Proces verbal din 20.09.2012

Proces verbal din data de 20.09.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.09.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 26, 1 consilier este absent motivat: dl. Pîrvu. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-nei consilier Calangiu Cristina pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

D-na. Președintă:

Prin dispoziția nr. 1516/14.09.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară în data de 20.09.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, a unor spații proprietatea publică a municipiului Craiova, în vederea desfășurării activității Secțiilor de Poliție nr.2 și nr.3.

 • 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a unor suprafețe de teren proprietatea municipiului Craiova.

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Craiova, a unui teren situat în str.Spania, nr.35A.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru câini”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012 referitoare la aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare și a cheltuielilor aferente subprogramului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”, împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze convenția de cofinanțare a subprogramului, precum și modificarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate referitor la „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”.

Pentru că toată lumea are ordinea de zi, o supun la vot în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Dincă:

Am discuții cu privire la ordinea de zi. Noi votăm ordinea de zi. Vis a vis de orice punct, mai înainte sunt discuții și vis a vis de acest punct de pe ordinea de zi eu vă solicit cuvântul. Vă solicit cuvântul pe ceea privește ordinea de zi.

D-na Președintă:

Tocmai s-a votat în unanimitate. Chiar și dvs. ați votat. Sau ați greșit, ați votat din greșeală?

Dl. Dincă:

Eu am ridicat mâna cu privire la discuții. Avem o problemă tehnică, să știți. Și este discutată în comisie. Cei care au fost din partea executivului au luat cunoștință. Dacă erați prezentă la acea comisie, cu siguranță vă însușeați acest punct de vedere pentru că este unul tehnic.

D-na Președintă:

Tocmai vroiam să vă spun, vorbiți despre punctele 2 și 3?

Dl. Dincă:

Nu despre ordinea de zi, nu despre punctele 2 și 3. Nu discutăm nici un punct. Despre ordinea de zi, așa cum trebuie să o votăm, cea din dispoziția de primar, nu este legat de nici un punct, deci discuțiile de acum sunt doar pe ordinea de zi.

Dacă îmi permiteți să supun atenției și să fac o propunere în acest sens. Dvs. sunteți președintă. Fără acordul dvs. nu pot să vorbesc. Punctele 1, 2 și 3 se referă la rectificarea de buget. Punctul 2 privește rectificarea bugetului consolidat. După punctul 2 urmează un punct 3 de rectificare a bugetului Clubului Sportiv Municipal.

D-na Președintă:

Asta voiam să vă spun. Vom modifica succesiunea pur și simplu, a punctelor 2 și 3. Urma să vă propun. Era vorba de puncte ca atare, deci să rămână aceste puncte, după care urma să vă propun, ați făcut obiecțiunea, urma să votăm înainte, dar nu cred că necesită un vot punerea în ordine logică a punctului 2 cu punctul 3.

Dl. Dincă:

În măsura în care votăm ordinea de zi, așa rămâne. Procedural așa rămâne, dacă acum dvs. luați act că s-a votat ordinea de zi așa cum ați spus. Ordinea de zi cuprinde punctele de la 1 la 9 și aceasta este ordinea de zi. ordinea de zi înseamnă numerotarea de la 1 la 9. Așa este astăzi pe ordinea de zi, iar eu vă propuneam înainte de a vota, să schimbăm punctul 2 cu 3 și, drept urmare, ordinea de zi s-ar fi schimbat, în sensul că punctul 3 ar fi devenit punctul 2 și punctul 2 ar fi devenit punctul 3. Aceasta este propunerea mea, dvs. fiind președintă de ședință, vă rog să o supuneți aprobării sau nu.

D-na Președintă:

Ordinea de zi s-a votat ca și puncte. Supunem la vot înlocuirea numerotării punctului 2 cu punctul 3 și invers.

Dl. Dincă:

Din punct de vedere tehnic, nu are nicio legătură ce propuneți dvs. cu ce am propus eu. ordinea de zi trebuie propusă. Noi, astăzi, dacă vă uitați, avem o ordine de zi prin dispoziție de primar și trebuie să modificăm din dispoziția de primar ordinea de zi prin hotărâre de consiliu.

D-ra Predescu:

D-na președintă, ordinea de zi privește conținutul acesteia. După ce se votează conținutul ordinei de zi, se pot face discuții cu privire la priorități în discutarea anumitor puncte de pe ordinea de zi. Ca atare, după ce am votat procedural, legal, după regulament, ordinea de zi, aceasta este o a doua discuție în care doar se solicită modificarea succesiunii punctelor 2 cu 3 și s-a supus votului, ca atare nu mai este nicio discuție contradictorie, toată lumea a înțeles despre ce este vorba.

D-na Președintă:

Vă mulțumesc că ați tradus juridic mai clar decât mine pentru dl. Mărinică Dincă ceea ce spusesem deja și vă supun votului schimbarea numerotării punctului 2 cu 3. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Dincă:

Mi-ați rostit numele, am rugămintea la dvs. să înțelegeți că așa scrie în regulament. ordinea de zi se votează și cu numere și cu conținut. Nu se dau numerele la o parte când se votează conținutul. Aceeași rugăminte o am și față de d-ra Bianca Predescu, înțeleg că faceți parte dintr-un alt grup, este în regulă, nu este niciun fel de problemă, dar discutam chestii tehnice, juridice și experiența dvs. de opt ani de consilier local cred că ar fi trebuit să arate cu totul altceva. Vă mulțumesc.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, a unor spații proprietatea publică a municipiului Craiova, în vederea desfășurării activității Secțiilor de Poliție nr.2 și nr.3.

 • 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a unor suprafețe de teren proprietatea municipiului Craiova.

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Craiova, a unui teren situat în str.Spania, nr.35A.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru câini”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012 referitoare la aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare și a cheltuielilor aferente subprogramului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”, împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze convenția de cofinanțare a subprogramului, precum și modificarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate referitor la „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”.

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Dl. Dincă:

La comisia de buget finanțe a rămas să se facă niște completări cu privire la adresele de rectificare și la notele justificative de buget, în ceea ce privește nota de la achiziții și investiții și nota de la servicii publice. În măsura în care acestea s-au făcut, procedura spune ca d-na secretar să confirme acest lucru, ca să votăm. Din păcate, consilierilor nu le-a parvenit acest lucru, iar în comisia de buget finanțe de ieri, unde nu ați fost prezentă, s-a discutat acest aspect și a fost foarte clar pusă în discuție completarea acestor note justificative și a acestor rapoarte fără să existe o problemă, ci doar din lămurire a conținutului acestei rectificări bugetare.

D-na Secretar:

S-a redactat un nou raport nr. 118183 față de ce ați apreciat dvs., cu replica finală că acel milion vine de la rectificările propuse în nota justificativă. Nu am multiplicat pentru că ceilalți nu au invocat-o, deci este la dosar.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2012, după cum urmează: total venituri -5.310,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare); total cheltuieli -5.310,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea   Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.53/2012.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, a unor spații proprietatea publică a municipiului Craiova, în vederea desfășurării activității Secției de Poliție nr.2

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, a spațiului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață utilă de 740 mp, din imobilul situat str. Dimitrie Gerota, nr.22, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității Secției nr.2 Poliție Craiova, cu condiția obținerii avizului conform al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art.2. Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj va achita toate cheltuielile ocazionate de folosirea spațiului prevăzut la art.1, potrivit destinației sale.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178/2011 referitoare la darea în administrarea Poliției Locale Craiova a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.22 și pe cale de consecință a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj și Poliția Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a unor suprafețe de teren proprietatea municipiului Craiova.

Dl. Dincă:

La acest capitol avem două experiențe similare legate de alte două societăți comerciale la care sunbtem acționari majoritari, așa cum suntem și la aceasta, la una dintre ele chiar suntem acționar unic, în care am dat, și o să vă explic și care este temeiul în care am dat la vremea respectivă în administrare, dar cu obligația de plată a unei redevențe, de terenrui și de clădiri și acestea sunt SC Salubritate și SC Piețe și Târguri. Obligația celor două societăți a fost de plată a redevenței și plătesc această redevență pentru că din punct de vedere tehnic juridic, nu poate în momentul de față să existe, din păcate, pentru că nu am niciun fel de problemă să le dăm celor de la Compania de Apă, spun din păcate că nu poate să existe o soluție juridică pentru a le da cu titlu gratuit. Sunt de acord să le dăm, cred că facem un lucru bun, dar, din păcate, nu avem posibilitatea, inclusiv din conținutul raportului, să le dăm cu titlu gratuit. Putem să le dăm după aceeași formulă prin care le-am dat și celor de la piețe și celor de la salubritate, terenurile respective. Chiar din conținutul raportului rezultă că cu titlu gratuit se pot acorda numai persoanelor juridice indiferent de formă, dar fără scop lucrativ. Ori aici avem o societate comercială cu profit, iar această situație patrimonială ne va obliga la un moment dat să justificăm de ce dăm cu titlu gratuit și va fi o problemă de răspundere patrimonială în această situație. Repet, spețe similare le-am soluționat acum un an de zile și le-am soluționat așa cum prevede legea și în felul acesta am reușit să aducem și bani la bugetul local și, în același timp, să respectăm și legea.

D-na Secretar:

Dacă îmi permiteți, pentru că se pune în discuție condiția de legalitate, avem în vedere ipoteza a doua a textului în care spune că se poate atribui în folosință gratuită serviciilor publice. Potrivit teoriei dreptului public și al legislației în vigoare, unul din serviciile publice ale autorității locale este această societate comercială, destinația sau scopul pe care îl dăm este organizare de șantier temporară pentru realizarea unei investiții publice de interes general, ca atare nu are nicio legătură cu textul invocat pentru că ceea ce spuneți dvs. că s-a atribuit, este contractul de delegare gestiune, care are accesoriu concesiunea bunurilor care are aferentă redevența. Deci noi nu vorbim de bunurile concesionate care fac obiectul societății aducătoare de venituri, eventual de profit, ci vorbim de funcționarea serviciului prin realizarea investiției care permite de aceea teza a doua servicii publice.

Dl. Dincă:

Repet, din punctul meu de vedere nu sunt în contradicție cu vreun consilier local din sală. Am văzut că d-na secretar a spus că este o chestie tehnică despre care să facem vorbire, să cunoască toată lumea despre ea. Nu suntem în contradictoriu, este dezbatere pe partea juridică a acestei cauze. Legat de servicii publice, din conținutul art. 127 din Legea 215/2001, servicii publice sunt tot persoane juridice, pentru că spune pe de o parte persoane juridice fără scop lucrativ, ori servicii publice. Acestea sunt tot instituții juridice. Noi am avut în cadrul primăriei un serviciu public și acest serviciu public era Serviciul Public de Salubritate. Să știți că este foarte ușor ca peste opt-zece luni de zile să vină Curtea de Conturi să spună că aici trebuie plătită redevența. Să facem acest lucru și să ne pomenim că le punem celor de la Compania de Apă redevență și penalități pentru că nu au nicio vină. Serviciul public are personalitate juridică. Să nu confundăm persoana juridică și ea cu titulatura de serviciu public și un serviciu efectiv, o activitate efectivă. Aici este o activitate efectivă, iar acest lucru nu ne permite, potrivit textului pe care l-am pus în raport, și este foarte ușor să vadă oricine că este în neregulă. Potrivit textului din raport nu ne permite să acordăm cu titlu gratuit aceste sume, iar pe de altă parte, dacă mergem și vedem scopul pentru care am luat aceste terenuri este pentru masterplanul de apă. Organizare de șantier pentru masterplanul de apă, iar dacă cineva merge acolo, vede că acest masterplan de apă o să fie pus în operă de societăți comerciale de drept privat pentru că se fac licitații și aceste firme vor veni la licitații și vor face activitatea și vor fi remunerate și vor folosi ele terenurile ca și organizare de șantier. Vă mulțumesc.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o durată de 3 ani, către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a terenului în suprafață de 5400 mp din acte, respectiv 4431,25 mp. din măsurători, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Tarlaua 17, Parcela 151 și a terenului în suprafață de 2686 mp., care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Popoveni, nr.3E , cu nr.cadastral 209779, înscris în Cartea Funciară 209779, identificate conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea organizării de șantier pentru lucrările din contractul „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Craiova”.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze procesul verbal de predare-primire al amplasamentelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C.Compania de Apă Oltenia S.A.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 21 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dincă, Cherciu, Vasile) și 2 abțineri (Pană, Albăstroiu).

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Craiova, a unui teren situat în str.Spania, nr.35A.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a terenului în suprafață de 738 mp. din acte și 698 mp din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2011 referitoare la scoaterea la licitație, în vederea concesionării, a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Spania, nr.35 A, în vederea edificării unei construcții cu destinația de asistență medicală și pe cale de consecință contractul de concesiune nr.355/01.06.2012 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Cardiomed S.R.L.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și S.C. Cardiomed S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru câini”.

Dl. Cherciu:

Ca locuitor al municipiului Craiova nu ai cum să nu saluți o astfel de inițiativă. Este bine că se introduce studiul de fezabilitate și că se dorește într-adevăr rezolvarea problemei atât de veche a câinilor maidanezi. Am însă câteva observații. Prima dintre ele este legată de soluție, mai bine spus de valoarea care se preconizează a se cheltui pentru acest adăpost este o sumă extraordinar de mare, ne apropiem aproape de un milion și jumătate de euroși motivul este relativ simplu: capacitatea preconizată este la aproape 5 mii de câini am înțeles, din acel raport. M-aș fi bucurat dacă executivul ar fi încercat să se inspire sau cel puțin ar fi cerut un punct de vedere și consilierilor care în mandatul trecut și chiar înainte de campania electorală, au propus o astfel de soluție care printre altele presupunea în tandem atât construirea unui adăpost de capacitate mai mică și pe de altă parte, o măsură, zic eu, inedită, anume cointeresarea locuitorilor Craiovei de a-și steriliza sau de a adopta câinii. Măsura respectivă avea un mare avantaj anume că costurile implicate erau deosebit de reduse. Practic dacă este să raportăm valoarea acestui adăpost canin care se apropie de suma de un milion și jumătate de euro, am constata că propunerea de a oferi, de a cointeresa locuitorii să-și sterilizeze și să adopte câinii, ar fi echivalat cu acea sumă pentru 20 de ani. Sigur, se poate discuta pe marginea acelei soluții propuse , vreau însă să reamintesc că 20 mii de craioveni aproximativ, au semnat la momentul respectiv pentru această inițiativă, și, mai mult decât atât putem să ne interesăm și să aflăm că există deja un oraș în România care a adoptat o măsură asemănătoare. Este adevărat, nu oferă reduceri de impozit, ci oferă reducere la serviciul de alimentare cu apă a persoanelor care adoptă sau sterilizează gratuit acești câini. Modelul propus și-a dovedit viabilitatea într-un alt oraș, și repet, m-aș fi bucurat dacă dincolo de bariera politică care ne desparte, am fi putut avea o contribuție la un astfel de proiect.

Pe de altă parte, deși nu cred că va fi urmat sfatul meu, mi-aș dori ca executivul Craiovei, de acum înainte, să evite să își propună modele luate de la Constanța, de la Pitești, mai recent de la Slatina, pentru că mândria noastră de locuitori ai unui oraș de peste 300 mii de locuitori ar trebui să ne împiedice să găsim astfel de modele pentru că este clar că după Slatina bănuiesc că urmează modelul Dăbuleni. Poate vom propune craiovenilor să cultive și pepeni. Eu aș vrea ca locuitor mândru al acestui oraș, să fim în postura inversă, Constanța să ia modelul Craiovei, nu viceversa. Ca să închei, mi-aș dori Craiova să devină model pentru alte așezări din România și dacă tot adoptăm modele, hai să adoptăm totuși modele de la Viena, de la Paris, pe care și eu personal le-aș aplauda, dar nu modelul Slatina sau modelul Dăbuleni. Mulțumesc.

D-na Primar:

Modelul Slatina pentru colectare de deșeuri, dl. Cherciu, este modelul orașelor din Spania și Italia, prima oară când se aplică în România așa ceva. Noi suntem mult în urmă. Chiar acum a venit la mine în audiență o persoană care îmi spunea că are pubela în fața ferestrei și n-a deschis fereastra de 10 ani. Dacă alții au făcut bine, trebuie să facem și noi bine. Și vă asigur că după patru ani de mandat ai mei vom fi și noi etalon pentru ceilalți.

Dl. Nedelescu:

Încerc să fiu foarte scurt. Credeam că s-a terminat campania electorală. După cum vedeți, cred că în scurt timp vom deveni noi model așa cum spunea primarul municipiului Craiova, prin ceea ce facem în oraș. Îmi pare rău că nu am reușit să luăm modelul de la colegii care au scris acea petiție, dar de 20 de ani nu s-a făcut nimic pentru acești câini comunitari. La telefonul cetățeanului 60% din sesizările pe care le avem se referă la câinii comunitari și, într-adevăr, este o problemă destul de importantă a orașului. Referitor la valoare, ca să fiu scurt, este o valoare estimată care a rezultat din acest studiu pe care l-am făcut. Urmează ca licitația într-adevăr să dea valoarea reală a adăpostului pentru câini. Mai mult, referitor la sterilizare, spunea colegul, noi am făcut ce nu s-a făcut niciodată timp de 20 de ani. Avem un proiect în lucru împreună cu colega Bianca Predescu, cu Florentin Tudor, ne-am întâlnit cu primarii din zona limitrofă a municipiului Craiova, ne-am întâlnit cu doctorii veterinari și lucrăm la un proiect de hotărâre și într-adevăr, vrem să facem ceva pe această linie. Vorbim de câini. Nu știe nimeni la ora actuală câți câini se află pe domeniul public. Sunt diferite cifre care se vehiculează. Asta a fost și motivul pentru care vedeți în studiu, noi facem o primă etapă, deci noi nu cheltuim toți banii, facem o primă etapă pentru adăpost, urmează o a doua etapă și o a treia etapă. Sperăm să nu avem și a patra etapă extindere. Adăpostul înseamnă 5200 de locuri. Îl asigur pe colegul nostru că îl vom face și îl vom duce la bun sfârșit și îl vom face cu foarte puțini bani. Într-adevăr avem grijă de bani și ne interesează banii. Dacă anul trecut s-au cheltuit 68 de miliarde la deszăpezire și colegul trebuia să țipe pentru că făcea parte din partidul respectiv, îl asigur eu că anul acesta n-o să cheltuim 68 de miliarde.

D-ra Predescu:

Proiectul cred că într-o oră două va fi pus pe site pentru că fiind un act normativ, este supus dezbaterii publice. El este gata. În luna aceasta și luna precedentă au fost patru runde de întâlniri la care, în afară de cei arătați de dl. Nedelescu au participat reprezentanții tuturor organizațiilor neguvernamentale ce desfășoară activitate în acest domeniu. Cunosc. Cu colegii am discutat și ieri în comisia juridică și am găsit foarte multe soluții. Se va suporta serviciul de sterilizare gratuită a tuturor câinilor, o dată a celor aflați pe domeniul public pe de altă parte, a celor cu deținători, adică a celor care se află în gospodării cu acordul proprietarilor, eliminând astfel cauza principală a abandonului pe domeniul public a acestor animale și creșterea continuă a numărului lor. Nu am putut împărtăși unele soluții pe care foștii colegi din mandatul trecut care se aflau la putere le propuneau, pentru că nu aveam temei juridic. Mergând mai departe, adopția cât și restituirea câinilor care au deținător dar care au fost găsiți pe domeniul public, se face fără taxă, deci am eliminat cele două taxe prevăzute anterior în regulament. Sunt foarte multe măsuri și vreau să vă anunț un lucru important. Urmare asocierii pe care am creat-o cu aceste organizații neguvernamentale, care au relații externe cu parteneri similari, văzând intenția noastră de reglementare și măsurile pe care vrem să le luăm, văzând că suntem mult înainte față de alte unități administrativ-teritoriale, au propus să adopte o mie de câini fără stăpân la sfârșitul acestui an, cei pe care noi îi vom avea în evidență în acest program de interes local.

Dl. Pană:

Și eu salut acest proiect, este un proiect pe care cu toții îl susținem, însă o parte din răspunsuri la întrebările pe care le puneam, dar m-aș fi așteptat ca și la această dezbatere să participe ONG-urile. Eu consider că ar trebui să se consume zero din fondurile primăriei, să încercăm să atragem bani din aceste ONG-uri și din fondurile Comunității Europene. Dacă vom încerca noi și dacă, d-na primar, veți încerca singură să rezolvați această problemă, eu consider că nu putem să ducem până la bun sfârșit. De aceea eu susțin antrenarea tuturor ONG-urilor care pot să rezolve sau să contribuie la rezolvarea acestei probleme.

A doua chestiune referitoare la fondul proiectului, ca să intrăm pe fondul proiectului, să se rezolve cu celeritate acest proiect. De acored cu el, însă acolo sunt trei etape. Etapa I care rezolvă 500 de câini, etapa a II-a încă 2600 și etapa a treia până la 5200. Părerea mea este de ce ne grăbim când, haideți să vedem ce facem. Implementarea unui proiect are anumite etape. Să vedem prima fază: ce se întâmplă după ce am dus 500 de câini. Sunt de acord poate și cu a doua etapă, dar de unde știm, în primul rând, numărul de câini, și în al doilea rând pe ce perioadă vom ține acești câini acolo. Noi considerăm că 5200 de câini nu vom ține încă 20 de ani de acum încolo. Cele 5200 de locuri sunt o cifră ipotetică. Iată de ce v-aș propune să mai reflectăm asupra celerității și asupra modului în care decurge rezolvarea acestei probleme. În rest, sunt încă o dată întru totul de acord cu această problemă care este pusă pe ordinea de zi. Și chiar o susțin și mă voi implica.

Dl. Badea:

Mă adresez în primul rând colegului nostru, dl. Cherciu, care este consilier în mandatul actual, dar a fost și în mandatul trecut. Este un om inteligent pe care îl respect foarte mult și care și-a început spich-ul dumnealui clasic: plus, minus, plus. Plus, adică un comentariu pozitiv vis a vis de proiect, minus, foarte foarte multe comentarii pe acest proiect negativ, încercând iarăși cu un plus să termine spich-ul dumnealui. Totuși trebuie să înțelegem foarte bine că acest proiect este foarte stringent pentru craioveni și că în momentul actual executivul a dat o rezolvare la acest proiect. Haideți să le ducem la îndeplinire pentru că sunt îngrozit când merg pe centru și văd zeci de câini care atacă craiovenii, care îmi atacă copilul. Haideți să terminăm acest proiect cât mai rapid pentru a intra în rândul orașelor civilizate, nu numai din țară ci din Europa. Vă mulțumesc.

D-na Primar:

Vreau să-l asigur pe dl. Badea că suntem în etapa legală posibilă pentru construcția acestui adăpost de câini. Eu încep să înțeleg de ce 20 de ani nu s-a putut construi un adăpost de câini, pentru că nu s-a făcut nimic, dar s-a vorbit mult. Sigur, sunt frumoase aceste idei, să vină alții să ni-l plătească, eventual ONG-urile. Dl. Pană, poate vă faceți dvs. un ONG și veniți și sponsorizați adăpostul de câini că eu nu am fost în stare să găsesc niciunul. Dacă dvs. găsiți cu mare plăcere noi le luăm banii, construim adăpostul pe banii lor. Deocamdată asta este situația și eu zic că am tras pe aceste etape din punct de vedere legal cât s-a putut și de bani la fel. Vă asigur că nu cheltuiesc un leu în plus față de cât este necesar pentru această investiție, dar investiția este foarte necesară. Ne-am săturat cu toții de maidanezi pe străzi. Nu avem altă variantă. Trebuie să construim adăpostul. Legea nu ne dă voie să-i eutanasiem și poate nici nu suntem de acord cu această idee, dar nici nu mai putem să-i lăsăm în stradă. Vă mulțumesc.

Dl. Pană:

Mi-ați pronunțat numele și să știți că dacă aș avea timpul necesar aș face și un ONG pentru că iubesc câinii. Eu nu pot să fac un ONG la ora actuală. Eu sunt de acord și dacă dvs. spuneți că executivul nu găsește un ONG, mă voi implica și voi încerca să găsesc acest ONG, dar nu să-l fac eu.

Dl. Nedelescu:

Nu este o replică, deci nu am un drept la replică, vreau să fac o singură precizare, acest proiect studiu când a venit, ca să știți că ne interesează banul public, proiectantul a venit cu un milion două sute de mii de euro, plus TVA. După discuțiile pe care le-am avut cu ei, am ajuns la 800 mii euro plus TVA. Sper și vă asigur că la licitație în mod sigur vom coborâ și sub acest preț.

D-na Președintă:

Aș vrea să fac și eu un scurt comentariu. Cine vrea să-și facă un ONG e liber, iar proiectul de adoptare al câinilor poate să-l pună în practică orice ONG dorește din Craiova, primăria nu se va opune, va fi o chestiune în plus față de ceea ce facem, problema este că experiența a dovedit că strângem câinii, oamenii vin îi iau, le dau drumul pe stradă și se întâmplă același lucru. Vă mulțumesc.

D-na Secretar:

Dacă îmi permiteți, un scurt comentariu urmare a modificării făcute la SF, calculul a fost greșit într-una din anexe. În etapa a doua nu sunt 400 locuri ci 500, în etapa a treia nu sunt 500 ci 650. Valorile sunt în creștere nu sunt diminuate.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru câini”, având următorii indicatori tehnico -economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 5529,153 mii lei

din care construcții+montaj (C+M )            4490,207 mii lei

(inclusiv TVA)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

  2600,550 mii lei/1997,274 mii lei

  1303,176 mii lei/1097,681 mii lei

  1625,428 mii lei/1395,252 mii lei


  Etapa I

  Etapa II

  Etapa III

  Durata de execuție a investiției

  Etapa I

  Etapa II

  Etapa III

  Capacitate - în unități fizice

  Total investiție/mp-C+M/mp lei/mp.

  (inclusiv TVA)

  Alți indicatori specifici domeniului investiția, după caz. ACD adăposturi câini - 8125 mp.

  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Investiții și Achiziții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Cherciu).


  3.


  4.


  5.


  6 luni

  2 luni

  2 luni


  0,29007 mii lei/mp. - 0,23820 mii


  de activitate în care este realizată


 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012 referitoare la aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

Dl. Pană:

Este o nouă listă, este o problemă tehnică, se aprobă o veche hotărâre, ar fi fost normal să știm și noi care este înlocuirea, cum se numea înainte, cum se numește acum.

D-na Secretar:

Ați adoptat-o la începtutul anului. Hotărârea nr. 57 pe care o încetăm, o aveți în baza de date a dvs., deci știți ce s-a înlocuit. Denumirile pe care le-au căpătat, nu numai numărul școlii, ci și o denumire.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea listei ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare și a cheltuielilor aferente subprogramului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”, împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze convenția de cofinanțare a subprogramului, precum și modificarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate referitor la „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”.

Dl. Pană:

Eu salut această problemă, aș fi dorit ca acest punct să se rezolve cu celeritate pentru că de vreo șapte ani de zile se încearcă rezolvarea acestei probleme și felicit pe d-na primar că vrea să rezolve această problemă, singura mea dorință este ca acest punct să se rezolve cu celeritate. Vă mulțumesc.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate referitor la „Reamenajarea Grădinii Zoologice Craiova”, reactualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.309/2008, după cum urmează:

. valoarea totală a investiției : 3.393.958,53 lei( inclusiv TVA);

 • 1. valoare C+M : 2.954.544,33 lei ( inclusiv TVA);

 • 2. durata de execuție : 18 luni .

(1 euro=4,4494 lei)

Art. 2. Se aprobă cota de co-finanțare din bugetul local al municipiuluiCraiova, în cuantum de 25 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente subprogramului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, respectiv 840.181,89 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze convenția de finanțare a subprogramului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

D-na. Președintă:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 20.09.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu


Cristina Mariana Calangiu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona