Proces verbal din 05.07.2012

Proces verbal sedinta 05.07.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.07.2012

D-na Secretar:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 24, 3 consilieri sunt absenți motivat: dl. Badea, dl. Vasile și dl. Pîrvu. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui consilier Albăstroiu pentru a prelua conducerea ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin dispoziția nr. 37/29.06.2012, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară în data de 05.07.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

 • 3. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Termoficare Craiova.

 • 4. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova.

 • 5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Craiova.

 • 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A..

 • 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de evaluare a administratorului la S.C. „Piețe și Târguri Craiova” S.R.L.

 • 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de evaluare a administratorului la S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L.

 • 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

 • 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova.

 • 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova.

 • 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova.

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

 • 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova.

 • 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova.

 • 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova.

 • 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia Locală de Ordine Publică.

 • 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia Socială.

 • 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale.

 • 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii.

 • 22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de atribuire a locurilor de înhumare.

 • 23.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Craiova.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, așa cum ni s-a prezentat la comisii. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Intrăm în ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

Dl. Președinte:

Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru?

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

Dl. Președinte:

Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare acest proiect în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Termoficare Craiova.

Dl. Președinte:

Intenționez să le dau citire, facem propuneri, dăm buletinele și între timp, să aibă loc discuții, ca să fim mai operativi. Vom multiplica buletinele de vot și le vom înmâna fiecărui consilier, după care, dacă au loc discuții le dăm curs. Așa vom proceda pentru fiecare punct în parte unde se va vota prin vot secret.

Faceți propuneri, vă rog.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunem din partea USL - Dujer Ionul Cristian, Popa Liana Mariana, Tudor Viorel.

Dl. Sas:

Din partea UNPR: Cujbă Ștefan, Simionescu Adrian Mugur.

Dl. Cherciu:

Din partea PDL: Dașoveanu Dan.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 4. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunem din partea USL - Ciungu Ionuț Iulian, George Florian Tabacu și Mateiță Constantin Ovidiu.

Dl. Sas:

Din partea UNPR: Voiculescu Constantin Valentin Valentin și Buea Constanța.

Dl. Cherciu:

Din partea PDL: Ana Gheorghe.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.30/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunem din partea USL - Țecu Dumitru, Ionescu Vlad Mihai și Laurențiu Grigore Vieru.

Dl. Sas:

Din partea UNPR: Buruiană Doru și Florea Florian.

Dl. Cherciu:

Din partea PDL: Florescu Marinel.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A..

D-na Secretar:

Pentru că nu s-au făcut alte comentarii, noi am discutat la comisia juridică față de actele de constituire existente în vigoare, dat fiind faptul că există modificări succesive, iar desemnarea reprezentanților ulterior rămâne a fi făcută dintr-o listă propusă de ADI, am comentat la comisia juridică ultima formă a acestui proiect de hotărâre în următorul sens: să revocăm mandatul reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor în persoana d-nei Motocu în primul articol, să împuternicim un reprezentant al consiliului local pe care urmează să-l propuneți în ședința de consiliu a ne reprezenta în adunarea generală. În al treilea articol să-l împuternicim pe reprezentantul pe care ni-l veți propune să propună consiliului de administrație sau, după caz, să convoace adunarea generală cu următoarea ordine de zi: revocarea consiliului de administrație al Companiei de Apă Oltenia SA, alegerea noului consiliu de administrație din lista propusă de ADI Oltenia Craiova prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. Pe cale de consecință, cu executarea de către direcțiile de specialitate și compania de resort. Acesta este proiectul de hotărâre care urmează a fi supus aprobării dvs. după ce se fac și propuneri de reprezentare.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunerea pentru reprezentantul executivului în AGA este Peța Eliza, iar supleantul Ana Maria Constantinescu.

D-na Secretar:

Când reluăm proiectul de pe ordinea de zi cu privire la vot, o să vă rog să aveți în vedere, comentariile se pot face pe proiectul pe care l-am propus pentru că vom supune în ansamblu cele trei articole pe care eu mai devreme le-am prezentat și atunci supunem cu totul la vot.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se revocă mandatul de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a dnei. Motocu Adriana și a supleantului acesteia, dl.Mischianu Ovidiu.

Art.2. Se aprobă desemnarea drei. Peța Eliza Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A și respectiv a dnei Constantinescu Ana-Maria, în calitate de supleant.

Art.3. Se mandatează dra. Peța Eliza Mădălina să propună Consiliului de Administrație al. S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, având ca ordine de zi revocarea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și alegerea noului consiliu de administrație din lista propusă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre și parte integrantă din aceasta.

În conformitate cu art.1191 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată, în cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, se mandatează reprezentantul Consiliului Local, dra. Peța Eliza Mădălina să solicite instanței de judecată autorizarea convocării Adunării Generale, cu ordinea de zi mai sus prevăzută.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică art.6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.164/2007, republicată, privitor la reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A și încetează orice dispoziție contrară prevederilor prezentei hotarari.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A, dra. Peța Eliza Mădălina și dna. Constantinescu Ana-Maria vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de evaluare a administratorului la S.C. „Piețe și Târguri Craiova” S.R.L.

D-na viceprimar Calangiu:

Algoritmul politic a stabilit o reprezentare de 3-1-1. Grupul politic USL propune în comisia de evaluare: Răzvan Socoteanu, Tudor Florentin, Alin Mitrică și pentru comisia de contestație: Bețiu Alexandru, Radu Marin Traian și Cotescu Nicușor.

Dl. Sas:

Din partea UNPR: Albăstroiu Gheorghe în comisia de evaluare și dl. Toader Virgil în comisia de contestații.

Dl. Cherciu:

Din partea PDL: pentru comisia de evaluare Dl. Vasile Marian și în comisia de contestații mă autopropun: Cherciu Dan.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.467/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de evaluare a administratorului la S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L.

D-na viceprimar Calangiu:

Algoritmul politic a stabilit o reprezentare de 3-1-1. Grupul politic USL propune în comisia de evaluare: Răzvan Socoteanu, Cotescu Nicușor Voicu Dorel și pentru comisia de contestație: Bețiu Alexandru, Radu Marin Traian și Manda Sorin.

Dl. Sas:

Din partea UNPR: dl. Genoiu Mihail în comisia de evaluare și dl. Marinescu Dorel în comisia de contestații.

Dl. Cherciu:

Din partea PDL: nu propunem pe nimeni.

Dl. Cilibiu:

Din partea PP-DD: în comisia de contestații dl. Pană Ionel și dl. Cilibiu Mihai la comisia de evaluare.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului de la S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.467/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Popescu Nicoleta.

Dl. Președinte:

Propuneam modalitatea de vot prin vot deschis pentru că este un singur nume, ca să nu mai pierdem timp, dacă sunteți de acord. Vă supun aprobării acest lucru. Cine este pentru? Votat cu 22 voturi pentru și 2 abțineri (Dincă, Cherciu).

Cine este pentru d-na Popescu? Votat cu 22 voturi pentru și 2 abțineri (Cherciu, Dincă).

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea dnei POPESCU NICOLETA LAURA reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.117/2011.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Popescu Nicoleta.

Dl. Președinte:

Aceeași modalitate de vot v-o propun și aici. Cine este pentru?

Dl. Dincă:

Să și justificăm. Cu siguranță că cei care au fost propuși pot să ia unanimitate de voturi dacă respectăm pentru că această propunere a dvs. este în contradicție cu condiția validitate, procedura de validare a acestor oameni în consiliu. Procedura este o problemă, nu omul. Cum ne aflăm și în situația celorlalte persoane care sunt egale cu numărul de locuri din consiliul de administrație și în această situație avem aceeași problemă. Votăm un om și în cazul în care se votează pe persoane, votul este secret cu condiția validitate. Deci noi nu avem o problemă cu oamenii, i-am putea vota dar având în vedere această condiție care este pentru toți, repet, și dacă avem un vot de dat pe toate buletinele de vot, putem să votăm pentru toți secret și în acest fel nu mai avem o problemă. Și așa la ședința de consiliu de validare am început cu stângul când nu s-a spus în întregime jurământul și au fost o grămadă de observații, zic eu corecte. Și atunci cred că nu este o problemă ca mergând o singură dată la vot să-i votăm pe toți colegii noștri și să rezolvăm această problemă. De aceea ne-am și abținut de la vot.

