Proces verbal din 20.12.2012

Proces verbal din data de 20.12.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 20.12.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 25, 2 consilieri sunt absenți motivat: dl. Dincă și dl. Voicu. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Supun aprobării dvs. raportul controlului de legalitate exercitat de instituția Prefectului cu privire la hotărârile adoptate în ședința din data de 29.11.2012, în număr de 53, toate temeinice și legale și procesul-verbal al acestei ședințe ordinare din luna noiembrie. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Dau cuvântul d-lui consilier Marinescu pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

În primul rând aș începe prin a vă aminti că unul din motivele pentru care noi astăzi ne putem întâlni aici, este faptul că acum 23 de ani niște tineri și-au dat viața și au ieșit în stradă pentru a înfăptui Revoluția română. Orașul nostru este oraș martir al revoluției și din această cauză v-aș solicita ca în memoria celor care s-au jertfit în acele momente, să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc.

Având în vedere că tot acum ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, urez și eu la mulți ani pentru aceste sărbători și avem invitați în cadrul consiliului corul Filarmonicii Oltenia și aș dori să îi lăsăm să ne ureze la mulți ani înainte de începerea ședinței. Vă mulțumesc.

D-na viceprimar Calangiu:

Aș vrea să le mulțumesc celor de la cor pentru momentul deosebit de emoționant pe care l-au creat ieri în piața din fața Prefecturii unde au cântat pe o vreme chiar câinoasă, aș putea să spun, ningea și la un moment dat ningea cam apos, la un moment dat am vrut să renunț. Au cântat la deschiderea Târgului de Crăciun în cinstea d-nei ambasador a Chinei care a fost ieri în vizită la Craiova, dar pe fața lor se citea atâta bucurie și atâta emoție încât am renunțat să-i rog să intre înapoi în Filarmonică ca să-i păzesc de frig și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru gestul minunat pe care l-au făcut.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 8668/14.12.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară în data de 20.12.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2013.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor, pentru divorț, precum și a taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe și interne, pe anul 2012(decembrie 2012).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2012(decembrie 2012).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, pe anul 2012.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2012.

 • 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susțină și să voteze un nou membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

 • 16.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, precum și locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului a blocurilor de locuințe T2, T3 situate în municipiul Craiova, bld.Oltenia, în vederea vânzării locuințelor/apartamentelor către titularii contractelor de închiriere.

 • 21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, având destinația de drum public.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice și Documentației de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”.

 • 25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” și Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Crișului, nr.9;

 • 26. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a Blocului 201 C, situat în municipiul Craiova, cart.Craiovița Nouă.

 • 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune, având ca obiect terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în cart.Craiovița Nouă, zona Bigul Vechi.

 • 29.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.156/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.157/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2011 referitoare la aprobarea proiectului „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operațional Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 -„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

 • 33. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosință gratuită, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2012 referitoare la asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susținerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de Revelion 2013”.

 • 35. Întrebări și interpelări.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare și a prețului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova;

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spațiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3)

Punctul 25 este retras de pe ordinea de zi. Mai avem două puncte peste ordinea de zi. Propun aprobarea în bloc a punctelor de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

După supunerea la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2013.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor, pentru divorț, precum și a taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe și interne, pe anul 2012(decembrie 2012).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2012(decembrie 2012).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, pe anul 2012.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2012.

 • 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susțină și să voteze un nou membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

 • 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, precum și locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului a blocurilor de locuințe T2, T3 situate în municipiul Craiova, bld.Oltenia, în vederea vânzării locuințelor/apartamentelor către titularii contractelor de închiriere.

 • 21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, având destinația de drum public.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice și Documentației de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”.

 • 25. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a Blocului 201 C, situat în municipiul Craiova, cart.Craiovița Nouă.

 • 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune, având ca obiect terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în cart.Craiovița Nouă, zona Bigul Vechi.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova.

 • 29.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.156/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.157/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2011 referitoare la aprobarea proiectului „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operațional Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 -„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

 • 32. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosință gratuită, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2012 referitoare la asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susținerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de Revelion 2013”.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare și a prețului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova;

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spațiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3)

 • 36. Întrebări și interpelări.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2013.

Dl. Cherciu:

A

În ultima perioadă am asistat la tot felul de luări de poziții, la dezbateri, dat cu părerea legat de ce se întâmplă cu indexarea anunțată de guvern. Vreau să precizez pentru a fi foarte clar tuturor. Indexarea de 16,05% anunțată de guvern în momentul în care va fi publicată în Monitorul Oficial, se va aplica automat. Ceea ce înseamnă că pentru anul viitor persoanele fizice din Craiova se pot aștepta să plătească taxe cu 16,05% mai mari. Am făcut o socoteală, un calcul, care arată că, de exemplu, la un apartament de trei camere, valoarea impozitului va crește de la aproximativ 170 lei la 200 lei. Pe de altă parte am văzut luările de poziție ale executivului local care au spus că se păstrează același nivel al taxării ca în anul curent, adică 2012. Eu însă, țin să le reamintesc că anul trecut am avut o inițiativă, mai bine zis un amendament, prin care aceste taxe au fosz reduse cu aproximativ 5% și era angajamentul tuturor că această tendință va continua, cu atât mai mult în acest moment. Singurul lucru pe care noi îl putem face este să reducem din impactul celor 16% anunțate drept indexare prin reducerea majorărilor pe care le practicăm. Din acest motiv fac trei amendamente pe care voi ruga ca la momentul votului să fie supuse individual. prima dintre ele se referă la modalitatea de calcul a majorării pentru impozitele plătite de către persoanele fizice pe clădiri și anume în loc de acea majorare de 5% să nu mai aplicăm nicio altă majorare. Acesta este primul amendament. Al doilea amendament se referă la majorarea care se aplică persoanelor juridice pentru care în acest moment la fel, propun reducerea de la +15% la +10%, deci o reducere de încă 5%. În fine, al treilea amendament care nu face altceva să susționă decât o propunere pe care colegul din mandatul trecut, dl. Nedelescu a făcut-o, legată de reducerea dramatică a impozitului aplicat automobilelor electrice și hibride. M-am interesat inclusiv ieri în comisie, pe raza municipiului Craiova sunt doar 7 astfel de vehicule, este clar că valoarea este nesemnificativă a impozitului, însă este valoarea de imagine pe care noi în calitate de consiliu local o dăm, anume că încurajăm automobilele electrice și hibride, deci amendamentul este păstrarea reducerii actuale care a fost valabilă pentru anul 2012. Vă mulțumesc.

Dl. Badea:

Este un subiect foarte important pentru comunitatea noastră, am participat la dezbaterile pe acest proiect ce au avut loc în această sală acum câteva zile. Un număr foarte mare de cetățeni au participat la dezbaterea acestui proiect. Mulți au venit cu propuneri de amendament la acest proiect. Parte din aceste propuneri sunt într-o oarecare măsură întemeiate. Vreau să mă alătur și eu celor care au venit cu amendamente și cu propuneri la acest proiect care vizează taxele și impozitele ridicându-vă în dezbatere situația taxelor pe clădiri ce sunt plătite de către firmele persoane juridice. Este o discrepanță foarte mare între persoană fizică și persoană juridică. Persoana juridică plătește de peste 18 ori mai mult decât o persoana fizică. Foarte bine că se plătește o taxă mică pe persoană fizică, însă de 18 ori mai mult este maximul prevăzut de lege. 1,5 + bonificația de 15% majorarea de procent pe care o plătim acum 15% pentru că anul trecut am avut-o chiar 20% și în urma propunerii pe care a făcut-o Dincă Mărinică am trecut de la 20 la 15. De ce vă spun acest lucru? Pentru că noi, Craiova, suntem în concurență cu celelalte orașe mari din țară pentru atragerea de investitori. Este foarte important să înțelegem toți că investitorii vor merge acolo unde vor găsi facilități din toate punctele de vedere. Facilitatea fiscală este foarte importantă pentru aceste firme. Totodată, gândiți-vă că există intenția de a se crea zone geografice. Noi, Craiova, vom fi o capitală de euroregiune. În cazul în care cei care sunt în regiunea noastră, mă refer la Târgu Jiu, mă refer la Vâlcea, vor veni cu taxe și impozite care vor fi mai mici decât Craiova, este posibil ca marile companii în loc să-și facă sediul la Craiova, să se ducă să-și facă sediul în Târgu Jiu sau în altă localitate mare din regiunea Olteniei. Și acest lucru se întâmplă. Uitați-vă cu Compania de Lignit. Este foarte important în următoarea perioadă să se găsească un set de măsuri care să cuprindă facilități acordare firmelor fiscale. de exemplu, după 1 ianuarie, cei care investesc peste un milion de euro, să aibă posibilitatea să-șli deducă o parte din impozitul pe clădire dacă există temei legal, dacă există posibilitate. Dacă nu, trebuie să găsim voința și să găsim portițele necesare pentru a acorda aceste facilități celor care investesc în Craiova. Investiții în Craiova din partea firmelor private înseamnă locuri de muncă. Craiova este, din punct de vedere al șomajului, unul dintre orașele cu cea mai mare rată de șomaj din țară. Trebuie să ne gândim la acest aspect. Trebuie să facem de așa manieră încât să găsim portițele necesare. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Să înțelegem că aveți un amendament în acest sens sau?

Dl. Badea:

Amendamentul meu ar fi de scădere a impozitului pe persoană juridică. Cuantumul este la latitudinea executivului.

Dl. Președinte:

Nu este un amendament, este o propunere făcută executivului.

D-na viceprimar Calangiu:

O propunere pentru viitor să se ia în calcul și să se calculeze pentru că aceasta este o discuție care trebuie însoțită de niște calcule foarte exacte. Ori astea le vom face în momentul în care vom închide anul acesta, care s-a dovedit că a plecat cu un buget previzionat care nu s-a realizat și vom putea să vă prezentăm cu cifre reale ce înseamnă fiecare reducere și cu mai multe scenarii. Deocamdată cred că cel mai oportun este să rămânem așa, indexarea nu a fost propusă, putem să revenim în ianuarie cu anumite facilități pe care să le hotărâm, dar numai în momentul în care avem niște calcule exacte, cum închidem acest an și ce previziune putem face pentru la anul pentru că în Craiova totuși, trăiți în ea și dincolo de populism avem toți nevoie ca orașul să supraviețuiască. Datoriile nu le-a făcut nici acest executiv, nici acest consiliu local, dar ele trebuie onorate și toate aceste lucruri vă promit că vă vor fi prezentate în detaliu cu scenariu, șți bineînțeles, veți fi implicați ca și reprezentant al mediului de afaceri, în afară de funcția de consilier local cu propuneri pentru a vedea exact cum se poate construi bugetul în orice scenariu.

Dl. Badea:

Da, d-na viceprimar, vă mulțumesc foarte mult, există posibilitatea ca în următoarea perioadă într-un proiect să se creeze aceste facilități pentru persoanele juridice care investesc, vă spun din momentul actual, începând cu 1 ianuarie sau începând cu 1 fevbruarie, o sumă consistentă pentru dezvoltarea acestui oraș. Sperăm să reușim acest lucru.

Dl. Președinte:

Aș dori să încetăm a face referiri la fostul consiliu. Ca și membru al fostului consiliu cred că nu este cazul de fiecare dată să dăm vina pe fostul consiliu.

Dl. Pană:

Iată că ceea ce a spus d-na viceprimar nu face decât să confirme lucrul pe care eu l-am spus acum câteva zile și anume că acveastă discuție pe care o avem și acest punct la ordinea de zi nu și-ar fi avut rostul astăzi dat fiind faptul că am ridicat această problemă și în comisie. Am zis că nu o mai fac astăzi pentru că suntem în preajma sărbătorilor și oricum am văzut că nu prea se ia în seamă ceea ce propunem noi, deși fac referire la faptul că, și spun din nou ceea ce am spus. Se crează o confuzie clară sau se vrea să se creeze o confuzie clară și am văzut la marea majoritate că aici, în sală, au fost cetățeni și mai ales, președinți de asociații de proprietari, între majorare și indexare. În mod normal procedura și legea Codului fiscal spune clar că până pe data de 30 aprilie odată la trei ani de zile, anul acesta 2012, trebuia să se facă indexarea. Dat fiind faptul că guvernele care au fost au încălcat legea, și o să vă citesc și ceva despre guverne, noi în mod normal acum suntem puși în situația de a încălca și noi legea. Problema este: este corect sau nu este corect? Nu este corect și o să vă spun de ce și de asta vă spun că d-na viceprimar a ridicat problema că în luna ianuarie vom relua problemele și așa mai departe. De ce să le reluăm în ianuarie, de ce n-am avut răbdare să facem aceste probleme după ce apărea hotărârea guvernului, se publica în Monitorul Oficial și într-adevăr, intram în legalitate. Pentru că mai este o problemă. Indexarea s-a propus, ceea ce știm cu toții, n-a apărut, este 16,5%. Vreau să vă spun că majorarea se face până la 20%. Foarte mulți au făcut un calcul greșit și au adunat 16 cu 20 și au ajuns la 36. Vreau să vă spun că majorările pe cuantumul total sunt mai mari de 36,5% cât am aplicat pe maxim, ar fi peste 39,5%. Și acum revin ce spune: majorarea se face după ce a avut loc indexarea. Noi suntem acum într-o situație în care încercăm doar de dragul de a respecta o procedură să supunem atenției acest punct de pe ordinea de zi.

D-na Secretar:

Vreți să vă spun eu cum spune legea? Potrivit prevederilor legale este o limită a termenului în care noi trebuie să ne adoptăm această hotărâre de consiliu pentru a determina impozitele și taxele locale care intră în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. Ca atare, indiferent dacă guvernul adoptă sau nu adoptă un act normativ privind indexarea care intră în competența sa legală, competența noastră legală este să ne adoptăm impozitele și taxele locale. În măsura în care indexarea poate apărea în orice perioadă a anului fiscal sau financiar, potrivit Legii nr. 273, ea se aplică prin efectul acesteia, deci luăm act de ea. Este un curs al leului care se aplică din oficiu la ceea ce se determină în materie fiscală. Noi nu putem să stăm dacă guvernul vrea în februarie sau martie, noi ne adoptăm hotărârea de consiliu, urmând ca după apariția unui text de lege care spune de indexare, care este o adaptare a cursului, să facem o trecere la adaptare. Vă rog eu frumos să aveți în vedere toate articolele din Codul Fiscal.

Dl. Pană:

Legea Codului Fiscal nu spune de nicio adaptare. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal spune așa: la art. 287 vorbește despre majorare și printre altele spune: "majorarea se face numai după ce impozitele și taxele au fost indexate, actualizate cu rata inflației". Așa spune art. 287 la majorare. Art. 292 se referă la indexare.

D-na Secretar:

Dar adoptate spune, dl. consilier. Întâi trebuie să le adoptați. Se adoptă anual. După ce se adoptă, se majorează, se scad, se aplică scutiri, se indexează. Adoptarea o avem că ea este valabilă pe anul fiscal în ființă. Avem adoptată pe acest an până la 31 decembrie, deci majorarea are în vedere la ce se aplică. Noi în momentul de față venim cu un proiect care are în vedere același nivel de impozite și taxe din acest an. Deci noi nu mai avem nicio majorare în acest moment decât o reexaminare la cele de folosință al domeniului public și privat al municipiului Craiova, ca să coroborăm ceea ce a spus d-na primar legat de construcțiile provizorii. Asta este singura chestiune. Cum să vorbesc de majorare, indexare când noi nu avem adoptare. Noi în momentul acesta suntem la faza adoptare. Propuneți-ne ceva legat de acest proiect.

Dl. Pană:

Am văzut că aveți o anumită temă și este foarte bine. Aș vrea și rog executivul să consulte specialiști în domeniul fiscal și o să vedeți că în ceea ce vă spun eu, am dreptate. Să știți că aceste chestiuni nu sunt o invenție a mea, sunt discuții pe care le-am avut cu specialiști în domeniu. Eu nu fac decât să ridic cuvântul specialiștilor în acest consiliu local. Revenind la problema de fond, eu sunt de acord cu amendamentele propuse de dl. Cherciu, sunt de acord cu ceea ce a spus dl. Badea pentru că sunt probleme pe care eu le-am ridicat în campaniile electorale și mi le susțin. Sunt problemele cu care se confruntă populația municipiului Craiova și le susțin. Sunt foarte multe probleme care trebuie discutate. Dacă vreți să le trecem așa, foarte rapid în revistă, cum am făcut și alalteri, nu este un lucru bun.

Dl. viceprimar Tudor:

Vreau să fac câteva precizări cu privire la luările de cuvânt ale colegilor mei din cadrul consiliului local. Tot discutăm de această indexare de 16% și pentru că, dl. Pană, în sală sunt specialiști care își desfășoară activitatea în domeniu și pentru că unii dintre colegii noștri au făcut remarci că taxele și impozitele în municipiul Craiova se vor indexa cu 16% vreau să ne explice exact ce înseamnă această indexare din punct de vedere tehnic, să înțeleagă și cetățenii municipiului Craiova, să vadă exact cu cât și ce înseamnă această indexare și fac un apel la dvs., pentru că ați făcut niște promisiuni în campanie, nu trebuie să veniți aici să aruncați în derizoriu ședințele de consiliu local și să nu exprimați purul adevăr în cadrul ședințelor de consiliu local. Pentru ce ați făcut dvs. în campanie, oamenii au avut posibilitatea să vă voteze sau să nu vă voteze, dar aici cred că trebuie să venim în fața cetățenilor municipiului Craiova și să discutăm punctual și l-aș ruga pe dl. director de la taxe și impozite sau pe dl. Pascu, care să explice și să vă contrazică pe dvs. să vedeți că nu este, de fapt, acea majorare și indexare de care spuneați dvs.

Dl. director Petrescu:

A

În ceea ce privește indexarea, aceasta se face conform hotărârii guvernului nr. 956, o dată la trei ani. Cei trei ani se împlinesc pe 31 decembrie 2012. Actualizarea la inflație presupune un acord între ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor, după o analiză rezultând un procest care anul acesta s-a stabilit la 16,05% .

D-na Secretar:

O să vă rog frumos să nu denaturăm textul legal. Inde4xarea este o noțiune pe care legiuitorul o definește așa cum trebuie. Este o aliniere la cursul leului pe care o dispune numai guvernul. Haideți să nu intrăm cum se promovează hotărârea de guvern că o să ajungem în altă etapă. Dl. Tudor nu cred că asta a avut în vedere să explice cum se determină cuantumul. Efectul la nivelul nostru.

Dl. director Petrescu:

La nivelul nostru efectele se produc în momentul în care se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 45 de zile, moment în care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Giuvernului nr. 956 și cu 1 ianuarie 2013, așa cum a spus și d-na secretar Miulescu, noi trebuie să avem aceste impozite și taxe stabilite. Gândiți-vă că pe data de 3 ianuarie vin contribuabilii să-și plătească impozitul pe clădiri sau impozitul pe teren sau orice fel de alt impozit și taxă. Nu trebuie să știm aceste impozite și taxe? De asta le stabilim acum ca să le aplicăm cu 1 ianuarie 2013. Nu se poate pune problema să stabilim acum această indexare de 16% întrucât nu s-a publicat nimic în Monitorul Oficial legat de acest lucru. După ce se publică, așa cum a spus și d-na secretar Miulescu, pot avea loc discuții. Eu am discutat cu mai multe direcții de impozite și taxe din țar, pentru a mă edifica să văd dânșii ce au făcut și dânșii au făcut același lucru ca și noi pentru că nu pot să indexeze cu 16,05% decât în momentul în care va fi o hotărâre de guvern în acest sens. Oamenii trebuie să vină pe 3 ianuarie și să plătească.

Dl. Cherciu:

Pentru a elimina eventual credința că eu nu am înțeles despre ce este vorba, vă rog să rețineți aceste cifre. În momentul de față pe actualul sistem, un apartament de 70 mp plătește un impozit de 171 lei, deci conform calculației care existăm inclusiv în documentație, iar eu spun că de la 1 ianuarie în urma publicării indexării, această valoare va fi de 198 lei. Să se consemneze ca să pot dovedi că într-adevăr am înțeles diferența dintre indexare și majorare. În acest spirit, tocmai pentru a reduce acest impact, eu am propus ca actuala majorare de 5% să fie eliminată. Repet majorare care stă în competența consiliului local. Al doilea lucru pe care vreau să-l precizez, îl corectez pe dl. Badea, anume că anul trecut cel care a făcut propunerea de reducere a impozitului este subsemnatul și vreau să-i precizez inclusiv d-nei viceprimar că și anul trecut când am făcut această propunere, nu am făcut populist ci am făcut-o în urma unor calcule, care de altfel, au fost validate la 31 martie anul acesta, care în urma reducerii de 5 % încasările au fost superioare anului precedent. este adevărat că nu știu situația la zi pentru că nu am mai avut posibilitatea să aflu valoarea încasărilor.

D-na viceprimar Calangiu:

Nu este adevărat și dl. Pascu este aici. Hârtiile sunt deasupra oricărei păreri personale. Încasările nu au fost mai mari la 31 martie. O să vă răspundă dl. Pascu. La 31 decembrie avem un deficit de 10 milioane pe bugetul construit cu aceste idei extraordinare, deficit care nici nu ia în calcul niște datorii de-ale RAT-ului, pe care până în 2009 le-a plătit primăria, pe urmă le-ați dat la RAT, nu le mai plătește nimeni și suntem în situația în care suntem. Spuneți că ați făcut niște calcule, dar calculele dvs. au dat prost. Bugetul a ieșit foarte prost. Nu se închide, se închide cu un deficit foarte mare.

Dl. Cherciu:

Eu mă refer la încasările din acest impozit. Dvs. amestecați întreg bugetul. Bugetul este constituit din mai multe surse de venit. Eu m-am referit exclusiv la sursa care provine din încasările aferente acestui impozit la data de 31 martie. Să știți că la momentul respectiv am verificat, deci eu nu mă trezesc să vorbesc la microfon.

Dl. viceprimar Tudor:

Aș vrea să fac o precizare cu privire la colectarea acestui impozit. Dacă îmi aduc eu bine aminte că împreună am fost membri în consiliul local 2008 - 2012, inițiativa dvs. a fost de a majora la început cu 20% exact maximul prevăzut în textul de lege. Cu privire la gradul de colectare, în momentul când astă vară în luna iulie, eram undeva la șaizeci și ceva la sută. În acest moment suntem la 96 - 97%. Eu vreau să vă spun dvs. că nu au fost colectate chiar atât de bine acele taxe și impozite de care spuneți dvs. și în același timp nu văd, dacă au fost colectate așa bine cum spuneți dvs. de ce vreți să le modificăm în acest moment?

Dl. Cherciu:

Nu știu de unde scoate dl. viceprimar că eu am propus majorarea de 20%.

Dl. viceprimar Tudor:

Grupul dvs. când au susținut executivul. Grupul dvs. prima dată a susținut majorarea cu 20%.

Dl. Cherciu:

Această discuție a avut loc în 2011 și a fost adoptată cu majoritatea copnsiliului local. Asta să fie foarte clar. Al doilea lucru, dvs. faceți o confuzie mare între ce înseamnă buget și ce înseamnă veniturile exclusive din această taxă. Nu amestecați situația întregului buget care înseamnă balanța. Nu vorbim de taxe, vorbim de impozite. Este vorba de un impozit. Să știți că este diferență majoră între impozit și taxă. Dacă veți avea curiozitatea, vă puteți documenta.

Dl. Pană:

Vreau săs pun că noi nu venim aici cu probleme populiste și cu propuneri din campanie pentru că a susține mediul de afaceri și a veni cu propunerea d-lui Badea în sensul de a atrage investitori, nu cred că este nicio metodă populistă și nici o promisiune din campanie. Dacă nu ținem cont de gradul de suportabilitate al populației, nu sunt promisiuni din campanie ci sunt realități, un lucru a fost în 20082009, altul este în 2012 gradul de suportabilitate al populației și aș vrea să vă dau un citat care spune așa: "Guvernul are un braț lung și unul scurt. Cel lung servește ca să ia și ajunge peste tot, brațul scurt servește ca să dea dar nu ajunge decât la cei apropiați." Aș vrea să nu ajungem la aceeași situație și noi.

Dl. viceprimar Tudor:

V-aș fi înțeles dacă veneați cu un amendament concret, însă dvs. n-ați venit cu nicio propunere, ați îmbrățișat propunerea d-lui Badea pe care am îmbrățișat-o și noi și a și transmis d-na viceprimar că urmează în urma indexării în perspectivă poate întocmi un proiect de hotărâre prin care creăm un climat propice pentru investitori și pentru mediul de afaceri, dar dvs. nu veniți cu nimic concret, îmbrățișați ideile colegilor noștri din consiliu după care nu veniți cu nicio propunere pe care s-o supunem la vot și care să se concretizeze.

Dl. Vasile:

Am o propunere de amendament referitoare la taxele de utilizare a meselor din piețele Craiovei. Aș dori o reducere pentru acești comercianți, și mă refer la cei cu plata anticipată, datorită faptului că acești comercianți nu folosesc pe întreaga perioadă a anului aceste mese, datorită condițiilor meteo, sunt temperaturi foarte scăzute, zile în care acești comercianți nu vin la mese, poate pe parcursul anului, deși plătesc anticipat și plătesc pentru toate cele 365 zile, mai au nevoie de o spitalizare. În concluzie propunerea mea este de a face o reducere pentru aceștia în sensul de a nu plăti pe o perioadă de 30 de zile pe an aceste mese pentru că ei plătesc tot timpul anticipat, au probleme personale, sunt probleme de condiții meteo sau alți factori externi care îi împiedică să-și desfășoare activitatea, deși ei plătesc pe aceste mese, Știu că se face plata anticipat și nu putem să-i scutim, dar, de exemplu, dacă omul își plătește pe luna iulie anticipat acea masă și lipsește trei zile, să i se scadă pe luna august aceste trei zile pentru că este corect și este normal. Nu putem să luăm anticipat și să plătească toată perioada anului, dar condițiile externe și factorii externi să-i împiedice să desfășoare această activitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot primul amendament. Cine este pentru modificarea modalității de calcul a majorării pentru clădiri propusă de dl. Cherciu cu 5%? Votat cu 4 voturi pentru (Cherciu, Vasile, Cilibiu, Pană), 20 voturi împotrivă și 1 abținere Badea). Amendamentul a fost respins.

Al doilea amendament. Reducerea majorăîrii la persoanele juridice cu 5%. Cine este pentru? Votat cu 4 voturi pentru (Cherciu, Vasile, Cilibiu, Pană), 20 voturi împotrivă și 1 abținere Badea). Amendamentul a fost respins.

Al treilea amendament pentru mașinile hibrid. Votat cu 5 voturi pentru (Cherciu, Vasile, Cilibiu, Pană, Predescu), 19 voturi împotrivă și 1 abținere Badea).

Propunerea d-lui Vasile cu reducerea taxelor de folosință a locurilo publice din piețe. Votat cu 6 voturi pentru (Cherciu, Vasile, Cilibiu, Pană, Ștefâârță, Pîrvu), 18 voturi împotrivă și 1 abținere Badea).

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost propus de executiv. Cine este pentru?

CAPITOLUL I - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Art.1 (1) Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, ținându-se cont și de celelalte elemente prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru calculul impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă pe metru pătrat (lei/mp) corespunzătoare, prevăzută la art.251 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 956/2009, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Impozitul astfel calculat se majorează cu un procent de 5%, nivel admis de art. 287 din Legea nr.571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Impozitul se plătește anual, în două rate egale, până la 31 martie 2013 și 30 septembrie 2013, inclusiv.

 • (4) Impozitul anual pe clădiri, datorat de către contribuabili persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate în Municipiul Craiova, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 • (5) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, impozitul pe clădiri se majorează, astfel: cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 300% pentru a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

 • (6) Persoanele fizice care dețin două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu au obligația să depună o declarație specială la Direcția Impozite și Taxe.

 • (7) Orice persoană care dobândește, construiește, înstrăinează, extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al administrației publice locale, Directia Impozite si Taxe, în termen de 30 de zile.

 • (8) În temeiul art.286 alin. (8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se acordă reducerea impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, cu 10% în cazul persoanelor fizice și 2% în cazul persoanelor juridice, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii persoane fizice ai-apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011. Procedura de acordare a facilităților fiscale se stabileste prin regulament aprobat de consiliul local.

 • (9) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele prevăzute la art. 250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (10) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 2013, se acordă o bonificație de 10%.

Art.2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice și al altor contribuabili, alții decât persoanele fizice, care au clădiri în proprietate se stabilește prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare, iar impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat(ă) se majorează cu un procent de 15% nivel admis de art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, pentru stabilirea impozitului pe clădiri se aplică următoarele cote:

 • a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință;

 • b) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință;

 • (3) Cota se aplică asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice, până la sârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Impozitul/taxa calculat(a) se majorează cu nivelul de 15% admis de art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2013, se acordă o bonificație de 10%.

 • (6) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele prevăzute la art. 250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

 • (8) Dacă o persoana juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosință - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru aceeași cladire cu alte persoane, taxa pe cladiri va fi datorata de utilizatorul final.

 • (9) Direcțiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Craiova au obligația de a remite Directiei Impozite și Taxe, în termen de maxim 30 de zile de la data încheierii contractelor de închiriere/concesiune/administrare pentru clădiri, copii ale acestor acte.

 • (10) Cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic, cotă introdusă de Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, se stabilieste la 5% din valoarea de inventar a clădirii. Impozitul calculat va fi majorat cu 20%, nivel admis de art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Sunt exceptate de aplicarea acestei cote, structurile cu destinație turistică care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire.

Art.3. a) (1) Impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul numărul de metri pătrați de teren, rangul I al Municipiului Craiova, zona și/sau categoria de folosință a terenului, nivelul în lei/ha, majorat cu 5%, cotă admisă de art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Impozitul/taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la 31 martie 2013 și 30 septembrie 2013, inclusiv.

 • (2) Impozitul/taxa anual(ă) pe teren, datorat(ă) de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate în Municipiul Craiova, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

 • (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. Dacă o persoana juridica - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de folosință - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru același teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datorată de utilizatorul final.

 • (4) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, având categoria de folosință terenuri cu construcții, este stabilit în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, diferențiat pe zone conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/2007.

 • (5) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, dar cu altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, este stabilit în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, diferențiat pe zone conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/2007.

 • b) Nivelurile pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova sunt prevăzute în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • c) Zonarea teritoriului municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/2007, în vederea determinării impozitului pe terenul din intravilanul localității, este prevăzută în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (1) Terenurile pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute în art. 257 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului / taxei pe terenuri, datorat(e) pentru întregul an de către contribuabilii, persoane fizice sau juridice, pana la data de 31 martie a anului 2013, se acorda o bonificație de 10%.

Art.4. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport de stabilește astfel: impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, ce aparțin contribuabililor persoane fizice și juridice, se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cm3 sau fracțiune de 3

capacitate sub 200 cm3 și se plătește anual, în două rate egale până la 31 martie 2013 și 30 septembrie 2013, inclusiv.

 • (2) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat. 1

  Nr. crt.

  Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

  3

  I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm sau fracțiune din aceasta)

  1.

  Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea

  3

  cilindrică de până la 1.600 cm inclusiv

  9

  2.

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm2 și 2.000 cm2 inclusiv

  20

  3.

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm și 2.600 cm2 inclusiv

  79

  4.

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm2 și 3.000 cm2 inclusiv

  158

  5.

  3

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm

  319

  6.

  Autobuze, autocare, microbuze

  26

  7.

  Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

  33

  8.

  Tractoare înmatriculate

  20

  II. Vehicule înregistrate

  1.

  Vehicule cu capacitate cilindrică

  lei/200 cm2

  1.1

  3

  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm

  4

  1.2.

  3

  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm

  7

  2.

  Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

  165 lei/an»

 • (3) Pentru atașe, impozitul pe mijloacele de transport se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

2. Impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote*):

Capacitatea

Impozitul

-Lei-

a) pana la o tona inclusiv

9

b) intre 1 si 3 tone inclusiv

32

c) intre 3 si 5 tone inclusiv

50

d) peste 5 tone

61

*) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule.

Tip mijloc de transport pe apă

Impozitul - lei-

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

20

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

53

3. Bărci cu motor

199

4. Nave de sport și agrement

1060

5. Scutere de apă

199

6. Remorchere și împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

530

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

861

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1326

d) peste 4.000 CP

2121

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

173

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

173

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până la 3.000 tone, inclusiv

265

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

464

 • 4. Impozitul pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin. 4, este egal cu suma corespunzătoare din anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

 • 5. Impozitul pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin.5, este egal cu suma corespunzătoare din anexa nr.7 la prezenta hotărâre.

 • (4) Impozitele pe mijloace de transport sunt stabilite la nivelul prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 la care se adaugă o cotă adițională de 10%, conform art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția mijloacelor de transport prevăzute în anexele 6 și 7.

 • (5) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și juridice, pana la data de 31 martie a anului 2013, se acorda o bonificație de 10%.

Art.5. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism se stabilește la nivelul maxim admis prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 la care se adaugă o cotă adițională de 20%, admisă de art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul (mp)

Nivel pentru anul 2013 Lei/an

a) până la 150

6

b) între 151 mp. și 250 mp. inclusiv

7

c) între 251 mp. și 500 mp. inclusiv

10

d) între 501 mp. și 750 mp. inclusiv

12

e) între 751 mp. și 1000 mp. inclusiv

14

f) peste 1000

14 + 0,01 leu pentru fiecare m.p. care depășește 1000 m.p.

Art.6. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări, se stabilește la 8 lei/mp afectat.

Art.7. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, se stabilește la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

Art.8. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri, se stabilește la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Art.9. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și panourilor de afișaj a firmelor și reclamelor, se stabilește la 8 lei/mp.

Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință, se stabilește la 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru oricare altă construcție decât cele prevăzute la articolele nr.6, 7, 8, 9 și 10 din prezenta hotărâre, se stabilește la 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente.

Art.12. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială a unei construcții, se stabilește la 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului clădirii. În cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa pentru eliberarea autorizației, se modifică astfel încât să reflecte porțiunea de construcție care urmează a fi demolată.

Art.13. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire, se stabilește la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale.

Art.14. Taxa pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telefonie și televiziune prin cablu, se stabilește la valoarea de 12 lei/instalație.

Art.15. Taxa pentru emiterea avizului de principiu pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, se stabilește la valoarea de 12 lei.

Art.16. Taxa pentru emiterea acordului de spargere pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, se stabilește la valoarea de 12 lei/instalatie.

Art.17. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradală și adresă, se stabilește la valoarea de 10 lei.

Art.18. (1) Taxa pentru eliberarea acordurilor de functionare pentru desfasurarea unei activitati economice, se stabilește la valoarea de 83 lei/an.

(2)Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației și se plătește anticipat, până la 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor.

Art.19. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pe fiecare mp. de plan, se stabilește la 33 lei/mp de plan.

Art.20. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator si viza anuala a acestuia, se stabilește la valoarea de 70 lei.

Art.21. (1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, clasificată în clasa CAEN 5610    -

„restaurante” și 5630 -„baruri”, se stabilește în conformitate cu art. 268 alin.(5) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, astfel:

 • a) pentru unitățile cu suprafață desfășurată până la 50 mp, se stabilește taxa de 900 lei;

 • b) pentru unitățile cu suprafață desfășurată între 51 mp și 150 mp, se stabilește taxa de 1.800 lei;

 • c) pentru unitățile cu suprafață desfășurată între 151 mp si 300 mp, se stabilește taxa de 3.300 lei;

 • d) pentru unitățile cu suprafață desfășurată de peste 300 mp, se stabilește taxa de 4.000 lei.

 • (2)  Taxa se plătește anticipat, la eliberarea/vizarea autorizației de funcționare.

 • (3) Autorizațiile pentru desfășurarea unei activități economice se vizează anual, până la data de 31 decembrie, pentru anul următor.

Art.22 (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de afișaj, reclama și publicitate se stabilesc astfel:

 • a) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate pe bază de contract încheiat între clienți sau alta formă de înțelegere, este de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Suma astfel calculată se majorează cu 20%, conform art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverși clienți prin afișare pe mijloace de transport destinate special acestui scop, pe clădiri sau panouri cu expunere în spațiul public (străzi, piețe) au obligația să calculeze, să rețină și să vireze la bugetul local taxa calculată conform lit. „a”, indiferent de forma sau denumirea contractului în baza căruia realizează venitul. Taxa pentru servicii de reclamă și servicii se virează lunar, în contul bugetului local, până pe data de 10 ale lunii următoare celei în care se realizează venitul.

 • b) Taxa anuala pentru afișaj, în scop de reclamă și publicitate pentru panourile și afișele situate în locul în care se derulează o activitate economică, se determină prin aplicarea sumei de 27 lei/mp/an sau fracțiune de mp, la suprafața de reclama a panoului, afișajului sau structurii de afișaj.

 • c) Taxa anuala pentru afișaj, în scop de reclamă și publicitate realizată prin oricare alt panou, afișaj sau structură de afișaj, se determină prin aplicarea sumei de 20 lei/mp/an sau fracțiune de mp, la suprafața de reclamă a panoului, afișajului sau structurii de afișaj.

 • d) Taxele determinate conform lit. b și c se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie 2013 și 30 septembrie 2013, inclusiv.

(2) Taxa de publicitate pentru folosirea temporară a domeniului public sau privat al municipiului se stabilește astfel:

Specificație

Nivel taxă pentru anul 2013 (lei/mp supraf. reclama/zi)

Modalități de plată

a. Taxa de reclama și publicitate pentru expunerea temporara pe domeniul public sau privat al municipiului, a afișelor de publicitate

10

anticipat

b. Taxa de reclamă si publicitate pentru contribuabilii care efectuează temporar (până la 30 zile) publicitate si reclamă pe domeniul public pentru produsele proprii sau în numele altora fără contract.

22

anticipat

 • (3) Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public si privat al municipiului, în scop de reclamă și publicitate realizată prin panouri, afișaj sau structură de afișaj prevăzute la pct.2.b se stabilește la 12 lei/mp/zi.

 • (4) Orice contribuabil care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, are obligația de a depune o declarație fiscală la Direcția Impozite și Taxe, în termen de 30 de zile de la data amplasării, sub sancțiunile prevăzute de art.294 alin.2 din Codul fiscal.

Art.23. (1) Impozitul pe spectacole pentru manifestările artistice și distractive de videotecă și discotecă, se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, după cum urmează:

 • a) în cazul videotecilor - 2 lei/mp/zi.

 • b) în cazul discotecilor - 3 lei/mp/zi.

 • (2) Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecție 5 pentru municipiul Craiova.

 • (3) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competiție sportiva

sau alta activitate distractiva în municipiul Craiova, are obligația de a plati impozitul pe spectacole.

(2)Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

 • a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera,

opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportiva interna sau internaționala, cota de impozit este egala cu 2%;

 • b) în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de

impozit este egala cu 5%.

Art.24. (1)Taxa hotelieră pentru șederea în municipiul Craiova datorată de persoanele fizice în varsta de peste 18 ani, se stabilește la 1% aplicată asupra valorii totale a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.

(2)Taxa astfel calculată se majoreaza cu 20% conform art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.25. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparținând domeniului public și privat, cu terase sezoniere și parcuri de distracții, în care se desfășoară activități comerciale, diferențiată pe zone de atractie comercială, prevazute in anexa nr.8 la prezenta hotărâre, se stabileste astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

1

Zona 1

0,75

Zonele 2 și 3

0,50

Art.26. Taxa pentru ocuparea terenurilor aparținând domeniului public și privat cu construcții provizorii, în care se desfășoară activități comerciale, de producție și prestări servicii, diferențiată pe zone de atractie comercială, prevazute in anexa nr.8 la prezenta hotărâre, se stabileste astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

3

Zona 1

2

Zonele 2 și 3

1

Art.27. (1)Taxă pentru ocuparea terenurilor aparținând domeniului public și privat, cu tonete stradale, rulote, măsuțe, etc, pentru vânzare, expunere, diferențiată pe zone de atractie comerciala, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre, se stabileste astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

7

Zona 1

5

Zonele 2 și 3

4

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publ

ice pe o perioadă mai mică de

10 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%.

Art.28. (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor apartinand domeniului public si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuțe pentru comercializarea de carte-presa, prestari de servicii si desfasurarea activitatilor de agrement, diferentiata pe zone de atractie comerciala, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre, se stabilește astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

3

Zona 1

2

Zonele 2 și 3

1

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor pub

ice pe o perioadă mai mică de

3 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%.

Art.29. Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparținând domeniului public și privat, în scopul depozitării de diverse materiale si utilaje, precum si amplasarea de schele pentru efectuarea unor lucrari de contructii/reparatii cladiri, diferențiate pe zone de atracție comercială, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre, se stabilește astfel:

Zona de atracție comercială

Nivel taxă pentru anul 2013

lei/mp/zi

Zona 0

3

Zona 1

2

Zonele 2 și 3

1

Art.30. Sancțiunile prevăzute la art.294 alin. (3) si (4) din Legea nr.571/2003, vor avea cuantumul prevazut in Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, astfel:

Persoane fizice (lei)

Persoane juridice ju(rliedii)ce

Art.294 alin.(3) Contraventia prevazuta la

601)

2401)

alin.(2)    lit.a) se sanctioneaza cu amenda de

2402)

9602)

12

la...... )lei la...... ), iar cea de la lit.b) cu

2403)

9603)

amenda de la......3) lei la......4)

6004)

2.4004)

Art. 294 alin.(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea si

2801)

1.1001)

gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la......1)lei la la......2) lei

1.3602)

5.4502)

CAPITOLUL II. TAXE SPECIALE

Art. 31. (1) Taxă pentru eliberarea autorizațiilor de liber acces pentru autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrul „A” și „B” ale municipiului Craiova, se stabileste la urmatoarele niveluri:

Specificație

Nivel taxă pentru anul 2013 (lei/zi/vehicul)

Perimetrul „A”:

Bd. Dacia - Bd.

