalitate, ședința consiliului local este legal constiuită și ca atare vom parcurge etapele prevăzute de lege pentru ședința de constituire:

Consult consilierii aleși, dacă este oportună luarea unei pauze, în vederea constituirii grupurilor de consilieri. Dacă s-au constituit mergem mai departe, dacă nu, vă propun să luăm o pauză. S-au constituit. Nu mai luăm pauză și vă propun să trecem la punctul următor.

În continuarea lucrărilor ședinței, sau după caz, după reluarea lucrărilor ședinței, președintele de vârstă supune aprobării consilierilor aleși, alegerea comisiei de validare.

Întrucât, potrivit prevederilor legale, comisia de validare poate fi alcătuită din 3-5 consilieri locali, propun ca, din comisia de validare să facă parte un număr de 5 membri care își vor desfășura activitatea pe toată perioada de 4 ani.

Cine este pentru numărul de 5 membri?/ Cine este împotrivă?/ Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi pentru numărul de cinci membri.

Reprezentanții grupurilor de consilieri constitiute vor face propuneri pentru desemnarea candidaților pentru comisia de validare, în funcție de numărul de mandate, obținute de fiecare grup în parte (respectiv U.S.L. - 3, U.N.P.R. - 1, P.D.L. - 1). Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire. Faceți propuneri

Dl. Nedelescu:

Vreau să urez și eu succes noului primar și sunt convins că Craiova merita mai mult, sper ca acest consiliu local să funcționeze de așa natură încât craiovenii să se bucure de această alegere pe care au făcut-o. propunerile pe care le face u sunt: D-ra Predescu Bianca, dl. Cotescu Nicușor, dl. Bețiu Traian.

Dl. Sas:

Din partea UNPR propunem pe dl. Albăstroiu Gheorghe.

Dl. Cherciu:

Din partea PDL - propunem pe dl. Vasile Marian.

D-na Secretar:

Cele cinci propuneri: d-ra Predescu Bianca, dl. Cotescu Nicușor, dl. Bețiu Traian, dl. Albăstroiu Gheorghe și dl. Vasile Marian sunt cei care vor alcătui comisia de validare. Ea se constată decât în hotărârea pe care o adoptă acest consiliu înainte de constituirea prin depunerea mandatului. Aceștia sunt cei cinci membri.

Dl. Președinte decan de vârstă:

A fost propusă d-ra Predescu Bianca.

Cine este pentru?/ Cine este împotrivă?/ Se abține cineva?

Cu unanimitate de voturi d-ra Predescu Bianca fost ales membru al comisiei de validare.

Cine este pentru dl. Cotescu Nicușor? Cine este împotrivă?/ Se abține cineva?

Cu unanimitate de voturi dl. Cotescu a fost ales membru al comisiei de validare.

Cine este pentru dl. Bețiu Traian? Cine este împotrivă?/ Se abține cineva?

Cu unanimitate de voturi dl. Bețiu a fost ales membru al comisiei de validare. Cine este pentru dl. Albăstroiu? Cine este împotrivă?/ Se abține cineva?

Cu unanimitate de voturi dl. Albăstroiu a fost ales membru al comisiei de validare.

Cine este pentru dl. Vasile? Cine este împotrivă?/ Se abține cineva?

Cu unanimitate de voturi dl. Vasilea fost ales membru al comisiei de validare.

Prima hotărâre pe care o supunem la vot este hotărârea nr. 1 privitoare la componența comisiei de validare.

Vă propun să luăm o scurtă pauză ca acveastă comisie să se retragă și să-și aleagă un președinte și un secretar și în același timp să valideze mandatele consilierilor locali.

Reluăm lucrările ședinței și îi dau cuvântul d-rei Predescu pentru a da citire procesului-verbal de validare.

D-ra Predescu Bianca:

Proces-verbal încheiat azi, 22.06.2012, în prima ședință a consiliului Local al municipiului Craiova.

Comisia de validare întrunită azi, 22.06.2012, în prima sa ședință conform legii și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, a procedat la alegerea președintelui și secretarului dintre membrii săi. La propunerea d-lui Marian Vasile a fost ales ca președinte în unanimitate de voturi consilier Bianca Predescu și la propunerea d-lui Albăstroiu Gheorghe cu unanimitate de voturi a fost ales ca secretar dl. Bețiu Alexandru.

Verificând dosarele consilierilor a căror validare se propune, confruntându-se cu buletinul de vot pentru alegerile pentru consiliul local din iunie 2012, comisia de validare hotărăște validarea mandatelor în ordinea grupurilor de consilieri. Se procedează astfel la validarea mandatelor consilierilor aleși pe listele USL. Verificând dosarele în ordinea înscrierii pe buletinul de vot și în raport de actele doveditoare din dosarul personal al acestora, precum și declarațiile pe proprie răspundere făcute de fiecare dintre personae, se constată că primul înscris pe listă, d-na Vasilescu Lia Olguța, urmare validării mandatului de primar, a optat pentru această funcție și a renunțat la cea de consilier, condiție în care se propane validarea primului mandate de supleant.