Dl. Președinte:

Dau cuvântul d-rei Predescu, președinta comisiei de validare.

D-ra Predescu:

Nu am cerut cuvântul. Am însă o problemă. La membru supleant pe buletinul de vot la Compania de Apă este Constantinescu Ana sau Constantinescu Ana-Maria ca să nu fie o problemă cu privire la nume. Vă rugăm să se facă această precizare pentru că este vorba de identitatea persoanei.

Dl. Președinte:

Deci să trecem pe buletin numele întreg. Referitor la propunerea care a fost votată cu validare prin vot deschis, d-ra Predescu vă întrebasem dacă rămânem la această variantă sau la cea invocată de colegii noștri.

D-ra Predescu:

Legea are anumite dispoziții pe care presupun că le cunoaștem. În mandatele anterioare s-au purtat mai multe discuții cu privire la votul în cazul persoanelor, dacă el este în toate cazurile secret sau se poate cu votul consiliului să fie și deschis. În precedent eu mi-am exprimat punctul de vedere că dacă există în funcție de împrejurări un vot al consiliului ca acesta să fie deschis, nu este o cauză de nulitate cu privire la modul de exercitare a votului.

Dl. Președinte:

D-na secretar, pentru a nu fi probleme cu validarea acestor membri, să trecem la vot secret totuși.

D-na Secretar:

Putem să nominalizăm atunci până la capăt, înmânăm buletinele, comisia de validare strânge buletinele și facem o pauză.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui TUDOR FLORENTIN reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2007.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ll.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Predescu Bianca.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea dnei PREDESCU BIANCA MARIA CARMEN reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/31.07.2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

12.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Radu Marin Traian.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui Radu Marin Traian, reprezantant al consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/31.07.2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova.

Dl. Sas:

Din partea UNPR: Gheorghiță Vasilica.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea dnei Gheorghiță Vasilica, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/31.07.2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

Dl. Cilibiu:

Din partea PP-DD: Cilibiu Mihai.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui Cilibiu Mihai, reprezentant al Consiliului Local al Muncipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/31.07.2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova.

Dl. Dincă:

Având în vedere că cred că am avut în mandatul trecut un om de cultură important în consiliul local, noi îl propunem în continuare pe dl. Nicolae Marinescu pentru a reprezenta consiliul local la această instituție de cultură.

D-ra Predescu:

Aș vrea să precizăm faptul că reprezentanții sunt ai consiliului local dintre consilieri. PDL poate să facă o propunere dintre dânșii trei.

D-na Secretar:

Potrivit prevederilor legale la instituțiile de cultură pe legislația actuală, reprezentantul este cel care răspunde de management, de proiecte și de evaluare. Deci este un reprezentant al consiliului local din rândul consilierilor locali, de această dată.

Dl. Dincă:

Este corect că este reprezentantul consiliului local, de aceea consiliul îl desemnează. Cred că faptul că noi cei trei am înțeles că trebuie să punem un om de specialitate acolo, un om care știe și ce înseamnă consiliul local și ce înseamnă instituțiile de cultură, cred că este și un gest de eleganță. Din punct de vedere al votului, faptul că îl validăm este reprezentantul nostru, al consiliului local. Dacă dvs. nu-l veți valida, asta este alegerea consiliului local și putem să avem o altă propunere a consiliului local, dar nu a noastră.

D-ra Predescu:

Eu îmi mențin punctul de vedere. dacă dânșii nu propun dintre consilieri, atunci celelalte grupuri pot să propună dintre consilieri.

Dl. Președinte:

Supun la vot propunerea d-rei Predescu. Cine este pentru? Votat cu 22 voturi pentru și 2 abțineri (Cherciu, Dincă). Trebuie alt grup care să propună din rândul consilierilor locali.