Decebal - Str. Caracal -Str. Corneliu Coposu -

Pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, produse lactate, vin, etc.) si materiale de constructii

12

Bd. 1 Mai - Bd. Știrbei Voda - Str. Brestei -Str. Pelendava, din care se excepteaza perimetrul interior B

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri

24

Perimetrul „B”:

Calea Bucuresti - Bd. Carol I - str. Aries -str. M.Kogalniceanu - str. Sf. Dumitru - str. Felix Aderca - str. Madona Dudu - str. Ion Maiorescu - str. Mihai Miteazu - str. Unirii

Pentru transportarea unor marfuri perisabile (carne, peste, produse lactate, vin, etc.) si materiale de constructii

15

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri

30

(2) Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de

autovehicule:

 • a) autovehicule aparținând unităților bugetare din municipiul Craiova;

 • b) autovehicule destinate intervențiilor de orice fel la agenții economici și instituțiile publice;

 • c) autovehicule aparținând unităților militare, salvării, unităților de pompieri, unităților de jandarmi, penitenciarelor;

 • d) autovehiculele folosite în scopul salubrizării;

 • e) autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populației cu butelii de aragaz;

 • f) autovehiculele destinate transportului angajaților la locul de muncă și de la locul de muncă;

 • g) autovehiculele ce efectuează colectarea deșeurilor (de hârtie, de proveniență animală etc.) și transporturi funerare.

Art.32. Taxa pentru accesul în Parcul „Nicolae Romanescu” pentru toate tipurile de vehicule așa cum sunt menționate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 217/2005, se stabilește la 4,8 lei/mp/zi/vehicul.

CAPITOLUL III. ALTE TAXE LOCALE

Art.33.Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică, așa cum sunt definite în Legea nr.571/2003, art. 283, alin. 2, modificată prin Legea nr.494/2004, se stabilește în funcție de numărul de zile pentru care deținătorul declară că îl utilizează în scopul obținerii de venit, la valoarea de 15 lei/zi/utilaj și se virează la bugetul local, până la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a realizat venitul.

Art.34. (1) Taxa pentru folosirea suprafețelor de teren aparținând domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în autorizațiile de construire, pentru executarea de căi de acces la spațiile cu altă destinație, decât cea de locuit situate în blocurile de locuințe ori în alte clădiri, se stabilește la valoarea de 60 lei/mp/an.

 • (2) Prin cale de acces se înțelege realizarea de: alei, scări, rampe, jardiniere și alte lucrări pentru realizarea de accese la spațiile cu altă destinație decât cea de locuit, care nu vor fi prevăzute cu închideri laterale.

 • (3) Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizația de construire.

 • (4) Taxa se plătește anticipat, la eliberarea autorizațiilor de construire pentru întreaga perioadă prevăzută în acestea.

 • (5) Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizația de construire, taxa se plătește integral, până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an.

 • (6) Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări de întârziere calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare.

Art.35. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, se stabilesc astfel:

Denumirea formularului

Nivel pentru 2013 (lei/set)

a) formulare documentație pentru obținerea certificatului de urbanism

9

b) formulare documentație pentru obținerea autorizației de construire

12

c) formulare documentație pentru obținerea autorizației de demolare

12

d) formulare documentație pentru obținerea avizului Consiliului Județean

7

e) formulare documentație pentru obținerea fișei tehnice

2

Art.36.Taxa pentru fiecare aviz obținut în numele solicitantului, de structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, se stabilește la 7 lei.

Art.37. Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva Primăriei Municipiului Craiova, cu excepția celor referitoare la drepturile salariale, se stabilesc astfel:

Persoane fizice lei

Persoane juridice lei

Format A4

4

5

Format A3

5

7

Format A2

6

9

Art.38. Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, se stabilește la 1 leu/coala si/sau filă.

Art.39. Taxa pentru folosința terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, cultivat cu legume și zarzavaturi, se stabilește la 2,5 lei /mp/an.

Art.40. Taxa pentru folosința terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinația de garaje, se stabilește la 1,5 lei/mp/lună.

Art.41. Taxa pentru folosința terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinația de copertine, se stabilește la 1,2 lei/mp/lună.

Art.42. Taxa pentru folosința pășunilor comunale din teritoriul administrativ al municipiului Craiova, se stabilește astfel:

Categorie animale

Nivel pentru anul 2013 (lei/sezon)

Bovine și cabaline adulte

30

Tineret bovin și cabalin până la 2 ani

25

Ovine și caprine

20

Art.43.Taxa pentru eliberarea autorizației taxi/vizare anuală, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 161/2003, se stabilește la 60lei/an.

Art.44.Taxa pentru folosirea parcărilor aparținând domeniului public de către autovehiculele care desfășoară activitatea de taximetrie, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2007, se stabilește la 0,36 lei/zi/vehicul.

Art.45.Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, referitoare la autovehiculele operatorilor de transport public județeni, care utilizează capete de traseu pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 267/2006, se stabilește la 6 lei/zi/vehicul.

Art.46.(1) Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidența fiscala a Direcției Impozite si Taxe a municipiului Craiova, aparținând persoanelor fizice și/sau juridice, se calculează în lei pe an, pentru anul 2013, se stabilește la valoarea de 40 lei/an/vehicul. Odata cu achitarea taxei pentru parcarea curenta a autovehiculelor, se va emite si vinieta pentru atestarea platii taxei de parcare care consta întrun timbru autocolant, cu elemente de identificare ale autorității administrației publice locale și informații cu privire la plata taxei de catre utilizatorul autovehiculului.

 • (2) Taxa se plătește anticipat, până la data de 31 martie 2013, după această dată, calculându-se majorări de întârziere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • (3) Se exceptează de la plata acestei taxe pentru parcarea curentă a autovehiculelor, instituțiile publice din municipiul Craiova și persoanele fizice și juridice care beneficiază de scutire asupra impozitului pe mijloacele de transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) În cazul în care un autovehicul este dobândit în cursul unui an, taxa pentru parcarea curentă se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care autovehiculul pentru care se datorează această taxă a fost dobândit.

 • (5) În cazul unui autovehicul care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau acesta este radiat din evidența fiscală a compartimentului de specialitate, taxa pentru parcarea curentă se scade începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care autovehiculul pentru care se datora această taxă a fost înstrăinat sau radiat din evidența fiscală.

 • (6) Persoanele care dețin mai multe motorete, scutere, motociclete și/sau atașe ale acestora, vor plăti o singură taxă de parcare.

Art.47. (1)Taxa pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, a autovehiculelor aparținând persoanelor fizice și/sau juridice, altele decât cele prevăzute la art.46 din prezenta hotărâre, se stabilește astfel:

 • a) 40 lei/an pentru contribuabilii persoane fizice și/sau juridice care optează pentru plata taxei pentru parcarea curentă pe întregul an, până la data de 31.03.2013;

 • b) 1 leu/zi;

 • c) 15 lei/lună pentru contribuabilii persoane fizice si/sau juridice, alții decât cei prevăzuți la alin. anterioare.

 • (2) Pentru anul 2013, taxarea va fi efectuată tot prin distribuirea de viniete de la ghiseele Directiei Impozite si Taxe, de la casele de bilete RAT și/ sau chioscurile de distribuire a presei.

 • (3) În cazul autovehiculelor inmatriculate în alte localități și/sau în alte state și aflate în posesia persoanelor fizice și/ sau juridice care au domiciliul/sediul în municipiul Craiova, nivelul taxei pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova se datorează și se plătește în condițiile prezentului articol.

Art.48. Competențele de verificare, cuantumul și sancțiunile aplicate persoanelor fizice și juridice care parchează pe domeniul public și privat al municipiului Craiova, fără să-și procure vinieta de parcare, au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 201/2011.

Art.49.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu tramvaie, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 500 lei.

Art.50. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane in regim de inchiriere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 500 lei.

Art.51. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri in regim contractual , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 1.000 lei.

Art.52. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri efectuat cu tractoare cu remorci sau semiremorci, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 20.000 lei.

Art.53.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabilește la 500 lei.

Art.54. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizatiei de transport ocazionata de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009: tarif initial stabilit conform art. 48 - 52 din prezenta hotarâre.

Art.55.Taxa pentru eliberare copie conforma a autorizatiei de transport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 500lei/ vehicul.

Art.56.Taxa pentru modificarea autorizatiei de transport (date de identificare, denumire, sediu), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 50% din tariful initial, stabilit conform art. 48-52 din prezenta hotărâre.

Art.57. Taxa pentru prelungirea autorizatiei de transport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabileste la 50% din tariful initial stabilit conform art. 48-52 din prezenta hotărâre.

Art.58. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de persoane sau bunuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 50 lei.

Art.59. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei de transport/ autorizatiei de taxi, se stabileste la 4 lei.

Art.60. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 50 lei.

Art.61. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a autorizatiei de taxi sau a autorizatiei pentru activitatea de dispecerat taxi ocazionata de schimbarea denumirii transportatorului, de inlocuirea persoanei desemnate sau a autovehiculului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 25 lei.

Art.62.Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 10 lei.

Art.63.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 30 lei.

Art.64.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate speciale,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 70 lei.

Art.65.Taxa pentru eliberare duplicat al licentei de traseu pentru transportul public local de persoane ocazionat de pierderea , sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, tarif initial, stabilit conform art. 63 din prezenta hotarare.

Art.66.Taxa pentru modificarea licentei de traseu (datele de identificare, denumire,sediu), se stabilește la 50% din tariful inițial, aprobat la art.63 din prezenta hotarare.

Art.67.Taxa pentru prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, in limita valabilitatii programului de transport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabilește la 50% din tariful initial, aprobat la art.63 din prezenta hotarare.

Art. 68. (1) Taxa anuală pentru vehicule lente se instituie ca taxă locală, în temeiul art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligația înmatriculării, astfel:

 • 1. autocositoare;

 • 2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);

 • 3. autogreder sau autoscreper;

 • 4. buldozer pe pneuri;

 • 5. compactor autopropulsat;

 • 6. excavator cu racleți pentru sapat sanțuri, excavator cu rotor pentru sapat sanțuri sau excavator pe pneuri;

 • 7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pamânt stabilizat;

 • 8. freză rutieră;

 • 9. încărcător cu o cupă pe pneuri;

 • 10. instalație autopropulsată de sortare-concasare;

 • 11. macara cu greifer;

 • 12. macara mobilă pe pneuri;

 • 13. macara turn autopropulsată;

 • 14. masina autopropulsată pentru oricare din urmatoarele:

 • a. lucrări de terasamente;

 • b. construcția si întreținerea drumurilor;

5                            5                                                    ~

 • c. decopertarea îmbracaminții asfaltice la drumuri;

 • d. finisarea drumurilor;

 • e. forat;

 • f. turnarea asfaltului;

 • g. înlaturarea zăpezii;

 • 15. șasiu autopropulsat cu fierastrău pentru tăiat lemne;

 • 16. tractor pe pneuri;

 • 17. troliu autopropulsat;

 • 18. utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor;

 • 19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

 • 20. vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri;

 • 21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

 • 22. vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri;

 • 23. motostivuitor (autostivuitor);

 • 24. și altele asemenea.

 • 25. autostivuitor;

 • 26. combină agricolă pentru recoltat cereale și/ sau furaje;

 • 27. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc.

 • (2) Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 31 decembrie 2012, taxa datorata pentru întregul an fiscal 2013, se stabilește in cuantum de 34 lei/an pentru fiecare vehicul lent și se achită anticipat, pâna cel târziu la data de 31 martie 2013, după această dată, datorându-se majorări de întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2013, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporțional cu perioada ramasă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv se declară și se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

 • (4) În vederea declarării, se va completa de catre fiecare contribuabil ”Declarația de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente in cazul contribuabililor persoane fizice și persoane juridice”, datorată in temeiul Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu prezenta hotărâre.

 • (5) Pentru vehiculele lente înstrăinate în cursul anului, taxa se dă la scadere începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a avut loc înstrainarea, proporțional cu perioada rămasă pâna la sfârsitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite și taxe exigibile la acea dată la cerere sau din oficiu, sau al restituirii către contribuabil, la cerere.

 • (6) Se exceptează de la plata acestei taxe, contribuabilii care, prin lege, nu datorează impozit asupra mijloacelor de transport.

CAPITOLUL III. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Art. 69.Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de lege, constituie venituri la bugetul local, așa cum este prevăzut în art. 295 alin.(11) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal, iar pentru anul 2013, nivelul acestor taxe este cel prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 si se regaseste în anexa nr.9 la prezenta hotarare, parte integrantă din acesta.

CAPITOLUL IV. TAXE PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE IN PIETELE SI TARGURILE MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art. 70. Taxele pentru utilizarea locurilor publice in pietele si targurile din municipiul Craiova, sunt prevăzute în anexa nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 71. Taxele minime lunare pentru scoaterea la licitatie/folosinta terenurilor aferente constructiilor provizorii si a spatiilor comerciale, situate in pietele agroalimentare si targ , aflate in administrarea SC Piete si Targuri Craiova SRL , sunt prevăzute în anexa nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 72. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2013, dată la care își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2011.

Art.73. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Servicii Publice, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Patrimoniu, Direcția Administrație Publică și Asistență Socială, Direcția Elaborare si Implementare Proiecte, S.C. Compania de Apa „Oltenia” S.A., S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L., Administrația Finanțelor Publice Craiova și Direcția de Sănătate Publică Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile, Cilibiu, Pană).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor, pentru divorț, precum și a taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art. 1. Se aprobă taxele pentru oficierea căsătoriilor, pentru divorț, precum și taxa pentru executarea de fotografii și înregistrări video, pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012).

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012), conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe și interne, pe anul 2012(decembrie 2012).

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a creditelor externe și interne, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2012(decembrie 2012).

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012).

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2012(decembrie 2012), conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-na Secretar:

Față de forma pe care ați avut-o, se modifică prin suplimentarea bugetului cu 3000 lei. Ați avut comunicarea în comisie.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, venituri în sumă de 620.078,10 mii lei și cheltuieli în sumă de 633.579,10 mii lei, conform anexelor nr.1 - 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților aducătoare de venituri proprii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.

Dl. Badea:

O să vorbesc referitor la proiectele 9, 10 și 11. de fapt, aceste proiecte conțin rectificări ale bugetului celor trei instituții care aparțin de sănătate. Este vorba despre spitalele Filantropia, de boli infecțioase și de neuropsihiatrie. În cadrul comisiei de învățământ, cultură și sport nu am discutat aceste proiecte pentru că conducătorii de instituții nu au binevoit, nu au catadicsit să ajungă la dezbatere. Am o rugăminte către toți conducătorii de instituții din subordinea consiliului local, ca un minim respect pe care îl datorează consiliului local, pentru că până la urmă, dânșii, este adevărat că până acum un an și ceva nu erau în jurisdicția noastră, dar totuși, de un an și ceva sunt în jurisdicția noastră și pentru tot ceea ce înseamnă organigrame, pentru tot ceea ce înseamnă buget, pentru tot ceea ce înseamnă aprobări necesare desfășurării activității, dânșii trebuie să vină să ia punctul de vedere al consiliului, să le explice punctul de vedere d-lor consilieri pentru a putea să ia aviz pozitiv. Gândiți-vă că aceste proiecte vizează de fapt alocarea de la bugetul central a unor sume pentru cheltuieli de personal, deci sunt banii pentru oameni, sunt banii pentru angajații din instituțiile respective. Totodată, gândiți-vă că poate fi interpretat ca o lipsă de neimplicare în actul de management ceea ce vă spun eu acum. Nu vom face acest lucru pentru că nu vrem să aducem niciun fel de prejudiciu oamenilor care nu au nicio vină, însă dacă am da un semnal și nu am vota, acest lucru ar însemna o plată de 0,1% pe zi pentru penalități de întârziere și asta ar trebui să plătească ei și vor plăti ei. Asta ar însemna ca pe luna viitoare vor avea de plătit câteva zeci de milioane, dacă nu mai mult fiecare. Revin cu rugămintea către toți conducătorii de instituții din subordinea primăriei Craiova să vină la ședințele tuturor comisiilor, nu mă refer numai la comisia 4 unde sunt eu. Să vină la toate cele cinci comisii, sau dacă nu pot veni dânșii și au probleme, să delege pe cineva din cadrul instituției respective.

D-na Secretar:

Cu excepția comisiei de cultură, toate celelalte au examinat și și-au dat aviz favorabil.

Dl. Președinte:

Deci aviz nefavorabil la comisia de cultură.

Dl. Badea:

Nu au fost avize nefavorabile. Nici măcar nu am discutat pe mele. Ni s-a părut o lipsă de respect crasă din partea celor care trebuiau să participe și, nevenind nu am discutat pe ele. Nu a fost un aviz negativ. Nici măcar nu am discutat pe ele.

Dl. Președinte:

Supun aprobării acest proiect. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - total venituri - 50.524,99 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 50.424,99 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 100,00 mii lei).

 • - total cheltuieli - 50.631,99 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 50.531,99 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 100,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.49/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Pîrvu, Badea).

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, pe anul 2012.

Dl. Pană:

Ieri am discutat în comisie și mă așteptam să ridicăm această problemă, faptul că cei de la spitalul clinic de boli infecțioase, cred că nu greșesc pentru că nu știu care dintre ele, nu am notat bine, au cerut o sumă pentru verificarea gazelor. Eu aș vrea să spun că este bine ca fundamentarea pentru tot ceea ce se solicită să se facă într-un mod foarte riguros și să vină la obiect. Nu rețin dacă la punctul 10 sau 11 dar este o solicitare scrisă. Haideți să-i ajutăm, dacă nu știu, cu specialiști de la primărie, să le arate cum se face o notă de fundamentare, dar și eu cred că aici trebuie ca interesul managerilor să fie mult mai mare față de interesele unităților pe care le conduc. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • a) total venituri - 30.182,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 29.182,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli - 30.214,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 29.214,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.48/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Ștefârță) și 2 abțineri, Badea, Pîrvu).

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează:

 • - total venituri - 25.144,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 24.556,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei).

 • - total cheltuieli - 25.751,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 25.163,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 588,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.50/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Ștefârță) și 2 abțineri, Badea, Pîrvu).

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

D-na Secretar:

Cu aceeași modificare pe care am propus-o și la punctul nr. 4 cu creșterea aceea de 3000 lei.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, la partea de venituri cu suma de 731.630,10 mii lei și la partea de cheltuieli cu suma de 789.342,10 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14.Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2013, în baza valabilității certificatului de persoană cu handicap.

Art.2. Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:

- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova;

- să dețină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia Pentru Protecția Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

- să fie apte fizic pentru deplasare.

 • - însoțitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu handicap, în baza legitimației deținute de bolnav;

 • - pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidența lor fiind în baza de date a Direcției Asistență și Protecție Socială, figurând angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

 • - pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situației lunare transmise de DGASPC Dolj.

Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii decembrie 2012, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Administrație Publică și Asistență Socială și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susțină și să voteze un nou membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Dl. Pană:

Eu aș vrea să amintesc colegilor că tot aici am discutat că nu vom mai aproba și nu vom mai propune niciun membru în consiliul de administrație până când nu își va prezenta CV-ul. Această intervenție a fost făcută și ieri în comisie. Este adevărat, nea parvenit astăzi de dimineață, dar mie mi se pare o procedură care nu trebuie urmată în continuare. Am impresia că la noi, așa cum spune românul, o minune ține doar trei zile, de aceea eu voi vota împotrivă. Nu am nimic cu dl. ghencioiu, nu îl cunosc, doar astăzi l-am cunoscut prin CV, problema este de procedură și nu de persoana respectivă.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se ia act de cererea de demisie din Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a dlui. Dobre Mazilu Viorel Dragoș și se declară vacant locul rămas liber.

Art.2. Se mandatează dra. Peța Eliza Mădălina să propună, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. propunerea privind un nou membru al Consiliului de Administrație, din lista înaintată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în persoana dlui. Ghencioiu Marian.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, dra. Peța Eliza Mădălina și dl. Ghencioiu Marian vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Pîrvu, Pană).

 • 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 21.12.2012, propunerile privind capitalizarea S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.”, cu 1 milion de euro, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, de la 100 lei/acțiune, la 800 lei/acțiune, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar, precum și majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A ”, prin conversia creanței deținută de către municipiul Craiova, în cuantum de 19.240.200. lei, împotriva S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în acțiuni, cu o valoare de 800 lei/acțiune .

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dra. Peța Eliza Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

D-na Secretar:

ANFP ne-a comunicat numărul avizului, 1668828, nu este încă primit dar el poate fi consemnat în proiectul de hotărâre și supus aprobării dvs., iar în raport a apărut o modificare cu privire la denumirea unuia dintre servicii în organigramă și în raport, denumirea Servbiciului Constatare, Impunere Persoane Fizice care era Serviciul Urmăîrire, Încasare Persoane Fizice. La raport mai există o greșeală, la serviciul Administrarea Locuințelor, corect este 8 posturi și nu cum era în mod greșit consemnat.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.133/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia”.

Dl. Badea:

Este aceeași situație ca cea de la punctele 9, 10 și 11. Era vorba în acest proiect de aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Filarmonica Oltenia deci ar fi trebuit măcar să-l cunoaștem pe acest viitor manager al acestei instituții în special că era comisie de specialitate. Am înțeles de la cei din aparatul de specialitate al d-nei primar că au anunțat la instituție că trebuie să participe.

D-na viceprimar Calangiu:

Nu este în oraș.

Dl. Badea:

Nu ni s-a spus acest lucru, nouă ni s-a spus doar că au fost anunțați și ar fi trebuit măcar la prima ședință, atunci când li se aprobă mandatul, să participe. Mi s-ar fi părut o dovadă de respect vis a vis de noi. Eu voi vota împotrivă. Aș propune să votăm peste o lună acest proiect ca să-l cunoaștem și noi pe dl. manager, să avem posibilitatea să începem cu dreptul colaborarea cu dânsul trecând prin comisia de specialitate pentru că până la urmă noi suntem dvs., suntem 7 din cei 27 de consilieri care reprezentăm în comisia respectivă punctul de vedere al dvs.

D-ra Predescu:

Eu fac parte din consiliul de administrație al Filarmonicii Oltenia Craiova. Până în prezent, și în perioada în care a fost interimar, chiar și săptămâna trecută, am ținut ședințe ale consiliului de administrație în număr de patru până acum, nu știu dacă altă instituție a fost atât de fructuoasă,. Conducerea actuală depune toate eforturile pentru o bună desfășurare a activității. Nu cunosc împrejurările pentru care nu a fost prezent la comisie, dar ieri la comisia juridică a fost prezent directorul economic, deci un adjunct al acestuia, a luat act de tot ceea ce s-a discutat în cadrul comisiei juridice, a fost prezent de la început până la sfârșitul ședinței.

Dl. Badea:

Am făcut o propunere. Este adevărat că d-na primar este cea în măsură să dea curs acestei propuneri sau nu. Până la urmă este vorba doar de o întârziere de o lună. dați-ne posibilitatea, ca să nu ne ridiculizați, noi cei de la comisia de învățământ, cultură și sport nici măcar nu știm cine este persoana respectivă. Vrem doar să-l vedem, vrem doar să-l cunoaștem, nimic mai mult. Concursul a fost câștigat, foarte bine, îl vom felicita, doar că trebuie să-l cunoaștem să știm și noi cine este respectivul. Până la urmă nu este vorba de noiu ca persoană, este vorba de consiliul local, de cei 27 de consilieri care girează prin votul pe care îl vor da acum directorul respectiv. Asta era propunerea mea, dacă d-na primar dă curs sau nu. dacă nu dă curs nu este nicio problemă. Noi l-am invitat și nu a venit. ieri la ora 12 a fost invitat în mod oficial, având în vedere că era pe ordinea de zi chiar proiectul care viza numirea dânsului. Puteam să luăm decizia de amânare cu o lună pentru a putea să-l cunoaștem. Dvs. sunteți cea care decideți până la urmă.

D-na Primar:

Puteți să-l invitați la comisie oricând, dacă nu este în țară, asta este, nu avem de unde să-l aducem. Data viitoare, dar oricum trebuie negociat contractul de management, deci nu avem cum să mai amânăm.

Dl. Președinte:

Executivul își menține punctul pe ordinea de zi. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica „Oltenia” Craiova, conform procesului verbal al comisiei de concurs, prevazut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă proiectul de management câștigător, prevazut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă durata de 3 ani a contractului de management pentru Filarmonica „Oltenia” Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica Oltenia Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Pîrvu, Badea).

 • 19.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, precum și locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20.Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului a blocurilor de locuințe T2, T3 situate în municipiul Craiova, bld.Oltenia, în vederea vânzării locuințelor/apartamentelor către titularii contractelor de închiriere.

Dl. Toader:

A

Înțeleg că este vorba despre apartamentele ANL, bl. T2 și T3 care vor fi trecute în proprietatea statului pentru a fi vândute. Art. 3 din hotărâre spune că apartamentele pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante, se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirierii. În condițiile în care mulți tineri își doresc cumpărarea unui apartament, aș vrea să fie mai explicit, sau câteva precizăîri, dacă există situația acestor apartamente care nu se dorește a fi cumpărate de actualii titulari, sau sunt apartamente vacantate, să fie o strategie sau o situație poate pot fi vândute altora care sunt doritori să cumpere un astfel de apartament.

D-na Secretar:

Potrivit regulamentului pe care l-ați aprobat și în ședința trecută, condițiile, criteriile ca și posibilitatea de a fi cumpărate, sunt prevăzute în el. Au în vedere lista existentă la dispoziția autorității locale, nu este o vânzare de piață întrucât autoritatea locală nu este un agent economic pe de o parte, iar pe de altă parte legea nu permite decât schimbând regimul juridic în favoarea titularului contractului. vacantarea ar însemna un deces sau alte condiții de incapacitate în sensul că dobândește o altă locuință și atunci această locuință este recuperată și intră pe criteriile generale de atribuire din listele de priorități aprobate de consiliul local, adică de dvs. Deci condițiile sunt unice pentru cei din liste.

Dl. Președinte:

Supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a construcțiilor de locuințe aferente imobilelor identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Construcțiile de locuințe identificate la art.1din prezenta hotărâre, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea vânzării locuințelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condițiile legii.

Art.3. Locuințele/apartamentele pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante, se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008 privind însușirea bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, având destinația de drum public.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 245 mp, cu destinația de drum public, situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, înscris în Cartea Funciară nr.203726 Craiova, cu nr.cadastral 10708/1, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de drum public.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii pentru achiziție, se stabilește pe baza raportului de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, în vederea încheierii și semnării contractului de vânzare-cumpărare, precum și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Predescu).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.

D-ra Predescu:

Ieri la comisia juridică am propus amendamente care au fost însușite și de executiv. A rămas ca să aduc modificările scriptic la regulament. Ele privesc faptul că în situația atestării, certificatul este susceptibil de suspendare și retragere, dar fără niciun fel de sancțiune. Am observat din practică împrejurări ce țin de exercitarea de fapt a calității de administrator mai ales cu efecte față de terți. De aceea am propus completarea regulamentului și am adăugat la art. 37 alin. 2 cu textul în toate cazurile de suspendare, se va depune certificatul de atestare la Primăria Municipiului Craiova sub sancțiunea retragerii calității de administrator. La art. 38 am adăugat litera f în toate cazurile de retragere a certificatului acesta se depune la unitatea emitentă, în caz de refuz aplicându-se o amendă între 1500 și 2500 lei. Iar la art. 53 care privește retragerea autorizației am adăugat alin. 2 în cazul retragerii autorizației aceasta se depune la sediul unității emitente sub sancțiunea aplicării unei amenzi de 3000 până la 5000 lei. Este dublu pentru persoane juridice față de cea prevăzută la persoane fizice, este o chestiune care s-a dsicutat în cadrul comisiei juridice, s-a însușit acest amendament pentru a avea și măsuri coercitive cu privire la modul de exercitare în fapt, în măsura în care ea nu se mai poate exercita în drept, funcția și calitatea respectivă.

D-na Secretar:

În principiu ele sunt condiții de legalitate însă devin concomitente ca măsuri sancționatorii ceea ce legiuitorul nu a prevăzut. A acut în vedere decât măsura administrativă a retragerii actului de autoritate fără sancțiunea contravențională care are alt regim. Regimul juridic al sancționării este prevăzut în art. 2 și nu are în vedere această categorie. În legea asociațiilor de proprietari spune și altă condiție, dar nu are în vedere elementele pecuniare. Nu înseamnă că nu putem să le coroborăm numai că n-aș putea să vă spun în momentul ăsta pentru că eu acum aflu dacă întru totul sunt însușite. În orice caz, dacă aveți înțelegerea noastră, ne mai uităm puțin la cuantumuri măcar. Altfel, ele apar două sancțiuni pe două chestiuni, una administrativă și una de natură civilă, ceea ce ar însemna încălcarea unui principiu pe care noi îl știm. Este în avantajul autorității locale.

D-ra Predescu:

Noi am discutat că pot decurge o serie de consecințe până la cele de natură penală, dar până la aceasta și recuperarea prejudiciului, mai ales suportat de persoane fizice se impune cel puțin atenționarea cu privire la gravitatea exercitării de fapt a acestei calități atunci când ea a fost retrasă temporar sub forma suspendării sau definitiv sub forma retragerii.

D-na Secretar:

Dau un exemplu pentru simetria actelor în materia actului de stare civilă nedepunerea actului nu este prevăzută și ca o sancțiune după aceea de natură contravențională. există decât atenționarea și obligarea de a intra în legalitate eventual cu depunerea declarației pe proprie răspundere că nu a fost găsit actul și este vorba de regim de acte de stare civilă. Dar le putem cumula, nu este o problemă.

D-ra Predescu:

Atunci, în toate cazurile depunerea obligatorie a autorizării, respectiv a atestării la sediul unității.

Dl. Nedelescu:

Eu am fost în comisie, noi ni le-am însușit și suntem de acord.

Dl. Președinte:

Supun aprobării proiectul cu modificările însușite de executiv. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2010.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova.

Dl. Pană:

Aici am o întrebare și vreau să spun că salut acest regulament, aduce un lucru foarte bun. ce se întâmplă cu lucrările care trebuiau făcute și nu s-au făcut în perioada trecută și am și o propunere și anume ca la eliberarea autorizației să nu se perceapă doar 1% din valoarea lucrărilor ci 3% și aici pot să comentez foarte mult pentru că sunt două instituții care sunt private, dar cu capital de stat, este vorba de CEZ și Gaze în care foarte mulți bani se scurg din România către portofoliile lor. Așa că ar fi bine să propunem 3% din valoarea lucrărilor. dacă colegii sunt de acord, aș vrea să supuneți la vort acest amendament al meu.

Dl. Ștefârță:

Am mai discutat cu niște persoane implicate în zona serviciilor de genul acesta și am aflat că primăria nici nu admite să depună documentații în vederea spargerii unor trotuare decât în limita termenului martie octombrie. Știm foarte bine că din momentul în care depui o cerere pentru un certificat de urbanism până îți obții toate avizele timpul trece și perioada respectivă considerată martie octombrie se restrânge ea de la sine. Termenul de intervenție propriu-zis mi se pare absolut rezonabil, nu ai voie să intri să spargi drumul când știi că este posibil să se deterioreze însă ar trebui să permitem celor care vor să depună astfel de documentații în orice moment al anului doar că în autorizație să se stipuleze perioada în care are voie să pună în operă proiectul. Nu este în regulă nici să nu-i primim documentația pe motiv că este o hotărâre de consiliu care în sensul ăsta restrânge.

Dl. Nedelescu:

Am participat la toate ședințele de comisie, am fost și ieri și la dvs. și nu ați ridicat această problemă. Vreau să vă spun că în anii trecuți era așa. Din dispoziția primarului municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu în acest an, noi primim în această perioadă documentația, eliberăm autorizație însă cu precizarea că nu poate decât în termenul aprobat de lege.

Dl. Ștefârță:

Sunt probabil subiectul unei confuzii. Îmi cer scuze.

D-na Secretar:

Din art. 5 dacă vă uitați o să vedeți că pe motivele întemeiate legate de starea de forță majoră sau fortuită însemnând vremea, există varianta prelungirii o singură dată tocmai pentru că se poate întâmpla ca perioada să fie favorabilă și invers.

Dl. Președinte:

Amendamentul d-lui Pană referitor la creșterea la 3%.

D-na Primar:

Eu nu sunt de acord. Este prea mult.

Dl. Pană:

Nu pentru populație pentru societățile comerciale. Uitați-vă cu ce beneficii se înregistrează anual pe seama populației. Vrem să aducem venituri. Eu nu am nimic împotrivă, este dreptul dvs., să nu fiți de acord, dar este și dreptul meu de a propune pentru că știu foarte bine situația. Ne ducem și mărim taxele și impozitele la populație, iar la societățile care pleacă cu beneficii în afară suntem mai clemenți.

Dl. Nedelescu:

Vreau să vă spun că m-am consultat cu primarul municipiului Craiova și pentru a atrage investitorii nu trebuie să punem nici aceste taxe foarte mari. Vreau să fac o precizare înainte se știe, le cerea să spargă 10 străzi în Craiova și plăteau 12 lei. Acum nu vor mai plăti 12 lei vor plăti 1% din investiție. Vom vedea, vom analiza la anul, este un prim pas pe care îl facem, și putem să decidem în continuare la anul altfel.

Dl. Badea:

Sunt surprins că dl. consilier Pană s-a schimbat de la punctul 1 la punctul acesta pentru că doar ce am discutat și a fost de acord cu mine că sunt prea mari taxele și impozite pentru persoane juridice, iar acum dânsul spune că 3% este mai normal decât 1,5. Am crezut că sunteți alături de noi în propunerea pe care am făcut-o d-nei primar să aibă în vedere pe viitor un proiect care să aducă avantaje celor care investesc în Craiova.

D-na Primar:

Pentru că nu am fost la primul punct, am însoțit delegația chineză care este în Craiova, noi vom avea anul viitor un deficit foarte mare. Aș fi fost primul om care mi-aș fi dorit scăderea taxelor. Le vom menține la nivelul de anul trecut și, credeți-mă, cu mari eforturi, cu foarte mari efoturi pentru că va apărea hotărârea de guvern, cu 16%, dar asta nu înseamnă obligația administrațiilor locale să meargă până la 16%. Noi am mers pe taxele de anul trecut, de anul acesta cum ar veni. Pentru anul viitor sigur că ne gândim la o serie de facilități pentru investitori și pentru persoanele juridice. Deocamdată prin parteneriatul pe care îl avem foarte bun cu Consiliul județean, dacă vor să vină investitori au taxe locale 0 în Parcul Industrial adică au toate facilitățile de care au nevoie.

Dl. Pană:

Aici eu nu mă contrazic, este vorba despre o situație pe care o știu foarte bine, știu ce înseamnă CEZ știu ce înseamnă ce venituri au, nu vor pleca chiar dacă le punem 25% această taxă pentru că știu care sunt veniturile lor de pe urma noastră de aici. Nu mă contrazic absolut delor și eu analizez, niciodată n-o să mă auziți că voi veni cu o propunere care nu este analizată.

Dl. Președinte:

Executivul nu-și însușește propunerea d-lui Pană. Supun aprobării amendamentul propus de dl. Pasnă. Cine este pentru? 1 vot pentru (dl. Pană), 24 voturi împotrivă.

Supun la vot proiectul propus de executiv. Cine este pentru proiectul propus de executiv?

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din Municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.202/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Economico-Financiară, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Patrimoniu, Poliția Locală Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova, S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. și S.C.Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice și Documentației de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Expertiza Tehnică și Documentația de Avizare Lucrări Intervenție pentru obiectivul de investiții „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției        - 869.767 mii lei

(inclusiv TVA)

din care (C+M)                   - 722.532 mii lei

 • 2. Durata de realizare a investiției - 2 luni (8 săptămâni)

prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Investiții și Achiziții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25.Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a Blocului 201 C, situat în municipiul Craiova, cart.Craiovița Nouă.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă preluarea din proprietatea statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului compus din teren în suprafață de 4727 mp și construcția „Bloc 201 C, situate în municipiul Craiova, cart.Craiovița Nouă”.

Art.2. După finalizarea Blocului 201 C, se va transmite fără plată, către Ministerul Administrației și Internelor, un număr de apartamente în cotă proporțională cu valoarea actualizată a lucrărilor la data preluării.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial Partea I a Hotărârii de Guvern.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Ministerul Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.03.2013, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul închirierii spațiilor și terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova privind impozitele și taxele locale, pe anul 2013.

Art.3. Se împuternicește administratorul S.C.” Piețe și Târguri Craiova” S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C.” Piețe și Târguri Craiova” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune, având ca obiect terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în cart.Craiovița Nouă, zona Bigul Vechi.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune, având ca obiect terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în cart.Craiovița Nouă, zona Bigul Vechi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.03.2013.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de concesiune identificate la art.1din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă desființarea construcțiilor provizorii identificate la art.1 din prezenta hotărâre, în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.03.2013, pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Impozite și Taxe și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, având ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 64 mp, în sensul schimbării părții contractante Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova, cu Agenția pentru Protecția Mediului Dolj.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.263/2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 145/2005 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2011. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Agenția pentru Protecția Mediului Dolj vor   aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.156/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje.

Dl. Cherciu:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 și art.4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2012, în sensul prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de garaje, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.03.2013, urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice după această dată, construcțiile provizorii, cu destinația de garaje, să fie desființate pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova privind impozitele și taxele locale, pe anul 2013.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1 din prezwnta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritorilului, Direcția Impozite și Taxe și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.157/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii.

Art.1.Se aprobă modificarea art.1 și art.4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2012, în sensul prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.03.2013, urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice după această dată, construcțiile provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, să fie desființate pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcții.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor identificate la art.1, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova privind impozitele și taxele locale, pe anul 2013.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Impozite și Taxe Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2011 referitoare la aprobarea proiectului „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operațional Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 - „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Art.l.Se aprobă Proiectul „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operațional Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 - „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 4 „Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „O nouă abordare în organizarea activităților Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicații informatice de e-sănătate” în sumă de 1.600.092,46 lei fără T.V.A., respectiv 1.984.114,65 lei cu T.V.A. inclus, din care valoarea eligibilă de 1.599.525,46 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă de 1.567.534,95 lei.

Art.3. Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a contribuțiilor la proiectul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, astfel:

 • -  31.990,51 lei, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

 • -  384.589,19 lei, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv T.V.A. la cheltuielile eligibile.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2011.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 32.Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosință gratuită, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora.

Art.1. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora.

Art.2. Pentru toate cazurile în care procedura de obținere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire având ca obiect construirea de balcoane la parterul blocurilor aferente apartamentelor a fost demarată, aceasta urmează a fi finalizată până la data de 31.03.2013.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2012 referitoare la asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susținerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” și „Concert extraordinar de Revelion 2013”.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. BAND CONTACT AGENCY S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar și S.C. BAND CONTACT AGENCY S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare și a prețului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova;

Art.l. Se aprobă tariful pentru serviciul de canalizare și prețul pentru serviciul de alimentare cu apă, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2007 referitoare la aprobarea tarifelor pentru apă potabilă și pentru servicii canalizare practicate în municipiul Craiova și a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordați la aducțiunea Izvarna și își încetează efectele în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 62/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Servicii Publice și S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spațiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3)

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2012, după cum urmează:

Art.2 va avea următorul conținut: ” Se aprobă închirierea pentru o perioadă de 1 an, către titularii prevăzuți în anexa nr.1 a spațiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.”

Anexa nr.1 se modifică și se completează cu spațiile din releveul clădirii de Stomatologie, identificate la pozițiile 5 și 6, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Anexa nr.2 cu privire la modelul contractului de închiriere astfel:

 • -  Preambulul contractului de închiriere va avea următorul conținut:

“În temeiul art. 36 alin. 1 și alin.2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit a și b, și a dispozițiilor art. 61 alin.2, art. 62 alin.1 și în conformitate cu art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Noului Cod Civil.”

 • -  “Art.3. Prezentul contract de închiriere se încheie pentru o perioadă de

1 an respectiv de la _________ până la ____________ “

 • -  „Art.4. La expirarea perioadei de 1 an părțile pot decide de comun acord prelungirea contractului prin act adițional pentru o nouă perioadă stabilită de acestea, cu renegocierea clauzelor”.

 • -  „Art.6. Plata se face lunar, până la data de 5 a lunii pentru luna în curs și chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.”

 • -  „Art.18. cu privire la încetarea contractului, se completează cu pct.7„La inițiativa locatorului, în situația în care spațiul închiriat este necesar desfășurării altor activități corespunzătoare actului medical, contractul de închiriere încetează de drept, prin notificarea locatarului cu 30 de zile înainte”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

36.Întrebări și interpelări.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de astăzi, 20.12.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona

1

Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:

2

Impozitul pentru mijloacele de transport pe apă, prevăzute la art.263, alin.(7):