Cât privește poziția nr. 2 pe listă, dl. Fifor Mihai Viorel, văzând starea de incompatibilitate dată de funcția din aparatul executiv central și anume de secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor ș optarea pentru această funcție, comisia propune validarea următorului mandate de supleant de pe lista consilierilor USL. Verificând actele doveditoare din dosare, sunt validate următoarele mandate de pe lista USL: Mitrică Alin Sorin, Calangiu Cristina Mariana, Nedelescu Gheorghe, Predescu Bianca Maria Carmen, Tudor Florentin, Badea Pavel, Radu Marin Traian, Cotescu Nicușor, Voicu Dorel, Ștefârță Emilian, Bețiu Traian Alexandru Corneliu, Socoteanu Răzvan Florin, Manda Marian Sorin, Barbu Gheorghița Daniela și Popescu Nicoleta Laura.

De pe lista UNPR se constată că următoarele personae alese pe această listă și-au dat demisia: Solomon Antonie, Rădulețu Sebastian Radu Iulian și Stănescu Constantin Doru, iar următoarele persoane: Radu Marin, Ursu Constantin și Ștefănescu Iulian Ilie au fost demiși de organele de conducere ale partidului pe lista căruia au candidat la alegerile locale, astfel încât urmează a fi validate mandatele primilor cinci supleanți în ordine, de pe lista acestui partid. Sunt validate următoarele mandate de pe lista UNPR: sas Teodor Nicușor, Genoiu Mihail, Marinescu Dorel Cosmin, Albăstroiu Gheorghe, Pîrvu Gheorghe, Toader Virgil, Gheorghiță Vasilica.

De pe lista PDL se constată că nu există incompatibilități sau renunțări și sunt validate mandatele consilierilor: Dincă Mărinică, Cherciu Dan Adrian și vasile Marian.

De pe lista PP-DD se constată că nu sunt incompatibilități sau renunțări și se validează mandatele consilierilor Cilibiu Mihai și Pană Ionel.

Drept pentru care am încheiat prezentul process-verbal și urmează semnăturile membrilor comisiei de validare.

Dl. Președinte decan de vârstă:

Dau citire hotărârii nr. 1 a consiliului local municipal Craiova.

Articol unic - Se alege Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali, compusă din 5 membri, în următoarea componență:

PREȘEDINTE: - Predescu Bianca Maria Carmen

SECRETAR:    - Bețiu Traian Alexandru Corneliu

MEMBRI:      - Cotescu Nicușor

 • - Albăstroiu Gheorghe

 • - Vasile Marian

Trecem la validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleși în ordine alfabetică prin vot deschis. Persoana al cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

Se supune la vot pentru a fi validat dl. !ALBĂSTROIU GHEORGHE. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

!!BADEA PAVEL - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

BARBU GHEORGHIȚA DANIELA - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

BEȚIU TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

CALANGIU CRISTINA MARIANA - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

CHERCIU DAN ADRIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

CILIBIU MIHAI - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

COTESCU NICUȘOR - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

DINCĂ MĂRINICĂ - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

GENOIU MIHAIL - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

GHEORGHIȚĂ VASILICA - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

! MANDA MARIAN SORIN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

! MARINESCU DOREL COSMIN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

MITRICĂ ALIN SORIN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

NEDELESCU GHEORGHE- Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

PANĂ IONEL - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

PÎRVU GHEORGHE - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

POPESCU NICOLETA LAURA - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

PREDESCU BIANCA MARIA CARMEN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

RADU MARIN TRAIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

SAS TEODOR NICUȘOR - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

SOCOTEANU RĂZVAN FLORENTIN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

ȘTEFÂRȚĂ EMILIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

Ramona-Regist11/-Machintos:Users:frik:Downloads:pv sed constituire 22.06.2012.doc                        FP-43-06, ver. 1

6

TOADER VERGIL - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

TUDOR FLORENTIN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

VASILE MARIAN - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

VOICU DOREL - Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

Aceasta este componența consiliului local și va face parte din hotărârea nr. 2 a consiliului local municipal Craiova.

Art.1. Se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului

Craiova al următoarelor persoane:

 • 1. ALBĂSTROIU GHEORGHE

 • 2. BADEA PAVEL

 • 3. BARBU GHEORGHIȚA DANIELA

 • 4. BEȚIU TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU

 • 5. CALANGIU CRISTINA MARIANA

 • 6. CHERCIU DAN ADRIAN

 • 7. CILIBIU MIHAI

 • 8. COTESCU NICUȘOR

 • 9. DINCĂ MĂRINICĂ

 • 10. GENOIU MIHAIL

 • 11. GHEORGHIȚĂ VASILICA

 • 12. MANDA MARIAN SORIN

 • 13. MARINESCU DOREL COSMIN

 • 14. MITRICĂ ALIN SORIN

 • 15. NEDELESCU GHEORGHE

 • 16. PANĂ IONEL

 • 17. PÎRVU GHEORGHE

 • 18. POPESCU NICOLETA LAURA

 • 19. PREDESCU BIANCA MARIA CARMEN

 • 20. RADU MARIN TRAIAN

 • 21. SAS TEODOR NICUȘOR

 • 22. SOCOTEANU RĂZVAN FLORENTIN

 • 23. ȘTEFÂRȚĂ EMILIAN

 • 24. TOADER VERGIL

 • 25. TUDOR FLORENTIN

 • 26. VASILE MARIAN

 • 27. VOICU DOREL

Art.2. Se invalidează mandatul de consilier municipal, al următoarelor persoane:

 • 1. VASILESCU LIA OLGUȚA

 • 2. FIFOR MIHAI VIOREL

 • 3. SOLOMON ANTONIE

 • 4. RĂDULEȚU SEBASTIAN RADU IULIAN

 • 5. STĂNESCU CONSTANTIN DORU

 • 6. RADU MARIN

 • 7. URSU CONSTANTIN

 • 8. ȘTEFĂNESCU IULIAN ILIE

Întrucât, în conformitate cu prevederile legale au fost validate toate mandatele consilierilor stabiliți prin lege (27), urmează a se depune jurământul.

D-na Secretar a Primăriei Municipiului Craiova, va da citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică la prezidiu unde se află un exemplar din Constituție și din Biblie pe care va jura. Fiecare va pronunța cuvântul jur după ce va citi acest jurământ.

D-na Secretar:

Voi da citire jurământului următor:

“Jur sâ respect Constituția și legile țârii și sâ fac, cu bunâ-credințâ, tot ceea ce stâ în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.

Așa sâ-mi ajute Dumnezeu!“.

Vă rog să nominalizați consilierii în ordine alfabetică.

Dl. Președinte decan de vârstă:

Eu vă voi nominaliza. Vă rog să fiți pregătiți.

Dl. ALBĂSTROIU GHEORGHE:

Jur.

Dl. BADEA PAVEL:

Jur. Așa sa-mi ajute Dumnezeu!“

D-na BARBU GHEORGHIȚA DANIELA:

Jur.

Dl. BEȚIU TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU:

Jur.

D-na CALANGIU CRISTINA MARIANA:

Jur.

Dl. CHERCIU DAN ADRIAN:

Jur.

Dl. CILIBIU MIHAI:

Jur.

Dl. COTESCU NICUȘOR:

Jur.

Dl. DINCĂ MĂRINICĂ:

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!“.

Dl. GENOIU MIHAIL:

Jur.

D-na GHEORGHIȚĂ VASILICA:

Jur.

Dl. MANDA MARIAN SORIN:

Jur.

Dl. MARINESCU DOREL COSMIN:

Jur.

Dl. MITRICĂ ALIN SORIN:

Jur.

Dl. NEDELESCU GHEORGHE:

Jur.

Dl. PANĂ IONEL:

Jur.

Dl. PÎRVU GHEORGHE:

Jur.

D-na POPESCU NICOLETA LAURA:

Jur.

D-ra PREDESCU BIANCA MARIA CARMEN:

Jur sa respect Constituția și legile țarii și sa fac, cu bunâ-credințâ, tot ceea ce sta în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.

Așa sa-mi ajute Dumnezeu!“.

Dl. RADU MARIN TRAIAN:

Jur.

Dl. SAS TEODOR NICUȘOR:

Jur.

Dl. SOCOTEANU RĂZVAN FLORENTIN:

Jur.

Dl. ȘTEFÂRȚĂ EMILIAN:

Jur.

Dl. TOADER VERGIL:

Jur.

Dl. TUDOR FLORENTIN:

Jur.

Dl. VASILE MARIAN:

Jur.

Dl. VOICU DOREL:

Jur.

Dl. Președinte decan de vârstă:

În acest moment consiliul local este legal constituit, este validat și se constată aceasta prin hotărârea nr. 3.

Articol unic: Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului

Craiova în următoarea componență:

 • 1. ALB Ă STROIU GHEORGHE

 • 2. BADEA PAVEL

 • 3. BARBU GHEORGHIȚA DANIELA

 • 4. BEȚIU TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU

 • 5. CALANGIU CRISTINA MARIANA

 • 6. CHERCIU DAN ADRIAN

 • 7. CILIBIU MIHAI

 • 8. COTESCU NICUȘOR

 • 9. DINCĂ MĂRINICĂ

 • 10. GENOIU MIHAIL

 • 11. GHEORGHIȚĂ VASILICA

 • 12. MANDA MARIAN SORIN

 • 13. MARINESCU DOREL COSMIN

 • 14. MITRICĂ ALIN SORIN

 • 15. NEDELESCU GHEORGHE

 • 16. PANĂ IONEL

 • 17. PÎRVU GHEORGHE

 • 18. POPESCU NICOLETA LAURA

 • 19. PREDESCU BIANCA MARIA CARMEN

 • 20. RADU MARIN TRAIAN

 • 21. SAS TEODOR NICUȘOR

 • 22. SOCOTEANU RĂZVAN FLORENTIN

 • 23. ȘTEFÂRȚĂ EMILIAN

 • 24. TOADER VERGIL

 • 25. TUDOR FLORENTIN

 • 26. VASILE MARIAN

 • 27. VOICU DOREL

Ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței condusă de către mine este alegerea președintelui de ședință, care se face prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție, pe o durată ce nu poate depăși 3 luni.

Faceți propuneri.

D-ra Predescu:

În primul rând, noi avem un regulament al consiliului local prin care am adoptat o hotărâre a prezidării prin rotație. Pe de altă parte doar pentru această ședință, având în vedere că deja are o experiență acumulată din mandatul precedent, propun ca această ședință să fie prezidată de dl. Florentin Tudor în continuare.

Dl. Președinte decan de vârstă:

S-a făcut o propunere de cîătre d-ra Bianca. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt supun la vot propunerea d-rei Predescu. Cine este pentru?/ Cine este împotrivă?/ Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Tudor va prelua conducerea. Eu vă mulțumesc foarte mult.

Rezultatul se consemnează în hotărârea nr. 4.

Articol unic: Se alege ca președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Craiova, domnul Tudor Florentin

Președintele de vârstă invită președintele de ședință ales să preia conducerea ședinței și se retrage în sală împreună cu cei 2 consilieri asistenți.

Dl. Tudor Florentin:

Le mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o de a conduce ședința consiliului local nou constituit și le urez bun venit celor care sunt astăzi oaspeți în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Craiova.

În calitate de președintele de ședință al noului consiliu local ales, vă propun să continuăm ordinea de zi , cu următoarele puncte:

 • - depunerea jurământului de către primarul ales

 • - alegerea viceprimarilor

 • - constituirea comisiilor de specialitate

Consult consiliul nou ales, dacă are cineva ceva împotrivă. Nu are nimeni nimic împotrivă.

Așadar, întrucât în sală se află reprezentantul Judecătoriei Craiova, d-na Simona Marilena Bivolaru, o invit să prezinte în fața consiliului local, hotărârea judecătorească de validare a alegerii primarului municipiului Craiova.

D-na judecător, aveți cuvântul!

D-na judecător Simona Marilena Bivolaru:

Judecătoria Craiova în dosarul nr. 15271/215/2012, sentința civilă nr. 9490 pronunțată în ședința din camera de consiliu a Judecătoriei craiova din data de 18 iunie 2012, în numele legii hotărăște: admite cererea formulată de biroul electoral de circumscripție nr. 1 al municipiului Craiova, validează mandatul d-nei Vasilescu Lia Olguța, în funcția de primar al municipiului Craiova, județul Dolj. Prin prezenta hotărâre se adduce la cunoștința Prefectului județului Dolj și se prezintă în ședința Consiliului Local al Municipiului Craiova. Dată în camera de consiliu în data de 18 iunie 2012, pronunțată în ședință publică azi, 18.06.2012.

Dl. Președinte Tudor Florentin:

Vă mulțumim, d-na judecător și o invităm pe d-na Lia Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, să depună jurământul de credință.

D-na primar, Lia Olguța Vasilescu:

Subsemnata VASILESCU LIA OLGUȚA primar al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile art.32, alin. 1 din Legea nr.215/2001,

FP-43-06, ver. 1 republicată, privind administrația publică locală, depun în fața Consiliului Local, următorul jurământ:

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!“.

Dl. Președinte Tudor Florentin:

Vă mulțumim, d-na primar, și vă invităm să luați loc alături de noi la prezidiu.

Întrucât, am epuizat o primă etapă a ordinei de zi vă propun să continuăm cu următorul punct, alegerea viceprimarilor. Precizez că potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, aceștia se aleg din rândul membrilor consiliului local, cu votul majorității consilierilor în funcție (respectiv 14).

Propunerile de candidați se fac de către grupuri de consilieri sau de către oricare dintre aceștia. Pentru corectitudinea exercitării dreptului la vot și asigurarea secretului votului, avem la dispoziție cabina de vot și urna pentru depunerea buletinelor de vot.

Vă invit să faceți propuneri care urmează a fi înscrise pe buletinele de vot după care vom lua o pauză pentru a exercita dreptul de vot și comisia de validare să-și intre în atribuțiile legale, să ducă la îndeplinire această procedură de alegere a viceprimarilor.

Dl. Mitrică Alin:

Din partea grupului USL propunerile pentru funcțiile de viceprimari sunt dna Calangiu Cristina Mariana și dl. Tudor Florentin.

Supun aprobării dvs. și modalitatea de exercitare a votului pentru a cădea de comun acord. Sunt două modalități. Cred că dvs. sunteți cei care veți hotărâ această modalitate.

 • 1. Bararea cu o linie orizontală a candidatului pe care consilierul nu dorește să-l aleagă. Unde ramane nebarat, semnifică alegerea acestuia;

 • 2.  Înscrierea cuvantului DA in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze;

După această procedură, este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie (14 membrii).

Supun aprobării modalitatea de vot. Cine este pentru prima variantă prin barare? Votat cu unanimitate de voturi. Am stabilit procedura de comun acord. Înainte de a începe procedura votării aș dori să-i dăm cuvântul unui oaspete de seamă, dl. Ministru al economiei care astăzi se află în Craiova și îi mulțumim mult pentru participare la ședința de validare și constituire a consiliului local Craiova.

Dl. Ministru Daniel Chițoiu:

Mulțumesc dl. Președinte, Înalt prea Sfinția Voastră, d-na primar, d-na prefect, dl. președinte al consiliului județean, onorat prezidiu, onorată asistență. În primul rând vreau să felicit Uniunea Social Liberală pentru rezultatul obținut în alegerile locale, să felicit pe d-na primar, Lia Olguța Vasilescu, pentru rezultatul excepțional obținut în alegerea în funcția de primar al municipiului Craiova. De asemenea, vreau să-l felicit pe dl. președinte Ion Prioteasa al Consiliului Județean pentru rezultatul deosebit obținut în alegerile locale. Sunt reprezentantul Guvernului și sunt onorat că particip la această ședință festivă. Prezența mea aici, la această ședință festivă este și un moment în care eu vin și prin poziția pe care o ocup în guvern de ministru al economiei, sprijin regiunea Olteniei, județul Dolj și municipiul Craiova din punct de vedere al dezvoltării economice. Proiectele economice ale Ministerului Economiei și ale Guvernului Ponta sunt proiecte de dezvoltare economică de reindustrializare. Știm foarte bine că municipiul Craiova în ultimii 22 de ani a pierdut peste 50 mii locuri de muncă în industrie. Guvernul Ponta atât pe mandatul acesta scurt, dar și pe următorul mandat de patru ani de zile are ca obiectiv major reindustrializarea privată a României. Politicile publice promovate de Ministerul Economiei și de Guvernul Ponta vor fi politici de sprijin al dezvoltării industriale. Vom aduce investitori români și străini în Craiova să dezvolte afaceri, să dezvolte industrie acolo unde avem resurse umane pregătite profesional și în domeniile în care această zonă a excelat. Dorim să dezvoltăm mari competitivități economice în parteneriat între mediul de afaceri, mediul academic și autoritățile publice locale. Am găsit disponibilitate atât a d-nei primar cât și a d-lui președinte al Consiliului Județean de a pune la dispoziția investitorilor infrastructura locală și utilitățile de care au nevoie să-și dezvolte afacerile. Ministerul Economiei va veni și va sprijini acele afaceri atât din punct de vedere legislativ, dar și din punct de vedere financiar în limita resurselor financiare alocate de la buget, dar mai ales cu fonduri europene atrase pe zona polului de creștere a competitivității. Ne dorim ca în următorii patru ani și jumătate să readucem România la nivelul cel puțin de dezvoltare de la sfârșitul anilor 2008, respectiv să reîncadrăm cei peste 850 mii oameni care au devenit șomeri, în ultimii trei ani de zile și să mai creăm în plus 150 mii locuri de muncă, deci în total un milion locuri de muncă. Nu statul crează aceste locuri de muncă, dar statul crează premizele pentru dezvoltarea mediului investițional privat. Eu vreau să-i asigur de tot sprijinul meu atât pe d-na primar, cât și pe dl. președinte al Consiliului Județean, ușile mele sunt deschise pentru toți investitorii din județul Dolj și din municipiul Craiova și veți avea ușa deschisă pentru toate proiectele pe care dvs. le promovați. Eu vă urez succes, vă urez să vă îndepliniți mandatul, d-na primar, și să creați premizele pentru obținerea a încă cel puțin cinci mandate de acum încolo. Succes.

Dl. Președinte Tudor Florentin:

Vă mulțumim și sunt convins că în perioada următoare vom verifica ușile dacă sunt deschise la minister. În continuare dau cuvântul Prea Sfinției Sale, mitropolitul Irineu.

Dl. Mitropolit:

Dl. președinte al Consiliului Județean, dl. ministru, d-na prefect și d-na primar, peste deosebita bucurie de a prezenta dorințele noastre de bine și de succes în această funcție. Rugăm pe bunul Dumnezeu să vă însoțească întotdeauna în tot ceea ce veți face pentru binele, ajutorul și folosul acestui oraș și sunt încuvințat că ceea ce v-ați propus să faceți, le veți duce la bun sfârșit, știindu-vă un om care promite și care și face. Să vă ajute bunul Dumnezeu ca tot ceea ce veți face în continuare împreună cu echipa dvs. și fie pentru binele și ajutorul tuturor. Vă felicităm și vă încredințăm de toate rugăciunile noastre și de tot sprijinul nostru. Să vă ajute Dumnezeu!

Dl. Mihai Fifor, secretar de stat MAI:

Mulțumesc. Dl. Prefect, Înalt Prea Sfinția Voastră, d-na primar, aș începe citând scurt replica unui mare voievod al românilor : „Asta-i pofta ce-am poftit!”. Craiova se întoarce astăzi la craioveni și în felul acesta zic că ne atingem mandatul pentru care ne-am bătut într-o campanie electorală cât se poate de dură. Astăzi nu am venit însă să transmit un mesaj politic, am venit să transmit un mesaj al administrației publice centrale, în speță, salutul d-lui ministru al administrației și internelor, dl. Ioan Rus, salutul d-lui ministru delegat pentru administrație Victor Paul Dobre, să vă spun că parteneriatul pe care Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Județean Dolj le vor avea cu Ministerul administrației și internelor este unul privilegiat care deja a început să se deruleze de zilele trecute, chiar dacă d-na primar nu era încă așezată în fotoliul de primar, Domnia Sa a început să lucreze cu ministerul pentru a aduce deja primii bani și primele programe către municipiul Craiova și o să vedeți că în săptămâna următoare se și realizează aceste lucruri, am vrut să spun că dl. ministru al economiei, dl. Chițoiu, fac același lucru, garantez faptul că ușile Guvernului României sunt deschise pentru municipalitatea Craiovei, pentru doleanțele cetățenilor acestui municipiu și ai locuitorilor județului Dolj și sper ca în următorii patru ani Craiova să devină cu adevărat orașul european în care ne dorim cu toții să trăim. Felicitări, d-na primar, un mandat ușor, un mandat rodnic, și un mandat care să vă facă să fiți mereu cu fruntea sus în fața cetățenilor acestui municipiu.

D-na Prefect al Județului Dolj, Elena Costea:

D-na primar, vă felicit încă o dată, vă urez mult succes în noua funcție. Suntem siguri că dvs. veți reuși să faceți toate lucrurile pe care vi le-ați propus pentru craioveni și vă bazați pe sprijinul nostru. Vom fi tot timpul alături de dvs. și vă vom sprijini în toate acțiunile pe care vi le propuneți. Mult succes! Craiovenii au așteptări mari de la dvs. Suntem siguri că veți face totul și noi vom fi alături de dvs. Mult succes încă o dată.

Dl. Președinte al Consiliului Județean Ion Prioteasa:

Înalt Prea Sfinția Voastra, d-na primar, d-na prefect, onorată asistență, un moment istoric astăzi la Craiova, un moment de mare emoție, un moment în care începem un drum lung, un moment în care începem să răspundem celor care în această lună de zile ne-au înconjurat cu prietenia și cu simpatia lor, dar ne-au pus în mâini și o foarte mare responsabilitate. Este timpul ca începând de astăzi să întoarcem către cei care au fost alături de noi cu seriozitate și cu promptitudine, lucrurile care ni s-au părut că sunt importante pentru craioveni și cu siguranță că vom face tot ce depinde de noi să putem să punem în operă ceea ce am promis. Sigur că d-na primar n-are o baghetă magică în mână și că mâine va reuși să rezolve toate problemele cu care se confruntă craiovenii, dar cu siguranță că proiectele și programele pe care le va face cu toată așezarea și cu toată responsabilitatea, vor duce ca în fiecare an să realizeze împreună cu echipa sa, ceva mai mult decât s-a realizat până acum și să răspundă în felul acesta craiovenilor care au investit-o cu această mare responsabilitate. D-na primar, vă asigur în continuare de toată prețuirea mea și de tot sprijinul meu și cu siguranță că, împreună, dându-ne mâna, vom reuși să ridicăm această zonă și s-o aducem în rândul celor care pot să ridice fruntea sus și să spună că nu mai suntem pe acest nefericit loc 1 la șomaj de luni de zile. Vă doresc succes din tot sufletul și sunt alături de dvs.

Dl. Președinte Tudor Florentin:

A sosit momentul mult așteptat să auzim noul primar al municipiului Craiova, ținând discurs în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Craiova.

D-na primar Lia Olguța Vasilescu:

Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu tuturor invitaților pentru vorbele foarte frumoase pe care mi le-au adresat astăzi, vreau să le mulțumesc nu în ultimul rând cetățenilor Craiovei care m-au învestit cu încrederea lor și sper să nu-i dezamăgesc. M-au întrebat foarte mulți cetățeni astăzi dacă am emoții. Nu am emoții pentru că vreau să mergem cu toată forța înainte și aici aș vrea să mă adresez și consiliului local. Aștept de la dvs. să putem să ne punem în realizare toate proiectele pe care în această campanie electorală le-am promis alegătorilor. Deși abia astăzi am fost învestită în funcția de primar, aș vrea să le spun craiovenilor că de o săptămână m-am preocupat împreună cu dl. ministru secretar de stat Mihai Fifor, căruia și vreau să-i mulțumesc cu această ocazie, împreună cu directorul interimar de la Regia de Termoficare și cu directorul de la Complexul Energetic Oltenia să găsim cele mai bune soluții ca să scădem facturile la întreținere. Și vreau să anunț pe această cale că de luna viitoare facturile craiovenilor vor scădea cu 10%. Mai mult decât atât, penalitățile vor fi șterse la datoriile craiovenilor pentru că vrem să începem să pornim altfel în acest mandat. Prioritatea mea zero așa cum o știți din campania electorală, este cea a creării de noi locuri de muncă și vreau să-i mulțumesc d-lui ministru Chițoiu care a reprezentat astăzi Guvernul României aici asigurându-ne de tot sprijinul întregului guvern pentru că va trebui să finalizăm foarte repede foarte multe lucruri pe care le-am promis în campania electorală. În următorii patru ani de zile nu mai trebuie să rămână în Craiova nici o stradă fără canalizare și fără apă potabilă, trebuie să începem reabilitarea termică a blocurilor, trebuie să începem și să finalizăm două cartiere de locuințe, unul de locuințe pentru tineri și altul de locuințe sociale. Sunt lucruri care pot părea fantastice dar eu vă asigur că o să le realizăm împreună cu consilierii locali. Trebuie să vă mulțumesc încă o dată foarte mult și vreau să le spun consilierilor locali că deja de săptămâna viitoare va trebui să facem niște corecții ca să putem să scădem facturile la întreținere. Vă mulțumesc foarte mult.

Dl. Președinte Tudor Florentin:

Declanșăm procedura alegerii viceprimarilor și am rugăminte4a la colegii mei din consiliul local în urma strigării listei în ordine alfabetică, fiecare dintre dvs. o să primească de la mine un buletin de vot după care se va deplasa la cabina de vot, iar votul va fi introdus în urna care se află lângă cabina de vot.

Fiecare consilier și-a exercitat dreptul de vot. După terminarea procedurii de vot și numărarea voturilor, s-a dat citire procesului-verbal de validare.

D-ra Predescu Bianca:

Proces-verbal încheiat azi, 22.06.2012, în prima ședință a consiliului local al municipiului Craiova. Comisia constituită în condițiile hotărârii nr. 1/2012 a consiliului local al municipiului Craiova a procedat la numărătoarea voturilor exprimate pentru alegerea viceprimarilor municipiului Craiova. Număr total de voturi și mandate: 27, numărul voturilor valabil exprimate: 27, număr voturi candidat Calangiu Cristina: 24, număr voturi candidat Tudor Florentin: 24. Se declară viceprimar al municipiului Craiova candidatul Calangiu Cristina care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. Se declară viceprimar al municipiului Craiova candidatul Tudor Florentin care a obținut votul majorității consilierilor în funcție.

Nu există cazuri pentru organizarea turului al doilea. Au fost 27 de voturi valabil exprimate cu un număr de 24 de voturi fiecare dintre ei a fost ales în funcția de viceprimar. Încheiat azi, 22.06.2012, și semnăturile.

Dl. Președinte Tudor Florentin:

Supun aprobării consiliului local rezultatele consemnate de comisia de validare în procesul verbal pe care l-a citit mai devreme d-ra președintă a comisiei de validare consemnat în hotărârea nr. 5.

Art.1. Se aleg în funcția de viceprimar al Municipiului Craiova următorii:

 • 1. CALANGIU CRISTINA MARIANA

 • 2. TUDOR FLORENTIN

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

Mulțumesc tuturor celor care se află în sală, d-nei prefect care dorește să se retragă pentru a putea participa la o nouă ședință în cadrul Consiliului Județean.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi alegerea comisiiilor de specialitate.

În competența consiliului local intră atât stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, cât și denumirea acestora, numărul de membrii din componența lor, care va fi întotdeauna impar.

Avem la dosar o lista cu principalele domenii în care au fost organizate comisii de specialitate până în prezent la nivelul consiliului local respectiv 5 comisii de specialitate, după cum urmează:

Comisia I - COMISIA BUGET-FINANȚE, STUDII, PROGNOZE

ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI

Comisia II - COMISIA DE URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI

ȘI CONSERVAREA MONUMENTELOR

Comisia III - COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE, LIBERĂ INIȚIATIVĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Comisia IV - COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT,

CULTURĂ, SĂNĂTATE, CULTE, TINERET ȘI SPORT Comisia V - COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI DREPTURI CETĂȚENEȘTI

Dacă mai sunt alte propuneri privind numărul și denumirea acestora, supun aprobării dvs. numărul și denumirea acestora. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi s-a menținut ca și număr și denumire cele enunțate mai devreme.

Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri in fiecare comisie de specialitate, se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

Supun aprobării consiliului local fiecare comisie de specialitate în parte având în vedere că fiecare consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza și ca și număr al consilierilor locali care constituie comisia respectivă, să fie alcăturită din șapte consilieri locali. Cine espe pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat cu unanimitate de voturi.

Vă rog să faceți propuneri!

Dl. Marinescu Dorel:

Conform regulamentului trebuie să stabilim mai întâi componența comisiei pe grupuri de consilieri.

Dl. Președinte Tudor:

Asta facem acum. Din partea USL?

D-na Calangiu:

Propunerea USL este în felul următor: Comisia I - 4 consilieri USL, 1 consilier UNPR, 1 consilier PDL, 1 consilier PP -DD. Comisia II - 4 consilieri USL, 2 consilier UNPR, 1 consilier PDL. Comisia III - 4 consilieri USL, 2 consilier UNPR, 1 consilier PDL. Comisia IV - 4 consilieri USL, 2 consilieri UNPR, 1 consilier PP-DD. Comisia V - 4 consilieri USL, 2 consilieri UNPR, 1 consilier PDL.

Aceasta este propunerea USL pentru componența politică a comisiiilor de specialitate, urmând algoritmul dar și reprezentarea tuturor partidelor prezente în consiliul local.

Dl. Marinescu Dorel:

În regulament se face referire strict că componența se stabilește pe grupuri de consilieri. Având în vedere prevederile regulamentului și ale legii nr. 393, un grup de consilieri este constituit din minim trei consilieri. Astfel PP-DD nu are constituit un grup de consilieri. Părerea mea este că la toate comisiile este cam aceeași componență: 4 USL, 2 UNPR, 1 PDL. Aceasta este propunerea mea ca toate comisiile să aibă aceeași componență.

D-ra Predescu:

Cu privire la reprezentarea în comisii legea și statutul aleșilor locali prevede că toți consilierii membri ai consiliului local sunt obligați să facă parte din cel puțin o comisie. Chiar dacă unul dintre partide ai căror reprezentanți au fost aleși au decât doi membri în consiliul local, suntem obligați să asigurăm reprezentarea acestora, a celor doi în două dintre comisiile de specialitate. În al doilea rând, chestiunea ponderei politice rezultă dintr-un algoritm care a fost stabilit aritmetic și el se raportează la numărul total al membrilor pentru cele cinci comisii de specialitate. Pe cale de consecință, propunerea primită din partea colegului anterior, nu poate fi acceptată în ceea ce privește nereprezentarea celor doi de la PP-DD, iar pe de altă parte nici proporția în care USL pretinde reprezentarea în toate comisiile.

Dl. Președinte Tudor:

Același lucru vroiam să-l spun și eu pentru că dacă respectăm ceea ce distinsul nostru coleg a afirmat mai devreme, colegi de-ai noștri din cadrul consiliului local nu se vor regăsi în nici o comisie, încălcăm astfel prevederile legale și ale regulamentului.

Dl. Marinescu:

Eu mă raportam strict la regulament. Renunț la propunerea mea.

Dl. Președinte Tudor:

Supun la vot propunerea grupului USL. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat cu unanimitate de voturi. Solicit o pauză de întrevedere între grupuri să facă nominalizările pentru fiecare persoană care va face parte din comisia respectivă.

Dl. Dincă:

Am o rugăminte. Pentru operativitate, haideți să le enunțăm în ședință publică, fiecare reprezentant al grupului își enunță pe fiecare comisie, după care se retrag dacă vor să facă o primă ședință.

Dl. Președinte Tudor:

Pentru Comisia I - COMISIA BUGET-FINANȚE, STUDII, PROGNOZE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI

Cine face propuneri?

D-na Calangiu:

Din partea grupului USL comisia I - Mitrică Alin, Nedelescu Gheorghe, Voicu Dorel, Popescu Nicoleta Laura.

Dl. Sas:

Din partea UNPR - Genoiu Mihail.

Dl. Vasile:

Din partea PDL - Dincă Mărinică.

Dl. Cilibiu:

Din partea PP-DD - Pană Ionel.

Dl. Președinte Tudor:

Supun la vot componența comisiei I? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat cu unanimitate de voturi.

Pentru Comisia II - COMISIA DE URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI

ȘI CONSERVAREA MONUMENTELOR

D-na Calangiu:

Din partea grupului USL comisia II - Manda Marian Sorin, Tudor Florentin, Cotescu Nicușor, Ștefârță Emilian.

Dl. Sas:

Din partea UNPR - Albăstroiu Gheorghe, Toader Vergil.

Dl. Cherciu:

Din partea PDL - Vasile Marian.

Dl. Președinte Tudor:

Supun la vot componența comisiei II? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat cu unanimitate de voturi.

Pentru Comisia III - COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE,

LIBERĂ INIȚIATIVĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE sunt propuși următorii:

D-na Calangiu:

Din partea grupului USL comisia III - Radu Marin Traian, Voicu Dorel, Socoteanu Răzvan Florentin, Barbu Gheorghița Daniela.

Dl. Sas:

Din partea UNPR - Sas Teodor, Albăstroiu Gheorghe.

Dl. Vasile:

Din partea PDL - Cherciu Dan.

Dl. Președinte Tudor:

Supun la vot componența comisiei III? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat cu unanimitate de voturi.

Pentru Comisia IV - COMISIA PENTRU ÎNVÂȚÂMÂNT, CULTURÂ, SĂNĂTATE, CULTE, TINERET ȘI SPORT sunt propuși următorii:

D-na Calangiu:

Din partea grupului USL comisia IV - Badea Pavel, Cotescu Nicușor, Manda Marian Sorin, Calangiu Cristina Mariana.

Dl. Sas:

Din partea UNPR - Pîrvu Gheorghe, Gheorghiță Vasilica.

Dl. Pană:

Din partea PP-DD - Cilibiu Mihai.

Dl. Președinte Tudor:

Supun la vot componența comisiei IV? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat cu unanimitate de voturi.

Pentru Comisia V - COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICÂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI DREPTURI CETÂȚENEȘTI sunt propuși următorii:

D-na Calangiu:

Din partea grupului USL comisia V - Socoteanu Răzvan Florentin, Predescu

Bianca Maria Carmen, Tudor Florentin, Bețiu Traian Alexandru Corneliu.

Dl. Sas:

Din partea UNPR - Sas Teodor, Marinescu Dorel Cosmin.

Dl. Vasile:

Din partea PDL - Cherciu Dan Adrian.

Dl. Președinte Tudor:

Supun la vot componența comisiei V? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat cu unanimitate de voturi.

Supun la vot hotărârea nr. 6 privind stabilirea numărului comisiilor, denumirea și componența nominală a acestora.

Cine este pentru? / Cine este împotrivă? / Se abține cineva? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1. Se stabilește numărul comisiilor de specialitate și domeniul de activitate al acestora, astfel:

 • I.  COMISIA BUGET-FINANȚE, STUDII, PROGNOZE și ADMINISTRAREA DOMENIULUI

 • II. COMISIA DE URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI și CONSERVAREA MONUMENTELOR

 • III. COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE, LIBERĂ INIȚIATIVĂ și RELAȚII INTERNAȚIONALE

 • IV. COMISIA PENTRU ÎNVÂȚÂMÂNT, CULTURÂ, SĂNĂTATE, CULTE, TINERET și SPORT

V. COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICÂ, ORDINE PUBLICĂ și DREPTURI CETĂȚENEȘTI

Art.2. Componența nominală a comisiilor de specialitate aprobate la art.1 este cea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vă propun o pauză pentru retragerea comisiilor de specialitate, în vederea desemnării președintelui și secretarului fiecăreia dintre acestea.

S-au stabilit președinții și secretarii celor cinci comisii și le voi da citire.

Comisia I - Mitrică Alin Sorin - Președinte Popescu Nicoleta Laura - Secretar

Comisia II - Manda Marian Sorin - Președinte

Ștefârță Emilian - Secretar

Comisia III - Radu Marin Traian - Președinte

Voicu Dorel - Secretar

Comisia IV - Badea Pavel - Președinte

Cotescu Nicușor - Secretar

Comisia V - Socoteanu Răzvan Florentin - Președinte Bețiu Traian Alexandru Corneliu - Secretar

Întrucât, a fost epuizată ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local al Municipiului Craiova, mulțumind celor care au participat și urând celor aleși mult succes în acest mandat.

Aș vrea să amkintesc secretarilor comisiilor să depună procesele-verbale la secretariat.

Vă mulțumesc, vă urez o zi bună. La revedere!


PRESEDINTE DE SEDINTĂ,


Florentin Tudor


SECRETAR,

Nicoleta Miulescu


DECAN DE VÂRSTĂ,


Ionel Pană


ASISTENȚI,

Bețiu Traian Alexandru Cornel Manda Marian Sorin


ÎNTOCMIT,


Tudosie Ramona


FP-43-06, ver. 1