Hotărârea nr. 316/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 316 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelorîncheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiilesituate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3)

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 316

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spațiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3)

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2012;

Având în vedere raportul nr.185361/2012 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelor încheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spațiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3) și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 și 163/2012;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, modificată și completată, art.866 - 875 din Codul Civil, Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale și Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art.123, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2012, după cum urmează:

  • a) Art.2 va avea următorul conținut: ” Se aprobă închirierea pentru o perioadă de 1 an, către titularii prevăzuți în anexa nr.1 a spațiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.”

  • b) Anexa nr.1 se modifică și se completează cu spațiile din releveul clădirii de Stomatologie, identificate la pozițiile 5 și 6, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • c) Anexa nr.2 cu privire la modelul contractului de închiriere astfel:

- Preambulul contractului de închiriere va avea următorul conținut:

““În temeiul art. 36 alin. 1 și alin.2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit a și b, și a dispozițiilor art. 61 alin.2, art. 62 alin.1 și în conformitate cu art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, având în vedere Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Noului Cod Civil.”

  • -  “Art.3. Prezentul contract de închiriere se încheie pentru o perioadă de 1

an respectiv de la _________ până la ____________ “

  • -  „Art.4. La expirarea perioadei de 1 an părțile pot decide de comun acord prelungirea contractului prin act adițional pentru o nouă perioadă stabilită de acestea, cu renegocierea clauzelor”.

  • -  „Art.6. Plata se face lunar, până la data de 5 a lunii pentru luna în curs și chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.”

  • -  „Art.18. cu privire la încetarea contractului, se completează cu pct.7 „La inițiativa locatorului, în situația în care spațiul închiriat este necesar desfășurării altor activități corespunzătoare actului medical, contractul de închiriere încetează de drept, prin notificarea locatarului cu 30 de zile înainte”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dorel Cosmin MARINESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.316/2012

Nr.crt.

Nr. spațiului din

releveu

Suprafața utilă (mP)

Medicii care închiriează cabinetul medical

1

2

18,79

dr.Preotu Gabriela

dr. Petrescu Gabriel Sebastian

2

3

12,15

dr.Țolea Irina Cătălina dr. Nesa Maria Cristina

3

4

12,13

dr. Stan Mihaela dr. Smarandache Lidia

4

5

18,07

dr.Marinescu Iliuță Cristian

5

6

3,78

dr.Marinescu Iliuță Cristian

6

15

10,30

dr. Ion Eugen

dr. Boiangiu Mădălina

7

16

10,32

dr. Dincă Daniel Florin

SPAȚII COMUNE

Nr.crt.

Nr. spațiului din

releveu

Suprafața utilă (mP)

Destinația spațiului

1

1

5,88

hol

2

8

20,30

sterilizare

3

9

12,05

hol

4

10

48,72

hol

5

11

1,52

wc

6

12

1,38

wc

7

13

4,05

hol

TOTAL

93,90

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU