Proces verbal din 09.11.2012

pv. CL extraord 09.11.2012.doc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 

 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.11.2012

 

 

 

 

        D-na Secretar:

       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Albăstroiu,  dl. Radu şi dl. Dincă. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor.

     Dau cuvântul d-lui consilier Genoiu Mihail pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi.

     Dl. Preşedinte:

     Prin dispoziţia nr.  2081/05.11.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 09.11.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind peluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare Sala Polivalentă 4000 locuri Craiova” şi a terenului aferent situate în bd. Ştirbei Vodă, nr.32.

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.193/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Peste ordinea de zi:

 

      1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova  cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L., în vederea susţinerii evenimentului „Gala Superkombat Final Elimination”;

 

     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, inclusiv punctul de peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 

 

     În urma supunerii la vot ordinea de zi a devenit următoarea:

 

1.     Proiect de hotărâre privind peluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare Sala Polivalentă 4000 locuri Craiova” şi a terenului aferent situate în bd. Ştirbei Vodă, nr.32.

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.193/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

3.     Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova  cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L., în vederea susţinerii evenimentului „Gala Superkombat Final Elimination”;                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind peluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare Sala Polivalentă 4000 locuri Craiova” şi a terenului aferent situate în bd. Ştirbei Vodă, nr.32.

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă preluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii S.A., în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare Sala Polivalentă cu 4000 de locuri, cu valoarea de inventar de 79.167.752 lei”.

Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de protocol, încheiat între Compania Naţională de Investiţii S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova.

              Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi Compania Naţională de Investiţii S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.193/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

     D-na Secretar:

     Vă înmânăm buletinele de vot, pentru a vota şi comisia de validare să prezinte rezultatul votului.

     S-a supus la vot prin vot secret. În urma supunerii la vot şi a numărării votului, s-a dat citire procesului-verbal de validare.

     Dl. Beţiu:

     Rezultuiatul votului privind desemnarea unui membru în comisia de desfăşurare a concursului de management la Filarmonica Oltenia, avem un număr de 24 voturi pentru, persoana propusă fiind dl. Marius Zarafescu. 

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.  Se aprobă modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.193/2012 cu privire la componenţa comisiei organizate pentru concursul de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia” Craiova, în sensul înlocuirii dlui.Ştefănescu Ilarian, cu dl.Zarafescu Marius, reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

 

3.     Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova  cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L., în vederea susţinerii evenimentului „Gala Superkombat Final Elimination”;                                                                              

      Dl. Cherciu:

      Am făcut o lectură a contractului de asociere care ne este propus şi aş avea câteva observaţii legate de conţinut şi din punctul de vedere al legalităţii acestui contract. Prima observaţie se leagă de  faptul că valabilitatea contractului este prevăzută a fi pâna la data de 11.11.2012. Pe de altă parte, între obligaţiile firmei Luxuri Events figurează faptul că ei trebuie să prezinte în termen de 30 de zile de la finalizarea evenimentului, documentele justificative privind cheltuirea sumei de 2 miliarde. Ştiu că din punct de vedere legal nu poţi să ai obligaţii care sunt în afara valabilităţii contractului. Deci atâta vreme cât contractul  este valabil până pe data de 11 noiembrie degeaba avem noi această prevedere în care dânşii sunt obligaţi să prezinte documente justificative. ori prelungim termenul de valabilitate, ori scurtăm termenul în care au obligaţia de a scurta aceste documente. Mai este o problemă legată de faptul că înţeleg că în acest contract urmează să se cheltuie 4 miliarde. Deci 2 miliarde ar fi contribuţia Luxuri Events, şi 2 miliarde este contribuţia Consiliului local. Pentru banii care se cheltuie de către consiliul local, cele două miliarde, dânşii nu trebuie să prezinte documente justificative?

     A treia observaţie este faptul că la monitorizare şi control se spune că Luxuri Events trebuie să răspundă în scirs oricărei solicitări în tremen de cinci zile lucrătoare. Contractul practic, este valabil, două zile, deci azi şi mâine, ori când mai putem noi face în limita de valabilitate a contractului, astfel de solicitări? Am rugămintea ca din punct de vedere juridic să fie analizate şi să ni se dea răspuns.

     D-na Secretar:

     Probabil că din succesiunea contractului, întrucât a prevăzut obligaţia ulterior de 30 de zile, n-a mai coroborat-o cu termenul. Întotdeauna executarea contractului este să facă dovada tuturor cheltuielilor efectuate până la finalizare, ceea ce noi vom avea după aceea în evidenţă în actul şi în contract pentru contabilitate.Este corectă coroborarea 30 de zile astfel încât înlăuntrul termenului să facă orice dovadă cu privire la cheltuielile efectuate. Articolul de la durată este data desfăşurării evenimentului în ziua de 11 şi termenul scadent de 30 de zile maxim de la data desfăşurării acestuia. Un alineat 2. Aşa era corect. Deci se poate completa cu această remarcă.

     Dl. Cherciu:

     Cum se face această completare? O supunem la vot?

     D-na Secretar:

     Direct în şedinţă acum în faţa dvs. Nu mai putem să corectăm.

     Dl. Cherciu:

     Referitor la faptul că trebuie justificată şi suma pe care noi o aducem contribuţie?

     D-na Secretar:

     Ele se depun întotdeauna în contabilitate. Sunt venituri ale bugetului local şi  noi facem dovada tzuturor cheltuielilor pentru aceste operaţiuni. Nu ne mai putem însă prevedea propria obligaţie. Aceea este obligaţia noastră şi noi facem dovada cu acte justificative ce a însemnat cheltuiala celor 200 de mii.

     Dl. Cherciu:

     Practic noi vom vira suma de 2 miliarde în contul lor. Din punct de vedere dacă este să justificăm, noi vom face dovada că am dat banii.

     D-na Secretar:

     Aici sunt cheltuielile făcute pe natura activităţilor. Toate cheltuielile vor fi îndosariate şi înmânate contabilităţii.

      Dl. Cherciu:

     Înţeleg că noi nu vom vira către dânşii nicio sumă.

     D-na Secretar:

     Haideţi să-l întrebăm pe dl. Pascu  dacă sunt cumulaţi sau nu pentru că ele nu se fac aşa. Eu nu sunt economist, dar  ele sunt toate justificate la contract.

     Dl. Cherciu:

     Eu întreb, cele două miliarde se duc în contul firmei?

     Dl. Preşedinte:

     Dl. Pascu, să ne explicaţi dacă devizul pe care îl face firma va fi pe cumulat incluzând în justificare şi banii alocaţi de către primărie.

     Dl. Pascu:

     Vor fi pe cumulat şi vor justifica absolut banii pe care noi îi virăm acestei firme, detaliat păe fiecare categorie de cheltuieli.

     Dl. Cherciu:

     Ori nu înţeleg eu, ori  vorbim de justificarea pe de o parte a contribuţiei lor, cele două miliarde. Ei, conform contractului trebuie să prezinte justificări. Pe de altă parte suma pe care noi o virăm în contul dânşilor, că văd că este obligaţia lor să ne dea contul în care se face virarea, deci dacă noi vom prezenta ca justificare doar faptul că le-am dat banii, asta nu foloseşte la nimic.

     Dl. Preşedinte:

     Dl. Pascu a explicat că ei ne vor justifica 4 miliarde.

     D-na Secretar:

     Vor justifica toată suma care face obiectul contractului.

     Dl. Cherciu:

     Aşa este normal, aşa ar fi corect, dar, conform contractului, eu nu înţeleg asta.  Dacă vă asumaţi această responsabilitate înseamnă că...

     D-na Secretar:

     Dl. Cherciu, vă pot explica că cheltuielile pot fi de 20 de ori mai mari. De vreme ce obiectul contractului este să-mi justifice cele 2 miliarde, eu mă raportez la cheltuielile din obiect, 200 cu 200.  Poate dumnealor mai fac şi alte cheltuieli care nu sunt relevante pentru contract. Vor justifica că pentru desfăşurare i-au folosit pe cei 2 miliarde precum şi pentru celelalte două. Poate mai sunt cheltuieli suplimentare. Pentru noi nu este relevant acest lucru.

     Dl. Preşedinte:

     Referitor la punctul pe care dl. Cherciu îl invocă se poate modifica în privinţa justificării celor două miliarde.

     Dl. Pascu:

     Punctul nostru de vedere este acela de a justifica banii care se alocă din bugetul local. Cele 2 miliarde. Fără doar şi poate că ei vor prezenta şi pentru celelalte două dar nu au obligativitatea să ne prezinte modalitatea de cheltuire.

     Dl. Preşedinte:

     Cei două miliarde pe care îi justifică sunt cei ai primăriei.

     Dl. Cherciu:

     Eu am întrebat dacă banii de la primărie pleacă în contul acestei firme. Dacă da, atunci înseamnă că noi justificăm că au plecat banii  în contul lor. Dar, odată ajunşi în contul lor, ei nu trebuie să prezinte justificare pentru cum i-au cheltuit?Plus celelalte două miliarde cu care contribuie?

     Dl. Preşedinte:

     Ei nu vor justifica la cele două miliarde ale lor ci la ceilalţi bani cheltuiţi de ei pentru că se pare că ei vor cheltui mult mai mult decât două miliarde.

     Dl. Cherciu:

     Practic ei justifică cum cheltuie cele două miliarde pe care noi le virăm.

     Dl. Toader:

     Eu voi fi foarte scurt . Vreau să fac o apreciere pozitivă asupra serviciului de imagine şi relaţii internaţionale, în snesul că s-a prevăzut o clauză în contract  de realizare a unui videoclip şi difuzare a lui, evenimentul va fi transmis în foarte multe ţări şi consider o reuşită prin faptul că este un  videoclip despre Craiova, care va fi difuzat.

     D-ra Predescu:

     În primul rând, cred că s-a completat contractul cu ceea ce este prevăzut expres în  hotărâre şi anume la suma pentru consiliul local la  suma de 200 mii lei noi inclusiv TVA şi alte taxe, pentru că în contract nu s-a făcut această modificare, iar în raport de discuţia anterioară, se poate completa la liniuţa aceea cu suma în ceea ce priveşte pe asociatul care realizează acest eveniment în organizarea lui cu prezentarea de acte justificative în acest sens, dacă se insistă. Acolo s-ar putea face această completare. Ca atare, este acoperită această chestiune, raporturile de asociere, raporturile contractuale dintre părţi de asociere.

     Dl. Nanu:

     Eu vroiam să semnalez doar o eroare de neatenţie. În ambele rapoarte, şi de la juridic şi de la imagine, precum şi în contractul de asociere, numele societăţii este trecut greşit faţă de înregistrare. Este Luxury Events iar în certificatul de înregistrare este Luxury Events.

 

     D-na Secretar:

     Este urmare a faptului că certificatul a venit mult mai târziu decât momentul în care am multiplicat ca să vi le distribuim. Vă daţi seama că suntem obligaţi să coroborăm şi să citim de 10 ori că altfel nu putem face dovada titularului contractului., Ne cerem scuze, dar asta a fost motivaţia.

     Dl. Badea:

     Aceste cuvinte le spun pentru a înţelege craiovenii. Această sumă reprezintă de fapt, din ceea ce am avut ca şi discuţii cu executivul şi cu oamenii care sunt implicaţi în această acţiune, aproximativ 10 % din bugetul care este necesar pentru efectuarea acestui spectacol. Acest spectacol sportiv este organizat în primul rând pentru a da în folosinţă Sala Polivalentă care este un obiectiv de infrastructură pe care îl aşteptăm încă din 1994 şi care mâine va fi dat în folosul comunităţii. Totodată, nu trebuie să uităm că orice spectacol sportiv de asemenea anvergură aduce plus valoare oraşului nostru. Este imperativ necesar să aducem la cunoştinţă craiovenilor că acest spectacol sportiv este televizat în peste 75 de ţări. Pentru acest lucru eu felicit executivul că şi-a luat responsabilitatea şi totodată a făcut acest spectacol şi a atras aceşti oameni la Craiova. Bravo lor şi sper ca acest spectacol mâine să fie o reuşită şi să aducă Craiovei plus valoare. Vă mulţumesc.

     Dl. Pană:

     În primul rând, într-adevăr este un eveniment deosebit, nu evenimentul de mâine ci faptul că se dă în folosinţă Sala Polivalentă după aproape 16 ani în care craiovenii nu au avut acces nici la vizionare nici la a practica sportul de performanţă. Revenind la acest subiect eu nu pot să spun că sunt de acord sau nu sunt de acord până când nu pun o întrebare. Care este totuşi eficienţa şi modul de folosire al acestor bani. S-a intrat şi este foarte bine, în  contract, dacă este bine,m dacă nu este bine, ce articol şi aşa mai departe, dar întrebarea de bază este următoarea: este eficient să cheltuim aceşti bani? Dacă aceşti 200 de mii ar fi trebuit ca în contract să spună, după ce se face un deviz antecalcul, pentru asta, pentru asta, pentru asta. Cred că de asta a fost nedumerit şi dl. Cherciu, adică o justificare contabilicească, după ce a avut loc evenimentul ce s-a făcut, ci înainte de a da banii trebuia să ştim şi noi pentru ce se folosesc aceşti bani, pentru că mie mi se pare normal, vorbesc din punct de vedere principial, ca atunci când aprobăm anumite evenimente şi nu aprobăm altele, să cântărim cu aceeaşi unitate de măsură. Iarăşi o să spuneţi că fac campanie, dar mi s-a părut anormal ca de Ziua pensionarilor să nu acordăm bani, iar acum să dăm aceşti bani.

     D-na Primar:

     Vreau să vă reamintesc, celor care aţi fost în consiliul local trecut, că aceşti bani existau în buget fix pentru lansarea Sălii Polivalente. Ei au fost prevăzuţi încă de anul trecut de când s-a făcut bugetul consiliului local. Nu am luat niciun ban din altă parte, de la pensionari, de la copii, de nu ştiu unde. Sunt exact banii prevăzuţi.  Vis a vis de eficienţă, dacă este eficient sau nu să susţinem acest sport sau această gală, în măsura în care este eficient să susţinem orice sport din România.  Eu vreau să vă spun că este cel mai mare eveniment sportiv al anului în România, ca şi mediatizare. Este singurul care se transmite în 75 de ţări. Nu puteam să găsim un alt eveniment mai bun pentru mediatizarea deschiderii Sălii Polivalente. Suntem pentru o zi capitala mondială a K1 şi am intrat pe anul acesta pe axa Tokio - New York- Craiova. Aşa se cheamă, fiind una din cele mai importante competiţii internaţionale de K1. Din punctul acesta de vedere eu cred că era cel mai bun eveniment pe care îl puteam găsi pentru Sala Polivalentă. Dacă unora le plac sporturile de contact sau nu este o altă discuţie, dar ca şi mediatizare a Craiovei, a oraşului, nu puteam găsi ceva mai bun pentru că dacă nu aţi văzut cvideoclipul, putem să vi-l arătăm. Videoclipul care va rula în debutul galei este de prezentare a oraşului Craiova. Este un videoclip de 30 de secunde în care arătăm cele mai importante clădiri, Parcul Romanescu din Craiova, tot ceea ce putem noi să arătăm lumii şi să  ne mândrim cu acest lucru.

     Dl. Pană:

     Întrebarea a fost de ce în contract nu s-a scris acei 200 mii lei pentru ce se cheltuiesc. Asta mi se părea mie corect şi atunci nu mai era nicio nedumerire.

     D-na primar:

     Citiţi contractul cu atenţie şi o să vedeţi că scrie pentru ce se cheltuiesc banii. Oricum cheltuiala pentru acest eveniment sare de 500 mii euro. Asdocierea noastră este sub 10% , primăria vine cu sub 10%, sau consiliul local care este organizator până la urmă al evenimentului, pentru că noi am organizat acest eveniment ca să putem să dăm drumul la Sala Polivalentă.

     Dl. Preşedinte:

     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova,  cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L., în vedera susţinerii evenimentului „Gala Superkombat Final Elimination”, în data de 10 noiembrie 2012.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, a sumei de 200.000 lei (inclusiv T.V.A. şi alte taxe), pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de cuvânt şi S.C. LUXURY EVENTS S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 1 abţinere (Pană).

 

 

 

 

     D-na Primar:

     Am observat că au fost împotrivă colegii de la PDL. Poate că un telefon dat d-nei Udrea ca să vă explice cum se organizează o astfel de gală şi la ce costuri, ar fi edificator pentru dvs. pentru că dânsa a organizat gala Bute care a fost transmisă în mai puţine ţări şi cu costuri mult mai mari.

     Dl. Cherciu:

     Poate aţi vorbit dvs. cu dânsa. Oricum din câte ştiu, gala Bute s-a făcut cu bani europeni, nu cu banii craiovenilor.

     Dl. Preşedinte:

     Sunt mulţi oameni tineri în sală, sunt şi alţii mai în vârstă. Inaugurarea sălii Polivalente pentru Craiova este un eveniment deosebit. Vreau să vă spun că atunci când sala de sport exista, înainte de 1994, Craiova avea echipe în primul eşalon, campioane la volei feminin şi masculin, la handbal, şi era o mândrie şi o bucurie pentru toţi craiovenii pentru că aproape în fiecare seară era un eveniment. Aşa cum am înţeles de la d-na primar, cea mai mare problemă pentru noi la ora aceasta va fi să întreţinem această sală, să înţelegem unde era oraşul şi unde am ajuns, că ne punem problema dacă  avem bani să întreţinem sala. Asta este problema noastră şi ar trebui să ne gândim din ce în ce mai mult încotro se îndreaptă oraşul Craiova. Dacă noi ne facem probleme vis a vis de a lăsa nişte tineri să se antreneze în sală, că avem sau că nu avem bani, unde este forţa oraşului? Acestea sunt marile probleme. Restul, eu consider că sunt lucruri de amănunt, iar faptul că avem un campionat mondial, că totuşi, este o finală mondială, este o mare realizare. Este foarte greu în orice sport să poţi să obţii o competiţie din aceasta la nivel mondial sau european.  Alte sporturi au investiţii enorme. Uitaţi-vă ce s-a făcut în Bucureşti cu Arena Naţională ca să poţi să găzduieşti o finală. În general sunt complicate, vă spun ca un fost sportiv de performanţă, şi care am plâns atunci când sala de sport a luat foc.

     D-na viceprimar Calangiu:

     Vreau să-i răspund d-lui Pană. Eficienţa este în faptul că se face o vizibilitate extraordinară sălii şi că are nevoie de evenimente în continuare şi va trebui să atragem evenimente pentru a o putea susţine. Pentru dl. Cherciu să ştiţi că şi banii europeni sunt tot bani publici şi ei trebuie cheltuiţi tot cu responsabilitate, adică nu înseamnă că dacă sunt bani europeni  trebuie să dăm 200 miliarde pe ceva care costă 2 lei.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

       Dl.  Preşedinte:                                                                                                       

     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 09.11.2012. Vă mulţumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Mihail Genoiu           

Nicoleta Miulescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

 

Tudosie Ramona