Dl. Cilibiu:

Din partea PP-DD: dl. Pană Ionel.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui Pană Ionel reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: ca membru plin: Manda Sorin și membru supleant: Popescu Nicoleta.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliul de administrație al Spitalului Militar de Urgență “Dr. Ștefan Odobleja” Craiova, după cum urmează:

Membru - MANDA MARIAN SORIN - consilier municipal;

Supleant - POPESCU NICOLETA LAURA - consilier municipal.

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.438/2011.

Art. 3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Militar de Urgență “Dr. Ștefan Odobleja” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 17.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova.

D-na Secretar:

Fac un comentariu legat de modalitatea în care s-a întocmit anexa. Sunt 62 de instituții de învățământ preuniversitar. Potrivit opțiunii dvs., la unele dintre instituții sunt câte trei-patru, la altele nu avem nici un reprezentant. Fie sunteți de acord să amânăm sau să scoatem de pe ordinea de zi acest punct până când dvs. vă reglementați aceste puncte de vedere, dat fiind faptul că începe și vacanța școlară. Este adevărat că sunt și instituții de învățământ care desfășoară ședințe în această perioadă dar poate nu afectăm instituțiile de învățământ în acest sens.

Dl. Cotescu:

Aș vrea să fac un scurt comentariu. Trebuie luat în calcul și faptul că până în toamnă să apară metodologia constituirii consiliilor de administrație la nivelul unităților de învățământ școlar și atunci apare o altă problemă pentru faptul că consiliile de administrație la nivelul unităților de învățământ sunt constituite din 7, 9 și 13 membri și atunci consiliul local trebuie să desemneze unul, doi sau trei membri din cadrul consilierilor pe fiecare unitate de învățământ. Deci va fi nevoie de un necesar mult mai mare la nivelul unităților de învățământ și va fi o problemă în plus.

D-na Primar:

Propun retragerea.

Dl. Cherciu:

Eu sunt cu mâna sus chiar dinainte de a se retrage. Vreau să fac o observație chiar dacă acest punct a fost retras de pe ordinea de zi și anume a existat o cutumă în acest consiliu local inclusiv în mandatul trecut în care, într-adevăr, se respectă algoritmul politic. Deci toate consiliile de administrație cumva, sunt din punct de vedere cantitativ în conformitate cu algoritmul politic. Pe de altă parte însă, noi în mandatul când am avut majoritatea, am fost dispuși la negociere în sensul că s-a oferit nu doar un număr de locuri ci această repartiție a fost structurată pe licee, grădinițe, gimnazii, fapt care a permis încă o dată ca fiecare să primească conform algoritmului, un astfel de număr. Din nefericire, la discuțiile care au avut loc până acum inclusiv în comisie, acest lucru nu s-a mai repetat, iar ieri în comisia juridică s-a spus foarte clar că votul este cel care va hotărâ. În aceste condiții suntem deplin conștienți că noi nu ne putem opune în nici un fel fiind minoritari, motiv pentru care dacă nu se va schimba acest mod de repartizare, grupul PDL nu va avea nici o propunere la acest domeniu care, pe de altă parte, este foarte sensibil și chiar ni se pare normal ca cei care dețin acum majoritatea, să-și asume deplina responsabilitate în conducerea învățământului local.

D-na viceprimar Calangiu:

Am fost și eu în comisia juridică și nu s-a spus așa ceva. S-a spus în felul următor: s-a prezentat algoritmul 34-16-7 și nu mai știu cât și a fost înmânat tuturor partidelor, reprezentanților din comisii tabelul pentru a își propune membri în aceste consilii. După care, pentru că nu am vrut să răpesc din timpul dvs. care cred că este prețios am spus că pentru acele poziții pentru care se înscriu 2-3-4 consilieri, îi invit pe reprezentanții grupurilor înainte de ședință să tragem o concluzie. Au venit toți reprezentanții grupurilor, mai puțin reprezentantul grupului PDL care face vorbire astăzi numai despre aceea dacă nu cădeam la o înțelegere, era vorba de vot. Asta s-a spus în comisia juridică pe de o parte. Pe de altă parte punctul este scos de pe ordinea de zi pentru că nu s-au completat 27de poziții. Ori dacă grupul PDL avea interes și înțelegea cât de importante sunt aceste consilii, eu cred că era normal să își înainteze propunerile. Sper să putem să facem până la ședința ordinară acest lucru, nici eu nu8 cred că trebuie să rămână consiliile peste vară, indiferent că se schimbă metodologia sau nu, să rămânem fără consilieri, dar în acest moment avem 27 de școli care nu au propuneri și s-ar lungi foarte foarte mult toată ședința.

Dl. Președinte:

Oricum se retrasese, dar dl. Cherciu cere drept la replică.

Dl. Cherciu:

Eu apreciez subtilitatea la care face d-na viceprimar referire în sensul că, într-adevăr, confirm, am avut acea listă la dispoziție, dar cred că numai un nebun își putea închipui că dacă am fi trecut un reprezentant PDL la unul din liceele craiovene, în urma votului ar fi fost ales. Deci asta este un fel de-a ne face că suntem democrați. Eu am precizat foarte clar încă din startul în faza de demarare a discuțiilor trebuie foarte clar explicitat, fiecare la ce are dreptul. Altfel ne înscriem pe listă, într-adevăr este democrație, putem să ne scriem practic pe toate școlile și liceele pe care le vizat dar atâta vreme cât votul celui care tranșează, făceam un lucru fără rost.

D-ra Predescu:

Este o ședință extraordinară, nu avem întrebări și interpelări. Ca atare, discuțiile se fac numai pe punctele care au rămas în dezbatere de ordinea de zi. Vă rog să vă exercitați prerogativele de președinte de ședință.

Dl. Președinte:

Eu zic că au fost destule explicații și lămuriri pe acest punct. Punctul a fost retras, deci nu-și au rostul alte comentarii.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia Locală de Ordine Publică.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Badea Pavel, Predescu Bianca, Radu Marin Traian.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia locală de ordine publică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.476/2010.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia Socială.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Mitrică Alin, Tudor Florentin, Ștefârță Emilian, Popescu Nicoleta.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1.Se aprobă Comisia Socială în componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38/2008 privind stabilirea Comisie Sociale.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Investiții și membrii Comisiei Sociale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Calangiu Cristina, Cotescu Nicușor.

Dl. Sas:

Din partea UNPR: ca supleant: Albăstroiu Gheorghe.

Dl. Cilibiu:

Tot ca supleant din partea PP-DD: Pană Ionel.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL în comisia de contestații: Popescu Nicoleta, Predescu Bianca

Dl. Sas:

Din partea UNPR în comisia de contestații: dl. Pîrvu Gheorghe.

Dl. Cilibiu:

Din partea PP-DD în comisia de contestații: dl. Cilibiu Mihai.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii după cum urmează :

Membri titulari: - SOCOTEANU RĂZVAN FLORENTIN

 • - POPESCU NICOLETA LAURA

 • - MANDA MARIAN SORIN

Membru supleant: - VOICU DOREL

Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2005.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și membrii comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 21.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Socoteanu Răzvan, Popescu Nicoleta, Manda Sorin și supleant dl. Voicu Dorel.

D-na Secretar:

Aici este vorba de vot calificat, două treimi și se votează cu vot deschis.

Dl. Președinte:

Supun la vot deschis fiecare membru în parte. Cine este pentru dl. Socoteanu? Votat cu unanimitate de voturi (23 voturi).Se abține dl. Socoteanu.

Cine este pentru d-ra Popescu? Votat cu unanimitate de voturi.(23 voturi).Se abține d-na Popescu.

Cine este pentru dl. Manda? Votat cu unanimitate de voturi.(23 voturi).Se abține dl. Manda.

Cine este pentru dl. Voicu? Votat cu unanimitate de voturi.(23 voturi).Se abține dl. Voicu.

Cine este pentru proiectul de hotărâre în ansamblu?

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia pentru vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și în comisia de contestație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2008.

Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de atribuire a locurilor de înhumare.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Bețiu Alexandru, Tudor Florentin.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de atribuire a locurilor de înhumare, după cum urmează:

 • - BEȚIU TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU - consilier local

 • - TUDOR FLORENTIN - consilier local

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

23.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Craiova.

D-na viceprimar Calangiu:

Propunere din partea USL: Tudor Florentin.

Dl. Dincă:

Aș vrea să precizez câteva aspecte legate de activitatea acestei comisii de delimitare a teritoriului municipiului Craiova. De aproximativ 12 ani de zile Craiova are o mare problemă cu această delimitare a teritoriului. Acum doi ani de zile inclusiv, strada Brestei, deci km 0 al Craiovei nu era proprietatea consiliului local Craiova și a municipiului Craiova, iar cu privire la extremitățile orașului, lucrurile sunt neclare în sensul că de la municipiul Craiova și invers revendică comunele adiacente Cârcea, Malu Mare, chiar Pielești și Podari, iar misiunea colegului nostru va fi foarte grea pentru că această problemă nu a fost tranșată în ultimii 23 de ani. Așa încât cred că această comisie trebuie rapid să aibă un rezultat și să-l punem pe masă pentru că lucrurile vor fi tranșate numai prin lege, nu prin hotărâri de guvern, nu prin ordin, nu prin altceva, dat fiind faptul că actuala legislație a noastră este din 1968, deci practic au trecut 44 de ani aproape și avem aceeași legislație la nivelul întregii țări. Așa încât cred că va trebui toți să sprijinim această comisie să aibă un rezultat bun pentru Craiova. Vă mulțumesc și îi urez succes colegului nostru la această comisie.

Dl. Președinte:

Și noi vă mulțumim, așteptăm vă vină buletinele să vi le înmânăm la fiecare coleg în parte.

D-ra Predescu:

Să fie înmânate toate buletinele de vot și le vom lua ca tot pe toate.

Dl. Socoteanu:

Cred că ar trebui să clarificăm și modalitatea de vot pe buletine. Încercuim numele, le lăsăm libere.

Dl. Președinte:

Eu zic că libere sau tăiate cum se face de obicei.

D-ra Predescu:

Regula este ca persoana pentru care există intenție de vot se lasă liber numele. dacă există intenție de vot contra, se taie numele.

Dl. Președinte:

Vă voi inmâna buletinele pentru a trece la vot prin vot secret.

S-a supus la vot prin vot secret și după exercitarea votului s-a dat citire procesului-verbal al comisiei de validare.

Art.1. Se aprobă desemnarea d-lui TUDOR FLORENTIN reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Craiova.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2010.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Registrul Agricol vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dl. Președinte:

Dau cuvântul d-rei consilier Predescu, președinta comisiei de validare, să dea citire procesului-verbal de validare a tuturor acestor comisii.

D-ra Predescu:

"Proces-verbal încheiat azi, 05 iulie 2012 cu ocazia numărării voturilor exprimate pe buletinele de vot pentru alegerea reprezentanților consiliului local la unitățile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Craiova sau la care acesta are participare.

Comisia constată ca la ședință au fost lipsă 3 membri ai consiliului local municipal Craiova condiție în care a anulat pe rând 3 buletine de vot dintre cele întocmite pentru fiecare consiliu de administrație, astfel cum ele au făcut obiectul ordinei de zi, mai puțin punctul 17 care a fost retras și punctul 21 pentru care s-a dat un vot deschis conform legii.

Comisia constată că în toate cazurile s-au distribuit membrilor CLM 24 buletine de vot și toate persoanele și-au exercitat votul, mai puțin 1 persoana care nu și-a exercitat votul în cazul proiectelor de la punctele 3, 4, 5, 6, 8 de pe ordinea de zi unde au fost remise comisiei doar 23 buletine de vot.

În toate situațiile comisia constată că s-a dat un vot "pentru" către fiecare dintre persoanele înscrise pe buletinul de vot pentru toate aceste proiecte de hotărâre.

În aceste condiții comisia constată că au fost aleși în cadrul consiliului de administrație la RA Termoficare: Dujer Ionel, Popa Liana, Tudor Viorel, Cușbă Stefan, Simionescu Adrian, Dașoveanu Dan cu 23 voturi pentru fiecare.

La consiliul de administrație al RAADPFL Craiova au fost aleși ca membri: Ciungu Ionuț, Tabacu Gheorghe, Mateiță Ovidiu, Voiculescu Valentin, Buia Constanța, Gheorghe Ani fiecare cu câte 23 voturi pentru.

La SC Compania de Apă Oltenia SA a fost ales ca reprezentant al CLM Craiova: Peța Eliza cu 23 voturi pentru, iar ca supleant Constantinescu Ana Maria cu 23 voturi pentru.

La consiliul de administrație al SC Piețe și Tărguri SRL Craiova au fost aleși cu 24 voturi pentru, ca membri în comisia de evaluare a administratorului, consilierii: Răzvan Socoteanu, Tudor Florentin, Mitrică Alin, Albăstroiu Gheorghe, Vasile Marian, iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor au fost aleși cu 24 voturi pentru, consilierii: Bețiu Alexandru, radu Marin Traian, Cotescu Nicușor, Toader Vergil, Cherciu Dan cu 24 voturi pentru.

La RAT Craiova au fost aleși în consiliul de administrație cu 23 voturi pentru următorii membri: Țecu Dumitru, Ionescu Vlad, Vieru Laurențiu, Buruiană Doru, Florea Florian, Florescu Marinel.

La SC Salubritate Craiova au fost aleși în comisia de evaluare a administratorului cu 23 voturi pentru, consilierii: Socoteanu Răzvan, Cotescu Nicușor, Voicu Dorel, Genoiu Mihail, Cilibiu Mihai, iar în comisia de soluționare a contestațiilor au fost aleși cu 23 de voturi pentru consilierii: Bețiu Alexandru, Radu Marin Traian, Manda Sorin, Marinescu Dorel, Pană Ionel.

Cu 24 voturi pentru reprezentantul CLM Craiova în consiliul consultativ al Căminului pentru persoane vârstnice a fost ales Popescu Nicoleta.

Cu 24 voturi pentru în consiliul consultativ al Sport Club Municipal Craiova ca reprezentant al CLM Craiova a fost ales Tudor Florentin.

Cu 24 voturi pentru în consiliul de administrație al Filarmonicii Oltenia Craiova a fost ales reprezentantul CLM Craiova Predescu Bianca.

Cu 24 de voturi pentru în consiliul de administrație al Teatrului Liric Elena Teodorini Craiova a fost ales consilierul Radu Marin Traian.

Cu 24 voturi pentru în consiliul de administrație al Teatrului pentru copii și tineret Colibri a fost ales consilierul Gheorghiță Vasilica.

Cu 24 voturi pentru în consiliul de administrație al Ansamblului "Maria Tănase" a fost ales consilierul Cilibiu Mihai.

Cu 24 voturi pentru în consiliul de administrație al Casei de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova a fost ales consilierul Pană Ionel.

Cu 24 voturi pentru în consiliul de administrație al Spitalului Militar "Ștefan Odobleja" Craiova au fost aleși: Manda Sorin ca membru și Popescu Nicoleta ca supleant.

Cu 24 voturi pentru în comisia locală de ordine publică au fost aleși consilierii: Pavel Badea, Predescu Bianca, Radu Marin Traian.

Cu 24 voturi pentru în comisia socială au fost aleși ca membri consilierii: Mitrică Alin, Tudor Florentin, Ștefârță Emilian, Popescu Nicoleta.

Cu 24 voturi pentru în comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale au fost aleși: Calangiu Cristina, Cotescu Nicușor, ca membri iar ca supleanți Albăstroiu Gheorghe și Pană Ionel. Ca membri în comisia de contestații au fost aleși : Popescu Nicoleta și Predescu Bianca, iar ca membri supleanți: Pîrvu Gheorghe și Cilibiu Mihai, cu 24 voturi pentru fiecare.

Cu 24 voturi pentru în comisia de atribuire a locurilor de înhumare au fost aleși: Bețiu Alexandru și Tudor Florentin.

Cu 24 voturi pentru reprezentantul CLM Craiova în comisia de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului a fost ales dl. Tudor Florentin.

Au fost declarați aleși cu votul majorității cerute de lege pentru fiecare situație toți cei arătați mai sus.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal"

Semnează membrii comisiei de validare.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 05.07.2012. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe Albăstroiu

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona